_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

ponedjeljak, 18.03.2013.

Stigli računi „EKO Promine“ za odvoz otpadaPrije točnu godinu dana, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za općinu Promina- Dražen Grgurević, donio je:

„OPĆE UVJETE obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina“

Pisao sam o tom u postu pod naslovom:
„Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….VII dio“
Linkom: https://blog.dnevnik.hr/promina/2012/06/1630823282/povjerenik-vlade-rh-za-opcinu-promina-odlucio-jevii-dio.html

Citirat ću ono najzanimljivije iz navedenog posta:


3.1. Građanstvo

Naplata usluge prikupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada fizičkih osoba-građana vršit će se mjesečno prema broju članova kućanstva.
U stambenim zgradama zadržati će se postojeća tehnologija prikupljanjaotpada.
U obiteljskim kućama i stambenim zgradama otpad će se prikupljati putem postojećih posudakanti zapremine 1100 litara, po selima, a zapremine 120 lit u Oklaju od fizičkih osoba.
Domaćinstva koja su povremeno odsutna, a ne koriste uslugu odvoza otpada, imaju mogućnost privremene odjave za period kada su odsutni s time da je minimalni rok odjave je 2. mjeseca.

3.1.1 Popusti

Popust na cijenu usluge na osnovi posebnog zahtjeva ostvaruju sljedeće kategorije korisnika:

• staračko domaćinstvo s najviše dva člana starosti s više od 65. godina u visini od 40%
• samačko domaćinstvo u visini od 30%
• korisnici usluge koji primaju stalnu novčanu pomoć uz predočenje potvrde Centra za socijalnu skrb u visini od 50%.

3.2. Gospodarstvo

Naplata usluge prikupljanja, prijevoza i odlaganja komunalnog otpada pravnih osoba poslovnih subjekata i obrtnika vršit će se mjesečno prema broju volumenu posude-kontejnera. Komunalni otpad se prikuplja u kontejnerima zapremine 120 l i 1100 litara.

4. CJENIK USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Cijena usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada u sebi zadržava iznos osnovne uplate, naknade za sakupljanje i odvoz otpada, naknadu za zbrinjavanje otpada, uklanjanje otpada kojeg je nepoznata osoba odbacila u okoliš.
Sve cijene u cjeniku izražene su u kunama, s PDVom, ako nije posebno navedeno.

4.1. Za fizičke osobe cijena se određuje prema broju članova domaćinstva prema mjestu stanovanja odnosno kući ili stanu u stambenoj zgradi odnosno:
4.2. Ukoliko se prilikom preuzimanja otpada od korisnika u otpadu nađu auto gume, ambalažni, električni, elektronički, opasni, infektivni otpad ili drugi zabranjeni sadržaj sukladno Zakonu o otpadu, naplaćuje se dodatno sortiranje 20,00 kuna (PDV uračunat) sa svakih započetih 120 lit volumena posude.

4.3. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada za gospodarstvo, pravne osobe i obrtnike

Za gospodarstvo, pravne osobe odnosno obrtnike, cijena se određuje prema volumenu posude u koju se prikuplja otpad umnoženu prema broju prikupljanja otpada.

Otpad će se prikupljati sukladno Odluci o sakupljanju, odvozu i postupanju sa komunalnim otpadom Općine Promina odnosno prema potrebi ovisno o procjeni komunalnog redara odnosno djelatnika komunalnog poduzeća EKO-Promina d.o.o.

Djelatnici komunalnog poduzeća Eko Promina d.o.o. voditi će evidenciju o preuzimanja otpada korisnika usluge.
5. Cijena usluge obuhvaća i cijenu sakupljanja i odvoza glomaznog otpada jedanput godišnje. Korisnici će o istome biti obaviješteni putem obavijesti komunalnog poduzeća ili na ispostavljenim računima.

6. Za plaćanje obveze za izvršenu komunalnu uslugu izvan ugovorenog roka isporučitelj će naplaćivati zakonsku zateznu kamatu.

7. Za eventualne prigovore oko iznosa obračunatih računa za izvršenu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave računa usmeno ili pismeno izvijestiti isporučitelja.Uglavnom, ovih dana, Prominci će po prvi puta dobiti račune za odvoz komunalno otpada.
Zajedno stižu uplatnice za siječanj i veljaču, a iste su korisnici usluga "EKO Promine" dužni platiti najkasnije do 27. ožujka 2013. godine.


Oznake: općina promina

- 13:15 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 15.03.2013.

II Ciljane izmjene i dopune PP uređenja Općine Promina –brzo napreduju
Prije nekoliko dana, napisao sam post pod naslovom:
„II Ciljane izmjene i dopune PP uređenja Općine Promina“
Linkom: http://promina.blog.hr/2013/03/1631525031/ii-ciljane-izmjene-i-dopune-pp-uredenja-opcine-promina.html

Najavio sam tada, kako će se 11.03.2013. održati sjednica Općinskog vijeća, općine Promina, na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda i sam naslov tadašnjeg posta.

Svakodnevno pratim što ima novog u Službenom Vijesniku SKŽ, i danas pročitam u njemu nove Odluke OV općine Promina:

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 14. ožujka 2013. (Strana 2 - Broj 3)
(Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2013/03.pdf)

VIII.

OPĆINA PROMINA

1. OPĆINSKO VIJEĆE

8. IZMJENE I DOPUNE STATUTA Općine Promina........................64

9. ODLUKA o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem ........................................................66

2. PROČELNIK

1. JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem.........................................................68


Godinama pratim rad Općine, i po prvi puta se događa (se dogodilo) da od donošenja same Odluke, pa do njenog objavljivanje prođe samo DVA DANA!!!! (11.03. donesena, 14.03. objavljena).

Sad kad bih rekao da je za neke Odluke minimum bio tri mjeseca, neke pola godine, a neke nikada nisu ni objavljene…čovjek nebi mogao vjerovati.

U svakom slučaju, iskreno čestitam Općini na ubacivanju u „petu brzinu“!


A sad se vratimo malo samim Odlukama.

Statutarna Odluka, malo će utjecati na same građane, koliko na političare, tako da je nemam potrebe komentirati, ali su zato druge dvije Odluke zanimljive.

Evo Druge Odluke:

____________________
9
Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,broj76/07 i 38/09) i članka 30. stavka 1.točke 3.Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj10/09), Općinsko vijeće Općine Promina, na 6.sjednici, od 11. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKUo izradi II. ( ciljanih ) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Promina ( u daljnjem tekstu : odluka).

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članka 73.Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( u daljnjem tekstu: zakon).
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina izradit će se u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj 106/98,39/04,45/04-ispr. i
163/04).

Članak 3.

Nositelj izrade plana je Općina Promina.Postupak izrade i donošenja sukladno odredbi članka 2. točke 12. Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel i to tijelo je kao nositelj izrade odgovorno za provedbu zakonom utvrđenog postupka.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat plana je područje Općine Promina.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljem dosadašnjih odluka u donošenju Prostornog plana uređenja Općine Promina za ovo su se područje utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora i način i uvjeti gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku donošenja odluka. U odnosu na tako uređene parametre pokazalo se da su potrebne promjene da bi se mogli realizirati planirani zahvati u prostoru.

V. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Izrada plana provodi se radi usklađenja sa Zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

-Manja proširenja građevinskog područja u skladu s pojedinačnim zahtjevima i to kao niže :

1.M. Mudrinić,Zagreb –Jurja Ves 77
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem.697/3 k.o.Bogatići

2. M. Glujić Šokić,51215 Kastav,Štivar 7.
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na kat.
čest.broj : 675/1 ( dio ), 677 (dio ), 686/3, 687, 938/16, 672/1, 673/2, 682/1, 928/4, 929/1, 929/5, 674/1 (dio ), 674/4 ( dio ), 672/1 sve k.o.Bogatići

3. M. Čveljo, Zadar –Nehajska 27
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem.1452 k.o.Oklaj

4. M. Gojčeta,Velika Mlaka –Nikole Tesle 12
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem. 1368/3, 1383/4, 1368/1 k.o.Čitluk

5. P. Perić, Oklaj –Iza Veterinarske stanice 1
-Zahtjev za proširenje građevinskog područja na čest.zem.1872/5 i 1872/6 k.o.Oklaj i

6.B. Bare, Zagreb – Puklavčeva 5.
-Zahtjev za proširenje građevinskog područja na čestice zemlje 1046/3, 1047/1 k.o.Suknovci.

Članak 7.

VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja, odnosno Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana izradit će izrađivač odabran u postupku javne nabave.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Kartografski prikazi elaborata plana za sve faze izrade izradit će se korištenjem digitalnih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 što ih je izdala geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova u mjerilu 1:5000.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.

U skladu s člankom 79. Zakona odluka će biti upućena slijedećim tijelima i osobama :

• - Ministarstvu zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva,
• -Ministarstvu mora prometa i infrastrukture,
• -Ministarstvu kulture,
• -Upravi za zaštitu kulturne baštine,konzervatorski odjel u Šibeniku,
• -Upravi za zaštitu prirode,
• -Ministarstvu poljoprivrede,
• -Ministarstvu regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva,Uprava gospodarenja vodama,
• -Ministarstvu obrane,
• -MUP,policijska uprava Šibenik,policijska postaja Drniš,
• -Državna uprava za zaštitu i spašavanje,područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,odjel za zaštitu i Spašavanje,
• -Županijski zavod za prostorno uređenje Šibenik,
• -Državna geodetska uprava,područni ured za katastar Šibenik-ispostava Drniš,
• -Hrvatske vode,
• -Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije,
• -HEP –Operater distribucijskog područja Šibenikpogon Drniš,
• -Hrvatska agencija za pošte i telekomunikacije Zagreb i
• -javna ustanova NP Krka.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu plana.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu plana po fazama :

• Dostava prethodnih zahtjeva ( podaci, planske smjernice i propisani dokumenti ) za izradu Prostornog plana 30 dana od dana zaprimanja odluke s pozivom za dostavu zahtjeva i
• Ostali rokovi de nirat će se ugovorom s odabranim izrađivačem plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu plana osiguravaju podnositelji zahtjeva.

Članak 14.

Do donošenja plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 350-01/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 11. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Tihomir Budanko, v. r.
____________________Treću Odluku, objavit ću u jednom od sljedećih postova…

Oznake: prostorni plan, općina promina

- 20:58 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 20.02.2013.

Općinski račun, opet blokiran

Prije nekoliko dana, dobio sam informaciju da je račun Općine Promina opet blokiran.

Navodno je Općina nekog tužila, izgubila spor…i sad je taj netko ovrhom „sjeo“ na računa.

Prošetao sam jučer do Općine, posjetiti pročelnika Žaru Sumana, osobu zaduženu za informiranje, u potrazi za informacijom na ovu temu.

Nažalost, pročelnik mi nije mogao dati za objavu niti jedan dokument iz sudskog procesa, ali sam u ragovoru s njim doznao sljedeće:

Općina Promina, tužila je Dalmatinske rudnike boksita d.o.o., te od njih tužbom potraživala 5.522,940,00 kuna, ako sam dobro shvatio- na ime neplaćene komunalne naknade.

Istovremeno s tužbom, Općina je zatražila i od nadležnog Ministarstva mišljenje o ovom slučaju-problemu.

Navodno je odgovor Ministarstva bio negativan, odnosno, nisu se složili s tvrdnjom da su Dalmatinski rudnici boksita d.o.o dužni plaćati komunalnu naknadu, s obzirom da oni trenutno ne vrše eksploataciju boksita na području Općine Promina.

Općina Promina temeljem dobivenog mišljenja Ministarstva povlači tužbu, a tuženi dostavlja troškove koje je imao u ovom postupku, u iznosu od 344.242,50 kuna.

Općina troškove nije platila, pa je tuženik u ovom sporu, postao tužitelj, i zatražio naplatu svojih potraživanja putem ovrhe- te je ovrha ovih dana i aktivirana-račun općine blokiran.

To bi bilo ukratko to, koliko sam uspio shvatiti pročelnika Žaru Sumana.

Navodno je Odluku o pokretanju ove tužbe donio sam Načelnik Cota, i nitko iz Općinskog vijeća nije bio upoznat s istom, kako u prethodnom sazivu, tako ni u novom sazivu vijeća.


Oznake: općina promina

- 12:21 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 17.02.2013.

Đir do Bakmaza, Đomlija, Čilaša

Već dugo planiram posjetiti Čilaše, jer sam već odavno obećao vjernom čitatelju iz Njemačke, napraviti nekoliko fotografija na temu „Zaboravljena cesta Bakmazi-Čilaši“.

Jučer je bio buran sunčan dan, odlična prilika za šetnju do mratovskih zaselaka, a pod jednim postom je osvanuo komentar (koji sam dobio na mejl):

*****
Poštovana Gospodo u općini Promina,

Moje pitanje;

Cesta Perice -Radasi je u planu za 2013. godinu sa predviđenih 100.000 kuna , a ona je u puno boljem stanju, nego cesta Bakmazi - Čilasi, sa kojom je nemoguće proći, osobito kada padne kiša- koju su i sami mještani u jesen privatno platili da se malo popravi, koja je i sada u groznom stanji.

Dali je moguće da se povede računa i dopuni u Vasem planu, jer i tamo ima naroda kojemu je potreban put kojim se može doći do svojih domova.

Hvala na odgovoru.
Ive Čilaš
*****


Link na post pod kojim se nalazi komentar:
http://promina.blog.hr/2013/02/1631514697/proracun-opcine-promina-za-2013-godinu.html


Nakon kraće vožnje od Oklaja, odlučim parkirati auto odmah iza prometnog znaka koji me upućuje na skretanja za Bakmaze, Perice, Radase i Čilaše…i šetnjom doći do čilaševih kuća.Prvo od mratovskih zaselaka u koje ulazim su Bakmazi.
Sjetim se mog prijatelja Robija u Njemačkoj…gledam kuću njegove pokojne bake, s kojom smo prije nekoliko godina pili kavu i ćakulali uz kolače.
Putnike namjernike, s prve kuće u selu, pozdravlja ime vlasnika „Rizikalo“. Otvaraju se škure…pozdravljam se s vlasnikom, a s lijeve strane dopire glas dvojice malenih Bakmaza koji se veselo igraju u svom dvorištu.
Gledam kuće Bakmaza, i pitam se osvrćući se oko sebe, da li su ove prekrasne kamene kuću građene novcem mukom zarađenim u Americi?
Gdje su kuće Prominjaca koje sam navodio u postovima pod naslovom Prominci u arhivima -"Ellis Island Foundationa“?
Da li su se vratili iz Amerike i sagradili ovdje kuće?
(Link: http://promina.blog.hr/oznaka/prominci-u-arhivima-ellis-island-foundationa)
Ilija Bakmaz, Josip Bakmaz, Josip Bakmaz, Jure Bakmaz, Marko Bakmaz,
Marya Bakmaz, Mile Bakmaz, Petar Bakmaz, Roko Bakmaz….
Josip Čilaš, Miat Čilaš, Mile Čilaš, Nikola Čilaš, Frane Čilaš….
Andrija Đomlija, Jandrija Đomlija, Jovan Đomlija, Nikola Đomlija, Petar Đomlija, Stepan (Đomlija)….

Dolazim do ceste zbog koje sam tu, do ceste Bakmazi-Čilaši.

Između dva zaseoka, nalaze se kuće Đomlija, kroz koje i prolazi makadamski put, koje svjedoče o tragovima Domovinskog rata...
Spominjanje Čilaša, odmah me asocira na postove koje sam pisao pod naslovom „Prominsko vjenčanje“. Sjetim se fotografije propisno okićenog mladoženje Čilaša;
Od Čilaša do Radasa, nastavlja se makadamski put, i taman negdje na njegovoj polovici, sa lijeve strane, nalaze se tri bunara, a pored njih lokva.

Vraćam se istim putem, ovog puta sa suncem za leđima, i pravim još nekoliko fotografija puta koji čeka svoje metre asfalta.

Zadnjih pet godina, iz proračuna Općine Promina, nije financirano asfaltiranje niti jednog jedinog kvadratnog metra bilo koje seoske prometnice, ali ni bilo koje druge da smo na čistu.

Onaj tko čita samo usvojene Proračune općine Promina za godinu koja sljedi ili godine koje su iza nas, stekao bi dojam da se kod nas gradi na sve strane.
Papir trpi sve, a stvarnost je nešto drugo, ona progovara činjenicama, i ma koliko nas netko uvjeravao da će se u 2011. godini asfaltirati cesta „Bakmazi-Čilaši“…. Mi je i dan danas gledamo kao na fotografijama.

Premda je prometnica Perice-Radasi kako se navodi u komentaru čitatelja bloga, u puno boljem stanju, i ona je uređena sredstvima mještana, i u jednom navratu sredstvima šibensko-kninske županije, a ne iz Proračuna Općine.

Ne treba zaboraviti ovom prilikom ni cestu za Bogatiće, za čije asfaltiranje su bila prije pet godina osigurana sredstva europoskih fondova u visini od oko tri milijuna kuna….

Koliko se samo rasprava na njen račun vodilo, putovalo...dnevnica naplatilo…a ona i dalje u istom stanju…seoska oputina….

Idu nam novi izbori, ….Hoće li Čilaši, Radasi, Bagići i Mudrinići i dalje ići putem asfaltiranim obećanjima?

Za kraj još samo sitnica:
-Asfaltirenje ceste Bakmazi-Čilaši cca 300 metara- 100,000.00 kuna.
-Asfaltirenje ceste Perice-radasi cca 300 metara- 100,000.00 kuna.

Pet godina…pusti milijuni u Proračunima…a od asfalta ništa?

Oznake: općina promina

- 17:27 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 14.02.2013.

Proračun Općine Promina za 2013. godinu

Za sve one koje zanima što sve Općina Promina planira u svojim aktivnostima za 2013. godinu, tu je Proračun, koji sve to financijski prati.

Na sljedećim fotografijama nalazi se Proračun općine Promina za 2013. godinu:
Proračun prate i sljedeći „Programi“:


PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalneinfrastrukture Općine Promina u 2013 godini

Ovim programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.godini i to za izgradnju javnih površina, izgradnju i sanaciju vodovodne mreže, izgradnja objekata i uređaja za javnu rasvjetu, izgradnja objekata za prijevoz putnika i sanaciju objekata za odlaganje komunalnog otpada.

1.Izgradnja solarne elektrane -Ukupno.............................................400.000,00 kn
2. Izgradnja vodocrpne stanice Čulini-Ukupno:............................................120.000,00 kn
3. Otkup zemljišta za cestu LC- Ukupno:............................................ 40.000,00 kn
4. Izgradnja hidranta u Oklaju-Ukupno:…........................................10.000,00 kn
5. Izgradnja ceste Perice-Radasi-Ukupno:............................................100.000,00 kn

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

Sredstva za ostvarivanje ovog programa predviđena su iz:

1. komunalnog doprinosa 170.000,00 kn
2. zajma 400.000,00 kn
3. proračuna općine Promina............100.000.00 kn

Ukupno: ...........................................670.000,00 kn


PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2013. godinu

Ovim programom se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Promina u 2013. godini s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima te iskaz fi nancijskih sredstava za ostvarenje programa.

Sredstva za ostvarenje ovog programa se temelje na sredstvima koja se planiraju dobiti putem naplate komunalne naknade i ista će se rasporediti za održavanje slijedećih komunalnih djelatnosti :

1.održavanje nerazvrstanih cesta 50.000,00
2. održavanje javnih površina 20.000,00
3. javna rasvjeta 400.000,00

1.Održavanje nerazvrstanih cesta

Djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća :
- usluge održavanja nerazvrstanih cesta 30.000,00
-materijal za nasipanje 20.000,00
UKUPNO 50.000,00

2. Održavanje javnih površina 20.000,00
Pod održavanjem javnih površina podrazumjeva se održavanje javnih prometnih površina, pješačkih staza, dječjeg igrališta, trga

3. Javna rasvjeta
Pod javnom rasvjetom se podrazumijeva - zamjena dotrajalih svjetiljki, električnih vodova rasvjetnih stupova, osigurača i ostalog potrošnog materijala 60.000,00
- utrošak električne energije 340.000,00


PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2013 godinu

Svrha programa javnih potreba u kulturi je omogućiti redovne programske aktivnosti udruga u kulturi, podupiranje kulturnog amaterizma i kulturnog stvaralaštva, te preko drugih manifestacija obogatiti kulturno-zabavni život građana.

Cilj programa javnih potreba u kulturi je zadovoljiti kulturne potrebe građana Općine Promina, te podizanje kulturne ponude Općine.
Program javnih potreba u kulturi sastoji se od temeljnih programa i to:

1. Program kulturnih manifestacija
- Obilježavanje proslava

2.Program KUU.

Za potrebe provođenja svih programa koji su sastavni dio programa javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2013. godinu osigurana su proračunska sredstva u proračunu Općine Promina za 2013. godinu.
1.1.Programi kulturnih manifestacija - Obilježavanje proslava 40.000,00 kuna
2.1.Program KUU 5.000,00 kuna

UKUPNO 45.000,00 kuna


PROGRAM javnih potreba u športu Općine Promina za 2013. godinu

1.Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u športu za 2013. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u proračunu Općine Promina za 2013. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna.

2.Javne potrebe u području športa za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Općine Promina su :
- djelovanje športskih udruga.

3.Sredstva će se doznačiti po pojedinačnim zahtjevima udruga.

***********************

Sve navedeno, objavljeno je u:

"SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Utorak, 12. veljače 2013. (Broj 2 ).

Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2013/02.pdf
Bilo bi zanimljivo kad bi pored nekih od navedenih planova, mogli vidjeti od kada se oni prvi puta spominju u Proračunima Općine Promina.

Ukoliko vas zanima Proračun Općine Promina za 2012. godinu, možete ga pronaći pod linkom:

https://blog.dnevnik.hr/promina/2012/12/1631260063/proracun-opcine-promina-za-2012-godinu.htmlOznake: općina promina

- 12:41 - Komentiraj post (2) - Link posta

srijeda, 12.12.2012.

Direktorica "Eko Promine" je Jelena....

Jučer sam napisao post pod naslovom:
Općina Promina ukida Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/12/1631266039/opcina-promina-ukida-vlastiti-pogon-za-obavljanje-komunalne-djelatnosti.html

Ukratko, ukida se Vlastiti komunalni pogon, a komunalne poslove u općini Promina, preuzima d.o.o. u njenom vlasništvu - „Eko Promina“ .

Današnja novost je imenovaje direktorice „Eko Promine“, što se može saznati čitanjem Sudskog registra:

Evo novosti:Ovim je ujedno konačno poznat i ishod „Natječaja za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA", raspisan 17.05.2012. godine, o kojem sam pisao pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/05/1630783897/natjecaj-za-izbor-direktora-komunalnog-poduzeca-ekopromina-ii-dio.html


Novoj direktorici, želim puno uspjeha u radu!

A nama, stanovnicima Promine, kvalitetnije komunalne usluge!


Oznake: općina promina

- 19:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

Javna rasprava o prijedlogu (ciljanih) izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana ŠKŽ

Na web stranici Šibensko-kninske županije pod linkom, možete pročitati sljedeći poziv:


Novim prostornim planom Županije, na području općine Promine (a na zahtjev iste) se predviđa:


*********

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i

*******

Više o "ODLUCI o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem", pod linkom:
L I N K O M


Oznake: općina promina, prostorni plan

- 00:31 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 11.12.2012.

Općina Promina ukida Vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti

Službeni Vjesnik Šibensko kninske županije, u broju 11., koji je iz tiska izišao 23. studenog 2012. godine link, donosi nam sljedeću Odluku Općinskog vijeća općine Promina:*****************************

Na temelju članka 30. stavka 1.točke 3. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09 ) i članka 21. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Promina ( “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/03), Općinsko vijeće Općine Promina, na 4.sjednici, od 05.studenoga 2012. godine, donosi;

ODLUKU o ukidanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Promina

s danom 15.studenoga 2012. godine

Članak 1.

Ovom odlukom se ukida Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti u Općini Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/03), s danom 15. studenoga 2012. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.


Klasa : 740-06/12-01/1
Ur.br : 2182/09-12-01
Oklaj, 05.studenoga 2012
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Tihomir Budanko, v. r.


*****************************
Odluka je kratka i jasna-ili je možda kratka, a njena jasnoća nas i ne zanima?

Ne radi se još o našoj koži, našem džepu…i to je ljudski, sasvim logično.
Jedna mi sitnica zapinje za oko- ukida se Odluka o osnivanju „Vlastitog komunalnog pogona….“, Koja se može pročitati u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, broj 08/03, a u njoj piše sljedeće:

*****************************

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I NAČIN RADA VLASTITOG POGONA

Članak 5.

Vlastiti pogon se ustrojava na način da je samostalan u obavljanju komunalnih djelatnosti opisanih u članku 3. ove odluke i čini jedinstvenu radnu cjelinu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga rada vlastitog pogona utvrđuje se unutarnje ustrojstvo kako slijedi:

1. upravitelj vlastitog pogona l djelatnik
2. vozač komunalnog vozila l djelatnik
3. čistač l djelatnik

*****************************


Poslove „Upravitelja vlastitog pogona“ obavljao je od samog početka rada Pogona Načelnik općine Promina. Bivši načelnik Duvančić s tim nije imao problema, ali je načelnik Cota dao ostavku na tu funkcije prije skoro godinu dana ako se ne varam. I od tada za obavljanje ovih poslova, berem koliko je meni poznato, nije imenovan nitko.Ali, vratimo se Odluci iz naslova.

Što će biti sada sa ljudima koji rade na radnim mjestima:

2. vozač komunalnog vozila l djelatnik
3. čistač l djelatnik?

Gdje će oni sada raditi?

One koji se ne brinu za sudbinu Age i Zele, zapitat će se u vezi onoga što ih brine, a to je-tko će sada voziti smeće u Promini?
(Svi koji žive u Promini, svjedoci su da se smeće gomila. Prema nekim neslužbenim informacijama, smeće se neće odvoziti čak do nove godine!?)


Vrijeme je da se sada svi prisjetimo da je Povjerenik vlade RH Dražen Grgurević, još u ožujku ove godine donio „ODLUKU o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom“.

U navedenoj Odluci možete pročitati:
*****************************

ISPORUČITELJ USLUGE

Članak 3.

U Općini Promina poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Eko - Promina d.o.o. (u nastavku isporučitelj usluge).

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/09-01-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.

OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


*****************************

Odluka je objavljena u „SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4, -Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://promina.blog.hr/2012/05/1630749844/povjerenik-vlade-rh-za-opcinu-promina-odlucio-je.html

Od donošenja Odluke Povjerenika Vlade Republike Hrvatske za općinu Promina, prošlo je više od 7.mjeseci.Nakon nje imali smo 17.05.2012.:
„Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA" II dio“
Link: http://promina.blog.hr/2012/05/1630783897/natjecaj-za-izbor-direktora-komunalnog-poduzeca-ekopromina-ii-dio.html

I od ovog je natječaja prošlo skoro 6. mjeseci.


Što se od tada događalo s Eko Prominom?
Tko je izabran za direktora Eko Promine?


Evo što možemo pročitati u Sudskom registru za Eko Prominu 10.12.2012. u 14:00:Znači, formalno pravno, nije se dogodilo ništa, svi podaci su ostali isti kao i prije?

-Da li je Eko Promina započela uopće s radom?
-Tko je direktor?
-Tko sve uopće radi u Eko Promini?Previše je to pitanja odjednom…ali slutim da bi uskoro mogli nešto na ovu temu čitati u novinama ili gledati na televiziji.....Oznake: općina promina

- 14:32 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 08.12.2012.

Priznanja Općine Promina
Prije dvadesetak dana, točnije 22. studenog 2012. godine, po prvi puta, Općina Promina je uručila „Priznanja Općine Promina“ građanima koji to svojim djelima zaslužuju.

Zadnji broj službenog lista –Vijesnika Šibensko-kninske županije, donosi nam Odluku, kojom se propisuje način dodjele priznanja, i evo je u cijelosti:


***********************************************************************

Na temelju članka 30. stavka 1.točke 3.Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2.sjednici, od 03.kolovoza 2012. godine,donosi

ODLUKU o priznanjima Općine Promina


Članak 1.

Ovom se odlukom ustanovljuju priznanja Općine Promina i propisuju uvjeti i način njihove dodjele, te druga pitanja u svezi priznanja Općine Promina.

I. VRSTE PRIZNANJA OPĆINE PROMINA


Članak 2.

Priznanja Općine Promina su :

1. Nagrada za životno djelo Općine Promina,
2. Nagrada Općine Promina,
3. Plaketa Općine Promina,
4. Kapa Općine Promina i
5. Priznanje počasnog građanina Općine Promina.Članak 3.

Osim priznanja iz članka 2.ove odluke, za pojedine prigode Općina Promina može dodijeliti i druga priznanja.

O ustanovljenju i dodjeli, te drugim pitanjima u svezi priznanja iz stavka 1.ovog članka, odlučuje općinski načelnik.

II. POSEBNE ODREDBE O POJEDINIM PRIZNANJIMA OPĆINE PROMINA

a) Nagrada za životno djelo Općine Promina


Članak 4.

Nagrada za životno djelo Općine Promina dodjeljuje se fizičkim osobama za osobne uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Promina, kada se ocijeni da je odnosna osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnoj oblasti.

b) Nagrada Općine Promina


Članak 5.

Nagrada Općine Promina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za osobne uspjehe u radu društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 4.ove odluke od posebnog značaja za Općinu Promina.

c) Plaketa općine Promina


Članak 6.

Plaketa Općine Promina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju djelatnosti iz članka 4.ove odluke, značajne za Općinu Promina.

d) Kapa općine Promina


Članak 7.

Kapa Općine Promina dodjeljuje se pojedincima koji su se posebno istaknuli svojim predanim i dugogodišnjim radom za opće dobro ili koji su učinili djelo iznimne važnosti za sigurnost života i imovine na području Općine Promina ili koji su na osobit način doprinijeli promociji i ugledu Općine Promina.

e) Priznanje počasnog građanina Općine Promina


Čanak 8.

Počasnim građaninom Općine Promina može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno doprinio napretku i ugledu Općine Promina, ostvarenju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, miru u svijetu i napretku čovječanstva.


III. NAČIN I POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA


Članak 9.

Priznanja Općine Promina dodjeljuju se u povodu blagdana Sv.Mihovila 29.rujna dana Općine Promina, u pravilu prije toga, a uručuje ih predsjednik Općinskog vijeća i načelnik Općine Promina na svečanoj sjednici koja se održava u čast dana Općine Promina.

Iznimno ako za to postoje posebni razlozi može se odstupiti od pravila iz st.1.ovog članka te priznanje dodjeliti i uručiti drugom prilikom.

Odredba stavka 1.ovog članka ne primjenjuje se na priznanja iz članka 3.ove odluke.


Članak 10.

Isto priznanje se istoj osobi može dodjeliti samo jedanput.
Dobitnik jednog priznanja ne može u istoj godini dobiti i neko drug priznanje Općine Promina.


Članak 11.

Poticaj za dodjelu priznanja iz članka 2.ove odluke, uz odgovarajuće obrazloženje mogu dati trgovačka društva, ustanove, političke stranke, te druge organizacije i udruge, kao i građani najkasnije do 31.kolovoza tekuće godine.

Rok iz stavka 1.ovog članka ne odnosi se na dodjelu priznanja u smislu članka 9.stavak 2.ove odluke.


Članak 12.

Poticaje iz članka 11.st.1.ove odluke razmatra Odbor za priznanja Općine Promina, te ako ocijeni da su ispunjeni uvjeti za dodjelu odgovarajućih priznanja, utvrđuje prijedlog za dodjelu odgovarajućih priznanja, te ga upućuje Općinskom vijeću.
Odbor za priznanja može i bez posebnog poticaja drugih subjekata utvrditi prijedlog za dodjelu priznanja.


Članak 13.

Priznanje Općine Promina dodjeljuje se za života, a iznimno se mogu dodjeliti i posmrtno.


Članak 14.

O prijedlozima za dodjelu priznanja Općine Promina iz članka 2.ove odluke odlučuje Općinsko vijeće Općine Promina, glasujući o svakome prijedlogu posebno, bez prethodne rasprave.


V. OBLIK I SADRŽAJ PRIZNANJA


Članak 15.

Oblik i opći sadržaj priznanja iz članka 2. ove odluke utvrđuje općinski načelnik Općine Promina.


VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE


Članak 16.

Oblik i opći sadržaj priznanja u smisli članka 15.ove odluke općinski načelnik utvrdit će u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu ove odluke.


Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 061-01/10-01/1
Ur.Br : 2182/09-10-01
Oklaj, 03. kolovoza 2012.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Tihomir Budanko, v. r.

***********************************************************************

Odluka je stupila na snagu kako se navodi u istoj:

„Članak 17.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Službeni Vjesnik objavljen je 23.11.2012. godine, što znači da je Odluka stupila na snagu početkom ovog mjeseca.
(Ovisno da li se broje samo radni, ili i neradni dani u tjednu).

Tko je sve dobio priznanja Općine Promina, možete pročitati u mom već objavljenom postu na tu temu pod naslovom: Obljetnica osnivanja općine Promina
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/11/1631255744/obljetnica-osnivanja-opcine-promina.htmlNa kraju, još jednom, čestitke svima nagrađenima, odnosno obiteljima onih koji su posthumno nagrađeni.


Oznake: općina promina, Život u Promini

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 04.12.2012.

Proračun općine Promina za 2012. godinu

Proračuni gradova i općina su javni dokumenti koji trebaju biti dostupni svim zainteresiranim građanima.
I Prominci također imaju pravo vidjeti na što se troše njihovi novci, pa tako na kraju tekuće 2012. godine, u Službenom Vijesniku Šibensko-kninske županje br.11, mogu vidjeti u što će se sve ulagati sredstva u godini koja je skoro cijela iza nas.

Transparentnost je to ravna pravu bolesnika na liječenje, s tim da je ono ostvarivo tek 11. mjeseci nakon dijagnosticiranja bolesti.

Ipak, treba biti objektivan pa reći da je ovaj Proračun prošao kroz „bure i oluje“, jer je tri puta dolazio na stol općinskog vijeća Općine Promina, i tek iz trećeg puta prihvaćen.

Pogledajmo sve tri njegove naslovnice:
Lako je uočiti kako prihodi općine Promina munjevito rastu od prvog do konačnog prijedloga Proračuna, i to od mizernih 1.700.000,00 kuna do poštovanja vrijednih 3.892.280,00 kuna!

Prihodi su više nego udvostručeni?- U čemu je tajna tog uspjeha?


Možda je jedino mala šteta što su i planirani dugovi –„manjak prihoda iz prethodnih godina“, porasli s 816.720,00 kuna, na 911.302,00 kuna.


Pogledajmo sada malo i konačni, usvojeni Proračun općine Promina za 2012. godinu (za veću sliku-kliknite na istu);Vrlo je važno shvatiti da papir trpi sve.
Tako da ukoliko vidite da su za određenu namjenu predviđena-planirana sredstva u Proračunu, to ne znači da će do realizacije te „stavke“ zaista doći.

Proračun općine Promina je kad ga malo analiziram, godinama, više lista želja i snova, nego nešto što se stvarno namjerava realizirati.
A možda je tako i kod drugih općina i gradova- tko zna?

Realno je očekivati da će „rashodi za zaposlene“ , „javna rasvjeta“, „održavanje komunalne infrastrukture“ –točnije odvoz smeća, „službena putovanja“, i možda „intelektualne i osobne usluge“ ....i još nekoliko stavki koje financira Država kroz Proračun Općine biti realizirane….a za sve ostalo, tu je često izgovor tipa; „Prihodi su ove godine podbacili-svi znate da je cijela Država u recesiji“. Ili odgovor tipa „Pomoć unutar opće Države je izostala“.

Naravno, koliko je uspješno realiziran Proračun za određenu godinu, možete vidjeti u „Izvršenju Proračuna“ za prethodnu godinu.

Koliko je vas uopće vidjelo „Izvršenje Proračuna općine Promina za 2011 godinu“?

Toliko će vas vjerojatno vidjeti i „Izvršenje Proračuna općine Promina za 2012. godinu“.


Zapravo, brojke uopće nisu običnom čovjeku niti bitne.

Važno je da se rezultati rada Općine, vide u svakodnevnom životu....a duplo veći Proračnu se sigurno negdje mora vidjeti?

Oznake: općina promina

- 22:52 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 30.11.2012.

Općina donijela Proračun za 2012 godinu

Ukoliko ste danas posjetili web stranicu Šibensko-kninske županije, mogli ste u Službenom vijesniku pročitati koje su nove Odluke donesene na Općinskom vijeću općine Promina.

U naslovu je naveden samo Proračun općine za 2012 godinu, ali tu je još cijeli niz Odluka;Ukoliko Vas zanimaju navedene Odluke, tu je link:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/11.pdf

Više o samim Odlukama, u nekim od sljedećih postovima.

Oznake: općina promina

- 20:41 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 26.11.2012.

Obljetnica osnivanja općine Promina
Prije nekoliko dana (20.11.2012), na oglasnim pločama Općine Promina, mogli ste pročitati obavijest koju sam najavio i na blogu:
"U Domu kulture-komedija "Bankarica"


Link:
http://promina.blog.hr/2012/11/1631229969/u-domu-kulturekomedija-bankarica.html

Na sam dan za kada je najavljena "Bankarica" u Šibenskom listu ste mogli pročitati sljedeće:

***

OKLAJ -Pučka veselica u Oklaju
22 Nov 2012 Šibenski List
KATARINA RUDAN
katarina.rudan@sibenski-list.hr


Uz prigodan kulturnozabavni program u Domu kulture, koji će danas i službeno biti otvoren, u povodu velike obljetnice zaslužnim će pojedincima i kolektivima biti uručene nagrade i priznanja.

Velikom pučkom veselicom Prominci danas obilježavaju 130. obljetnicu osnivanja općine Promina.
Prigodni kulturno-zabavni program počinje u 17 sati u Domu kulture, koji tim povodom i službeno otvara svoja vrata, predstavom 'Bankarica', u izvedbi Pučkog sinjskog kazališta.
Nakon kazališne predstave slijedi nastup ženske klape 'Skradinke' iz Skradina.
U programu je i predstavljanje tradicijske prominske kape s devet kita i 's upo' veza, a predstavit će je Marko Knežević.

Prvi put nagrade i priznanja

Nakon prigodnog programa, povodom velike obljetnice, zaslužnim pojedincima i kolektivima bit će uručene i nagrade i priznanja općine Promina, a potom slijedi domjenak i druženje.

Kako je najavljeno, Nagrada za životno djelo posthumno se dodjeljuje Ivi Bilušiću, utemeljitelju 'Metalsinta' i Peri Sariću, zadnjem načelniku prominske općine prije njezinog ukidanja 1963. godine za sve što je, a u konačnici i život, dao za općinu.


Plaketu općine dobit će DVD Promina, Dom umirovljenika za starije i nemoćne osobe u Oklaju, Kulturno umjetnička udruga 'Promina', OGI-Drniš za provođenje Programa pomoći u kući starijim osobama te Ivica Marić za organiziranje sportskih igara za Veliku Gospu.

Priznanje Kapa općine Promina za djela iznimne hrabrosti dodjeljene su Josipu Dujiću i Dragi Kardovu za spašavanje starijih osoba iz zapaljene kuće i stana.


***

Cijeli članak možete pročitati ako kupite Šibenski list od 22.11.2012...jer je ovo samo dio koji se može pročitati na web-u.


Čestitam nagrađenim pojednicima i udrugama!

Oznake: općina promina, Život u Promini

- 20:10 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 26.10.2012.

Solarna termoelektrana u Promini, izgledat će ovako?

Danas (26.10.2012 petak 18:00h) je u Drnišu organizirana javna tribina, ili točnije prezentacija projekta izgradnje solarne elektrane, od strane tvrtke "Genesis projekt grupa".

Fotografirao sam skoro cijelu prezentaciju, i evo je u cijelosti:Naravno da prezentaciju prati još cijeli niz zanimljivih informacija...ali ih nažalost sada nemam vremena napisati...ali hoću uskoro...


Nadopuna posta 27.10.2012

Trebalo mi je dosta vremena za obradu fotografija, tako da tekst na temu iz naslova sljedi tek sada.

Jučer sam u nekoliko navrata na Radio Drnišu čuo najavu tribine na temu solarnih elektrana da drniškom području.

Odlučio sam baciti đir do Drniša, jer me baš zanimalo tko ovaj put organizira tribinu, odnosno što ima novog na tom području-dokle se stiglo u realizaciji te ideje.

Odmah po ulasku u malu vijećnicu u Drnišu, opazio sam dva poznata lica.

Evo i njihove fotografije:
Stariji gospodin na fotografiji je Ivan Glavaš, dok je mlađi gospodin Nikica Gabrić.

Prije nekoliko mjeseci, točnije u travnju ove (2012) godine, navedeni dvojac, uz asisteniciju gosp Mateije Perkovca, već je održao tribinu na temu solarnih termoelektrana na prominsko-drniškom području (na istom mjestu).

Prezentaciji je tada prisustvovalo kao i ovaj put dvadesetak ljudi (jako slab interes), s tim da je tada iz Promine bio prisutan načelnik Cota, vijećnik Krste Radas, i ja.

Što se tada moglo čuti na prezentaciji, možete pročitati na web stranici Radio Drniša u članku:

Španjolci i Arapi u Drnišu bi gradili termo solarni park
Objavljeno 25.04.2012., 11:41 | Napisao/la Matilda Jelčić Stojaković
Link: http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=2299%3Apanjolci-i-arapi-u-drniu-bi-gradili-termo-solarni-park-&catid=1%3Anovosti&Itemid=4

Evo samo jednog navoda:

- "Zainteresirani smo za izgradnju termo solarnog parka, znači nefotonaponskog projekta, u snazi instalirane turbine 19.9 megawata u obliku središnjeg tornja. Znači heliostat odnosno zrcala fokusiraju na središnju točku na vrhu tornja sunčeve zrake i time dobivamo termičku energiju koju pretvaramo u paru koja ide na klasičnu parnu turbinu i time dobivamo struju. Prvi projekt radi uspješno već godinu dana, drugi se gradi, treći je u pripremi, 16 projekata planiramo u pojasu od Španjolske do Ujedinjenih Arapskih Emirata. Iza investicije stoje vlasnici tehnologije, tvrtka Sener Torresol Energy i Masdar iz Abu Dhabija. Sve analize su pokazale da su Miljevci idealni. Štetnog utjecaja na okoliš nema, a prije izgradnje bila bi izrađena i Studija utjecaja na okoliš", kazao nam je Nikica Gabrić“.


Ono što je najvažnije za izgradnju solarnih elektrana, to je planiranje njihove pozicije/smještaja u prostornom planu županije- u ovom slučaju konkretno Šibensko-kninske županije, odnosno Grada (Drniša) ili Općine (Promine).

Taj dio priče je riješen (barem što se tiče Općine Promina) „III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije“, koje su usvojene u lipnju 2012. godine, i u njima se može pročitati:

„10) Planom se određuje područje istraživanja mogućeg smještaja sunčanih elektrana snage veće od 200 kW u planiranim zonama:
Gaj - Općina Promina,
Razvodsko plandište - kontaktno područje Općine Promina i Grada Drniša“.
(više informacija pod linkom: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/06.pdf)

Prostorni plan je bio i tema mog posta pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/07/1630915261/iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sibenskokninske-zupanije2-dio.html

…i tamo možete pogledati kako cijela situacija izgleda na geografskim kartama i planovima, na terenu.

Odmah nakon usvajanja Prostornog plana Županije, jedne nedjelje, prvo ispred Općine Promina, a zatim i na nedjeljnoj misi u 10:30 u crkvi sv. Mihovila, mogli ste vidjeti u društvu načelnika Cote gospodu s početka priče- Ivana Glavaša i Nikicu Gabrića.

Meni je to bio znak da priča „ide dalje“…..

Uskoro je, točnije u rujnu Općinsko vijeće Općine Promina, donijelo (objavilo odluku u Vijesniku ŠKŽ):

„ODLUKU o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem“, iz koje navodim samo najbitnije:

***************************************************

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana su:

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i
-uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklne neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna, moguće je ukoliko se u postupku izrade plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti s zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 11.odluke ili u suprotnosti s zakonskim ili podzakonskim propisima te pravilima struke.


***************************************************


Možda sam malo priču proširio više nego što treba, ali kako kažu-papir trpi sve….

I sada dolazimo na samu prezentaciju (jučerašnju), na kojoj se moglo izmeđuostalog čuti:


Nazočne je pozdravila dogradonačelnica grada Drniša Vlatka Duilo, te je nakon njenih uvodnih riječi u kojima je istakla važnost projekata poput ovoga za budućnost ovih krajeva, započeo izlaganje gosp Nikica Gabrić.

-Odmah na samom početku priče, istakao je kako je Općina Promina prihvatila projekt.
-Dio solarne termoelektrane trebao bi se smjestiti i na prostoru Grada Drniša
-Elektrana bi bila instalirane snage 19,9 MW, a u kombinaciji sa plinom, mogla bi ostvarivati 24 satnu proizvodnju el.energije.
-Ne radi se samo o ideji, nego o projektu koji je investitor već realizirao u Španjolskoj, i sada planira svoju tehnologiju primjenjivati širom svjeta na 35 lokacija.
-Relizacija projekta (izgradnja) u Španjolskoj je trajala godinu dana, a cijena gradnje iznosila je 170 milijuna eura, dok bi kod nas gradnja trajala oko 18 mjeseci, a cijena bi bila oko 150 milijuna eura-jer je cijena izgradnje u međuvremenu smanjena.
-Na izgradnji bi radilo oko 1000 ljudi, dok bi nakon izgradnje 50 djelatnika našlo stalno zaposlenje.
-Elektrana/postrojenje bi bilo smješteno na površini od 195 hektara, dok bi sama ogledala imala površinu od 300000 metara kvadratnih, i usmjeravala bi zrake sunca prema tornju visine 140 metara.
-Godišnja proizvodnja elektrane bila bi negdje oko 110 GWh.

Investitor bi zajedno za lokalnom upravom osnovao firmu, te bi djelili zaradu proporcionalno vlasničkom udjelu….ali to je malo šira priča…za koju treba biti ipak malo stručniji za njeno prezentiranje, kao i za razumjevanje…pa je ostavljam za neko drugo vrijeme…u kojem će biti aktualna.

Uglavnom, ono što je mene zanimalo, to su sljedeći koraci investitora kada je Općina Promina u pitanju, s obzirom da su kod nas dobili „zeleno svjetlo“, koje za sada još nemaju u Drnišu.

Sljedeći korak je izrada UPU-a (urbanističkog plana uređenja) područja izgradnje solarne elektrane koji će izraditi investitor, a uskoro se planira i putovanje „prominskog izaslanstva“ u Španjolsku kako bi uživo vidjeli što će nam jednog dana „izrasti“ pod Prominom.


Priča o solranim elektranama u Promini, stara je skoro četiri godine, pa ispod posta imate oznaku „Solarna elektrana“, link koji vas vodi na sam „početak priče“….


Nadopuna posta 29.10.2012

Više informacija o temi posta, možete saznati na web stranici Radio Drniša pod naslovom:

U Drnišu još jedna prezentacija izgradnje termo solarnog parka
Objavljeno 27.10.2012., 12:01 | Napisao/la Matilda Jelčić Stojaković
Link:http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php/component/content/article/39-novosti/2565-u-drnisu-jos-jedna-prezentnacija-izgradnje-termo-solarnog-parka
Nakon šest mjeseci tvrtka "Genesis projekt grupa" u Drnišu je održala još jednu prezentaciju projekta izgradnje termo solarnog parka......


Oznake: Solarna elektrana, općina promina

- 22:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 30.09.2012.

Sv Mihovil -Dan Općine Promina-29.09.2012

Jučer je bio dan Općine Promina, i lijepo je napisati koju riječ na tu temu.

Pa krenimo redom….

Već duže vrijeme sa raznih strana dobijao sam informacije kako će za dan Općine biti velika fešta, da je čak pozvano preko 500 uzvanika!

Navodno su pozivi upućeni svim dosadašnjim načelnicima, donačelnicima i vjećnicima, gradonačelnicima i načelnicima susjednih općina i gradova….i svima koje se inače u ovakvim prigodama poziva.

Kako do same mise u crkvi sv Mihovila u 10:30 u Oklaju, nisam imao prilike vidjeti „Program održavanja svečanosti“, zamolio sam pročelnika Sumana za jednu kopiju istog…

Na svu sreću, priskočio je predstavnik nacionalne manjine Rajko Đomlija, i dao mi svoj primjer Poziva (hvala Rajko)…i evo ga i cijelosti;
Šteta je što isti nije objavljen na niti jednoj oglasnoj ploči po selima u Promini (ako griješim ispravite me…).

Kako je proteklo obilježavanje Dana općine Promina, najbolje će vam ispričati fotografije Zvone Bare u sljedećoj galeriji:
Zvone zbog obaveza nije uspio stići na polaganje vijenaca na svim lokacijama (Drniš, Gospa Čatrnjska…).

(Zvone hvala na fotografijama!)

Napravio sam i jedan video prilog.

Kamera nije baš nešto kvalitetna...ali što je tu je....I to je to...

Oznake: općina promina, Oklaj

- 11:19 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 19.09.2012.

Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića-MVČ "Prominske obljetnice"-3. dioArhivu profesora Bikića, krasi i knjiga Mirka Validžića Ćelkanovića-„Prominske obljetnice“.
Knjiga, koja daje odgovore na mnoga pitanja iz prominske, ne tako davne prošlosti.

Za ovu prigodu, objavit ću treći nastavak teksta pod naslovom:

„OSAMDESET GODINA ŽIVOTA I RADA PROMINJSKE OPĆlNE 1883-1963“


Ali, prije nastavka samog teksta, evo i napomene koja se nalazi na kraju teksta, a odnosi se na načelnika Šimu Ćorića;


(47.) Ante Ćoric Kalaba, sin je Ante i Save Manojlo, rođen je 23.04.1861-, a umro 28.05.1932.
Oženio je Katu Barišić Migalo. Imao je brojno potomstvo: 8 sinova i 3 kćeri.
Evo i nastavka teksta…..


***********************************************

Treći prominski načelnik bio je također Oklajac (od Kule), posjednik i trgovac ANTE ĆORIĆ Kalaba.
Tako je načelništvo prešlo u drugi Ćorića ogranak, jednako radikalno hrvatski.
Koliko je u tom pomicanju bilo odraza prodora pravaškog pravca u Promini preko prominjskog župnika i mještanina fra Luiđa Jurenovića (na službi u rodnoj župi od 1904. do 1914.)?
Ante Kalaba je započeo načelništvo 1909. a završio svršetkom prvoga svjetskog rata (1918.). Posljednji načelnik za Austro-Ugarske monarhije. Ispratio je drevnu carevinu, kojoj smo se davno predali, ali se u njoj nismo usrećili.

Godine prije prvog svjetskog rata tekle su redovitim tijekom. Ratne godine bile su teške. Gotovo svi koji su mogli nositi pušku pošli su na ratište.
Žene i djeca ostali su bespomoćno na ognjištu. Što se više duljio rat, to je veća bila glad. Stanje je bilo više negoli teško Toga su se svega sjećali još dugo naši stari.
Iza gladi došlo je jos veće zlo, takozvana „Španjolica“ (kužna bolest) harala je nemilo i odnosila žlvote.

U svim takvim neredovitim uvjetima načelniku nije bilo lako: mobilizacija, glad, pomor.
Kalaba je bio poznat kao miran i staložen čovjek, pa je sve to prebrodio bez težih oštećenja. On je i kasnije uživao ugled poštena trgovca, koji je u suživotu s prummjskim svijetom i davao i primao.


Tako je, eto završena prva stranica („austrijska“) prominjske općine (1883.—1918.).
Gledamo u općinsku konstituciju, u početku su bila glavna dva lica: načelnik i tajnik. Povećanjem poslova pridružen je i pisar.
Bez redara nezamislivu je redovito općinsko osiguranje. On je u početku bio i poreznik.

Vec smo rekli da načelnik dugo i dugo nije dobivao nagradu za svoj rad, sve do 1907.
Ni tajnik u početku nije imao plaće. Narod ga je nagrađivao plodovima iz svog vrta, vinograda, oranice, šume. tora i podruma.
Kad su se ukazale prve mogućnosti, počeo je primati zasleženu nagradu. Tako i redari.


***********************************************


Nastavlja se….pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/10/1631089749/iz-arhive-profesora-ante-vladimira-bikicamvc-prominske-obljetnice4-dio.htmlPrethodni post na temu iz naslova link:
http://promina.blog.hr/2012/08/1630986999/iz-arhive-profesora-ante-vladimira-bikicamvc-prominske-obljetnice2-dio.html


Prije nekoliko dana, razgovarao sam sa praunukom prvog načelnika Šime Ćorića, koji nosi pradjedovo ime-Šime.

Razgovor je bio dosta zanimljiv, ali za ovu priliku, izdvojio bih samo nešto vezano uz prezime Ćorić u Promini.

Razgovarajući sa Šimom Ćorićem, saznao sam da prominski Ćorići nemaju nikakve veze s Ćorićima u Vrlici, ili Vodicama…jer je njihov predak Mijat Bandalo (zvani Ćorić), kao prezime uzeo svoj nadimak Ćorić….i od tada se njihovi nasljednici tako prezivaju.

Na njihovim starim kućama koje su građene negdje oko 1800 godine (u blizini Bandalovića kule-najstarije kuće u Promini!), čak se negdje nekad i vidio natpis Bandalo.

Oznake: Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ, Prominske obljetnice

- 10:06 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 18.09.2012.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

Od Petka, 14. rujna 2012. u „SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE (Broj 9) na Stranici 129 – možete pročitati sljedeću odluku Općinekog vijeće Općine Promina:**************************************************************************

OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

5

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07 i 38/09) i članka 30.stavak 1. točke 3. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2. sjednici, od 03. kolovoza 2012. godine, donosi:

ODLUKU o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina (u daljnjem tekstu: Odluka)

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članka 73.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: zakon).
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Promina izradit će se u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj 106/98,39/04,45/04-ispr. i 163/04).

Članak 3.

Nositelj izrade plana je Općina Promina.
Postupak izrade i donošenja sukladno odredbi članka 2. točke 12. Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel i to tijelo je kao nositelj izrade odgovorno za provedbu zakonom utvrđenog postupka.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat plana je područje Općine Promina.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljem dosadašnjih odluka u donošenju prostornog plana uređenja Općine Promina za ovo su se područje utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora i način i uvjeti gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku donošenja odluka. U odnosu
na tako uređene parametre pokazalo se da su potrebne promjene da bi se mogli realizirati planirani zahvati u prostoru.

V. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Izrada plana provodi se radi usklađenja sa zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana su:

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i
-uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklne neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna, moguće je ukoliko se u postupku izrade plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti s zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 11.odluke ili u suprotnosti s zakonskim ili podzakonskim propisima te pravilima struke.


VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenja odnosno nacrt prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana izradit će izrađivač odabran u postupku javne nabave.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVAI GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Kartografski prikazi elaborata plana za sve faze izrade izradit će se korištenjem digitalnih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 što ih je izdala geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova u mjerilu 1:5000


X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.

U skladu s člankom 79.zakona odluka će biti upućena slijedećim tijelima i osobama :

-Ministarstvu zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva,
-Ministarstvu mora prometa i infrastrukture,
-Ministarstvu kulture,
-Upravi za zaštitu kulturne baštine,konzervatorski odjel u Šibeniku,
-Upravi za zaštitu prirode,
-Ministarstvu poljoprivrede,
-Ministarstvu regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva,Uprava gospodarenja vodama,
-Ministarstvu obrane,
-MUP,policijska uprava Šibenik,policijska postaja Drniš,
-Državna uprava za zaštitu i spašavanje,područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,odjel za zaštitu i Spašavanje,
-Županijski zavod za prostorno uređenje Šibenik,
-Državna geodetska uprava,područni ured za katastar Šibenik-ispostava Drniš,
-Hrvatske vode,
-Županijska uprava za ceste Šibensko-Kninske Županije,
-HEP –Operater distribucijskog područja Šibenikpogon Drniš,
-Hrvatska agencija za pošte i telekomunikacije Zagreb i
-javna ustanova NP Krka.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30. dana dostave svoje zahtjeve za izradu plana.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu plana po fazama:

• Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti ) za izradu Prostornog plana 30. dana od dana zaprimanja odluke s pozivom za dostavu zahtjeva i
• Ostali rokovi de nirat će se ugovorom s odabranim izrađivačem plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu plana osiguravaju se u Proračunu Općine Promina.

Članak 14.

Do donošenja plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 350-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 03. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK

Tihomir Budanko, v. r.

**************************************************************************
Oznake: općina promina, prostorni plan

- 11:24 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 13.09.2012.

Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića- Uskrsnuće općine Oklaj

Listajući članke iz Arhive profesora Ante, pronalazim članak u Vjesniku, objavljen na današnji dan, 13.09.1994. godine.

Evo teksta članka autora Nedjeljka Musolina:


**********************************************************************
Utorak, 13. rujna 1994.

Govore gradonačelnici i načelnici okupiranih gradova i općina (19)Od prvog dana Domovinskog rata svi Prominci su dragovoljci, a i sada ih je mnogo u postrojbama HV, domobranstva i policije.
To su mahom mladi ljudi, uzdanica sadašnjosti (i budućnosti) zavičaja.
Jedan od njih je i Željko Džapo (33), načelnik općine Oklaj, koji je od samog početka Domovinskog rata stupio u obranu Hrvatske i okušao se na bojišnicama. Ističe kako će na djedovini u Oklaju obnoviti sve što je ratom teško oštećeno, na starom ognjištu nastaviti život, te graditi zavičaj sa svojim Promincima.

• Koja su naselja najviše stradala tijekom rata?

- Ona uz crtu bojišnice, a to su naselja uz cestu (Puljane, Čitluk, Oklaj, Razvode...), i to odmah u početku jugosrpske agresije.
U nastavku okupacije četnici su doslovce sve opljačkali, spalili i uništili.
Stupanj razorenosti je više od 80 posto, primjerice u Oklaju, a u prominskim naseljima je sve uništeno što je hrvatsko.
Ipak, nešto čitavih objekata je ostalo (zasad) u zaseocima Zelići, Matasi.

• Kolika je šteta na uništenim zgradama?

-Nažalost, još nemamo nikakav uvid na terenu, jer su sva prominska naselja pod neprijateljskom okupacijom. Ali znamo da su svi objekti uništeni od petog do šestog stupnja razorenost, a domaćinstva su potpuno uništena u Oklaju, Čitluku, Razvođu.
Ratne štete su velike i teško će se izračunati.


Nešto spašeno iz »Metal-sinta«

• Jeste li išta mogli spasiti prije neprijateljske agresije?


-Prije početka Domovinskog rata u Oklaju je djelovao jedan pogon »Metal-sint« koji je zapošljavao oko 120 radnika. Pri povlačenju iz Oklaja bivši direktor toga pogona Stipe Knežević se stavio na čelo skupine ljudi (stručnjaka) i uspjeli su nešto spasiti.
Ta je skupina započela proizvodnju u Zagrebu, zasad broji 30 zaposlenih. To će biti jezgra tvornice u Oklaju nakon povratka, jezgra privrede i života u tom našem kraju.

• Gdje su sada prognanici?

-Naši su prognanici uglavnom zbrinuti u hotelima: »Medena« (oko 900), »Duilovo«, šibenskom »Solarisu«, Vodicama, Makarskoj, kod privatnika, rodbine i znanaca, prijatelja, ali ih je znatan dio i u dijaspori.
To su uglavnom naši stari, nemoćni ljudi, žene i djeca, dok su gotovo svi mladi u odori Hrvatske vojske i policije.

• Kako žive Prominci u progonstvu, u hotelima?

-Naši žive loše u progonstvu, hrana im je u hotelima uglavnom jednolična, neukusna i nekvalitetna, dok su smještajem više-manje zadovoljni.
Nisu naučili živjeti na tuđim leđima i na teret države, nego od svog vlastitog rada od kako postoje.
Njihov bi standard u progonstvu trebalo poboljšati. No, da im je standard dvostruko i trostruko bolji nego sada, mnogi od njih ne bi bili zadovoljni svojim statusom.
Oni bi bili najzadovoljniji kad bi bili na svom ognjištu, u Promini.• Pitaju li vas o povratku u zavičaj?

-Najčešće pitaju kad ćemo se vratiti doma. Meni je tada najteže i zato što im ne mogu nikako odgovoriti na taj upit, premda su više od tri godine u progonstvu. A to je puno, puno. Volio bih kad bi im mogao reći da će se vratiti na svoja ognjišta još ove godine.


Većina na minimumu

• Što rade u progonstvu, ima li zaposlenih u poduzećima ?


-Većina Prominaca se u progonstvu nema čime zanimati, a vrlo malen broj ih je zaposleno u poduzećima.
Oni koji su zaposleni, ostvaruju svoj prihod u postrojbama HV, domobranstva i policije.
Postrojbe HV-a su, tako reći, za njih postale i socijalne ustanove, a veći dio prog nanika još uvijek živi na ekonomskom minimumu, od onih koji su bili prije rata zaposleni u Drnišu, Oklaju, Šibeniku, Splitu...

• Imate li kakvih izrazitih problema u poslu?

-Svakog dana razgovaram sa svojim suradnicima, najčešće s pomoćnikom, i po nekoliko puta tijekom dana, a koji je i sam prognanik, smješten u Kaštelima u bungalov naselju.
Često sam u kontaktu i s gospodom Antom Đelalijom i Joškom Odakom, a nedavno smo održali i informativne razgovore sa svim prognanicima zbrinutih u hotelima.
U zadnje vrijeme je u hotelu »Medena« Unprofor iznajmio dio prostorija. Unproforci šeću u tom hotelu s puškama, što uznemiruje djecu i odrasle.
To što prije treba ukloniti, jer i naš hrvatski vojnik ostavlja svoje oružje na položaju i bez njega dolazi svojima u hotel.

• U progonstvu ste i općinu ustrojili?

-Utemeljena je u ožujku ove godine, kad je Općinsko vijeće mene izabralo za načelnika.
Naime, osim načelnika, općina ima svoje Poglavarstvo i Gradsko vijeće te pronačelnika za zdravstvo, kulturu, poljoprivredu, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Općinski ured je smješten na Unešiću, a nedavno smo dobili i naše urede u Šibeniku pa će lakše biti i prognanicima s tog područja.Ali imamo znatnih problema zbog nepovezanosti Unešića s prognaničkim središtima (Split, Šibenik, Medena, Vodice, Makarska ).
Vlak iz Splita vozi za Unešić u 9 sati, samo jedanput dnevno, te se vraća u 15 sati. Drugih veza sa Šibenikom nema.
Zato je u tom našem gradu, središtu Županije šibenske, ustrojen jedan općinski ured da bi naši prognanici s toga područja mogli lakše vaditi potrebne dokumente.

Četnički zločini

• Ima li vaših prognanika u logorima, ubijenih, umrlih?


-U logorima ih nema, niti ih ima nestalih.
Oko 40 Prominaca su žrtve četničkog terora, ali to nije sve.
To nažalost, nije potpun popis četničkog zločina nad prominskim Hrvatima, onih koji su zaklani, živi ubačeni u bunare, obješeni, ubijeni iz vatrenog oružja, spaljeni, poginuli od neprijateljskih granata.
Umrli ljudi tijekom Domovinskog rata bili su prosječne starosti od 60 do 70 godina života.
Većina ih je umrla od tuge, a 11 ih je teže ranjeno — to su invalidi Domovinskog rata.

• Niste zaobiđeni u humanitarnoj skrbi?

-Nismo, zahvaljujući najviše našim u dijaspori. Prominci su od prvog dana Domovinskog rata redovito skrbili sve nas, a mnogi od njih i danas to redovito čine. Ne prestaju slati pomoć.
Nedavno su nam braća Dizdari-Patkići iz Amerike (okolica Chicaga) dovezli znatnu humanitarnu pomoć, ne samo za Promince nego za sve Drnišane u vrijednosti većoj od 300.000 dolara.
Najvrednija je kirurška ambulanta, a upravo se organizira pomoć i za HVIDR-u.

• Razmišljate i o obnovi zavičaja, o njegovu razvoju?

-I te kako. Ali što je korist kad tamo još ne možemo doći. U tu svrhu smo osnovali i poseban Odbor za obnovu, koji je upravo izradio program obnove i budućeg razvoja Promine.
Radili su ga naši potvrđeni stručnjaci i republičke institucije u Zagrebu.
Ali pitanje je tko će se iduće godine vratiti na spaljena ognjišta ako se na tom planu za nekoliko mjeseci ne učinu znatniji koraci?
Mladi će se Prominci ipak nekako snaći u životu, a našim starijima, nemoćnima i iznemoglim ljudima neće trebati projekti poljoprivrede i stočarstva, industrije i rudarstva, proizvodnje kamena, niti turistički programi. Njima će trebati samo mir sigurnost, malo okućnice da bi preživjeli do kraja života.


**********************************************************************Oznake: povijest, politika, Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića, općina promina

- 09:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 29.08.2012.

Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića-MVČ "Prominske obljetnice"-2 dioArhivu profesora Bikića, krasi i knjiga Mirka Validžića Ćelkanovića-„Prominske obljetnice“.
Knjiga, koja daje odgovore na mnoga pitanja iz prominske, ne tako davne prošlosti.

Za ovu prigodu, objavit ću drugi dio teksta pod naslovom:

„OSAMDESET GODINA ŽIVOTA I RADA PROMINJSKE OPĆlNE 1883-1963“


Ali, prije nastavka samog teksta, evo i napomene koja se nalazi na kraju teksta, a odnosi se na načelnika Šimu Ćorića;

„Šime Ćorić je sin Josipa i Anice Sarić, rođen je 2.veljače 1856., a umro je 2.12.1918. u 63. g. života, točno na svršetku prvog svjetakog rata.
Oženio je lku Dizdar. Naslijedili su ga 3 sina i 6 kćeri.
(Njegov sin Šime bio je solunski dobrovoljac, pa je za nagradu nakon rata dobio 3 jutra zemije u Slavoniji i spomen-sat. po struci bio je ekonomist: — uz njega, su iz Promine još bili solunski dobrnvoljci : kasniji redar Maćurlija Džapo, lugar Mile Mlinar i Mile Zelić).
Šimin sin Krste postat će načelnik u novoj državi“.

Evo i nastavka teksta…..


************

Za načelnikovanja Šime Ćorića otvorene su dvije osnovne škole: u Razvođu 1891. i u Lukaru 1905 (41).

Izvršeno je drugo miniranje 1895. sedrenih brana na Čavlinovu brzaku u Marasovinama i na Bilušića buku u Ljubotiću- Sličan pothvat izvršen je i 1834. godine. Ponovljen je na žalost 1953. i 1954. godine (42).
Iako se htjelo time osloboditi plavljenje plodnih njiva (luka), učinjen je teški oštećaj specifičnih Krkinih vapnenastih naslaga, koje je čine svojevrsnom kraškom rijekom i svrstavaju u prirodne rijetkosti, ne samo kod nas već i u Europi.

Potkraj 19. st. počelo se pomišljati na iskorištavanje Krke u svrhu dobivanja električne energije. Oko je palo na gotovo najljepši njezin dio od Brljana do Miljacke, gdje su smještena 4 divna slapa na dužini od 4 km.
Jedan od njih, Manojlovac smatra se najljepšim Krkinim slapom (43).
I upravo tu je zapelo oko da se izgradi hidroelektrana.
Prof. Josip Modrić počeo je još oko 1890. poticati jednog Belgijanca u ovom pravcu, pa se taj stranac prvi prihvatio studijskog izučavanja o korištenju slapa Manojlovac.
Spomenuti Modrić uspio je prvi dobiti dozvolu da može koristiti manojlovački slap, s ograničenjem 15 m3 u sekundi i na visini kvote od 62 m.
On se dapače bio dogovorio i s jednim tršćanskim elektrokonzorcijem.
Priredio je 24. rujna 1899. na Manojlovcu zapaženu svečanost (44).

Do ostvarenja hidroelektrane na Miljacki došlo je 1907. zaslugom tvornice Sufid u Šibeniku (Crnica), koja je producirala kalcij karbit (18 tisuća tona godišnje) i umjetno gnojivo — cianamid (7 tisuća tona godišnje).
Elektrana se gradile nekoliko godina. Naši su stari često pričali kako su volunjska kola vukla dijelove turbina iz Drniša do Manojlovca.
Na Brljanu je izgrađena brana da voda iz Široke može obilno teći ponajprije tunelom (840 m); zatim kanalom (870 m) (45).
Elektrana je Sufidu donijela korist i isplatila uloge.
Četiri Krkina slapa ostala su pretežni dio godine bez vode i ljepote.
Općina je ubirala porez i kasnije posebni dodatak.
Od tih prihoda počelo se nagrađivati i načelnika za rad. Tako je drugi prominjski načelnik Šime Ćorić potkraj svoje časne službe bio nagrađen redovitom plaćom koja sigurno nije bila visoka.
Dovršio je načelničku službu zaslužnu i dično 1909., upravo u trenutku kad se u Dalmaciji završavao uspješno polustoljetni nesustali boj za hrvatski jezik na svim područjima javnog života (46).


____________________________________________________________

Napomene:


41. Odgoj i osnovno obrazovanje u Dalmaciji, Split 1975, d. II, str. 103 (izd Školskog vjesnika).
-Osim ovog podatka navedeni su podaci za još neke škole u Promini.
Tako tu čitamo da je osnovna škola u Oklaju (kod Kule u Varatovim kućama) otvorena 1868.
Međutim, prema NL od 11. 07. 1888 (br, 54, str, 3), škola radi od 1864.
Navodi se na istom mjestu također netočan podatak o početku osnovne škole u Mratovu 1868.
Svatko u Mratovu i u Promini zna da je ta škola otvorena neposredno pred drugi svjetski rat.
Potvrdu da u Mratovu nije prije bilo škole daju podaci iz šematizma franjevačke provincije (kojoj pripadaju prominjski fratri) i šibenske biskupije, koji navode prominjska sela sa školom i koliko ima razreda, ali uz Mratovo nigdje nema toga podatka do 1940.
Jedna velika netočnost koja može u krivom pravcu odvesti izučavatelje školstva u Promini!
Taj promašaj nas stavlja u opreznost i za druge podatke, jer se ne navode izvori.

42. Mladen Friganović: Krka. od antičkog Titiusa do nacionalnog parka. Zagreb 1984. str. 51.

43. Friganović, nav. dj. str. 59.
44. Don Krsto Stošić: Rijeka Krka. Šibenik 1927. str. 21—22.
45. Stošić, nav. dj. str. 25—26.
46. Rudolf Horvat: Hrvatski preporod u Dalmaciji. Zagreb 1935, str. 103.************Nastavlja se….pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/09/1631022294/iz-arhive-profesora-ante-vladimira-bikicamvc-prominske-obljetnice3-dio.html


Prethodni post na temu iz naslova link:
http://promina.blog.hr/2012/08/1630975298/iz-arhive-profesora-ante-vladimira-bikicamvc-prominske-obljetnice.html

Nadopuna posta:

U postu pod naslovom:
"Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -V dio"
Link:http://promina.blog.hr/2012/08/1630985503/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-v-dio.html

...citirao sam Ankcu Čilaš Šimpragu koja u svom tekstu navodi:

"Naime, školovanje stanovništva osjeća se kao sve veća potreba pa je i u Promini, u Oklaju, otvorena prva osnovna škola godine 1848. (v. Obad 1990: 120)."

Ponovit ću opet Napomenu iz knjige MVĆ:

41. Odgoj i osnovno obrazovanje u Dalmaciji, Split 1975, d. II, str. 103 (izd Školskog vjesnika).
-Osim ovog podatka navedeni su podaci za još neke škole u Promini.
Tako tu čitamo da je osnovna škola u Oklaju (kod Kule u Varatovim kućama) otvorena 1868.
Međutim, prema NL od 11. 07. 1888 (br, 54, str, 3), škola radi od 1864.
.....

Svakako, trebalo bi provjeriti da li je školstvo u Promini započelo radom osnovne škole u Oklaju 1848. godine, 1864. godine ili 1868. godine?


Još bi nešto prokomentirao u tekstu MVĆ:


"Spomenuti Modrić uspio je prvi dobiti dozvolu da može koristiti manojlovački slap, s ograničenjem 15 m3 u sekundi i na visini kvote od 62 m.
On se dapače bio dogovorio i s jednim tršćanskim elektrokonzorcijem.
Priredio je 24. rujna 1899. na Manojlovcu zapaženu svečanost.
(44).

O ovoj temi sam pisao pod naslovom:
"Car Franjo Josip I i carica Sissy u ponovnom posjetu Manojlovcu"
Link: http://promina.blog.hr/2011/06/1629304121/car-franjo-josip-i-i-carica-sissy-u-ponovnom-posjetu-manojlovcu.html

....a na tu temu imam i članak u Arhivi prof. Ante Vladimira Bikića, pa ću i njega uskoro objaviti..."Naši su stari često pričali kako su volunjska kola vukla dijelove turbina iz Drniša do Manojlovca".


Ovdje je važno napomenuti da su dijelovi za HE Manojlovac ili HE Miljacka stizali uskotračnom prugom do "rampe" u Razvođu- (današnje granice Općine Promina i grada Drniša...gdje se i danas nalaze ostatci malene "željezničke stanice") iz Šibenika...a do Šibenika su stizali brodom.
Od Razvođa do Čitluka, djelovi su prevoženi posebnim strojem "lokomobile", (ako se dobro sjećam), a od Čitluka do elektrane na volovskim zapregama.
Tada (1904 godine), nije još postojao niti makadamski put između Čitluka i Puljana, pa je trebalo otkupiti zemljište, kako bi se napravila cesta.

Da se ne ponavljam, o tom sam pisao pod linkom:
http://promina.blog.hr/2007/01/1622046685/ponavljanje-gradiva-iz-povijesti-promine.html


"Na Brljanu je izgrađena brana da voda iz Široke može obilno teći ponajprije tunelom (840 m); zatim kanalom (870 m)"

Voda od jezera Brljan ili Široko teče do HE Miljacka tunelom u dužini od 1588,9 metara, a tunel ima pad od 0,248%.


Oznake: Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ, Prominske obljetnice

- 11:21 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 24.08.2012.

Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića-MVĆ "Prominske obljetnice"Arhivu profesora Bikića, krasi i knjiga Mirka Validžića Ćelkanovića-„Prominske obljetnice“.
Knjiga, koja daje odgovore na mnoga pitanja iz prominske, ne tako davne prošlosti.

Za ovu prigodu, objavit ću dio teksta pod naslovom:

„OSAMDESET GODINA ŽIVOTA I RADA PROMINJSKE OPĆlNE 1883-1963“

*************

Životni hod općine Promine trajao je upravo toliko koliko i dulji životni ljudski vijek, osamdeset godina.
Prvi načelnik Marko Škovrlj (39) samo je nekoliko mjeseci vodio povjerenu novoosnovanu rodnu općinu, ali uspješno i zaslužno, kako se očito vidi iz navedenih novinskih izvještaja.
Njega je nasljedio Šime Ćorić (40), posjednik iz Oklaja (Kula), mladac, imao je tek navršenih 28 godina. Na prvi mah dosta neobično da dolazi na vodstvo nove općine čovjek još neiskusan, ali to ne znači da je bio neprokušan.
Sama činjenica da je bio načelnik 25 godina govori rječito.
To je dokaz da je bio istinski rodoljub, da je radio dobro i mnogo, jer inače prominjski
svijet ne bi za nj glasovao.
Šta je sve učinjeno za četvrt stoljeća njegova upravljanja, nama je danas teško rekonstruirati Nekih većih zahvata ipak se možemo podsjetili.
Općina se prve 4 godine smjestila u njegovu kuću, posljednju na desnoj strani ulice koja vodi k crkvi sv. Mihovila, u kojoj je tada bila oružnička postaja.
Kuća (osrednje veličine, na kat, bila je za prvu potrebu dostatna i oprćinarima i oružnicima.
U ono vrijeme nije bilo ni većih uredski i poslova. Glavninu je činila tajnikova pisarna.
Iste godine, kad se osnovala općina — 1883 — započela je gradnja nove općinske zgrade. Prvotno je bila locirana iza Maletića kuća, na uglu kud se s glavne ceste (Oklaj-Čitluk) skreće prema Varatima.
Vjerojatno je zaslugom Ćorića premještena na sadašnje mjesto, koje pošteno govoreći- i bolje odgovara. Kamenje je vjerojatno iz Nečvena, nije Ijutac ali je vrlo čvrst, izdržao je. neoštećen već jedno stoljeće.
Pod rukovodstvom majstora Talijana, čije nam ime nije sačuvano, općinu su sigurno gradili zidari iz Promine. Ako je crkvu i zvonik sv. Mihovila, crkvu Gospe Čatrnjske jedno stoljeće prije gradila vješta prominjska ruka, a to nam svjedoče natpisi, zašto ne bi i općinu.
U sjećanju na graditelje općine samo je ostalo ime klesara Džepine Grbića.
I ekonomska strana navodi nas na isti zaključak.
Cjelokupni narod Promine radio je zdušno i složno.
Jedna mala slika to obilno osvjetljuje.
Za vrijeme zidanja općinske zgrade ponestalo klaka (kreča), predvodnik radova zaprijetio odlaskom, a radišni Prominjci za jednu noć nasjekoše drva za dvije klačine i pripremiše na pretek potrebnog materijala.
Jedino na taj način spremnosti i radišnosti mogli su uspjeti da u 4 godine dovrše veliku kamenu zgradu na dva kata, s izdignutim potkrovljem.
Mogla se je bez postiđenja (u ono vrijeme) smjestiti u stari carski Beč.
Iako općinska zarada nije bila sva iznutra izčinjena, 1887. je osposobljeno prizemlje za redovito poslovanje.
Nutarnji radovi su tekli svojim redovitim tijekom.
Dobročinitelj fra Mijo Bronić, tadašnji prominjski župnik, poklonio je 10 fiorina da se uredi najveća prostorija vijećnica. Na uspomenu njegove darežljivosti u vijećnici je visjela njegova fotografija sve dok zgrada nije izgorila (1944.).
Za čitavo vrijeme gradnje općinske zgrade istinsku brigu morao je voditi drugi načelnik Šime Ćorić.
Velika zasluga razumljivo pripada i njemu i svim tadašnjim općinarima i svim ljudima Promine.
Zagaziti u toliki posao i trošak dovesti započeto djelo do potpunog dovršenja samo može narod svjestan i radišan i složan.
Kad je zgrada bila gotova, u nju su preselili i oružnici..
Kasnije se smjestila i škola, pošta, liječnik i učitelji.
Bilo je mjesta za sve.

____________________________________________________________

Napomene:

39. Marko Škovrlj, posjednik iz Razvođa, sin Ante i Ivanice Džepine, rodio se 11. rujna 1811 a umro 21 listopada i 1886, trece godine nakon odreke na načelništvu.
Ožnio se vrlo kasno u 70 g. života s Jelom Stanić, nije imau potomaka.
Pokopan je u groblju Gospe Čatrnjska, a njogov mu je sinovac podigao grobnu kapelu (odmah desno od sakristije) s natpisom:
„ NA USPOMENU MARKU ŠKOVRLJU PRVOM NAČELNIKU OPĆlNE PROMINSKE KOJI PREMINU G. 1886 PODIŽE HARNI SINOVAC LUKA“.
Osnovne podatke o njemu i drugim načelnicima i djelatnicima općine Promine crpimo iz starih anagrafa (popis obitelji) župe Promine.

40. „Šime Ćorić je sin Josipa i Anice Sarić, rođen je 2.veljače 1856., a umro je 2.12.1918. u 63. g. života, točno na svršetku prvog svjetakog rata.
Oženio je lku Dizdar. Naslijedili su ga 3 sina i 6 kćeri.
(Njegov sin Šime bio je solunski dobrovoljac, pa je za nagradu nakon rata dobio 3 jutra zemije u Slavoniji i spomen-sat. po struci bio je ekonomist: — uz njega, su iz Promine još bili solunski dobrnvoljci : kasniji redar Maćurlija Džapo, lugar Mile Mlinar i Mile Zelić).
Šimin sin Krste postat će načelnik u novoj državi“.
*************

nastavlja se.........pod linkom:

http://promina.blog.hr/2012/08/1630986999/iz-arhive-profesora-ante-vladimira-bikicamvc-prominske-obljetnice2-dio.html


Oznake: Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ, Prominske obljetnice

- 14:05 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 03.08.2012.

Davanje u zakup poslovnih prostora na području općine ProminaUkoliko vam trebaju poslovni prostori u Oklaju, evo jednog oglasa:

„Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na području općine Promina u vlasništvu Općine i to:

-poslovni prostor u naravi uredski prostor lociran na I. katu u zgradi općinske uprave, površine 20 m2
-poslovni prostor u naravi uredski prostor lociran na II. katu u zgradi općinske uprave, površine 20 m2

Datum objave: 02.08.2012
Rok za dostavu ponuda: 09.08.2012 "
Za više informacija, kupite „Šibenski list“ (pretpostavljam od 02.08.2012), ili posjetite Općinu Promina,
ili nazovite u Općinu, brojevi telefona su vam na lijevoj strani blog.


Evo, nakon isteka oglasa, pronašao sam i cijeli oglas objavljen u Šibenskom listu:Oznake: općina promina

- 20:38 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 16.07.2012.

Novo Općinsko vijeće Promine-započelo s radom

Na web stranici Radio Drniša, između ostalog, možete pročitati;

"Sukladno rezultatima provedenih izbora, a nakon polaganja prisege, općinski vijećnici postali su: Tihomir Budanko, Žako Duvančić, Denis Bronić, Zvonko Bare, Marko Perić, Ana Pandža, Nediljka Džepina i Branko Džaja iz HDZ, iz koalicije HSP-HSS Boško Duvančić i Rajko Đomlija s liste SDP kao predstavnik srpske nacionalne manjine.
Dvoje preostalih vijećnika HSS-HSP prisegnut će na narednoj sjednici općinskog vijeća.

Na prijedlog Kluba vijećnika HDZ za predsjednika vijeća predložen je Tihomir Budanko, koji je bio i nositelj liste HDZ koja je odnijela uvjerljivu pobjedu na izborima prije mjesec dana".

Više o svemu u članku pod naslovom:
"Konstituirano novo vijeće Općine Promina - predsjednik Tihomir Budanko!"
Linkom:http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=2401:konstituirano-novo-vijee-opine-promina-predsjednik-tihomir-budanko&catid=1:novosti

Nadopuna posta 06.08.2012.

Dvoje preostalih vijećnika HSS-HSP koji su ušli kao zamjene Načelniku i Donačelniku o Općinsko vijeće općine Promina su Marko Sičić i Jure Čveljo.

Oznake: Izbori u Promini, općina promina

- 22:10 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 05.07.2012.

Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA" III dioPrvo malo ponavljanja gradiva na temu iz naslova:

Točno, 17.05.2012. (četvrtak), prije skoro dva mjeseca, objavio sam post pod naslovom:
„Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA" II dio“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/05/1630783897/natjecaj-za-izbor-direktora-komunalnog-poduzeca-ekopromina-ii-dio.html

Ukratko, u postu sam objavio Natječaj za direktora „EKO-Promine d.o.o“ , komunalnog društva u vlasništvu Općine Promina, koji sam tada pronašao na internetu i u jednim novinama.

Premda je spomenuto komunalno društvo bez iti jednog zasposlenog, sada već bivšem povjereniku Vlade RH, Draženu Grgureviću, nije bilo sporno da donese sljedeće Odluke kojima se „EKO Promini“, povjeravaju sljedeći poslovi:


Post: Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….VII dio
OPĆE UVJETI obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina
Link: http://promina.blog.hr/2012/06/1630823282/povjerenik-vlade-rh-za-opcinu-promina-odlucio-jevii-dio.html

Post:Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….VI dio
ODLUKU o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom
Link: http://promina.blog.hr/2012/05/1630805526/povjerenik-vlade-rh-za-opcinu-promina-odlucio-jevi-dio.html

Post:Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….IV dio
ODLUKA o upravljanju grobljima
Link: http://promina.blog.hr/2012/05/1630772155/povjerenik-vlade-rh-za-opcinu-promina-odlucio-jeiv-dio.html


Post:Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….
„ODLUKA o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom“
Link: http://promina.blog.hr/2012/05/1630749844/povjerenik-vlade-rh-za-opcinu-promina-odlucio-je.html

Ali, vratimo se Natječaju za direktora „EKO Promine“;

Nekoliko dana za redom, telefonski sam zvao pročelnika u općini Promina Žaru Sumana (osoba zadužena za informiranje), s pitanjem, tko je izabran za direktora „EKO Promine“?

„Uglavnom, za sada nije izabran nitko, i navodno se čeka novi sastav Općinskog vijeća, da izabere direktora“-(Ovo je za sada Pročelnikovo neslužbeno priopćenje…)

Malo mi je čudno da se čeka Općinsko vijeće da izabere direktora „EKO Promine“-Zašto?

Zato, što direktora „EKO Promine“, bira Skupština društva, a ona je ni manje ni više nego sam Načelnik Općine Promina, i nitko drugi.

Tri godine, bio sam vijećnik u Općinskom vijeću, i koliko se sjećam, ( a jako se dobro sjećam), Općinsko vijeće nije odlučivalo o zapošljavanju baš niti jednog jedinog djelatnika u Općinu Promina.

Malo podsjećanja na tu temu:

Točno 18.02.2011 godine objavio sam post:
„Natječaj za dva „ADMINISTRATIVNA REFERENT/ICE“ u Općini Promina“

Link: http://promina.blog.hr/2011/02/1628970791/natjecaj-za-dva-administrativna-referentice-u-opcini-promina.html

Ukratko, tko je na kraju izabrao dvije administrativne referentice?Točno 06.12.2010 godine, objavio sam post pod naslovom:
„Javni natječaj- viši referent za financije i računovodstvo (vježbenik)“

Link: http://promina.blog.hr/2010/12/1628464903/javni-natjecaj-visi-referent-za-financije-i-racunovodstvo-vjezbenik.html

Ukratko, tko je na kraju izabrao financijskog referenta?

Točno 08.12.2010. godine, objavio sam post pod naslovom:
„SPREMAČICA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PROMINA“

Link: http://promina.blog.hr/2010/12/index#1628464903

Ukratko, tko je na kraju izabrao spremačicu?Netko će reći-To je bilo davno, sada je drukčije?

Onda se podsjetimo sljedećeg posta koji sam napisao samo nekoliko dana prije „Natječaja za direktora“, točnije 07.05.2012…
…post pod naslovom: „Šest slobodnih radnih mjesta u poslodavca-Općina Promina“

Link: http://promina.blog.hr/2012/05/1630747772/sest-slobodnih-radnih-mjesta-u-poslodavcaopcina-promina.html


Ukratko, tko je na kraju izabrao šest navedenih djelatnika za Javne radove?


Uglavnom, Općinsko Vijeće nije odlučivalo o zapošljavanju šest djelatnika zaposlenih u Javnim radovima….

Zašto se onda sada čeka Općinsko Vijeće da odluči o direktoru „EKO Promine?

Ista stvar je i sa „Natječajem za komunalnog redara“….niti taj Natječaj još nije niti okončan, niti poništen…..


E sada za kraj?

Što ako netko umre ovih dana, komu će se javiti u EKO Promini, u vezi otvaranja groba, mrtvačnice?
Što ako netko želi postaviti spomenik na grob?
Tko naplaćuje odvoz smeća?

Za sve je to (i još puno toga) je nadležna "EKO Promina", i svatko tko radi bez njenog odobrenja čini prekršaj.


Najčešće pitanje koje mi postavljaju čitatelji na mejl Bloga je:

"Jel' ono sa "EKO Prominom" stvarno kreće ili je to samo onako?"

Vrijeme će nam dati odgovore.....

Oznake: općina promina

- 13:01 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 19.06.2012.

U Promini devet kapitana

„U Promini devet kapitana,
sa' ću kazat koja cura valja.
Oklajkuše blizu Lele,
igraju se cingarele.
U Čitluku kraj svetoga Roka,
ne znaju se nosit kako toka……..“

Ovaj post, ipak nije posvećen ojkalici, ili pjesmama koje su se pjevale uz kolo u Promini.

Početni stihovi pjesme, odvode me u neko drugo vrijeme, u vrijeme „U Promini devet kapitana“….vrijeme „kapitana“ i „kapitanija“.

Zna li netko od starijih Prominjana imena prvih kapitana, kada su u Promini ustrojene kapitanije?

Ima li netko možda zapis o tim prvim upraviteljima sela?

Sve je to sigurno negdje zapisano, ali gdje?

U nekim knjigama, pronašao sam da se na ovim, našim, prominskim prostorima imenuje devet kapitana…ali nažalost, njihovih imena, i više podataka o toj temi, za sada još nemam (ali jednoga dana….sigurno ću imati….).

Uglavnom kapitani su bili prvi „političari“ u našim selima, prvi predstavnici naroda.

Kroz prominsku prošlost, prošao je vjerojatno cijeli niz „političara“, a zapisa o njima je ostalo jako malo, ili gotovo ništa.

Ali, ovih dana, došao sam do zanimljivih dokumenata, u kojima se mogu pronaći svi prominski vijećnici od 1993. godine na ovamo.

Zašto od 1993. godine?

Zato što je nakon ukidanja šezdesetih godina prošlog stoljeća općine Promina, ista uskrsla te, 1993. godine, kao „Općina Oklaj“, da bi opet 1997. godine (ako se ne varam) još jednom „uskrsla“ u svom izvornom imenu „Općina Promina“.

Dokumenti su zanimljivi, jer osim imena izabranih Vijećnika i Načelnika, donose i broj birača koji su imali pravo glasa.

Sad, kad bi imali mogućnost zaviriti u „Popis birača“, imali bi odličnu dokumentaciju za istraživanje prominskih prezimena, nacionalne strukture stanovništva…..i tko zna sve čega ne…

Uostalom, da vam ne duljim…oputujmo u 1993. godinu;Ne treba posebno podsjećati, da su ti Izbori održani van Promine, jer je skoro 80% Prominjaca živjelo u izbjeglištvu ili progonstvu-kako kome draže.
Sjedište općine Oklaj, tada je bilo u Unešiću....a ratno stanje je bilo "normalno stanje"...povratak u Prominu san...a granate i ispraćaji poginulih Prominjaca stvarnost...

Nakon oslobođenja Promine 1995. godine...kreće obnova i prvi Izbori 1997. godine;Obova kuća se pomalo privodi kraju...tko se vratio...vratio...tko nije...možda jednom hoće...i evo nam već Izbora za Općineko vijeće 2001. godine;Zatim slijede Izbori 2005. godine;
...i konačno zadnji redoviti Izbori 2009. godine;...i iste godine, po prvi puta...direktni Izbori za Načelnika:Nadam se da vam se svidjelo ovo virtualno putovanje kroz imena "novih prominskih kapitana"....

Jedino se nažalost od 1993. do 2009. godine nažalost iz navedenih dokumenata ne vidi tko je Načelnik, a tko njegova zamjenik.

Svi navedeni dokumenti koji su korišteni u postu, nalaze se na web stranici "www.izbori.hr".Oznake: općina promina

- 10:16 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 17.06.2012.

Neslužbeni rezultati izbora za Općinsko vijeće u Općini Promina

Došao sam do neslužbenih rezultata Prijevremenih Izbora za Općinsko vijeće u općini Promini, a oni glase:

Na Izbore je izašlo 567 glasača.

-Lista Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)- Nositelj liste: Tihomir Budanko
-dobila je 372 glasa;

- Liste koalicije: Hrvatska stranka prava – Hrvatska seljačka stranka (HSP-HSS)- Nositelj liste aktualni Načelnik Općine Promina: Paul Cota
-dobila je 157 glasova;

-Lista: Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)-Nositelj liste: Dražen Grgurević
-dobila je 38 glasova;

Od ukupno 567 glasačkih listića, 8 je bilo nevažećih.

Prema svim informacijama, ako su točne (naglašavam opet da su to neslužbeni podatci, i promjene su svakako moguće) sljedeće Općinsko vijeće bi moglo biti u sljedećem sastavu:

1. Tihomir Budanko
2. Žarko Duvančić
3. Denis Bronić
4. Zvonko Bare
5. Marko Perić
6. Ana Pandža
7. Nediljka Džepina
8. Branko Džaja
9. Boško Duvančić
10. Marko Sičić
11. Josip Čulina


Jedino nisam siguran što će biti sa predstavnikom nacionalnih manjina, ali ako bude primjenjena praksa kao na prošlim Izborima za OV, pretpostavljam da će onda kao 12. ući u vijeće Rajko Đomlija sa liste SDP-a.


Evo kako bi to izgledalo na simulatoru izračuna mandata:Naglašavam još jednom, da je sve ovo još NESLUŽBENO!


Nadopuna posta 18.06.2012 ponedjeljak;

Posjetio sam Općinu i pročelnika Žaru Sumana, i dobio sljedeće podatke o Izborima (i dalje neslužbene):
Zahvaljujem se mom "Prvom izvoru" na točnim podacima!


Nadopuna posta 06.08.2012.

Dvoje preostalih vijećnika HSS-HSP koji su ušli kao zamjene Načelniku i Donačelniku o Općinsko vijeće općine Promina su Marko Sičić i Jure Čveljo.

Tako da Josip Čulina, koji je bio 5. na listi koalicije HSS-HSP nije ušao u Općinsko vijeće, nego Jure Čveljo koji je bio 6. na istoj listi koalicije HSS-HSP.

Oznake: Izbori u Promini, općina promina

- 20:36 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 31.05.2012.

Kandidacijske liste za Općinsko vijeće u Promini -Kandidati za OV

Evo, konačno sam došao do Kandidacijskih lista za Općinsko vijeće u Promini , i imam ih čast vjerojatno prvi objaviti!

***********************************************************************************************

Naziv liste: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)

Nositelj liste: Tihomir Budanko

Kandidati:

1. Tihomir Budanko
2. Žarko Duvančić
3. Denis Bronić
4. Zvonko Bare
5. Marko Perić
6. Ana Pandža
7. Nediljka Džepina
8. Branko Džaja
9. Željko Tošić
10. Pavao Džapo
11. Stipe Knežević

***********************************************************************************************


Naziv liste: Hrvatska stranka prava – Hrvatska seljačka stranka (HSP-HSS)

Nositelj liste: Paul Cota

Kandidati:
1. Paul Cota
2. Dalibor Džaja
3. Boško Duvančić
4. Marko Sičić
5. Josip Čulina
6. Jure Čveljo
7. Divna Dujić
8. Ivan Barišić
9. Renata Sarić
10. Mladen Ujaković
11. Stanko Bare

***********************************************************************************************


Naziv liste: Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP)

Nositelj liste: Dražen Grgurević

Kandidati:
1. Dražen Grgurević
2. Rajko Đomlija
3. Toni Cota
4. Mladen Marić
5. Ivan Džapo
6. Ivan Barišić
7. Karolina Cota
8. Jasna Barišić
9. Gordana Knežević
10. Josip Barišić
11. Željko Grgurević

***********************************************************************************************

Oznake: Izbori u Promini, općina promina

- 16:47 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 23.05.2012.

Kandidacijske liste za Općinsko Vijeće u Promini

Već sam pisao da je Vlada RH raspisala izbore za Općinsko vijeće općine Promina, za 17. lipnja 2012. godine-Link.

Jučer je (22.05.2012) „Općinsko izborno povjerenstvo Općine Promina“ objavilo sljedeće Priopćenje:Ili jednostavnim rječnikom rečeno, svi oni koji se planiraju kandidirati za Općinsko vijeće Općine Promina, ovih dana će krenuti put Općine.

Ili točnije rečeno, ovih dana će se sastati stranke i nezavisne liste koje djeluju u Općini Promina, i sastaviti kandidacijske liste- prijedlog svojih 11 kandidata za mjesta Vjećnika u Općinskom vijeću Općine Promina.

Tko će biti kandidati za OV, ostaje nam da vidimo....


Oznake: općina promina

- 09:53 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 22.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….V dioOpet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević (link/),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Danas je na redu peta Odluka.


************************************************************
5
Na temelju članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne novine“, broj 19/98), članka 35. i 86. stavka 1. i članka 88. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 36/09), članka 13. Odluke o upravljanju grobljima („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“, broj 4/12) i članka 18. Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj10/09),Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine,donosi

ODLUKU o visini naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na području Općine Promina


Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu
grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

1. Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme za nove korisnike određuje se kako slijedi:
E = (A + B) x C x D
gdje je
E = ukupnanaknada za korištenje parcele na groblju.
A = tržišna vrijednost zemljišta po m2
B = trošak komunalnog opremanjagroblja sa infrastrukturom ipripadnim uređajima po m2
C = ukupno pripadajuća površina grobnog mjesta izražena u m2
D = atraktivnost lokacije u bodovimaod 0,75 – 1,25 iznosi: 3.442,70 kuna.

2. Naknada za korisnike grobnog mjesta iz članka 66. Odluke o grobljima iznosi: 100,00 kuna.

Članak 3.

Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme iz čl.1. točke 1. i 2. uplaćuje se u korist proračuna Općine Promina.
Grobna naknada koristi se namjenski za održavanje pratećih građevina i komunalne infrastrukture groblja.
Grobna naknada za dodjelu grobnog mjesta uplaćuje se na žiro račun Općine Promina sukladno izdanom rješenju o dodjeli grobnog mjesta na korištenje.

Članak 4.

Iznos naknada iz čl.2. ove odluke za korisnike grobnih mjesta koji nemaju stalno prebivalište u Općini Promina, a državljani su Republike Hrvatske, uvećava se za 50%.

Članak 5.

Iznos naknade iz članka 2. ove odluke za korisnike grobnih mjesta koji su strani državljani uvećava se za 100%.

Članak 6.

Svi ostali uvjeti koji nisu obuhvaćeni ovom odlukom utvrdit će se između korisnika grobnog mjesta i načelnika Općine Promina odnosno Uprave groblja.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Klasa: 363-01/12-01/ 2
Ur.broj: 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

Objavljeno :Petak, 27. travnja 2012. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Strana 77-- Broj 4

************************************************************

Oznake: općina promina

- 16:31 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 18.05.2012.

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu komunalnog redara u općini Promina
Evo jednog oglasa iz "Narodnih novina" kojeg možete pročitati pod linkom:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2315847.html


********************************************************************************

Klasa: 112-02/12-01/1
Urbroj: 2182/09-12-01 od 2. V. 2012. (1197)

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Promina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu komunalnog redara na neodređeno vrijeme.


Opći uvjeti za prijem u službu:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema građevinskog ili drugog tehničkog smjera

– poznavanje rada na računalu

– jedna godina radnog iskustva u struci

– vozačka dozvola B-kategorije

– položen državni stručni ispit ili obveza njegova polaganja u roku od jedne godine od prijema u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijem postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08).

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo (priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta), ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj obvezan je priložiti sve dokaze iz kojih je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom.

Intervjuom će se provjeriti samopouzdanje, odlučnost i komunikativnost kandidata.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Općine Promina: www.promina.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči općine Promina objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– kratak životopis

– preslik osobne iskaznice

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– uvjerenje o nekažnjavanju (članak 15. Zakona)

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o poznavanju rada na računalu.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u narodnim novinama, s naznakom: »Za natječaj, komunalni redar«, na adresu: Općina Promina – Put kroz Oklaj 144.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati i osobe koje podnesu takve prijave, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u skladu sa zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Općina Promina

********************************************************************************


Oglas je objavljen u "Narodnim novinama" br.: 56-17.05.2012. godine.

Oznake: općina promina

- 21:09 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 17.05.2012.

Prijevremeni izbori u Promini 17.06.2012 godineDanas je Vlada Republike Hrvatske, na svojoj 27. sjednica, pod točkom 17. dnevnog reda, raspravljala i usvojila „Prijedlogu odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina“

Link na sadržaj Sjednice:
http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2012/27_sjednica_vlade_republike_hrvatske

Link na :Odluku

Evo Prijedloga prihvaćene Odluke u cjelosti:

**************************************************************************

PRIJEDLOG

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinicalokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 33/01, 10/02, 155/02,45/03, 43/04, 40/05 i 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. svibnja 2012. godine donijela

ODLUKU o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Posedarje i Općinsko vijeće Općine Promina

I.
Raspisuju se prijevremeni izbori začlanove Općinskog vijeća Općine Posedarje i članove Općinskog vijeća Općine Promina.


II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. lipnja 2012. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović


Obrazloženje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 02. veljače 2012. godine raspustila predstavnička tijela u općinama Posedarje i Promina.
Općinska vijeća općina Posedarje i Promina raspuštena su temeljem članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09 i 150/11).

Općinsko vijeće Općine Posedarje raspušteno je Rješenjem Vlade Republike Hrvatske KLASA: 015-01/12-09/05, URBROJ: 5030106-12-1, a Općinsko vijeće Općine Promina Rješenjem KLASA: 015-01/12-09/06, URBROJ: 5030106-12-1. Navedena rješenja stupila suna snagu danom objave u „Narodnim novinama“ broj 15 od 02. veljače 2012. godine.

Nastavne na navedene odluke, a sukladnočlanku 86. stavku 1. točki 1. Zakona olokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada Republike Hrvatske imenovala je povjerenike za obavljanje poslova iz nadležnosti raspuštenih predstavničkih tijela.

Rješenjem KLASA: 015-01/12-01/06, URBROJ: 5030110/1-12-01 od 02. veljače2012. godine imenovan je povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iznadležnosti Općinskog vijeća Općine Posedarje, dok je Rješenjem KLASA: 015-01/12-01/07,URBROJ: 5030110/1-12-01 od 02. veljače 2012. godine imenovan povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Promina.

Odredbom članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi propisano je da protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu u roku od 8 dana od dana objave rješenja o raspuštanju.

U konkretnim predmetima Općine Promina i Općine Posedarje podnesene su tužbe protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkih tijela tih jedinica.

Tužba protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Posedarje podnesena je Upravnom sudu u Splitu dana 09. veljače 2012. godine.
Upravni spor tužitelja Općine Posedarje, zastupane po općinskom načelniku i predsjedniku raspuštenog Općinskog vijeća protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske vodio se pred Upravnim sudom pod Poslovnim brojem: UsI-305/12. Upravni sud u Splitu donio je dana 05.travnja 2012. godine presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja.

Nadalje, tužba protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina podnesena je Upravnom sudu u Splitu dana 10. veljače 2012. godine.
Upravni spor tužitelja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina protivtuženika Vlade Republike Hrvatske vodio se pred Upravnim sudom pod Poslovnim brojem:UsI-306/12. Upravni sud u Splitu donio je dana 02. svibnja 2012. godine presudu kojom seodbija tužbeni zahtjev tužitelja.

Nastavno, sukladno članku 85. stavku 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ukoliko je predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela protiv rješenja VladeRepublike Hrvatske o raspuštanju podnio tužbu nadležnom upravnom sudu, a tužba je odbačena ili odbijena, Vladaće raspisati prijevremene izbora za predstavničko tijelo u roku od 60 dana od dana objave odluke nadležnog upravnog suda u „Narodnim novinama“.

U članku 4. stavku 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je da izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisuje Vlada Republike Hrvatske.
Točan datum održavanja izbora određuje se odlukom o raspisivanju izbora.

Stavkom 4. istogčlanka Zakona utvrđeno je da od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Na temelju navedenog, Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku kao u izreci.

**************************************************************************

Eto ga "Neka igre otpočmu"!

Oznake: općina promina

- 15:33 - Komentiraj post (0) - Link posta

Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA" II dio


(ilustracija)

Prije više od dvije godine napisao sam post pod naslovom:

„Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA"

Link: http://promina.blog.hr/2010/02/1627294164/natjeaj-za-izbor-direktora-komunalnog-poduzea-ekopromina.html

U tom postu sam se bavio temom kako bi trebao izgledati natječaj za zapošljavanje direktora „EKO Promine“.

Nakon više od dvije godine.....

....danas je SKUPŠTINA EKO PROMINE d.o.o. u "Šibenskom listu" objavila sljedeći natječaj:

****************************************************************************

Na temelju članka 422 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj : 152/11) i članka 13. izjave o osnivanju EKO PROMINA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Skupština društva dana 2. svibnja 2012. godine donosi odluku o raspisivanju

NATJEČAJA za imenovanje direktora društva

1. Za direktora može biti imenovana osoba koja ispunjava ove uvjete:


• Hrvatsko državljanstvo što dokazuje domovnicom ili preslikom domovnice
• Visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera, što dokazuje diplomom ili preslikom diplome
• Radno iskustvo u trajanju od minimalno jedne godine, što dokazuje preslikom radne knjižice
• Da udovoljava uvjetima iz članka 239.Zakona o trgovačkim društvima, što dokazuje uvjerenjem o nekažnjavanju ne starijim od 6 mjeseci.
• Da uz molbu priloži program rada za društvo za svoj izborni mandat od 4 godine.

Ugovor o radu zaključuje Skupština društva s punim radnim vremenom.

Visinu plaće ugovara Skupština ovisno o izvršavanju programa rada i uspješnosti poslovanja društva.

Direktor se bira na 4 godine.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i s priloženim programom rada podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Šibenskom listu na adresu:

EKO PROMINA d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti
- Skupština društva, Put kroz Oklaj 144,
s naznakom 'Za natječaj - ne otvaraj'.

O izboru će svi kandidati biti obaviješteni u roku od 15 dana od donošenja odluke.

SKUPŠTINA EKO PROMINA d.o.o.

****************************************************************************Evo i spomenutog: „Zakon o trgovačkim društvima – čl. 239.“

(1) Uprava se sastoji od jedne ili više osoba (direktori) čiji se broj određuje statutom. Ako se uprava sastoji od više osoba, jedna se od njih mora imenovati za predsjednika.

(2) Članom uprave može biti svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna. U statutu se mogu odrediti uvjeti za imenovanje članova uprave.

Članom uprave ne može biti osoba:

1. koja je kažnjena za kazneno dijelo iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ili

2. protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za vrijeme dok traje ta zabrana.
Riječ "Skupština"

-"skup većega broja ljudi; predstavničko tijelo što ga tvore birani ili delegirani zastupnici (usp. parlament, sabor)"

...u ovom slučaju gubi svoj izvorni smisao.

Skupština u "Eko Promini" je jedna osoba- Načelnik općine Promina.Nadopuna posta 22.05.2012-utorak


Na web stranici hzz-a pod linkom:
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=54760613
(link vrijedi dok vrijedi i oglas)
možete pročitati natječaj za isto radno mjesto:


******************************************************************************


DIREKTOR/ICA KOMUNALNOG PODUZEĆA

Mjesto rada: OKLAJ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Natječaj vrijedi od: 21.5.2012
Natječaj vrijedi do: 29.5.2012

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:1 godina

Ostale informacije:
UVJETI:VSS EKONOMSKOG ILI PRAVN0G SMJERA,
1 G0DINA RADNOG ISKUSTVA,
INFORMATIČKA ZNANJA.
VOZAČKI ISPIT "B" KAT.,
KOMUNIKATIVNOST,
OTVORENOST..
OSOBNI DOLAZAK ILI PISANA ZAMOLBA NA ADRESU:
EKO PROMINMA d.o.o.,
PUT KROZ OKLAJ 129,22303 OKLAJ

Poslodavac:

EKO PROMINA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti

Kontakt:

osobni dolazak: EKO PROMINA D.O.O.PUT KROZ OKLAJ 129,220303 OKLAJ
pismena zamolba: EKO PROMINA d.o.o.,PUT KROZ OKLAJ 129,220303 OKLAJ


******************************************************************************Isto radno mjesto, a podatci različiti????

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi????

Sjedište EKO Promine?

"EKO PROMINA d.o.o., za obavljanje komunalnih djelatnosti
- Skupština društva, Put kroz Oklaj 144,
s naznakom 'Za natječaj - ne otvaraj'."

"pismena zamolba: EKO PROMINA d.o.o.,PUT KROZ OKLAJ 129,220303 OKLAJ"

I gdje sad da se obrate budući direktori?-
Put kroz Oklaj 144 ili PUT KROZ OKLAJ 129

Na svu sreću, Oklaj je malo mjesto, i koga god upitate "Gdje je EKO-Promina?", odgovor će stići za sekundu...

Oznake: općina promina

- 12:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 15.05.2012.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina-pravovaljano

Prije više od tri mjeseca (02.02.2012) Vlada RH donijela sljedeće

Riješenje:

"Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog
vijeća prestaje mandat"


O tome sam pisao pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/02/1629908384/raspusta-se-opcinsko-vijece-opcine-promina-a-clanovima-opcinskog-vijeca-prestaje-mandat.html

Ukratko:

"S obzirom da je utvrđeno da prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. godinu nije postupljeno na zakonit način te da proračun kao opći akt nije donesen na propisan način, ocijenjeno da su se ispunili uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća propisani odredbom članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi".

"Protiv ovog Rješenja, temeljem članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu, u roku od 8 dana od dana objave Rješenja".

...više o ovoj temi i samom Rješenju Vlade RH pod već navedenim linkom..


Predsjednik Općinskog vijeća podnio je tužbu nadležnom upravnom sudu protiv Rješenje Vlade, i nakon tri mjeseca imamo presudu Upravnog suda koju možete pročitati pod linkom:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_53_1344.html

***************************************************************************

UPRAVNI SUD U SPLITU

1344

PRESUDA

Upravni sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Leandre Mojtić predsjednice vijeća, Sande Crljen Ivančić i Silvia Čovića članova vijeća te Ljiljane Lijić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Rajka Žulja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina kojeg zastupa opunomoćenik Odvjetničko društvu Primorac i partneri, j.t.d. u Splitu, protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa opunomoćenica Katarina Serdar, načelnica Odjela za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave, Zagreb, radi raspuštanja Općinskog vijeća Općine Promina, nakon održane usmene i javne rasprave zaključene dana 24. travnja 2012. a objavljene 2. svibnja 2012.

presudio je

I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

»Poništava se rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012.«


II. Odbija se zahtjev tuženika za naknadom troškova upravnog spora kao neosnovan.

III. Ova presuda objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. odlučeno je da se raspušta Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća da prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovati povjerenika Vlade RH koji preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća te da će se sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osigurati u općinskom proračunu, koje rješenje je stupilo na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv navedenog rješenja tužitelj Rajko Žulj predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina, pravodobno je podnio tužbu opširno i detaljno navodeći i obrazlažući razloge podnošenja iste, navodeći da je pobijano rješenje doneseno suprotno Zakonu jer da se temelji na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, da ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, jer da se u obrazloženju rješenja osim uopćenih i paušalnih tvrdnji o utvrđenim nepravilnostima u radu Općinskog vijeća, ne navode konkretni propusti zbog kojih je došlo do nepravilnosti. Tužitelj u tužbi, nadalje u bitnom navodi, da se pobijano rješenje temelji na Nalazu Ministarstva uprave koje je sačinjeno na temelju krivotvorenog zapisnika s održane 22. sjednice Općinskog vijeća, koji zapisnik je Ministarstvu uprave dostavio načelnik Općine Promina gosp. Paul Cota, u kojem zapisniku da su navedene neistinite činjenice i koji zapisnik da nije potpisan od strane zapisničara i predsjednika Općinskog vijeća sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Promina, već da se na istom zapisniku nalaze oznake »v.r.« umjesto potpisa, kao i da je pečat na istom zapisniku upotrijebljen od neovlaštene osobe. Nadalje, navodi da se u predmetnom zapisniku, koji je dostavljen Ministarstvu uprave na zahtjev načelnika Općine Promina za raspuštanje Općinskog vijeća, nalaze točke dnevnog reda koje sadržajno ne odgovaraju dnevnom redu navedenom u pozivu za predmetnu 22. sjednicu Općinskog vijeća, da su usporedbom verificiranog i potpisanog zapisnika s predmetne sjednice Općinskog vijeća sa zapisnikom kojeg je načelnik Općine dostavio nadležnom Ministarstvu uprave, a na temelju kojeg zapisnika je i raspušteno Općinsko vijeće Općine Promina, razvidne i suštinske i sadržajne razlike i to u broju nazočnih članova na održanoj sjednici Općinskog vijeća, u broju nenazočnih članova na sjednici Općinskog vijeća, u broju glasova vijećnika koji su glasovali za amandmane kao i za pojedine točke dnevnog reda navedene sjednice, da u istom zapisniku nije jasno i nedvojbeno utvrđen prekid i nastavak sjednice, zatim glede izglasavanja amandmana vijećnika te samog akta tj. proračuna Općine Promina za 2012. godinu, radi čega predlaže da sud poništi osporeno rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina od 2. veljače 2012.

Tuženo tijelo Vlada Republike Hrvatske u odgovoru na tužbu navodi kako u cijelosti ostaje kod razloga osporenog rješenja, u bitnom navodeći, da je tužbeni zahtjev tužitelja neosnovan jer da je Ministarstvo uprave dopisom klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. utvrdilo nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina u pogledu održavanja nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća, kao i nepravilnost uz sam postupak donošenja Proračuna Općine Promina za 2012. godinu, slijedom čega je i predloženo raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina. Tuženik nadalje navodi, kako su utvrđene nepravilnosti u radu navedenog predstavničkog tijela u cijelosti opširno izložene u naznačenom dopisu Ministarstva uprave, koji je priložen spisu, posebno ističući kako u postupku provođenja nadzora zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina, Ministarstvo uprave nije imalo razloga sumnjati u vjerodostojnost dokumentacije i to upravo u vjerodostojnost Zapisnika o održanoj 22. sjednici Općinskog vijeća dostavljenog od strane tijela lokalne jedinice, u konkretnom slučaju izvršnog tijela, odnosno općinskog načelnika gosp. Paula Cote i to posebno stoga što je istovjetni Zapisnik Ministarstvu uprave dostavljen i od strane Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Također navodi, da ima razloga sumnjati u vjerodostojnost Zapisnika na koji se poziva tužitelj, u odnosu na Zapisnik s kojim je raspolagalo Ministarstvo uprave, jer su razlike u istim zapisnicima evidentne i sastoje se u pitanjima bitnim za ovaj upravni spor, radi čega tuženik sumnja i dovodi u pitanje eventualnu mogućnost naknadnog preuređivanja Zapisnika u dijelu koji se odnosi na odlučne činjenice za predmetni spor. Tuženik nadalje navodi, kako je tužitelj mogao izvršiti ispravke u odnosu na ukazane nepravilnosti i sačiniti novi zapisnik i to sve nakon što je tužitelj zaprimio dopis Ministarstva uprave o izvršenom nadzoru od 23. siječnja 2012., a u kojem dopisu je ukazano na utvrđene nepravilnosti, slijedom čega je i predloženo raspuštanje Općinskog vijeća, a koji dopis je dostavljen tužitelju, općinskom načelniku, Ministarstvu financija i Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Slijedom navedenog tuženik predlaže predmetnu tužbu odbiti kao neosnovanu.

Kako su u konkretnom slučaju, pred ovim sudom zaprimljene dvije tužbe tužitelja Rajka Žulja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina, protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske, radi raspuštanja Općinskog vijeća Općine Promina od 17. veljače 2012., od kojih je jedna tužba i to ona od 16. veljače 2012. zavedena pod poslovnim brojem predmeta 3 UsI-363/12, to je sud odlučio navedene predmete spojiti radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja. Stoga je raspravnim rješenjem ovog suda poslovni broj 3 UsI-306/12 od 24. travnja 2012. temeljem odredbe članka 313. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/00, 117/03, 88/05. i 2/07.) u svezi s člankom 187. i člankom 188. Sudskog poslovnika (»Narodne novine«, br. 158/09, 3/11, 34/11. i 100/11.) radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja, pripojen spis ovog suda poslovni broj 3 UsI-363/12, spisu ovog suda koji se vodi pod poslovnim brojem 3 UsI-306/12, tako da je postupak nastavljen u predmetu pod poslovnim brojem 3 UsI-306/12.

U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u isprave koje se nalaze u spisu i to: tužbu tužitelja od 10. veljače 2012. g., kao i uređenu tužbu od 15. ožujka 2012. g. (list 1 do 4 i 38 do 42 spisa); Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. (list 5 do 6 spisa); dopis Ministarstva uprave klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. o izvršenom nadzoru zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici Općinskog vijeća (list 7 do 12 spisa); dopis načelnika Općine Promina Paula Cote Ministarstvu financija RH, klasa: 400-06/11-01/1, urbroj: 2182/09-11-01 od 13. siječnja 2012. naslovljen kao »Izvješće o neusvajanju proračuna Općine Promina za 2012.g.« (list 13 do 15 spisa); Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane dana 29. prosinca 2011., klasa: 021-05/11-01/22, urbroj: 2182/09-11-01 od 29. prosinca 2011. koji nije vlastoručno potpisan od predsjednika Rajka Žulja – neverificirani zapisnik (list 16 do 21 spisa); Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane dana 29. prosinca 2011. klasa: 021-05/11-01/22, urbroj: 2182/09-11-01 od 29. prosinca 2011. koji je vlastoručno potpisan od zapisničara Pavla Džape i predsjednika Rajka Žulja – verificirani zapisnik (list 23 do 28 spisa); Proračun Općine Promina za 2012. godinu KLASA: 400-06/11-01/1, URBROJ: 2182/09-11-01 (list 29 do 35 spisa); Očitovanje pročelnika Žarka Sumana na vijećničko pitanje (list 42 spisa); Odgovor na tužbu (list 46 do 50 spisa), kao i spis tuženog tijela dostavljen uz odgovor na tužbu; Statut Općine Promina; Poslovnik Općinskog vijeća Općine Promina; Zapisnik s održane javne rasprave pred ovim sudom od 24. travnja 2012. o saslušanju tužitelja kao stranke u ovom sporu i svjedoka Tihomira Budanka (list 60 do 64 spisa).

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja sud je utvrdio da tužbeni zahtjev tužitelja nije osnovan.

Odredbom članka 78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.) je propisano da država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da se nadzor provodi na način i u postupku utvrđenim zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

Nadalje, odredbom članka 79. naprijed citiranog zakona, propisan je nadzor zakonitosti općih akata pa je tako stavkom 2. istog članka, propisano da su općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je upravo postupajući temeljem naprijed citirane zakonske odredbe članka 78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Ministarstvo uprave provelo postupak nadzora zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici održanoj 29. i 30. prosinca 2011. g. Također je razvidno da je Ministarstvo uprave svojim dopisom klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. o nadzoru zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici Općinskog vijeća, utvrdilo nekoliko nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina i to nepravilnost vezanu za održavanje nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća, nepravilnost vezanu uz postupak donošenja Proračuna Općine Promina za 2012., kao i nepravilnost vezanu uz trenutak raspravljanja i odlučivanja o amandmanu na Prijedlog proračuna, te nepravilnost kada je Općinsko vijeće donijevši Zaključak o usvajanju Prijedloga proračuna Općine Promina za 2012. godinu obvezalo predlagatelja tj. općinskog načelnika da uravnoteži prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Općine za 2012., radi čega je Ministarstvo uprave ustrajalo na ocjeni da je nedvojbeno ispunjen uvjet za raspuštanje predstavničkog tijela lokalne jedinice propisan odredbom članka 84. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jer da proračun Općine Promina za 2012. godinu nije donesen u skladu sa Zakonom.

Naime, uvidom u Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 29. prosinca 2011. a nastavljene 30. prosinca 2011. (list 23 do 28 spisa), koji Zapisnik je tužitelj dostavio uz tužbu i na koji Zapisnik se tužitelj poziva kao na »verificirani zapisnik« i uvidom u takozvani »neverificirani zapisnik« sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 29. prosinca 2011., a nastavljene 30. prosinca 2011., na temelju kojeg je Ministarstvo uprave izvršilo nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na spornoj 22. sjednici Općinskog vijeća i na temelju kojeg je sačinilo dopis o izvršenom nadzoru kojim je predloženo Vladi RH raspuštanje Općinskog vijeća pozivom na odredbe članka 84. stav 1. točke 3 i točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, evidentne su razlike u sadržaju Zapisnika kao i u imenu osobe zapisničara koja je zapisnik sastavila, radi čega je ovaj sud zakazao i održao raspravu.

Radi utvrđivanja pravog činjeničnog stanja, na ročištu održanom 24. travnja 2012. sud je prihvatio predložene dokaze tužitelja te je izveden dokaz saslušanjem predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina Rajka Žulja kao stranke u ovom postupku, kao i dokaz saslušanjem predloženog svjedoka Tihomira Budanka, člana raspuštenog Općinskog vijeća, na okolnost osnovanosti traženja poništenja rješenja tuženika.

Sud je u cijelosti poklonio vjeru danim iskazima saslušanog tužitelja u svojstvu stranke i saslušanog svjedoka Tihomira Budanka, a koji iskazi su sadržani u zapisniku ovog suda poslovni broj 3 UsI-306/12 od 24. travnja 2012. (list 60 do 64 spisa) i to u odnosu na vjerodostojnost takozvanog »verificiranog zapisnika« kojeg je tužitelj dostavio uz tužbu. Naime, sud je cijenio istinitim iskaze tužitelja kao stranke u sporu kao i iskaze vijećnika Tihomira Budanka, koji je i predložio sporni amandman na prijedlog proračuna Općine Promina za 2012.:

– u pogledu broja prisutnih vijećnika prvog i drugog dana održavanja sjednice,

– u pogledu trenutka vremena napuštanja sjednice vijećnika Mladena Ujakovića,

– u pogledu obaviještenosti svih vijećnika o nastavku održavanja sjednice, koja je prekinuta 29. prosinca 2011. a nastavljena 30. prosinca 2011. cijeneći nespornim činjenicu da su svi, kako nazočni tako i nenazočni vijećnici pravodobno izviješteni o nastavku održavanja sjednice, a kao dokaz tužitelj je sudu dostavio i očitovanje pročelnika Žarka Sumana na navedenu okolnost (list 42 spisa),

– u pogledu vremena početka održavanja nastavljene 22. sjednice dana 30. prosinca 2011.

– u pogledu razloga zbog čega je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina zakazana i započeta 29. prosinca 2011. g. prekinuta i nastavljena 30. prosinca 2011.,

– u pogledu razloga predlaganja amandmana na Prijedlog proračuna za 2012. godinu,

– u pogledu predloženog proračuna i izglasavanja istog,

– u pogledu činjenice da je predloženi Proračun s prijedlogom amandmana prihvaćen od sedam članova Vijeća, a da je jedan član Vijeća ostao suzdržan,

– te konačno, u pogledu činjenice zbog čega se ime osobe zapisničara, dakle osobe koja je pisala takozvani »neverificirani zapisnik« (Žarko Suman), razlikuje od imena osobe koja je pisala takozvani »verificirani zapisnik« (Pavao Džapo).

Međutim, ono što je važno i odlučno za rješenje predmetnog upravnog spora je činjenica da i pored tako utvrđenog činjeničnog stanja i poklanjanja vjere danim iskazima saslušanog tužitelja Rajka Žulja, kao stranke i svjedoka Tihomira Budanka, i dalje ostaje nedvojbeno utvrđena činjenica da su i u takozvanom »verificiranom zapisniku« i dalje sadržane nepravilnosti počinjene u radu Općinskog vijeća Općine Promina radi čega je Ministarstvo uprave nakon izvršenog nadzora o zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici na kojoj je donesen Proračun općine Promina za 2012. godinu, i predložilo raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina.

Naime, uvidom u takozvani »verificirani zapisnik« na koji se tužitelj poziva, kao nesporno je utvrđeno da je istovremeno i zajedničkom odlukom Općinsko vijeće većinom glasova vijećnika izglasalo amandman na Prijedlog proračuna te sam Proračun, da je točkom 2. istog Zaključka, sadržano da je predlagatelj prihvatio u pogledu povećanog iznosa iz točke 1. citiranog Zaključka, da uravnoteži prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna Općine Promina za 2012. godinu (list 27 spisa), kao i da je u otpravku citiranog Zaključka o usvajanju Prijedloga proračuna Općine Promina za 2012. i to točkom 3. istog Zaključka, određeno da isti Zaključak stupa na snagu danom donošenja, da je citirani Zaključak vlastoručno potpisao predsjednik Rajko Žulj, koji otpravak Zaključka je tuženo tijelo dostavilo kao dokaz u svom spisu predmeta (list 56-59 spisa), a koju činjenicu nije osporio ni sam tužitelj u svom iskazu danom pred ovim sudom.

Odredbom članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina propisan je postupak donošenja akata, kao i vrijeme stupanja na snagu predloženih akata, pa je tako stavkom 3. istog članka, propisano da predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, da je dužan posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Nadalje, odredbom članka 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina je propisano da amandman koji je podnesen u roku, postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno glasuje, ako ga je, između ostalog, podnio vijećnik ili radno tijelo i s njime se suglasio predlagatelj akta, a što je u konkretnom upravnom sporu slučaj.

Odredbom članka 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina propisano je da ako konačni prijedlog akta, što bi u konkretnom slučaju bio prijedlog proračuna Općine Promina za 2012. nije podnio načelnik, da se o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio načelnik, glasuje odvojeno, dok je člankom 39. citiranog Poslovnika, propisano da se nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje o donošenju akta.

Odredbom članka 40. citiranog Poslovnika je propisan postupak donošenja akta po žurnom postupku pa je tako stavkom 5. istog članka propisano da predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po žurnom postupku, vijećnicima te načelniku ako on nije predlagatelj.

Na temelju ocjene dokaza izvedenih u ovom predmetu, pregleda navedenih isprava koje se nalaze u spisu kao i dostavljenom spisu tuženog tijela, te cijeneći iskaze saslušanog tužitelja kao stranke u sporu, kao i iskaz saslušanog svjedoka, nakon provedenog postupka i održane javne rasprave, ovaj sud je kao nespornim utvrdio postojanje nepravilnosti prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. na održanoj 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Promina, te da Proračun kao opći akt nije donesen na propisan način sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao ni sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina.

Slijedom naprijed navedenih utvrđenja Vlada Republike Hrvatske, tuženik u ovom postupku je pravilno postupila kada je temeljem izvršenog nadzora zakonitosti rada na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Promina, na kojoj je donesen Proračun Općine Promina za 2012. godinu, donijela osporavano rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012.

Navodi tužbe ne dovode u sumnju zakonitost osporenog rješenja, budući je nakon provedenog postupka kao nesporno utvrđeno da Općinsko vijeće Općine Promina prilikom donošenja spornog Proračuna za 2012. godinu nije postupilo sukladno naprijed citiranim zakonskim i poslovničkim odredbama radi čega je temeljem odredbe članka 57. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, dalje: ZUS) Sud odbio tužbeni zahtjev tužitelja te odlučio kao pod točkom I izreke.

Odluka o troškovima postupka temelji se na odredbi članka 79. ZUS-a i odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, br. 148/09, dalje: Tarife).

Odredbom članka 79. stav 1. ZUS-a propisano je da troškove spora čine izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu spora, te da troškovi spora obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu.

Kako je u konkretnom slučaju, u ovom upravnom sporu tuženo tijelo Vladu Republike Hrvatske zastupala Katarina Serdar, načelnica Odjela za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave, na temelju ovlaštenja danog zaključkom Vlade RH klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-5 od 29. ožujka 2012., dakle osoba koja nije odvjetnik niti spada u krug osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu, ili naknadu troškova nastalih povodom zastupanja u sporu, to je u skladu sa naprijed citiranim zakonskim odredbama valjalo odbiti zahtjev tuženika za naknadu troškova upravnog spora, a koji trošak bi se sastojao od nespecificiranog i neodređeno popisanog troška u vidu »putnih troškova na relaciji Zg – St – Zg i cestarine za autoput (ENC)«. Slijedom navedenog, valjalo je odbiti zahtjev tuženika za naknadom troškova predmetnog spora te odlučiti kao pod točkom II. izreke.

Temeljem odredbe čl. 85. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ova presuda će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Broj: 3 UsI-306/12
Split, 2. svibnja 2012.

Predsjednica Vijeća
Leandra Mojtić, v. r.

***************************************************************************

Zbog amandmana od 25.000,00 kuna.... Za koji dan....Vlada RH će raspisati izbore za Općinsko vijeće Općine Promina, koji će koštati ako je suditi po dosadašnjim izborima, negdje oko 100.000,00 kuna...

Tom iznosu treba nadodati i skoro 30.000,00 kuna koliko će nas vjerojatno koštati rad Povjerenika Vlade RH za ovih nekoliko mjeseci koliko obnaša svoju dužnost....

Ali sve je to ništa u odnosu na svu podijeljenost, svađe, mržnju... koju za sobom Izbori ostavljaju u Promini...


Oznake: općina promina

- 20:48 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 13.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….IV dio

Opet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Na redu je četvrta Odluka Povjerenika koju također donosim u cijelosti:

******************************************************************
Na temelju članka 18.Zakona o grobljima ( “Narodne novine”, broj 19/98 ) i članka 35. i 86.stavka 1.
i članak 88.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01 ,129/05 i 36/09) ,Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine,donosi

ODLUKU o upravljanju grobljima

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima kao i izgradnja i uređenje grobova na području Općine Promina, a posebice odredbe glede:

- uvjeta uređenja i održavanja groblja od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
- mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
- uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,
- vremenskih razmaka ukopa u popunjena grobna mjesta
- održavanje groblja i uklanjanje otpada,
- izgradnja i uređenje grobova,
- način ukopa nepoznatih osoba,
- kaznene odredbe,
- nadzor nad provođenjem ove odluke i drugih mjera u svezi s grobljem, grobovima i pokopom umrlih i - prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Groblja na području Općine Promina u vlasništvu su Općine Promina.

Članak 3.

Pod grobljem u smislu ove odluke smatra se ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura.
Pratećom građevinom u smislu ove odluke smatra se mrtvačnica, kapelica na groblju i sl.
Pod grobnim mjestom u smislu ove odluke smatraju se grobovi, grobnice i niše namijenjene za ukop umrlih osoba.
Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove odluke razumijevaju se osobe koje su stekle pravo na određeni grob odnosno grobnicu (u daljnjem tekstu grobno mjesto) odnosno kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem ili su iste do stupanja na snagu ove odluke imale zaključen ugovor o korištenju grobnog mjesta.
Korisnik grobnog mjesta kojemu nije izdano Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje, dužan je prijaviti činjenicu korištenja grobnog mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Članak 4.

Na području Općine Promina ukop se obavlja na grobljima Razvođe, Sv. Mihovil, Sv. Martin, Bobodol i na groblju Lukar, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te u skladu s običajima.

2. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 5.

Grobljima iz članka 3. ove odluke upravlja Komunalno društvo Eko-Promina d.o.o. (u daljnjem tekstu:
Uprava groblja), kojeg je Općina Promina (u daljnjem tekstu: Općina) jedini osnivač.
Uprava groblja obavlja i pogrebne poslove na području Općine Promina ili ih putem Ugovora na temelju raspisanog natječaja može ustupiti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebnih poslova.

Članak 6.

Pod upravljanjem se podrazumijeva dodjela grobnih mjesta, uređenje, rekonstrukcija i održavanje groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima te poslove pokopa umrlih osoba.

Uprava groblja obvezna je:

- upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara,
- osigurati uređenje i održavanje groblja na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama, a sukladno Programu uređenja i održavanja groblja.

Članak 7.

Uprava groblja može uređivati svojim općim aktima odnose koji se odnose na djelatnost održavanja, uređenja i korištenja groblja i grobnih mjesta, a koji nisu uređeni ovom odlukom, kao i rješavati u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o grobljima.

Članak 8.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Promina.

Članak 9.

Uprava groblja je dužna pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnju novog groblja.

Članak 10.

Za uređenje i preinaku groba, korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja.

Članak 11.

Izgradnja groblja financira se iz komunalnog doprinosa, Proračuna Općine Promina i drugih izvora utvrđenih posebnim propisima.
Održavanje groblja u okviru upravljanja grobljem financira se iz naknade koja se plaća za korištenje grobnog mjesta, te drugih prihoda od groblja.

3. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 12.

Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja rješenjem u smislu čl.13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98).
Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka stranka može izjaviti žalbu načelniku Općine Promina.
Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i visina naknade za korištenje grobnog mjesta.
Dodjelu grobnog mjesta Uprava groblja mora evidentirati u posebnu grobnu knjigu.

Članak 13.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, redoslijedom prema brojevima grobnih mjesta označenim u Planu, a na način da su u najvećoj mogućoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika, te prema raspoloživim mjestima.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati:

-Plan svih groblja na području Općine Promina,
-Plan rasporeda grobnih mjesta za svako groblje posebno, s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama,
-Grafi čki prikaz rasporeda,
a može sadržavati i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.

Članak 14.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje sukladno odredbama ove odluke odnosno kada nastane potreba za ukopom pokojnika koji je u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Promina, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članovi obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ove odluke smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.
Nakon smrti korisnika grobnog mjesta korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.
Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan Općine Promina, a čija obitelj ima porijeklo iz Općine Promina, pod uvjetom da Uprava groblja raspolaže dovoljnim brojem praznih grobnih mjesta.

Članak 15.

Uprava groblja neće dati novo grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove odluke već ima na korištenju grobno mjesto u kojem je moguć ukop.

Članak 16.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova svoje obitelji koji imaju pravo ukopa i uz suglasnost Uprave groblja, trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine Promina, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove odluke.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 17.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.

Članak 18.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik
grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju, Upravi groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

Članak 19.

Grobna mjesta na kojima je sagrađen nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su sagrađena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju neposrednog zahtjeva, prikupljanjem ponuda ili natječaja.
Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 20.

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenje grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Članak 21.

Pravo korištenja grobnog mjesta može se izgubiti samo na način određen Zakonom (odredbe o napuštenim grobovima).

Neće se smatrati napuštenim grobovima u smislu Zakona o grobljima:

- grobovi iz članka 11. stavak 3. zakona o grobljima,
- grobovi osoba koje su značajne za Općinu Promina jer su stekle izvanredne zasluge na naučnom, kulturnom ili političkom polju ili su doprinijele razvoju Općine Promina,
- grobovi antifašističkih boraca, žrtava terora i branitelja poginulih u Domovinskom ratu.

Općinsko vijeće utvrđuje popis umrlih osoba iz stavka 2. ovog članka.
Uprava groblja održava grobove iz stavka 2. ovog članka kao i uređenje i održavanje centralnog križa, a sredstva za održavanje osiguravaju se u proračunu Općine Promina.

4. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

Članak 22.

Uprava groblja grobno mjesto daje na korištenje na neodređeno vrijeme uz jednokratnu naknadu te se o tome donosi rješenje.
Jednokratna naknada za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme uplaćuje se u korist proračuna Općine Promina.
Visinu jednokratne naknade za dodjelu grobnog mjesta utvrđuje Općinsko vijeće Općine Promina na prijedlog općinskog načelnika.
Visinu naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se odlukom o davanju suglasnosti općinskog vijeća Općine Promina na prijedlog skupštine društva donesen na bazi procjene održavanja i uređenja groblja. Korisnik grobnog mjesta godišnju grobnu naknadu plaća u roku od 15. dana od dana ispostavljenog računa. Korisnik kojemu se grobno mjesto rješenjem dodjeljuje na korištenje ( u smislu čl. 12 ove odluke) dužan je platiti naknadu sukladno izdanom Rješenju o dodjeli grobnog mjesta odnosno u roku od 15 dana od dana izdavanja rješenja.

Članak 23.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu.
Godišnja grobna naknada uplaćuje se u korist komunalnog poduzeća a služi za održavanje infrastrukture groblja.
Visina godišnje grobne naknade utvrđuje se odlukom općinskog vijeća Općine Promina na prijedlog skupštine društva.

5. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 24.

Ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina od posljednjeg ukopa.
Ako je grobnica za polaganje ljesova sagrađena u više razina, grobno se mjesto smatra popunjenim kada su sve razine popunjene te se ukop može obaviti nakon proteka 30 godina od prvog ukopa.

Članak 25.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

- ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Promina, a nema osigurano grobno mjesto i
- ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop sve uz uvjet da Uprava groblja za to ima na raspolaganju slobodno grobno mjesto.

Članak 26.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.
Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop, može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 27.

Uprava groblja mora Planom uređenja i rasporeda grobova predvidjeti grobna mjesta za privremeni ukop.
Umrla osoba može se smjestiti u privremeno grobno mjesto samo u dvostrukom (limenom ili drvenom) lijesu i to najduže do 6 (šest) mjeseci.

Članak 28.

Iskop umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.
Iskope obavljaju zaposlenici koncesionara za pogrebne poslove.
Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

Članak 29.

Obred pogreba vrši se prema volji umrlog, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa.

6. UREĐENJE, ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 30.

Uprava groblja mora održavati i uređivati groblja u skladu s urbanističkim i sanitarnim propisima, kao i estetskim zahtjevima prilikom čega mora voditi računa o zaštiti okoliša.

Članak 31.

Uprava groblja mora imati:

1. Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih osoba na području jedinice lokalne samouprave,
2. Položajni plan grobnih mjesta i grobnica,
3. Registar umrlih osoba,
4. Plan groblja kojim upravlja,
5. Detaljni plan uređenja groblja i raspored grobova za svako groblje posebno, s točno navedenim grobnim poljem, glavnim putovima i stazama,
6. Detaljni plan za svako grobno polje s točno označenim redom,
7. Godišnji plan upravljanja groblja i
8. Pravila ponašanja na groblju.

Članak 32.

Pod održavanjem groblja u smislu ove odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i putova na groblju od otpada, održavanje mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru i drugih pratećih objekata vezanih za pogrebne poslove, te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Groblje održava i otpad uklanja Uprava groblja, koja je dužna donijeti Godišnji plan održavanja groblja.

Članak 33.

Uprava groblja je dužna je održavati groblje na način da groblje ili objekti na groblju budu uredni i čisti, a u funkcionalnom smislu ispravni sve na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Uprava groblja s grobnih mjesta dužna je ukloniti uvelo cvijeće i vijence po proteku roka od 15. dana a lampione i ranije.

Uprava groblja dužna je na pogodnim mjestima na grobljima osigurati pravilno odlaganje smeća, otpadaka, ostatka vijenaca i slično te odvoza i uklanjanja istih najmanje jednom mjesečno.

Članak 34.

Grobna mjesta koja su proglašena spomenicima kulture ne mogu se smatrati napuštenim, već ih treba održavati i obnavljati sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.
Nadzor održavanja i obnavljanja grobnih mjesta iz prethodnog stavka izvršava nadležno tijelo Općine Promina.

Članak 35.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta, te održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavaju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze.

Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.
Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti
i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.

Kada se nadgrobni spomenici postavljaju od mramora ili kamena, po obliku i načinu izvedbe moraju biti u skladu s mjesnim običajima.

Članak 36.

Uprava groblja dužna je odrediti vrijeme kojim se dopušta mještanima posjet na grobljima.

Posjetitelji groblja dužni su se na grobljima kretati u miru i tišini te se ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

Uprava groblja dužna je obavijest iz stavka 1. ove odluke izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 37.

Na grobljima je zabranjeno:

- onečišćavati grobove, staze i uređaje,
- obavljati bilo kakvu trgovinu,
- bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno,
- bukom narušavati mir na groblju,
- dovoditi pse i druge životinje,
- neovlašteno kositi travu,
- gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,
- pisati po grobnim spomenicima i znakovima,
- trgati i odnositi cvijeće i nasade s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,
- stavljati neprikladne slike, natpise, predmete ili reklame,
- prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,
- sađenje bilo kakve vegetacije po vlastitom nahođenju korisnika,
- graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,
- uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, popločavanje, nasipavanje i slično) bez suglasnosti Uprave groblja.
Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj iste na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara i djelatnika Uprave groblja.

Članak 38.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama ili pretincima koje prouzroče treće osobe.

Članak 39.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik, održava i uređuje Uprava groblja, u zakonskim okvirima.
Uređenje i održavanje centralnog križa i spomen obilježja boraca antifašističke borbe II. svjetskog rata i spomen obilježja učesnika Domovinskog rata ako ih ima, obveza je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine Promina.

7. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 40.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.
Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.
Natpisi na grobovima ili grobnicama osoba koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti nanovo ispisani tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu ulogu u životu hrvatskog naroda, ako postojeći natpisi, ispisani u vrijeme represivnih režima, nisu u tom smislu cjeloviti.

Članak 41.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta.
Nadgrobni spomenici moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala, te moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu okolinom i mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 42.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koja se u smislu važećih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.
U slučaju kada odobrenje za gradnju nije potrebno, uvjete gradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Uprava groblja u skladu s Planom.

Članak 43.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i rasporeda grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkom pravilima.
Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a posebice:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se
obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja;
- građevni materijal (opeka, šljunka, cement, vapno i drugo) može se držati na groblju samo kraće vrijeme
koje je neophodno za izvršenje radova i na način da ne ometa redovnu uporabu groblja;
- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihovog završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište
dovesti u prijašnje stanje.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje će uprava groblja imati u svezi s kolčenjem pravca za uređenje grobnog mjesta, odvoz iskopane zemlje i kamena kao i drugih otpadaka, uređenje putova i staza, utrošak vode, struje i slično.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s radovima bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Članak 44.

U roku od 3 (tri) dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti Upravu groblja. Ovlaštena osoba izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno izvršeni ako:

- je nadgrobni spomenik izgrađen u skladu s dogovorom i suglasnosti Uprave groblja.
- je okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,
- su sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirana.

U slučaju oštećenja drugih grobova, način i obim sanacije utvrđuje se zasebnim zapisnikom kojeg sastavlja Uprava groblja sa strankama u sporu, na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

8. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM OD STRANE UPRAVE GROBLJA

Članak 45.

Uprava groblja dužna je:

- grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara, na način kojim se iskazuje poštivanje prema umrlim osobama koje na groblju počivaju,
- jednom godišnje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine Općinskom vijeću Općine Promina podnositi izvješće o radu,
- pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog skučenosti prostora na groblju poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije,
odnosno proširenja ili izgradnje novog groblja.

Članak 46.

Grobna mjesta daju se na korištenje na neodređeno vrijeme uz uvjet da korisnik redovito plaća naknadu za održavanje groblja.
Grobna mjesta za koja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenima i mogu se ponovno dodijeliti na korištenje tek nakon proteka 15. godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno 30. godina od posljednjeg ukopa u grobnicu.
Prijašnji korisnik grobnog mjesta, za koje se prema prethodnom stavku smatra da je napušteno, može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploč, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba) nakon što plati dužan iznos grobne naknade sa zakonskom zateznom kamatom. U protivnom, smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.
Uprava groblja dužna je prije dodjele napuštenog grobnog mjesta drugom korisniku prenijeti ostatke preminulog iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.
Za pokapanje posmrtnih ostataka u zajedničku grobnicu ne plaća se naknada.

9. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 47.

Grobna mjesta dodjeljuju na korištenje uprava groblja rješenjem u smislu čl. 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98).
Dodjelu grobnog mjesta uprava groblja mora evidentirati u posebnu Grobnu knjigu.

Članak 48.

Radi dodjele na korištenje jednog ili više grobnih mjesta, Uprava groblja objavljuje oglas.

Oglas u smislu stavka 1. ovog članka objavljuje se u javnom glasilu i na oglasnoj ploči uprave groblja. Datum objave smatra se datumom objave u javnom glasilu.

Člankom 49.

Oglas u smislu članka ove odluke sadrži podatke o groblju i pojedinačne podatke o grobnim mjestima koji se daju na korištenje (oznake površine, visina naknade ponude, prilaže se plan, grafi čki prikaz lokacije, odnosno grobnog mjesta).

Članak 50.

Po završetku roka za prikupljanje ponuda uprava groblja objavljuje izbor kandidata. Ako ima više kandidata nego raspoloživih grobnih mjesta, ili ako su dva ili više kandidata zainteresirana za isto grobno mjesto, prednost ima osoba s prebivalištem na području za koje je grobno mjesto namijenjeno.

Članak 51.

Ako se izbor kandidata ne može izvršiti na temelju kriterija iz čl. 49 ove odluke, izbor kandidata sa „istim rangom“ izvršit će se ždrijebom.
Pravila ždrijebanja iz stavka 1. ovog članka određuje i postupak provodi uprava groblja uz vođenje odgovarajućeg zapisnika.

Članak 52.

Nakon provedenog postupka u smislu članka 48., 49.i 50. ove odluke, uprava groblja donosi rješenje u smislu članka 13. Zakona o grobljima (“Narodne novine“, broj 19/98).

Članak 53.

Pravo ukopa uz korisnika grobnog mjesta imaju i članovi njegove obitelji.
Pravo na stupanje robnog mjesta korisnik grobnog mjesta ugovorom može ustupiti trećim osobama a isprava o tome mora se dostaviti upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.
Ako jednim grobnim mjestom pravo raspolaganja ima više korisnika, za ustupanja prava korištenja groba trećim osobama potreban je njihov zajednički pristanak.

Članak 54.

Oprema i uređaji koji su izgrađeni na grobnim mjestima smatraju se nekretninama, pa stoga ako se ustupanjem grobna mjesta prodaju ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređenje grobnog mjesta, novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju, upravi groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

10. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 55.

Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničku grobnicu. Zajednička grobnica, odnosno grob, namijenjen je za ukop osoba koje nisu korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na grobno mjesto s pravom korištenja članova njihove obitelji.

11. OSNIVANJE I NAPUŠTANJE GROBLJA

Članak 56.

Općinsko vijeće Općine Promina prostornim planom utvrđuje izgradnju, odnosno rekonstrukciju groblja kad se za to ukaže potreba.
Prostorni plan iz prethodnog stavka mora se temeljiti na programu uređenja groblja utvrđenim za vremensko razdoblje od najmanje 50 godina.

Članak 57.

Općinsko vijeće donosi odluku o zatvaranju groblja kada utvrdi da na groblju više nema mogućnosti ukopa zbog prostornih, sanitarnih ili drugih uvjeta.

12. GROBNI OČEVIDNICI

Članak 58.

Uprava groblja dužna je voditi Grobni očevidnik o ukopu svih umrlih na području Općine Promina koji sadrži podatke o:

1. svim grobnim mjestima,
2. korisnicima grobnih mjesta,
3. osobama koje imaju pravo ukopa i
4. svim nastalim promjenama.

Uprava groblja dužna je voditi i registar umrlih osoba po imenu, prezimenu, imenu oca, te jedinstvenom matičnom broju umrle osobe s naznakom gdje je ukopana.

Akti stavka 1. i 2. ovog članka moraju se trajno čuvati. Nadzor nad vođenjem akata iz ovog članka, kao i nadzor nad upravljanjem grobljima provodit će Jedinstveni upravni odjel Općine Promina.

13. KAZNENE ODREDBE

Članak 59.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se Uprava groblja ako:
- ne postupi na način određen člankom 45. ove odluke,
- ne postupi na način određen člankom 43. ove odluke,
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 60.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ili obrtnik ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbama ove odluke.
Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 61.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

- ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način propisan ovom odlukom,
- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi suglasnost Uprave groblja,
- ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbama ove odluke.

14. NADZOR

Članak 62.

Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši komunalni redar Općine Promina te sanitarna inspekcija svatko u okviru svoje nadležnosti.

15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Uprava groblja dužna je u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju,
donijeti Planove uređenja, održavanja i rasporeda grobova i
ostale akte propisane Zakonom o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98) i Pravilnikom o grobljima („Narodne novine“, broj 99/02).


Oduku o pravilima ponašanja na groblju Uprava groblja dužna je izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 64.

Uprava groblja dužna je u roku od 6. mjeseci od stupanja na snagu ove odluke donijeti Pravilnik o upravljanju grobljima, sukladno Zakonu o grobljima, ovoj odluci te ostalim aktima i propisima.

Članak 65.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove odluke imali status korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik neće bitiu obvezi plaćati jednokratnu naknadu .

Članak 66.

Osoba koja je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, dužna je zatražiti upis na temelju valjane pravne isprave.
Jedinstveni upravni odjel Općine Promina javnim pozivom pozvati će mještane da dostave isprave pogodne za upis korisnika u Registar.
Zahtjev za upis korisnika grobnog mjesta u grobni očevidnik, korisnik je dužan podnijeti Upravi groblja u roku od 90 dana od dan stupanja na snagu ove odluke.
Korisniku groba iz st.1. ovoga članka izdat će se Rješenje o korištenju grobnog mjesta te će se naplatiti jednokratna naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje.
Korisnik grobnog mjesta koji je pravo korištenja grobnog mjesta stekao do donošenja ove odluke te koji je platio propisanu naknadu oslobođen je plaćanja jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta uz uvjet predočenja potvrde o plaćenoj naknadi.
Nasljednik korisnika iz st. 4. ovog članka uz uvjet predočenja potvrde o plaćenoj naknadi korisnika grobnog mjesta oslobodit će se od plaćanja jednokratne novčane naknade za korištenje grobnog mjesta.

Članak 67.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
Klasa : 363-01/12-01/1
Ur.br : 2182/09-12-01
Oklaj,15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


******************************************************************


Sprovodi su u Promini daleko češći od krštenja, i neće nam trebati dugo vremena da vidimo kako će se ova Odluka primjenjivati u praksi.

Oznake: općina promina

- 12:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 10.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….III dio

Opet, prvo kratak uvod:

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Na redu je treća Odluka Povjerenika koju također donosim u cijelosti:
******************************************************************
3
Na temelju članka 3. a u svezi s člankom 4.,5. i 19 st.1.alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10), članka 30. st.1. toč. 3. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09) i članka 84.stavka 1.i članka 86.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi “Narodne novine”, broj 3/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika


Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koefi cijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika.

Članak 2.

Plaća i naknada općinskom načelniku i zamjeniku načelnika čini umnožak koefi cijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plače odnosno naknade sukladno stavku 1.ovog članka je osnovica za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 3.

Dužnosnicima koji poslove obavljaju profesionalno utvrđuje se pripadajući koefi cijent za obračun plaće :


1. za općinskog načelnika 2,50.


Članak 4.

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koefi cijent za obračun naknade

1. za zamjenika općinskog načelnika 0,64.


Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun plaće i naknade općinskom načelniku i zamjeniku načelnika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/10).

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”.

Klasa : 120-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.

******************************************************************


Donošenjem ove Odluke, prestaje važiti prethodna, što ste mogli pročitati u:

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o utvrđivanju koefi cijenta i osnovice za obračun plaće i naknade općinskom načelniku i zamjeniku načelnika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/10).

A kako je glasila prethodna Odluka Općinskog vijeća ?

******************************************************************

16
Na temelju članka 3.u svezi s člankom 4., 5. i 19. stavka 1. alineje 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 ) i članka 30. stavka1. točke 3.Statuta Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09 ), Općinsko vijeće Općine Promina, na 10.sjednici, od 27. svibnja 2010. godine, donosi

ODLUKU o određivanju osnovice i koecijenta za obračun plaće i naknade općinskog
načelnika i zamjenika načelnika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koe cijent za obračun plaće i naknade za općinskog načelnika i zamjenika načelnika.

Članak 2.

Plaća i naknada općinskom načelniku i zamjeniku načelnika čini umnožak koe cijenta i osnovice za obračun plaće i naknade uvećan za 0,5 za svaku navršenu godinu radnog staža.
Osnovica za obračun plaće odnosno naknade sukladno stavku 1.ovog članka je osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika prema propisima kojima se uređuju prava i obveze državnih dužnosnika.

Članak 3.

Dužnosnicima koji poslove obavljaju profesionalno utvrđuje se pripadajući koe cijent za obračun plaće:
- za općinskog načelnika 2.10.

Članak 4.

Dužnosnicima koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se pripadajući koe cijent za obračun naknade:

- za zamjenika općinskog načelnika 0,27.

Članak 5.

Ako bi plaća općinskom načelniku bez uvećanja za radni staž dosegla razinu ograničenja iz
članka 4. stavka 1.alineje 1., ili u masi plaća zaposlenih sukladno članku 14, 15 i 16. zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi („Narodne novine“, broj 28/10 ), na prvoj dosegnutoj razini ograničenja osnovica za izračun plaće se zamrzava do
visine koja množenjem s pripadajućim koe cijentom daje dosegnuto ograničenje.
Osnovica za izračun plaće općinskom načelniku koja množenjem s pripadajućim koe cijentom daje izračun plaće do dosegnutog ograničenja iz stavka 1.ovog članka primjenjuje se za izračun drugih plaća i naknada propisanih ovom odlukom.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje koe cijenta i osnovice za obračun plaće općinskog
načelnika, te prestaje važiti i Odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 03/10 ).

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 120-01/10-01/1
Ur.Br : 2182/09-10-01
Oklaj, 27.svibnja 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Rajko Žulj, v. r.

******************************************************************

"Staru" Odluku možete pročitati pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2010/09.pdf


I što zaključujemo usporedbom ove dvije Odluke?

-Općinski načelnik koji je prije imao koeficijent 2.10.,
Odlukom Povjerenika sada ima koeficijent 2.50, ili da vam bude lakše, Načelniku se povećava plaća za približno 20%.


-Zamjenik općinskog načelnika imao je koeficijent 0.27.,
Odlukom Povjerenika sada ima koeficijent 0.64, ili da vam bude lakše, povećava se naknada donačelniku za približno 137%.


Kako moćno zvuči 137%.....

I sad neka netko kaže da Općina Promina nema novca!

To što su se neki zaposlenici Općine skoro samozapalili benzinom jer im je poprilično kasnila plaća…..kao da se događalo negdje drugdje….


Oznake: općina promina

- 21:36 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 09.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….II dio

Prvo mali podsjetnik…

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf


Za ovaj post izdvajam:

„ODLUKU o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika“Evo je u cijelosti:

********************************************************************
2
Na temelju članka 10. stavka 1.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )samoupravi (“Narodne novine”, broj 28/10 ), članka 86. stavak 1. i članka 88.stavak 1., Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01 129/05,109/07,125/08 i 36/09), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

ODLUKU o koefi cijentu za obračun plaće službenika i namještenika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se koefi cijent za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Općine Promina.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 2.ove odluke iznose:

1. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela 1,93
2.Viši savjetnik –tajnik općinskog vijeća 1,30
3.Viši referent za financije i računovodstvo 1,00
4.Referent – komunalni redar 0,88
5.spremačica 0,62
6.vozač 0,90
7.čistač 0,62


Članak 3.

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika
(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje
koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika te prestaje važiti i odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 03/10).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 120-01/11-01/1
Ur.Br : 2182/09-11-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.
OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


********************************************************************

I ova je Odluka nekoliko puta bila na vijeću i nije prošla na glasovaju.

Zbog čega?

Pročitajmo ponovno članak 3. u kojem se navodi:

Stupanjem na snagu ove odluke Odluka o plaćama i naknadama dužnosnika, službenika i namještenika (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02 ) prestaje važiti u dijelu koji regulira pitanje koeficijenta i osnovice za obračun plaće općinskog načelnika te prestaje važiti i odluka o naknadi zamjeniku općinskog načelnika (“Službeni vjesnik Šibenskokninske županije”, broj 03/10).


Ako potražimo „Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 08/02“ u njemu između ostalog možemo pročitati sljedeće:

ODLUKU o plaćama i naknadama dužnosnika,službenika i namještenika

Članak 4.

Službenicima i namještenicima Jedinstvenog upravnog odjela utvrđuje se pripadajući koeficijent za obračun plaća:

1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ........................................................................ 1,55
2. Stručni suradnik za prostorno planiranje ikomunalne poslove ....................................... 1,15
3. Samostalni računovodstveno-knjigovodstvenireferent................................................... 1,10
4. Spremačica. ........................................ 0,72


Plaća službenika i namještenika koju čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun plaće
uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinuradnog staža.

Cijelu Odluku (koja se mijenja novom) možete pročitati pod linkom:

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2002/08.pdf

Obratite malo pažnju na naziv, broj djelatnika, kao i njihove koeficijente koji pomnoženi sa prosječnom plaćom (u RH ako se ne varam, ako ne onda u Županiji) daju njihovu plaću….u novoj i staroj Odluci….

Sada vas podsjećam i na sljedeće:

********************************************************************

„Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“-NN 28/10

IV. PRORAČUNSKA OGRANIČENJA PLAĆA

Članak 14.

Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini, umanjenih za prihode:
– od domaćih i stranih pomoći i donacija, osim pomoći za preuzete državne službenike na temelju posebnog zakona,
– iz posebnih ugovora: sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu te
– ostvarene s osnove dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

********************************************************************

Ponavljam opet ono najvažnije:

„Masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 20% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u prethodnoj godini“

Znate kolika je tada (kada je nama bila predložena Odluka) bila „Masa sredstava zaposlenih u općini Promina u odnosu na prihode poslovanja općine ostvarenih u prethodnoj godini?

Točan odgovor je „Promina 44.95 %“

Naravno, nisam ja računao ovaj podatak, nego „Udruga Općina u Republici Hrvatskoj“, što možete i sami pročitati pod linkom:

http://udruga-opcina.hr/universalis/1087/pdf/udjeliplacauproracunima_405132086.pdf


Zašto su se Vijećnici bojali da donošenjem ove Odluke „probijamo“ već spomenutih „20%“, te na taj način kršimo „„Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“-NN 28/10“, dok se toga ne boje niti Načelnik koji predlaže Odluku, kao niti Povjerenik koji je prihvaća?

Evo što kaže „Udruga općina u Republici Hrvatskoj“:

„Masa sredstava za plaće ograničena je na 20%. Međutim, za prekoračenje te granice nije propisana sankcija! Odredba članka 18. stavka 1. podstavka 1. utvrđuje prekršaj samo za isplatu plaća protivno člancima 4. (ako se načelniku isplaćuje plaća preko Zakonom utvrđenog maksimuma), 15. (ako se u općinama koje primaju više od 10% pomoći načelniku isplaćuje plaća koja prelazi zakonom utvrđeni maksimum) i čl. 16. (ako se službenicima i namještenicima u općinama koje primaju više od 10% pomoći isplaćuje plaća s osnovicom ili koeficijentima koji premašuju vrijednosti utvrđene za državnu službu)“.

Link na cijeli tekst: http://udruga-opcina.hr/universalis/1108/pdf/zakonoplacama-pojasnjenjeuredaudruge_738688793.pdf


Dobro je uz donesene Zakone, imati i ovakve upute o "Rupama u Zakonu".

Uglavnom, mi smo već sada u usporedbi sa općinama u susjedstvu daleko „najjači“ po broju zaposlenih (načelnik, pročelnik, referent za financije, vozač, čistač, spremačica) , a kako sada stvari stoje…za koji dan će Općina raspisati natječaje za još novih radnih mjesta…

Samo, možemo li mi sve to platit?Oznake: općina promina

- 19:12 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 08.05.2012.

Povjerenik Vlade RH za Općinu Promina odlučio je….

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina- Dražen Grgurević ( Link ),
donio je cijeli niz Odluka koje možete pročitati u:
SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE - Broj 4,
Objavljenom u Petak, 27. travnja 2012. godine.
Link: www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/04.pdf

Evo njihovih naslova:

OPĆINA PROMINA

1. POVJERENIK VLADE RH

1. ODLUKA o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom ......................... 65
2. ODLUKA o koeficijentu za obračun plaća službenika i namještenika ........................................ 69
3. ODLUKA o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika
načelnika .................................................................. 69
4. ODLUKA o upravljanju grobljima ................. 70
5. ODLUKA o visini naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje na području Općine Promina ......76
6. ODLUKA o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom .............................. 77
7. OPĆI UVJETI obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina 78
8. ODLUKA o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone iz članka 17. stavka 7. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama ................ 80
9. ODLUKA o broju etaža na nezakonito izgrađenim zgradama koje se mogu ozakoniti protivno Prostornom
planu Općine Promina .............................................. 80
10. ZAKLJUČAK o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Promina za razdoblje 2010 -2018.
godina ....................................................................... 80


Odluke su prilično opsežne, tako da ću na ovu temu objaviti nekoliko postova.

Ovaj post posvećujem :

„ODLUCI o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom“
…u kojoj između ostalog piše:

„Članak 3.

U Općini Promina poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Eko - Promina
d.o.o. (u nastavku isporučitelj usluge)“.


O „Eko Promini“ sam napisao već puno toga, ali evo izvoda iz Sudskog registra sa stanjem na današnji dan 08.05.2012:

**********************************************************************************

Nadležni sud

Trgovački sud u Zadru - stalna služba u Šibeniku
MBS

100016114
OIB

90431466150
Tvrtka/naziv

EKO PROMINA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
EKO PROMINA d.o.o.
Sjedište/adresa (Prikaži na karti)

Oklaj
Put kroz Oklaj 129
Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga

20.000,00 kuna
Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću
Predmet poslovanja/djelatnosti

* Djelatnost organiziranja sajmova
* Održavanje čistoće
* Odlaganje komunalnog otpada
* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Tržnice na malo
* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* Obavljanje dimnjačarskih poslova
* Javna rasvjeta
* Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda
* Vodoopskrbna djelatnost
* Upravljanje grobljem
* Skupljanje otpada za potrebe drugih
* Prijevoz otpada za potrebe drugih
* Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
* Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (oporabe odlaganja, spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
* Uređenje zelenih površina, parkova i dječjih igrališta
* Obavljanje usluga parkirališta
* Projektiranje, građenja, uporaba i uklanjanje građevina
* Nadzor nad gradnjom
Osnivači/članovi društva

OPĆINA PROMINA, OIB: 79734182959
Oklaj, Put kroz Oklaj 129
- jedini osnivač d. o. o.
Osobe ovlaštene za zastupanje

Damir Čveljo, OIB: 35893943608
Šibenik, 8. dalmatinske udarne brigade 6
- član uprave
- direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Pravni odnosi

Temeljni akt:

Izjava o osnivanju od 27. kolovoza 2009.g.
Financijska izvješća

Datum predaje Godina Obračunsko razdoblje
30.03.2012 2011 01.01.2011 - 31.12.2011
**********************************************************************************

Uglavnom, "Eko –Promina" je trgovačko društvo u vlasništvu Općine Promina, bez iti jedne zaposlene osobe (danas 08.05.2012).Evo „Odluke o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom u cijelosti“:


OPĆINA PROMINA

1. POVJERENIK VLADE RH

1
Na temelju članka 86.stavka 1. i članka 88.stavka 1.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09 ), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Promina, dana 15.ožujka 2012. godine, donosi

O D L U K U o sakupljanju, odvozu i postupanju s prikupljenim komunalnim otpadom

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se sakupljanje, odvoz i postupanje s prikupljenim komunalnim otpadom te način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području
Općine Promina.

II. TEMELJNI POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se odnose na sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom a koji su upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeće značenje:

Otpad je svaka stvar ili predmet određen u kategorijama otpada, propisan u provedbenim propisima o otpadu koji posjednik odbacujem namjerava ili mora odbaciti.

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne ili/ i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima
sličan otpadu iz kućanstava.

Glomazni otpad je otpad iz kućanstava, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata,
pokućstva, velikih kućanskih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.

Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu koristiti, tj. ponovno upotrijebiti, a čine ga papir i karton, staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali. Pod korisnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se otpad vrijednih svojstava odvojeno skupljen iz komunalnog otpada.

Ambalažni otpad je svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostaje nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.

Građevinski otpad je otpad koji nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.

Zeleni otpad je otpad nastao košenjem trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrta i drugi otpad koji je biljnog porijekla i podestan za kompostiranje.

Neopasan otpad je otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad propisom iz članka 2. Zakona o otpadu.

Opasni otpad je svaki otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao opasni otpad propisom iz članka
2. Zakona o otpad. Opasni otpad po svojim fi zičkim i kemijskim svojstvima može naškoditi ljudskom zdravlju
i okolini.

Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama, a određen je propisom iz članka 2. zakona o otpadu.

Sakupljanje otpada je prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza.

Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada- skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.

Oporaba otpada je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.

Recikliranje je ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada u energetske svrhe što se uređuje propisom.

Zbrinjavanje otpada je svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan zakonskim propisom.

Građevina za zbrinjavanje otpada je centar za gospodarenje otpadom, odlagalište opasnog, neopasnog i inertnog otpada, te građevina namijenjena za spaljivanje otpada spalionica otpada.

Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina s namjenom odlaganja otpada na tlo ili u tlo.

Isporučitelj usluge je pravna osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Korisnik usluge je pravna ili fi zička osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Spremnik za otpad je tipizirana posuda za otpad ili kontejner za otpad koji je propisan od strane isporučitelja usluge prema važećim EU standardima, a u koji korisnik usluge odlaže otpad sa svrhom njegovog organiziranog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja.

ISPORUČITELJ USLUGE

Članak 3.

U Općini Promina poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja Eko - Promina d.o.o. (u nastavku isporučitelj usluge).

KORISNICI USLUGE

Članak 4.

Svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Općine Promina obvezni su koristiti uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom odlukom.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti, pismeno obavijestiti isporučitelja usluge radi uvođenja evidencije isporučitelja usluge.

U evidencije isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik usluge) može biti upisan vlasnik stambenog , odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.
Ako se promijeni korisnik usluge ili ako se promijeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do
proširenja i izmjene djelatnosti ili se promijene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge
dužan je u roku od 15 dana od nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge, uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret vlasnika nekretnine koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge. Primjena obveze plaćanja prema prijavljenoj promjeni nastupiti će prvog dana u narednom mjesecu.
Kad nastupe okolnosti iz prethodnog stavka vlasnik ili korisnik nekretnine prilaže pisane dokaze (ugovor o kupoprodaji, zakupu ili drugo), dokaze koje izdaju nadležna državna tijela i druga tijela (potvrdu o prebivalištu ili boravištu, izvod iz matice umrlih, izvod iz sudskog registra ili drugo).
Korisnik može privremeno odjaviti korištenje usluge, uz prethodno podmirenje do tada nastalih obveza, ako se prethodno zapisnički ustanovi da korisnik stambeni ili poslovni prostor neće koristiti duže od tri mjeseca u kontinuitetu. Takvi se prostori posebno evidentiraju, a međusobna prava i obveze miruju do ponovnog stavljanja u funkciju.
Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba isporučitelja usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.
Zapisnik o privremenoj odjavi korištenja usluge potpisuju ovlaštena osoba i isporučitelj usluge i korisnik usluge. Za sve prostore koji su stavljeni u stanje mirovanja provodi se redovna kontrola. Ukoliko se utvrdi da se prostor koristio u razdoblju u kojem je bio u stanju mirovanja, usluga će se obračunati od dana koji
je utvrđen kao dan stavljanja prostora u mirovanje.

SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 5.

Korisnici usluge skupljeni komunalni otpad odlažu u spremnike za otpad - kante i kontejnere.
Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o tom istom će obavijestiti komunalnog redara.
Vrstu i broj spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge.
Spremnici za otpad moraju odgovarati važećim EU standardima i moraju biti propisani od strane
isporučitelja usluge.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, zabranjeno je opterećivati posude i kontejnere za otpad, odlagati u njih tekuće i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad, otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, zeleni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad.
Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u spremnicima za otpad i odnošenje otpada iz njih.
Zabranjeno je odlagati otpad u tuđi spremnik za otpad.
Glomazni otpad, do trenutka odvoza, skuplja se na mjestu nastajanja (u domaćinstvima i gospodarskim subjektima). Sakupljanje glomaznog otpada zabranjeno je na javnim prometnim i zelenim površinama, osim u vrijeme kad se organizirano odvozi od strane isporučitelja usluge.

ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG I ZELENOG OTPADA.

Članak 6.

Komunalni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (papir, karton, staklo, plastika, metal, ostali iskoristivi materijali-nadalje korisni otpad) kao i komunalni otpad iz vrtova, parkova i groblja (otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće i drugi otpad biljnog porijekla - u daljnjem tekstu:
zeleni otpad) potrebno je odvojeno sakupljati sa svrhom recikliranja, tj. uporabe, odnosno u slučaju zelenog otpada, kompostiranja.
Korisnici usluge koji imaju mogućnost izvedbe komposišta u okviru okućnica, zeleni otpad trebaju odlagati u komposište.
Korisnicima usluge zabranjuje se odlaganje korisnog otpada i zelenog otpada u spremnike za komunalni otpad.
Korisni i zeleni otpad odvozit će se prema posebnom planu.
Komunalni redar po službenoj dužnosti ili po prijavi isporučitelja usluge dužan je pokrenuti prekršajni postupak protiv korisnika usluge koji postupa protivno stavku 3. ovog članka.

PROSTOR ZA SMJEŠTAJ OTPADA

Članak 7.

Prostor za smještaj spremnika za otpad, kao i sam spremnik, dužni su održavati i čistiti vlasnici i korisnici građevina, odnosno korisnici stanova.
Uvjete lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja određuje isporučitelj usluge u postupku ishodovanja građevinske dozvole ili na zahtjev ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta za postojeće građevine. U slučaju spora isto određuje nadležni Upravni odjel.
Postojeće lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja i gospodarskih subjekata potrebno je urediti najkasnije u roku od 2. godine od stupanja na snagu ove odluke. Za organizaciju poslova uređenja postojećih lokacija kod kolektivnog stanovanja zadužen je ovlašteni predstavnik zgrade, a kod gospodarskih subjekata, ovlašteni predstavnik gospodarskog subjekta. Troškove uređenja postojećih lokacija za smještaj spremnika za otpad dužni su namiriti korisnici usluga koji otpad odlažu u spremnike na lokaciji koja
se uređuje.

ODVOZ OTPADA

Članak 8.

Ukoliko se spremnici za otpad ne nalaze na javnoj površini korisnici usluge dužni su isključivo u određeni
dan, prema utvrđenom rasporedu, spremnike za otpad izvesti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza ukloniti sa javne površine kako bi se spriječilo oštećenje i krađa istih.
Korisnici usluge spremnike za otpad trebaju smjestiti na javnu površinu tako da isti ne ometaju promet.
Spremnici za otpad moraju biti zatvoreni a vreće zavezane.
Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za otpad a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Korisnici usluge dužni su skupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u spremnike za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Otpad rasut prilikom odlaganja korisnik usluge dužan je sam očistiti.
Glomazni otpad iz svojih prostorija korisnici usluga trebaju iznijeti na javnu površinu ispred svog objekta na dan organiziranog odvoza, a da pri tom ne ometaju promet.

Članak 9.

Isporučitelj usluge dužan je odvoziti komunalni otpad najmanje dva puta tjedno prema planu odvoza o kojem se unaprijed moraju obavijestiti korisnici usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
Odvoz komunalnog otpada može biti određen i u kraćim terminima.
Isporučitelj usluge nema pravo ni obvezu zalaziti na privatni posjed korisnika usluge te iznositi spremnik na javnu površinu.
Ako odvoz otpada prema rasporedu padne u dane blagdana ili praznika, isporučitelj usluge dužan je organizirati odvoz otpada prvi naredni dan od dana predviđenog rasporedom.
Isporučitelj usluge vrši odvoz glomaznog otpada najmanje jedanput godišnje prema planu odvoza glomaznog otpada. O danu i vremenu odvoza glomaznog otpada korisnici usluga moraju biti unaprijed obaviješteni.

Članak 10.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je otkloniti isporučitelj usluge.
Radnici koji iznose i sakupljaju komunalni otpad dužni su rukovati spremnicima za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne rasipa, da se ne diže prašina i da se spremnici za otpad ne opterećuju.
Nakon što isprazne sadržaj spremnika za otpad radnici moraju zatvoriti poklopac spremnika, a spremnik vratiti na mjesto s kojeg su ga uzeli.

Članak 11.

Odvoz otpada vrši se specijaliziranim vozilima do mjesta namijenjenog zbrinjavanju otpada.
Kontejneri kojima se odvozi otpad do mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada moraju biti zatvoreni ili prikriveni mrežom radi sprječavanja rasipanja otpada.

ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 12.

Otpad je dopušteno zbrinjavati samo na mjestu namijenjenom za zbrinjavanje komunalnog otpada.
Zabranjeno je odlaganje otpada izvan mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada.
Lokacija mjesta namijenjenog za zbrinjavanje otpada određuje se dokumentima prostornog uređenja.

NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM.

Članak 13.

Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području Općine Promina osigurati potreban broj tipiziranih kontejnera zapremine 1100 l označenih serijskim brojem i logotipom isporučitelja komunalne usluge s natpisom; „komunalni otpad“ te potreban broj tipiziranih posuda na kotačima zapremine 120 litara označene serijskim brojem i logotipom isporučitelja te s natpisom za „komunalni otpad“.
Gospodarskim subjektima isporučitelj može uz pismenu suglasnost dozvoliti i korištenje i drugih vrsta spremnika. u tom slučaju korisnik usluge samostalno nabavlja spremnik. Nabavljeni spremnik za otpad korisnik usluge dužan je prijaviti isporučitelju u roku od 15 dana od dana nabave te zaključiti poseban Ugovor
sa isporučiteljem usluge. Isporučitelj usluge je vlasnik spremnika za otpad a korisnicima iste ustupa na korištenja temeljem zapisnika o ustupanju na korištenje.

Članak 14.

Korisnici usluge dužni su spremnike za komunalni otpad čuvati pažnjom dobrog gospodarstvenika, iste održavati u stanju funkcionalne ispravnosti, te brinuti o njihovoj čistoći i ispravnosti.
U slučaju krađe, korisnik je dužan isporučitelju usluge namiriti troškove nabave novog spremnika za otpad.
U slučaju težeg oštećenja ili uništenja spremnika za otpad nastalog krivnjom korisnika, isti je dužan namiriti troškove popravka ili nabave novog spremnika.
Korisnik odgovara isporučitelja usluge za štetu nastalu uslijed nepravilnog rukovanja spremnikom, kao i za štetu uzrokovanu djelovanjem tvari koje se ne smiju odlagati u spremnik za otpad.
Korisnik usluge dužan je odmah prijaviti isporučitelju usluge promjenu adrese stanovanja/zaduženja, prestanak korisničkog odnosa, te isporučitelju usluge vratiti spremnik za otpad.
Za spremnik koji nije vratio korisnik usluge plaća isporučitelju usluge naknadu u visini cijene novog spremnika za otpad.

Članak 15.

Cijenu usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada iz domaćinstva određuje isporučitelj usluge u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o otpadu.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za domaćinstva, individualnog stanovanja u obiteljskim kućama te domaćinstva kolektivnog stanovanja u višestambenim zgradama, određuje se prema broju članova domaćinstva.
Cijena usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte određuje se prema posudi-kontejneru za otpad volumena 1100 l.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte koji koriste vlastite spremnike za otpad određuje se prema zapremini spremnika za otpad utvrđenoj zapisnikom, te kategoriji djelatnosti kojoj gospodarski subjekt pripada.

Članak 16.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada korisnicima usluge može se smanjiti temeljem zahtjeva za ostvarenje popusta i to kako slijedi:

1. Korisnicima usluge s najviše 2. člana domaćinstvas više od 65 godina, staračko domaćinstvo,
2. korisniku usluge, samačko domaćinstvo,
3. korisniku usluge koji prima stalnu novčanu pomoć Centra za socijalnu skrb.

Visina popusta defi nirati će se cjenikom isporučitelja usluge. Za dokazivanje statusa iz stavka 1. točke 1., 2. i 3., korisnik usluge kod isporučitelja potpisuje izjavu.
Popust iz točke 1.2. ili 3. stavka 1. može se ostvariti samo po jednom osnovu.
Svaku promjenu statusa iz stavka 1. ovog članka korisnik usluge dužan je prijaviti isporučitelju usluge u roku od 15 dana od dana nastale promjene uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Obračun prema prijavljenoj promjeni vršit će se od prvog dana narednog mjeseca.
Ostvareni popusti iz točaka 1.,2. ili 3. vrijede za period od jedne godine, dok se za svaku narednu godinu mora podnijeti novi zahtjev za ostvarenje popusta.
Ukoliko korisnik usluge ne podnese novi zahtjev, usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obračunavat će se prema članku 15. ove odluke.

Članak 17.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada plaća se isporučitelju usluge a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine kada je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sadrži trošak rada specijaliziranih vozila i rada radnika na sakupljanju i odvozu otpada, troška odlaganja otpada, financiranje obnove strojnog i voznog parka, trošak nabave spremnika za otpad, troškove obrade i distribucije uplatnica, troškove edukacije i održavanja programa za obradu podataka i sl.

Cijena usluge obuhvaća i uslugu sakupljanja glomaznog otpada jedanput godišnje, kao i uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja odvojeno sakupljeno korisnog otpada.

Članak 18.

Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge prema roku plaćanja iskazanom na računu, odnosno obrascu platnog prometa.

Račun za komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, načinu obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 15. ove odluke i iznos računa.

Za plaćanje izvan ugovorenog roka isporučitelj usluge će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana nastanka obveze do dana plaćanja.

Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

NADZOR

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove odluke i akata donesenih na temelju ove odluke provodi komunalni redar Općine Promina, čiji djelokrug rada je propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim odlukama
kojima je propisana nadležnost komunalnog redara.

Osim komunalnog redara, nadzor nad provođenjem ove odluke vrše i nadležne inspekcijske službe, svaka u okviru svoje nadležnosti propisane zakonom i drugim propisima, te odredbama ove odluke.

Članak 20.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom odlukom nadležni upravni odjel Općine Promina izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

KAZNENE ODREDBE

Članak 21.

Za nepridržavanje odredbi iz čl. 4.,5.,6.,7.,8., 14 i16., odnosno za učinjeni prekršaj pravna osoba kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn, fizička osoba obrtnik kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 kuna a fi zička osoba novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 kuna.

Članka 22.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ukoliko se ne pridržava odredbi članka 9.,10,11. i 12.ove odluke za učinjeni prekršaj kaznit će se novčanom
kaznom od 10.000,00 kuna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati spremnike za otpad prema odredbama iz čl. 13. stavka 1. u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ove odluke.
Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati primjenu odredbe iz čl. 6. kao i spremnike za otpad prema odredbama čl. 6., u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove odluke.
Do ispunjenja obveze iz stavka 2. ovog članka, korisnici usluge kojima nisu dodijeljeni spremnici za otpad od strane isporučitelja usluge, mogu koristiti postojeće spremnike za otpad.

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa: 363-02/12-01/1
Ur.broj: 2182/09-01-12-01
Oklaj, 15.ožujka 2012.

OPĆINA PROMINA
POVJERENIK VLADE RH
Dražen Grgurević, v. r.


Znam da većina Vas (mislim na one koji imaju veze sa Prominom) neće uopće pročitati ovu Odluku, jer Vas se ne tiče.

Ali, neka nje ovdje....
Kad Vam za koji dan pokucaju na vrata sa uplatnicama, onda će te imati sve zakone "u malom prstu"....pa tako i ovaj....

Oznake: općina promina

- 12:49 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 07.05.2012.

Šest slobodnih radnih mjesta u poslodavca-Općina Promina

Ukoliko posjetite web stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, pod linkom:
http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?search=

pronaći ćete u Oklaju otvorena (između ostalog) sljedeća radna mjesta u programu javnih radova:

RADNIK/ICA ZA POMOĆ U KUĆI
Mjesto rada: OKLAJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆINA PROMINA
Rok za prijavu: 10.5.2012

Link cijelog oglasa:
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=54535956&ispis=ok


RADNIK/RADNICA NA ČIŠĆENJU I UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA-PROGRAM JAVNIH RADOVA
Mjesto rada: OKLAJ
Traženo radnika: 5
Poslodavac: OPĆINA PROMINA
Rok za prijavu: 10.5.2012
Link cijelog oglasa:
http://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=54536587&ispis=ok

(PS- Navedeni linkovi oglasa, istekom istih više neće raditi ispravno)

Puno uspjeha želim svim zainteresiranim kandidatima…

Tko zna...možda se i centar Oklaja ponovno zazeleni?
Oznake: općina promina

- 13:23 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 02.02.2012.

Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat

Danas ( 02.02.2012) je na svojoj 6. sjednici Vlada Republike Hrvatske, imala sljedeću točku dnavnog reda:

7. Prijedlozi rješenja o raspuštanju:

a) Općinskog vijeća Općine Posedarje
b) Općinskog vijeća Općine Promina


Evo linka koji se odnosi na Općinu Promina:

http://vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2012/6_sjednica_vlade_republike_hrvatske/6_7_b/(view_online)/1#document-preview

...a tamo možete pročitati:

****************************************************************************************

P R I J E D L O G

Na temelju članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________________ 2012. godine
donijela

R J E Š E N J E

o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina
I.
Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća prestaje mandat.

II.
Vlada Republike Hrvatske imenovat će, posebnim rješenjem, povjerenika Vlade Republike
Hrvatske u Općini Promina.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća.

IV.
Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u proračunu Općine.

V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama”.

P R E D S J E D N I K
Zoran Milanović
Klasa:
Urbroj:
Zagreb, ___________ 2012.


2
O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo uprave podnijelo je Vladi Republike Hrvatske prijedlog za raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina temeljem odredbe članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Odredbom članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, raspustiti predstavničko tijelo ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju.

U svom prijedlogu Ministarstvo uprave navodi da Općinsko vijeće Općine Promina nije donijelo Proračun Općine za 2012. godinu u skladu sa zakonom i općim aktima Općine te pored toga da Općinsko vijeće u svom radu nije postupalo u skladu sa zakonom.

Ministarstvo uprave provelo je nadzor nad radom Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2011. godine, a na kojoj se između ostalog raspravljalo i odlučivalo o Proračunu Općine za 2012. godinu.

Temeljem provedenog nadzora rada na navedenoj sjednici utvrđene su nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina i to vezano za održavanje nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća te vezano uz postupak
donošenja Proračuna Općine za 2012. godinu.

S obzirom da je utvrđeno da prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. godinu nije postupljeno na zakonit način te da proračun kao opći akt nije donesen na propisan način, ocijenjeno da su se ispunili uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća propisani odredbom članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Budući da je ocijenjeno da su se stekli uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina iz članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, valjalo je riješiti kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja, temeljem članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu, u roku od 8 dana od dana objave Rješenja.

****************************************************************************************

Jučer sam u materijalima za 23. sjednicu OV općine Promina, dobio i sljedeći dokument Ministarstva uprave,

Predmet:"Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22.sjednici Općinskog vijeća-donošenje Proračuna Općine za 2012 godinu" odgovor

Puno "lipih" stvari se stavlja na teret Općinskom vijeću, a sve na temelju Zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća.

Meni je malo čudno da Ministarstvo svoje zaključke temelji na Zapisniku koji Općinsko vijeće uopće nije usvojilo,
a Predsjednik OV potpisao i ovjerio pečatom, ali o tom više nakon sljedeće sjednice OV-a koja je zakazana za sutra (petak 03.02.2012 17:00).

Na web stranici Radio Drniša, može se pročitati:

"Na zatvorenom dijelu sjednice, Vlada je imenovala Dražena Grgurevića povjerenikom za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog vijeća Općine Promina".

Link na cijeli članak na Radio Drnišu:

http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=1926&catid=1

Oznake: općina promina

- 17:13 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 30.01.2012.

Cota će uspjeti raspustiti Općinsko Vijeće Općine Promina?

Tema raspuštanja Općinskog vijeća u Promini, stara je nešto malo manje nego samo Općinsko vijeće.

Da se ne bih nepotrebno ponavljao, jer vjerujem da je ova tema dosadna i vama koliko i meni…ali što je tu je…
evo jednog posta pod naslovom:

Cota traži raspuštanje OV Promina

Linkom: http://promina.blog.hr/2011/06/1629282841/cota-trazi-raspustanje-ov-promina.html

Povod pisanja ovog posta su novosti na ovu temu, i tu bih citirao novinare Radio Drniša:

Naslov: Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina?!

Link: http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=1917&catid=1

….. a tamo, na web stranici Radio Drniša…. između ostalog piše:

*********************************************************************

Ministarstvo uprave danas (27 Siječanj 2012 14:09 op.a) je načelniku Općine Promina dostavilo izvješće u kojem potvrđuje da su se ispunili uvjeti za raspuštanje općinskog vijeća.

O tome je priopćenjem za javnost danas izvijestio načelnik Paul Cota.

U priopćenju se ističe kako u nadzoru zakonitosti rada Općinskog Vijeća općine Promina, Ministarstvo Uprave je utvrdilo da su se ispunili svi uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela propisani odredbom čl.84. st.1. točke 3. i točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi.

Slijedom ovog će Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu samoupravu predložiti Vladi Republike Hrvatske raspuštanje Općinskog Vijeća općine Promina, kaže se u priopćenju načelnika Paula Cota.

*********************************************************************


Koliko je meni poznato…ovo je bio već treći Zahtjev Načelnika za raspuštanje Općinskog vijeća, upućen prema nadležnom ministarstvu.

Kako su prošla prva dva zahtjeva za raspuštanje OV Načelni nam nije objavio u svim medijima kao ovaj put, a baš bi bilo zanimljivo kad bi se i ta mišljenja Ministarstva objavila na web stranici npr Općine Promina na www.promina.hr. u svrhu pravovremenog informiranja pučanstva.

Predzadnje (drugo po redu) mišljenje nadležnog ministarstva je došlo prije nepunih mjesec dana ako se ne varam, i njegova poruka je bila u slobodnoj interpretaciji- ljudi surađujte, krivi ste djelomično i jedni i drugi.

Ali vratimo se navodu:

„Ministarstvo Uprave je utvrdilo da su se ispunili svi uvjeti za raspuštanje predstavničkog tijela propisani odredbom čl.84. st.1. točke 3. i točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi“.

Citirat ću članak iz navedenog Zakona:

**************************************************************************
3. RASPUŠTANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU I PODRUČNU
(REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Članak 84.

Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo:
1. ako donese odluku ili drugi akt kojim ugrožava suverenitet i teritorijalnu
cjelovitost Republike Hrvatske,
2. ako predstavničko tijelo novoustrojene jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave ne donese statut u roku od 60 dana od dana konstituiranja,
3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,
4. ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka,
5. ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje od 3 mjeseca,
6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,
7. ako u zakonom određenom roku ne donese prostorni plan.

**************************************************************************

Znači, OV bi se trebalo raspustiti temeljem sljedećih točaka navedenog članka:

3. ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,
6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,

Nažalost, nemam pred sobom posljednje Mišljenje –Izvješće Ministarstva uprave, pa mi je nezgodno komentirati članak 3., ali vrlo rado ću prokomentirati članak 6 spomenutog Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi koji glasi ( da još jednom ponovim):

„6. ako u zakonom određenom roku ne donese proračun, odnosno ako ne donese odluku o privremenom financiranju,“

Zakonski rok za donošenje Proračuna za 2012 godinu, bio je 31.12.2012, i sad je ključno pitanje da li je OV donijelo taj proračun u predviđenom roku ili nije.

Citirat ću ovdje samog Načelnika, i njegove riječi objavljene prije nekoliko dana u SD pod linkom:

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/162629/Default.aspx

„Naime, prominsko Općinsko vijeće je 29. prosinca prihvatilo moj prijedlog proračuna kao predlagatelja, uz amandman o povećanju rashodovne strane za 22.000 kuna za socijalni program, a da pri tomu nije dalo rješenje kako namaknuti novac, pa je prihodovna strana sada manja od rashodovne, što nije u skladu sa zakonom.

Od predlagatelja proračuna, odnosno mene, traži se da to riješim i sad bih ja morao nekomu oduzeti, da bih ovdje dodao. Iza toga, novi prijedlog proračuna mora ponovno ići na Vijeće, a rok za donošenje je bio 31. prosinca 2011. godine. O svemu sam izvijestio resorno ministarstvo i čekam odgovor - rekao je Cota“.

Složio bih se sa sljedećim navodom:

„Naime, prominsko Općinsko vijeće je 29. prosinca prihvatilo moj prijedlog proračuna kao predlagatelja, uz amandman o povećanju rashodovne strane za 22.000 kuna za socijalni program“

………te bih dodao sljedeći navod:

Amandman je prihvaćen od strane predlagatelja, odnosno financijskog referenta Ivana Barišića, koji je na sjednici bio ovlašten da zastupa odsutnog Načelnika.
Ivan Barišić je prihvatio amandman u ime predlagatelja, i obećao izbalansirati Proračun za tih 22.000,00 kuna.Proračun je sa tim jednim jedinim amandmanom stavljen na glasanje i prošao je sa 7 ruku ZA, i jednim SUZDRŽANOM rukom (moja malenkost).

Inače, tih spornih 22,000.00 kuna predložio je vijećnik Tihomir Budanko iz HDZ-a, a s tim novcem trebao se riješiti problem sufinanciranja prijevoza prominskih srednjoškolaca, točnije djece iz Promine, koja i dalje putuju stopom do drniške srednje škole, jer nema autobusne linij za taj pravac!

Možda bi bilo dobro podsjetiti i na to, da Proračun za 2012 nije prihvaćen isti dan kada je bio na dnevnom redu, već smo nastavak sjednice morali odgoditi za sutradan, dok se Ivan Barišić ne posavjetuje sa Načelnikom da li prihvatiti izmjene ili ne.

Inače, prvi predloženi Proračun za 2012 imao je cijeli niz grešaka, te ga je trebalo ispraviti jer se kao takav jednostavno nije mogao usvojiti.

Navest ću samo da je „Druga verzija“ proračuna povećana za čak 820.000.00 kuna!!!!!!!!!!!!!! ??????????- a to se naravno nigdje ne spominje u ovim medijskim istupima Načelnika!


Evo fotografija naslovnica "Prvog Proračuna za 2012 godinu":Obratite pažnju na "Ukupni prihodi i primici: 1,700.000.00 kuna"

A sada pogledajte "Drugu verzju Proračuna za 2012 godinu" nakon dorade:Obratite pažnju na "Ukupni prihodi i primici: 2,520.000.00 kuna"


Pitate se kako je Proračun tako brzo narastao za 820.000.00 kuna?

Nikakav problem.

Evo koliko smo u "Prvoj verziji Proračuna" trebali dobiti na stavci "Potpore iz Proračuna":
A onda jedan poziv u Dojčland i "Potpore iz Proračuna" narastu sa 342,000.00 tisuće kuna, na 1,162.000.00 kuna!

Inače te Potpore iz Proračuna su naši snovi da će nam toliko Država doznačiti sredstava iz svog Proračuna,
ako se ne varam.

Skoro zaboravih. Da nebi bilo nevjernih Toma, evo i tih podataka:i naravno "poboljšana varijanta"

Isto tako, u prvom prjedlogu u Posebnom dijelu Proračuna, nije bilo niti jedne jedine kune za Predškolski odgoj.

Nažalost tu vam fotografiju ne mogu pokazati jer bi to bio prazan list...., ali u "poboljšanoj varijanti" ima, evo fotografije Proračuna općine Promina za 2012:
To je kako vidite stavka u proračunu od 160,000.00 kuna, i sastavni je dio proračuna već godinama.


Spomenuti iznosi su se preko noći stvorili u Proračunu, a ovih 22.000.00 kuna, nije se moglo nikako namaknuti?


Vjerojatno vas zanima zašto ja nisam glasao za predloženi Proračun, premda sam znao da bez donošenja Proračuna idu novi izbori za OV?

Predloženi Proračun za 2012 ne predviđa u 2012 godini niti jedan značajniji projekt u Općini Promina!

Još nedavno na internetu se mogla pročitati vijest kako nam je "Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti" odobrio sredstva za projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu JR Općine Promina“.
Odobrena nam je financijska pomoć u visini 72,00% od 1,074.781,87 kn vrijednog projekta, dok je naša obaveza
bila namaknuti preostalih 28% navedenog iznosa.

Više o svemu pod linkom: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Energetika%20Odluka%20o%20prigovorima.pdfTog projekta u Proračunu za 2012 godinu nema, a Načelnikov izvjestitelj nam nije mogao reći zašto.

Uglavnom, Proračun se svodi na pokrivanje plaća zaposlenih u Općini, odvoz smeća, uključenje javne rasvjete
i (nakon intervencije OV-a) sufinanciranje rada dječjeg vrtića.Vratimo se Proračunu koji je usvojen, ALI GA NEMA??????


Nakon povratka iz Njemačke, Načelnik nije htio prihvatiti Amandman od 22,000.00 kuna, i tražio je od Predsjednika OV Rajka Žulja da potpiše Proračun bez tog-spornog Amandmana.

Predsjednik OV to nije prihvatio…i sada nam vjerojatno slijede izbori za Općinsko vijeće.

Ponavljam još jednom, da ću vrlo rado prokomentirati spomenuti „članak 3“, kada (ili ako) Vlada RH donese Odluku o raspuštanju OV, ovako mi je sada „napamet“ malo nezgodno komentirati isti.

A do tada, ono što je najbitnije to je „Nema Proračuna- nema Vijeća“.


A kad nema donešenog Proračuna, onda slijedi:

*********************************************************************
Članak 85.
Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela je konačno i stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela može podnijeti tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od objave rješenja.

Upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 15 dana od primitka te presudu bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku raspuštenoga predstavničkog tijela.

Presuda Upravnog suda objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ukoliko je predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju podnio tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske, a tužba je odbačena ili odbijena, Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko tijelo u roku od 60 dana od dana objave odluke Upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama.

*********************************************************************

Da Općina Promina nije izuzetak kada je donošenje Proračuna u pitanju, možete lako zaključiti ako pročitate članak pod sljedećim linkom:

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/nema-ukidanja-gradova-i-opcina.html

a tamo možete pročitati:

*********************************************************************
Dogovoreno je kako se za sada neće ukinuti gradovi i općine, a posebna tema bilo je sedam gradova koji nisu prihvatili proračun za ovu godinu zbog neslaganja gradonačelnika i gradskih vijeća koji se oko raspodjele gradskih sredstava moraju složiti.

Ministar uprave Arsen Bauk kazao je kako se tako spriječava neizglasavanje budžeta do kojeg je dolazilo zbog sukoba različitih političkih opcija
'Došlo je do zajedničkog stava da je potrebno izmijeniti sadašnji sustav, da se primjerice kod donošenja proračuna, a i u nekim drugim slučajevima na izbore ide i za Vijeće i za Gradonačelnika, jer će na taj način biti postignuta ravnoteža i mehanizmi će biti puno jednostavniji. I onda će svi morati odgovarati građanima zbog čega se ide na izbore. Sadašnji sustav to nije omogućavao', rekao je Bauk.

'Što se tiče političke pozicije, izbjeći će se bahatost, tvrdoglavost i ono što je uzrokovalo nefunkcioniranje sustava, tamo gdje Vijeće i Načelnik nisu iz iste političke opcije ili ne mogu surađivati', pojasnio je ministar.


Eto ga ljudi…to bi bilo to….glavno da smo opet u novinama.....


Skoro zaboravih....22.000.00 kuna je bilo gotovo nemoguće pronaći u Proračunu za 2012 godinu, ali zato će 100.000.00 kuna potrebnih za izbore za Općinsko vijeće pasti s neba...


A djeca neka i dalje stopiraju prema Drnišu....za sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca nema novaca.....Oznake: općina promina

- 23:34 - Komentiraj post (3) - Link posta

četvrtak, 16.06.2011.

Cota traži raspuštanje OV Promina II dio

Na web stranici "Šibenik News",
Pod linkom: http://mok.hr/vijesti/sibenik/prominski-hdz-ovci-serif-cota-misli-da-je-promina-njegova-prcija

...i naslovom:

"Prominski HDZ-ovci: Šerif Cota misli da je Promina njegova “prćija”"

...možete pročitati:

************************************************************************************
Vijećnici Općinskog vijeća Općine Promina iz redova HDZ-a danas su na konferenciji za novinare demantirali napade općinskog načelnika Paula Cote. Podsjetimo, on je nedavno od ministra uprave Davorina Mlakar zatražio raspuštanje Općinskog vijeća te općine zbog, kako je rekao donošenja nezakonitih odluka i nedonošenja odluka potrebnih za normalno funkcioniranje općine.

„Paul Cota šeta po selu šeta s bilježnicom i od stanovnika skuplja novac za naplatu vode. Ljudi mu donose eure na stol bez ikakvih računa i knjiženja. Također, prošle godine je službenim automobilom prešao 32 tisuće kilometara, što je u prosjeku 3 tisuće kilometara mjesečno, a nikome nije pravdao putne troškove.
Nije bilo rebalansa proračuna nakon što je za Dom kulture umjesto planiranih 200 tisuća kuna utrošeno 400 tisuća... Je li to u skladu s ovlastima Općinskog načelnika pitaju se tamošnji vijećnici HDZ-a Tihomir Budanko, Rajko Žulj i Josip Begonja, koje je Cota poimence javno prozvao da rade po principu „što gore to bolje“ ljuti jer je načelnik općine iz redova HSS-a.


************************************************************************************


...još se može pročitati i:************************************************************************************
"Di je bio kad je grmilo?"

Povjerenik Općinskog odbora HDZ-a Tihomir Budanko pita se odakle Coti iznenadna ljubav za Prominu:

„Svi vijećnici HDZ-a aktivno su sudjelovali u obrani i oslobađanju Promine, što svaki prominac zna, pa je u najmanju ruku neukusno reći da sad radimo „štetočinski“ za našu općinu.
Zato što se načelniku ljubav za Prominu javila tek nedavno, mi nismo krivi“, tvrdi Budanko i pita Cotu, „gdje je bio kad je grmilo?“

Vijećnici Općinskog vijeća Promine zaključuju kako je srž problema u Cotinom populizmu i bavljenju smicalicama i podvalama s ciljem isticanja osobne promidžbe, a na štetu svih žitelja prominskog kraja, te najavljuju da će, ako se ovakva situacija nastavi sami izići iz Općinskog vijeća bilo ono raspušteno ili ne.


Ako Vas zanima cijeli čalanak, posjetite već navedeni link:
http://mok.hr/vijesti/sibenik/prominski-hdz-ovci-serif-cota-misli-da-je-promina-njegova-prcija

Oznake: općina promina

- 12:48 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 09.06.2011.

Cota traži raspuštanje OV Promina

Ako je nešto konstantno u općini Promini, to su „afere“, „važni događaji“ koji se događaju u pravilnim vremenskim razmacima, ali nikako duže od tri mjeseca. Glavno da su naslovi bombastični, i da završimo na naslovnicama.


Da se sjetimo nekih?


„UŽAS U LUKARU Mladi maslinik postao kosturnica“ (23.05.2011 godine)
Link:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Crna-kronika/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/138622/Default.aspx

Naslov odličan...pamtljiv...svakako treba pročitati o čemu se tu radi....


„Načelnik Promine na sastanak s Kosor dolazi – biciklom“ (14.03.2011 godine)
Link:
https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/nacelnik-promine-na-sastanak-s-kosor-dolazi-biciklom.html

Isto jako lijep naslov...Samo, da li se netko zapitao da li je Načelnik imao uopće dogovoren sastanak sa Premijerkom?????


U 81 godini prvi put se grije uz štednjak (16.12.2010 godine)
Link:
http://promina.blog.hr/2010/12/1628524100/u-81-godini-prvi-put-se-grije-uz-stednjak.2.html

Jadna starica po prvi put ugleda zadnje čudo tehnike ŠPAKER, momci ga unesu u kuću i odmah upale vatricu.
A gdje je dimnjak??????


Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? I dio
Link:
http://promina.blog.hr/2010/11/1628405448/sukob-nacelnika-i-vijeca-zbog-materijala-na-cdu-i-dio.2.html

Dopuna dnevnog reda, i to na CD-u je sasvim normalna stvar....Jedan od vijećnika čak kaže „Meni je Načelnik rekao da ste ti i XY već dobili laptop od općine“....a ja još nisam, pa mi je isprintao materijale....“ Dobra je ova...da dobio laptop....


i da ne nabrajam dalje....Uglavnom što je naslov bombastičniji...to ga sve novine lakše

kopiraju i dalje objavljuju....novine se prodaju...web stranice „klikaju“

...i evo nas „nekim čudom“ u novoj aferi:Na web stranici www.mok.hr pod linkom:

http://mok.hr/vijesti/sibenik/rasulo-u-opcini-promina-cota-trazi-raspustanje-opcinskog-vijeca

...imamo sljedeći naslov:

„Rasulo u Općini Promina, Cota traži raspuštanje Općinskog vijeća“Pa krenimo kroz članak redom:

„Zbog donošenja nezakonitih odluka i nedonošenja odluka potrebnih za normalno funkcioniranje općine, Paul Cota, načelnik Općine Promina zatražit će od Ministarstva uprave i ministra Davorina Mlakara raspuštanje općinskog vijeća.

Kako je Cota kazao na današnjoj konferenciji za novinare, Općinsko vijeće je protiv njega podnijelo 40 kaznenih prijava zbog kojih je 42 puta bio na sudu. Cota tvrdi da su sve optužbe bile lažne i neutemeljene, što se kasnije i pokazalo na sudskim postupcima. „Mene kao predsjednika općinskog vijeća optužuju da kršim njihove odluke, a oni ih uopće ne donose zbog čega općina propada“.Ovdje malo zastanimo?

„Općinsko vijeće je protiv njega podnijelo 40 kaznenih prijava zbog kojih je 42 puta bio na sudu“.

Bilo bi lijepo kad bi nam Načelnik naveo barem nekoliko naslova kaznenih prijava koje je protiv njega podnijelo OV....da čitateljstvo zna o čemu se radi....ali ne navesti baš nijednu koja bi bila zanimljiva....malo je čudno.

Baš niti jednu????


Idemo dalje....


„Cota tvrdi kako su vijećnici, posebno članovi HDZ-a načinili ogromnu štetu općini zbog donošenja nezakonitih odluka, te, još gore, nedonošenjem važnih odluka za općinu, iako su u nadležnosti Općinskog vijeća“.


O kojim se to donešenim Odlukama radi, a da su one štetne za općinu Promina- opet se ne navodi niti jedna?


Idemo dalje...„Zbog toga što Općinsko vijeće nije donijelo odluku o gospodarenju komunalnim i građevinskim otpadom na području općine učinjena je izravna šteta od 230 tisuća kuna, a financijska šteta zbog nedonošenja odluke o upravljanju grobljima mogla bi se popeti na 600 tisuća kuna“


Zar je zaboravio da je OV u Proračunu za 2010 godinu planiralo sredstvka za osnivanje EKO Promine d.o.o?
Zar bi to napravili da mo Ga mislili sabotirati?
Zar je Načelnik zaboravio da je OV od njega zatražilo da „Izjavu o osnivanju komunalnog poduzeća EKO Promina d.o.o“ uskladi sa „Odlukom Općinskog vijeća o osnivanju EKO Promina d.o.o.“?

Načelnik je OV zbog toga tužio nadležnim tjelima (ministarstvo uprave ako se ne varam-prije više od godine dana), a ono je nedavno odgovorilo da nije nadležno za registraciju i upravljanje trgovačkim društvima, nego da se obratimo Trgovačkom sudu....

Naravno u svim Odlukama o gospodarenju komunalnim i građevinskim otpadom na području općine Promina, Načelnik je predvidio EKO Prominu kao trgovačko društvo kojem povjerava te poslove- a njeno osnivanje još nije riješeno.....i dalje je sporno...


Zar je zaboravio da mu je baš Tihomir Budanko pribavio „Poslovni plan za EKO Prominu d.o.o“ na osnovu kojeg se trebalo odlučiti da li se uopće isplati krenuti u realitzaciju tog komunalnog poduzeća?


Idemo dalje....


„upozorava načelnik Cota koji smatra da normalno funkcioniranje općine više nije moguće zbog čega će već danas podnijeti zahtjev za raspuštanjem Općinskog vijeća.

Podsjeća da se Općinsko vijeće dosad sastalo 17 puta, što je koštalo oko 170 tisuća kuna, kaže, uludo potrošen novac s obzirom da je više od pola sjednica bilo sasvim nepotrebno jer nisu donesene nikakve odluke“.Kad smo kod troškova sjednica Općinskog vijeća....


Zar je Načelnik zaboravio da su Vijećnici u skladu sa teškom situacijom u Općini smanjili svoje naknade sa 350,00 kn po sjednici, na 300,00 kn po sjednici ( za oko 17%).


Naravno, taj se iznos uvećava za razne doprinose, pa je trošak Vijećnika po sjednici negdje oko 550,00kn, ali uzmimo da smo sve dnevnice dobili po 350.00 kn, odnosno bruto cca 600,00kn.

Kako imamo 12 vijećnika, lako dođemo do zaključka:

12 vijećnika x 600,00 kn = 7200,00kn (ako su svi nazočni sjednici....)

Odnosno 17 sjednica vijeća x 7200,00 kn =122,400 kuna.

E sad, otkud 170.000.00 kn, nije mi baš jasno.


Još kad se sjetim da me Načelni korio kada sam u ime Nezavisne liste na jednoj od sjednica tražio da ukinemo naknade vijećnicima dok se ne izvučemo iz krize- dođe mi da puknem od smjeha.


Inače, Načelnik je zaboravio da su svima u Općini smanjene plaće (osim njegove), te da je OV donijelo Odluku da se i njegova plaća smanji za isti iznos, 17%, ali zamislite čuda, on je Odluku stavio van snage i tužio OV!
- I dalje naravno prima istu plaću....A koliko je meni poznato Ministarstvo uprave nitii tu tužbu još nije riješilo....baš čudno...


Isto tako, zar nije pročitao mišljenje Državne Revizije za 2010 godinu u kojoj se navodi da su rashodi za plaće izvršeni u iznosu od 507.453.00 kn, a da je prema zakonskim odredbama dozvoljena masa sredstava za isplatu plaća iznosila 388,397.00kn.


Idemo dalje...


„HSS-ov Cota u sukobu je sa prominskom organizacijom HDZ-a, inače HSS-ovim koalicijskim partnerom, koji mu očito ne mogu oprostiti što je došao na vlast pa rade po principu „kada općina nije naša neće biti ničija“, i „što gore to bolje“, stav koji je posebno izražen od početka javne rasprave o teritorijalnom preustroju Hrvatske koji će rezultirati ukidanjem određenog broja jedinica lokalne samouprave, a i općina Promina je jedna od mogućih na listi za odstrel“.


Odgovor prepuštam Vijećnicima iz HDZ-a....


„Kako bi opovrgnuo optužbe o neučinkovitosti za vrijeme svog mandata, nabrojio je kapitalne projekte za koje je on, kao općinski načelnik zaslužan.


Izdvojio je projekt dovršetka radova na vodovodu Oklaj-Zelići čime će gotovo cijela općina biti spojena na vodovodnu mrežu, uređen Dom kulture vrijedan pola milijuna kuna, dječji vrtić vrijedan 200 tisuća kuna, obnova crkve, dovršetak razminiravanja prostora općine, otvaranje Doma za starije i nemoćne u Oklaju...Zaključio je kako je za njegova mandata, u zadnje dvije godine u općini Promina otvoreno 40 novih radnih mjesta što je za općinu od jedva 1300 stanovnika značajan uspjeh“.


Zanimljivo je da se radi o DOVRŠETKU PROJEKATA, koje je započela vlast prije njega, a nigdje se ne spominje neki projekt koji je on započeo i završio.

Neću spominjati Pomoć u kući, jer to nije njegova ideja, a on dobro zna čija!

Vodovod Oklaj-Zelići započet je još 2005 godine:
Link:
http://promina.blog.hr/2005/09/1615148882/krece-izgradnja-vodovoda-za-marasovinematasezelice.html

Dom kulture radi se već godinama...i opet nije još gotov, nije u funkciji....


Obnova crkve?????- Koju je to crkvu obnovila Općina Promina?Otvaranje Doma za starije i nemoćne u Oklaju?

Čudno je da je Načelnik taj koji je zaslužan za njegovo otvaranje, a i sam je rekao da je u njemu zaposlen samo HDZ-ov kadar.

Zašto je onda to dozvolio?

Da li je onda odgovoran i za takvo zapošljavanje u Domu?


„Zaključio je kako je za njegova mandata, u zadnje dvije godine u općini Promina otvoreno 40 novih radnih“


Načelnik je došao na vlast 2008 godine.
Tada je u Promini bilo 42. nezaposlenih Prominjaca i Prominki.
Link:
http://promina.blog.hr/2008/08/1625226532/nezaposlenost-u-promini-19962008.html


Sljedeće, 2009 godine, u Promini je bilo 52. nezaposlenih, odnosno na kraju 2009 godine (31.12) imali smo 67 nezaposlenih;
Link:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626420147/nezaposlenost-u-promini-19962009.html

Na kraju 2010 godine (31.12) imali smo 60 nezaposlenih;

Promina na dan 31.05.2011 ima 52. nezaposlena, a podatak o tome možete provjeriti na HZZ-u.


Znači,

-2008 godine smo imali 1212 stanovnika-42 nezaposlena

-2011 godine imamo 1110 stanovnika, a 52 nezaposlena??????Ali, sjetimo se Načelnikovih planova i obećanja na izborima:


*************************************************

„RAZVOJNI PROGRAM HSP-a Promine!


- HSP se obvezuje štititi okoliš od zagađenja i razvijati ekološku proizvodnju

- HSP se obvezuje napraviti Program razvoja poljoprivrede. Promina- Županijsko središte vinogradarske proizvodnje

- HSP se obvezuje iduće godine dodijeliti 3000 sadnica voćaka i svake naredne, još i više (20,000 u 4. godine)

- HSP se obvezuje uspostaviti uvjete za otvaranje 300 radnih mjesta u naredne 4. godine (Miljacka II, Solarna, poduzetnička zona, uljara, vinarija)

- HSP se obvezuje dovršiti Dom kulture

- HSP se obvezuje izgraditi športsko igralište s dječjim igralištem i kuglanom (Žagra)

- HSP se obvezuje dovršiti cestu do Bagatića (turistički pravac)

- HSP se obvezuje uspostaviti program pomoći i skrbi za 270 starijih Prominjaca u njihovim domovima.

- HSP se obvezuje povećati poticaje za novorođenčad i urediti novu stambenu zonu za mlade obitelji (140 parcela)

- HSP se obvezuje uspostaviti stočni sajam i sajam automobila na hipodromu.

*************************************************Ali, naravno....to nije Načelnikov Program, nego HSP-ov, a on više nije u HSP-u, nego u HSS-u...a svi su se prodali u Vijeću.....a samo on promjenio stranku....malo čudno razmišljanje.

Inače, u Vijeću službeno nema članova HSS-a, jer nitko nikada na Vijeću nije naveo da napušta neku stranku, i prelazi u drugu....Ostaje nam još navod:


“Inače, Cota je zbog duga koji je u općinskoj blagajni ostao od bivše HDZ-ove vlasti, u sklopu mjera štednje zadnjih nekoliko mjeseci službeni automobil zamijenio biciklom.

„Od 1. ožujka do 1. lipnja vožnjom bicikla sam uštedio 6 tisuća kilometara koje bih inače prešao autom. Do tada sam prosječno autom prelazio 3 i pol tisuće kilometara svaki mjesec“, kaže Cota koji na sastanke kreće po nekoliko sati ranije kako bi stigao na vrijeme, dok mu kolege koriste blagodati službenih vozila. U Šibenik je danas ipak stigao prijevozom na četiri kotača, kaže, predaleko je, a i kiša je padala cijelo jutro“.

Meni je isto Načelnika bilo žao kad smo se nedavno trebali „sastati“ na sudu u Kninu.
Skoro sam ga nazvao da krenemo zajedno na sud, da ne ide biciklom.
Naravno, nije to ročište u kojem ja tužim Načelnika, nego on po drugi put tuži mene....
Eto, to je već bio 5. put da se susrećemo na ročištima. (Da li se i oni broje u ona 42. puta sa početka priče???)
Pao mi je kamen sa srca kad je Načelnik po lijepom sunčanom danu, pored mene i mog odvjetnika prošao službenim vozilom Općine Promina-a ne sav zadihan na biciklici.

Nema veze što on mene privatno tuži, a ide službenim autom....ajmo reć da to i nije bitno....Naime taj dan točno u podne, trebao je zastupati Općinu Promina u jednom sporu oko građevinske čestice, sat vremena iza našeg ročišta.

Ali gle čuda....Načelnik je na privatno suđenje protiv mene stigao na vrijeme, a na suđenje u kojem treba zastupati Općinu Promina....samo sat vremena kasnije isti dan...uopće nije došao????

Navodno nije primio poziv....A opet Pročelnik navodno opet kaže da mu je poziv uredno dostavio što može potvrditi i urudžbenim brojem....

Naravno nakon svega ovog što ste pročitali da vam je puna kapa i Općinskog vijeća i Načelnika, i da nas sve zajedno šaljete u neku stvar....


Zanima vas što će na kraju dogoditi?


Ja bi se mogao kladiti da će OV uskoro biti raspuštano.

Gledano iz perspektive Načelnika, bolje i to, nego da se nakon skore promjene Zakona o referendumu i smjeni načelnika i gradonačelnika dogodi situacija da Vijeće smjeni njega- Zar ne?


Inače, kao greška Općinskog vijeća navest će se Izmjene i dopune Statuta općine Promina, koje su temeljene/pisane prema Statutu susjednih gradova i općina, ali eto, njihovi Statuti nisu poništeni....niti Vijeća tužena....Bilo kako bilo....tko god došao u novo Općinsko vijeće...., dugovi su tu, i bez odricanja svih nas....nitko ih neće riješiti- niti vratiti.


Naravno...sad će se neki javiti pod nekoliko imena i pitati isto pitanje;

A tko je napravio dugove?


Bivša vlast, koja je zbog toga i izgubila vlast...to uopće nije sporno....
Ali nije sporno niti da je sadašnji Načelnik znao za dugove i prije izbora govorio:

Znam-hoću-mogu!

Istom temom se bavi i današnja Slobodna Dalmacija, ali nažalost...nema tog teksta još na web stranici....Na kraju...dosadilo mi je brisati komentare jedne te iste osobe...i do daljnjega je komentiranje anonimcima zabranjeno.....

Živija kolega!

Oznake: općina promina

- 23:33 - Komentiraj post (4) - Link posta

četvrtak, 19.05.2011.

Financijska revizija općine Promina za 2010 godinu

Prije dan, dva…dobio sam od predsjednika OV Promina Rajka Žulja „Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji općine Promina za 2010 godinu“.

Izvješće je prilično opširno, pa sam odlučio objaviti samo dio pod naslovom „Mišljenje“, jer je u njemu po meni najbitniji dio- „revizija ukratko“.

Na Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.
O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.
Izvješće je uručeno Općini 05.05.2011 godine.

Evo skeniranog Mišljenja:

(Kliknite na fotografije za uvećanje)

Photobucket*Photobucket*Photobucket*Photobucket

i to je to....

Oznake: općina promina

- 22:39 - Komentiraj post (5) - Link posta

subota, 14.05.2011.

Plan nabave roba, radova i usluga u 2011 godini

Nedavno ste imali priliku čitati post na temu Proračuna općine Promina za 2011 godinu.
Link na post: http://promina.blog.hr/2011/05/1629198717/proracun-opcine-promina-za-2011-godinu.html

Obično se u Proračunu „od šume ne vidi stablo“, odnosno, teško je pratiti na što zapravo odlaze novci iz Proračuna.

Često se i na sjednicama Općinskog vijeća postavljaju pitanja tipa –„koliko se novca izdvaja za prijevoz učenika?“, „koliko se novca izdvaja za odvjetnika koji zastupa Općinu“, „Što će se ove godine asfaltirati u Promini?“ i mogao bih tako nabrajati u nedogled.

Uglavnom, kao vijećnik možete „potrošiti“ cijeni niz pitanja na takve stvari.

Prateći rad susjednih općina i gradova, primjetio sa da oni već godinama uz Proračun imaju i „Plan nabave roba, radova i usluga“, koji izrađuju Načelnici ili Gradonačelnici.
Taj dokument je odličan ukoliko se Načelnici i Gradonačelnici žele riješiti velikog broja pitanja na Vijećima, odnosno, ukoliko žele maksimalno transparentno odrađivati svoj posao.

Od svibnja prošle godine (2010 godine), pokušavao sam u nekoliko navrata saznati od Načelnika i Pročelnika što je sa našim „Plan nabave roba, radova i usluga za 2010 godinu“.

Načelnik je obećao odgovoriti u pisanom obliku- što obično čini kad nema namjeru dati odgovor.

Naravno, do dana današnjeg odgovor na moje pitanje nije stigao.
Na jednoj od sjednica sam čak i Pročelnika morao moliti za odgovor na pitanje „Tko je dužan donijeti Plan nabave roba, radova i usluga“. Od njega sam dobio odgovor u pisanom obliku, da je isti dužan Nečelnik izraditi ....ali Plana nabave roba, radova i usluga za 2010 godinu do dana današnjeg nisam vidio, niti je ikada objavljen u službenom listu-koliko je meni poznato.

Da bi shvatili o čemu pričam, evo kako izgleda „Plan nabave roba, radova i usluga za 2011 godinu“ u Općini Ervenik:

Photobucket

Ukoliko Vas zanima kako izgleda „Plan nabave roba, radova i usluga za 2011 godinu“ u Općini Rogoznica, kliknite na sljedeće fotografije:

Photobucket

Photobucket

Na kraju, i Općina Promina konačno ima „Plan nabave roba, radova i usluga za 2011 godinu“, a on izgleda ovako:

Photobucket

Da li je naš Načelnik transparentan u svom radu, kao što je načelnik Ervenika, ili načelnica Rogoznice, na Vama je da ocjenite.

Oznake: općina promina

- 15:30 - Komentiraj post (5) - Link posta

ponedjeljak, 02.05.2011.

Proračun općine Promina za 2011 godinu

Proračun općine Promina za 2011 godinu usvojen je 28.12.2010 godine na 15.sjednici Općinskog vijeća.
Nakon tog datuma, primjetio sa da je na blogu često tražen pojam "Proračun za 2011 godinu".
Tko čeka, taj i dočeka....Na web stranici Šibensko kninske županije, u Službenom Vijesniku, u broju 5. (26.04.2011) Objavljen je Proračun općine Promina za 2011 godinu.

Već sam se pobojao kako će biti teško objaviti Proračun na blogu, s obzirom da je isti na Vijeću bio ispisan na 7-8 stranica. Na svu sreću, ovaj Proračun koji je objavljen u Vijesniku, prilično je „skraćen“, tako da cijeli može stati na samo jednu stranicu! Kad malo bolje čovjek razmisli, možda bi bilo bolje da se objave samo tri važne brojke-prihodi-rashodi-ostatak (ili češće manjak)....i to je to.

Zašto netko mora znati koliko mi trošimo novaca? Fraze tipa „to su novci poreznih obveznika“, ionako se koriste samo na izborima.

Evo Proračuna za 2011 godinu:

Photobucket
Photobucket
Nadam se da iz navedenih brojki sve razumijete?
Meni je izmeđuostalog čudno kako smo non-stop u minusu, blikiranog računa, a u novu godinu ulazimo sa podatkom „RAZLIKA-MANJAK 0.00Kn“. Dugovima nema ni spomena....Ali dobro, ja neznam čitati Proračun....
Dobro je da više nema u objavljenom Proračunu podatka o Naknadama za službena putovanja, ili podatka o ukupnom potrošenom gorivu načelnikova Golfa....jer bi mi možda palo napamet usporediti te troškove sa prijašnjom vlašću....pa bi opet završio na sudu....
Čitam nekidan u novinama kako je Predsjednica Vlade Jadranka Kosoru u prva dva mjeseca ove godine prešla preko 6500km na službenim putovanjima.....i svi kažu da je to puno. Onda, isti dan dobijem izvešće o prijeđenim kilometrima za prva dva mjeseca našeg Načelnika, a tamo piše:
01.01.2011 stanje km na Golfu 97085 km
02.03.2011 stanje km na Golfu 103765 km- Razlika 6680km.
Eto, dobro je da i mi u nekim stvarima „pratimo Vladu“....još da nam račun nije blokiran, i da Načelnik na svoja putovanja ne ide biciklom.....gdje bi nam bio kraj!

Prije nekoliko dana, slušam na TV-u zvjezdu (jednog šouva kojeg nitko ne gleda, a svi znaju šta se tamo događa) kako izjavljuje općepoznatu rečenicu (otprilike) „Svaka oporba teži tome da dođe na vlast, a onda da radi isto što i prethodna vlast“.....mi smo imali sreću, da u nas nije tako.
Mi smo dobili skrušenu, tihu, nerastrošnu vlast.....

Evo, vratimo se opet Proračunu. Malo listam Službeni Vijesnik, i naiđem i na Proračun općine Ervenik. Možete misliti, Općina slična kao i naša...i oni toliko neekološki pristupaju Proračunu, da su ga objavili na više od 8 stranica! Zamislite koliko to povećava troškove štampanja Službenog Vijesnika! Oni godišnje potroše 15.000kn za tu namjenu, a mi samo 25.000kn (proracun za 2010 godinu)!

Ma najbolje da sami pogledate njihov proračun:

Photobucket
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ma jeste li vi to vidjeli?

Namjerno nisam objavio cijeli njihov Proračun, jer što je previše, previše je!
Tako se transparentno ponašati, pa to više nije normalno!

Nastavak Proračuna pročitajte pod linkom u Vijeniku Šibensko-kninske županije:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2011/05.pdf

Eto, toliko o Proračunu za 2011 godinu....a o njegovoj realizaciji-izvršenju, čitajte za otprilike godinu dana.

A do tada tko što iz Proračuna dobije-dobije!

Skoro zaboravih....
Evo kako je izgledao Proračun Općine Promina za 2010 godinu (link):
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2010/03.pdf
....primjetit će te da je tada bio puno opširniji.....

Oznake: općina promina

- 22:20 - Komentiraj post (4) - Link posta

četvrtak, 17.03.2011.

Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini.....

Evo jednog natječaja koji će zanimati sve one koji planiraju graditi kuću u Promini (Oklaju):

Photobucket

Ako vas zanima o kojoj je zapravo građevinskoj čestici riječ, evo i karte:

Photobucket

...i to je to.

Oznake: općina promina

- 22:08 - Komentiraj post (4) - Link posta

utorak, 15.03.2011.

Biciklom do premijerke (po oprost dugova)

Jučer se u dnevniku Nove TV moglo čuti:

“Zbog duga i blokiranog računa općina Promina u okolici Drniša potpuno je paralizirana”.

"Otkako je HSS-ov načelnik 2008.godine preuzeo vlast u Promini, neprestano je, tvrdi, vraćao stare dugove. 'Kad sam preuzeo općinu bilo je oko 3 milijuna kuna duga, ostalo je još 230 tisuća i sa zateznim kamatama oko 400 tisuća', kaže načelnik općine Promina Paul Cota koji će dalje na biciklu".


Ali, bolje je sve to ipak pogledati u sljedećem video prologu:Link na tekst pod navedenimm videom na dnevnik.hr:
https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/nacelnik-promine-na-sastanak-s-kosor-dolazi-biciklom.html


Istom se temom bave i:

http://www.24sata.hr/politika/nacelnik-putuje-biciklom-na-sastanak-i-po-olujnom-jugu-213484

http://www.vecernji.hr/regije/nacelnik-cota-putuje-biciklom-jer-je-opcinski-racun-blokadi-clanak-265134

Kako se radi o zanimljivoj temi, i "Slobodna dalmacija" ima članak u kojem se navodi:

"Za deblokadu računa neminovno treba priskrbiti 400 tisuća kuna, no to je lakše reći nego učiniti, pogotovo imajući u vidu da je to samo dio anuiteta. Promina, osim toga, duguje Šibensko-kninskoj županiji 270 tisuća kuna, Ministarstvu gospodarstva 200 tisuća kuna, za novogradnje 1,3 milijuna kuna... "

Link na cijeli članak:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleView/articleId/132335/Default.aspx


Kome sada na kraju vjerovati koliki je općinski dug zapravo, i da li je uopće išta dugova vraćeno u ove tri godine?

Već odnekud čujem odgovor: "Pustite vi novinare i ono što oni pišu- ja to nisam rekao...to su oni izmislili"


Sad zamislite sljedeću situaciju:

Jadranka: Gospodine Načelniče, koliko Vama zapravo treba novca za deblokadu računa Općine Promina?

Načelnik : Pa eto, ostalo je još samo 230 tisuća i sa zateznim kamatama ukupno oko 400 tisuća kuna.

Jadranka: Znači 400 tisuća kuna će biti dosta?

Načelnik: Za ovaj put da, pa smo neko vrijeme opet mirni.

Jadranka: Kako to mislite?

Načelnik: Pa kao prošli put kad ste nam dali onih 400.000.00 kuna za krov crkve, prije nekoliko mjeseci sjećate se?

Jadranka: Dobro, još ovaj put će mo vam posuditi taj novac, ali sad mislim da je stvarno dosta.

Načelnik: Dobro...ostalo je još koji milijun kuna duga....al' o tom će mo poslije....

Jadranka: MOLIM?

Načelnik: Šumi mi linija..alo....alo ....evo isključuju mi telefon...tuuu....tuuuuuuuuuu.

I tako se Općina na neko vrijeme izvuče iz blokade........


Kad su dugovi u pitanju.....evo jedne pjesme na tu temu:
Oznake: općina promina

- 12:02 - Komentiraj post (8) - Link posta

petak, 04.03.2011.

Iznajmljuju se poslovni prostori u centru Oklaja

Tragom informacije da je u „Slobodnoj dalmaciji“ 02.03.2011 (srijeda) objavljen oglas za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Promina, danas sam malo prošetao do Općine.

Od pročelnika Žare Sumana, dobio sam sljedeći Oglas:

Photobucket

Natječaj je prema svemu navedenom otvoren 15 dana od dana objave u SD (02.03.2011), što znači do 17.03.2011, ali ako je netko stvarno zainteresiran za ove poslovne prostore, bolje je da se požuri.

Evo je jedne fotografije na kojoj su svjetlijom bojom označeni poslovni prostori (na kutu zgrade) koji se iznajmljuju:

Photobucket

Oznake: općina promina

- 12:28 - Komentiraj post (2) - Link posta

petak, 18.02.2011.

Natječaj za dva „ADMINISTRATIVNA REFERENT/ICE“ u Općini Promina

Lutajući internetom, pronašao sam sljedeći oglas za zapošljavanje u općini Promina:

Administrativni referent (m/ž)

PRIJAVA Datum objave: 14.02.2011
Rok prijave: 14.03.2011
Kategorija: Administracija i pravo
Mjesto: Oklaj
Znanja i kvalifikacije: VŠS ili prvostupnik prava ili ekonomije, prijava na evidenciji Zavoda, do 29 godina starosti bez radnog iskustva.
Opis radnog mjesta: Način prijave je najava na mobitel poslodavca.
Pogodnosti radnog mjesta: Prijevoz je plaćen u cijelosti.
Potrebna stručna sprema: Viša škola
Potrebna vozačka dozvola: Kategorija
Poznavanje rada na računalu: Nije bitno
(link na oglas: http://zivotopis.jutarnji.hr/posao/administrativni-referent/lyh/)


Potražio sam i na HZZ-u ovaj natječaj i pronašao sljedeće:

****************************************************************************
ADMINISTRATIVNI REFERENT/ADMINISTRATIVNA REFERENTICA

Radno mjesto

Mjesto rada: OKLAJ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 14.2.2011
Natječaj vrijedi do: 14.3.2011

Posloprimac

Potrebna zvanja: upravno pravni
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Ostale informacije:

Uvjeti:
VŠS ili prvostupnik prava ili ekonomije
prijava na evidenciji Zavoda
do 29 godina starosti
bez radnog iskustva
Nači javljanja: mob:098 336758

Poslodavac
Poslodavac: OPĆINA PROMINA
Kontakt: mobitel: 098 336758

Svi koji redovito prate promina.blog.hr, sjećaju se vjerojatno sličnog Natječaja za Stručno osposobljavanje, a tada se (28.10.2010) radno mjesto zvalo: VIŠI SAVJETNIK/ICA-TAJNIK/ICA OPĆINSKOG VIJEĆA.
(link: http://promina.blog.hr/2010/10/1628352730/radno-mjesto-u-opini-promina.html)

Na taj Natječaj se tada javilo 7 kanididata, i nitko nije zadovoljio visoke kriterije, a jedan od njih je i dobro poznavanje stranih jezika u govoru i pismu.
Na svu sreću, ovaj put nije navedeno da je strani jezik „presudan“, a zanimljivo je pročitati ( u prvom navedenom oglasu iz naslova): „Poznavanje rada na računalu: Nije bitno“.

U svakom slučaju....puno sreće svim kandidatima.

Oznake: općina promina

- 18:34 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 08.12.2010.

SPREMAČICA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PROMINA

Mjesto rada: OKLAJ
Traženo radnika: 1
Poslodavac: OPĆINA PROMINA OPĆINSKO VIJEĆE
Rok za prijavu: 14.12.2010 Ispis
SPREMAČICA U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PROMINARadno mjesto

Mjesto rada: OKLAJ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
--------------------------------------------------------------------------------
Broj traženih radnika: 1
--------------------------------------------------------------------------------
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
--------------------------------------------------------------------------------
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
--------------------------------------------------------------------------------
Način rada: 2 smjene
--------------------------------------------------------------------------------
Naknada za prijevoz: U cijelosti
--------------------------------------------------------------------------------
Natječaj vrijedi od: 7.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Natječaj vrijedi do: 14.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu
--------------------------------------------------------------------------------


Posloprimac

Razina obrazovanja: Završena osnovna škola
--------------------------------------------------------------------------------
Radno iskustvo: Nije važno
--------------------------------------------------------------------------------
Ostale informacije:
ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA,PROBNI ROK 3 MJESECA,
ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST
UZ PRIJAVU KANDIDATI PRILAŽU U IZVORNIKU ILI OVJERENOM PRIJEPISU:
-KRATKI ŽIVOTOPIS
-PRESLIK OSOBNE ISKAZNICE
-UVJERENJE O NEKAŽNJAVANJU
-DOKAZ O STRUČNOJ SPREMI

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU PRAVO NA PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU PO
POSEBNOM ZAKONU DUŽNI SU SE U PRIJAVI POZVATI NA TO PRAVO I IMA JU
PRAVO PREDNOSTI U ODNOSU NA OSTALE KANDIDATE POD JEDNAKIM UVJETIMA.
ZA KANDIDATE KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE PROVESTI ĆE SE
TESTIRANJE RADI PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI PISANIM TESTIRANJEM I
INTERVJUEM.
PRIJAVE SA DOKAZOM O ISPUNJAVANJU UVJETA
DOSTAVLJAJU SE NA ADRESU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE PROMINA -
PUT KROZ OKLAJ 129
SA NAZNAKOM "ZA OGLAS-SPREMČICA"
DO 14.12.2010.GODINE.
NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI.
--------------------------------------------------------------------------------


Poslodavac

Poslodavac: OPĆINA PROMINA OPĆINSKO VIJEĆE
--------------------------------------------------------------------------------
Kontakt: pismena zamolba:
OPĆINA PROMINA,
22303 OKLAJ,
PUT KROZ OKLAJ 129
--------------------------------------------------------------------------------

Oglas je objavljen I na

http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?search=

Oznake: općina promina

- 19:25 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 06.12.2010.

Javni natječaj- viši referent za financije i računovodstvo (vježbenik)

Danas sam bio u Općini i dobio informaciju od Pročelnika da je u NN objavljen sljedeći natječaj:

Photobucket
Photobucket
Photobucket

Osim ovog natječaja, uskoro bi trebao izaći i natječaj za zapošljavanje spremačice u Općini i dječjem vrtiću.
Kad ga dobijem, i njega ću objaviti.

Svim kandidatima želim puno sreće i uspjeha!

Oznake: općina promina

- 13:54 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 02.12.2010.

"Zabranite prijevoz opasnih tereta rijekom Krkom"

Ovaj post mogao je nositi naslov:

"Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? VI dio"

U svakom slučaju, tema je ista kao u Šibenkom listu, te biram ovaj puno "primjereniji naslov".

Pa krenimo u ovu završnu priču na temu suradnje Općinskof viijeća i Načelnika Općine Promina......

“"Zabranite prijevoz opasnih tereta rijekom Krkom"
(Link http://www.dalmacijanews.com/tabid/70/articleType/ArticleView/articleId/42437/Default.aspx)

Čovjek bi pomislio da netko plovi uzvodno I nizvodno rijekom Krkom I prevozi nekakav opasni teret, ali radi se zapravo o sljedećem:

“Kako bi zaštitili pitke vode i prirodnu ljepotu Nacionalnog parka Krka Paul Cota, načelnik Općine Promina traži hitnu zabranu prijevoza opasnih tereta preko mostova na rijeci Krki kod Brljana, na cesti Oklaj – Kistanje.
Zahtjev je uputio Šibensko kninskoj policiji i Županijskoj upravi za ceste. - Nije mi uopće jasno kako je moguće da opasni otpad poput cisterni s gorivom prolazi kroz Nacionalni park, kada se zna da postoje zaobilazni putovi. Još uviše me šokira činjenica da Uprava NP Krke takvo nešto nije zatražila jer upravo je ona ta ustanova koja treba štititi ljepote ovog kraja – kazao je Paul Cota”.

Problem prijevoza opasnih tvari, Načelnik je uočio kad je ovo ljeto putovao tom cestom naletio na jednu cisternu, I zapitao se što bi bilo da se on s njom sudario I opasni teret završio u Krki?

Čovjeku odmah padnu na pamet najcrnji scenariji, i Načelnik Cota je odlučio na jednom od kolegija sa Vjećnicima predložiti zabranu prijevoza opasnih tvari preko Brljana.

Malo sam se pozabavio tom temom I pronašao sljedeći dokument:* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Interaktivna relacijska baza tekstova propisa Republike Hrvatske
Glasilo: Narodne novine, 57/2007 od 04.06.2007
Datum donošenja 24.05.2007
Na snazi od 04.06.2007
Datum početka primjene 04.06.2007

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA


Na temelju članka 79. stavak 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari
(< prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i
ministrom zdravstva i socijalne skrbi, donosi


ODLUKU O ODREĐIVANJU CESTA PO KOJIMA SMIJU MOTORNA VOZILA PREVOZITI
OPASNE TVARI I O ODREĐIVANJU MJESTA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA S
OPASNIM TVARIMA
Članak 1.


1. GLAVNI CESTOVNI PRAVCI ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

Motorna vozila kojima se prevoze opasne tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i
8, smiju se kretati po sljedećim pravcima i cestama:

1.1. Granični prijelaz (dalje u tekstu: GP) Bregana A3 - Zagreb
zaobilaznica - GP Stara Gradiška ili GP Županja - GP Bajakovo,
1.2. GP Macelj - D1 (A2) - Zagreb zaobilaznica - auto cesta A1 - čvor
Bosiljevo II - Split,
1.3. GP Goričan A4 - Čakovec - Zagreb zaobilaznica,
1.4. GP Donji Miholjac - D53 Našice,
1.5. GP Rupa - A7 - Rijeka zaobilaznica - A6 čvor Bosiljevo II (za
opasne tvari po posebnoj listi, osim nafte i benzina),
1.6. Rijeka zaobilaznica - čvor Kanfanar - B8,
1.7. GP Kaštel - Pula - B9,
1.8. Za prijevoz opasnih tvari dijela klase 3 (nafte i naftnih
derivata) smije se iznimno koristiti pravac:
- GP Dubrava Križovljanska D2 - Varaždin - D510 - D3 čvor Varaždin na
A4 - Zagreb zaobilaznica,
- GP Ličko Petrovo Selo - D217 - Grabovac-D1 - Karlovac (Ilovac
bb-Robni terminali) pod uvjetom da vozila ne smiju doći prije 22.00
sata, a ni kasnije od 05.30 sati. Nakon 22.00 sata formiraju se kolone
po 3 vozila, na čijem čelu i začelju su policijska vozila, koja vode
odnosno prate kolone do GP Ličko Petrovo Selo.


2. PRIJEVOZ OPASNIH TVARI IZ HRVATSKIH LUKA, RAFINERIJA, SLOBODNIH
ZONA I OBRNUTO


2.1. Za prijevoz opasnih tvari klase 1, 2, 3, i 8 smiju se koristiti
ceste od luke Ploče D8 - Opuzen - D9 - GP Metković,
2.2. Za prijevoz opasnih tvari klase 1, 2, 3, 6.1, 7 i 8 iz luka Split
i Solin smiju se koristiti ceste Split - Klis - D1 - Brnaze - D60 -
Trilj - D220 - GP Kamensko, odnosno Trilj - D60 - Imotski - D221 - GP
Vinjani Donji.
2.3. Za prijevoz opasnih tvari iz luke i Rafinerije Rijeka, cestom
Rijeka zaobilaznica - A6 čvorište Bosiljevo II - A1.
2.4. Za prijevoz opasnih tvari iz luke i Rafinerije Sisak cestom D36 -
Popovača - A3.
2.5. Za prijevoz opasnih tvari iz luke Zadar, cestom do raskrižja sa
D8 - D502 - čvorište Zadar II-A1 do Dugopolja nastavno na D1 Sinj -
D60 Trilj - D220 - GP Kamensko.
2.6. Za prijevoz opasnih tvari iz luke Vukovar cestom D2 - Vukovar -
Sotin - Šarengrad - GP Ilok.
2.7. Za prijevoz opasnih tvari iz luke Vukovar cestom D55 - Vukovar -
Vinkovci -GP Županja.


3. PRIJEVOZ IZVAN ODREĐENIH PRAVACA


Prijevoz opasnih tvari cestama kroz hrvatske nacionalne parkove i
drugim cestama izvan cesta pod točkama 1.1 do 1.8 i 2.1 do 2.7 ovog
članka nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih
subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.


Članak 2.
Motorna vozila iz članka 1. ovoga Pravilnika i motorna vozila kojima
se prevoze ostale opasne tvari, kada prevoze opasne tvari u količinama
većim od navedenih u tablici 1., smiju se parkirati samo na propisanim
parkiralištima.


Klasa opasne tvari Tvar i stupanj tvari Količina veća od (kg)
I II III
1 Sve eksplozivne tvari 50
2 komprimirani plinovi: 1° izuzevši 1°A, 1°O i 1°F;
ukapljeni plinovi 2° izuzevši 2°A, 2°O i 2°F 1000
plinovi 2°F, 3°A i 3° 10000
3 zapaljive tekućine od 1° do 5° (a) i (b), 7°
(b), od 21° do 26° i slabo otrovne 41° 10000
zapaljive tekućine od 6° i od 11° do 19°,
27°, 28° te otrovne i vrlo otrovne 41° 5000
4.1. zapaljive krute tvari:
tvari od 21° do 25° 1000
tvari od 26° 100
tvari od 31°, 32°, 43° i 44° 1000
tvari od 33°, 34°, 45° i 46° 2000
tvari od 35°, 36°, 47° i 48° 5000
tvari od 41° i 42° 500
4.2. Samozapaljive tvari:
tvari s oznakom (a) raznih stupnjeva i tvari od 22° 10000
4.3. Tvari koje stvaraju zapaljive plinove u dodiru s vodom:
tvari s oznakom (a) raznih stupnjeva 10000
5.1. Oksidirajuće tvari:
tvari od 5° i tvari s oznakom (a) svih ostalih stupnjeva 10000
5.2. Organski peroksidi:
tvari od 1°, 2°, 13° i 14° 1000
tvari od 3°, 4°, 15° i 16° 2000
tvari od 5°, 6°, 17° i 18° 5000
tvari od 11° i 12° 500
6.1. Otrovne tvari:
tvari od 1° do 5° i tvari s oznakom 1000
(a) svih stupnjeva 500
Tvari s oznakom (b) svih stupnjeva
Infektivne tvari:
tvari od 1° bilo koja količina
tvari od 2° 100
7. sve radioaktivne tvari bilo koja količina
8. Korozivne tvari:
tvari s oznakom (a) svih stupnjeva 10000
brom od 14° 1000
9. Ostale opasne tvari:
tvari s oznakom (b) svih stupnjeva 5000
tvari od 13°(b) 1000

Parkirališta jesu:
- parkirališta na autocesti A1 i to: Nadin sjever i jug, Brloška
Dubrava sjever i jug, Jadova sjever i jug, Pristeg sjever i jug i
Radošić sjever i jug,
- parkirališta na autocesti A3 su: Križ sjever i jug, Nova Gradiška
sjever i jug i Babina Greda sjever i jug,
- parkiralište na autocesti A4 je Varaždin sjever i jug,
- parkiralište na cesti D53, na 26 km, između lovačke kuće >>Prkos<< i
mjesta Klokočevci,
- parkiralište na cesti D1 u mjestu Grabovac, kod benzinske postaje,
- parkiralište u Karlovcu u mjestu Ilovac bb, (Robni terminali),
- parkirališta na državnoj cesti D55 (Vukovar - Vinkovci - GP Županja) i to:
- parkiralište Motela Kunjevci, parkiralište Motela Jeleni i
parkiralište na benzinskoj postaji NCU.
Na parkiralištima navedenim u stavku 2. ovoga članka smije se
parkirati samo jedno motorno vozilo s opasnim tvarima.
Iznimno, na parkiralištu iz stavka 2. alineje 6. ovog članka, kada se
radi o opasnim tvarima klase 3. smije se istovremeno parkirati više
vozila.


Članak 3.
Parkirališta navedena u članku 3. stavku 2. ove Odluke, moraju se
označiti odgovarajućom prometnom signalizacijom.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Iz dokumenta kojeg sam naveo u cijelosti, lako se može zaključiti da je prijevoz preko Brljana dozvoljen samo:

“Prijevoz opasnih tvari cestama kroz hrvatske nacionalne parkove i
drugim cestama izvan cesta pod točkama 1.1 do 1.8 i 2.1 do 2.7 ovog
članka nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih
subjekata, benzinskih postaja i stanovništva”.


Sudeći prema broji napisa na ovu temu, te na osnovu izjave Načelnika:

“Preko starog mostića gotovo svakodnevno prolaze cisterne s gorivom zapremine 10-12 tisuća litara”- čovjek bi mogao zaključiti da dnevno preko Brljana prolazi na desetke cisterni s gorivom???!!!

Skoro 15 godina svakodnevno putujem cestom Oklaj-Brljan, i iskreno rečeno, ne sjećam se kad sam zadnji put vidio cisternu s gorivom.

Možda se ja svaki dan slučajno mimoiđem s tih prema ovom tekstu sudeći nekoliko cisterni dnavno, ali mene baš zanima s koliko se svi vi koji putujete često ovom cestom puta susretnete s cisternama koje voze gorivo???

Ipak, poruka priče je da Općina Promina ima jednog jako ekološki osvještenog Načelnika, I “zatucane” Vijećnike za koje se kaže:

“Zanimljivo je da je upravo taj zahtjev Općinsko vijeće još u rujnu na sjednici odbilo uopće uvrstiti u dnevni red jer je navodno prvi čovjek Promine učinio to na loš način odnosno nije poštivao proceduru i statut Općinskog vijeća”.

Novinar je sigurno pitao jednog od 12 Vijećnika što se zapravo dogodilo?
Vjerojatno je I pročitao “zahtjev” koji se spominje u tekstu I procjenio da je temeljen na zakonskim osnovama?
Isto kao što je proučio tko je zapravo nadležan da odredi pravce kretanja vozila koja prevoze opasne tvari?

Da je porazgovarao npr. sa Vijećnikom Mladenom Ujakovićem možda bi se zamislio nad njegovim pitanjem Načelniku na “Kolegiju Načelnika I Vijećnika”:

“A što će mo Načelniče sa svim onim cisternama sa opasnim tvarima koje iz Zadarske luke idu kanjonom Krke prema Kninu vlakovima?”

Šta ako se prevrne cisterna na pruzi u mataskoj brini? Hoćemo li I tamo zabraniti prijevoz opasnih tvari-I tamo je Krka, kao I na Brljanu?

I da još jednom na kraju ponovimo ono što je najvažnije za Brljan:


MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA


Na temelju članka 79. stavak 3. Zakona o prijevozu opasnih tvari
(< prometa i razvitka u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i
ministrom zdravstva i socijalne skrbi, donijelo je:

ODLUKU O ODREĐIVANJU CESTA PO KOJIMA SMIJU MOTORNA VOZILA PREVOZITI
OPASNE TVARI I O ODREĐIVANJU MJESTA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA S
OPASNIM TVARIMA


CESTOM PREKO BRLJANA NESMIJE SE PREVOZITI OPASNE TVARI osim u slučajevima iz sljedećeg članka:

3. PRIJEVOZ IZVAN ODREĐENIH PRAVACA


Prijevoz opasnih tvari cestama kroz hrvatske nacionalne parkove i
drugim cestama izvan cesta pod točkama 1.1 do 1.8 i 2.1 do 2.7 ovog
članka nije dozvoljen, osim u slučajevima opskrbe gospodarskih
subjekata, benzinskih postaja i stanovništva.Smije li/Može li Općinsko Vijeće donositi odluke koje su u nadležnosti MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA?

Što ako ipak donese Odluke za koje nije nadležno?

Evo što kaže:"Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi"

3. RASPUŠTANJE PREDSTAVNIČKOG TIJELA I ZAŠTITA PRAVA NA LOKALNU I
PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU

Članak 84.

3. Ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu ili drugom propisu ili zbog
učestalih, težih povreda zakona i drugih propisa,Baš me zanima hoće li se javiti i javno progovoriti netko od prozvanih iz NP Krka?
Ili možda iz Županijske uprave za ceste?
Ili možda iz "Šibensko kninske policije"?

Ostaje nam da se strpimo......i odgovori će stići.....

A do tada, glavno da se o Promini i našem Načelniku piše...i da ti članci ne idu puno dalje od bombastičnih
naslova koji prodaju novine.

Našem Načelniku je bitniji naslov od sadržaja- naslovi se pamte!

Malo će koji novinara doći nakon određenom vremena i zapitati Načelnika recimo: "Kad se otvara turistička
cesta za koju ste najavili asfaltiranje- cesta Bogatići, Mratovo, Čitluk-Marasovine-Matase Zelići- Ljuboč-Knin"?

Malo će ih se sjetiti i upitati kad će Načelniče na Žagru doći umjetna trava koju Vam je sin od Ćire Blaževića obećao donirati?

Malo će ih se sjetiti bioenergane koja je trebala riješiti centralno grijanje Općine i ostalih zgrada u centru Oklaja?

Hoće li se novinar koji je napisao naslov "Besplatni bežični internet u najnerazvijenijoj općini" upitati što je
sada sa tim bežičnim internetom koji je do izbora vrlo dobro funkcionirao- a općini se račun za telefon navodno
nije povećao nego čak smanjio?????

Sada ne samo da nema besplatnog interneta putem kojeg se čuo "glas naroda", nego se svi komentari
tog "glasnog naroda" lijepo prikupe, i onda se tuži urednika promina.blog.hr-a i njemu (pardon- meni) prišije
sve što je netko bilo gdje na internetu napisao o Načelniku!

Uglavnom, važno je poslati putem novina poruku- informaciju kako i u "zabitima" kao što je Promina
postoje "vizionari", ali te "vizionare" nažalost nitko u toj sredini ne razumije- ne prepoznaje.

Samo, nekad je logično upitati se i što je od tih velikih vizija ostvareno????

Hoće li se naći novinar koji će nakon naslova knjige "Prominski načelnik-neshvaćeni vizionar" okrenuti konačno
i prvu koricu te knjige kako bi se upoznao sa pričom koja se iza tog naslova krije?????

Oznake: općina promina

- 11:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 29.11.2010.

PRZENTACIJA Programa društveno poticane stanogradnje (POS) u Promini

Danas je na oglasnim pločama u Promini osvanuo sljedeći POZIV

„Pozivamo sve zainteresirane stanovnike općine Promina koji nemaju adekvatno riješeno stanbeno pitanje,
da se odazovu prezantaciji Programa društveno poticane stanogradnje (POS)

DANA 30. Studenog (Utorak-sutra!!!!!!) u 12:00 sati na adresi Zgrada općine Promina drugi kat, informatička učionica

APN (Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama Vlade RH) predstavit će Program za:

-Izgradnju višestanbene građevine

-kreditiranje izgradnje, dogradnje i završetka započete gradnje obiteljskih kuća (Program „B“)

-kreditiranje kupnje građevinskog materijala (Program „C“)

Poziv potpisuje načelnik općine Promina- Paul Cota

Oznake: općina promina

- 13:28 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 28.11.2010.

Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? V dio

Svi Vi koji redovito pratite promina.blog.hr, već znate da su postovi pod ovim naslovom vezani uz članak u
Šibenskom listu. Ostala su mi još dva navoda koja nisam prokomentirao i iznio pogled iz „svog kuta“.

Današnja tema je sljedeći navod u Šibenskom listu:

„Općinsko vijeće zbog tog nedonošenja odluka radi izravno na korist vlastite štete, odnosno na štetu općine.
Tu je i odluka o proširenju rada dječjeg vrtića sa 5,5 sati, na 9 sati, jer za to postoji potreba od kad je 30 osoba
zaposleno u Domu za starije i nemoćne u Oklaju, a u vrtiću ima 21 djete među kojima je većina čiji roditelji rade
i potreban je duži boravak, veli Cota.“

Ideja o proširenju rada dječjeg vrtića je stvarno odlična. Prvi puta sam za tu ideju čuo na „Kolegiju s Načelnikom“
26.08.2010- znači točno 5 dana prije samog početka rada vrtića!?

Što smo čuli na tom kolegiju?- Evo nekoliko navoda koja sam tada pribilježio:

-Ukupan trošak koji Općina Promina sada ima za vrtić je 120.000.00 kuna godišnje
-Ručak bi se spremao u Staračkom domu
-Trošak roditelja bi bio negdje 50-60,000.00 kuna godišnje
-Zaposlile bi se dvije“ tete“ (obe s područja Promine)
-Općina bi trebala plaćati još dodatnih 80.000,00 kn (godišnje) više nego do sada
-U vrtiću TRENUTNO ima 22. djece
-Roditelji sada plaćaju 240,00 kn po djetetu (ukupno 5,280.00 kn mjesečno/ 52,800.00 godišnje)
-Po novom bi plaćali 300,00 kn godišnje (ukupno 6,600.00 kn mjesečno /66,000.00 godišnje)
-Radi se o povećanju troškova Općine sa 120,000.00kn na 244,000.00kn, što znači da bi se u rebalansu
Proračuna za 2010 trebala od nekud namaknuti dodatna sredstva- tih 124,000.00 kuna.

Baš to pitanje- Od kud će mo namaknuti tih 124,000.00 kuna, postavio je Krste Radas Načelniku Paulu Coti.
Odgovor je glasio da se za novce ne treba brinuti da ih ima, da će se pronaći.
(Ako danas 28.11.2010 čitate Novi tjednik-možete pročitati da će Općina Promina ponovno završiti u blokadi
zbog dugova prethodne vlasti, a još nedavno smo na Radio Drnišu mogli čuti da dugova više nema- što je
istina?).
Razgovarao sam sa ljudima koji dobro poznaju problematiku rada dječjeg vrtića na temu produženja rada sa 5,5
na 9 sati dnevno.
Novac koji sada izdvaja Općina, već spomenutih 120,000.00 kn, taman pokrije plaću „tete“ u vrtiću, i ostane
nešto sitno za radne materijale.
Novac koji uplate roditelji, dovoljan je taman da pokrije jedan obrok djece u vrtiću.
Za produženi boravak, potrebno je osigurati još jednu dodatnu prostoriju sa dječjim krevetićima, gdje bi djeca
spavala- što povlači za sobom još dodatnih trškova.
Rad dječjeg vrtića u Oklaju organizira Dječji vrtić Drniš, koji i zapošljava jednu djelatnicu za to radno mjesto, dok
je obaveza Općine Promina organiziranje rada spremačice.
Zanimljivo je da vrtić sada nema spremačice, jer je ista otišla na porodiljni (ili bolovanje), a Načelnik ne želi
nikoga primiti kao njenu zamjenu?!

Kako je došlo do toga?

Dok je Načelnik sve uvjeravao kako misli podići kvalitetu boravka djece u vrtiću, još 26. Srpnja 2010 je
donio „Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina“, te IZBRISAO radno mjesto
upravo te spremačice?
(Pravilnik je objavljen u Službenom vijesniku Šibensko-kninske županije 24. Rujna 2010 (petak), i lako taj podatak
možete tamo i provjeriti).
Nakon intervencije Pročelnika Žare Sumana, radno mjesto SPREMAČICE je opet stavljeno u Pravilnik
(29.10.2010), jer bi inače djelatnica koja je sad na porodiljnom (ili bolovanju) morala dobiti OTKAZ?
(Spremačica je izbrisana, jer su Pravilnikom propisana nova radna mjesta u Općini, na koja bi se netko trebao
uskoro zaposliti. Al' to je već tema za neki drugi post)

Nadam se da ste iz svega navedenog shvatili problematiku dječjeg vrtića, te možete zaključiti koliko je radnji
potrebno da bi vrtić sa sadašnjeg 5,5 satnog programa, prešao na 9 satni program, za dio od 22 djece
( jer do sada nismo saznali podatak koliko zapravo roditelja želi produženi boravak?)

Navedimo potrebne radnje redom:

-Osigurati sredstva u Proračunu izmjenama i dopunama Proračuna za 2010 godinu
( minimalno 124,000.00 kuna)
-Riješiti problem prostora za spavanje djece u vrtiću sa svom dodatnom opremom (krevetići, jogiji-dekice....)
-Zaposliti spremačicu
-Zaposliti još jednu „tetu“
-????

Na kraju, ostaje da se zapitamo da li se sve to moglo napraviti od 26.08.2010 do 01.09.2010?

Ali, Proračun za 2011. nije daleko, i u 2011. godini realizacija te ideje svakako bi bila moguća.

A do tada „teta“ u vrtiću radi u nemogućim uvjetima jer nema pomoći SPREMAČICE, te sama mora čistiti vrtić, spremati tople obroke za djecu, i na kraju ako joj išta vremena ostaje raditi svoj posao „tete u vrtiću“.


Oznake: općina promina

- 12:25 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 25.11.2010.

Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? IV dio

Prvo opet upozorenje:

Tema posta je politika u Promini, pa zamoljavam sve one koje politika ne zanima da preskoče ovaj post!
Ako se pitate kad će konačno doći na red „normalni“ postovi...odgovor je-kad ova priča dođe svomu kraju.....

Pa da nastavimo sa „analizom“ članka u Šibenskom listu.

Evo što nam još kaže naš Načelnik u članku objavljenom u ŠL:

„S druge strane tu su i točke, odnosno donošenje odluka bez kojih općina ne može funkcionirati. Navest ću
donošenje odluke o upravljnju grobljima, odluke o sakupljanju i postupanju s komunalnim otpadom, odluka o
uvjetima obračuna odvoza komunalnog otpada prikupljenog od pravnih i fizičkih osoba. Te su odluke bitne
ako bi se omogućilo registrirano KP „EKO Promina“ d.o.o. da stekne uvjete za rad i zapošljavanje pet djelatnika
za stalno, navodi Cota. Međutim kako je Vijeće u stalnom sukobu s načelnikom i osporava mu što je registrirao
poduzeće i sebe stavio za skupštinu društva, problem se povlači već mjesecima. Zbog toga se, kaže Cota
godišnje gubi 600 do 700 tisuća kuna, koje bi bile dostatne za zapošljavanjeovih ljudi, a u općinskoj se upravi
oslobodila dva radna mjesta, jer bi komunalci prešli u poduzeće.“

Što reći na sve ove navode?

Sve Odluke koje Načelnik spominje, napisane su tako da sve ovlasti u tim Odlukama pripadaju komunalnom pogonu „EKO Promina d.o.o.“

Odluku o osnivanju „EKO Promina d.o.o.“ donijelo je OV na 28. sjednici, održanoj 20.ožujka 2009. Godine, a u toj Odluci lijepo piše:

**********************************************************
Nadzor nad radom društva, normalno radila bi tijela društva i to:
-Skupština društva
-Uprava društva
Skupština društva je tijelo u kojem osnivač donosi odgovarajuće odluke na koje je ovlašten zakonom i ovom odlukom.
Skupština društva ima 5 članova koje bira Općinsko vijeće Općine Promina.
Četiri člana Skupštine bira se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, a jedan član iz reda zaposlenika društva.
Uprava društva sastoji se od jednog člana- direktora društva kojeg svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština društva.
Uprava društva dužna je najmanje jednom godišnje izvjestiti Skupštinu o poslovanju.
Uprava je ovlaštena samostalno poduzimati poslove društva bez ograničenja osim ako izjavom ili pojedinačnim aktom za pojedine poslove nije drigačije određeno.
(Detaljnije o ovoj Odluci, možete pronaći u Službenom Vijesniku Šibensko kninske županije broj.3- na stranici 47. 2009 godina)
**********************************************************

Načelnik je kao slučajno zaboravio pročitati u Odluci rečenicu:

„Skupština društva ima 5 članova koje bira Općinsko vijeće Općine Promina“...
i kao slučajno imenovao samog sebe za Skupštinu!?!?!?!?

Isto tako, bez znanja OV i javnog Natječaja imenovao je i direktora „EKO Promina d.o.o.“

Dok se za mjesto direktora komunalnog poduzeća obično imenuju osobe koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

VSS fakultet tehničkog ili ekonomskog smjera
- radno iskustvo na rukovodećem radnom mjestu
- Organizacijske sposobnosti
- Obvezna „B“ kategorija
- Poznavanje rada na računalu
- Plan i program poslovanja za 4 godine
- Strani jezik

Uvjeti koje je morao zadovoljiti direktor EKO Promine, ostaju nam nepoznati.... isto kao i stručna sprema koju ima imenovani direktor.
Osim problema u upravljanju EKO Prominom, problem je i u djelatnostima za koje je trgovačko društvo registrirano, što je također u suprostnosti sa Odlukom o osnivanju.

Zamolili smo Načelnika (OV) da „Izjavu o Osnivanju EKO Promina d.o.o“, uskladi sa Odlukom Općinskog Vijeća o Osnivanju EKO Promina d.o.o. te mu za to dali rok od 30 dana.
Načelnik nije poštivao niti ovaj Zaključak OV-a, te smo slučaj bili prisiljeni prijaviti Uredu za Državnu upravu, da nam ono pomogne u rješavanju ovog problema.
Od tada....a to je bilo još negdje u 4. mjesecu ove 2010. godine, mi čekamo odgovor koji ne stiže.

Jednom sam razgovarao sa Načelnikom na ovu temu, i rekao je da i ako dođe mišljenje Ureda za Državnu
upravu da mora uskladiti Odluku o osnivanju EKO Promine i Izjavu o osnivanju EKO Promine, da on to neće
učiniti-nego će Vijeće morati donijeti Odluku o osnivanju novog komunalnog društva.

Kad sam mu rekao da bi i direktor tog društva trebala biti osoba koja ima najmanje tehnički ili neki drugi fakultet,
on je ostao pri svojoj odluci da direktor bude već imenovana osoba za koju neki kažu da navodno ima
završen „kurs za tesara“, a kako Vijeće nikada nije raspravljalo o imenovanju direktora EKO Promine, tako
ne mogu ni potvrditi niti demantirati te navode.

Ako se Načelnik ne sjeća kad smo razgovarali na ovu temu, onda evo nekoliko navoda kako bi se podsjetio:
-kafić Kula
-Vrijeme, odmah nakon 12. sjednice OV ( 15.09.2010)
-Za stolom Krste Radas i Sanimir Sarić
-Za stol dolazi Načelnik Paul Cota i pita može li sjesti da porazgovaramo....

Ali vratimo se Odlukama koje OV ne donosi i gubitku od 600 do 700 tisuća kuna godišnje, koje bi trgovačko društvo moglo zaraditi.

Predlagali smo na sjednicama OV da se u svim Odlukama (kada su bile na Vijeću) umjesto riječi „EKO Promina
d.o.o“, stavi „Vlastiti komunalni pogon“, dok se problem sa EKO Prominom ne riješi.

Načelnik je to kategorički odbio.

Isto tako, što se tiče naplate odvoza otpada u Promini, Vlastiti pogon –koji sada odvozi otpad u Promini, u svojoj
Odluci o osnivanju ima lijepo napisano da vrši naplatu svojih usluga A TO SADA NE RADI! i o tome je Državna revizija rekla svoje mišljenje!

To što Načelnik ne želi uvesti reda u naplati odvoza smeća, isto kao što ne želi uvesti reda niti u naplati Komunalne naknade posebna je priča, a ta priča je po meni (pretpostavljam) vezana uz prijevremene izbore koji
bi se lako mogli dogoditi ako se (ne)suradnja Vijeća i Načelnika nastavi na ovakav način kao do sada.

Normalno je da netko tko planira izbore pronalazi načine da ljudima (narodu) nešto da- pa da mu budu zahvalni,
a ne da im (narodu) mjesečno nešto uzme pa makar to bilo i samo (ili velikih-kako kome) 50-ak kuna.

Isto tako (pretpostavljam), bitno se riješiti i dvojice komunalaca sa "mase plaća" u Općini, jer smo i dalje jako daleko od ukupne mase plaća koja ne b smjela prelaziti 300.000.00 kuna (Prema naputcima Vlade RH), a toliki
je zbroj plaća Načelnika i Pročelnika i ostane još nekih 70.000.00 kn (ako sam dobro izračunao).

Više o osnivanju EKO Promina d.o.o pročitajte pod linkom:
http://promina.blog.hr/2010/02/1627282985/osnovano-komunalno-poduzee-eko-promina-doo.html

Priča se nastavlja....i nadam se uskoro i završava...kako kao post...tako i u stvarnosti.

Oznake: općina promina

- 21:57 - Komentiraj post (3) - Link posta

srijeda, 24.11.2010.

Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? III dio

Prvo opet upozorenje:
Tema posta je politika u Promini, pa zamoljavam sve one koje politika ne zanima da prekoče ovaj post!

Prošli post, bavio se izjavom Predsjednika OV Rajka Žulja, a u ovom postu se opet vraćamo izjavama Načelnika Paula Cote izrečenim novinarki Šibenskog lista.

Evo prvog navoda u kojem Načelnik kaže:

„Odbijaju raspravljati o proračunu

...Radi se o vrlo važnim točkama, od kojih je jedna Usvajanje prijedloga godišnjeg obračuna općine Promina
za 2009. Godinu koji nije usvojen jer kad sam ga stavljao na dnevni red sjednice još početkom ove godine,
tada je OV protiv mene pokrenuo neke istražnje radnje, pa su me optuživali da sam objavio proračun koji OV nije usvojilo“....ovdje bi za danas bilo dovoljno materijala za raspravu.

Od kud krenuti?

Krenimo npr od „Kolegija s Načelnikom“ koji je održan 26.08.2010 u Općini Promina, na kojem su bili nazočni Pavao Džapo, Drago Klepo, Zvonimir Bandalo, Rajko Đomlija, Mladen Ujaković, Krste Radas i moja malenkost Sanimir Sarić.

Teme su bile razne, a jedna od glavnih je bila „Izmjene i dopune proračuna za 2010 godinu“.

Načelnik je uglavnom navodio projekte za koje bi se trebalo izdvojiti sredstva iz Proračuna za 2010, ali jako malo o načinu povećanja prihoda u Proračun.

Uglavnom, da se dotatnem onog što je bitno za ovaj post.

Na kraju Načelnikova izlaganja, Krste Radas je primjetio da o rebalansu Proračuna za 2010 možemo govoriti
tek kad vidimo kako je završila 2009 godina, te kako se puni proračun za 2010 godinu.

Na to je Načelnik odgovorio da je on sva izvješća dostavio Predsjedniku OV i Pročelniku Žari Sumanu (negdje oko 27.04.2010. ako sam dobro čuo).

Dan dva nakon ovog kolegija, imali smo međustranački kolegij na kojem su bili Rajko Žulj , Tihomir Budanko, Krste Radas i ja-Sanimir Sarić.
Odmah sam na početku sastanka upitao Predsjednika OV Rajka Žulja, kada je dobio Izvješće o Proračunu
za 2009 od Načelnika. Predsjednik je oštro demantirao da mu je Načelnik dostavio ikakva izvješća. Odlučili
smo provjeriti i kod Pročelnika Žare Sumana, da li se sporna izvješća nalaze kod njega. Tihomir Budanko je
nazvao Pročelnika, te je i on potvrdio da nikakva izvješća u vezi Proračuna nije dobio!

Komu vjerovati?

Na 12. Sjednici OV održanoj 15.09.2010 postavio sam Pročelniku Žari Sumanu sljedeće pitanje:

„Da li Vam je, i ako je kada Načelnik općine Promina dostavio Godišnji obračun proračuna Općine Promina za 2009 godinu?“

Odgovor sam čekao do sljedeće 13. Sjednice OV koja je održana 19.11.2010 (prije nekoliko dana), znači skoro dva mjeseca.
Sad, da se ne bi mislili što je laž, a što istina, evo skenirani dokument-odgovor Pročelnika na moje pitanje:

Ne dostavljanje proracuna.

Toliko o tome da nam je Načelnik dostavio na vrijeme izvješće o izvršenju Proračuna za 2009. godinu.


Oznake: općina promina

- 12:33 - Komentiraj post (1) - Link posta

ponedjeljak, 22.11.2010.

Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? II dio

Prvo opet upozorenje:

Tema posta je politika u Općini Promini, pa zamoljavam sve one koje politika ne zanima da prekoče ovaj post!

Da ponovimo uvod iz prošlog posta:

Slušam danas (21.11.2010.) Radio Drniš, i čujem što novog piše u „Šibenkom listu“ o Općini Promina.
Eterom se prolama: „Glavni razlog sukoba –materijali za sjednicu na CD-u“.

Pronašao sam članak u „Šibenskom listu“, i za komentirati sve što je navedeno….možda će mi trebati i nekoliko postova:

Prošli post se bavio temom kako je trošak kopiranja 500 stranica materijala veliki trošak za Općinu Promina, te da je rješenje tog problema slanje materijala Vijećnicima na CD-u, pa nek, se oni sami snađu što će s njima.

Što na to kaže Predsjednik općinskog Vijeća općine Promina-Rajko Žulj:

„...Žulj kaže kako da materijale na CD-u vijećnici ne mogu iščitati kao kad ih imaju u ruci, optužujući Cotu za samovolju, kršenje Statuta i Poslovnika; te drugih zakonskih akata, neodgovaranja na vijećnička pitanja i ignoriranje Vijeća“

Za danas dosta navoda, a sada malo razrade priče na ovu temu:

-Što bi mogli biti recimo kršenje Statuta?

*Možda je problem u tome što Načelnik ne poštuje čl.41 jer nije dostavio „do kraja ožujka tekuće godine Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture.....“
*Možda je Rajko mislio i na problem što Načelnik ne poštuje čl.43. „Načelnik 2 puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. Ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15.rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine“.

Ništa od navedenog nije dostavljeno Općinskom vijeću do danas (22.11.2010), na način propisan Poslovnikom, a Poslovnik kaže:
*Članak 59. ...Ako se predlaže dopuna dnevnog reda, vijećnicima se uz prijedlog dopune daje i materijal po predloženoj dopuni“
Načelnik uredno pripremi materijale za sebe, a za Viijećnike nažalost nema novca...pa nema ni materijala.
Tu je ujedno i odgovor zašto se načelnikove točke dnevnog reda ne prihvaćaju-NAMA MATERIJALA po kojima se točke predlažu!!!!!!

Predsjednik Općinskog vijeća Rajko Žulj, toliko je drzak da kaže da Načelnik „ne odgovara na vijećnička pitanja i ignorira Vijeće“.!
Pa jel' Rajko svjestan da sam ja zbog toga završio na sudu?
Pa jel' Rajko svjestan da će sad Načelnik protvi njega možda podnijeti tužbu za klevetu, uvredu...jer je iznosi neistine uvredljivog sadržaja?
Pa zar stvarno Načelnik ne odgovara na Vijećnička pitanja?

Malo ćemo prolistati Zapisnike sa Sjednica Općinskog vijeća Općine Promina i potražiti postoji li neko pitanje na koje Načelnik nije odgovorio.
(Nije mi ih problem pronaći, jer su to dokumenti koje je sud već vidio kada je odlučivao u mom slučaju da li sam lagao kada sam rekao isto što sad Predsjednik Vijeća govori):


- U Zapisniku sa 2. Sjednice OV se navodi:

*Vijećnik Rajko Đomlija pita u svezi poloprivrednog zemljišta u Gluvačama. Da li je sve bilo po zakonu u pogledu javnog natječaja, izbora najpovoljnijeg ponuditelja?
Načelnik odgovara neka postavi pitanje u pisanom obliku pa će dobiti odgovor.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO

*Vijećnik Pavao Džapo pita u svezi stanja stanbenog fonda u vlasništvu Općine, te o dinamici punjenja proračuna, te o izrađenim projektima?
....Načelnik iznosi da glede punjenja Proračuna sve ide po planu. U pogledu projekata, oni koji se financiraju iz vlastitih sredstava će se realizirati, dok za one šireg značaja u ovom momentu nije siguran kako i kada će se realizirati.
Pavao Džapo traži odgovor u pisanom obliku.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO


-U zapisniku sa 5. Sjednice OV se navodi:

*Tihomir Budanko pita Načelnika tko vodi blagajnu. Tko radi po pitanju isplatnica i temeljnica?
Imenovanom vijećniku je odgovoreno da će na postavljena pitanja dobiti odgovor u pisanom obliku.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO
*Vijećnik Milan Džapo pita:
-Kako je plaćeno Matku Jelaviću koji je pjevao za blagdan Velike Gospe. Traži odgovor i račune.
-Kako je plaćen Zdravko Škender. Traži ugovor i račune.
-Kako je financiran domjenak za dan općine Promina
-Kako je financiran domjenak kada je u Općini bio Župan Goran Pauk.
Načelnik iznosi da će odgovor dati u pisanom obliku.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO


-U zapisniku sa 7. Sjednice OV se navodi:

*Vijećnik Milan Džapo iznosi da je tražio da mu se dostave neki ugovori (Vezani za Velku Gospu i dan općine i dr.) a isti do danas nisu dostavljeni.
*Vijećnik Tihomir Budanko: Tražio je ugovor sa udrugom „Zvonimir“ ali ga nije dobio.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO


-U zapisniku sa 10. Sjednice OV se navodi:

*Vijećnik Milan Džapo: Iznosi da još nije dobio traženne odgovore o čemu je postavio vijećničko pitanje još na 4. Sjednici OV (Ugovori s dobavljačima i izvođačima za Veliku Gospu kao i Ugovori kada je Župan bio u Općini za domjenak).
Načelnik odgovara da su odgovori kod Pročelnika.
Predsjednik općinskog vijeća se je nadovezao i iznosi da Načelnik mora u roku 15. Dana dati odgovor na vijećničko pitanje, te ga dostaviti predsjedniku vijeća, a on vijećnicima.
Načelnik kaže da se u poslovnički propisanom roku ne smije postaviti bitno podudarno pitanje.

*Vijećnik Milan Džapo također pita s kim Načelnik troši proračunska sredstva subotom i nedjeljom u Zagrebu, te koji su to lobisti.
Načelnik iznosi da će dati odgovor u pisanom obliku.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO

*Vijećnik Rajko Žulj je postavio 2. Pitanja
-Tko dovozi materijal za nasipanje na Hipodrom?
-Zašto nije dobio pisani odgovor Načelnika na pitanje postavljeno još na sjednici od 21.prosinca 2009 godine.
Načelnik odgovara da će odgovoriti u pisanom obliku.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO

*Vijećnik Sanimir Sarić pita:
Kada će se donijeti „Plan nabave roba, radova i usluga“
Načelnik glede pitanja iznosi da će odgovor dati u pisanom obliku.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO


-U zapisniku sa 12. Sjednice OV se navodi:

*Vijećnik Sanimir Sarić pita:
Da li Načelnik plaća komunalnu naknadu na adresi na kojoj je prijavljen-Put kroz Oklaj 79.?
Načelnik odgovara vijećniku Sanimiru Sariću da je on promašio temu. To nije pitanje za Općinsko vijeće, nego je trebalo neposredno pitati mene. To su klevete. Ja ne odgovaram na taj način.
Zamolio sam Načelnika da ipak odgovori na moje pitanje, a on je rekao da mu ga postavim u pisanom obliku. Pitanje je napisao Pročelnik Žarko Suman, i predao ga nekoliko dana nakon sjednice Načelniku. Načelnik je odbio odgovoriti na moje pitanje.
ODGOVOR NIKADA NIJE STIGAO


Sve navedeno, može se provjeriti u zapisnicima sa sjednica OV Promina koje sam naveo....a zašto Načelnik ne odgovara na pitanja koja sam naveo....zaključite sami.

Mislim da bi za danas bilo dosta.....
Sada smo na četvrtini članka Šibenskog lista......
Priča se nastavlja....

Oznake: općina promina

- 21:33 - Komentiraj post (2) - Link posta

nedjelja, 21.11.2010.

Sukob Načelnika i Vijeća zbog materijala na CD-u? I dio

Napomena: Tema posta je politika u Promini, pa zamoljavam sve one koje politika ne zanima da prekoče ovaj post!


Slušam danas (21.11.2010.) Radio Drniš, i čujem što novog piše u „Šibenkom listu“ o Općini Promina.
Eterom se prolama: „Glavni razlog sukoba –materijali za sjednicu na CD-u“.

Pronašao sam članak u „Šibenskom listu“, i za komentirati sve što je navedeno….možda će mi trebati i nekoliko postova:

Pa krenimo redom:

„Sukob na relaciji načelnik –Općinsko vijeće Promine, kako stvari stoje, nastavlja se neovisno o tomu što je načelnik Paul Cota promijenio političku stranku prešavši iz HSP-a u HSS“

Ovaj navod je dovoljno popratiti komentarom „Vuk dlaku mjenja, ali ćud ne“.


„Cota je materijale za točke stavio na CD, kaže zbog uštede jer se radi od oko 500 stranica teksta, a svi vjećnici osim jednog, imaju tehničke mogućnosti za njegovo čitanje“

Ako uzmemo da je kopiranje 500 stranica trošak od približno 250,00 kuna, onda vidimo da je Načelnik stvarno štedljiva osoba, i to je za svaku pohvalu.
Samo se pitam, gdje je Načelnik svoje materijale koje je donio na sjednicu isprintao?
Da li je printao o svom trošku, ili o trošku Općine?

Kad Načelnik toliko brine o zaštiti Općine, čudno mi je što i na Nedjeljne mise odlazi službenim autom, a ne svojim privatnim?

Čudno je i što na suđenja u kojima podiže privatne tužbe također stiže službenim autom, i baš me zanima, da li je morao u svoj iskaz rada u Općini napisati godišnji odmor-jer glupo bi bilo da mu porezni obveznici plaćaju dnevnice za dane kada odlazi na privatna suđenja.

Zapitam se, da li je Načelnik mislio na štednju i kad je pored dva službena vozila, na službeno putovanje ipak krenuo svojim privatnim, te je to putovanje Općinu Promina koštalo skoro duplo više, nego inače?

Da ne bi ovo iapalo kao naklapanje, klevetanje, evo jednog od putnih naloga kao dokaz:

Nacelinkova putovanja Oklaj ZG 1

Photobucket


Da li je Načelnik u petom mjesecu morao na službeni put „zbog snijega od preko tri metra“…ili nešto drugo….to je već teško saznati.
Tko zna koliko bi još bilo ovakvih putovanja da nisam uporno tražio Načelnikovo izvješće o službenim putovanjima?


Recesija je sigurno vrijeme u kojem se treba „stezati remen“, i svi djelatnici su u Općini Promina osjetili recesijske škare na svojim plaćama, jer su neke smanjene i do 30%!

Vjećnici su odlučili u skladu s teškom financisjkom situacijom smanjiti svoje naknade koje su iznosile 350,00 kuna po sjednici, na 300,00 kuna po sjednici ( godišnje 5-8 dnevnica).

Da li je ovih 600 kuna (50,00kn x 12 Vijećnika =600,00 kn) koji se uštede po jednoj sjednici dovoljno da dobiju „besplatne“ materijale?

Treba li uopće spominjati da Načelnik ne samo da nije smanjio svoju plaću niti za lipu, nego je stavio Odluku Općinskog Vijeća o smanjenju njegove plaće (za 17%) van snage.

Toliko o slanju materijala na CD-u kao jednom od oblika štednje Načelnika Općine Promina, i jednom od „opravdanih raloga“ zašto vijećnici od Načelnika na vrijeme ne dobijaju materijale za točke dnevnog reda
koje isti predlaže.Oznake: općina promina

- 14:15 - Komentiraj post (2) - Link posta

utorak, 09.11.2010.

Knjigovodstveni servis ne može voditi općinske financije

Jedan od osnovnih uvjeta budućeg opstanka lokalnih jedinica je sigurno i stanje financija u istima.
Kakvo je stanje financija u općini Promina, to samo zna naš Načelnik.
Informacija o stanju financija nije dostupna ni Vijećnicima, a kamoli građanima.

Da budem ipak malo konkretmniji, navešću jedan primjer:

Prema „Zakonu o proračunu“, najkasnije do 01. lipnja, Načelnik je dužan dostaviti Općinskom Vijeću Izvješće o izvršenju proračuna za prethodnu godinu- odnosno sada 2009 godinu.
Skoro je kraj 2010. godine, a mi Vijećnici općine Promina još to izvješće nismo dobili!?

Postavio sam Načelniku pitanje vezano uz ovo Izvješće, na što mi je on odgovorio da se isto nalazi kod Pročelnika Žare Sumana….Nebrojeno puta do sada sam bio kod Pročelnika, ali Izvještaja nema!
Da budem konkretniji, jučer sam (08.11.2010.) opet bio kod Pročelnika, i rekao mi je da Načelnik još nije dostavio nikakva Izvješća.
Isto tako sam nebrojeno puta u Pročelnika tražio Izvješće o službenim putovanjima Načelnika.
Nakon 8. ili 9. posjeta Pročelniku, izvješće se odjednom niotkud samo pojavilo u ormaru kojeg je pred mojim očima Pročelnik nebrojeno puta otvarao. Ali to je opet neka druga tema….

Uglavnom, da se vratimo samom naslovu posta, od kojeg sam se ipak malo udaljio.

Prvi potez načelnika Paula Cote nakon dolaska na vlast, bio je otkaz jedinom financijskom referentu.
Otkaz je opravdan nedolaskom na posao djelatnici, čini mi se 5. radnih dana za redom, a kasnije i ne polaganje državnog/stručnog ispita.

Da li je to ujedno stvarni razlog otkaza ili nešto drugo?

Kad bi nam bilo dozovljeno nagađati, pretpostavljati, možda bi mogli reći da je curenje informacija o financijama u Općini Promina bio glavni razlog što je djelatnica (namjerno je ne imenujem jer i onako i dalje ima dosta neugodnosti sa Općinom/Načelnikom) nakon 15 godina staža u Općini dobila otkaz.

Ali, pošto mi u Promini, kad je Načelnik u pitanju nesmijemo niti nagađati, niti pretpostavljati bez materijalnih dokaza- smatrajte da nisam ništa rekao (jer i sad drkćem od prošlih suženja, i novih tužbi).

Uf….udahnut ću malo zraka… smiriti drhtave ruke…i nastaviti sa pisanjem.

Financijskog referenta, u obavljanju vođenja knjiga, zamjenio je obrtnik koji je uz ugostiteljstvo registriran i za vođenje financijskih knjiga.
Načelnik je navodno sa istim potpisao ugovor o vođenju financijskih knjiga Općine Promina (kojeg također mi Vijećnici nikada nismo vidjeli).

Sad, ako Vijećnike ili građane Promine zanima stanje financije u Općini, mogu se uputiti u Primošten, i potražiti knjigovodstveni servis Općine Promina!!!???

Uglavnom, Vijećnici su se složili, da je ovakvo stanje neodrživo, te je Općinsko Vijeće zatražilo mišljenje o svemu od „Središnjeg ureda za upravu“.

Evo kakav je odgovor stigao:

Photobucket

Ukoliko ste pročitali dokument, mogli ste zaključiti da knjigovodstveni servis ne može voditi financijske dokumente u Općini Promina, nego je potrebno zaposliti djelatnika na tim poslovima.

Logično je zapitati se zašto Načelnik nije zaposlio odmah novog financijkog referenta, nakon što je N.DŽ dao otkaz?


Sad ću ja opet….

Kad bi nam bilo dozovljeno nagađati, pretpostavljati, možda bi mogli reći kako se odgovor krije u smanjenju mase plaća u Općini Promina.

Da pojasnim….

Općina Promina sada na plaće svojih djelatnika troši više od 44% izvornih prihoda!
Naputak Vlade je da se na plaće ne smije trošiti više od 20% izvornih prihoda lokalne jedinice (Općine koje troše više od 20%-vjerojatno će se ukidati ili neće dobivati pomoć od Države).

Prema naputku Vlade, plaće zaposlenih su Općini su smanjene svima (skoro 30% -Zeli, Agi i Mariji) osim Pročelniku i Načelniku kojima je ostala ista.
Općinsko vijeće donijelo je Odluku da se Načelnikova plaća smanji za 17%, ali je tu Načelnik Odluku stavio van snage, i tužio nas Uredu za državnu upravu…te mu je plaća ostala ista.

Kao pravi vođa….prvo je plaću skinuo sebi, a tek ostalima…..pročitao sam negdje nedavno….
Kako da ne…
Naš je Načelnik prvo plaću skinuo svima, kako bi njegova mogla ostati ista.

Kad je financijski referent u pitanju….njegova plaća je „0“ kuna, i tu je maksimalna ušteda, maksimalno smanjenje mase plaća, jer se knjigovodstveni servis plaća iz stavke intelektualnih usluga, a to ne ulazi u „onih 20%“- to nije masa plaća djelatnika u Općini!?

Što mislite, što će biti nakon što Načelnik pročita mišljenje Središnjeg ureda za državnu upravu?


Oznake: općina promina

- 10:56 - Komentiraj post (3) - Link posta

petak, 05.11.2010.

Uređuje se Dom kulture u Oklaju

Photobucket

Dom kulture u Oklaju, objekt je čije se uređenje interijera već desetak godina nalaze u Općinskom proračunu u planu za realizaciju.
Godine prolaze, ali Dom nikako da se završi, nikako da se u njemu urede sanitarni čvorovi, postave podne pločice u velikoj sali....da se Dom konačno privede svrsi... da u njemu opet zapjevaju kao nekad: Mišo Kovač, Oliver Dragojević, Josipa Lisac, Magazin....(dobro, ovo zadnje će ići ipak malo teže), da u Dom konačno može ući kultura!

Prije mijesec dana, pročitao sam natječaj za „Sanaciju Doma kulture u Oklaju“.
Ovih dana, očekivao sam pročitati i objavu o izboru najpovoljnijeg ponuđača za navedene radove, ali te objave za sada još nema.

Ipak, jučer su radovi na uređenju Doma, nakon dugih godina čekanja započeli.
Radove izvodi vinkovačka firma „Kulić-invest d.o.o“ , a iste nadzire Kamel Shihabi dipl.ing arhitekture iz Drniša.
Vrijednost radova je 395.269,33kn, a rok završetka radova je 25 radnih dana (od jučer 04.11.2010).

Čitajući troškovnik ugovorenih radova, može se pročitati kako će izvođač radova :

-popraviti 15 metara kvadratnih krova Doma kulture
-zamjeniti 20 metara krovne limarije
-nazidati skoro 85 metara kvadratnih pregradnih zidova za buduće sanitarne čvorove
-grubo i fino ožbukati 332 metra kvadratna zidova
-postaviti približno 100 metara kvadratnih spuštenih plafona
-izraditi 272 m2 hidroizolacije podova
-izraditi estrihe na 344 m2 podova
-pripremiti štemanjem 495 metara zidova za postavljanje el.instalacija
-postaviti 10 PVC unutarnjih vrata raznih dimenzija
-postaviti 3 PVC prozora
-popločati podove pločicama na 62 m2
-popločati zidove keramičkim pločicama na 195 m2
-ugraditi na 92 metra kvadratna porculanske pločice
-postaviti PVC podne obloge na 154 metra kvadratna

i sad da ne nabrajam dalje u detalje...postaviti još vodu, odvode kanalizacije, struju, ventilaciju.....

Sredstva za ove radove osigurana su u proračunu općine Promina za 2010 godinu u iznosu od 200.000.00 kuna, izvor financiranja „Opći prihodi i primitci“, razliku do 395.269,33 kn-skoro još dodatnih 200.000.00 kuna pokriva, prema neslužbenim informacijama jedno Ministarstvo (čije ime kao pravi novinar, nisam zapamtio).


Oznake: općina promina, Oklaj

- 17:44 - Komentiraj post (14) - Link posta

petak, 29.10.2010.

Radno mjesto u Općini Promina

Za sve one koji su u potrazi za poslom, a imaju završenu višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera, evo oglasa Zavoda za zapošljavanje koji će ih možda zanimati;********************************************************************************
Mjesto rada: OKLAJ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

VIŠI SAVJETNIK/ICA-TAJNIK/ICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Mjesto rada: OKLAJ, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
________________________________________
Broj traženih radnika: 1
________________________________________
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad
________________________________________
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
________________________________________
Način rada: Smjena - prijepodne
________________________________________
Naknada za prijevoz: U cijelosti
________________________________________
Natječaj vrijedi od: 28.10.2010
________________________________________
Natječaj vrijedi do: 5.11.2010
________________________________________
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu
________________________________________

Posloprimac

Potrebna zvanja:
* upravno pravni
* Ekonomija
________________________________________
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska
________________________________________
Vozački ispit: Kategorija B
________________________________________
Ostale informacije:

POZNAVANJE RADA NA RAČUNALU I ENGLESKOG JEZIKA

Link na pretraživač Zavoda za zapošljavanje:

http://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx?search=

********************************************************************************

Oglas je (ako se ne varam) objavio HZZ Drniš, pa više informacija možete potražiti kod njih, ili direktno u Općini Promina na brojeve telefona koji se nalaze sa lijeve strane promina.blog.hr-a.
Plaća bi trebala biti prema neslužbenim informacijama negdje oko 1.600.00 kuna mjesečno.


Za sve one koje ovaj oglas ne zanima, evo jedan zanimljivi filmić;
Oznake: općina promina

- 21:45 - Komentiraj post (4) - Link posta

četvrtak, 28.10.2010.

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VIJEĆNIKA OV Promina

Nedavno je u komentarima postavljeno pitanje kakvo je sada (političko) stanje u Općini Promina.

Evo Priopćenja kojeg su Vijećnici Općine Promina uputili svim medijima još 30.08.2010. godine.
Isti je objavljen u vijestima Radio Drniša, dok se drugim medijima nije uklapao u niti jednu temu vezanu za Prominu-te je objava izostala.Evo priopćenja u cijelosti:

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST VIJEĆNIKA

OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PROMINA

30.kolovoza 2010.godine

MEDIJIMA – SVIMA
PRIOPĆENJESvjesni činjenice da je u Općini Promina evidentan problem u nesuradnji Općinskog vijeća i načelnika, te da je to naš unutarnji problem, nismo bili skloni isticati to u medijima kao što je to bio načelnik. U nelagodi prema biračkom tijelu, svjesni odgovornosti i višeg interesa, vjerovali smo u mogućnost osvješćenja.
Međutim, taj put strpljivosti je iscrpljen.

Mi, vijećnici Općine Promina smo se osvjedočili da je načelnik naše općine konfliktna, narcisoidna i nevjerodostojna osoba s kompleksom superiornosti, sklonošću manipulacijama i velikom, ali negativnom energijom kojom se napaja u neprestanim sukobima.

Na primjeru te osobe se tako slikovito potvrđuje istina o prikazu stvarnog karaktera osobe nakon što joj se dade vlast.

O svemu tome govore sljedeće činjenice :

Ova osoba nije za suradnju, a timski rad prihvaća po svom modelu razlomka (umjesto umnoška ili zbroja) u kome je on brojnik, a tim gura u nazivnik, gdje mu je snaga veća što je tim slabiji.

Netransparentnost i tajnovitost u svom radu pravda silnim zavjerama i opstrukcijama raznih protivnika, iza čega se sve više naziru jalove aktivnosti ili obmane u manipulacijama.

U redovito čestim konfliktnim nastupima na svim razinama neprestano umnožava protivnike što nam općini stvara sve veću štetu.

Na putu je ostvarenja prominskog jedinstva na političkoj sceni ali protiv sebe.

U njegovom trudu stvaranja dojma usamljenog mesije sve više ga se prepoznaje kao populističkog prsatog busana o kome najviše govore njegova djela pokazana u Domovinskom ratu ili kapitalni projekti koje je ostvario ili koje će ostvariti, a koji Promini život znače.Što se dogodilo:- izbori, načelnik Paul Cota, vijeće u sastavu ; 5 HSP, 5 HDZ i 2 NL

- uspješno formirano općinsko vijeće

- dat otkaz računovodstveno – knjigovodstvenom referentu

- ne postoji mogućnost nadzor kao ni uvida u pravilnost poštivanja proračuna općine

- arogancija, podcijenjivanje, omalovažavanje vijećnika i vijeća

- ne odgovaranje na opetovana pitanja vijećnika

- dodjela financijske pomoći za ogrijev osobama dobrog financijskog statusa, s osobnim vozilima i mjestom prebivališta izvan Promine

- nedostavljanje pisanih materijala za sjednice vijeća sukladno poslovniku

- udruživanje vijećnika bez obzira na stranačku pripadnost zbog netransparentnog rada načelnika općine, stagniranja i mogućnost ukidanja općine zbog prevelikih rashoda u odnosu na prihode

- osnivanje komunalnog poduzeća Eko Promina s djelatnostima koje nisu u skladu s odlukom općinskog vijeća

- veto na svaku odluku vijeća kojom se komunalno poduzeće Eko Promina dovodi u pitanje

- veto na odluku vijeća o smanjenju koeficijenta i donačelnika za plaću načelnika sukladno preporuci Vlade RH

- veto na odluku vijeća kojom se donosi pravilnik koji definira korištenje službenih motornih vozila, mobitela i službenih kartica

- veto na ostale odluke vijeća kao što su izmjena i dopuna statute…

- sporazum s udrugom Zvonimir – netransparentnost i neistina o navodnoj hrpi materijala od kojih se sastoji ugovor a isti je vijećnicima nedostupan navodno zbog Zakona o zaštiti autorskih prava

- udruživanje u LAG, ni jedna informacija ni izviješće sa službenog puta u Češku i Sloveniju bez obzira što je nadležnost vijeća donošenje odluke o udruživanju

- njega i pomoć za starije i nemoćne, ni jedna informacija a u proračunu se treba osigurati 10% od planiranih 80000 kn

- nepoštivanje statuta, poslovnika i samog predsjednika općinskog vijeća na sjednicam općinskog vijeća

- ekološka osviještenost - nelegalno odlaganje građevinskog materijala kao i gradnja na šumskom dobru, kompenzacija – azbestne vodovodne cijevi za stolarske usluge, prijedlog oporabilišta građevinskog otpada u boksitne jame

- kupovina kontejnera za komunalno poduzeće Eko Promina izvan odobrenih sredstava u proračunu

- prešutno odobrenje istražnih radova za nove kamenolome na području Ljubotića

- prijetnje tužbom i tužba prema vijećniku općinskog vijeća i gubitak spora

- odbijanje suradnje sa znanstveno – stručnom i poduzetničkom skupinom volontera za razvoj gospodarstva u Promini - dopis da se odbija daljnja suradnja s načelnikom općine i isključiva suradnja s općinskim vijećem

- kršenje donesenih odluka vijeća po kontima u rebalansu za 2009.godinu i proračuna za 2010.godinu

- nepodnošenje godišnjih kao ni polugodišnjih izviješća po proračunu sukladno statutu

- manipulacije, obmane i neistine upućene tijelima državne uprave o nefunkcioniranju općinskog vijeća zbog nedonošenja odluka koje su po zakonu u obavezi a sve zakulisnim igrama

- izgradnja poduzetničke zone, kao zamašnjak gospodarskog razvoja Promine, nije niti u povojima, općina Promina ne sudjeluje na natječajima za financiranje infrastrukturnih i gospodarskih projekata koji se učestalo raspisuju, izvorni prihodi općine se rapidno smanjuju

- bavljenje smicalicama i podvalama a neriješavanje životnih problema općine kao što je gospodarstvo, razvoj i stvaranje uvijeta da se u Promini radi - a tada se može i živjetiA sada nešto u stilu Sanimirova kondicionala – temelja načelnikove tužbe u promašenom sudskom sporu :

Što bi bilo kad bi načelnik povodom svih ovih navoda opet potegao sudsku tužbu?
Vjerojatno bi ga opet zastupao isti odvjetnik kao i u prethodnom sporu, a s kojim je sklopio ugovor o davanju intelektualnih usluga općini.

Da li bi i tu opet bilo nekog dima?VIJEĆNICI OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PROMINA:Rajko Žulj _________________________________Drago Klepo _______________________________Mladen Ujaković ____________________________Tihomir Budanko ____________________________Stipe Knežević ______________________________Pavao Džapo ________________________________Denis Bronić ________________________________Milan Džapo ________________________________Krste Radas _________________________________Sanimir Sarić ________________________________


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(Svi navedeni Vijećnici su potpisali Priopćenje, ali mi je potpise nezgodno prebciti u tekst posta.)

Oznake: općina promina

- 13:20 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 28.02.2010.

Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "EKO-PROMINA"

Osnivanje komunalnog poduzeća “EKO PROMINA” d.o.o priča je o kojoj će se sigurno burno raspravljati na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Promina.

Zadnja informacija koju sam saznao je ta, da Načelni Paula Cota tvrdi ( u razgovoru sa K.R) da ima pravo imenovati direktora spomenutog d.o.o., I da će to u svakom slučaju biti Damir Čveljo.

Ova vijest potakla me na razmišljanje koju bi zapravo stručnu spremu trebao imati direktor tog kumunalnog pogona, te kako druge Općine riješavaju izbor direktora svog komunalnog poduzeća?


Evo jednog od pronađenih natječaja na internetu:

* * * * * * * *
Natječaj za izbor direktora komunalnog poduzeća "Basilija"

Temeljem Odluke Općinskog vijeće Općine Šolta KLASA: 021-05/10-01/15, UR.BROJ:2181/03-01-10 od 28.12.2009. godine, Nadzorni odbor društva Komunalno «Basilija» d.o.o. objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora
Komunalnog «Basilija» d.o.o. Grohote

UVJETI:

- VSS fakultet tehničkog ili ekonomskog smjera
- radno iskustvo na rukovodećem radnom mjestu
- Organizacijske sposobnosti
- Obvezna „B“ kategorija
- Poznavanje rada na računalu
- Plan i program poslovanja za 4 godine
- Strani jezik

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom prijepisu:

1. Dokaz o stručnoj spremi;

2. Dokaz o radnom iskustvu (opis dosadašnjeg rada s kratkim životopisom);

3. Uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak
(čl. 239 ZTD-a) ne stariji od 15 dana;

4. Plan i program poslovanja za 4 godine;

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Sa svim kandidatima će se obaviti razgovor o prijemu u službu.
Prijave se podnose na adresu: Općina Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, s naznakom „natječaj za izbor direktora“.

Kandidati će o izboru biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana po izboru direktora.

NADZORNI ODBOR

* * * * * * * *

Tako to rade drugi….

A kako se to radi kod nas…znate I sami….


Inače, nekad se volim “praviti blesav” I vjerovati u sve što mi ljudi govore…..

Ali, istina I voda uvijek nađu svoj put….a osobe koje me jednom prevare, više nikad ne mogu steći moje povjerenje.


Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (9) - Link posta

srijeda, 24.02.2010.

Osnovano komunalno poduzeće „EKO PROMINA“ d.o.o.

Osnivanje novog komunalnog poduzeća u vlasništvu Općine Promina priča je koja se često spominje u zadnje vrijeme, kako na promina blogu, tako i u lokalnim ćakulama.

Premda Općina Promina već ima „Vlastiti komunalni pogon“, na 28. sjednici, održanoj 20.ožujka 2009. godine, Općinsko vijeće Općine Promina donosi:

„Odluku o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalne djelatnosti“.

Detalje o ovoj Odluci, možete pronaći u Službenom Vijesniku Šibensko kninske županije broj.3- na stranici 47.

Evo samo nekoliko izvoda iz Odluke:

Komunalno poduzeće, Općinsko vijeće je planiralo osnovati za sljedeće djelatnosti:

-održavanje čistoće,
-održavanje javnih površina
-uređenje zelenih površina, parkova i dječjih igrališta
-odvoz i likvidacija komunalnog otpada i fekalija
-odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda
-uređenje i održavanje tržnica na malo
-uređenje i održavanje groblja i obavljanje pogrebnih poslova
-održavanje nerazvrstanih cesta
-uređenje i održavanje javnih česmi cisterni i bunara
-obavljanje usluga parkirališta
-usluge građenja, projektiranja i nadzora nad grobljem

Nadzor nad radom društva, normalno radila bi tijela društva i to:

-Skupština društva
-Uprava društva

Skupština društva je tijelo u kojem osnivač donosi odgovarajuće odluke na koje je ovlašten zakonom i ovom odlukom.
Skupština društva ima 5 članova koje bira Općinsko vijeće Općine Promina.
Četiri člana Skupštine bira se iz reda vijećnika Općinskog vijeća, a jedan član iz reda zaposlenika društva.

Uprava društva sastoji se od jednog člana- direktora društva kojeg svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština društva.
Uprava društva dužna je najmanje jednom godišnje izvjestiti Skupštinu o poslovanju.
Uprava je ovlaštena samostalno poduzimati poslove društva bez ograničenja osim ako izjavom ili pojedinačnim aktom za pojedine poslove nije drigačije određeno.Sad kad znamo kako je priča krenula, evo i drugog dijela priče...odnosno realizacije Odluke Općinskog vijeća...i imamo sljedeću situaciju:Osnovano je sljedeće društvo:


* * * * * * * * * * *

TEMELJNI PODACI
SUBJEKT: EKO PROMINA d.o.o.
Matični broj :100016114
OIB: 90431466150
Registarski sud : Trgovački sud u Šibeniku
Tvrtka : EKO PROMINA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti
Skraćena tvrtka:EKO PROMINA d.o.o.
Sjedište :Oklaj, Put kroz Oklaj 129
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA

Nkd Djelatnost
* - Djelatnost organiziranja sajmova
* - Održavanje čistoće
* - Odlaganje komunalnog otpada
* - Održavanje javnih površina
* - Održavanje nerazvrstanih cesta
* - Tržnice na malo
* - Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
* - Obavljanje dimnjačarskih poslova
* - Javna rasvjeta
* - Djelatnost javne odvodnje otpadnih voda
* - Vodoopskrbna djelatnost
* - Upravljanje grobljem
* - Skupljanje otpada za potrebe drugih
* - Prijevoz otpada za potrebe drugih
* - Posredovanje u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
* - Skupljanje, oporabe i/ili zbrinjavanja (oporabe odlaganja,
spaljivanja i drugih načina zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost
gospodarenja posebnim kategorijama otpada
* - Uređenje zelenih površina, parkova i dječjih igrališta
* - Obavljanje usluga parkirališta
* - Projektiranje, građenja, uporaba i uklanjanje građevina
* - Nadzor nad gradnjom

Temeljni kapital
20,000.00 kuna


Članovi društva - osnivači
OPĆINA PROMINA
Funkcija - jedini osnivač d. o. o.


Članovi uprave - likvidatori
Damir Čveljo, rođen/a 26.05.1965, ,
Funkcija - član uprave
Ovlaštenje - direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Temeljni akt:
Izjava o osnivanju od 27. kolovoza 2009.g.

* * * * * * * * * * *
Vratit ću se malo na sam početak priče:

„Uprava društva sastoji se od jednog člana- direktora društva kojeg svojom odlukom imenuje i opoziva Skupština društva“.

„Skupština društva ima 5 članova koje bira Općinsko vijeće Općine Promina“.

Ako se poštivala Odluka Općinskog vijeća Općine Promina kod osnivanja ovog Društva, onda se nije poštivalo Općinsko Vijeće koje je trebalo znati koga je izabralo za Direktora društva?

Sjećate se kad sam nedavno napisao:

„Uostalom, o Načelnikovoj transparentnosti u zapošljavanju svjedočit ćemo kad se osnuje novo komunalno poduzeće. I ptice na granama znaju kome je tamo obećano radno mjesto...a nama ostaje samo da pričekamo hoće li tako i biti- izborna obećanje su izborna obećanja!“

Ako Vas zanima kontekst u kojem je objavljen navod prije skoro mjesec dana, točnije 21.01.2010, ...onda posjetite link:

http://www.blog.hr/print/id/1627204681/raste-broj-nezaposlenih-u-promini.html

Jeli netko možda negdje pročitao Natječaj da se traži direktor EKO PROMINA d.o.o.????

Toliko o zamjeranju netransparentnosti drugima.....


Na kraju, koja će biti stvarna razlika u radu novog komunalnog poduzeća u odnosu na „staro“, (odnosno Vlastiti komunalnio pogon), ostaje nam da vidimo.


Nadopuna posta 25.02.2010:

Zaboravio sam navesti izvor temeljnih podataka za “EKO PROMINA d.o.o.”

Sve što sam naveo pod temeljnim podacima, može se provjeriti na web stranici:
“Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj”
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Link je sljedeći:
https://sudreg.pravosudje.hr/Sudreg/pages/detaljiSubjekta/temeljniPodaciSubjekta.faces

Kad kliknete na navedeni link, upišite u polje “Naziv” pojam “Promina”.
Na samom dnu stranice nalazi se “EKO PROMINA d.o.o.”, a detalje možete pročitati kliknuvši na Matični broj 100016114.

Podaci koje sam naveo, vrijede na dan pisanja posta 24.02.2010. ( za kasnije ne garantiram).


Zašto pišem sve ovo?

Danas sam razgovarao sa Damirom Čveljom, I on se ograđuje od konteksta u kojem se spominje u ovom postu, te navodi da nije niti Direktor “EKO PROMINA d.o.o.”, a isto tako da nije niti u radnom odnosu u spomenutom d.o.o.

Ispričavam se Damiru Čvelji zbog neugodnosti koje je doživio objavom mog posta.
Nije se radilo o zloj namjeri prozivanja Damira Čvelje, nego o doslovnom kopiranju podataka iz sudskog registra, a kako se njegovo ime tamo našlo postao je “ni kriv ni dužan” dio posta.Kako se sada iz svega može zaključiti da zasnivanja radnog odnosa nije bilo…
Kako ne bi gubio vrijeme po sudovima zbog tužbi za klevetu od strane Načelnika Paula Cote, ako se on kojim slučajem našao uvrjeđenim ovim postom, I njemu se ispričavam.


Eto, nadam se da Vam je sada sve jasno….

Iskreno…meni tek sada ništa nije jasno….
Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

petak, 29.01.2010.

Iznajmljuju se poslovni prostori u Oklaju

Danas sam malo prošetao do Općine i saznao da ovih dana, točnije sutra u subotu 30.01.2010 u Slobodnoj Dalmaciji izlazi sljedeći:
* * * * * * *

„Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na području općine Promina u vlasništvu iste i to:

-poslovni prostor koji se nalazi u zgradi označenoj kao čestica zgr. 289 k.o. Oklaj, površine 26m2- ex trgovina mješovite robe (zadružna trgovina op.a)

-poslovni prostor koji se nalazi u zgradi označenoj kao čestica zgr. 289 k.o. Oklaj, površine 21,5 m2- ex piljara

Pravo natjecanja imaju fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju se daje zakup.

Uz ponudu natjecatelji moraju priložiti rješenje o upisu u sudski registar odnosno registar obrtnika

Namjena poslovnog prostora je prodaja voća, ribe, pečenjarnica, frizerski salon, kladionica, zanatske usluge i dr.

Poslovni prostor se daje u zakup na rok od 7 (sedam) godina.

Početni iznos mjesečne zakupnine utvrđuje se u iznosu od 10kn/m2

Na ime jamčevine natjecatelji trebaju uplatiti početni iznos mjesečne zakupnine i to na žiro račun općine Promina broj:2411006-1829800000, poziv na broj 21-7757-matični broj, a dokaz (uplatnica) o izvršenoj uplati treba dostaviti uz prijavu.

Prijave bez uplaćene jamčevine će se odbaciti kao nepotpune.

Jamčevine se natjecatelju koji nije dobio poslovni prostor vraća, a onome koji dobije uračunava u cijenu zakupnine.

Ponude na natječaj primaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u listu Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči općin Promina, a dostavljaju se na adresu:

Općina Promina
Općinski Načelnik
22303 Oklaj
S naznakom za natječaj „ponude za poslovni prostor“- ne otvaraj

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršit će se u roku 8 dana po zaključenju natječaja

Potonja pitanja između zakupodavca i zakupca regulirat će se ugovorom o zakupu.

Zakupodavac zadržava pravo da bez obrazloženja odbije ponudu ili poništi ovaj natječaj i pri tome ne snosi odgovornost prema odbijenim ponuditeljima.

Ovaj natječaj objavit će se na oglasnoj ploči općine Promina

Načelnik

Paul Cota

* * * * * * *


Eto, tako bi otprilike trebao izgledati Natječaj….

Ako Vas zanima još koja sitnica, možete nazvati Općinu…..

Broj Pročelnika Žare Sumana, koji je pisao ovaj Natječaj je 022/881-018Oznake: općina promina

- 13:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 25.01.2010.

Naknada za korištenje prostora elektrana

Često se na sjednicama Općinskog vijeća Promine, onako usput ili namjerno spomene tema visina naknade koju plaća HE «Miljack»a Općini Promina.

Stekne se i dojam da HE «Miljacka» na neki način zakida Općinu, jer iz godine u godinu uplaćuje na račun Općine sve manje iznose naknade.
Odlučio sam se malo pozabaviti tom temom kako bi nam svima bilo jasno o kakvoj se to zapravo naknadi radi, i zašto ona zadnjih godina konstnstno pada.

Priča o naknadi koliko sam uspio pronaći na internetu počima 1995 godine i to sljedećom Odlukom Vlade RH
(premda je i prije elektrana plaćala određene naknade, ali tada nije bilo Općine (Oklaj) Promina, nego su sredstva uplaćivana Općini Drniš) :


* * * * * * * * * * * * * * *

Na temelju članka 7. Zakona o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90, 47/90, 61/91, 26/93 i 78/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 1995 godine donijela


ODLUKU

O VISINI NADOKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

I.
Elektroprivredni subjekti, koji se bave proizvodnjom električne energije, plaćaju nadoknadu za korištenje prostora jedinicama lokalne samouprave (opčinama i gradovima) na čijim su područjima njihovi objekti za proizvodnju električne energije (u daljnjem tekstu: elektrane) izgrađeni.

II.
Visina nadoknade za pojedinu elektranu utvrđuje se tako da se pripadni koeficijent za obračun nadoknade, iskazan u lipama/kWh, množi s količinom električne energije proizvedenom na njenom pragu u promatranom razdoblju, iskazanom u kWh.
Za elektranu koja je smještena na područjima dvije ili više jedinica lokalne samouprave, ova se nadoknada raspoređuje na svaku od njih, srazmjerno veličini prostora koje su elektrani ustupile na korištenje.

III.
Elektroprivredni subjekti koji se bave proizvodnjom električne energije, obvezni su nadoknedu platiti do konca mjeseca, za električnu energiju proizvedenu u prethodnom mjesecu.

IV.
Nadoknada za korištenje prostora ne plača se za sljedeče elektrane: dizelski električni agregati za vlastite po trebe, hidroelektrane do 500 kW instalirane snage, elektrane na bioplin, elektrane na sunčevu energiju, elektrane na energiju vjetra, elektrane na energiju valova i elektrane na geotermalnu energiju.

V.
Popis elektrana za koje se nadoknada plača, pripadni koeficijenti za obračun nadoknade te raspodjela nadoknade po jedinicama lokalne samouprave na čijim su područjima smještene, sastavni su dio ove Odluke.

VI.
Danom početka primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini nadoknade opčinama za korištenje prostora koji koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području ("Narodne novine", broj 47/91).

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. svibnja 1995. godine.

Klasa: 310-02/94-01/03
Urbroj: 5030116-95-3
Zagreb, 6. travnja 1995.

Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.
* * * * * * * * * * * * * * *

Nakon Odluke, slijedi “Popis elektrane, jedinični iznosi nadoknada popis gradova i opčina na čijem području su elektrane smještene”, ali mene za sada samo zanima HE “Miljacka” koja Općini Promina plaća naknadu, I evo što možemo pročitati:

* * * * * * * * * * * * * * *
Elektrana HE MANOJLOVAC (tada se još tako zvala primj. a.)
Jedinični iznos nadoknade 0.3852 Ip/kWh
Općina ili grad na čijem području je elektrana smještena Raspodjela %
Oklaj 50.00
Ervenik 22.00
Kistanje 28.00
* * * * * * * * * * * * * * *


Kad pojednostavimo priču, možemo zaključiti da Općina Promina od svakog proizvedenog kWh el.energije na pragu elektrane dobije 50% od 0.3852 Ip/kWh (pomnoženih sa proizvedenim kWh), a drgugih 50% podjele općine Ervenik I Kistanje na čijim se područjima također nalaze objekti elektrane.


Vas na kraju naravno sve zanima koliko je to na kraju novca?

HE “Miljacka” prema podacima koje navodi HEP na svojoj službenoj stranici pod linkom:
http://www.hep.hr/proizvodnja/osnovni/hidroelektrane/jug/nakrki.aspx

proizvodi godišnje “maksimalna godišnja proizvodnja: ('81-'97) Emax = 147 GWh ('74)

Naravno, to je maksimum, a prosjek je negdje oko 117 GWh ili 117,000,000 milijuna kWh.

Kako nam je lakše računati u kunama, nego u lipama, onda je 0.3852 Ip/kWh= 0,003852kn/kWh.

I sada imamo ukupan iznos naknade koji uplaćuje Prominu, Erveniku I Kistanjama HE “Miljacka”:

117,000,000 milijuna kWh x 0,003852kn/kWh.=450,684,00kn

Od tog iznosa, Općina Promina dobije 450,684,00kn x 50%=225,342,00 kuna.


Naravno, sad sve zanima zašto taj iznos nije svake godine isti.

Odgovor je jednostavan.

Dotoka Krke nije uvjek ista, I nekad su godine bogate vodom, a nekad kao zadnjih nekoliko godina globalno zatopljenje ima svoje posljedice….i dotoka je debelo ispod prosjeka.

A možda se I ne radi o globalnom zatopljenju, nego oscilacijama dotoke Krke na način da imamo 7 godina rastuću dotoku Krke, a zatim sedam godina padajuću dotoku Krke (ali to je podatak s kojim se već stručnjaci trebaju pozabaviti.

Uglavnom:

Manja dotoka Krke- manja proizvodnja-manja naknada.


Ono što se može primjetiti kad je sam iznos naknade u pitanju, to je da je on od 1995 godine nepromjenjen.

Logično je zapitati se da li je netko sve ove godine tražio povećanje naknade (s obzirom da je cijena el.energije rasla od 1995 godine)?
Tu ne mislim samo na našu Općinu, nego na sve općine na čijim se područjima nalaze elektrane.


Prije nešto više od godinu dana bio je jedan takav pokušaj u Saboru, ali je propao.
Evo nešto I o tome:


* * * * * * * * *
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ODLUCI O VISINI NAKNADE ZA PROSTORE KOJE KORISTE OBJEKTI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE
Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i zastupnik Dragutin Lesar (nezavisni)

“Prijedlogom se traži povećanje naknade od 20 posto za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije. O Prijedlogu Hrvatski je sabor raspravljao 20. studenoga 2008.”

* * * * * * * * * *Da skratim priču, zaključak je sljedeći:

“Hrvatski je sabor 21. studenoga 2008. donio Zaključak (70 „za”, 33 „protiv”, 1 „suzdržan”) da se ne prihvaća Prijedlog zaključka o Odluci o visini naknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije zbog razloga navedenih u mišljenju Vlade i radnog tijela.”

Koga zanima više, evo link:
http://hidra.srce.hr/arhiva/8/39100/www.sabor.hr/IHS_497_WEB.pdfNadam se da je sada svima jasno sve u vezi ove naknade, odnosno da nitko nikoga ne zakida, jer HE “Miljacka” svake godine u Proračun općine Promina uplati iznose od 200.000.00 kn +/- 20,000,00 kuna ovisno o "Božjoj volji" -koliko će nam Bog kiše poslati.

Oznake: općina promina, HE Miljacka

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

petak, 22.01.2010.

Svi su drugi krivi, samo nisam ja!

Sa sedam dana zakašnjenja, saznao sam da je u Šibenskom listu objavljen zanimljiv članak vezan uz probleme koje ima načelnik općine Promina sa Općinskim vijećem.Evo prve tvrdnje iz članka:

„Vijećnici HDZ-a protiv solarne elektrane?“

Načelnik je još 27.07.2009 na 3. Sjednice Općinskom vijeća Promine od Općinskog vijeća tražio donošenje zaključaka po točki dnevnog reda:

„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“
Link na zapisnik sa te sjednice:
http://www.blog.hr/print/id/1626541547/opcinsko-vijece-promineo-solarnoj-elektrani-odlucuje-u-tajnosti.html

Ako pročitate post pod navedenim linkom, uočit će te da su vijećnici HDZ-a davno prije te točke dnevnog reda napustili sjednicu vijeća….Evo druge tvrdnje iz članka:

„Nemam potrebnu potporu svih vijećnika za razvojne projekte. Tako hadezeovi i nezavisni vijećnici nisu podržali pismo namjere zagrebačkog NEXUS investicijskog fonda za solarnu elektranu, kaže načelnik Paul Cota“


Već sam naveo da vijećnici HDZ-a nisu ni bili nazočni kad se raspravljalo o toj točci dnevnog reda (načelnik zna zašto su otišli), a ja kao nezavisni napustio sam Sjednicu jer je načelnik tražio da se o toj temi donose zaključci u tajnosti, bez informacija za javnost- na što ja nisam pristao.

Više o solarnoj elektrani možete pročitati u nedavno objavljenom postu pod linkom:
http://www.blog.hr/print/id/1627200992/projekt-solarna-elektrana-u-promini-neide-dalje.html
Evo treće tvrdnje iz članka:

„Na žalost, tu potrebnu podršku za razvojne projekte nemam. Hadezeovi i nezavisni vijećnici nisu dali potporu za pismo namjere zagrebačkog NEXUS investicijskog fonda za solarnu elektranu, njima ne treba komunalno poduzeće, uz obrazloženje da je u našem okruženju osnivano niz komunalnih poduzeća koja su kasnije propala, kaže Cota“.


Za solarnu elektranu sam već napisao dovoljno…a što se tiče komunalnog….

Istina je da su i vijećnici HDZ-a i NL Krste Radasa upozorili da su i općine Biskupija i Kistanje bile osnovale komunalno poduzeće, te su ista zbog nerentabilnost propala i pripojena kninskom komunalnom poduzeću.
Istina je i da Općina Promina još od 27.03.2003 godine ima „Vlastiti komunalni pogon za obavljanje komunalne djelatnosti u Općini Promina“.

Istina je i da sam ja osobno Načelniku na jednoj od sjednica vijeće pročitao sljedeće:

Djelatnost vlastitog komunalnog pogona je:

(Članak 3.)
-održavanje čistoće, odnosno čišćenje javnih površina
-skupljanje i odvoz komunalnog otpada ne uređeno odlagalište
-odlaganje komunalnog otpada
-uređenje i održavanje groblja
-uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i napuštenih vozila
-održavanje nerazvrstanih cesta

Članak 11. kaže sljedeće:

Sredstva za obavljanje komunalne djelatnosti osiguravaju se iz:
-cijene komunalne usluge odvoza smeća
-dijela komunalne naknade
-proračuna Općine Promina
-dr. zakonom dopuštenih izvora

Više o „Vlastiti komunalni pogon za obavljanje komunalne djelatnosti u Općini Promina“, možete pročitati u Službenom Vjesniku šibensko-kninske županije broj 8. stanica 47. koji je izašao 01.09.2003.

Premda Općina ima svoj „Vlastiti komunalni pogon za obavljanje komunalne djelatnosti“, Općinsko vijeće u svom prošlom mandatu (u kojem ja nisam bio) donijelo je Odluku o osnivanju komunalnog trgovačkog društva u vlasništvu Općine Promina.

Zašto?

Zato što se na taj način smanjuju izdatci za plaće djelatnika u Općini, te na taj način trošimo manje od 20% izvornih prihoda u Proračunu Općine za plaće djelatnika-i kao takva naša Općina neće biti ukinuta- to je moje mišljenje…a vrijeme će pokazati da li je točno.


Istina je i to da smo u Proračunu općine Promina za 2010 predvidjeli 20,000.00 kuna za osnivanje komunalnog poduzeća.

Znači da od strane Vijećnika nema nikakve blokade za osnivanje komunalnog pogona!

Evo četvrte tvrdnje iz članka:

„Navodi kako nije imao potrebnu potporu sedmorice vijećnika niti sa aktualiziranje pitanja Doma za starije i nemoćne osobe, prominskog vodovoda i niza drugih pitanja“.


Kad smo kod „aktualiziranje pitanja Doma za starije i nemoćne osobe“ evo zaključka sa 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina održane (29.07.2009.), pod točkom:

„10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za starije i nemoćne osobe“

„Predsjednik Vijeća Zvonimir Bandalo predlaže upućivanje oštrog prosvjeda prema svim nadležnim za otvaranje Doma, kako bi se problem riješio…. Te da se sa slučajem upozna I Državno odvjetništvo.

Za prjedlog je glasalo svih 7. preostalih vijećnika na Sjednici (5 HSP+ 2 NL)


Kad smo kod „aktualiziranje pitanja prominskog vodovoda, evo i tog zaključka (ako se radi o mataskom vodovodu):

„9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići“

Predsjenik Vijeća dao je prjedlog o Upućivanju oštre prosvjedne note prema svima koji odlučuju o završetku vodovoda za Marasovine Matase I Zeliće, kako bi se taj problem što prije riješio.

ZA Prjedlog je glasalo 9 Vijećnika (5 HSP+2 NL, +2 HDZ)
PROTIV –Nitko
SUZDRŽAN 1 (HDZ)
Evo pete tvrdnje iz članka:

„Navest ću i primjer prof. div Slavka Kulića, eminentnog ekonomskog stručnjaka, rodom iz Razvođa, koji je pristao biti moj savjetnik za ekonomska pitanja, ali pošto nije stranački obojen, tražio je da na sjednici Općinskog vijeća zatražim suglasnost svih vijećnika.
Međutim, vijećnici HDZ-« napuštaju sjednicu, veli Cota“.

Najbolje da opet citiram moj post koji se bavi temom 3. Sjednice općinskog vijeća:

* * *
8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP), dao je prijedlog na glasanje;

ZA imenovanje glasalo je 7 Vijećnika (5 HSP+ 2 NL)
PROTIV- Nitko
SUZDRŽANI 2 (HDZ)

Trojica Vijećnika HDZ-a, su do ovog trenutka napustila Sjednicu. (Tihomir, Denis, Stipe)
* * *

Novinarka je zatražila objašnjenje HDZ-a, za postupke koje je opisao Načelnik- evo i njihova viđenja situacije (Tihomira Budanka):

„Nismo mi ni za solarnu elektranu ni protiv nje bez poznatih parametara i stava Vlade oko energetskog razvoja zemlje. Naime, na usvajanje nam je ponuđeno donošenje zaključka o prihvaćanju pisma namjere, a da ne znamo što u njemu piše, jer zainteresirani investitor inzistira na tajnosti.
Sjednicu smo napustili prije donošenja zaključka, što se tiče osnivanja komunalnog poduzeća, nismo htjeli prihvatiti osnivanje poduzeća bez osiguravanja dodatnih sredstava u proračunu za njegovo funkcioniranje u prvoj godini.
Kod davanja suglasnosti prof . dr. Slavka Kulića za savjetnika, već smo prije napustili sjednicu, a načelnik po zakonu ima pravo birati sebi savjetnike i za to mu nije potrebna suglasnost vijećnika, rekao je Budanko“


Razumio bih Načelnika da je u 8. mjesecu prošle godine dao jedan ovakav intervju, ali nakon, ako se ne varam zadnje tri sjednice koje nije napuštao niti jedan vijećnik…nakon jednoglasnog donošenja Proračuna za 2010… nakon što su mu vijećnici HDZ-a dali potporu za izglašavanje plaće donačelniku…nije mi jasno u čemu je problem?

Da li se možda radi o želji za pojavljivanjem u medijima?
Da li se možda radi o pripremanju alibija za neostvarena obećanja?

Što god da je bio razlog ovom članku, sigurno nije na „putu smirivanja strasti“ kojim smo krenuli na zadnjim sjednicama vijeća.

Načelniku očito više odgovara stanje sukoba i optužbi drugih za neostvarene pomake, nego vlastito angažiranje na rješavanju Općinskih problema u okviru ovlasti koje ima, a na nikoji način ne ovise o „dobroj volji“ vijećnika HDZ-a i NL-a!

Uostalom, kako sam već jednom ako se ne varam i napisao…. Vijeće je bilo potrebno dok se ne donese Proračun za 2010, a sada mu više ne trebamo i opet može sazivati sjednice vijeća nakon tri mjeseca-koliko je krajnji zakonski rok za sazivanje istih.

To što smo trebali pričati odmah nakon nove godine o smanjenju troškova rasvjete…nikom ništa….Neka i dalje rasvjeta u Mratovu gori i danju i noću već više od mjesec dana!

To što smo ovih dana trebali raspravljati o načinu korištenja Općinskih stanova-nikom-ništa.

To što smo ovih dana trebali čuti da je objavljen natječaj za iznajmljivanje poslovnih prostora u vlasništvu Općine-nikom ništa…

To što smo trebali učenike srednjoškolce trebali obavijestiti da se jave u Općinu jer su osigurana sredstva za subvencioniranje prijevoza….opet ništa…

Tako bi mogao nabrajati u nedogled….

Ali za sve su to na kraju opet krivi HDZ i Nezavisni…jer da HSP ima većinu, onda bi bilo što?

Zaista-što bi to onda bilo drugačije?

Koliko bi se tek onda često sastajalo vijeće?


(Ako vas zanima više o odnosima u Općinskom vijeću, posjetite link:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626426843/iz-zivota-jednog-vijecnika.html)

Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

utorak, 19.01.2010.

Projekt Solarna elektrana u Promini (ne)ide dalje

Potaknut novim napisima u Slobodnoj Dalmaciji, vezanim uz gradnju „Solarne elektrane“ u Promini, odlučio sam prelistati arhivu promina.blog.hr-a, kako bi Vas podsjetio što sam kao Vijećnik pisao na tu temu, odnosno što smo o toj temi pričali na Sjednicama vijeća Općine Promina;


Prva priča:
četvrtak, 09.07.2009.
Iz života jednog vijećnika II dio
http://www.blog.hr/print/id/1626458189/iz-zivota-jednog-vijecnika-ii-dio.html


Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Dokle se stiglo sa projektom Solarne elektrane u Promini?

Odgovor Načelnika:
Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Plan za početak proizvodnje el. Energije iz Solarne elektrane u Promini je 2011. godina, da li to I dalje ostaje tako?

Odgovor Načelnika:
Ja to nisam nikad nigdje rekao. Općina je učinila sve sa svoje strane da se taj projekt realizira u Promini.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Što je to Općina učinila kad Solarne elektrane nema u Prostonrom planu Općine Promina, Županijskom prostornom planu, a niti u “Nacrtu prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (EU)”?

Odgovor Načelnika:
Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….Druga priča:

subota, 01.08.2009.
Općinsko vijeće Promine-o Solarnoj elektrani odlučuje u tajnosti!!!!!
http://www.blog.hr/print/id/1626541547/opcinsko-vijece-promineo-solarnoj-elektrani-odlucuje-u-tajnosti.html
(objavljujem još jednom cijeli post)

Nisam još uspio obraditi cijeli svoj zapisnik sa zadnje 3. Sjednice Općinskom vijeća Promine, ali zbog novih informacija u Slobodnoj Dalmaciji, preskačem na točku:

„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“

Prije prelaska na tu točku dnevnog reda, Načelnik Paul Cota nas je izvijestio da o sljedećoj točci možemo raspravljati samo ako bude „isključena javnost“, prvenstveno misleći na mene i moje pisanje na promina.blog.hr-u o svemu što se događa na Vijeću.


Opravdao je to željom Investitora, da neki važni podatci iz pisma namjere o gradnji Solarne elektrane ne procure u javnost.

Upitao sam Načelnika kada je stiglo to pismo, odnosno koji je datum na njemu, s obzirom da je Krste Radas ispred sebe također imao jedno „Pismo namjere“.

Načelnik mi je odgovorio da je od 28. srpnja…..
Pitao sam ga koje godine?
Rekao mi je 28. srpnja 2009-te godine.
Znači da je stiglo jučer?
Načelnik je opet pogledao pismo…i rekao „da…stiglo je jučer“ (?)…….

Na sve izneseno, izjavio sam da napuštam Sjednicu Općinskog Vijeća, do sljedeće točke dnevnog reda, jer ne želim sudjelovati u donošenju tako važnih odluka za Prominu, a da Promincima o tom ne smijem reći niti riječi, da donosimo odluku „Promincima iza leđa“!

Izašao sam van vijećnice, a nakon desetak minuta, u pozvao me vijećnik Rajko Đomlija da se vratim.

Vratio sam se misleći da je 11. točka dnevnog reda gotova…Međutim…Načelnik je i dalje pričao nešto o Solarnoj elektrani….a onda je dao prijedlog na glasanje!?

Od 7 nazočnih Vijećnika, 6 vijećnika, 5 HSP-a i 1 NL (Krste Radas) glasali su „Za Donošenje Zaključaka“ u vezi Solarne elektrane, dok ja nisam ni glasao što su oni protumačili kao da sam suzdržan.

Po meni, moj se glas nije trebao brojati, jer sam rekao da napuštam Sjednicu do sljedeće točke dnevnog reda…o čemu postoji i tonski zapis.
Međutim, bez mene…. ne bi bilo kvoruma za rad Vijeća….a to je onaj tko je rekao Rajku Đomliji da me pozove dobro znao!

Bravo Načelniče…ovaj put ste me lijepo preveslali….

Što je sve bilo u pismu namjere koje su navedeni Vijećnici podržali ne znam….ali današnja Slobodna Dalmacija nam donosi sljedeći naslov:


***
31.07.2009. | 21:27

Zagrebački Nexus zatražio lokaciju za gradnju ‘Zelene’ elektrane

„Promina idealna za prvu našu solarku“

A u tekstu možete pročitati:

„Nexus od Županije traži da u prostornim planovima osigura zemljište, a riječ je o gotovo 500 hektara, gdje bi se gradila elektrana snage 60 megavata, vrijedna 140“

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/64135/Default.aspx

****


Da li su Vijećnici na kraju prihvatili 500 hektara za Solarnu elektranu, umjesto do sada spominjani 250 hektara???????????

Prema neslužbenim informacijama…Načelnik Vijećnicima uopće nije pročitao pismo namjere…Te je „tajne“ podatke odlučio zadržati samo za sebe….
Ipak…Vijećnici koju su glasali za podršku ovoj ideji…vjerovali su mu na lijepu riječ, i dali svoj glas podrške!?

Ovaj članak u Slobodnoj, samo je prebacivanje loptice na Župana Pauka…
On „mrzi“ Prominu…i našeg Načelnika… i neće „dopustiti“ gradnju ovog objekta….
I tako će ispasti da nas i ovaj pute netko „sabotira“….a prava istina je još daleko od naših ušiju….ali dolazi laganim, ali sigurnim koracima….
Treća priča:

Donošenje zaključaka koje sam naveo u prethodnoj priči po meni nije bilo u skladu sa Poslovnikom Općinskog vijeća, i priča ima novi nastavak…


četvrtak, 03.12.2009.
Iz života jednog vijećnika IV (1 dio)
http://www.blog.hr/print/id/1627069288/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-1-dio.html


Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina

Sanimir Sarić (NL) pod ad.11 zapisnika „Donošenje zaključaka u svezi solarne elektrane“ upozorava na rečenicu:

„Vijećnik Sanimir Sarić iznosi da on zbog tajnosti ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju pa napušta vijećnicu, tražeći da se ponovno pozove za iduću točku dnevnog reda“
Smatra, da je njegovim napuštanjem sjednica trebala biti prekinuta jer nije bilo potrebnog kvoruma od 7 vijećnika.

Nakon kraće rasprave, Vijećnici odlučuju da se iz zapisnika briše zaključak:
„Općinsko vijeće podupire pismo namjere investitora u njegovom izvornom obliku“
Četvrta priča:
Nakon svega što sam naveo, citirat ću nekoliko rečenica iz članka objavljenog u Slobodnoj Dalmaciji 13.01.2010. | 12:20: pod naslovom:

„Sporost vladajućih - upitna gradnja solarne elektrane od 150 milijuna eura“
Link: http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/87270/Default.aspx

* * * *
Nexus Private Equity Partneri, zagrebačko društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima koje je još polovinom prošle godine i službeno dalo do znanja čelnim ljudima Šibensko-kninske županije i Općine Promina da namjerava na razmeđu Promine i Miljevaca izgraditi prvu solarnu termoelektranu u Hrvatskoj, polako gubi strpljenje i sve je bliže opciji da digne ruke od ove lokacije i kapital uloži na drugome mjestu.

Razlog: lokalna zajednica, prije svega Županija, u praksi ne pokazuje da joj je stalo do toga da što prije stvori preduvjete za gradnju tog energetskog objekta.

Općina Promina u svojem je Prostornom planu naznačila tu lokaciju za gradnju solarne elektrane. Kad će takva lokacija ući i u Prostorni plan županije, teško je reći. Istina, župan Goran Pauk najavio je izmjenu nedavno usvojenog Prostornog plana. * * *

Kad smo kod prostornog plana i Solarne elektrane, ponovimo još jednom što načelnik Paul Cota kaže o tome:

„Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….“


U SD još piše:

* * * *
Paul Cota, načelnik općine Promina, i dalje vjeruje da Nexus neće izgubiti strpljenje.

"Bila bi to tragedija. Osim što bismo propustili priliku da razminiramo svoje područje, izgubili bismo i priliku da otvorimo brojna radna mjesta i osiguramo stalnu rentu koja bi bila od velike koristi lokalnom stanovništvu" kaže Cota.

"Nisam siguran da bi županijske vlasti sebi mogle dopustiti takav luksuz i odugovlačenjem “otjerati” ove investitore. Prof. dr. sc. Nikola Ružinski, državni tajnik za zaštitu okoliša, ovaj je projekt već predstavio u Bruxellesu, a i premijerka Jadranka Kosor dala je svoju podršku Nexusu" kaže Paul Cota.

Marijan DŽAMBO / EPEHA
* * * *


Peta priča:

Često se spominje i Zahtjev Općine Promina za uvrštenjem Solarne elektrane u Prostorni plan Županije.
Zamolio sam Pročelnika JUO Općine Promina, Žaru Sumana da mi pokaže taj zahtjev, kako bi mogao saznati malo više podataka o Solarnoj elektrani.
Logično je da bi u jednom ozbiljnom Zahtjevu za promjenu Prostornog plana županije, trebalo detaljno opisati razloge za isti (razne studije utjecaja na okoliš, projektna dokumentacija…?).
Dobio sam na uvid dokument na A4 papiru, naslovljenom na Županiju, napisan u siječnju 2009-te, u kojem se zamoljava da se u prostorni plan županije unesu izmjene i to:

-Premještaj transfer stanice na granicu općine Promina i općine Biskupija
-Određivanje pozicije za Solarnu elektranu
-Premještaj Poduzetničke zone na novu poziciju iza Suknovaca
-Smanjenje površina kamenoloma u Općini Promina sa 76 na 26 hektara (ako se dobro sjećam),

To je bilo po sjećanju….a onda sam pronašao originalni dokument, pa evo i njega:

Photobucket


Da li je jedna rečenica u kojoj se u ovom dokumentu navodi Solarna elektrana dovoljna kako bi se u Prostorni plan uvrstio jedan projekt državnog značaja, prosudite sami.

Meni je malo čudno da tako ozbiljan projekt, vrijedan 150 milijuna eura zapne na njegovu samom početku-na uvrštenju u Prostorni plan?Šesta priča:

Citiram opet Načelnika (rečenica sa jedne od Sjednica vijeća):

„Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW“.

Da li je to možda prepreka za izgradnju Solarne elektrane?

Evo što sam o tom pronašao na internetu:
Link: http://www.hrote.hr/hrote/pitanja/oiek.aspx


* * *
Potiče li se proizvodnja električne energije proizvedene iz sunčane elektrane instalirane snage veće od 1 MW?

Sukladno članku 7. stavak (4) Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije, HROTE sklapa ugovore o otkupu električne energije s povlaštenim proizvođačima iz postrojenja koja koriste sunčevu energiju dok ukupno instalirana snaga svih takvih postrojenja u Republici Hrvatskoj ne dosegne 1 MW.
Upravo stoga nije definirana visina tarifne stavke za sunčane elektrane instalirane snage veće od 1 MW, jer se proizvodnja iz takvih postrojenja ne potiče.
HROTE je nadležan samo za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača u sustavu poticanja.
Ako nositelj projekta odluči graditi sunčanu elektranu instalirane snage veće od 1 MW, tada je nositelj projekta proizvođač električne energije (ne povlašteni proizvođač u sustavu poticanja). Sukladno modelu tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj, proizvođač električne energije ugovara tržišnu cijenu prodaje električne energije u bilateralnim ugovorima koje sklapa na tržištu električne energije

* * * *

Vezano uz poticanje proizvodnje električne energije…važna je i sljedeća Uredba Vlade RH:

Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela

UREDBU O IZMJENI UREDBE O NAKNADAMA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.
U Uredbi o naknadama za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 33/2007, 133/2007 i 155/2008) u članku 6. stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– za 2010. godinu: 0,005 kn/kWh.«.

* * * *

Fond koji je planirao graditi solarnu elektranu vjerojatno je računao dobit vodeći se istom Uredbom iz 2007 godine koja je tada glasila:

* * *
Ovom Uredbom određuje se način korištenja, visina, obračun, prikupljanje, raspodjela iplaćanje naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja (u daljnjem tekstu: naknada za poticanje), sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske koji se odnose na udio obnovljivih izvora energije i kogeneracije u ukupnoj potrošnji električne energije, vodeći računa o stanju na energetskom tržištu Republike Hrvatske i troškovima proizvodnje električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneracijskih postrojenja

III. VISINA NAKNADE ZA POTICANJE

Članak 6.

Naknada za poticanje za 2007. godinu iznosi 0,0089 kn/kWh.

U razdoblju do 2010. godine naknada za poticanje iznosi po godinama:

– za 2008. godinu: 0,0198 kn/kWh;
– – za 2009. godinu: 0,0271 kn/kWh;
– – za 2010. godinu: 0,0350 kn/kWh.

Kad su velike brojke u pitanju…onda nije baš mala razlika između planiranih 0,0350 kn/kWh I sada po novoj Uredbi 0,005 kn/kWh, kad ih množite sa 120,000,000,000 kWh kolika je godišnja planirana proizvodnja solarne elektrane.
* * *


Svaka investicija vezana je normalno uz zaradu koju ulagač planira ostvariti ulaskom u određeni projekt.

Kako se radi o prodaji proizvedenih kWh el.energije HEP-u (ili danas sutra nekom drugom otkupljivaču struje), zanimljivo je navesti da bi HEP 1kWh proizvedene energije u solarnoj elektrani plaćao negdje oko 3,00 kune, dok bi kupcima-nama tu istu prodavao za 80lipa za 1kWh, …naravno kad bi se sadašnji propisi isto primjenjivali i za elektrane veće od 30kW….samo što je velika razlika poticati gradnju malih solarnih elektrana od 30kW i npr 60.000 kW ili čak 120.000 kW koliko bi trebala imati Solarna elektrana u Promini?


Nadam se da sam Vam dao dosta podataka za razmišljanje…

A kakav će biti vaš zaključak….

Što će dalje biti sa ovim projektom….

Ostaje nam da pričekamo sljedeće dnevne novine koje će se s ovom temom baviti možda za dnevno političke obračune….a možda konačno objave članak i sa argumentima i razmišljanjima struke koja će o svemu reći svoje mišljenje (jednog dana)….


Oznake: općina promina, Solarna elektrana

- 21:17 - Komentiraj post (1) - Link posta

petak, 08.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (7. dio) socijala i otkaz Nedi Džepini

Vjerojatno je većini puna kapa više ovih postova „Iz života jednog vijećnika“, ali onima na koje se odnose točke dnevnog reda, …sigurno nije svejedno.

Idemo na predzadnju točku dnevnog reda, a nju je Predsjednik vijeća, Zvonimir Bandalo najavio sljedećim riječima:Idemo na treću točku dopune dnevnog reda: Donošenje Odluke o jednokratnoj bespovratnoj pomoći.

Imam tu zamolbu gosp. Rajka Đomlije, vijećnika općine Promina (koja glasi):
-„Molim cijenjeno vijeće, da mi kao nezaposlenom vijećniku dodjeli jednokratna pomoć u iznosu koji dopušta situacija u Općini, a u smislu Božićnice. Kako su mi mjesečna primanja minimalna i nedovoljna za najosnovnije životne potrebe, ne mogu podmiriti sve potrebe za zimu: odjeća, obuća, režijski troškovi, higijena itd. Obratio sam se vijeću za suglasnost a ne osobno Načelniku, zbog toga što mi u ovakvoj ????? (riječ koju nisam dobro čuo/razumio) prilici ne želim raditi, ili zahtjevati bilo što mimo znanja i barem načelne suglasnosti Vijeća Općine Promina, i u smislu časne obaveze vijećnika želim se na kraju ove zamolbe transparentno izjasniti da ukoliko mišljenje cijelog vijeća o ovom bude negativna prihvatit ću to s razumijevanjem bez komentara.

Načelnik Paul Cota-Može se u okviru tekuće pričuve izići s Božićnicom do 1000 kuna, što se tiče proračunskih sredstava za ovu godinu. Na vama je, vi donosite odluku. On se obratio vama, a ne meni.

Rajko Đomlija (HSP)- Ja tražim načelnu suglasnost, ako netko ima nešto protiv, ili jedan ako ima nešto protiv, ja uopće ne želim dalje razgovarat-neću ništa komentirat. Dovoljno je jedan da kaže nešto, ne treba se nadglasavati.

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Evo, načelnik je ponudio…

Pavao Džapo (HDZ)- Ništa Načelnik nije ponudio…Ja nudim Načelniku da u okviru proračunske pričuve donese tu odluku- to je moj prijedlog.

Rajko Žulj (HSP)- Imam i ja jedan prijedlog… Trebalo bi izdvojiti određena sredstva za obitelj Radas, čija je kći nedavno nastradala….Isto tako predložio bi da se pomogne obitelji preminulog Željka Sarića, i također da se pomogne obitelji Dujić čija je kuća nedavno oštećena u požaru….Da se i njima isplati jednokratna novčana pomoć, također iz sredstava pričuve.


Načelnik Paul Cota- Morat će mo vidjet hoće li to biti u okviru proračunskih sredstava ove ili iduće godine.Zaključak je da se Načelniku predlaže da u okviru proračunske pričuve donese tu odluku, te se po ovoj točci nije glasalo.Prelazimo na sljedeću, zadnju točku dnevnog reda:

13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza financijsko-računovodstvenom referentu u Općini Promina, Nedjeljki Džepini.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, dao je riječ predlagatelju ove točke dnevnog reda Pavlu Džapi (HDZ):

Pavao Džapo (HDZ)- Ja kao predlagatelj, mislim da je došlo vrijeme da čujemo nešto više oko toga, naime, prošlo je nekoliko mjeseci. A iz onoga što ja znam, možda netko od vas zna više-netko manje, ja ću u dvije tri rečenice uvodno reći sljedeće:
-Nedjeljki Džepini koja je dvadesetak godina stručni financijski referent u općini Promina, uručen je izvanredni otkaz na način da joj najprije otkaz uručuje Načelnik Općine, s obrazloženjem da se nije pojavila na poslu pet dana. Pa kad se vidjelo da je procedura pogrešna, onda se taj otkaz povlači i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela kao njezin pretpostavljeni daje. Ne znam koji su razlozi navedeni. Iz onoga koliko ja znam kroz moj rad u vijeću, i uopće u Općini, nikada mi nismo imali primjedbe na rad, dakle u smislu izvršavanja njezinih radnih obaveza kao stručnog financijskog referenta…pa me zanima koji su to razlozi otkaza i eventualna šteta koja može proizići iz ovoga otkaza.
Naime, ukoliko se utvrdi da nije bilo razloga za otkaz, a to će nam nadam se Načelnik pojasnit, kako mjeseci idu, spretan odvjetnik može podignuti tu cifru na polovicu našeg proračuna. Načelniče, za uvod toliko..

Načelnik Paul Cota-Razlozi otkaza su navedeni u Rješenju o otkazu. Tako da ih ja ovdje ne bi komentirao, jer je sudski postupak u tijeku.


Pavao Džapo (HDZ)-Načelniče, ja bih Vas molio da kronološki navedete; prvi otkaz, drugi otkaz …ne znam da li ih je bilo još?

Načelnik Paul Cota-Ne znam o kojem prvom otkazu pričaš?

Pavao Džapo (HDZ)-Otkazu koji je potpisao Načelnik Općine.

Načelnik Paul Cota-Opet ti. Da li je taj otkaz uručen, da li ga je stranka primila?

Pavao Džapo (HDZ)-Pa to nam Vi Načelniče recite.

Načelnik Paul Cota-Sad sam ti rekao. Otkaz i razlozi otkaza navedeni su u Rješenju o otkazu. On je donesen i uručen pravovaljano. U proceduri koja je propisana. A što se tiče mogućih pravnih posljedica, to nam ostaje tek da vidimo. A sudski troškovi, troškovi odvjetnika teretit će Općinu. To ne bi bio prvi put da Općina izgubi spor i Općina plati kamate i ostalo. Ne bi bilo ništa novo.

Milan Džapo (HDZ)- Samo, velika je razlika ako se svjesno ide u tako nešto. To je velika razlika po meni.

Tihomir Budanko (HDZ)- Jel' ja mogu Žare pročitati ovo što si ti meni napisao kao odgovor?

Pročelnik Žare Suman- Ja sam tebi uručio, a ti odluči, pitaj Predsjednika vijeća. Činjenice su stavljene na papir.

Tihomir Budanko (HDZ)- Da podsjetim, ja sam prošli puta na Sjednici postavio pitanje „Zašto je na radikalan način prestala služba službenici Nedjeljki Džepina nakon 32 godine radnog staža, od toga 14 u Općini Promina. Te zašto je zbog propusta odgovorne osobe jer se na vrijeme nije odjavilo zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje izgubila pravo na zdravstveno osiguranje i prava preko zavoda za zapošljavanje.
I dali knjigovodstveni servis može po zakonu obavljati poslove koje je do sada obavljala imenovana službenica“.

Odgovor je:

Nedjeljki Džepini je prestala služba u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Promina sa danom 31.07.2009. godine na temelju Rješenja Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina.
Predmetnom Rješenju prethodio je Nalog, te ponovljeni Nalog za izdavanje Rješenja od strane Općinskog Načelnika sukladno odgovarajućim uredbama Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima, te Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi.
Na Rješenje o prestanku službe, imenovana službenica je uložila žalbu Općinskom Načelniku, koji je istu odbio 14.09.2009 godine.
Nakon toga imenovana službenica je podnijela tužbu na Rješenje općinskog načelnika Upravnom sudu RH. Predmetna tužba do danas nije riješena.
Dakle, odgovor zašto je imenovanoj službenici prestala služba je sadržan u samom Rješenju i Rješenju o žalbi, odnosno korespodenciji koja prethodi istima.
Glede odjave imenovane službenice na zdravstveno i mirovinskog osiguranja, isto nije obavljeno na vrijeme iz razloga što je ovlaštena osoba bila na godišnjem odmoru.
Ali pokraj činjenice da je imenovanoj prestala služba po sili zakona ona gubi daljnje pravo pa tako i ona preko zavoda za zapošljavanje.
Glede pitanja da li knjigovodstveni servis može po zakonu obavljati poslove koje je do tada obavljala Nedjeljka Džepina , odgovor je da ista obavlja predmetne poslove samo privremeno temeljem ugovora o obavljanju knjigovodstvenih usluga sklopljenog između Načelnika i knjigovodstvenog obrta „Aligator“ do 31.12.2009 godine. Jer netko do prijema u službu sukladno Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima to mora i obavljati.
Sukladno Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, službenik se prima u službu temeljem raspisanog natječaja, oglasa ili pisanim sporazumom čelnika Jedinstvenog upravnog odjela i čelnika druge jedinice lokalne samouprave ili pravne osobe koja vrši javne ovlasti o prelasku iz jednog tijela u drugo.
Dakle, uz naglasak na privremenom obavljanju poslova knjigovodstvenog servisa i neizvjesnosti sudskog raspleta sa službenicom kojoj je prestala služba isti ne bi mogao u nastavku obavljati poslove, a da to ne bi bilo u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim službenicima i namještenicima.

Nakon završetka čitanja Pročelnikova odgovora, Tihomir Budanko (HDZ) pita:
Je li Nedi trebalo dati otkaz? Je li Neda to zaslužila? Jeli to trebalo tako ići radikalno?
Po mome ne.

Pavao Džao (HDZ)- Je li trebalo raspisati natječaj po Zakonu o lokalnim službenicima i namještenicima, po uručenom otkazu Nedjeljki Džepini?

Pročelnik Žare Suman- Trebalo bi. Poanta je, zaključak, da se na ovakav način ne može obavljati…

Pavao Džao (HDZ)-Da li smo po zakonu trebali raspisati odmah natječaj ili ići na soluciju koju imamo sad?

Pročelnik Žare Suman-Dalo se mjesta da će sud to riješiti, i da će Neda dobiti spor –vratiti se. Uglavnom, mjesec do mjesec i pol može biti lufta u zapošljavanju.

Denis Bronoć (HDZ)- Mene interesira što je ona vama smetala?

Pročelnik Žare Suman-Ja joj nisam kriv. U Rješenju sve lipo piše. Ja nisam imao nikakvih razloga za njenu smjenu.


Tihomir Budanko (HDZ)- Mi smo mala sredina, i u maloj sredini pravimo nezdrave odnose. Da li je Načelnik bio u pravu kad ti je dao Nalog , ali ti si ipak Pročelnik?


Pročelnik Žare Suman-Da sam odbio Nalog, i ponovljeni Nalog onda bi … Nisam ja ovdje u ovoj Općini bio nikad neka glavešina, uvijek sam u nekom strahu radim…Dao mi je Nalog, i ponovljeni Nalog. Što sam ja mogao da odbijem? Možda bi bilo časno…

Tihomir Budanko (HDZ)-Nije njoj Načelnik dao Rješenje.

Pročelnik Žare Suman-Ja sam dužan postupiti po Nalogu nadređenoga, jedino ne ako je to kazneno djelo ili slično.


Pavao Džapo (HDZ)-Dakle, Pročelnik je proveo samovolju Načelnika?

Rajko Đomlija (HSP)- Al' on kaže da to doživljava uvijek od kad je tu?-Ja sam dobro čuo?

Denis Bronić (HDZ)- Prije ništa nije radio, tek sad je počeo radit.

Rajko Đomlija (HSP)-Ovo bi na sudu imalo svoju težinu kad kaže da je „Uvijek u strahu“?

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Koji je sud nadležan za ovaj spor Žare?

Pročelnik Žare Suman-Upravni sud u Zagrebu, ali to se sporo rješava.

Pavao Džapo (HDZ)-Ja tražim da stavimo dvije rečenice kao zaključak na ovu točku dnevnog reda.
Dakle, na inzistiranje Načelnika neovisno o tom što je Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela neposredni rukovodilac Nedjeljki Džepini da uruči otkaz.. Pod pritiskom višekratnog traženja Pročelnik je uručio otkaz Nedjeljki Džepina

Tihomir Budanko (HDZ)- I zaključak je da Pročelnik nije imao nikakvih primjedbi na njen rad.

Pavao Džapo (HDZ)-To nismo čuli?

Pročelnik Žare Suman-Nemam se ja što izjašnjavat. U Rješenju sve piše. Kao razlog otkaza je naveden izostanak s posla pet dana, i ne položen Državni ispit.

Sanimir Sarić (NL)- Da li je netko Nedu slao na polaganje Državnog ispita u zadnjih godinu dana? Da li joj je to omogućio? Da li joj je pismeno dostavio? Jeste li je Vi pročelniče slali možda?

Pročelnik Žare Suman-U Rješenju od 2002 godine piše, to je Žare Duvančić potpisao, stoji da mora položiti ispit kroz godinu dana…….krivnja bi tu mogla biti na svima pomalo…Sud može uzeti za mjerilo da je svatko malo pogriješio…..


Milan Džapo (HDZ)- Ovdje stoji da onda pet dana nije dolazila na posao. Je li ti stojiš iza toga?

Pročelnik Žare Suman-Ja ću to reći sudu. Neka to riješi sud.

Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Imamo sudski spor koji će biti riješen kako sud odluči, i što drugo reći?

Rajko Žulj (HSP)- Odluke su donesene. Je li to trebalo ili nije…

Načelnik Paul Cota (HSP)- Rješenje je uručeno stranci i u njemu sve piše.

Denis Bronić (HDZ)- Možeti li nam pobliže objasniti razloge iz tog rješenja?

Pavao Džapo (HDZ)- Predsjedniče, predlažem da vezano uz ovu zadnju točku, ono što je tajnik rekao uđe u Zapisnik.

Krste Radas (NL)- Ovdje se priča o tome, da li ovo vijeće ima stav o toj Odluci ili nema stav o toj Odluci. Iako postoje neki formalni razlozi da se da otkaz od strane Pročelnika, a po Nalogu Načelnika, ovo vijeće smatra da je takva odluka ipak bila nepotrebna, jer može prouzročiti štetu.

Pavao Džapo (HDZ)- Slažem se…Uručenje otkaza od strane Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela po Nalogu Načelnika, nalazeći zakonske razloge, Općinsko vijeće smatra da nije bilo potrebno niti primjereno učiniti.Predsjednik Zvonimir Bandalo (HSP)- Tko je za ovakav zaključak?

Pročelnik Žarko Suman- Molio bi Pavla da još jednom ponovi zaključak.

Pavao Džapo (HDZ)-U svezi otkaza stručnom financijskom referentu Nedjeljki Džepini, Općinsko vijeće Općine Promina donosi zaključak:
„Otkaz uručen od strane Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela po Nalogu Načelnika, nalazeći zakonske razloge, Općinsko vijeće smatra da nije bilo potrebno niti primjereno učiniti“

Ovakav zaključak je prihvaćen većinom glasova.
Nemam točno zapisano, ali ni na snimci snimljeno tko je sve glasao ZA, a tko PROTIV, a tko bio suzdržan.

Koliko se sjećam svi iz HDZ-a su bili za, kao i dvojica Nezavisni, dok je Rajko Žulj (HSP) bio protiv, a ostali vijećnici HSP-a suzdržani…..
Kad dobijem službeni zapisnik, onda ću nadopuniti ovaj post.


Nakon glasanja…6. Sjednica općinskog Vijeća je konačno završila negdje oko 23 sata…..

....a ja konačno završio postove na ovu temu ……Oznake: Iz života jednog vijećika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

četvrtak, 07.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice

Prije nego krenem s opisivanjem izlaganja nazočnih pod ovom točkom dnevnog reda na Sjednici općinskog vijeća općine Promina, evo nekoliko uvodnih činjenica o prodaji ove građevinske čestice;
Sam početak Natječaja: /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09), u svezi s člankom 32. st. 3. i 391. st. 1. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), načelnik Općine Promina 28. rujna 2009. donosi zaključak o raspisivanju

NATJEČAJA

za prodaju nekretnine na području općine Promina.

1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 290/1, površine 500 m˛.
Početna cijena za zemljište iznosi 7.24. kuna/m˛ ili ukupno 3.520,00 kuna
* * *


Drugi dio priče: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

* * *
Nakon objave na promina.blog.hr-u istog Natječaja, zainteresirani Prominci odlaze u Općinu, ali tamo na oglasnoj ploči pronalaze oglas u kojem se navodi prodaje sasvim druge čestice, točnije „čest. zem. 276/72, površine 500 m“ !!!!

Slijedi reakcija Načelnika (evo što sam napisao o tome na blogu):

* * *
Ukoliko pogledate Oglasni dio Narodnih novina broj 140. objavljene dana 25.11.2009 moći će te pročitati sljedeće:

(1016)

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za prodaju nekretnine na području općine Promina, klasa: 944-01/09-0171, objavljen u Narodnim novinama broj 132 od 4. studenoga 2009., zbog greške u oznaci čestice zemlje.

Općina Promina

* * *


Treći dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PROMINA OPĆINSKI NAČELNIKKlasa : 944-01/09-01/1 Ur.Br: 2182/09-09-01
Oklaj, 17.studenoga 2009 god.Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01,126/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09 ) u svezi s člankom 32.st.3. 391 st. 1.i 3.zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99,22/00,114/01, 79/06,141/06 i 146/98 ), načelnik općine Promina, dana 17.studenoga 2009 godine, donosi


ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine na području općine Promina


1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Promina i to :K.O.Oklaj
neizgrađeno građevinsko zemljište, čest.zem.276/72, površine 500 m2.
Početna cijena iznosi 9.00 kuna/m2 ili ukupno 4.500,00 kuna

* * *Četvrti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik o prodaji građevinske čestice nije obavijestio Općinsko vijeće.

Naravno, on to nije ni morao jer se vodio člankom 48, točkom 5. „Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi“ koji za ovlasti koje ima Načelnik (odnosno gradonačelnik i župan) kaže:


* * *
Točka 5.

Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
* * *

Ako se vodimo citatom: „čija vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, te uzmemo da se radi o izvornim prihodima Općine Promina koji iznose negdje oko 1.800.000 kuna ….
Onda možemo zaključiti da Načelnik može prodati ovu građevinsku česticu, ako njena vrijednost ne prelazi 0,5% od 1.800.000 kuna, a to je negdje oko 9.000 kuna, a da se uopće ne mora savjetovati sa Općinskim vijećem. (ako sam ja dobro razumio sve članke koji se odnose na stjecaje i otuđivanje nekretnina…odnosno „prihode bez primitaka“).Peti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Pod mojim postom pod naslovom:“Prodaje se građevinska čestica u Oklaju! III dio“, možete pročitati sljedeći komentar:

„Općina prodaje česticu koju je Ivan Bandalo kupio i za koju ima rješenje Općine Drniš - Sekreterijat za upravno pravne poslove, Imovinsko pravna služba izdano 27.ožujka.1974.godine - Broj:07-4926/1 - 73Šesti dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Načelnik Paul Cota, i Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Žarko Suman u Oklaju 21.12.2009 godine otvaraju ponude pristigle na Natječaj i o svemu sastavljaju zapisnik u kojem se mogu pročitati imena i ponude za kupnju građevinske čestice sljedećih osoba:

1. Josip Dujić iz Razvođa- 7,125,00 kuna
2. Ivica Tošić iz Razvođa- 37,500,00 kuna
3. Ika Validžić iz Oklaja 10,501,00 kuna

Kako najbolja ponuda u iznosu od 37,500,00 prelazi „0,5% iznosa prihoda bez primitaka“, a u Zapisniku se navodi da prelazi 8,400,00 kuna, Načelnik predlaže da Općinsko vijeće prihvati ovaj prijedlog i donese Odluku o prodaji građevinske čestice 276/72 k.o. Oklaj, površine 500 m2, Ivici Tošiću iz Razvođa, te da se s istim sklopi kupoprodajni ugovor.Sedmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Na 6. Sjednici Općinskog vijeća-Općine Promina, dolazimo do točke dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

(Tek sad dolazimo na samu temu sa Sjednice…)


Načelnik objašnjava postupak kako je Općina Promina postala vlasnik građevinske čestice 276/72 u k.o. Oklaj, te čita dokumente koji potvrđuju vlasništvo u katastru i zemljišnim knjigama.
Opisuje i sam postupak Natječaja, i greške koje su se dogodile prilikom objave istog.

Nakon izlaganja Načelnika, saznajemo od Tihomira Budanka (HDZ) kako je spomenutu česticu kupio njegov djed-punac Ivan Bandalo još 1974. godine.
Kroz prilično živu diskusiju, saznajemo da je Ivan Bandalo stric Predsjednika Vijeća Zvonimira Bandala (HSP).

Otvara se rasprava da li je uopće u redu prodati građevinsku česticu dok se ne zaključi pravo vlasništvo na istom?

Nažalost, sam uvod u ovu točku dnevnog reda nemam snimljen, ali imam jedan dio, iz kojeg se može saznati što se dalje dogodilo sa prodajom ove građevinske čestice, odnosno kako je rasprava tekla:

Evo riječi Predsjednika vijeća Zvone nakon prvog dijela rasprave:
Predlažem da donesemo jedinstven zaključak. Hoćemo li donijeti Odluku da ovaj Natječaj stavimo u mirovanje, ili dok se ne podnese sudski spor, ili dok se ne riješi ….

Tihomir Budanko (HDZ)- „Ja predlažem da se Natječaj poništi i da se o ovom uopće ne odlučuje, jer nije pravovaljana, zbog činjenica koje sam ja iznio“

Načelnik Paul Cota- Na temelju kojih činjenica?

Tihomir Budanko(HDZ)- Na temelju činjenice da je tu parcelu netko kupio, i platio.

Predsjednik vijeća Zvonimi Bandalo- Tko je za to da se ne donese Odluka o prodaji čestice 276/72 k.o. Oklaj?

Tihomir Budanko (HDZ)- Dok se ne utvrdi činjenično stanje!

Mladen Ujaković (HSP)- Trebali bi dati onda određeni rok.

Rajko Đomlija (HSP)- Meni to baš nije razumljivo.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Kako ti nije razumljivo? Ako si ti npr. prodao moju zemlju, i sad ću ja donositi Odluku da dajem nekomu opet tvoju zemlju, zašto ću davat tvoju zemlju“

Rajko Đomlija (HSP)- Može li on (Ivan Bandalo op.a) do sljedeće sjednice podnijeti sudsku tužbu? Jer u tom slučaju bi mi mogli staviti ovo u mirovanje.

Tihomir Budanko (HDZ)- „Vi odlučite kako hoćete, on je već dao advokatu da podnese ono što Ga sljeduje“ …“On sad dokazuje da je nešto što je on već jednom platio-njegovo.“

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Znači, je'l mi odustajemo od ove Odluke za prodaju čestice 276/72? Odnosno zaključak da Općinsko vijeće odustaje od prodaje građevinska čestica 276/72 dok se ne riješi situacija oko vlasništva zemljišta.

Mladen Ujaković (HSP)- Nema se što riješiti ako je čovjek platio zemlju?

Sanimir Sarić (NL)- Nije riješeno. Općina je vlasnik te građevinske čestice.

Tihomir Budanko (HDZ)- Može se riješiti kako se ne može riješiti. Sve se rješava dogovorom. Plate se troškovi i sve se riješi…

Sanimir Sarić (NL)- Onda se možemo dogovoriti da vlasnik čestice plati troškove koje je imala Općina, te da se poništi Natječaj, da Općina ne bude na šteti?

Načelnik Paul Cota- Ajmo uzet sljedeću hipotetsku stavku; Da je on na toj čestici zemlje izgradio objekat prije 35 godina, kao što je trebao ….(prekida ga…)

Tihomi Budanko (HDZ)- Ali Paule nije ni onaj do njega Krivić koji je odmah do njega napravio ništa. Odmah do nje…prva do nje…

Načelnik Paul Cota-Ja ne znam za ostale, je li taj započeo ikakvu gradnju?

Tihomi Budanko (HDZ)-Nije nikakvu.

Načelnik Paul Cota-Jeli on vlasnik te čestice?

Tihomi Budanko (HDZ)-Je.

Načelnik Paul Cota- To je onda nešto drugo.

Tihomi Budanko (HDZ)-I on se mogao upisat, ali nije (Ivan Bandalo op.a).

Načelnik Paul Cota-To je onda nešto drugo. Mi ispaštamo zbog toga što netko nije napravio svoj posao.
Predsjednik Zvonimir Bandalo- Tko je za to da se po cijeni od 37,500,00 kuna proda građevinska čestica 276/72 Ivici Tošiću?

Za- Nitko
Protiv- Nitko
Suzdržani- Svi nazočni vijećnici.

Načelnik Paul Cota- Odluka nije usvojena, i (Zvone) ideš dalje, riješen problem.

Nakon donošenja ovakve odluke, prešli smo na sljedeću točku dnevnog reda, o kojoj ću pisati u sljedećem postu…..


Osmi dio priče:///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Logično je zapitati se što će sada biti sa Natječajem-građevinskom česticom 276/72?-isti ni dan danas nije poništen.

Ako nije poništen, odnosno ako to nije javljeno potencijalnim kupcima, što oni mogu misliti o svemu ovom,.jesu li oni zakinuti?-odnosno da li je Ivica Tošić zakinut, jer je ponudio najbolju cijenu, a ponuda je odbijena?

Priča je mogla krenuti i sasvim drugim tijekom

Evo primjera:

-Načelnik predlaže Općinskom vijeću prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće daje rok od mjesec dana Ivanu Bandalu, da pribavi sve dokaze o vlasništvu nad spornom česticom.
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo dokaže vlasništvo- od prodaje se odustaje
-Ukoliko nakon mjesec dana Ivan Bandalo ne dokaže vlasništvo nad istom, odnosno ne pokrene na sudu postupak za utvrđivanje prava vlasništva nad česticom, Općinsko vijeće donosi Odluku o prodaji iste.
-Načelnik raspisuje Natječaj za prodaju građevinske čestice 276/72
-Općinsko vijeće potvrđuje najpovoljnijeg ponuđača.

Moglo je ići i tako… ali nažalost nije..i sad smo tu gdje jesmo.
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 06.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama

Tko redovito prati moje postove koji se bave temom rada Općinskog vijeća Općine Promina, u kojem sam i sam Vijećnik sa Nezavisne liste Krste Radasa….taj zna da je ostalo još nekoliko točaka sa prošle Sjednice, koje nisam obradio.

Pa krenimo redom…pa do koje točke stignemo…stignemo…Što ne stignem u ovom postu, ostaje za sljedeći…..

10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina

Nakon što je Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo pročitao točku dnevnog reda, načelnik Paul Cota je rekao sljedeće:

Kao što se već vidjeli u Proračunu je previđeno za ovu stavku 20.000.00 kuna.
Znači, to je naknada za politički rad, za parlamentarizam i demokratske osnove i rad političkih stranaka, i višestranačje, te za rad Nezavisne liste. S tim da moram napomenut dakle, sredstva koja se uplaćuju prema političkim strankama oslobođena su poreza i ostalih davanja, a sredstva koja su namijenjena za financiranje nezavisnih lista, nisu oslobođena od poreza.

Nakon Načelnika, Pročelnik Žare Suman rekao je slijedeće:

Ovo je cifra od 20,000.00 kuna, a ovdje stoji (u Odluci koja se predlaže op.a) „1% izdataka od Proračuna“, možda bi se ovo trebalo izmijenit?

Načelni Paul Cota- Ti si stavio 1%.

Pročelnik Žare Suman- To je tako u prijedlogu, ali mi ćemo to promijeniti ako govorimo o 20.000.00 kuna, ali ovo je zakonski navedeno ovdje.

Rajko Žulj (HSP)- A koliko bi onda trebalo biti ako je 1% ?

Načelnik Paul Cota- Trebalo bi biti 1% izvornih prihoda u Proračunu, a oni su 2.200.000.00 kuna, znači 22.000.00 kuna.

Predsjednik Zvonimi Bandalo (HSP)- Kako se dijeli taje novac?

Pročelnik Žare Suman- Novac se dijeli srazmjerno, znači koliko stranka ima vijećnika, a u slučaju da promjeni neki vijećnik stranku, onda se uzima obzir status sa konstituirajuće sjednice. Sredstva se doznačuju tromjesečno, a ako se radi o nezavisnoj listi, treba otvoriti poseban račun.

Milan Džapo (HDZ)- Nisam siguran da li ste Žare ovo dobro protumačili, ovdje piše „1% sredstava tekućih izdataka Proračuna općine Promina“. Izdataka, a ne prihoda iz prethodnih godina. Nije to baš samo onda 20.000.00?

Pročelnik Žare Suman- Koliko ima-ima, uglavnom, definicija je 1% sredstava tekućih izdataka Proračuna.

Načelnik Paul Cota-To su sredstva namijenjena za rad vaših političkih stranaka i nezavisnih lista…uglavnom, radi se od 20 do 22 tisuće kuna maksimalno.

Rajko Žulj (HSP)- Ja mislim da je to sve u skladu sa propisima, sad radi li se o 18, 20 ili 22 tisuće to je sve isto…

Predsjednik Zvonimir Bandalo: Tko je za ovakav prijedlog odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista?

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.Zatim smo prešli na sljedeću točku dnevnog reda:

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

Ovu točku dnevnog reda moram malo opširnije opisat, te ću je objaviti kao novi post…Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:30 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 05.01.2010.

Plaća Načelnika je....

Kad građane zanima koliku plaću ima njihov gradonačelnik, načelnik...donačelnik, vjerojatno se zapitaju gdje bi mogli pronaći odgovorn na to pitanje?

Krenuti u gradsko poglavarstvo ili općinu, vjerojatno je najlogičniji odgovor na to pitanje, samo pitanje je hoće li Vam tamo rado odgovoriti na vaše zahtjeve?

Ipak, kako sam već jednom pisao, država je doskočila i riješila taj problem.

Ako posjetite web stranicu www.sukobinteresa.hr upisivanjem imena traženog «funkcionera», dobit će te sve podatke vezano uz traženu osobu- odnosno, dobit će te njegovu imovinsku karticu.


Prije godinu dvije, mene je zanimalo kolika je plaća načelnika Općine Promina, i evo što sam tada saznao za sada već bivšeg Načelnika:

Dužnosnik

Ime: ŽARKO
Prezime: DUVANČIĆ
Zvanje: EKON. TEHNIČAR
Plaća: 7.843,49 KN
Stranačka pripadnost: HDZ
Prebivalište: OKLAJ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 3
Boravište: OKLAJ
Stručna sprema: SSSNaravno, kako me onda zanimala plaća Načelnika, sada me još više zanima, jer se ima s čim uspoređivati….

Da li je bivši “rastrošni” načelnik imao veću plaću?Za novog Načelnika Općine Promina imamo sljedeće podatke:

Dužnosnik

Ime: PAUL
Prezime: COTA
Zvanje: MATEMATIČAR-INFORMATIČAR
Plaća: 8.703,43
Stranačka pripadnost: HSP
Prebivalište: OKLAJ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 4

Inače, na već spomenutoj web stranici je navedena I napomena:

Prikazane imovinske kartice digitalizirani su oblik papirnatih kartica dužnosnika Republike Hrvatske. Podaci se kontinuirano provjeravaju, a imovinske kartice u ovoj pretrazi se mjenjaju kada dužnosnici prilože kartice na "Datum stupanja na dužnost" i na "Datum bitne izmjene".


Na "Datum stupanja na dužnost", naš Načelnik je priložio sljedeće podatke:

* * *

Nekretnine

Nekretnina: VINOGRAD
Površina: 4 HA
Lokacija: OKLAJ
Vrijednost: 400.000,00


Pokretnine

Vrsta: OSOBNI AUTOMOBIL
Marka: GOLF II
Godina proizvodnje: 1989.
Vrijednost: 5.000,00

Vrsta: TRAKTOR
Marka: TOMO VINKOVIĆ
Godina proizvodnje: 1983.
Vrijednost: 15.000,00

Marka: SSAVGYONG
Godina proizvodnje: 2007.
Vrijednost: 120.000,00


Napomena

Napomena:
III. PODACI O DRUGIM POSLOVIMA DUŽNOSNIKA
COTA D.O.O. - ZAGREB - DIREKTOR - 1991. - 2008. - 57.000,00

ČLANSTVO U NADZORNIM ODBORIMA - UPRAVNIM VIJEĆIMA
DRUŠTVO ŠPORTSKE --- OKLAJ - PREDSJEDNIK - 2004.
DVD PROMINA - OKLAJ - PREDSJEDNIK - 2009.

4. POSLOVNI UDJELI I DIONICE
COTA D.O.O. - ZAGREB - 100%

6. IZNOS PLAĆE DUŽNOSNIKA NA GOD. RAZINI
NETO - 104.400,00 - BRUTO - 138.804,00

7. IZNOS PLAĆE BRAČNOG DRUGA NA GOD. RAZINI
NETO - 72.724,92 - BRUTO - 95.786,52

8. DRUGI PRIMICI PREMA VRSTAMA DOHOTKA
OBITELJSKO POLJ. GOSPODARSTVO - IMOVINA BRAČNOG DRUGA - 18.000,00

10. OBVEZE DUŽNOSNIKA - KREDITI - POZAJMICE
KREDIT - IMOVINA BRAČNOG DRUGA - SPLITSKA BANKA - 66.346,77 KN - 2005. - 2012.
KREDIT - OSOBNA IMOVINA - PRIVREDNA BANKA ZAGREB - 9.208,95 E - 2008. - 2012.

NAPOMENA:
NA NAVEDENE IZNOSE KREDITA KOJI SU GLAVNICE TREBA PRIDODATI I PROMJENJIVU KAMATNU STOPU
Podaci o imovini bračnog druga:
Podaci o imovini malodobnog djeteta/djece:

* * *


Možda nije loše usporediti plaću našeg Načelnika sa načelnicima u susjednim općinama?

Evo i tih podataka:

* * *
Dužnosnik

Ime: JOSIP
Prezime: SUČIĆ

Zvanje: ELEKTROTEHNIČAR
Plaća: 3.950,00 KN VOLONTERSKI
Stranačka pripadnost: HSP
Prebivalište: OTAVICE
Broj djece: 0


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA RUŽIĆ
Sjedište ureda: GRADAC

* * *Dužnosnik

Ime: BRANKO
Prezime: DŽELALIJA

Zvanje: DIPLOMIRANI EKONOMIST
Plaća: 9.340,00
Stranačka pripadnost: HSP
Prebivalište: UNEŠIĆ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 3
Boravište: ŠIBENIK
Stručna sprema: VII/ DIPL. ECC.


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE UNEŠIĆ
Institucija: OPĆINA UNEŠIĆ
Sjedište ureda: UNEŠIĆ

* * *
Dužnosnik

Ime: DAMJAN
Prezime: BERIĆ

Zvanje: DIPL.ECC.
Plaća: 9.994,75
Stranačka pripadnost: SDSS
Prebivalište: ORLIĆ
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 1
Boravište: ORLIĆ
Stručna sprema: VSS


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA BISKUPIJA
Sjedište ureda: ORLIĆ

* * *
Dužnosnik

Ime: IVAN STJEPAN
Prezime: BAJAN
Zvanje: DIPL.OEC.
Plaća: 8.500,00
Stranačka pripadnost: HDZ
Prebivalište: KIJEVO
Bračni status: NEOŽENJEN
Broj djece: 0
Stručna sprema: VSS


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA KIJEVO
Sjedište ureda: KIJEVO

* * *

Dužnosnik

Ime: MILOŠ
Prezime: SAMARDŽIJA

Zvanje: DIPL. IUR.
Plaća: 10.222,00 KN
Stranačka pripadnost: NEOVISNI
Prebivalište: PAĐENE
Bračni status: OŽENJEN
Broj djece: 2
Boravište: PAĐENE
Stručna sprema: VSS


Dužnost I.

Dužnost: NAČELNIK OPĆINE
Institucija: OPĆINA ERVENIK
Sjedište ureda: KNIN

* * *Plaću načelnika treba gledati i u odnosu na broj zaposlenih u općini, veličinu tima s kojim vodi općinu, ali to je već malo teže provjeriti....

Je lipa ova transparentnost, kad ne ovisi o lokalnoj vlasti....Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (3) - Link posta

nedjelja, 03.01.2010.

Iz života jednog vijećnika V (4. dio) Naknada donačelniku

Prošli post, završio sam sa točkom dnevnog reda u kojoj je usvojen Proračun Općine Promina za 2010 godinu.
Još moram obraditi preostalih pet točaka dnevnog reda….

Pa krenimo redom:

9. Usvajanje prijedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina

Prošla vlast je često bila kritizirana zbog rastrošnosti kad su plaće u pitanju…ali donačelnik zadnjih osam godina, koliko je meni poznato, nije primao nikakvu naknadu, odnosno, svoj posao je radio volonterski.
Zanimljivo je kako se rastrošnost različito gleda iz očiju vlasti i opozicije, i kako se nekadašnja opozicija brzo navikne na visoke troškove bivše vlasti…pa te iste troškove koji su nekad bili previsoki…još i poveća za 30-40% pa i više…

Ali vratimo se ovoj točci dnevnog reda…

Nakon što je Predsjednik Bandalo pročitao točku dnevnog reda….te predložio Odluku koju smo trebali donijeti…ali samo bez točno određenog iznosa koji se predlaže…uslijedila je rasprava….

Milan Džapo (HDZ)-Koja su zaduženja donačelnika, i što on za sada radi?

Načelnik Paul Cota- Za sada će se baviti cestom, održavanjem cesta jer je on inženjer prometa…Kad se otvore web stranice Općine Promina, onda će odgovarati na određene upite iz svog djelokruga…imat će posla…odlazit će na seminare…na neke druge skupove gdje ja ne mogu stići. Trenutno nije bio previše uključen u aktivnosti, jer jednostavno ja mu ne mogu dati nikakvu nadoknadu za rad..i ovo što dolazi i što je dolazio na Vijeće…nije mu ni to plaćeno. Vi dobijete naknadu, a on tu sjedi pet, šest sati i ne dobije ništa…Ne donosim Odluku o naknadi ja, nego je donosite Vi.

Milan Džapo (HDZ)- Zašto on onda ne bi profesionalno obavljao posao donačelnika u našoj Općini?

Načelnik Paul Cota: Zato što on ima profesionalno svoj posao, on nije nezaposlen… ne može biti zaposlen na dva mjesta….

Milan Džapo (HDZ)-Da ne bi ispalo da imam nešto protiv naknade…ali ne znam kako će donačelnik stići sve ovo obavljati što ste Vi nabrojili, s obzirom na svoje profesionalne obaveze….ali ako to čovjek sve uspije..onda možemo o toj naknadi razgovarat.

Tihomir Budanko (HDZ)- Ako pričamo o naknadi, onda je to pitanje specifikacije odnosno sistematizacije što će donačelnik raditi, kako bi znali da li je neka naknada malo ili puno…ovako pričamo malo napamet…

Sanimir Sarić (NL)- Mi po poslovniku znamo što radi Vijećnik, znamo što radi Načelnik po Statutu Općine Promina…a za Donačelnika nemamo opisanu njegovu ulogu….Ne bi bilo loše da opišemo njegove poslove…(prekida izlaganje Načelnik)

Načelnik Paul Cota-Donačelnik nije profesionalac, ne možemo mi njemu staviti u zaduženja nešto što jest njegovo zaduženje, jer on nije profesionalac..

Sanimir Sarić (NL)- Nismo ni mi profesionalci, pa primamo naknadu, i on može primati naknadu kada je s nama na Vijeću.

Pavao Džapo (HDZ)- Mi će mo nekakvu Odluku o naknadi večeras sigurno donijeti, ali vraćam se na početak večer…pa sam sastavio:
Općina Promina –Načelnik, donačelnik, tajnik, pročelnik, financijski referent, komunalni redar, čistačica, …znate li Vi da to ni najjače istarske općine ne mogu podnit?-ja vam to garantiram. Nije problem hoće mo li se mi za Džaju dogovoriti 300, 400, 500 …1500 ili 2000 kuna….Uopće se nema vizije… Nema se vizije ljudi moji…Čovjek sjedi ovdje…tri puta dolazi…Oprosti Džaja…ne želim te poniziti…Čovjek kao donačelnik dolazi tri, četiri puta na Sjednicu vijeća, sidi i nije prozborija javno. Ako je to vizija, da mi donesemo čoviku tisuću kuna….pa nije on socijalni problem da mu mi dajemo 1000 kuna…ili 500 kuna…Čovjek je vjerujem ako se prihvatio tog posla, spreman to odraditi i zaraditi tih 300, 500 ili 1500 kuna. A to što je Sanimir govorio vezano uz Statut i Poslovnik… Načelnik je taj koji određuje posao za donačelnika, i ovlasti koje će mu dati i koje će poslove obavljati. Ako se čekalo da mi donesemo naknadu, da bi njemu Načelnik dao poslove i zadatke….


Načelnik Paul Cota- Ne mogu mu dati poslove ako mu ne mogu pokriti troškove.

Pavao Džapo (HDZ)- Načelniče niste u pravu….Možete priznati da jednom niste u pravu…

Rajko Žulj (HSP)- Do sada smo nekoliko puta razgovarali na Vijeću o ovoj Odluci..i složili se da donačelnik treba imati naknadu…Evo ja predlažem 1500.00 kuna, a vi dajte svoj prijedlog.

Tihomir Budanko (HDZ)- Nije bit u novcu, nego da se napiše što će čovjek raditi, koliko će mu vremena oduzimati…

Načelnik Paul Cota-Vi prvo trebate donijeti Odluku, pa ću ja to napisati.

Sanimir Sarić (NL)- To je obratan smjer donošenja Odluke.

Milan Džapo (HDZ)- Taman sam htio reći…Mi idemo odostraga prema naprid…Kad se radi o tajnici…kad se radi o pročelniku…kad se radi o komunalnom redaru…Mi smo sve to trebali dobiti na papiru…poslovi..radni zadatci svih njih…Znači, plan rada…što će ti ljudi raditi…

Rajko Đomlija (HSP)- Vi ste već pet, šest puta ovu temu odgađali, i svaki put mijenjate definiciju…

Milan Džapo (HDZ)- Ova tema uopće nije bila načeta na Vijeću, barem kad sam ja bio na Vijeću…Ja dva puta nisam bio…

Sanimir Sarić (NL)- Ma nije bila, ovo je službeni razgovor kad vi stavite Odluku o naknadi…to je službeni razgovor…A ovo do sada, kao što je prošli put nakon sastanka rečeno što vi milite o naknadi za donačelnika…a mi pogledamo po prostorije a njega uopće nema… nismo mislili ništa onda … Nemojmo se zavaravat…Nije nitko protiv toga da mu se da naknada. Ja vjerujem da je čovjek sposoban i da može raditi posao koji mu se da, ali trebamo ga definirat.

Načelnik Paul Cota- Ovu Odluku donosi isključivo Općinsko vijeće, ja ću se povući, a vi kad završite pozovite me, a to predlažem i donačelniku.

Sanimir Sarić (NL)- Mi to možemo završiti i odmah da ne prihvatimo Odluku, ako se vi tako ponašate prema nama.

Tihomir Budanko (HDZ)- Načelnik mora odrediti posao za koji će donačelnik biti odgovoran.

Pavao Džapo (HDZ)- Da mi se razumijemo, Paul je sad otišao, ali ja ću mu reći kad se vrati….On je nama trebao dati prijedlog sa iznosom koji predlaže…

Rajko Đomlija (HSP)- Mi u ovom slučaju možemo tražiti još pobliže objašnjenje djelokruga donačelnika.

Sanimir Sarić (NL)- To je upravo ono što mi i tražimo. Da li je profesionalac ili nije, o tom se odlučivalo 15 dana nakon dobivenih izbora…Tada su odlučivali dali su volonteri ili profesionalci…Ovo je druga priča… Naš je uvjet da ovdje rečemo iznos to da vidimo što čovjek radi… pa zar je to tako težak uvjet koji mi postavljamo?
Jeli to težak uvjet za ovo Načelniče? Vama je to problem pa izađete vani „i ko vas šiša“…jer nećete reći što će čovjek raditi. Pa i njega zanima što će raditi. Pa nije ni njemu da bude fikus ovdje.

Načelnik Paul Cota-Bit će zadužen za realizaciju programa.

Sanimir Sarić (NL)- Napismeno, načelniče, sve se donosi napismeno…Vi uvijek donosite nešto „u zraku“. Napišite to napismeno.

Načelnik Paul Cota-Neka ovo uđe u zapisnik…

Sanimir Sarić (NL)-Prije nego što se predloži ovakva Odluka, prethodi opis radnog mjesta…

Načelnik Paul Cota- Nisam ja predložio ovu Odluku, shvati to, i ne znam zašto mene prozivaš?

Sanimir Sarić (NL)-Meni je logički da Vas pitam, pa tko je onda predložio ovu točku dnevnog reda ako niste Vi? Zone tko je preložio ovu točku dnevnog reda?

Predsjednik Zvonimir Bandalo- Ja ako sam ja potpisnik poziva.

Sanimir Sarić (NL)- Da li je netko tebi predložio ovu točku dnevnog reda, ili je baš ti predlažeš?

Predsjednik Zvonimir Bandalo-Dao mi je materijale (Načelnik) Paul.

Sanimir Sarić (NL)- Pa eto Paule odaklen je priča…opet se vrtimo u krug…

Krste Radas (NL)- Da bismo govorili o visini naknade, treba imati osjećaj što je to donačelnikov zadatak…pa da možemo reći radit će puno-neka puno dobije…radit će malo-neka malo dobije. Ali ja ovdje uopće nemam osjećaj što bi on to radio konkretno, pa čak i nekad dežurstvo u Općini kad načelnika nema isl..

Rajko Đomlija (HSP)-On njemu prepušta ovlasti kako situacija zahtjeva…

Krste Radas (NL)-Da…ali koliko to vrijedi?

Rajko Žulj (HSP)- Mi smo mogli donijeti odluku da kao Vijećnici primamo naknadu 1000 kuna mjesečno, a da na nijednu Sjednicu ne dođemo!-Da dobijemo 12,000.00 kuna godišenj!

Sanimir Sarić (NL)- Mogli smo, ali nismo!

Rajko Žulj (HSP)- Ako mi ne budemo zadovoljni sa radom donačelnika, nakon njegova izvješća, onda mu možemo skinuti naknadu.

Načelnik Paul Cota- Ja ne mogu na donačelnika prenijeti ni jedne ovlasti, niti donijeti Odluku o prenošenju ovlasti na njega ako mu ne mogu osigurati naknadu.

Sanimir Sarić (NL)-To je načelniče čista ucjena. Sad će te Vi nas malo ucijeniti, pa ćemo se mi prepast.

Načelnik Paul Cota-Rekao sam ti što je čovjek po struci. Da je inženjer prometa. Da će biti zadužen za realizaciju programa koji su vezani za programe izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture. To je samo jedna od djelatnosi koji će on dobiti, a sasvim sigurno taj je resor gdje ja nisam doma, ja ću to prenijeti na njega, da bude tu nekakav interni nadzor, da bude tu prilikom izvođenja radova, primopredaje radova, ukazivanja na određene nedostatke ili prijedloge ili ne znam što drugo.
Što se tiče ostalog… Vidjelo ste u službenim putovanjima da ću ja najmanje 50 puta biti na službenim putovanjima, pa ako je čovjek u mogućnosti bit će moj zamjenik, obavljat će poslove u Općini Promina koje ja radim, ali ja ne mogu specificirati i taksativno navesti što će on to raditi.

Tihomir Budanko (HDZ)- Što sad da mi Paule rečemo 7,000.00?

Načelnik Paul Cota- Vi recite koliko će te Vi reći…to uopće nije bitno. Ja sam za tu naknadu predvidio stavku u proračunu „Naknade za rad predstavničkih tijela“ u ukupnom iznosu od 105.000,00 kuna.

Pavao Džapo (HDZ)- Kad smo tražili 25.000 za socijalu nismo ih mogli nigdje naći, a sad… Pa recite lipo koliko ste to predvidjeli za donačelnika…Jeli to 50.000.00 kuna ili…

Sanimir Sarić (NL)- Ja mislim da je i donačelniku bolje da ima opis poslova , jer ja kao Vijećnik postavljam pitanja po Statutu po Poslovniku pa ih ne dobijem odgovor, a kamoli to da će on raditi posao koji nije opisan. Pa tek onda nikakva prava neće imat, i uvijek će biti kao fikus. Ako on ima opis poslova, moći će reći „Ja to radim-Paule pusti me ja ću to napravit“, a ovako ne može jer ćeš mu ti Paule ulijetat i ometat Ga. Do sada čovjek vjerojatno ništa nije radi, evo može i sam komodno reć. Otišao je možda na nekoliko sastanaka koja ste Vi smatrali nebitnim, pa ste ih povjerili njemu. A čovjek je ipak inženjer, i treba mu dati posao, to je moje mišljenje, moj stav. Mislim da je glupo, da nema opisa poslova, a osnova svakog radnog mjesta je opis poslova. Bilo koji posao u životu da radite.

Rajko Žulj (HSP)- Ajmo onda stavit da uopće ne postoji donačelnik.

Sanimir Sarić (NL)- Ja sam upravo rekao suprotno, da čovjeku treba dati posao. Napišimo na papir zaključke, papir trpi sve, ali nas i obavezuje, što je najbitnije obavezuje nas.


Načelnik Paul Cota-Molim vas..možete li barem malo biti u sebi pošteni i iskreni, i ne očekivati ovdje nikakve podvale i nekakvo ismijavanje, ruganje. Dajte se malo skoncentrirajte. Jel' vi znate gdje je Općina bila nakon izbora? ….Kad sam ja postao Načelnik i on donačlenik, Općina je ušla u blokadu. O kakvim to poslovima mi možemo pričati dok je Općina u blokadi? Općina je izašla iz blokade prije dva dana. Sad je pravo vrijeme da razgovaramo, da govorimo projekciji proračuna za iduću godinu. Što sam ja njemu mogao povjeriti kad mu ne mogu dati lipe?


Tihomir Budanko (HDZ)- U Proračunu je predviđeno koliko znamo, i što vidimo negdje oko 30.000.00 kuna, što znači da je to negdje 1500.00 kuna naknade…Milim da bi se čovjek mogao u tih 1500 kuna angažirat za ono što mu se dade posla…

Pavao Džapo (HDZ)- Ovdje se vraćam na ono što je Krste maloprije spominjao…Dakle, govorimo o naknadi od 1.500.00 kuna, i o poštivanju svog redovnog radnog vremena koje profesionalno obavlja, posla s kojim se bavi…Bojim se da će to teško biti uskladiti, te da će mo doći u situaciju za dva tri mjeseca ili četiri da kažemo..nije to to..ajmo sad smanjivat. Ali apsolutno podržavam ovo što se kaže; Nek' se ide sa 1500 kuna, ali mislim da je u ovom, konstalaciji svega da je ovo velika cifra. Ja sam za to da bude stalna naknada, ali da bude manja, pa da je korigiramo kroz neko vrijeme..

Mladen Ujaković (HSP)- Ja gledam vas sve kao ozbiljne ljude. Maloprije tražite naknadu za djecu da bi ih zadržali na ovom prostoru itd… Sad vidim koliko vi želite zadržat mlade ljude. To je rezultat ovog što vi sad pričate. Vi ga želite potjerati…

Pavao Džapo (HDZ)- Apsolutno ste u krivu, ne znam iz čega ste to izvukli?

Krste Radas (NL)- Ja polazim od sebe. Ja ne bi pristao da radim nešto što nije definirano, ni za koju lovu. Ja polazim od sebe.

Načelnik Paul Cota- Ali to nije moj prijedlog. Vi morate shvatit da sam ja bio prvi da se njemu ne isplaćuje naknada, jer mu ne mogu nikakav opseg poslova prenijeti do sada. Međutim sada, povećanjem obima posla, i od iduće godine, meni treba pomoć. Zašto ću ja tražiti nekoga izvana, ako mogu zaposliti njega na tim određenim stvarima.

Krste Radas (NL)- Pa napiši to Paule, pa ćemo reći „To je to bravo“. Problem je samo forma, ali to je i suština.

Milan Džapo (HDZ)- Ovo što je Mladen maloprije rekao, to je za mene uvredljivo. Mi smo maloprije razgovarali o socijalnom programu, a ja niti u jednom momentu nisam stavio gospodina u socijalni program.

Tihomir Budanko (HDZ)- Vidjelo smo koliko imamo slobodnog prostora u proračunu…samo treba napisati opis poslova….

Načelnik Paul Cota- Na idućoj sjednici će te dobiti opi poslova koje sam prenio na njega. To ja uporno govorim. Kad vi donesete Odluku o naknadi, sukladno visini naknade ja ću njemu prenijeti dio ovlasti…Nećete vi na temelju ovlasti donositi njemu visinu naknade…
…Sukladno visini vaše Odluke, morate znati da je čovjek zaposlen i da ne može ovdje raditi osam sati…da može doći jednom ili dva puta tjedno…ili uskočiti nešto obaviti usput…da ja nemoram trčati u Zagreb za svaki papir, za svaki razgovor…Neću ja ići za projekt nerazvrstane ceste gore…Ima čovjek koji će referirati se o tome i otići tamo..

Tihomir Budanko (HDZ)- Nije on cestovni smjer, ja mislim da je on željeznički smjer?

Donačelnik Dalibor Džaja – Je, željeznički smjer, tehnologija željezničkog prometa.

Načelnik Paul Cota- Daleko je opet bliže njemu nego meni…..


Predsjednik vijeća Zvonimi Badnalo- Znači imamo prjedlog od 1500.00 kuna, ima li netko drugi prjedlog?

Krste Radas (NL)- Ja imam prijedlog. Moj je prijedlog da se ova Odluka donese nakon što se da opis poslova, i ništa više.

Sanimir Sarić (NL)- To je naš prijedlog, odnosno mi zbog toga ovu Odluku ne prihvaćamo.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo: Tko je za Odluku da se donačelniku Općine Promina dodjeli naknada od 1,500.00 kuna mjesečno, s tim da Načelnik za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća dostavi materijale, opis poslova itd. da je ovih 1,500.00 kuna pokriveno?

Za je glasalo 9. vijećnika (svi nazočni iz HSP-a i svi nazočni iz HDZ-a)
Protiv su bili 2. Krste Radas(NL) i Sanimir Sarić (NL).Ovim je završila i ova točka dnevnog reda….a ostale su još točke:


10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina

11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)

12. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći socijalno ugroženim Promincima ( Rajko Đomlija, obitelj pokojnog Željka Sarića, nastradaloj obitelji Radas, i obitelji Dujić kojoj je nedavno izgorjela kuća

13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza računovodstvenom referentu Nedjeljku Džepini.


Ali…mislim da je ovaj post prilično dug…tako da ostatak priče ide u nekom drugom postu……


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 29.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (3 dio) usvajanje Proračuna za 2010 godinu

Evo i 3. nastavka posta sa 6.Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina;

Uglavnom, prijedlog proračuna za 2010 godinu je ipak doživio neke izmjene…..kao što sam i najavio u prošlom postu….

Pošto nisam primjetio neki veliki interes za postove pod ovim naslovom, nastojat ću što više skratiti priču…kako ne bi gubio svoje i Vaše dragocjeno vrijeme bez potrebe…


Evo dijela rasprave i zaključaka na temu Proračuna općine Promina za 2010 godinu:
Prihodovna stavka proračuna 613 „Porezi na imovinu“ povećava se sa planiranih 15.000.00 kuna na 100.000.00 kuna, kako bi se novoosnovanom komunalnom trgovačkom društvu osigurala sredstva za plaće djelatnika na 2010 godinu u dodanom iznosu od 90.000.00 kuna, a preostalih 10.000.00 pomoć građanstvu u novcu.
Prihod će se povećati novim rješenjima za porez na nekretnine (vikendice…nenastanjene kuće)

Pod rashodovnom stavkom „Sufinanciranje troškova prijevoza“ učenika u srednje škole, do sada je stajalo 0.00 kuna. Nakon duže rasprave usvojen je prijedlog da se za tu namjenu pokuša pronaći 45.000.00 kuna, odnosno da se regulira pravno i linija Oklaj-Drniš sa prijevoznikom, kako bi srednjoškolci mogli ostvariti 20% sufinanciranja troškova prijevoza od strane Županije.
Isti iznos treba osigurati i u prihodovnoj strani Proračuna, a Načelnik je obećao da će problem pokušati riješiti kroz stavku „Pomoći iz Proračuna“, te dok se taj prihod ne dogovori, neće moći ići ni natječaj za prijevoz.

Pod rashodovnom stavkom Proračuna „Humanitarna djelatnost Crevenog križa“, stajalo je 0.00 kuna, a nakon dogovora…i pregovora… ta je stavka sada 3.000.00 kuna.
Do ovih sredstava se došlo smanjenjem stavke „3293 Reprezentacija“ sa 25.000.00 kuna, na 22.000.00 kuna. Načelnik napominje da će tražiti od Crvenog križa odrađivanje tih 3.000.00 kuna.

Prihodovna stavka proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna, povećava se za 100.000.00 kuna, a sredstva se namjenjuju za stavku rashoda 4213 Cesta Perice-Radasi u dužini od 300 metara. Sredstva se planiraju namaknuti putem Natječaja kojima se previđa rješavanje ovakvih problema…a ako se na taj načina ne namaknu…onda od ceste ništa.

Nakon svih navedenih amandmana, proračun je Predsjednik vijeća, Zvonimir Bandalo dao na usvajanje….te je isti jednoglasno prihvaćen.Oni koji su ove godine ostali zakinuti, te neće dobiti sredstva iz Proračuna Općine Promina za 2010 godinu su:

-Subvencije poljoprivrednicima 0.00 kuna
-Projekt: Uređenje dječjeg igrališta 0.00 kuna
-Sufinanciranje udruga u kulturi 0.00 kuna (KUU Promina)
-Tekuće donacije športskim društvima 0.00 kuna
-Tekuće donacije vjerskim zajednicama 0.00 kuna
-Stipendije i školarine 0.00 kuna
-Sufinanciranje vodovoda Oklaj-Zelići 0.00 kuna
-Tekuće donacije udrugama proiz. Iz Domovinskog rata 0.00 kunaNakon usvajanja proračuna, jednoglasno su prihvaćani zaključci iz sljedećih točaka dnevnog reda:

4.Usvajanje prijedloga odluke o izvršenju proračuna općine Promina za 2010 godinu
5.Usvajanje projekcije prijedloga proračuna općine Promina za razdoblje 2011-2012 godina
6.Usvajanje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Promina za 2010 godinu
7.Usvajanje prijedloga programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Promina za 2010 godinu
8.Donošenja zaključaka o usvajanju prijedloga srednjoročnog programa izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibenko-kninskoj županiji za razdoblje 2009-2012 godina.

A tada je na dnevni red došla točka:

9. Usvajanje prjedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina

…koju ostavljam za sljedeći post na ovu temu…..
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 18:01 - Komentiraj post (1) - Link posta

nedjelja, 27.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (2 dio) Prjedlog proračuna Općine Promina za 2010

Evo nastavka mog izvještaja sa 6. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 21.12.2009 godine.


Točka 3.Usvajanje prijedloga proračuna Općine Promina za 2010 godinu


Proračun je obrazložio načelnik Paul Cota sljedećim riječima:Proračun je izrađen temeljem naputaka Ministarstva financija za 2010, 2011 i 2012 godinu, i na temelju tih naputaka i smjernica izradili smo ovaj proračun.

Najbitnija stavka su prihodi:

- Porezi i prirezi na dohodak gdje je planirano 1,211,000,00 kuna,
- Prihodi od imovine 522,000,00 kuna
-Prihodi od administrativnih pristojbi 470,200,00 kuna
-Ostali prihodi koji dolaze sa osnova:
*donacija od pravnih i fizičkih osoba (10,000,00 kuna)
*Prihodi od prodane nefinancijske imovine 30,000,00 kuna, a to su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (20,000,00 kuna), znači prihodi od prodaje zemljišta…
…prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine-a to su prihodi od prodaje stambenih objekata, znači za stanove koji su prodani temeljem dugogodišnjih ugovora o zakupu pa onda sa tih ugovora imamo godišnje otprilike 10,000,00 kuna prihoda.

Što se tiče kapitalnih pomoći iz proračuna, imamo planirane pomoći od 2,948,500,00 kuna.
Od čega su pomoći iz proračuna 2,663,500,00 kuna, što otpada na
-tekuće pomoći u iznosu od 763,500,00 kuna,
-kapitalne pomoći u iznosu od 1,900,000,00 kuna,

Pomoći od ostalih subjekata unutar države 285,000,00 kuna, koje se sastoje od tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika 25,000,00 kuna i ostale kapitalne potpore od ostalih proračunskih korisnika 260,000,00 kuna.

Znači naši sveukupni planirani prihodi su 5.228.700,00 kuna, a rashode smo planirali u iznosu od 5.208.700,00 kuna…..S tim da još imamo i 20.000,00 kuna „izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova“ što je planirano kao temeljni osnivački kapital za osnivanje komunalnog poduzeća.To je što se tiče prihoda, a što se tiče rashoda imamo sljedeće:

Javne potrebe jedinstvenog upravnog odjela pet milijuna kuna….a na stranici 8. (materijala) dodatno se razrađuju rashodi i to:

-Rashodi za usluge 27.000,00 kuna, od čega je 2.000,00 kuna priprema za tisak, i 25.000,00 kuna sam tisak službenog Vjesnika.

-Naknada za rad predstavničkih tijela su u iznosu pod 273.000.00 kuna, a dijele se na:
- rad predstavničkih tijela-znači Vijeće… i planirana je naknada za donačelnika (zajedno 105.000,00 kuna)
-Planirani predsjednički izbori 145.000.00 kuna ( nisu naša izvorna sredstva)
-Reprezentacija 21.000,00 kuna
-Ostali rashodi predstavničkog tijela 2.000.00 kuna (službena putovanja vijećnika ako bude potrebno)

-Tekuće donacije političkim strankama u iznosu od 20.000.00 kuna ( za to trebamo donijeti odluku danas na ovoj sjednici)

-Zajednički troškovi Jed.upr.odjela (1.059.200.00kn)
- planirano je za plaće, za redovan rad 627.250.00 kuna, tu vidite da je povećanje o odnosu na prijašnji proračun… dakle tu je predviđeno;plaće za Pročelnika, još jedno radno mjesto tajnika, radno mjesto računovođe, i postojeće-znači spremačica/čistačica, i uvodi se još jedno radno mjesto na pola radnog vremena za komunalnog redara.
-ostali rashodi za zaposlene 20.000.00 kuna, tu spadaju božićnica, regres, darovi za djecu temeljem kolektivnog ugovora.
-doprinosi za zdravstveno osiguranje 97,250,00 kuna
-doprinosi za zapošljavanje 10.700.00 kuna

Zatim slijede materijalni rashodi (257.000.00 kuna)
-službena putovanja 20.000.00 kuna
-naknade za prijevoz na posao i s posla 12.000.00 kuna
-stručno usavršavanje zaposlenika 5.000.00 kuna
-uredski materijal i ostali rashodi 12.000.00 kuna
-energija-(struja i gorivo za službena vozila) 30.000.00 kuna
-sitni inventar, auto gume 8.000.00 kuna
-usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000.00 kuna, s tim da tu moram napomenuti da je tu telefon fiksni i mobilni, usluge poštanskog prijevoza i trošak interneta u iznosu od 700,
00 kuna mjesečno.
-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000.00 kuna
-usluge promidžbe i informiranja 8.000.00 kuna…tu su Narodne novine, tu je službeni vjesnik, tu je Šibenski list i objave za natječaje koje mislimo raspisati.
-komunalne usluge 10.000.00 kuna-to je voda u Općini i voda na hidrantu
-zakupnine, najamnine lising 28.000.00 kuna –za vozilo temeljem dugogodišnjeg ugovora o lisingu
-intelektualne usluge 50.000.00 –usluge odvjetnika, knjigovodstva dok ne riješimo temeljem natječaja i zaposlimo novu osobu, ugovori o djelu za razno razne druge poslove koji budu eventualno iskrsnuli
-računalne usluge 10.000.00 kuna-Znači novim računovodstvom morat ćemo imati nove računovodstvene programe…sa novim računalima (rad samog operatera tekuće održavanje samih programa).
-ostale usluge 2.000.00 kuna-razne ovjere javno bilježničke pristojbe
-premije osiguranja 16.000.00 kuna
-članarine –udruzi općina 2.000.00 kuna
-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000.00 kuna

-ostali financijski rashodi –usluge platnog prometa 10.000.00
-zatezne kamate 2.000.00 kuna
-ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000.00 kuna- to su predviđeni troškovi postupka u sporu sa Novogradnjom, za postupke vještačenja ili što nas već bude čekalo.

-nepredviđeni rashodi do vidine proračunske pričuve 23.000.00 kuna

-ulaganja u računalne programe 10.000.00

Javni red i sigurnost…
-tekuće donacije prema JVP Grada Drniša 10.000.00 kuna
-tekuće donacije za naš vlastiti DVD Promina 70.000.00 kuna

Ekonomski poslovi (gospodarstvo)
-program razvoja poljoprivrede 20.000.00 kuna (subvencije poljoprivrednika-opskrba vodom)

Glava 4-komunalna djelatnost (2.116.500.00 kuna op.a)
-održavanje javnih putova i ner. cesta 20.000.00
-komunalne usluge 10.000.00 kuna- to je predviđeno za naše vlastito komunalno poduzeće, za održavanje javnih zelenih površina u centru Oklaja
-kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 90.000.00 –financiranje novoosnovanog trgovačkom poduzeća vlastitog komunalnog dok ono ne počme uprihodovati vlastiti kapital sa osnova prikupljanja sredstava od naplate odvoza smeća i naplate grobarine i zakupa i održavanja tih groblja, znači planiramo im pomoći sa 90.000.00 kuna dok oni ne stanu na vlastite noge, a ako bude potrebe, onda ćemo izmjenama i dopunama taj iznos i povećati.

-energija 265.000.00 kuna- trošak energije za javnu rasvjetu
-održavanje rasvjete 36.000.00 kuna
-energija crpne stanice Oklaj 1.000.00 kuna

-Projekt izgradnje objekata i uređaja vodoopskrbe 71.000.00 kuna-održavanje postojeće vodovodne mreže prema programu županijskog vodovoda.-Šibenskog Vodovoda i odvodnje.

-deratizacija i dezinsekcija 18.500.00 kuna
-zdravstvene i veterinarske usluge 5.000.00 kuna –uklanjanje eventualno nekih životinjskih lešina….
-Sanacija odlagališta „Dubrava“ u iznosu od 1.600.00 kuna

Urbanizam i prostorno planiranje….
-geodetsko-katastarske usluge 128.000.00 kuna
-izrada prostornih planova 108.000.00 kuna
Ove dvije stavke koje imaju prvenstveno razvojni karakter ovise isključivo o prilivu sredstava i ovise o tome hoćemo li dobiti dovoljno sredstava za zatvaranje postojećih računa prvenstveno prema Sarađenu, a svakako da ovise i o tome dali će doći i račun od Novogradnje na naplatu. Ukoliko dođu ta dva računa onda mislim da ćemo od ovoga programa nažalost morati odustati i da ćemo ta sredstva morati preusmjeriti za podmirenje dugova.
Ovi projekti se prvenstveno donose za geodetsko katastarske usluge, snimanje geodetskih podloga za novo naselje Oklaj gdje sve to treba nanovo snimiti, geodetske podloge napraviti i proglasiti javne putove da bi ljudi mogli tu se i prijaviti i dobiti adrese i osobne iskaznice, i dobiti u konačnici građevinske dozvole, a treba to isto napraviti na parcelama drugim koje nisu isparcelirane…dakle treba izvlastiti Republiku Hrvatsku, što se ne može bez geodetske podloge, dok nema parcelizacijskog elaborata odnosno prostorni plan za određenu zonu koja je ušla u građevinsko zemljište, a ostala je u vlasništvu RH. A tu je predviđen i još trošak za jednu turističku zonu površine 9 hektara, koju isto tako treba planski riješiti i izvlastiti iz vlasništva RH da mi s njom možemo slobodno raspolagati…Ali…ako budemo morali vraćati dugove, onda ćemo od toga svega morati odustati.

Odgoj i obrazovanje…
-zakupnine i najamnine 18.000.00 kuna –za prostor dječjeg vrtića u školi
-tekuće pomoći u gradskom proračunu 120.000.00 – također za rad vrtića, sporazum sa Gradom Drnišom za 10.000.00 mjesečno za rad vrtića.

Uređenje objekata dječjeg vrtića 260.000.00 kuna- to je završetak dječjeg vrtića na katu gospodarskog centra sredstvima PSGO-a. Nisu naša izvorna sredstva …sam objekt je završen..čekamo od izvođača radova da popuni određene tablice, kako bi mogli povući ta sredstva i proslijediti ih izvođaču radova za radove koji su već završeni….

Glava 7. društvene djelatnosti…predviđeno je:
-Radio Drniš 10.000.00 kuna
-Usluge cvjećarne 2.000.00 kuna
-Intelektualne usluge 27.000.00 kuna- tu se podrazumijeva trošak koncerta izvođača ( Za feštu Velike Gospe op.a)
-Troškovi reprezentacije 4.000.00 kuna
-Ostali rashodi za Prominske igre 3.000.00 kuna –nabava pehara i medalja

-dodatna ulaganja na Domu kulture 200.000.00 kuna-za završetak uređenja unutrašnjosti Doma kulture, a to je opet nešto što ovisi o prilivu sredstava…odnosno o situaciji sa dugovima…Ili ako iziđe neki natječaj da putem natječaja ili raspisanih programa iz fonda ili ministarstva regionalnog razvoja da se dobiju ta sredstva.

-športski i rekreacijski tereni –Žagra 600.000.00 kuna-to je već dogovoreno samo čekamo neke bolje dane…600.000.00 kuna je gore rezervirano za tu namjenu i 20.000.00 kuna za izradu projektne dokumentacije za one ostale etape gdje je predviđeno i parkiralište i kuglana i tribine.

Zatim slijedi program Socijalna skrb i druge pomoći:
-Podmirenje troškova stanovanja i ogrijeva 55.000.00 kuna- to nisu naša sredstva, to dobijamo od Županije,
-Naknade građanima u kućanstvu i novcu 15.000.00 –to su naknade za novorođenčad.

Za Vlastiti pogon, za tri mjeseca do ne počmu funkcionirati 20.000.00 kuna –to je za gorivo i održavanje vozila.Tu je Načelnik završio izlaganje…i krenula su vijećnička pitanja…pregovori…dogovori….a to ostavljam za sljedeći post…..

Uglavnom, prijedlog proračuna za 2010 godinu je ipak doživio neke izmjene…..
Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 11:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 24.12.2009.

Iz života jednog vijećnika V (1 dio)

Zadnja radna sjednica Općinskog vijeća, općine Promina…održana je 03.12.2009, a 21.12.2009 (ponedjeljak) u 16:15; 6. Sjednica Općinskog vijeća.

Sjednicu je otvorio predsjednik Zvonimir Bandalo, te utvrdio nazočnost na sjednici sljedećih vijećnika, načelnika i donačelnika;

Na sjednici su bili nazočni uz načelnika Paula Cotu i donačelnika Dalibora Džaju:

HSP- Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, potpredsjednik Rajko Žulj, Mladen Ujaković, Drago Klepo i Rajko Đomlija;

HDZ- Tihomir Budanko, Denis Bronić, Milan Džapo, Pavao Džapo;

NL- Krste Radas, Sanimir Sarić.

Opravdano odsutan Stipe Knežević (HDZ).


Predsjednik Zvonimr Bandalo predložio je dnevni red, te isti uz nadopune predložene od strane vijećnika na samoj sjednici, glasi:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina
2. Posvaljanje vijećničkih pitanja
3. Usvajanje prijedloga proračuna Općine Promina za 2010 godinu
4. Usvajanje prijedloga odluke o izvršenju proračuna općine Promina za 2010 godinu
5. Usvajanje projekcije prijedloga proračuna općine Promina za razdoblje 2011-2012 godina
6. Usvajanje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini Promina za 2010 godinu
7. Usvajanje prijedloga programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Promina za 2010 godinu
8. Donošenja zaključaka o usvajanju prijedloga srednjoročnog programa izgradnje kapitalnih vodoopskrbnih objekata u Šibenko-kninskoj županiji za razdoblje 2009-2012 godina.
9. Usvajanje prjedloga odluke o naknadi zamjenika općinskog načelnika općine Promina
10. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u općinskom vijeću općine Promina
11. Donošenje Odluke o prodaji građevinske čestice u vlasništvu Općine Promina (276/72)
12. Donošenje Odluke o jednokratnoj pomoći socijalno ugroženim Promincima ( Rajko Đomlija, obitelj pokojnog Željka Sarića, nastradaloj obitelji Radas, i obitelji Dujić kojoj je nedavno izgorjela kuća
13. Rasprava i donošenje zaključka u svezi otkaza računovodstvenom referentu Nedjeljku Džepini.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen i sjednica je prema istom i nastavljena.


1.Verifikacija zapisnika sa 5. Sjednice Općinskog vijeća Općine Promina

Vijećnici Pavao Džapo (HDZ) i Sanimir Sarić (NL) iznijeli su svoje primjedbe vezane uz Zapisnik sa 5. Sjednice, te je isti jednoglasno prihvaćen sa predloženim izmjenama i dopunama.


2. Posvaljanje vijećničkih pitanja

Na samom početku ove točke, pročelnik Žare Suman dostavio je pisane odgovore na pitanja upućena njemu na prethodnim sjednicama i to:

1. Za Milana Džapu, odgovor na pitanje vezano uz način korištenja nekretnina u vlasništvu Općine Promina
Pod ovom temom mogli smo čuti tko sve ima u najmu nekretnine u vlasništvu Općine Promina, te problem nekretnina koje se koriste bez ugovora o najmu. Ali isto tako izjavu Načelnika da u novoj godine ide Natječaj i sklapanje ugovora za najam prostora koji se sada ne koriste- odnosno za koje se ne plaća najamnina, te dodaje da će se isto tako raspisati natječaj i za korištenje stanova koji se koriste, a vlasništvo su Općine Promina.

2. Za Tihomira Budanka, odgovor na pitanje „Da li je zakonski upražnjeno mjesto Nede Džepine“, odnosno da li poslove Nediljke Džepine koja je dobila otkaz na radnom mjestu računovodstvenog referenta u Općini Promina može obavljati knjigovodstveni servis (Aligator op.a)?

Pod ovom temom mogli smo čuti:
„Ubuduće te poslove ne bi mogao obavljati knjigovodstveni servis bez Javnog natječaja“


Zatim su slijedila ostala pitanja vijećnika, i to redom:

3. Krste Radas (NL) postavio je pitanje vezano uz cestu za Bogatiće, točnije:
„Da li su sredstva EIB-a i dalje osigurana za tu cestu, ili nisu?“- pitanje za Načelnika

Odgovor Načelnika; „To točno da li su osigurana ili nisu, trebamo ići u Zagreb i provjeriti. Prema onom zadnjem izvješću koje sam ja dobio od njih sredstva su osigurana. A dali se nešto mijenjalo u međuvremenu …..“


Krste Radas (NL) potpitanje; Ako budu i jesu, kolika će to sredstva biti?

Odgovor Načelnika; „Ako jesu, onda su u onom cijelom iznosu od 3,6 milijuna kuna bez PDV-a.

4. Sanimir Sarić (NL) postavio je pitanje vezano uz anketu koju je provela Općina u suradnji sa APN-om, vezano uz stanove POS-a u Promini, odnosno u kojoj smo fazi sad po tom pitanju; ima li kakav odgovor od APN-a?

Odgovor Načelnika; Anketa je upućena prema APN-u, i nikakav daljnji naputak ili dopis nismo dobili.

5. Sanimir Sarić (NL): Zašto Načelniče ne dostavljate pročelniku Žari Sumanu podatke vezano uz „Pravilnik o načinu upotrebe i prava korištenja vozila, mobilnih aparata, reprezentacije, potpisivanja narudžbi, prava na korištenje poslovnih kreditnih kartica i pravu na službeno putovanje“?

Odgovor Načelnika; „Putne radne liste, računi za gorivo, sve je kod Pročelnika samo što ti on to nije mogao naći, jer čovjek je zatrpan poslom, pa nije mogao. Dakle, jednom mjesečno se to sve arhivira i postoji poseban registrator gdje to sve stoji. I na temelju tih naloga i PRL radi se obračun i dnevnice za putovanja

Sanimir Sarić (NL) potpitanje: „ Ali ja sam pet puta pitao, a on mi pet puta odgovorio da Vi to ne želite dati, nego da ja moram doći kod Vas.

Odgovor Načelnika: Zašto ti je on tako odgovorio ja ne znam, ja tvrdim da taj odgovor ne stoji, to nije moje mišljenje nego njegovo…………………

6. Denis Bronić (HDZ)- Na koji način i za koga su kupljene donacije vezane uz cestu za Bogatiće?

Odgovor Načelnika; Donacije su skupljane i uplaćivane na računa odvjetnika Mirka Bitange, za poslove utvrđivanja imovinsko pravnih poslova vezano za tu cestu.

7. Denis Bronić (HDZ)-Doklen se stiglo sa vodovodom za Marasovine, Matase i Zeliće?

Odgovor Načelnika:Marasovine sada imaju vodu, a Matase i Zelići još nemaju.

8. Rajko Žulj (HSP); Što Načelnik sve poduzima da Općina ne bude više pod blokadom,

Odgovor Načelnika; Što se tiče izlaska Općine iz blokade…ona je već izišla, a da ne dođe u novu blokadu, Općina ne ide u projekte za koje nema pokriće. Sada nam prijeti blokada, odnosno ovrha od strane „Sarađena“ za cestu prema Osmanovcu….Sa istim je postignut dogovor da će isti pričekati sa blokadom računa s tim da mu se mjesečnu isplaćuju određeni iznosi za povrat duga….
Povećali smo vlastite prihode, negdje za 400.000.00 kuna…boljom naplatom od komunalne naknade…planiramo srediti stanje što se tiče ugovora o poslovnim prostorima…ugovora za korištenje stambenih prostora…prodaju građavinskih čestica koje su u našem vlasništvu…na taj način će mo puniti proračun…a nećemo ga trošiti za projekte za koje nemamo stabilne izvore prihoda i za koje ne znamo možemo li ih realizirati u određenom roku kako ne bi opet došli u situaciju iz prethodnih godina…9. Rajko Žulj (HSP); Da li je Načelnik poduzeo sve zakonske svoje ovlasti da razriješi stanje u Općini od 1995 godine do 2009-te godine, u vezi radnja u Općini Promina koje su dovele Općinu Promina do blokada računa, jel' sve to bilo u skladu sa ovlastima bivšeg načelnika, donačelnika ….jel' sve bilo u skladu sa zakonom, i ako nije koje je sve radnje poduzeo?- Molim načelnika usmeno i pismeno odgovor


Odgovor Načelnika; …Što se tiče zakonitosti samog poslovanja, tu smo podnijeli zahtjev za istragu prema nadležnim institucijama, pa ne bi želio ništa prejudicirati, dakle kad bude ta istraga gotova onda ćemo saznati rezultate dali tu postoji osnova za krivično, odnosno kazneno gonjenje, i to je to….


10. Milan Džapo (HDZ); Koliko je krivičnih, odnosno kaznenih prijava posljednjih 16-17 mjeseci podeseno proziv bivšega Načelnika i Donačelnika Općine Promina, konkretno se radi o Žari Duvančiću i Željku Džapi? Koliko ih je podneseno, koliko ih je riješeno, i koliko ih je riješeno u korist Općine Promina? Koliko ih je u postupku, jeli ijedna riješena i koliko ih je riješeno u korist Općine Promina?

Odgovor Načelnika; Što se tiče Općine za mog mandata, protiv Žarka Duvančića nije podnesena niti jedna prijava. Protiv njega se vodi po službenoj dužnosti jedan postupak koliko sam ja upoznat, zbog primanja naknada za rad u Poglavarstvu, dok je obnašao dužnost Načelnika-to je nešto što je bilo 1999, odnosno 2000 godine.
Što se tiče Željka Džape, protiv njega je podnesena jedna prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada… i istražne radnje su još u tijeku.
-Nakon ovog odgovora Načelnika, Milan Džapo je upitao da li je protiv Željka Džape podnesena prijava kao protiv donačelnika ili vlasnika firme koja je dovezla otpad?
Odgovor Načelnika; Te dvije funkcije se po Načelniku Paulu Coti ne mogu odvajati (?)- to je objedinjena funkcija (?).
11. Milan Džapo (HDZ); Kad će Načelnik Općine Promina Općinskom vijeću podnijeti izvješće sa službenih putovanja, pošto su ti troškovi narasli 30-40 posto? Znači, gdje je Načelnik bio, po kojim pitanjima je bio i što je radio?

Odgovor Načelnika; Evo, na sljedećoj sjednici.

12. Mladen Ujaković (HSP); Pitao bi Načelnika da li su još osigurana sredstva za Mataski vodovod?

Odgovor Načelnika; U Općinskom proračunu nisu. Znači u Proračunu Hrvatskih voda trebala bi bit, to trebamo ići u Zagreb provjeriti. Natječaj se tri puta raspisivao pa poništavao,


13. Drago Klepo (HSP); Postavio bi pitanje vezano uz 460,000,00 kuna koja je Općina platila za sanaciju krovišta (crkve sv Mihovila po presudi op.a) Načelniče; Da li si ti konkretno podnio krivičnu prijavu?

Odgovor Načelnika;Mi smo podnijeli zahtjev za istražne radnje, a po okončanju istrage vidjet će se da li ima osnove za podizanje prijave.

14. Krste Radas (NL): Nešto me zanima u vezi pročelnika jedno pitanje. Ako je Sanimir dolazio do tebe uistinu nekoliko puta. Koji je bio tvoj uistinu odgovor na njegovo pitanje ili upite da dobije na uvid tražene dokumente?

Pročelnik Žare Suman; Ja sam lipo rekao, i neću se ja ponavljat.

Sanimir Sarić: Ja Vas molim da mi još jednom ponovite.

Pročelnik Žare Suman; Ja sam to pitao Načelnika, a on je rekao da ti po to dođeš kod njega.

15. Rajko Đomlija (HSP): Može li se ugraditi vremenske releje kojima se uključuje ulična rasvjeta, jer rasvjeta u Gornjem Mratovu gori dan i noć…jer ako se nešto ne napravi na koji način se misli ušparati na javnoj rasvjeti?

Odgovor Načelnika; Rasvjeta sa pali na fotosenzitivne senzore, i molim sve koji primjete da rasvjeta radi u neprimjereno vrijeme, da to jave kao kvar i da se iziđe na teren. Što se tiče ugradnje vremenskih releja, od njih se odustalo davno, te će se ići na ugradnju releja s kojima će se upravljati daljinski pomoću NMT sustava sa jednog mjesta za cijelu Prominu. Dok do tog dođe, mi smo naručili izradu studije u kojoj će se vidjeti točno kolike su moguće uštede na sustavu javne rasvjete i taj projekt i elaborat kad se napravi biti će predan prema fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti onog trenutka kad oni raspišu natječaj za uštede na javnoj rasvjeti……

16. Rajko Đomlija (HSP): Vidio sam jutros ispred zgrade Općine da zaposlenik komunalnog kupi smeće kraj kontejnera i ubacuje u kontejner. S obzirom da ljudi nemaju običaja, ili ne mogu pogoditi u koš bi li se mogla staviti nekakva naljepnica sa upozorenjem za početak …….

Odgovor Načelnika; Neznam, možda bi neke ljude trebalo opet vratiti u školu te ih naučiti da se smeće baca u kontejner, a ne pored…Milan Džapo (HDZ) predlaže da se problem javne rasvjete riješi ipak pomoću vremenskih releja, jer tko zna kad će studija biti gotova, a troškovi rasvjete nisu mali.

Načelnik: Ja sam i najavio da prva sljedeće Sjednica vijeća bude tematska, vezana uz komunalno i javnu rasvjetu, da vidimo tu moguće uštede.

17. Tihomir Budanko (HDZ): Ja bi molio da se izvješće o trošku sredstava u iznosu od 20-25 tisuća kuna (tekuće pričuve) o kojima Načelnik direktno odlučuje dostavi Općinskom vijeću, jer je to i zakonska obaveza svaka tri mjeseca.

Odgovor Načelnika; Tekuća pričuva za 2009-u godinu iznosila je 130,000.00 kuna (ako sam dobro čuo???-premda pretpostavljam da bi trebalo biti 30,000,00kn, ali na snimci mi je malo nerazgovjetno izgovoren iznos).
U prvih 6. mjeseci ostvareno je 7586,00 kuna. Sredstva su utrošena na rashode koji nisu bili planirani.
-To su pomoć od 3,000.00 kuna Odlukom Općinskog poglavarstva studentici veterine za odlazak na stručno studijsko putovanje
-Pomoć od 2086,00 kuna za sanaciju obiteljske kuće (Stanko Bare kad mu je kuću zahvatio požar)
-Pomoć od 1,000.00 kuna za izradu turističkog vodiča Općine Promina Osnovnoj Školi profesoru Jurici Botiću.
-Pomoć maturantima za organizaciju maturalnog plesa u svoti od 1500,00 kuna. Jedan dio je išao za dvije srednje škole u Knin, i za srednju školu u Drnišu.
….to je za prvih 6. mjeseci 2009-te godine.


18. Tihomir Budanko (HDZ): Može li se dobiti ugovor Općine Promina sa udrugom Zvonimir iz Knina na uvid?

Odgovor Načelnika;Ugovor sa udrugom Zvonimir je pozamašan, pa ako ti nije problem možeš navratiti do mene…

Tihomir Budanko (HDZ): Valjda je Ugovor na maksimalno 4-5 stranica, mene ostali prilozi ne zanimaju…samo ugovor.

Odgovor Načelnika; Ima Ugovor…

Tihomir Budanko (HDZ):Ja bi molio da nam se za sljedeću Sjednicu pripremi Ugovor ako nije problem…..


Sa ovim zadnjim pitanjem/odgovorom, završila su vijećnička pitanja……

Ostale točke dnevnog reda obradit ću u jednom od sljedećih postova…..

Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 14:35 - Komentiraj post (2) - Link posta

utorak, 15.12.2009.

Zaboravljena transparentnost II dio

Prvo kratko podsjećanje na prvi dio posta pod ovim naslovom:
Link na post:
http://promina.blog.hr/2009/12/1627086868/zaboravljena-transparentnost.html

Evo nekoliko citata:

„Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 8. Statuta Općine Promina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije)), broj 4/06), Općinsko poglavarstvo Općine Promina, na 18. sjednici, 28.srpnja 2008. godinu, donosi:

PRAVILNIK o načinu uporabe i prava korištenja vozila,mobilnih aparata, reprezentacije,
potpisivanja narudžbi, pravu na korištenje poslovnih kreditnih kartica i pravu na službeno putovanje“.

Posebno je zanimljiv i sljedeći članak navedenog pravilnika:

Članak 10.

Korisnici iz članka 2. stavka l. i 2. ovog pravilnika (načelnik i zamjenik načelnika, predsjednik Općinskog vijeća op.a) dužni su upisivati u putne radne listove stanje kilometraže kao i račun za gorivo, te su isto dužni predati pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, najmanje jedanput mjesečno, na kraju mjeseca.

Temeljem navedenog članka, ja sam prije mjesec dana posjetio Žarka Sumana, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, te zatražio spomenute dokumente na uvid.
Od tog prvog posjeta, pa do danas, posjetio sam ga još četiri puta, i njegov zadnji odgovor je sljedeći:
„Načelnik mi ne želi predati traženu dokumentaciju, te je rekao ukoliko te to zanima da se obratiš njemu osobno“.

Iz svega proizlazi da Načelnik Paul Cota ne želi poštivati pravilnik koji je sam potpisao.
Sad kad razmislim, sve sam sigurniji da je navedeni pravilnik pisao za Žaru Duvančića bivšeg načelnika čiji je povratak na vlast očekivao, a ne za sebe.

Zašto Načelnik ne želi pročelniku Žari Sumani dostaviti dokumentaciju- ne zato što je ja tražim, nego zato što ga na to obavezuju pravilnici koje se sam donosio? zaključite sami.


U ovom slučaju mene je zanimala informacija vezana uz rad Općine, i ja je nisam dobio-niti kao Vijećnik Općine Promina, niti kao građanin.

A pravo na informacije je regulirano Zakonom, a ne voljom ljudi koji umišljaju da su možda sultani, kraljevi, carevi, bogovi….razni „moćnici“ kojima se treba pokloniti kad se od njih nešto želi saznati.

Kako bi se izbjeglo klanjanje „bogovima“, još 2003. godine donesen je:

„ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA”

Evo nekoliko citata iz istog:

Članak 2.

Cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno ovom i drugim zakonima.

POJMOVI

Članak 3.

1) »Ovlaštenik prava na informaciju« (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtijeva pristup informaciji,

3) »Informacija« je podatak, fotografija, crtež, film, izvješće, akt, tablica, grafikon, nacrt ili drugi prilog, koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, bez obzira na to je li pohranjena na nekom dokumentu ili nije, te bez obzira na izvor, vrijeme nastanka, mjesto pohranjivanja, na način saznavanja, na to po čijem nalogu, u čije ime i za čiji račun je informacija po¬hranjena ili drugo svojstvo informacije,

5) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo ovlaš¬tenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela jav¬ne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom (u daljnjem tekstu: redovito objavljivanje informacija).Temeljem navedenog Zakona, Općina Promina donosi sljedeću Odluku:

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 172/ 03) i članka 25.Statuta Općine Promina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Promina, na 28. sjednici, od 20. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU određivanju službene osobe za pristup informacijama

Članak 1.

Određuje se Žarko Suman, kao službena osoba ovlaštena za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informacije u cilju osiguranja da sve informacije koje posjeduju, raspolažu i nadziru tijela Općine Promina budu dostupne domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informaciji, obavlja slijedeće poslove:
- rješava pojedinačne zahtjeve i redovito objavljuje informacije sukladno statutu i unutarnjem ustroju i dr. aktima Općine
- unapređuje način obrade, klasifikaciju, čuvanja i objavljivanje informacija koje su sadržani u službenim dokumentima koji se odnose na i rad Općine,
- osigurava neophodnu pomoć podnositelja zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,
- poduzima radnje i mjere radi organiziranja urednog vođenja kataloga informacija i posebnog službenog upisnika,
-o zahtjevu, postupku i odluci u ostvarivanju prava na pristup informaciji u cilju rješavanja pojedinačnog zahtjeva službenik za informacije ima pravo tražiti i dobiti potrebne informacije, dokumente, podatke, izvješće, akte i druga pitanja od svih tijela koje ih posjeduju, raspolažu ili nadziru.

Članak 3.

Službenik za informacije uskratit će pravo na pristup informacijama ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Službenik za informacije može uskratiti pravo na pristup informaciji u slučajevima propisanim zakonom.

Klasa: 008-02/09-01/2 Ur.Br: 2182/09-08-01
Oklaj, 20. ožujka 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Krste Radas, v. r.


Iz svega navedenog, možete zaključiti da sam ja informaciju koja me zanima, zatražio na pravom mjestu, ali mi je ista uskraćena.
Odnosno, ista je uskraćena i Žarku Sumanu, službenoj osobi ovlaštenoj za rješavanje i ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Zakon je predvidio i ovakve slučajeve, te za njih postoje sljedeće sankcije:


NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Članak 24.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima koja suprotno odredbama ovoga Zakona onemogući ili ograniči ostvarivanje prava na pristup informacijama kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će i odgovorna osoba u tijelima javne vlasti novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ošteti, uništi, sakrije ili na drugi način učini nedostupnim dokument koji sadrži informaciju u namjeri da onemogući ostvarivanje prava na pristup informacijama.
(4) Za prekršaj iz stavka 3. kaznit će se odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

POTPUNO ISPUNJENJE OBVEZE

Članak 27.

Pored izricanja kaznenih i stegovnih sankcija, u slučaju utvrđene odgovornosti na temelju neopravdane uskrate ili ogra¬ničenja ostvarivanja prava na pristup informaciji, tijelo javne vlasti obvezno je ovlašteniku prava na informaciju omogućiti ostvarivanje prava na pristup informaciji sukladno odredbama ovoga Zakona.


Baš me zanima kolika će kazna biti izrečena u ovom slučaju kad se završi obrada?

Oznake: općina promina

- 12:32 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 05.12.2009.

Iz života jednog vijećnika IV –odgovori na pitanja posjetitelja bloga

Na e-mail mi je stigao sljedeći upit:

* * *
Poštovani,
Pročitah Vaš post o nastavku sjednice pa bi me zanimao jedan dio koji se odnosi na raspravu oko:

1.„odnosa NP prema ljudima koji imaju zemlju uz Krku“
2. i informacija oko ceste Mratovo-Bogatić.
Nažalost, nisam registriran pa moram ovako tražiti Vaš odgovor.
Neću imati ništa protiv da ga objavite u postu.


* * *

Evo proširenog dijela zapisnika koji se odnosi na pitanja iz e-mejl koji sam dobio:


Pitanje u vez NP Krka postavio je Mladen Ujaković (HSP) na sljedeći način:

Citiram doslovno prema snimci sjednice:

„Ja sam tio postaviti nekoliko pitanja, prvo pitanje mataski vodovod…javna rasvjeta…Nacionalni park…autobusno stajalište…to je ono što nas prati…..“

Pitanja su bila za Načelnika, i evo odgovora vezano uz NP Krka:

„…Nacionalni par kao što znate ima u Općini Promina oko 2000 hektara, tako da ne znam što reći…zbilja ne znam šta sa Nacionalni parkom, očekujemo svi da će mo imat koristi od Nacionalnog parka, ali za sada situacija na terenu, ono iskustveno govori da to nije tako.
Sami znate koliko je teška komunikacija sa Upravom NP, kakav je njihov odnos prema lokalnim zajednicama, i na vaše pozive, koliko sam upoznat preko veza i poznanstava, opet se nisu odazvali, opet je ostalo tamo di je….Ne znam, ja kolk'o sam do sada dopisa uputio doli, i poziva na sastanak, i sasvim sigurno da onda kad se Uprava NP odnosno gospodin direktor odazove ,da će to biti jedna posebna tematska sjednica Općinskog vijeća, sa predstavnikom nacionalnog…Radimo sve što je u našoj moći, no međutim,……“

Drugi upit iz e-mejla, vezan je za cestu za Bogatiće, evo i tog dijela:

Krste Radas (NL):

Citiram doslovno prema snimci sjednice:

„Jedno pitanje koje se stalno ponavlja, vrlo aktualno u Promini postoje tri kapitalne strvari koje znam, a to su vodovod, cesta i Dom…cesta za Bogatiće itd…Mene kao predstavnika tog dijela Promine zanima….jer mnoge zanima pa pitaju mene…u kojoj je fazi te realizacije ceste prema Bogatićima… Naime bio je EIB-2, pa sad neki EIB-3…Da li je zapelo, jeli tou opasnosti da se ugrozi itd..itd…U kojoj fazi ili gdje smo s tim projektom u realizaciji, i dali u toj priči Mratovo ima i na koji način, a ako ne barem Bogatića“-(završen citat).
Zatim Krste skraćuje pitanje da bi bilo jasnije: zanima Ga realizacija ceste od Čitluka do Bogatića?

Na pitanje odgovara načelnik Paul Cota (kojemu je isto i upućeno):

Citiram doslovno prema snimci sjednice:

„Što se tiče ceste za Bogatiće, procedura je u sljedećoj fazi, rješavanju imovinsko pravnih odnosa na sudu. Sutkinja je Lovranka Grabić Abramac. Zaprimila je predmet, i ona ga riješava. Sva procedura koja je prethodila toj točci kada sud rješava imovinsko pravne odnose, je obavljena.
Što se tiče drugog dijela pitanja „Da li su sredstva ugrođena?“, sama izjava dakle Premijerke da sve one investicije koje nisu proizvodnog karaktera i koje ne rade povrat novca, odmah će biti dijelom obustavljene, a dijelom koliko se sjećam u izjavama, od nekih će se i odustati, dakle neke će čekati povoljnija vremena, a neke će se i odbaciti.
Kako to protumačiti? –ne znam. Dakle, EIB-2 je program Europske investicijske banke, gdje dio sredstava sasvim sigurno snosi Republika Hrvatska, a dio ti međunarodni partneri.
Šta to znači konkretno za Bogatiće, to će mo vidit. Ostaje nam da čekamo.
Što se tiče trećeg dijela pitanja, cesta Mratovo-Radasi ?

….tu se uključuje Krste Radas i izjavljuje:
„Ne ne..mislim na ovaj dio do Bogatića“
Načelnik pita: „Samo malo…koji do Bogatića?“

Krste Radas: „Ti znaš da smo u jednoj situaciji kad je bila procjena da sredstava za kompletnu cestu nema smo rekli, ajmo onda neka bude prva faza Bogatići, a onda jednog dana i Mratovo. Dali se ovaj puta to tretira kao jedan projekt ili se ipak govori o Bogatićima posebno, pa onda…

Načelnik: „Toje jedan projekt koji ide u tri etape“….“Mi radimo sve što je do nas. Dakle ta cesta sigurno neće biti ukinuta zbog toga što Općina nije odradila svoj dio posla. A ako je netko rezervirao 4,3 milijuna kuna…nisu na našem računu.“ (završen citat)

* * *
Zahvaljujem se čitatelju Bloga na postavljenom pitanju.


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:28 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 04.12.2009.

Iz života jednog vijećnika IV (2. dio)

Evo kratak pregled nastavka 4. radne sjednice Općinskog vijeća Općine Promina od 03.12.2009 u 16:00

Za nastavak sjednice dogovoreno je da Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela pripremi članke (57, 58, 59 i 60.) prijedloga poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina, te da s tom točkom i nastavimo Sjednicu vijeća.
Sjednica je na taj način i započela pod predsjedanjem Rajka Žulja….

Nakon čitanja članaka, te prihvaćanja prijedloga izmjena i dopuna istih članaka od strane vijećnika..Predsjedavajući Rajko Žulj dao je Prijedlog poslovnika na glasanje.
Isti je prihvaćen jednoglasno od strane 10 nazočnih vijećnika ( Nisu bili nazočni predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo HSP i Denis Bronić HDZ).

Nakon toga slijedila je točka :

4. .Davanje svečane prisege Načelnika i zamjenika načelnika općine Promina

Nakon prisege Načelnika Paula Cote i donačelnika Dalibora Džaje sljedila je:

5. Postavljanje vijećničkih pitanja

Pod ovom točkom mogla su se čuti pitanja i odgovori vezani uz sljedeće teme:

Stipendiranje studenata – (studenti koji imaju sklopljen ugovor s Općinom, uskoro se mogu nadati isplati stipendija, jer je račun deblokiran….)
Ali…pričalo se i o urušavanju krovišta zgrade u središtu Oklaja…koja je djelomično u vlasništvu Općine…
Pričalo se i o vodovodu za Matase, izgradnji javne rasvjete tamo gdje je nema….gašenju zbog štednje tamo gdje je ima…
….Autobusnim stajalištu za Matasane i Zelićane na cesti Oklaj -Knin…..
Odnosu NP Krka prema ljudima koji imaju svoju zemlju uz Krku….
Pričalo se i o cesti Mratovo-Bogatići…
Postavljeno je pitanje zašto je Neda Džepina dobila otkaz, te tko umjesto nje sada obavlja poslove financijskog referenta, tko vodi evidenciju uplata i isplata iz Općinske blagajne?
Pitalo se i koliko je i kako plaćen Matko Jelavić za Veliku Gospu 2008 i Škender za V G 2009?
Pitalo se i što je sa Staračkim domom, bliži li se otvaranje?
Zatraženo je od Načelnika očitovanje o natječajima na koja se Općina Promina kandidirala (ali konkretnog odgovora nismo dobili).


Nakon aktualnog sata sljedilo je:

6. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 01. siječnja 2009 godine do 30.lipnja 2009 godine

Izvješće je prihvaćeno sa 6 glasova ZA (4 HSP +2NL) dok su 4 HDZ bili suzdržani, a nitko protiv uz napomenu da se uočeni nedostatci odklone.

Zatim je slijedilo:

7. Usvajanje izmjena i dopuna proračuna općine Promina za 2009 godinu

Nakon temeljitog obrazloženja stavki iz proračuna od strane Načelnika, kao i kraće rasprave u kojoj su vijećnici zatražili dodatna obrazloženja…..pristupilo se glasanju u kojem su svi nazočni vijećnici (10) podržali novi izmijenjeni proračun.

Zatim su sljedeće točke jednoglasno prihvaćene:

8.Usvajanje izmjena i dopuna programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općini Promina za 2009 godinu
9. Usvajanje izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Promina za 2009 godinu
10.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi općine Promina za 2009 godinu
11.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u športu u općini Promina za 2009 godinu


Nakon toga slijedilo je:

12. Izvješće Načelnika općine o dosadašnjem radu.

Načelnik je u svom izvješću naveo kako radi sve kako bi riješio osnovni problem napuštanja Promine, a to je zasigurno nedostatak radnih mjesta.
Spomenuo je kako su Solarna elektrana i nova poduzetnička zona projekti koji bi trebali pomoći pri rijašvanju tog problema….
Načelnik je istakao i ulogu Župana Pauka u dobivanju nešto više od 400.000.00 kuna od Vlade RH, za rješavanja problema nelikvidnosti zbog svima poznate ovrhe ….
Ministarstvo je navodno spustilo ovlaštenje na Lokalnu upravu (županiju) da se otvori Starački dom…te da se objavi Natječaj (valjda za zapošljavanje?)
U suradnji sa udrugom Zvonimir iz Knina odrađen je projekt informatizacije Prominjana, a nastavlja se projekt pomoći starijim i nemoćnim, tečajevi šivanja, tkanja….

Za Božić se planira opet oživotvorenje jaslica….

Uskoro bi se trebala uvesti naplata odvoza smeća osnivanjem komunalnog poduzeća….
Stipendija u sljedećoj godini za studente neće biti zbog mogućih blokada računa….


Eto…to bi bilo u kratkim crtama to….

Ukoliko Vas zanima detaljniji opis neke teme, postavite pitanje u komentarima.

Odustao sam od detaljnijeg opisivanja sjednice, jer iz vaših komentara zaključujem da vas ova tema baš previše i ne zanima…..a meni treba skoro 7-8 sati kako bi napisao tako opširan post.


E da... Sjednica je završila u 20:12h.


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 19:36 - Komentiraj post (4) - Link posta

četvrtak, 03.12.2009.

Iz života jednog vijećnika IV (1 dio)

Zadnja radna sjednica Općinskog vijeća, općine Promina…održana je prije više od četiri mjeseca (29.07.2009 god).

Ipak, jednom smo se..na dan Općine 29.09.2009 sastali na „Svečanoj sjednici“.Četvrta sjednica se čekala prilično dugo….
Bila je dva puta zakazivana…i isto toliko puta odgađana….
Tako je i za danas 02.12.2009. zakazana Sjednica, ali ovaj put u terminu od 16:00 sati, za razliku od prethodna dva puta kada je to bilo 9:00 sati ujutro..u radnom vremenu.

Jutros sam posjetio Općinu jer sam prošli četvrtak zatražio od Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela Žare Sumana, izvještaj o korištenju službenih vozila u Općini Promina.
To je tema za jedan cijeli novi post, pa o njoj sada neću pisati…
Ali tada sam saznao od Pročelnika, novosti vezane uz „4. sjednicu vijeća“.

Prema tim informacijama na Sjednicu ne dolazi Načelnik, ali ni Predsjednik vijeća(?) te obojica imaju opravdanje.
Pošto se 9. od 12. točaka dnevnog reda odnose direktno na rad Načelnika…za danas se planiralo odraditi preostale 3. točke…a onda sutra 03.12.2009 u 16:00, ista bi se Sjednica nastavila.

Malo sam bio skeptičan u vezi održavanja ove sjednice…ali ona se ipak održala i evo što se danas tamo događalo.


Prije samog početka sjednice, otvorila se mala rasprava na temu da li se svečane sjednice broje u sjednice?
Da li je ovo 4. ili možda 5. sjednica?
Tu temu smo prepustili Žari Sumanu da je riješi, a mi će mo za sada u evidenciji voditi da smo imali 4. radne i 1 svečanu sjednicu.

Sjednicu je u 16:00 otvorio potpredsjednik Rajko Žulj, te utvrdio nazočnost na sjednici sljedećih vijećnika:

HSP- Mladen Ujaković, Drago Klepo, Rajko Đomlija , Rajko Žulj;
HDZ- Stipe Knežević, Tihomir Budanko, Pavao Džapo
NL-Krste Radas, Sanimir Sarić

Nisu nazočni vijećnici; Zvonimir Bandalo, Milan Džapo i Denis Bronić, kao niti Načelni Paul Cota i donačelnik Dalibor Džaja.

Nakon kraće rasprave usvojili smo dnevni red, te donijeli oduku da će mo prve tri točke dnevnog reda odraditi danas, a ostale sutra u 16:00 sati, odnosno, donijeli smo sljedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina
2. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina
3. Usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju povjerenstva za popis birača


a za sutra (03.12.2009) ostaje:

4. .Davanje svečane prisege Načelnika i zamjenika načelnika općine Promina
5. Postavljanje vijećničkih pitanja
6. Usvajanje polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna za razdoblje 01. siječnja 2009 godine do 30.lipnja 2009 godine
7. Usvajanje izmjena i dopuna proračuna općine Promina za 2009 godinu
8.Usvajanje izmjena i dopuna programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture općini Promina za 2009 godinu
9. Usvajanje izmjena i dopuna programa održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u općini Promina za 2009 godinu
10.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi općine Promina za 2009 godinu
11.Usvajanje izmjena i dopuna javnih potreba u športu u općini Promina za 2009 godinu
12. Izvješće Načelnika općine o dosadašnjem radu.

Nakon usvojenog dnevnog reda slijedila je sljedeća rasprava po točkama kako slijede:


1. Verifikacija zapisnika sa 3.sjednice općinskog vijeća općine Promina

Pavao Džapo (HDZ) upozorava na nelogičnosti pod ad.5 (USVAJANJE PRIJEDLOGA STATUTA OPĆINE PROMINA) ; U zapisniku se navodi da je „6 ZA, 5 PROTIV, i 1 SUZDRŽAN.“, odnosno, upozorava da sa tim brojem glasova Statut nije mogao prihvatiti.
Nakon kraće rasprave zaključeno je da se u zapisnik unese sljedeće „7 ZA, 4 PROTIV, i 1 SUZDRŽAN.“: jer je to zapravo i bio točan ishod glasovanja o statutu.

Sanimir Sarić (NL) upozorava da Općinsko vijeće pod ad.7 nije donijelo zaključak:
„Usvaja se prijedlog ugovora s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestice zemlje u k.o. Mratovo i k.o. Bogatići, u svezi lokalne ceste do Bogatića“.

Nakon kraće rasprave vijećnika, primjedba se prihvaća i sporni zaključak se briše iz zapisnika. ( Jer je kod glasanja po ovom pitanju na prošloj sjednici bilo: 3 ZA, 2 PROTIV i 4 SUZDRŽANA).

Sanimir Sarić (NL) pod ad.11 zapisnika „Donišenje zaključaka u svezi solarne elektrane“ upozorava na rečenicu:
„Vijećnik Sanimir Sarić iznosi da on zbog tajnosti ne može sudjelovati u raspravi i odlučivanju pa napušta vijećnicu, tražeći da se ponovno pozove za iduću točku dnevnog reda“
Smatra, da je njegovim napuštanjem sjednica trebala biti prekinuta jer nije bilo potrebnog kvoruma od 7 vijećnika.

Nakon kraće rasprave, Vijećnici odlučuju da se iz zapisnika briše zaključak:
„Općinsko vijeće podupire pismo namjere investitora u njegovom izvornom obliku“

Sanimir Sarić (NL) upozorava također da sjednica nije završila u 11:50, nego u 23:50.

Krste Radas (NL) upozorava na uvodnu rečenicu zapisnika u kojoj se navodi:
„…utvrdio je postojanje kvoruma s obzirom na nazočnost svih 11 izabranih vijećnika…“
A ispravno je…
„…utvrdio je postojanje kvoruma s obzirom na nazočnost svih 12 izabranih vijećnika…“

Nakon iznesenih primjedbi koje su uvažene, ovaj zapisnik je jednoglasno od strane vijećnika i prihvaćen.


2. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina

Opisivati sve primjedbe i prijedloge koji su se odnosili na sadržaj novog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina, bio bi prilično dug i nezanimljiv, a konačnu verziju će te ionako moći uskoro pronaći na web-u.

Ono što je najbitnije;
Osim članaka 57., 58., 59. i 60. koje smo ostavili za sutra jer je u njima bi preveliki broj čudno složenih rečenica….svih ostalih 84. članka smo pročitali, nadopunili i prihvatili kao zadovoljavajuće. Za ova četiri sporna članka, zamolili smo pročelnika Žaru Sumana da ih do prouči, ispravi, te nam donese novi prijedlog.


3. Usvajanje prijedloga rješenja o imenovanju povjerenstva za popis birača

Prije svakih izbora, Općinsko vijeće dužno je donijeti:
„Riješenje o osnivanju i imenovanju povjerenstva za popis birača“

Predsjedavajući Rajko Žulj objasnio je da ovo povjerenstvo treba provjeriti popis birača za Predsjedničke izbore koji sljede.
Kroz raspravu pod ovom temom, mogli smo saznati kako smo isto povjerenstvo trebali osnovati i za izbore za Nacionalne manjine, a nismo….ali isto tako smo mogli čuti i pitanje Rajka Đomlije, predstavnika Nacionalnih manjina-zašto on nije znao da se osniva povjerenstvo za popis birača za izbore nacionalnih manjina?
Njegovo pitanje je na mjestu…ali odgovor nisam čuo.

Uglavnom, mi smo danas (8 ZA i 1 protiv (HSP) izabrali sljedeće povjerenstvo za popis birača, i to u sljedećem sastavu:

1.Sanimir Sarić-predsjednik
2.Pavao Džapo-za člana
3.Drago Klepo-za člana

1.Krste Radas- za zamjenika predsjednika
2. Stipe Knežević za zamjenika člana
3. Gordana Knežević- za zamjenika člana.

Ovom točkom završili smo u 18:12h današnju sjednicu Općinsko vijeća Općine Promina.Prvi dio sjednice koji je iza nas prošao je u najboljem redu, a komunikacija između vijećnika je bila po mojoj procjeni korektna i konstruktivna.
Raspravljalo se i tražilo zajedničko mišljenje/rješenje o dosta tema koje su bile u sklopu dnevnog reda, ali se za razliku od prijašnjih sjednica, ovaj put nije čuo povišeni ton od strane niti jednog Vijećnika….

Ostaje nam da vidimo što će biti sutra…..na nastavku sjednice.
Post napisan 02.12.2009 u 21:23h
Post objavljen: 03.12.2009 u 16:00 u vrijeme kad nastavak sjednice treba početi…..


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 16:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 27.11.2009.

Prodaje se građevinska čestica u Oklaju! III dio

Maloprije sam bio u Općini, i na oglasnoj ploči pronašao sljedeći natječaj za prodaju građevinske čestice:

* * *
REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PROMINA OPĆINSKI NAČELNIKKlasa : 944-01/09-01/1 Ur.Br: 2182/09-09-01
Oklaj, 17.studenoga 2009 god.Na temelju članka 48.Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01,126/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09 ) u svezi s člankom 32.st.3. 391 st. 1.i 3.zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99,22/00,114/01, 79/06,141/06 i 146/98 ), načelnik općine Promina, dana 17.studenoga 2009 godine, donosi


ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine na području općine Promina


1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Promina i to :K.O.Oklaj
neizgrađeno građevinsko zemljište, čest.zem.276/72, površine 500 m2.
Početna cijena iznosi 9.00 kuna/m2 ili ukupno 4.500,00 kuna
2. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene, na žiro račun
proračuna općine Promina broj : 2411006 - 1829800000 - model 22, poziv na broj 7757-
jmbg
3.Ponude za natječaj s podacima sudionika i dokaz o uplaćenoj jamčevini dostavljaju se Načelniku općine Promina - Put kroz Oklaj 129 u zatvorenim omotnicama, u roku 15 dana od dana objave natječaja u listu Slobodna Dalmacija i na oglasnoj ploči općine Promina


Načelnik : Paul Cota
* * *

Kako ne bi bilo zabune o kojoj se čestici zapravo radi, evo i kopije katastarskog plana na kojoj se vidi pozicija čestice 276/72:
Kako bi se lakše orjentirali, čestica 276/77 je Klepo, 276/76 je Šangut….

Photobucket


Ako se malo poigramo sa googleearth-om i kartom iz katastra…
Bolje rečeno…u podlogu stavimo satelitom snimljenu fotografiju, a preko nje kartu iz katastra….tek onda dobijemo pravo stanje stvari….
Meni u oko odmah zapne „Put kroz Oklaj“….koji kad malo bolje pogledate uopće i ne postoji????

Ostale zaključke…zapažanja „nesrazmjera“ u prostoru i službenim dokumentima prepuštam vama…

Uostalom, evo fotografije…

PhotobucketOznake: općina promina

- 11:06 - Komentiraj post (2) - Link posta

utorak, 24.11.2009.

Promina puca po šavovima (?)

Promina nikada nije bilo toliko razjedinjena. Posljednja sjednica Općinskog vijeća (18.11.2009) , naime, nije ni održana zbog nedostatka kvoruma, stigli su tek vijećnici vladajućeg HSP-a, a izostali njihovi kolege iz HDZ-a i s Nezavisne liste Krste Radasa. Razlog je jutarnji termin sjednice.

Vijećnici su, naime, pozive dobili tjedan dana uoči sjednice i mahom su bili iznenađeni jutarnjim terminom budući da se godinama sastaju isključivo poslijepodne jer mnogi kroz jutro nisu u mogućnosti izostati s posla. U ime vijećnika HDZ-a Tihomir Budanko, a u ime nezavisnih Krste Radas zatražili su da se termin sjednice promijeni.

Molbi nije udovoljeno. Navodno je i sam predsjednik Vijeća Zvonimir Bandalo od načelnika općine Paula Cote zatražio da se sjednica sazove u poslijepodnevnim satima.
Nastavak pod linkom:

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/80230/Default.aspx


Nova sjednica Općinsko vijeća zakazana je za sutra 25.11.2009 opet za 9:00 sati.

Prema najsvježijim informacijama, sjednica je odgođena.

Više o ovoj temi, pisat ću u sljedećim postovima.Oznake: općina promina

- 09:03 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 19.11.2009.

Prodaje se građevinska čestica u Oklaju! II dio

Prvi dio ove priče mogli ste pročitati prije nekoliko dana, a možete i sada pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/11/1626979299/prodaje-se-gradevinska-cestica-u-oklaju.html
Istaknut ću ono najvažnije:

* * *
1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 290/1, površine 500 m˛.
Početna cijena za zemljište iznosi 7.24. kuna/m2 ili ukupno 3.520,00 kuna.

Također, mogli ste pročitati u katastru podatke vezane za čest zem. 290/1:

Katastarska općina: OKLAJ
Broj uloška: 834
Broj zadnjeg dnevnika: Z-529/2009
Redni broj :1.
Broj zemljišta (kat.čestice): 290/1
Oznaka zemljišta :PAŠNJAK
Površina u m2: :4566
Primjedbe: Pripis iz uloška 374
Vlastovnica: 1. UDIO 1/1/ OPĆINA PROMINA OKLAJ

Iz izvatka svatko imalo pismen, zaključuje da naš Načelnik prodaje PAŠNJAK od 4556 metara kvadratnih!
* * *

Natječaj je Općina Promina objavila u Narodnim novinama, i zainteresirani su svoje ponude za kupnju spomenute čestice, trebali dostaviti do danas 19.11.2009. godine.

Jučer sam čuo da je Natječaj iz ove priče nakon što sam je objavio na Blogu, osvanuo i na oglasnoj ploči, ali da se u tom natječaju navodi DRUGA GRAĐEVINSKA ČESTICA!

Tragom te informacije, posjetio sam danas Općinu Promina, kako bi pročitao što zapravo piše na oglasnoj ploči.

Na oglasnoj ploči, ne piše NIŠTA, odnosno nema nikakva obavijest.

Otišao sam do ureda pročelnika jedinstvenog upravnog odjela, Žarka Sumana, te kod njega saznao sljedeće:

Natječaj je doista bio objavljen na oglasnoj ploči prije nekoliko dana, te sam dobio kopiju istog, a u njemu se i između ostalog navod i sljedeće:

„Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 276/72, površine 500 m“

Pametnim Promincima nije bilo teško usporediti tekst objavljen na promina.blog.hr, (a koji je prepisan iz Narodnih novina…) i tekst objavljen na oglasnoj ploči u Općini.
Zaključili su da se jedna čestica prodaje u Narodnim novinama (290/1), a druga na oglasnoj ploči u Općini (276/72) ??????

Za grešku su saznali i u Općini, te je Načelnik nepoznatog datuma donio odluku:
„Poništava se natječaj za prodaju nekretnina na području općine Promina“

Ako u NN želite pročitati poništenje natječaja, uzalud se trudite, jer tamo ne piše ništa o tome.


Inače, uspio sam saznati da će uskoro opet biti objavljen Natječaj za prodaju čestice 276/72, a prema nekim informacijama ista se nalazi negdje između kuća Ive Duvnjaka, Drage Agića i Ivice Marića (Pajiše).Eto, to bi bilo to u vezi prodaje građevinske čestice…

Inače, ovih dana ima dosta zanimljivosti vezanih uz rad Općinskog vijeća Promine, ali o tom ću pisati uskoro kad dobijem radne materijale za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća….


Nadopuna posta 28.11.2009

Ukoliko pogledate Oglasni dio Narodnih novina broj 140. objavljene dana 25.11.2009 moći će te pročitati sljedeće:

(1016)

PONIŠTAVA SE NATJEČAJ

za prodaju nekretnine na području općine Promina, klasa: 944-01/09-0171, objavljen u Narodnim novinama broj 132 od 4. studenoga 2009., zbog greške u oznaci čestice zemlje.

Općina Promina


Oznake: općina promina, Suđenje

- 14:33 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 11.11.2009.

Prodaje se građevinska čestica u Oklaju!

Premda sam prije nekoliko dana bio u Općini u Jedinstvenom upravnom odjelu i raspitivao se o građevinskim česticama….

Premda sam Vijećnik u Općini Promina (Vijeća koje se nažalost nije sastalo više od 3 mjeseca!!!!!)
Premda sam dobro pogledao u Općini oglasnu ploču….

Nisam niti vidio, niti čuo za sljedeći oglas (koji sam zahvaljujući vijernom čitatelju Bloga dobio e-mailom):

* * *

Klasa: 944-01/09-01/1
Urbroj: 2182/09-01/1 od 28. IX. 2009. (867)

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08 i 35/09), u svezi s člankom 32. st. 3. i 391. st. 1. i 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08), načelnik Općine Promina 28. rujna 2009. donosi zaključak o raspisivanju

NATJEČAJA

za prodaju nekretnine na području općine Promina.

1. Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Promina, i to: k.o. Oklaj neizgrađeno građevinsko zemljište, čest. zem. 290/1, površine 500 m˛.
Početna cijena za zemljište iznosi 7.24. kuna/m˛ ili ukupno 3.520,00 kuna

2. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene na žiro-račun proračuna Općine Promina, broj: 2411006-1829800000 model 22, poziv na broj 7757-MBG.

3. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

4. Natječaj će se objaviti u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Općine Promina.

5. Ponude za natječaj s podacima sudionika u natječaju i dokazima o uplaćenoj jamčevini, dostavljaju se načelniku Općine Promina – Put kroz Oklaj 129, u zatvorenoj omotnici s oznakom: »Ne otvaraj – za natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Oklaj«, u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na oglasnoj ploči Općine Promina.

6. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda natjecatelji će biti pravovremeno obaviješteni.

7. Općina Promina zadržava pravo ovaj natječaj poništiti bez posebnog obrazloženja.

8. Sve informacije u vezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Promina ili na telefon: 881-018.

Općina Promina

* * *Ako Vas zanima još koji podatak više, evo izvatka iz katastra:

* * *
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KNINU
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL DRNIŠ
Stanje na dan: 09.11.2009.

Katastarska općina: OKLAJ
Broj uloška: 834
Broj zadnjeg dnevnika: Z-529/2009
Redni broj :1.
Broj zemljišta (kat.čestice): 290/1
Oznaka zemljišta :PAŠNJAK
Površina u m2: :4566
Primjedbe: Pripis iz uloška 374
Vlastovnica: 1. UDIO 1/1/ OPĆINA PROMINA OKLAJ
* * *
Iz izvatka svatko imalo pismen, zaključuje da naš Načelnik prodaje PAŠNJAK od 4556 metara kvadratnih!

Jel' to znači da kupac na poklon dobiva 4056 metara kvadratnih, nakon što kupi spomenutih 500 metara kvadratnih?????

Bilo kako bilo….

Tko je zainteresiran za kupnju navedenog PAŠNJAKA, neka požuri u Općinu i preda svoju ponudu.

Najzanimljivije bi bilo kad bi uskoro saznali da je baš naš Načelnik dao najbolju ponudu za kupnju navedene čestice, te ju je sam sebi prodao……sve onako kao slučajno….


* * * * * * * * * * * * * * *

Natječaj je objavljen u
Narodnima novinama broj 132.
Datum: 04.11.2009. godine pod linkom:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/1934252.html

Znači da je krajnji rok za javljanje na Natječaj 19.11.2009. (ako se računaju I radni I neradni dani)?.

Uglavnom, koga Natječaj zanima nek se požuri!!!!!

* * * * * * * * * * * * * * *Oznake: općina promina, Suđenje

- 21:03 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 09.11.2009.

POS-ova stambena zgrada u Promini (?)- II dio

Prošli post na temu iz naslova objavio sam 17.10.2009,
Link: http://promina.blog.hr/2009/10/1626843906/posova-stambena-zgrada-u-promini.html
dan nakon što je Općina Promina na oglasnim pločama objavila sljedeći Poziv:

* * *
REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 371-01/09-01/1
UR.BR: 2182/09-09-01
OKLAJ 13. listopada 2009 GOD.

POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA DRUŠTVENO POTICAJNU STANOGRADNJU PREMA PROGRAMU POS-A

AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA (APNN) PROVODI ANKETU ZA ISKAZ INTERESA ZA PROGRAM POTICAJNE STANOGRADNJE ( POS /TEMELJEM ZAKONA O DRUŠTVENO POTICAJNOJ STANOGRADNJI ( NN. 109/0182/04,76/07138/09 ), UREĐUJE SE SUSTAVNO ORGANIZIRANA STANOGRADNJA. MOLIMO SVE GRAĐANE KOJI SU ZAINTERESIRANI ZA PROGRAM POS-A DA U ROKU ODMAH UPUTE SVOJ ISKAZ INTERESA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PROMINA, A SVE INFORMACIJE MOGU DOBITI NA BROJEVE TELEFONA 881-018 I 881-055.

PROČELNIK: ŽARKO SUMAN DIPL.IUR.
* * *


Nekoliko dana nakon mog posta, istom temom su se bavili i Novi tjednik, te Radio Drniš.
Osim onog što sam naveo u postu, možemo još saznati sljedeće zanimljive informacije:

Evo što nam donosi Novi tjednik pod linkom:
http://www.novi-tjednik.hr/zupanija/zupanija/2843-pos-ovi-stanovi-i-u-promini.html

* * *

OPĆINA SPREMNA POMOĆI

Spomenutu anketu, međutim, nije objavila Općina Promina, već Agencija za posredovanje nekretninama(APN), što ne znači kako i tamošnja općinska vlast nije zainteresirana za taj program.
- Naravno da pozdravljamo mogućnost gradnje POS-ovih stanova na području Promine i spremni smo osigurati svu potrebnu infrastrukturu, uostalom, zatreba li, već imamo spremnu građevinsku parcelu za takav projekt.

* * *

Možda je većini nebitno tko provodi anketu, ali meni je malo čudno da Općina poziva zainteresirane za POS da im se jave, ali se ograđuje od toga da ona provodi anketu (zašto?).

Opet, čudno mi je da bi APN provodio anketu za POS u Promini, a da o tome na njihovoj web stranici ništa ne piše, te da oni tu informaciju nisu objavili nigdje u medijima?????

Kako mi je cijela priča malo čudna, odlučio sam malo istražiti kako je ona zapravo uopće počela, tko ju je zapravo inicirao?

Saznao sam sljedeće:

1. Još 03.09.2009. APN je uputio Općini Promina upit u kojem traži što skorije očitovanje o stambenim potrebama naše Općine.
Podaci se traže u svrhu izrade podloga za evidenciju stambenih potreba i interesa za kupnju stanova na području Republike Hrvatske.
Rok za dostavu je bio 30.09.2009.

2. Kako Općina Promina nije dostavila tražene podatke u traženom roku, APN je još jednom zamolio Općinu da dostavi podatke do najkasnije 20.10.2009.

3. Općina Promina 13.10.2009 na oglasne ploče postavlja „Poziv“ koji sam već u tekstu spomenuo.

4. Općina tek 26.10.2009 upućuje svoje očitovanje APN-u, (sa zakašnjenjem od 6 dana), te između ostalog navodi da u svom vlasništvu ima zemljište od 10000m2 na kojem bi se mogla izgraditi građevina iz Programa POS-a, te da ima 30 anketiranih stanovnika koji su zainteresirani za kupnju stana iz programa POS-a.


Dvije rečenice su u ovoj priči po meni najbitnije:

-„Podaci se traže u svrhu izrade podloga za evidenciju stambenih potreba i interesa za kupnju stanova na području Republike Hrvatske“.

-Općina Promina ima ….“30 anketiranih stanovnika koji su zainteresirani za kupnju stana iz programa POS-a“.


Ali, logično je postaviti pitanje zašto na vrijeme nismo APN-u dostavili tražene podatke?
Oznake: općina promina, POS

- 12:38 - Komentiraj post (3) - Link posta

subota, 17.10.2009.

POS-ova stambena zgrada u Promini (?)

Ovih dana u Promini se može pročitati na oglasnim pločama Obavijest kojojm se pozivaju Prominci zainteresirani za poticanu stanogradnju, da u roku «Odmah» dođu u Općinu Promina.

Tragom te informacije, malo sam se raspitao o čemu se radi....

Prema nekim ćakulama, u Oklaju bi se radila stambena zgrada, koja bi riješila problem stanovanja Prominjaca koji godinama čekaju građevinske parcele za gradnju kuća, a građevinskih čestica i dalje nema ni «za lijek».....

Malo sam prolutao internetom, kako bih saznao koju riječ više o POS-u općenito, i evo što sam pronašao;

Prvi članak koji sam pronašao, govori nam o gradnji stanova POS-a u Šibeniku:
«Veliki broj Šibenčana zainteresiran: POS - kvadrat ispod 1000 eura»

«Čak 127 mladih šibenskih obitelji javilo se na anketu objavljenu na službenoj internetskoj stranici Grada, o zainteresiranosti za kupnju POS-ovih stanova šibenske gradske uprave.”

Više pod linkom:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/74430/Default.aspx

Primjer ankete za POS, pronašao sam na web stranici APN-a, i evo je u cjelosti:

******

ANKETNI UPITNIK
DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA – POS

1. Ime i prezime:________________________________________, telefon_____________________,
mobitel________________________________, E-mail_____________________________________

2. Adresa prebivališta:________________________________________________________________

3. Ukolikoste zaintersirani za rješavanje stambenog pitanja putem jednog od Programa društveno poticane stanogradnje, navedite na koji način biste to željeli ostvariti:

a) kupnjom stana u višestambenoj zgradi,
b) gradnjom stana-obiteljske kuće na vlastitom zemljištu,
c) dogradnjom ili završetkom započete gradnje na već postojećoj obiteljskoj kući,
d) kupnjom građevinskog materijala za obiteljsku kuću.

4. Vaš stambeni status (zaokružite odgovarajuće):
a) kod roditelja
b) podstanar
c) u neodgovarajućem stanu-kući u osobnom valsništvu ili vlasništvu člana obitelji
d) ostalo:________________________________________________

5. Broj članova Vašeg obiteljskog domaćinstva za koje želite rješavati stambeno pitanje: ____________

6. Vaša školska sprema (VSS, VŠS, SSS, NKV)______________________________

7. Okvirna mjesečna primanja Vašeg obiteljskog domaćinstva iznose:___________________________

8. Da li ste hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata ili imate obitelj s 3 i više djece:
a) da
b) ne
____________________________
(potpis)


******


Ako Vas zanima što se događa nakon ankete, najbolje je da posjetite link:

http://www.apn.hr/index.php


Prezentacija koju možete vidjeti pod navedenim linkom, opisuje Vam u 20. koraka put do ključeva vašeg stana (ukoliko se u anketi odlučite za takav oblik stambenog zbrinjavanja).


Pred nama je možda za neke ljude životna odluka, a za Prominu možda povjesna odluka u pokušaju zaustavljanja trenda depopulacije-demografskog izumiranja.

Koliko je meni poznato, za sada postoji dvadesetak zahtjeva za kupnju građevinskih čestica u Promini, I kad će se tim zahtjevima udovoljiti, teško je predvidjeti.

Ukoliko bi se stvarno gradila jedna zgrada u Promini, sa dvadesetak stanova, tada bi bilo potrebno pronaći samo jednu građevinsku česticu.
Tada je problem prateće infrastrukture dosta lakše riješiti za jednu zgradu, nego za cijelo jedno novo naselje sa 20 novoizgrađenih kuća (vodovod, kanalizacija, struja, telefonija...asfalt…..).


Svim zainteresiranim želim puno uspjeha, I što skorije useljenje u novi dom!


Oznake: POS, općina promina

- 20:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

srijeda, 14.10.2009.

Zatišje pred buru

Zadnji post ostao je malo duže na naslovnici...i nadam se da ste ga dobro pročitali...i shvatili njegovu poruku.
Nadam se da ste shvatili, da postoji i neka druga, vječito sanjana Promina.
Promina u kojoj smo spremni pomoći jedni drugima.
Promina u kojoj se ne «odričemo svojih zastava», ali imamo zajednički cilj i prema njemu hodam zajedno-uzajamno se poštivajući.

Zadnja dva mjeseca, primjetili ste vjerojatno da se nešto «u meni dijeli»....da ne pišem tako često kao prije....

Često sam zamjerao ljudima koji se odriču iznošenja svog mišljenja u javnosti..."u ime stranke" ..."viših interesa". Oštro sam to osuđivao....a da ne bi bilo nesporazuma, i danas ne podržavam takvo ponašanje....
Pišući o raznima temama iz života u Promini, takao sam u puno osinjih gnjezda.... i mnogi su mi na razne načine poručivali da «utihnem».

Očekivao sam to od mnogih, ali od nekih nisam, i to me razočaralo- i eto....o tome ovo cijelo vrijeme razmišljam....tražim logičan odgovor...

Moji postovi «Iz života jednog vijećnika», postali su «kamen spoticanja, zrno razdora».
Oni koji su «transparentnos» istakli u svojim životoposima kao vrlinu, zaželjeli su da promina.blog.hr postane njihovo glasilo.....ali ne za transparentno djelovanje!

Odlučio sam uzeti odmor i malo razmisliti o svemu.
Ipak, o radu u Općinskom vijeću Promine, nisam imao namjeru prestati pisati.
Doduše, imali smo «Dan Općine» i «Svečanu sjednicu Općinekog vijeća», ali tu nije bilo nekih presudno važnih informacija.

Prema Statutu Općine Promina, Člana 43. Načelnik 2 puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31.ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Nadao sam se skoroj sjednici Vijeća, kako bi mogao čuti što ima novog u Općini, ali i koji to novi vjetrovi pušu.

Prema neslužbenim informacijama...»Vladajući» u vijeću nisu zadovoljni što informacije sa Vijeća odlaze u javnost, kao ni sa činjenicom da nemaju 7 ruku u zraku....i rješenje ove situacije su po njima novi izbori. Nastojat će opstruirat rad vijeća, kako bi što prije ostvarili svoj naum.
Načelnik je dobio novi Statut, te time i sve nove ovlasti oko kojih se sada sikiraju Gradonačelnici gradova u okruženju, kojima to nije pošlo za rukom,..... i za Vijeće ga sada uopće nije briga....On može i bez njega!? «Ono pada, ali ja ostajem!»

Ako bi išli novi izbori, računa se i s mogućnošću «razaranja» Nezavisne liste, odnosno makar uklanjanja mene sa iste.....


Ali o svemu tome....u sljedećem broju.....


Nezavisnost nema cijenu......
A opet...cijena nezavisnosti je često prilično visoka....

Oznake: općina promina, Život u Promini

- 18:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 12.08.2009.

PROGRAM PROSLAVE BLAGDANA VELIKE GOSPE U OKLAJU 2009.GOD.

Organizacijski odbor prominskih igara, putem medija, i plakata objavio je:


* * *

PROGRAM PROSLAVE BLAGDANA VELIKE GOSPE U OKLAJU 2009.GOD.
1. 17h OKUPUANJE U CENTRU OKLAJA I POLAZAK U POVORCI PREMA HIPODROMU. NA ČELU POVORKE ĐINDINERA

2. 18h DOLAZAK NA HIPODROM. DVA KRUGA ĐINDINEROM PO HIPODROMU S BARJAKOM

3. POZDRAVNI GOVORI I OTVORENJE IGARA (HIMNA, MINUTA ŠUTNJE)

4. PRVA DISCIPLINA - UTRKA BICIKLISTA (TRI KRUGA)

5. UTRKE JUNIORA JEDAN KRUG (GODIŠTE 1995 I MLAĐI)

6. UTRKE SENIORA (DVA KRUGA)

7. UTRKE VETERANA JEDAN KRUG (GODIŠTE 1958 I STARIJI)

8. UTRKE NA MAGARCIMA (DVA KRUGA)

9. UTRKE NA KONJIMA (DVA KRUGA)

10.KAMENA SA RAMENA

11.REVIJALNA UTRKA KONJA IZ SINJSKE KRAJINE


NAKON IGARA NA HIPODROMU SELIMO SE U CENTAR OKLAJA NA ZABAVNI DIO PROGRAMA. UZ NASTUP ZDRAVKA ŠKENDERA OČEKUJE SE NASTUP I ČLANOVA KULTURNOUMJETNIČKIH DRUŠTAVA TE NARODNIH ZABAVLJAČA I PJESNIKA. PODJELA NAGRADA I DIPLOMA UPRILIČIT ĆE SE U SKLOPU ZABAVNOG PROGRAMA.
ZAVRŠETAK PROGRAMA OČEKUJE SE OKO 01 SAT IZA PONOĆI.


Organizacijski odbor prominskih igara

* * *


Oznake: općina promina, Velika Gospa

- 12:13 - Komentiraj post (1) - Link posta

subota, 01.08.2009.

Općinsko vijeće Promine-o Solarnoj elektrani odlučuje u tajnosti!!!!!

Nisam još uspio obraditi cijeli svoj zapisnik sa zadnje 3. Sjednice Općinskom vijeća Promine, ali zbog novih informacija u Slobodnoj Dalmaciji, preskačem na:

„11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane“

Prije prelaska na tu točku dnevnog reda, Načelnik Paul Cota nas je izvijestio da o sljedećoj točci možemo raspravljati samo ako bude „isključena javnost“, prvenstveno misleći na mene i moje pisanje na promina.blog.hr-u o svemu što se događa na Vijeću.


Opravdao je to željom Investitora, da neki važni podatci iz pisma namjere o gradnji Solarne elektrane ne procure u javnost.

Upitao sam Načelnika kada je stiglo to pismo, odnosno koji je datum na njemu, s obzirom da je Krste Radas ispred sebe također imao jedno „Pismo namjere“.

Načelnik mi je odgovorio da je od 28. srpnja…..
Pitao sam ga koje godine?
Rekao mi je 28. srpnja 2009-te godine.
Znači da je stiglo jučer?
Načelnik je opet pogledao pismo…i rekao „da…stiglo je jučer“ (?)

Upozorio sam Nečelnika da su Sjednice Vijeća javne, te da se o tajnosti pojedinih točaka može odlučiti samo glasanjem Vijećnika?

Načelnik je tada zatražio tumačenje Pročelnika Žarka Sumana na tu moju tvrdnju.
Žarko Suman je potvrdio moje navode, te se odmah zapitao kako nekoga obavezati na šutnju, ili ga kazniti ako o tom progovori?
Svi preostali Vijećnici HSP-a + NL Krste Radas, pristali su na Načelnikov zahtjev.

Na sve izneseno, izjavio sam da napuštam Sjednicu Općinskog Vijeća, do sljedeće točke dnevnog reda, jer ne želim sudjelovati u donošenju tako važnih odluka za Prominu, a da Promincima o tom ne smijem reći niti riječi, da donosimo odluku „Promincima iza leđa“!

Izašao sam van vijećnice, a nakon desetak minuta, u pozvao me Rajko Đomlija da se vratim.

Vratio sam se misleći da je 11. točka dnevnog reda gotova…Međutim…Načelnik je i dalje pričao nešto o Solarnoj elektrani….a onda je dao prijedlog na glasanje!?

Od 7 nazočnih Vijećnika, 6 vijećnika, 5 HSP-a i 1 NL (Krste Radas) glasali su „Za Donošenje Zaključaka“ u vezi Solarne elektrane, dok ja nisam ni glasao što su oni protumačili kao da sam suzdržan.

Po meni, moj se glas nije trebao brojati, jer sam rekao da napuštam Sjednicu do sljedeće točke dnevnog reda…o čemu postoji i tonski zapis.
Međutim, bez mene…. ne bi bilo kvoruma za rad Vijeća….a to je onaj tko je rekao Rajku Đomliji da me pozove dobro znao!

Bravo Načelniče…ovaj put ste me lijepo preveslali….

Što je sve bilo u pismu namjere koje su navedeni Vijećnici podržali ne znam….ali današnja Slobodna Dalmacija nam donosi sljedeći naslov:


***
31.07.2009. | 21:27

Zagrebački Nexus zatražio lokaciju za gradnju ‘Zelene’ elektrane

„Promina idealna za prvu našu solarku“

A u tekstu možete pročitati:

„Nexus od Županije traži da u prostornim planovima osigura zemljište, a riječ je o gotovo 500 hektara, gdje bi se gradila elektrana snage 60 megavata, vrijedna 140“

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/64135/Default.aspx
****


Da li su Vijećnici na kraju prihvatili 500 hektara za Solarnu elektranu, umjesto do sada spominjani 250 hektara???????????

Prema neslužbenim informacijama…Načelnik Vijećnicima uopće nije pročitao pismo namjere…Te je „tajne“ podatke odlučio zadržati samo za sebe….
Ipak…Vijećnici koju su glasali za podršku ovoj ideji…vjerovali su mu na lijepu riječ, i dali svoj glas podrške!?

Ovaj članak u Slobodnoj, samo je prebacivanje loptice na Župana Pauka…
On „mrzi“ Prominu…i našeg Načelnika… i neće „dopustiti“ gradnju ovog objekta….
I tako će ispasti da nas i ovaj pute netko „sabotira“….a prava istina je još daleko od naših ušiju….ali dolazi laganim, ali sigurnim koracima….
Inače ….dan prije sastanka Općinskog vijeća…Krste Radas (NL) i ja pozvani smo u Općinu zajedno sa još nekoliko članova NL….da predložimo izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća, i Statuta Općine Promina…te da popričamo sa članovima HSP-a o blokadi računa Općine….kako bi „ušparali“ na vremenu na najavljenoj 3. Sjednici Općinskog vijeća….

Na sastanak smo došli Krste, Toni Cota i ja …sa strane NL-a….dok je sa strane HSP-a bio Načelnik Paul Cota…donačelnik Dalibor Džaja…te Rajko Žulj i Rajko Đomlija….

Ja i Krste smo ostali zatečeni, jer smo očekivali sve Vijećnike HSP-a….ali oni su opravdali situaciju da nema potrebe za tako širok krug ljudi za ovaj sastanak….

Načelnik je odmah krenuo s pričom:
„Prvo da Vas upitam…hoće li za zaključke s ovog sastanka curiti informacije u javnost?“

Pošto znam da se ta informacija/pitanje odnosilo na mene…rekao sam da ne vidim razloga da se nešto u vezi Poslovnika i Statuta taji od javnosti….

Načelnik je rekao da se neće pričati samo o tome.. (na što smo ja i Krste ostali zatečeni)….te da on vjeruje svojim ljudima, ali da ne zna kako da nas iz NL-a sada tretira?

Rekao sam da govori pred nama…kao da ga cijeli svijet sluša….

Na to je Načelnik rekao da onda s nama nema više što razgovarati i otišao sa sastanka….

Nastavak sastanka sa članovima HSP-a proveli smo u razgovoru o Statutu i Poslovniku, te smo ja i Krste izjavili da prihvaćamo Statut i Poslovnik ovakav kakav je, jer nemamo svojih amandmana na isti…Ali ukoliko HDZ bude imao svoje amandmane koji budu argumentirani da će mo ih nas dvojica podržati….

I tako je naš sastanak završen…..

Neslužbeno doznajem da smo mi na tom „Radnom sastanku“ trebali prihvatiti dopunu dnevnog reda „Mjesečna novčana naknada za rad donačelnika Dalibora Džaje od 1500,00 kuna mjesečno“…što je trebala biti jedna od točaka koje bi bile dopuna dnevnom redu 3. Sjednice Općinskog vijeća……

Eto… na jednu stranu žalimo da nemamo novca…a na drugu Donačelniku koji je predviđen da radi volonterski…kao što je bilo do sada… želimo isplaćivati naknadu?
Oznake: općina promina, Solarna elektrana

- 12:33 - Komentiraj post (9) - Link posta

petak, 31.07.2009.

Načelnik Cota u najvećoj krizi otpušta jedinog financijsko-računovodstvenog referenta!

Još nedavno, Načelnik je na 2. Sjednici Općinskog vijeća molio Nediljku Džepinu da mu pomogne tumačiti prihode i rashode u Proračunu općine Promina pravdajući se on s tim baš najbolje ne snalazi….….a već danas joj daje otkaz!

Ili Načelnik možda misli kad smo u blokadi računa Općine, da nam to radno mjesto više niti ne treba?Uglavnom, prema neslužbenim informacijama, Nediljka Džepina koja je u dogovoru s Načelnikom, i Pročelnikom Žarom Sumanom (koji je njoj nadređen) prema dogovorenom planu korištenja godišnjih odmora, otišla je na korištenje istog….
Danas su je zovnuli u Općinu… i dobila je RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA!!!!!

Evo Rješenja u cijelosti:


OPĆINA PROMINA
NAČELNIK
Klasa:112-02/09-01/1
Ur.broj: 2192/09-09-01
Promina, 31. 07. 2009. godine

Na temelju članka 42. i 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,109/07 i 125/08), a u svezi čl. 137. st. 1. t. f Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07. 107/07, 27/08) načelnik Općine Promina dana 29. 07. 2009. godine donosi

RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

1. Nediljka Džepina, rođena 8.1istopada 1955.g., JMBG 0810955385138 , zaposlena u općini Promina, na radnom mjestu financijsko - računovodstveni referenta sa prebivalištem u Oklaju Put kroz Oklaj prestaje radni odnos u Općini Promina sa danom (navesti prvi dan odsutnosti s rada).

Obrazloženje

U redovitom nadzoru izvršenja poslova i zadaća zaposlenika u Općini Promina, načelnik Općine Promina utvrdio je da imenovani nije došao na posao dana 22.07.2009. godine, te da je tako neopravdano izostao s rada cijelog toga dana za sve radno vrijeme.

Nastavno, i narednih dana, od 22.07.2009. do 31.07.2009. godine, predmetni je neopravdano izostao s rada uzastopice, i tako sve do 31. 07. 2009. godine.

Uvidom u službene evidencije Općine Promina, nije utvrđena osnova za opravdani izostanak s rada zbog nekog od opravdanih razloga.

Kako je Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08) propisao prestanak službe po slili zakona, člankom 137. st. 1. toč. f.. da službeniku prestaje služba po sili zakona kad neopravdano izostane s rada pet radnih dana uzastopce - danom napuštanja službe, odnosno prvog dana odsutnosti s rada. to je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba. a može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana-roku pred Upravnim sudom RH.

Općina Promina
Načelnik
Paul Cota

Dostaviti:

-Nediljka Džepina
- načelnik općine Promina
-arhiv, ovdje


Eto, u situaciji kad Načelnik ne može poduzeti ništa po pitanju blokade računa, plana izvlačenja iz ove situacije, jer nema stručnjaka iz tog područja…. Još jednom napominjem… Otpustio je i zadnjeg djelatnika za pitanja financija….

Bravo Načelniče…..
U životu postoji vrijeme sjetve…..
Ali postoji i vrijeme žetve…..

Oznake: općina promina

- 20:57 - Komentiraj post (4) - Link posta

Ništa nova…ništa nova….

Kad bi Oliver pročitao Slobodnu Dalmaciju sa dvije nove teme vezane uz Prominu, vjerojatno zapjevao „Ništa nova…ništa nova…..“

Krenimo redom:


*****
29.07.2009. | 16:47

U OBJEKT DOVRŠEN PRIJE 10 GODINA TREBA ULOŽITI NOVE MILIJUNE

Ima se para, ima se s čim: država dva puta plaća gradnju staračkog doma

U dom je država uložila 26 milijuna kuna, a kako zbog brojnih propusta u gradnji nije dobio uporabnu dozvolu, u preinake valja investirati još 4,2 milijuna kuna

Neslužbeno doznajemo da dom ne može dobiti uporabnu dozvolu, a time ne može ni početi s radom, jer sanitarni čvor, ugrađene slavine i drugi sadržaji nisu prilagođeni invalidima kojima je namijenjen. Je li to točno, nitko nam službeno nije htio kazati.

Link na članak:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/63810/Default.aspx

******
Druga vijest:


*****

30.07.2009. | 22:57

Račun za adaptaciju crkve od prije 13 godina odnosi trećinu proračuna jedne od najnerazvijenijih općina u županiji

Promina na koljenima: tvrtka koja popravlja crkvu 'sjela' na proračun

Dug za sanaciju krovišta iz 1996. u iznosu od 132 tisuće kuna do danas je narastao na 450 tisuća, a Promina je od ponedjeljka u blokadi, jer joj je na račun sjela tvrtka ‘Adaptacija Lobor’

Može li, poslije svega, ova općina sa 1320 stanovnika završiti u bankrotu?

- Na odgovor ćete morati pričekati dok vidimo kako će na to sve reagirati županijske vlasti.

Hoće li se ponijeti kao u slučaju Općine Kijevo, kojoj su pomogli da sanira financije?

Za početak smo zatražili od Općinskog suda da nam, unatoč ovrhe, na računu ostavi onaj minimum koji jamči Općini da preživi.

Koliko je to novca?

Pa, najmanje 110 tisuća kuna. Uz plaće za šest zaposlenika, u životu moramo održati i naše Dobrovoljno vatrogasno društvo koje svakog ljeta, pa i sada, ima pune ruke posla.
Također, moramo osigurati pitku vodu za Marasovinu, Matase i Zeliće čiji stanovnici još i danas, iako im pogled puca na rijeku Krku, žeđ gase cisternama. Zamislite da im to uskratimo. Ljudi bi se snalazili kako znaju i umiju, što je korak do zaraze. Mi tu odgovornost ne možemo preuzeti na sebe. Tko želi, neka izvoli! - kaže Cota.
Link na članak:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/63977/Default.aspx

*****

Naš je Načelni spreman rugati se sa ljudima, a onda od istih tražiti suradnju „u ime viših ciljeva“, ili pod motom „ne pomažete meni nego Promini“….
Ako sa Županom namjerava razgovarati kao i sa nama Vijećnicima, onda mu je bolje da i ne kuca na njegova vrata, više će koristi napraviti za Prominu.


Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju, općina promina

- 17:15 - Komentiraj post (1) - Link posta

Iz života jednog vijećnika III

Prekjučer, (29.07.2009.), je u Općini Promina, održana 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina.

(I dio izvješća).

Sjednica je počela u 17:00 sati, a nazočni su bili svi vijećnici.
Jedino je opravdano zbog obaveza na poslu izostao donačelnik Dalibor Džaja.

Predsjedavajući Zvonimir Bandalo predložio je dnevni red, te je nakon kraće rasprave isti dopunjen sa točkom pod rednim brojem13 koju je predložio Rajko Žulj (HSP).

Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina
2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja
3. Izvjeešće o reviziji proračuna općine Promina za 2008 godinu
4. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina
5. Usvajanje prijedloga statuta općine Promina
6. Donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za održavanje tradicionalnih Prominskih igara
7. Donošenje zaključaka o prihvaćanju prijedloga ugovora koji bi se sklopio s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestica u k.o.Mratove i k.o.Bogatići vezano za lokalnu cestu do Bogatića
8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika
općine Promina po pitanju razvoja
9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići
10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za staruje i nemoćne osobe
11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane
12. Usvajanje prijedloga rješenja o osnivanju i imenovanju stožera
zaštite i spašavanja Općine Promina

13. Informacija o blokadi računa Općine Promina


Dnevni red je prihvaćen sa 7 glasova ZA, I (5HSP +2NL), te 5 glasova PROTIV (HDZ).

Protivljenje HDZ-a dnevnom redom, najlakše se može obrazložiti sljedećim stavovima koji su prethodili raspravi o dnevnom redu:

-Stipe Knežević (HDZ); Vijećnici nisu dobili materijale/ ZAKLJUČKE koji se navode u točkama od točke 6, pa do točke 12, a koje bi mi danas trebali razmatrati.

-Pavao Džapo (HDZ); Da li je Općinsko vijeće uopće nadležno za donošenje Odluka za imenovanje Slavka kulića (po točki 6. op.a)?.

Na pitanje Pavla Džape, Načelnik je odgovorio da dr Slavko Kulić inzistira da bude prihvaćen od strane Općinskog vijeća, a ne imenovan od strane Načelnika.

Nakon kraće rasprave na ovu temu, krenuli smo sa prvom točkom dnevnog reda:


1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina


Na nepravilnosti navedene u Zapisniku , svoje primjedbe su dali redom:

-Sanimir Sarić (NL);
U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)
Ispravak glasi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,000.00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)

-Krste Radas (NL);
U zapisniku nedostaje cijela točka;
” Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina”
Krste je izostavljenu točku dnevnog reda definirao brojem 7., a zapravo se radi o točci red.br. 6. dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća Promine.

U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte u Matasima, gdje je ta stavka”
Ispravak glasi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte koje su se pravile na Osmanovcu, u Čitluku, polju u Oklaju….”


-Pavao Džapo (HDZ);
U zapisniku se pod točkom ad.6. navodi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika I dopredjsenika vijeća da iznose 500.00 kuna…..
Ispravak glasi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika vijeća da iznosi 500.00 kuna…..( ne I dopredsjednika op.a)


2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja


-Mladen Ujaković (HSP);
Da li Općina može organizirati prijevoz za srednjoškolce iz Matasa?

NAČELNIK;
Do sada je Država I Općina financirala prijevoz učenika u iznosu od 100.000.00 kuna, ali je prema posljednjim informacijama Vlada tu stavku brisala rezanjem Proračuna;
Predlaže da se I Vijećnici odreknu svojih naknada u tu svrhu….

-Mladen Ujaković (HSP);
Ne radi se samo o problemu financiranja prijevoza, nego o tome što ti učenici nemaju prijevoz kojim mogu doći do škole u Kninu.
-Krste Radas (NL);
Da li je uklonjen otpad iz Čveljića Jame, da li ima izvješće nadležne inspekcije?

NAČELNIK;
Obavješten sam od strane mještana da su u periodu od 17 do 20.07.2009 započeli nekakvi radovi oko jame.
Tamo nije bilo osoba ovlaštenih od strane inspekcije zaštite okoliša, jer nisu bili obavješteni o tadovima koji se izvode, te nije bila ni tvrtka koja je trebala sanirati jamu.
Pozvana je policija.
Nakon toga je izišla na teren nadležna Inspekcija I narpavila očevid.
Tvrtka IND-EKO je trebala obraditi I zbrinuti otpad.
Inspekcija je 21.07.2009. utvrdila da je ukonjen otpad sa oboda jame…izvađen dio materijala…pri dnu jame svježe odronjeno kamenje…sa strane jame uziman materijal I miješan sa otpadom iz jame….uz jamu se nalaze četiri hrpe materijala…..
Na inspekciji je da kontorlira postupak (nadam se da sam pohvatao dovoljno informacija op.a)

-Sanimir Sarić (NL);
a) Postavit ću pitanje koje sam dobio na e-mail:
“da li ima šanse da netko pokrene pitanje izrade službene web stranice općine na kojoj bi bile ama baš sve informacije i zapisnici sa sastanaka».

NAČELNIK;
Općina nema uvjete za nešto tako…Nema brzi internet, server, administratora…….

b) Odgovri sa prošle sjednice vijeća koji se se trebali dostaviti vijećnicima u pisanom obliku, (Natječaj Gluvače-Rajko Đomlija, Općinski Stanovi-Pavao Džapo op.a) a nama pročitati na početku opve sjednice-Što je s tim?

NAČELNIK;
Odgovori su još kod Pročelnika Žare Sumana…još radi na njima.
Natječaj za Gluvače nije gotov, jer sve čestice iz tog natječaja nisu dobile suglasnost Ministarstva.
-Sanimir Sarić (NL);
Koje su to čestice?

NAČELNIK;
Zatraži to pismenim putem, pa ću ti odgovorit.

Pavao Džapo (HDZ) traži da se u buduće odgovori šalju na vrijeme kako se pitanja nebi ponavljala u nedogled.

-Denis Bronić; (HDZ)
Koliko Općinu košta brzi internet?

NAČELNIK;
Ukupni računi za telefonske uskuge su 1980,00 kuna mjesečno, a internet je besplatana za korisnike dok u Prominu ne stugne ADSL.
Dnevno Općina primi preko 120 e-mailova I kad bi sve vratili na staro, koštalo bi nas daleko više nego sad.

-Milan Džapo (HDZ);
Što je sa odlagalištem otpada Dubarava?

NAČELNIK;
Na prošloj Sjednici smo govorili o toj temi, ali ponovite ću opet…
Još 2006-te potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sanaciji odlagališta Dubrava.
Ministarstvo sudjeluje sa 1,600,000,00 kuna, Općina sa 320,000,00 kuna.
Trebalo je prekinuti voziti smeće I napraviti plan sanacije odlagališta otpada.
U 09.2008 odlagalište otpada zatvoreno I sada se otpad vozi na lokaciju Mala Promina.
Firma IND-EKO će izraditi plan sanacije odlagališta, poslati ga na Fond za zaštitu okoliša.
Nakon što se projekt odobri, krenut će se u sanaciju, a Općina treba pripremiti 320,000,00 kuna.
Mi ih nemamo, pa će mo ih morati od nekoga zatražiti, kao I još dodatnih 60,000,00 kuna za kazne izrečene zbog neuređenosti istog odlagališta ( o tom sam već pisao op.a).

-Tihimir Budanko (HDZ);
Planira li se smanjenje troškova iz proračuna?

NAČELNIK;
Kad budemo imali sve informacije o težini krize, I pravilnik Vlade o smanjenju plaća u Lokalnoj Upravi, onda ćemo rebalansom Proračuna za 2009 to riješiti.


-Krste Radas (NL);
Koristi li Pročelnik Suman pri pisanju zapisnika fono zapis?

NAČELNIK;
Fono zapis mu je na raspolaganju.

-Krste Radas (NL);
Ima li Žare telefonsku direktnu telefonsku liniju?
Pročelnik je dobio telefon (možda slučajno, ali nakon mojih napisa na Blogu o toj temu op.a)

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Da li je fax popravljen (u urednu Pročelnika op.a)?

NAČELNIK;
Nije.

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Čuo sam da se Pročelnika ne njegovu radnom mjestu napada od strane podređenih djelatnika (upozorava Načelnika)?

-Stipe Kneževića (HDZ)
Konstatira da su tarvnjaci I stabla uz nogostupe na cesti od centra prema Džapićima neuređeni…trava osušena…mlada stabla također…..

NAČELNIK;
To je tako u zadnjih godinu dana….

Milan Džapo (HDZ);
-Koliko poslovnih prostora Općina ima u svom vlasništvu?
-Tko ih koristi?
-Kolike su naknade za iste?
-Da li su bili Natječaji I zašto je nekadašnja piljara prazna….?

NAČELNIK;
Pitanje je za Pročelnika Sumana

Pročelnik Suman;
Odgovor će stići u pisanom obliku jer je preopširan.Nastavak "Iz života jednog Vijećnika III" (2 dio)
Link: http://promina.blog.hr/2009/08/1626544142/iz-zivota-jednog-vijecnika-iii-2-dio.html


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

nedjelja, 26.07.2009.

Revizija Proračuna Općine Promina za 2008-u godinu

Nedavno je na blogu postavljeno pitanje vezano uz prihode, rashode Općine Promina, odnosno način trošenja proračunskih sredstava.
Namjeravao sam ovih dana napisati post na tu temu, a radni materijali koje sam dobio kao Vijećnik za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća (29.07.2009) vjerojatno najbolje obrađuje tu tematiku.

Evo ga u cijelosti kako sam ga i ja dobio (izvješće počima sa 25 stranicom?)

25 (stranica izvješća Državnog ureda za reviziju op.a))

6. NALAZ

Sustav unutarnjih financijskih kontrola


1.1. Sustav unutarnjih financijskih kontrola propisan je odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna. Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola nije donesen i nije imenovana osoba zadužena za nepravilnosti. S obzirom da u jedinstvenom upravnom odjelu poslove obavlja dvoje zaposlenika, poslovi na uspostavi sustava unutarnjih kontrola i sprječavanju rizika nepravilnosti i prijevare u nadležnosti su načelnika. Odredbama članka 3. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola propisano je da je čelnik obvezan provoditi aktivnosti vezane uz ovaj sustav, ako ne imenuje voditelja za financijsko upravljanje i kontrole i ne uspostavi druge organizacijske oblike.

Unutarnja revizija nije ustrojena s obzirom da ne postoji zakonska obveza prema kojoj Općina treba organizirati obavljanje poslova unutarnje revizije. Prema odredbama članka 5. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, Općina može prema vlastitoj procjeni opravdanosti uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od načina propisan odredbama članka 17. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.
Državni ured za reviziju nalaže donijeti plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, te provođenje aktivnosti vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola.

1.2. Općina prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da provedbu financijskog upravljanja i kontrole po funkciji obavlja načelnik, te da će nastojati uspostaviti i druge organizacijske oblike financijskog upravljanja i kontrole.

Računovodstveno poslovanje

2.1 Za račun proračuna vode se poslovne knjige, osim evidencije izdanih vrijednosnih papira (bjanko zadužnica) što nije u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kojom je propisano da proračun i proračunski korisnici obvezno vode pored drugih analitičkih knjigovodstava i analitičko knjigovodstvo financijske imovine i obveza, odnosno primljenih i izdanih vrijednosnih papira.

Općina je 1. srpnja 2008. izdala tri bjanko zadužnice. Prva bjanko zadužnica izdana je na iznos do 100.000,00 kn, a naplaćena je u listopadu 2008. u iznosu 103.978,14 kn za radove na vodovodnoj mreži u dva naselja ugovorene iz ranijih godina. Druga bjanko zadužnica izdana je također na iznos do 100.000,00 kn, a naplaćena je 8. kolovoza 2008. u iznosu 89.088,01 kn za radove na izgradnji sustava odvoda oborinskih voda i nogostupa iz ranijih godina. Treća bjanko zadužnica izdana je u iznosu do 500.000,00 kn, a do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) nije naplaćena. U obrascu bjanko zadužnice nije upisana tvrtka, odnosno ime i prezime vjerovnika, odnosno ne zna se za koje je svrhe izdana.

26

Udjeli u komunalnom društvu za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti (u vlasništvu Općine 12,0%, odnosno 2.133.600,00 kn) i trgovačkom društvu za radijsku djelatnost (u vlasništvu Općine 25,0%, odnosno 10.000,00 kn) nisu evidentirani u poslovnim knjigama što nije u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kojom je propisano da je proračun obvezan u knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Državni ured za reviziju nalaže voditi evidenciju izdanih vrijednosnih papira i u poslovnim knjigama evidentirati udjele u trgovačkim društvima u vlasništvu Općine u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu proračuna.

2.2. Općina prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nije imala saznanja da su bjanko zadužnice izdane te nisu mogli voditi navedenu evidenciju. Također se očitovala da će udjele u trgovačkim društvima evidentirati u svojim poslovnim knjigama.

Prihodi i primici

3.1. Prihodi proračuna za 2008. planirani su u iznosu 7.312.114,00 kn, a ostvareni su u iznosu 3.073.656,74 kn, što je za 4.238.457,26 kn ili 58,0% manje od plana. Primici nisu planirani ni ostvareni. Prihodi od pomoći planirani su u iznosu 5.376.752,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.442.296,96 kn, što je za 3.934.455,04 kn ili 73,2 % manje
od plana.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 165.379,23 kn. Obveznicima plaćanja komunalne naknade izdavana su rješenja. Kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade trgovačkom društvu koje eksploatira mineralne sirovine Općina nije pravodobno izdala rješenje za komunalnu naknadu čime je propustila ostvariti prihode koje po zakonu treba utvrditi u iznosu 841.320,00 kn (izračunano na temelju sadašnje mjesečne obveze). Rješenjem za komunalnu naknadu je izdanim u lipnju 2008. utvrđena je obveza u iznosu 5.200,00 kn mjesečno za 65 000 m2, a rješenjem Ministarstva gospodarstva iz studenog 2004. društvo je dobilo rudarsku koncesiju i moralo započeti s eksploatacijom do konca 2004. na površini 262 973 m2. U studenom 2008. Općina je izdala rješenje kojim je obuhvatila površinu 256 500 m2 i utvrdila obvezu za komunalnu naknadu u iznosu 20.520,00 kn mjesečno. Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Odredbom članka 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odlukom općinskog vijeća utvrđen je koeficijent za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. Općina treba pravovremeno donositi rješenja za naplatu komunalne naknade. Prema odredbi članka 39. Zakona o proračunu tijela jedinice lokalne samouprave odgovorna su za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda ns račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

U 2008. nisu ostvareni prihodi od pružanja usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon na temelju odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti iz 2003.

27

Za usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne ispostavljaju se računi što nije u skladu s odredbom članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu kojom je propisano da se iz cijene komunalne usluge osiguravaju sredstva za obavljanje između ostalih i komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, te da se cijena komunalne usluge plaća isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika.

Za naplatu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate. Prema odredbama članka 39. Zakona o proračunu, tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona. Riječ je proračunskim prihodima čija je namjena određena posebnim zakonskim odredbama te u skladu s time treba postupati kako bi proračunski prihodi mogli biti utrošeni u fiskalnoj godini na koju se odnose, što će omogućiti ravnomjerno zadovoljavanje javnih potreba. Kako bi se izbjegla zastara potraživanja, potrebno je postupiti u skladu s odredbom članka 241. Zakona o obveznim odnosima kojom je propisano da se zastara prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.

Državni ured za reviziju nalaže poduzimati potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda od komunalne naknade kako bi se mogli koristiti u skladu s namjenama u fiskalnoj godini na koju se odnose. Nadalje nalaže naplaćivanje pruženih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

3,2 Općina ne prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Nadalje se očitovala da prihvaća nalaz da je općina dužna vršiti naplatu za pružene usluge odvoza komunalnog otpada uz obrazloženje da do sada to nisu bili u mogućnosti učiniti, ali je u 2009. odlukom općinskog vijeća osnovano komunalno društvo u vlasništvu Općine koje će obavljali komunalnu djelatnost skupljanja i odlaganja komunalnog otpada, te vršiti naplatu izvršenih usluga.
(Na Radnom sastanku sa ZK Promina prije mjesec dana, Načelnik je izjavio da je donešena Odluka o osnivanju Kumunalnog društva, ali isto još nije osnovano te za pomoć oko osnivanja moli ZK Promina....Što je na kraju istina?????op.a)

3,3 Državni ured za reviziju ostaje pri svom nalazu u odnosu na pravodobno izdavanje rješenja za komunalnu naknadu trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Odredbom članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju naselja u jedinicama lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, područja zona u gradu, odnosno općini, koeficijent za pojedine zone, koeficijent namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. Odlukom općinskog vijeća o komunalnoj naknadi iz 2002. utvrđeno je da se u svim naseljima u Općini naplaćuje komunalna naknada, utvrđene su zone, koeficijenti po zonama i koeficijenti namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. U razdoblju od početka 2005. (kada je trebalo biti izdano rješenje o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina do lipnja 2008. (kada je izdano prvo rješenje o komunalnoj naknadi navedenom trgovačkom društvu) nisu se promijenile zakonske pretpostavke, što znači da je početkom 2005. trebalo izdati rješenje o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina.
28

Rashodi i izdaci

4,1 Rashodi su planirani su u iznosu 7.312.114,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.833.202,66 kn, što je za 3.478.911,34 kn ili 47,6 % manje od plana. Izdaci nisu planirani ni izvršeni. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2008. iskazan je u iznosu 759.545,92 kn, preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 811,87 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 760.357,79 kn. Koncem 2008. obveze su iskazane u iznosu 1.255.130,69 kn, od čega se na dospjele obveze odnosi 1.157.316,59 kn (37,7% ukupno ostvarenih prihoda). Državni ured za reviziju predlaže izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama.

U rujnu 2007. Općina je s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka zaključila darovni ugovor kojim je ugovoreno da će se projekt uređenja prostora za dječji vrtić u vrijednosti 560.038,00 kn financirati 85,0% ili 476.032,77 kn iz sredstava Svjetske banke kroz projekt socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO), a 15,0% ili 84.005,23 kn iz sredstava Općine. Također je ugovoreno da je nositelj Projekta Općina, te da provedba Projekta počinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon uplate predujma od darovatelja, te da je provedbeni period Projekta 12 mjeseci.

Za radove na uređenju prostora dječjeg vrtića Općina je koncem 2007. provela postupak nabave u skladu s revidiranim priručnikom Svjetske banke za provođenje nabave malih vrijednosti. S ponuditeljem čija je ponuda ocjenjena najpovoljnijom zaključen je u siječnju 2008. ugovor kojim su radovi ugovoreni u vrijednosti 537.625,94 kn i rok završetka radova tri mjeseca nakon potpisivanja ugovora. Ugovorom nisu utvrđene kazne za neizvršenje ugovorenih radova.

U 2008. rashodi po navedenom ugovoru izvršeni su u iznosu 334.501,48 kn i evidentirani su na temelju plaćenog predujma izvoditelju radova za nabavljeni materijal u iznosu 15,0% ugovorenog iznosa, odnosno u iznosu 80.643,90 kn u skladu s ugovorom i na temelju privremene obračunske situacije iz lipnja 2008. za izvedene radove u vrijednosti 253.857,59 kn koja je ovjerena od nadzornog tijela. Do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) radovi na uređenju prostora za dječji vrtić nisu završeni iako je ugovoreni rok izvođenja radova prošao.

U izvješću Općine o realizaciji projekta uređenja prostora za dječji vrtić upućenog Ministarstvu za razdoblje od 21. prosinca 2007. do 30. rujna 2008. navedeno je da su za izvođenje Projekta Općini iz Ministarstva prenesena sredstva Svjetske banke u iznosu 333.222,94 kn, te da su za izvođenje Projekta korištena sredstva u iznosu 352.431,49 kn. Do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) Općina nije sastavila finalno izvješće predviđeno odredbom članka 2. Dodatka II Općih uvjeta primjenjivih na darovne ugovore financirane od strane PSGO-a koji je sastavni dio ugovora iako je prošao ugovoreni provedbeni period Projekta od 12 mjeseci.

Državni ured za reviziju ocjenjuje da aktivnosti vezane za realizaciju Projekta nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno da ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku. Nadalje nalaže poduzimanje radnji za završetak ugovorenih radova.

29

4.2. Općina je prihvatila nalaz Državnog ureda za reviziju u vezi donošenja prijedloga mjera za pokriće manjka prihoda i plana za ispunjenje preuzetih ugovornih obveza. Također je prihvatila nalaz da ugovorom o uređenju prostora za dječji vrtić nisu utvrđene kazne za neizvršenje ugovorenih radova uz obrazloženje da je navedeni ugovor sastavila Svjetska banka, te da je u više navrata izvoditelju radova upućivala dopise u kojima oštro prosvjeduje tražeći hitan završetak radova sukladno ugovoru, ali do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) nije dobila očitovanje zašto radovi nisu dovršeni.

Postupci javne nabave


5.1. Rashodi za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste izvršeni su u iznosu 109.800,00 kn.

Za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste proveden je otvoreni postupak nabave u svibnju 2008. Kao kriterij odabira određena je najniža cijena. U otvorenom postupku nabave pristigle su tri ponude. Odlukom o odabiru ponude odabrana je ponuda kojom nije ponuđena najniža cijena. Na odluku o odabiru žalio se ponuditelj koji je ponudio najnižu cijenu.
U očitovanju na žalbu Općina navodi kako ostaje pri svojoj odluci i odabir obrazlaže činjenicom da je najniža cijena ona koju Općina plati, a to je cijena odabranog ponuditelja koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je u srpnju 2008. donijela rješenje kojim je poništila postupak i odluku o odabiru ponude iz svibnja 2008. uz obrazloženje da je kriterij za odabir najpovoljnije ponude u uputama naručitelja za izradu ponude najniža cijena. Odredbama članka 9. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost. Općina je u srpnju 2008. donijela novu odluku o odabiru ponude kojom je preinačila odluku iz svibnja 2008. te je odabrala ponudu s najnižom cijenom.

Navedenom odlukom je utvrđeno da se poništava postupak nabave i odluka o odabiru ponude iz svibnja 2008. Općina je nakon dobivenog rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave trebala nakon poništenog postupka provesti novi postupak nabave. Odredbom članka 90. Zakona o javnoj nabavi postupak javne nabave završava konačnošću odluke o odabiru ili konačnošću odluke o poništenju.

S ponuditeljem čija je ponuda odlukom o odabiru ponude iz srpnja 2008. ocjenjena najpovoljnijom, zaključen je u rujnu 2008. ugovor kojim su ugovoreni radovi u vrijednosti 238.946,76 kn te rok izrade elaborata tri mjeseca.
Za izvedene radove ispostavljena je privremena situacija u prosincu 2008. u iznosu 109.800,00 kn na temelju koje su evidentirani rashodi. Radovi nisu završeni u ugovorenom roku. Početkom siječnja 2009. radovi su završeni i ispostavljena je okončana situacija za radove izvedene u ugovorenoj vrijednosti.

Državni ured za reviziju nalaže postupati u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, te kod zaključivanja ugovora utvrditi kazne za kašnjenje u izvođenju radova i za neizvršavanje ugovorenih radova.

30

5,2 Općina je prihvatila nalaz Državnog ureda za reviziju u vezi poništenja javnog nadmetanja za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste. Očitovala se da je za navedeni projekt imala rezervirana sredstva kroz program EIB II (program Europske investicijske banke) na temelju ugovora o financiranju izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine zaključenog u studenom 2006. između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Općine u iznosu 3.600.000,00 kn, te da bi poništenje javnog nadmetanja produljilo rok i izazvalo kašnjenje zbog kojeg ne bi bila u mogućnosti povući sredstva u ugovorenom rok .

Općina se nalazi u drugoj skupini područja posebne državne skrbi i obuhvaća jedanaest naselja s ukupno 1 317 stanovnika prema popisu iz 2001. Osnovan je jedinstveni upravni odjel. Poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja šestero zaposlenih. Proračun Općine donesen je u skladu s propisima. Prihodi su ostvareni u iznosu 3.073.656,74 kn, a rashodi u iznosu 3.833.202,66 kn. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2008. iskazan je u iznosu 759.545,92 kn, preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 811,87 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 760.357,79 kn. Koncem 2008. dospjele obveze su iskazane u iznosu 1.157.316,59 kn ili 37,7% ukupno ostvarenih prihoda. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od pomoći ostvareni u iznosu 1.442.296,96kn ili 46,9% i prihodi od poreza na dohodak u iznosu 1.108.209,11 kn ili 36,0% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi koji imaju propisanu namjenu ostvareni su u iznosu 1.725.778,96 kn. Korišteni su za propisane namjene, odnosno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odnose na održavanje i izgradnju objekata komunalne infrastrukture, nabavu dugotrajne imovine, socijalnu skrb, kulturu, šport i drugo. Za naplatu potraživanja od komunalne naknade u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate. Općina se nije zaduživala, pozajmljivala proračunska sredstva ni davala jamstva. U 2008. nisu ispostavljani računi ni ostvareni prihodi od usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon. Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu društvu koje eksploatira mineralne sirovine. Vrijednosno najznačajniji su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznesu 1.541.585,34 kn ili 36,5% i materijalni rashodi u iznosu 1.535.709,85 kn ili 36,4% ukupno izvršenih rashoda. Pri nabavi roba radova i usluga primijenjeni su propisani postupci nabave, osim za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste. Aktivnosti vezane za realizaciju projekta uređenja prostora za dječji vrtić koji se dijelom financira iz sredstava Svjetske banke, nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku. Predlaže se izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama.31

III MIŠLJENJE


1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja općine Promina za 2007., o čemu je izraženo uvjetno mišljenje.

2. Postupci revizije su provedeni u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

3. Sljedeći postupci i učinci su utjecali na izražavanje mišljenja:

- Za račun proračuna vode se poslovne knjige, osim evidencije izdanih vrijednosnih papira (bjanko zadužnica). Tijekom 2008. izdane su tri bjanko zadužnice u iznosu 700.000,00 kn (točka 2.1. Nalaza).
Udjeli u dva trgovačka društva u djelomičnom vlasništvu Općine u iznosu 2.143.600.00 kn nisu evidentirani u poslovnim knjigama (točka 2.1. Nalaza).

- Za naplatu potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate (točka 3. 1. Nalaza).
U 2008. nisu ispostavljani računi ni ostvareni prihodi od pružanja usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon (točka 3.1. Nalaza).

- Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina
(točka 3.1. Nalaza).

- Aktivnosti vezane za realizaciju projekta uređenja prostota za dječji vrtić u vrijednosti 560.038,00 kn, koji se na temelju ugovora zaključenog s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka financira 85,0% ili 476.032,77 kn iz sredstava Svjetske banke, nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku (točka 4.1. Nalaza).

- Za podmirenje dospjelih obveza u iznosu 1.157.316,59 kn i pokriće manjka prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu 760.357,79 kn potrebno je izraditi program mjera i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama (točka 4.1. Nalaza).

- Postupak nabave za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste u vrijednosti 238.946,76 kn trebao je biti poništen na temelju rješenja Državne komisija za kontrolu postupaka javne nabave i proveden novi postupak
nabave (točka 5.1. Nalaza).

32

Prema odredbama članka 7. stavka 3. Zakona o državnoj reviziji na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područnom uredu Šibenik, Obala hrvatske mornarice 2, Šibenik.

U reviziji sudjelovale:

Dinka Šustić, dipl.oec, državni revizor
Nikolina Čerkez, dipl.iur., vježbenik


Ovlašteni državni revizori:
Slavica Blažević, dipl. oec.


Nadam se da ovaj post daje dovoljno odgovora na pitanja vezana uz Proračun općine Promina za 2008....a ako ne, vi samo pitajte dalje.....ja ću pokušati doći do odgovora....

Oznake: općina promina

- 10:41 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 22.07.2009.

Malo o mogućoj blokadi računa Općine Promina

Blokada računa Općine Promina, priča je o kojoj nisam napisao jedan „temeljit“ post.

Pošto imam osjećaj da Promincima nedostaje informacija o cijeloj ovoj „priči“, u ovom postu objavit ću nekoliko dokumenata, kako bi se na osnovu argumentiranih činjenica moglo o toj temi govoriti.

Prvi dokument s kojim se prašina podigla u Promini je Ovrha kojom firma Adaptacija iz Lobora traži naplatu izvedenih, a ne naplaćenih radova.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPĆINSKI SUD U KNINU
Stalna služba u Drnišu
PRIMLJENO dne, 2 7.04.2009
Odvjetnička pisarnica
Mirela Mandić Komar
20.travnja 2009.

OPĆINSKOM SUDU DRNIŠ

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj:
„ADAPTACIJA" radnja za građevinarstvo, bravariju, mehaniku, instalaciju, prijevoz i ugostiteljstvo, vl.Marijan Šale,
Lobor.D.Domjanića 7, kojega zastupa: Odvjetnička pisarnica Mirela Mandić Komar


Ovršenik:
OPĆINA PROMINA, Oklaj, zastupana po z.z.Žarku Duvančić, načelnik Općine Promina

PRIJEDLOG

4x,privitak
radi ovrhe pljenidbom i prijenosom
sredstava na računu ovršenika

Pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog suda u Drnišu pod posl.br.P-371/2002 od 15.travnja 2008. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku pod posl.br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009. utvrđena je obveza ovršenika da ovrhovoditelju isplati iznos od 132.000 kn sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 8.lipnja 1996. pa do konačne isplate, te obveza naknade troška postupka u iznosu od 17.685,00 kn u roku od 15 dana.

DOKAZ:
-preslika presude Općinskog suda u Drnišu br.P-371/2002 od 15.travnja 2008.
-preslika presude Županijskog suda u Šibeniku pod br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009.

S obzirom da ovršenik nije podmirio dospjelu obvezu ni protekom paricijskog roka, to ovrhovoditelj predlaže da Naslovni sud donese slijedeće


Rješenje


Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog sud u Drnišu pod br.P-371/2002 od 15.travnja 2008. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku pod br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009. ovrhovoditelju ADAPTACIJA, radnja za građevinarstvo..., vl.Šale Marijan, Lobor, D.Domjanića br.7, a protiv ovršenika OPĆINA PROMINA, Oklaj, radi ovrhe pljenidbom i prijenosom sredstava na računu ovršenika, radi namirenja ovršne tražbine, dozvoljava se

Ovrha

- pljenidbom sredstava sa računa ovršenika br.2411006-1829800000, Jadranska banka d.d. do namirenja ovršne tražbine u iznosu od 132.000,00 kn sa zateznom kamatom, koja na taj iznos teče od 8.lipnja 1996. pa do konačne isplate, kao i troška parničnog postupka u iznosu od 17.685,00 kn kao i svih daljnjih troškova ovršnog postupka

- prijenosom ustegnutog iznosa od 132.000,00 kn sa zateznom kamatom koja teče na taj iznos od 8.lipnja 1996. do konačne isplate na račun ovrhovoditelja br.2340009-1160209380, Privredna banka Zagreb d.d.

- prijenosom daljnjeg iznosa troška postupka u iznosu od 17.685,00 kn te troška ovog ovršnog postupka na račun pun.ovrhovoditelja br.2340009-3101840837, Privredna banka Zagreb d.d., na ime Mirela Mandić Komar, odvjetnica

- ako na računu nema dovoljno sredstava za namirenje cjelokupne ovrhovoditeljeve tražbine, Jadranska banka d.d. će izvršiti rješenje o ovrsi na sredstvima na svim kunskim i deviznim računima koje ovršenik ima kod drugih banaka, u skladu s propisima o platnom prometu u zemlji

- dostavljanjem rješenja o ovrsi Jadranskoj banci d.d. ovrhovoditelj, do namirenja ovršne tražbine u punom iznosu, stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini da mu banka isplaćuje sredstva s njegovih kunskih i deviznih računa

Kao ovršni sud mjesno je nadležan Općinski sud u Drnišu.

O tome obavijest:
1. ovrhovoditelju na ruke pun.
2. ovršeniku
3. Jadranska banka d.d.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Prije same ovrhe bilo je nekoliko presuda, evo zadnje:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA

Županijski sud u Šibeniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca Gorana Stošića, kao predsjednika vijeća, Ordane Labura i Tonija Šantića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja "Adaptacija" Lobor, vlasništva Marijana Šale, zastupanog po punomoćniku Mireli Mandić-Komar, odvjetnici u Šibeniku, protiv tuženika Općine Promina, zastupane po načelniku, a ovaj po punomoćniku Jošku Atlagiću, odvjetniku u Drnišu, radi isplate, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog suda u Drnišu od 15. travnja 2008. godine broj P-371/02, u sjednici održanoj dana 9, ožujka 2009. godine

Presudio je

Odbija se žalba tuženika kao neosnovana i potvrđuje se presuda Općinskog suda u Drnišu od 15. travnja 2008. godine broj P-371/02.

Obrazloženje

Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 132.000,00 kuna. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na isti teče od 8. lipnja 1996. godine do isplate, te da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu od 17.685,00 kuna.

Protiv te presude žalbu je izjavio tuženik, po punomoćniku, osporavajući valjanost iste u cijelosti, zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08 i 123/08, dalje: ZPP), s prijedlogom da se donese odluka u smislu žalbenih navoda.

Odgovor na žalbu nije podnesen.
Žalba nije osnovana.

Tuženik se žali zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, ali u žalbi ne obrazlaže kojim nedostatkom presude ili propustom suda bi takva povreda bila ostvarena. Stoga je ovaj sud, povodom izjavljene žalbe, presudu ispitao u granicama određenim člankom 365. stavkom 1. i 2. ZPP, pa kako nije našao ostvarenima one bitne postupovne povrede iz članka 354. stavka 2. ZPP. na postojanje kojih drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti, žalba tuženika, izjavljena po tom razlogu, nije prihvaćena.

Nije u pravu tuženik ni kada se žali zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
Naime, žalba ničim ne ukazuje koju bi to odlučnu činjenicu prvostupanjski sud presudom propustio utvrditi i temeljem kojih dokaza, radi čega žalba nema razloga glede žalbenog osnova nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Što se, pak, tiče žalbe zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, žalitelj, u bitnom, preocjenjuje izvedene dokaze i smatra da nije pasivno legitimiran u ovom sporu jer sa tužiteljem nije sklopio ugovor o građenju, da je bio samo kontrolor radova koje je naručio Župni ured Promina. Zato da za te radove tužitelju ne duguje ništa.

Međutim, ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pravilno ocijenio sve izvedene dokaze i pravilno utvrdio da je tuženik u obvezi isplate tužitelju dosuđenog iznosa, na ime neplaćenog dijela cijene radova izvršenih prilikom obnove crkve u Oklaju.

Naime, upravo saslušanjem načelnika tuženika tijekom ovog postupka utvrđeno je da je tuženica bila naručitelj predmetnih radova i da je ista djelomično ispunila svoju obvezu prema tužitelju-izvođaču radova - plaćanja cijene za iste.

Osim toga, pobijanom presudom je, na temelju pravilne ocijene svih izvedenih dokaza, pravilno utvrđeno da je tuženica u obvezi isplate tužitelju utuženog iznosa, kojeg mu nije isplatila na ime cijene izvršenih radova, a što je bila dužna učiniti još 1996. godine.
Na utvrđeno činjenično stanje prvostupanjski sud je pravilno primijenio materijalno pravo kad je tuženika obvezao na isplatu iznosa navedenog u izreci prvostupanjske presude.
Pravilna je i odluka o parničnom trošku, kako po osnovi, tako i po visini opravdanog parničnog troška dosuđenog tužiteljima.
Slijedom svega naprijed istaknutog žalba tuženika nije prihvaćena te je presuđeno kao u izreci (članak 368. stavak 1. ZPP).
U Šibeniku, 9. ožujka 2009. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Goran Stošić, v.r.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nastavak priče se nadovezuje na rečenicu „Naime, upravo saslušanjem načelnika tuženika tijekom…..“

Imam i zapisnik saslušanja Načelnika:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


tužitelj: osobno
tuženik Tibor Jureško prema zamjeničkoj punomoći

tužitelj: osobno
tuženik Tibor Jureško prema zamjeničkoj punomoći


Utvrđuje se da je pristupio svjedok Željko Džapo. Sud donosi
REJŠENJE

Ima se provesti dokaz saslušanjem svjedoka.
,
SVJEDOK ŽELJKO DŽAPO sin Ivana, star 46,
Oklaj put Oklaj br.8, dipl.inž.brodogradnje, nije u rodu, propisno upozoren izjavljuje:

Ja sam bio načelnik Općine Oklaj u razdoblju od 1993 g. do 1997 ili 1998 g. Ja sam u svojstvu načelnika 1996 g. sklopio ugovor o obnovi crkve Sv.Mihovil u Oklaju. Radilo se o pismenom ugovoru , ugovorena je cijena i ništa mimo toga ugovora odnosno cijene nije smjelo biti napravljeno bez anexa ugovora. Dakle cijena je bila vezana uz ugovor i radove koji su bili predmetom ugovora. Ja sada ne mogu točno naznačiti o kojoj cijeni se točno radilo, sijećam se da se radilo nešto preko 400.000.kn. a obnova crkve se financirala donacijama poslovnica ZAP-a s područja Republike Hrvatske , Zagrebačke i Privredne banke, kao nešto sitno u građevinskom materijalu. Moram reći da je tužitelju svakako uplaćeno više od ugovorene cijene, međutim i to direktno na njegov račun, na naše traženje tužitelj nikada nije dostavio količinu novca, odnosno priliv novca koji mu je sjelo na račun otvoren kod ZAP-a dok je radove koje je izveo je specificirao.

Mene je nadzorni organ obavijestio da je tužitelj izveo više radova nego što je bilo predviđeno ugovorom, što i nije precizno specificirao a kako sam već rekao radove izvan osnovnog ugovora nije smio izvesti bez anexa ugovora. Naime ja sam odbio potpisati anec ugovora koji je bio potpisan od strane tužitelja.

Zbog svega sto sam rekao smatram da ništa ne dugujemo za obnovu crkve Sv.Mihovila u Oklaju.
Na pitanje svjedok odgovara: Ja sam ovjerio dvije situacije , ali sam nadzornom organu Branimiru Bosancu skrenuo pažnju da činjenice u situaciji nisu točne, i upozorio sam nadzorni organ da ću podnijeti kaznenu prijavu. Na kraju nisam podnio kaznenu prijavu jer je Branimir Bosanac -nadzorni organ donio ispravnu situaciju za tužitelja.

Na upit svjedok odgovara: Ja također pitam tužitelja zašto su bile dvije situacije za taj ugovor.

Na upit svjedok odgovara: Ja sam ovjerio te situacije koje sam već opisao i smatrao sam da su nadzori organ i tužitelj u sprezi i zbog toga sam se obratio nakon ovjerenih situacija nadzornom organu, nakon toga mi je nadzorni organ donio anex ugovor koji sam ja odbio potpisa.
Na upit svjedok odgovara: Mi smo neispravne situacije vratili nadzornom organu Branimiru Bosancu.

Na pitanje svjedok odgovara-Ja sam se 1999 g. neznam točno datum u Vlaškoj ul. u kafiću sastao s tužiteljem da pokušamo riješiti problem , dakle da utvrdimo što je on stvarno napravio povrh ugovorenog ako je napravio da utvrdimo trošak i iznos sanacije nakon što je gospodin Šala otišao sa objekta radi se o brodskom podu koji je stavljen na strop crkve, radi se o krovištu koji je na nekoliko mjesta curilo, i radi se o činjenici da smo saznali da su električarski radovi koji su također bili napravljeni na trošak općine stavljeni u tu drugu situaciju koja je povećala trošak radova, sanaciju nastale štete platio je župnik drugom izvođaču. Naravno da do dogovora nije moglo doći, jer je gospodin Šala ostao kod svojih potraživanja a tražeći uz to visoku kamatu.

Na upit svjedok odgovarar: Mi smo pozivali tužitelja u više navrata da otkloni nedostatke.

Na svjedok odgovara: Razlika u cijeni između dviju situacija bila je između 90,000 do 120.000 kn, ne sjećam se točno.

Na upit svjedok odgovara: Mogu reći da zapravo nismo nudili neku stvarnu naknadu troškova radove po ispostavljenim situacijama već smo mu nudili od prilike 23.000.kn koliko smo imali na dispoziciji od prikupljenih sredstava župljena

Na pitanje svjedok odgovara: Ja nemam saznanja da je moj nasljednik isplatio koji iznos tužitelja s naslova izvršenih radova.

Ne upit svjedok odgovara: Ja osobno nisam tužitelja upućivao na Croatia banku Isto tako sumnja da smo bili zajedno tužitelj i ja u Croatia banka kod gospođe Branimire. Ne sjećam se da sam tužitelju poslao faxom prijedlog za namirenje duga, a inače sam izbjegavao komunikaciju faxom slanja službenih dokumenata i tome slično.

Pitanja nema. Više nemam što izjaviti.
dovršeno
ZAPISNIČAR.
SUDAC
STRANKE
Izvorno:
Općinskom sudu u Drnišu na br. IIP-371/02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dokumenti koji su bili ključni za donošenje presude u korist tužitelja su sljedeći:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Izvođač radova: " Adaptacija" , Lobor
Gradilište: Crkva sv Mihovila - Okiaj
Radilište:
Mjesto: Oklaj
NAŠ TEKUĆI RAČUN BR. 35220-685-8035 u ZAP Zabok

S I T U A C I J A br. 1

Za izvršene radove zaključno s mjesecom lipnjem 1996 godine
Na građevini iz naslovnog spiska Crkva sv Mihovila - Oklaj
Naručitelj: "Općina Oklaj - Oklaj 129

Broj ugovora ………………..….IZNOS 341.551.98 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova ….IZNOS 498,059.30 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 0.00 kn
Vrijednost radova po ovoj prvoj situaciji IZNOS 498,059.30 kn

Jamčimi pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
Količine radova unesešne su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio (? potpis op.a)
Nadzorno tijelo (? potpis op.a)
Naručitelj građenja (Željko Džapo potpis op.a)


DIREKTOR:

Marijan Šala (potpis op.a)
Izvoditelj

Datum, 8.06.1996 godine

Obračun plaćanja

Ukupna vrijednost izvedenih radova IZNOS 498,059.30 kn
Dosada plaćeno(70% *341,551.98) IZNOS 239,086.39 kn

Ostaje za isplatu IZNOS 268,972.91 kn

Na dokumentu se nalaze pečati:

"Centar za organizaciju građenja"
Poduzeće za graditeljstvo i inžinjering, d.o.o. Zagreb, Murska 3
(Nadzorno tijelo op.a)


ADAPTACIJA
Radnja za građevinarstvo, bravanju.
mehaniku i instalacije
Inž građ. ŠALA MARIJAN
LOBOR- D Domjanića 7 (pečat firme op.a)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Isti dan popisan je i drugi dokument od strane tuženika i tužitelja u ovom sporu, samo su iznosi preostalog duga različiti, ali i potpisnici od strane Nadzornog tijela i „Situaciju sastavio“.

Evo i tog dokumenta:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Izvođač radova: " Adaptacija" , Lobor
Gradilište: Crkva sv Mihovila - Okiaj
Radilište:
Mjesto: Oklaj

NAŠ TEKUĆI RAČUN BR. 35220-685-8035 u ZAP Zabok

S I T U AC I J A br. 1

Za izvršene radove zaključno s mjesecom svibnjem 1996 godine
Na građevini iz naslovnog spiska Crkva SV Mihovila - Oklaj
Naručitelj: "Općina Oklaj - Oklaj 129
Broj ugovora IZNOS…………………………………341.551.98 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova IZNOS………396,237.18 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 0.00 kn
Vrijednost radova po ovoj prvoj situaciji IZNOS……396,237.18 kn

Jamčimi pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unese¬ne su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio (Šala Marijan potpisao op.a)

Nadzorno tijelo (? Potpisao)

Naručitelj građenja (Željko Džapo potpis op.a)

DIREKTOR:

Marijan Šala (potpis op.a)
' Izvoditelj '


Datum, 8.06.1996 godine

Obračun plaćanja
Ukupna vrijednost izvedenih radova IZNOS 396,237,18 kn
Do sada plaćeno(70% *341,551.98) IZNOS 239.086.3 S kn
Ostajeza isplatu IZNOS 157,150.79 kn

Na dokumentu se nalaze pečati:

"Centar za organizaciju građenja"
Poduzeće za graditeljstvo i inžinjering, d.o.o. Zagreb, Murska 3
(Nadzorno tijelo op.a)


ADAPTACIJA
Radnja za građevinarstvo, bravanju.
mehaniku i instalacije
Inž građ. ŠALA MARIJAN
LOBOR- D Domjanića 7 (pečat firme op.a)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nadam se da sam Vam uz pomoć navedenih dokumenata uspio približiti uzrok blokade računa Općine Promina.Oznake: općina promina, Blokada računa

- 14:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 17.07.2009.

Čitajući dnevne novine

Nekoliko informacija objavljeno je u dnevnim novinama...pa je red da ih spomenemo na blogu.

Prva informacija:

“Počinje uklanjanje opasnog otpada iz Dočina jame”

Vijest je objavljena još 03.07.2009. u Novom tjedniku po linkom:
http://novi-tjednik.hr/aktualnosti/aktualnosti/1941-poinje-uklanjanje-opasnog-otpada-iz-doina-jame.html

Od tada je prošlo skoro pola mjeseca....ja sam očekivao članak pod naslovom "Dočina jama očišćena od opasnog otpada".....pa napisati post na tu temu....ali nažalost...na terenu se za sada nije promjenilo ništa.

Evo i jednog citata iz navedenog teksta:

“Inspekcija za zaštitu okoliša odobrila je prijedlog programa obrade i zbrinjavanja opasnog otpada iz Dočina jame kojeg smo izradili 15. svibnja ove godine. Tako ćemo već ovaj vikend, naravno ukoliko nam to dozvole vremenske prilike, krenuti s prvom fazom sanacije spomenute jame, a koju će izvoditi tvrtka Viatoni d.o.o. zajedno s još jednom ovlaštenom trvtkom. U toj prvoj fazi, koja će trajati dva-tri dana, ići će se na izvlačenje i separaciju kamena od eventualno onečišćenih čestica, a nakon toga će uslijediti obrada i zbrinjavanje izdvojenog opasnog otpada – kazao nam je Željko Džapo, dodajući kako je sanacija jame trebala početi prošlog tjedna ali je zbog kiše odgođena za ovaj vikend.
Taj najosjetljiviji dio posla, kazao je Džapo, provest će tvrtka IND-EKO sa sjedištem u Rijeci, ovlaštena za gospodarenje opasnim otpadom”.


Druga informacija:

Kad zakaže država: utemeljuje se kluster općina drniškog kraja

Vijest je objavljena u nekoliko dnevnih novina, a ja ću citirati Slobodnu Dalmaciju:
Link: http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/61327/Default.aspx


Evo i jednog citata iz navedenog teksta:

“Paul Cota, Branko Dželalija i Josip Sučić, načelnici općina Promine, Unešića i Ružića, već u jesen stvorili bi svojevrsnu zajednicu općina drniške Zagore, kao odgovor neodgovornoj državnoj politici prema ruralnim područjima koja sustavno zapostavlja”.

U Skupštini LAG-a, pored čelnih ljudi lokalne uprave, sjedit će gospodarstvenici i predstavnici udruga. Cilj nam je otvoriti perspektive da cijela Zagora živi - ovako inicijativu za osnutak LAG-a obrazlaže Paul Cota, začetnik ove ideje.


Treća informacija:

Promina: pola milijuna kuna za blokadu računa

Vijest je također objavljena u nekoliko dnevnih novina, a ja ću citirati Slobodnu Dalmaciju:
Link: http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/62198/Default.aspx

“Ako do toga dođe, u pitanje će doći i poticaji za novorođenčad, stipendiranje učenika i studenata, za što je u proračunu planirano 90.000 kuna, ali i radovi na izradi projektne dokumentacije za razne projekte. Upitan će biti i rad nedavno osnovanog DVD-a, informatizacija Općine, Prominsko kulturno ljeto, tradicionalne Prominske igre i sve što smo planirali - zaključio je Cota”

Eto, to bi bile vijesti koje možete čitati zadnjih dana u dnevnim novinama.

Neću komentirati objavljene tekstove, to prepuštam Vama.

Od danas, komentirati mogu I anonimni komentatori.

Komentari u kojima se bude vrijeđalo itd (da se ne ponavljam po stoti put)….bit će brisani….a ako takvih komentara bude previše, sve se opet vraća na staro….zabranu komentiranja anonimcima.

Oznake: opasni otpad, LAG, Blokada računa, općina promina

- 12:48 - Komentiraj post (11) - Link posta

utorak, 14.07.2009.

Natječaj za zakup zemljišta u Promini-konačan rasplet?

Temeljem izjave Načelnika Općine Promina Paula Cote, kako Natječaj za zemljište u Gluvačama još nije gotov, odlučio sam malo obraditi tu temu.

Posjetio sam Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u Općini Promina, i dobio svu dokumentaciju vezanu za Natječaj….o kojem sam do sada pisao u skoro desetak navrata.

Iz mnoštva dokumenata, odabrao sam sljedeće iz kojih se može zaključiti kako je natječaj završen(?):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na temelju članka 32 st.2 a u svezi s člankom 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01,87/02,40/05 i 90/05 ) i članka 25 st.l. toč.3statuta općine Promina ( Službeni vjesnik Šibensko-Kninske Županije, broj 4/06).nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.Br : 525-9-08-02/R1 općinsko vijeće općine Promina na 26 sjednici održanoj 26.studenoga 2008 godine, donijelo je


ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I
Poništava se odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina,klasa : 320-02/06-01/4, ur.br :2182/09-07-03 od 09.rujna 2007 godine i to u dijelu koji se odnosi na izbor ponuda od rednog broja 1 do zaključno 7, kako je to prikazano u tablici u točci 1 izreke iste

II.

Kao najpovoljnije ponude po natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina koji je objavilo općinsko vijeće općine Promina u narodnim novinama, broj 46 od 07 Svibnja 2007 godine, a provelo povjerenstvo za provedbu natječaji: za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br : 2182/09-08-02/RL od 09.lipnja 2008 biraju se ponude kako je prikazano u tablici

Red Br.// Čest.zem.//K.O.//Površina//Početna cijena//Ime i prezime//postignuta cijena u natječaju//
1. 1276/6 dio// Oklaj// 26ha 00a 00m2// 9.152,00 kn// OPG - Ljiljana Perić// 18.304,00 kn
2. 1276/6 dio// Oklaj// 08ha 42a 02 m2// 1.778.35 kn// OPG - Ljiljana Perić// 3.556.70 kn
3. 1276/6 dio//Oklaj// 02ha 12a 95m2 // 310,06 kn// OPG - Ljiljana Perić// 620.12 kn
4. 1272/1 dio// Oklaj// OOha 54a 17m2// 56,34 kn// OPG - Ljiljana Perić// 112.68 kn
5. 1272/2// Oklaj// OOha 55a 28m2// 80.49 kn// OPG - Ljiljana Perić// 160.98 kn
6. 1273/2// Oklaj// OOha 25a 44m2// 37.04 kn// OPG - Ljiljana Perić// 74.08 kn
7. 1273/4 dio// Oklaj// I 02ha 75a 13m2// 400.59 kn//| OPG -Ljiljana Perić// 801.18 kn
11
Na temelju ove odluke, a nakon što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da suglasnost. Načelnik općine Promina i podnositelj ponude zaključit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
obrazloženje
odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina

Sukladno zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01.87/02.40/05 i 90/05 ) i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, Klasa : 320-02/02-01/1067 od 16.prosinca 2003 godine i suglasnosti na odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. klasa : 320 -02/07-01/1884, ur.br :525-9-07-3/DL od 24.siječnja 2007 godine, jedinstveni upravni odjel općine Promina je izradio natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina
Natječaj predmet kojeg su bile ukupno 25 čestica poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine 60 ha 13a i 66 m2, općinsko vijeće općine Promina objavilo je u narodnim novinama broj 46 od 28. svibnja 2007 godine, donijelo je rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu predmetnog natječaja u sastavu :Pavao Džapo-predsjednik, Žarko Duvančić. Mario Juric, Krste Radas i Željko Bilušić.
U propisanom roku zaprimljeno je ukupno 31 pisana ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Od pristiglih ponuda 6 su proglašene nevažećim, te kao takve nisu uzete u razmatranje i to ponude od slijedećih ponuditelja :
- OPG Mirko Validžić, jer je ponuda dana za pojedinu česticu kao samostalnu, a ne za blok čestica -456 i 457 koje predstavljaju tehnološku cjelinu
-Jose Mudrinića i Ivana Tošć, jer je ponuda pristigla izvan propisanog roka
-Ivana Horvata i Marka Dizdar jer je ponuda dana za blok čestica a ne za pojedinu česticu, te je i istaknuta jedinstvena cijena
-Lovačkog društva Promina, Oklaj jer su ponuđene cijene prelazile dvostruki iznos početne cijene za čest.zem. 1273/2 i 1276/6 dio-oranica Ponuda ponuditelja Ivana Dodiga je izabrana jer je ovaj ponuditelj imao prvenstveno pravo zakupa, s obzirom na činjenicu prebivališta u općini Promina i na upućeni poziv povjerenstva je prihvatio najvišu zakupninu postignutu u natječaju za čestice zemlje 456 i 457 - blok Temeljem članka 32 st.2 zakona o poljoprivrednom zemljištu u točci 1 odluke koja je dostavljena Ministarstvu, utvrđeno je koje su ponude prihvaćene kao najpovoljnije Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je dalo suglasnost na odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Promina klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br:525-9-08-02/RL od 09.1ipnja 2008 godine, osim za čestice : kč.br 1276/6 dio-vć, 1276/6 dio-or, 1276/6 dio-pš. 1272/1 dio. 1 272/2 dio. 1273/2. 1273/4. sve u k.o.Oklaj

Ministarstvo u svom dopisu kojem prileži predmetna suglasnost navodi da navedene čestice izuzima iz suglasnosti jer odabir najpovoljnijih ponuda nije proveden sukladno kriterijima Prvenstvenog prava zakupa koji su propisani odredbom članka 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01. 87/02, 40/05 i 90/05 )
Pridržavajući se date upute općinsko povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu : Krste Radas - predsjednik. Paul Cota. Žarko Suman, Mario Juric. na sjednici održanoj i 9.studenoga 2008 godine je predložilo općinskom vijeću izbor najpovoljnijeg ponuditelja za označene čestice zemlje sukladno gore citiranom zakonu.
Što je općinsko vijeće na 26 sjednici od 26.studenoga 2008 i prihvatilo, te jen kao najpovoljnije izabralo ponuditelje, kako je to prikazano u tablici od rednog broja 1-7 iste. u izreci ove odluke.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Temeljem članka 34 st.l zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01 i 48/95 ), te odluke općinskog vijeća općine Promina, klasa : 320-02/06-01/4, ur.br : 2182/09-07-03 od 06.rujna 2007 godine, na koju je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-01/07-01/1637, ur.br : 525-9-08-03/RL, od 09.1ipnja 2008 godine, općina Promina zastupana po Načelniku Paulu Coti ( u daljnjem tekstu zakupodavatelj) i Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8, jmbg : 0801968388919 ( u daljnjem tekstu zakupoprimatelj) ,sklapaju slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I.

Zakupodavatelj daje a zakupoprimatelj prima u zakup poljoptrivredno zemljište u vlasništvu RH u k.o.Oklaj koju čini katastarska čestica broj 1276/6 dio , u naravi voćnjak, površine 26ha 00a 00m2

II

Poljoprivredno zemljište iz točke 1 .ovog ugovora daje se u zakup na 25 godina

III

Zakup teče od dana stupanja u posjed zakupoprimatelja poljoprivrdnog zemljišta iz točke 1 ovog ugovora
Zakupoprimatelja u posjed uvodi komisija imenovana od strane Jedinstvenog upravnog odjela općine Promina u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, uz prisustvo ugovornih strana.

IV.

Zakupoprimatelj je obvezan plaćati godišnju zakupninu u iznesu od 18.304,00 kuna (slovima: osamnaest tisuća tristo četiri kune ).

Zakupoprimatelj je u trenutku potpisa ovog ugovora uplatio godišnju zakupninu u iznosu od 17.388,80 ( slovima : sedamnaest tisuća tristo osamdeset osam kuna i osamdeset lipa ) kojem iznosu se pridodaje ranije uplaćeni iznos jamčevine od 915,20 kuna ( slovima : devetsto petnaest kuna i dvadeset lipa ), što ukupno daje iznos i zakupnine opisan u stavku l.ove točke ovog ugovora .

Zakupnina se uplaćuje na žiro račun zakupodavatelja, s naznakom « prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH» broj : 1001005-1729864418 poziv na broj 12-JMBG

Kao sredstvo osiguranja zakupoprimatelj je u trenutku potpis; ovog ugovora dužan zakupodavatelju položiti bjanko mjenicu koju će u slučaju neplaćanja zakupnine Zakupodavatelj koristiti za naplatu iste.

V.

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj se obvezuje koristiti sukladno zakonu o poljoprivredi, zakonu o poljoprivrednom zemljištu, programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina i gospodarskom programu danom u ponudi na javni natječaj za zakup predmetnog poljoprivrednog zemljišta

VI.

Za vrijeme trajanja zakupa predmetnog poljoprivrednog zemljišta sve poreze, doprinose i druge naknade na isto u cijelosti plaća zakupoprimatelj.

VII

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj ne može i ne smije davati u podzakup

VIII

Zakupodavatelj ne odgovara za ulaganja u zakupljeno poljoprivredno zemljište učinjena od strane zakupoprimatelja radi poboljšanja kvalitete stoga, kao niti za uređaje i instalacije postavljene na isto, niti za štetu ili eventualno izgubljenu zaradu, a niti u slučaju prestanka ovog ugovora zbog više sile ili krivnjom zakupoprimatelja.

IX.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor o zakupu poljoprivredi og zemljišta u točci 1 .ovog ugovora i prije isteka ugovorenog roka u slučajevima propisanim člankom 39.zakona o poljoprivrednom zemljištu

X.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor jednostranim izjavom volje uz otkazni rok od šest mjeseci za koje vrijeme je dužan plaćati zakupninu i predati posjed zakupodavatelju prvog narednog dana po isteku otkaznog roka.

XI.

Ugovor u zakupu prestaje istekom roka koji je zaključen, zbog više sile, po sili zakona, promjenom namjene zakupljenog poljoprivrednog zemljišta, ako zakupoprimatelj ne prebiva na području općine Promina za vrijeme ugovorenog roka zakupa i sporazumom ugovornih strana

XII.

Ovaj je ugovor zaključen u 8 ( osam ) jednakih primjeraka od kojih 1 zadržava zakupodavatelj a ostali pripadaju zakupoprimatelju radi dostave nadležnim tijelima radi upisa i provedbe

XIII.

Sve sporove u svezi ovog ugovora rješavat će stvarno nadležni sud

XIV.

Ovaj ugovor u znak pristanka na odredbe istoga stranke vlastoručno potpisuju i svoje potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika, čije troškove snosi zakupoprimatelj.

Klasa: 320-01/07-01/16 Ur.Br: 2182/09-09-01 Oklaj, 09.veljače 2009 god.

ZAKUPODAVATELJ OPĆINA PROMINA

NAČELNIK
Paul Cota

ZAKUPOPR1MATELJ
Ljiljana Perić


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU
GRAĐANSKO UPRAVNI ODJEL
ŠIBENIK
Petra Grubišića 3/III
Broj: M-DO-1/09 Šibenik: 17. veljače 2009.

MIŠLJENJE O PRAVNOJ VALJANOSTI UGOVORA

Temeljem čl. 72. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Županijsko državno odvjetništvo, uvidom u nacrt ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, oznake, Klasa: 320-01/07-01/16, Ur. br. 2182/09-09-01. zaprimljen dana 16. 02. 2009. god., od Općine Promina, a koji se odnosi na davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, označenog kao d c čest. zem. 1276/6 KO. Oklaj, koji se sklapa sa zakupoprimcem Ljiljana Perić iz Oklaja, utvrdilo je da je ugovor pravno valjan.

ZAMJENICA ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
Mariji a Tešulov

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 200

KLASA: 320-02/08-01/1975
URBROJ: 525-09-1-0364/09-3
Zagreb. 29. siječanj 2009.

Temeljem odredbe članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 99. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja daje

Suglasnost

na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Promina, Klasa: 320-02/06-01/4, Urbroj: 2182/09-07-03 od 26. studenog 2008. godine.

Ministar

Mr.sc. Božidar Pankretić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POVJERENSTVO ZA UVOĐENJE U POSJED
ZAKUPCA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA
Klasa: 320-01/09-01/1
Ur.Br : 2182/09-09-01
Oklaj, O9.ožujka 2009 god.

ZAPISNIK

o uvođenju u posjed Ljiljane Perić iz Oklaja
- iznad veterinarske stanice 1/8, zakupca poljoprivrednog zemljišta označenog kao čest.zem. 1276/6 dio - voćnjak, 1276/6 dio-pašnjak, 1276/6 dio - oranica, 1272/1, 1272/2, 1273/2, 1273/4, sve k.o.Oklaj, koje je zakupac dobio u zakup temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine
Započeto u 10 sati

Nazočni :

OD POVJERENSTVA
1.Žarko Suman dipl.iur, za predsjednika
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije, za člana
3.Branka Bilandžija, dipl.inž agronomije, za člana

STRANKA:

Ljiljana Perić zastupana po punomoćniku Anđelku Perić-suprugu

Predsjednik povjerenstva je uvodno upoznao članove povjerenstva i stranku da je poljoprivredno zemljište označeno kao gore, dobio u zakup, zakupac, sukladno programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina. natječaju objavljenom u narodnim novinama, broj 46 od 07.svibnja 2007 godine i ugovoru o zakupu, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine Nakon toga Davor Štingl. član povjerenstva, kao stručna osoba geodetske struke, temeljem izvršenog uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Čestice zemlje 1276/6. 1273/4i 1272/2 nalaze se omeđene sa zapadne strane suhozidom i s južne strane suhozidom dok je sa istočne i sjeverne strane meda označena s ostacima željezni stupova koji su bili ubetonirani i odrezani do visine cca 10 cm.

Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 nalaze se van suhozida i protežu se od suhozida bivše ekonomije sa zapadne strane do suhozida koji je istočna granica, privatnih parcela preko kojih se proteže makadamski put od ceste Drniš-Oklaj prema Čveljićima, a južna granica je nekadašnji put ispod privatnih parcela.

Unutar ovih parcela bivše ekonomije nalaze se i čestice zemlje 2492/5 i 2499/2 koje su dio nekadašnjeg puta i nisu vidljive na terenu jer se godinama nisu koristile a u sklopu su sadašnjih parcela odnosno bivše ekonomije i one nisu ušle u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina.

Nakon toga Branka Bilandžija član povjerenstva, kao stručna osoba agronomske struke, nakon uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Istočni di parcele 1276/6 na kojem se nalazi bajamik, nalazi se u lošem i zapuštenom stanju.
Zbog izostalih agrotehničkih i pomotehničkih zahvata, veliki broj stabala je propao a ostatak je oštećen i daljnji njihov uzgoj je ekonomski neopravdan.
Zapadni dio iste čestice zemlje duže vrijeme se ne obraduje te je u potpunosti prekriven korovom, grmljem i samoniklim stablima

Vjetrozaštitni pojas je u jako lošem stanju odnosno neadekvatan je za zaštitu od udara bure.
Čestice zemlje 1272/2 i 1273/4 zbog izostanka obrade u potpunosti su prekrivene korovom.
Obrasli grmljem i samoniklim stablima.
Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 su u naravi dio seoskog puta a ostatak je služio kao odlagalište građevinskog i poljoprivrednog otpada, uz potpunu prekrivenost grmljem, korovom i stablima.
Nakon danih nalaza stručnih osoba, donosi se slijedeći:

Zaključak

Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8 današnjim danom tj.09.ožujka 2009 godine uvedi se u posjed ovih nekretnina, koje je imenovana dobila u zakup temeljem ugovora o zakupu, klasa : 329-1/07-01/16, ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine, prema viđenom slanju, a utvrđenom ovim zapisnikom, te od ovog trenutka u zaštiti tih nekretnina uživa sva ovlaštenja koja pripadaju vlasniku imovine, te od trenutka ulaska u posjed preuzima sva prava i obveze koja pripadaju iz posjeda i korištenja nekretnina.

Dovršeno u 10.45 sati

ZA POVJERNSTVO : '
1. Žarko Suman dipl.iur, predsjednik
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije. član
3.Branka Bilandžija. dipl.inž.agronomije.član

i STRANKA :

Ljiljana Perić. po punomoćniku Anđelku Perić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaključak da li je Natječaj gotov ili nije, prepuštam čitateljima.

Oznake: općina promina, Gluvače

- 12:56 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 10.07.2009.

Natječaj za dodjelu stipendija- dugo očekivani rasplet

Ukoliko ste čitali cijeli prethodni post pod naslovom:
„Iz života jednog vijećnika II dio“,
onda ste pročitali i sljedeće:


(2. Točka dnevnog reda-Pitanja Vijećnika)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Načelnik je u komentaru na promina.blog.hr-u (15.12.2008.) napisao sljedeće:
“Za stipendiste je također proveden natječaj te formirano povjerenstvo za njegovu provedbu. Po okončanju roka povjerenstvo je pregledalo pristigle ponude, a njihov izbor će se objaviti na oglasnoj ploči I u služenom vijesniku”

Rezultati izbora, javnosti su do današnjeg dana ostali nepoznati-nisu koliko je meni poznato nigdje objavljeni.
Gdje se mogu saznati imena studenata I srednjoškolaca koji dobijaju stipendiju-jer stavka od 80-ak tisuća kuna u Proračunu za tu namjenu nije baš tako zanemariva, a javnost taj podatak ima pravo znati.

Odgovor Načelnika:
“Za provedbe Natječaja odgovoran je Žare Suman, I zamoljav Ga da nam on odgovori na ovo pitanje”

Odgovor Žare Sumana:
Sva je dokumentacija u mene, I mogu Vam je pokazati, ili poslati poštom.
Sanimir Sarić: Doći ću u petak (10.07.2009 op.a) po istu kod Vas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Danas sam posjetio Pročelnika jedenstvenog upravnog odjela Žaru Sumana, te od njega dobio sljedeći dokument:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
POVJERENSTVO ZA DODIJELU STIPENDIJA Klasa: 604-01/08-01/1
Ur.Br: 2182/09-08-01
Oklaj, 10.prosinca 2008 god

ZAPISNIK

sa 1. sjednice povjerenstva za dodjelu stipendija općine Promina održane u prostorijama općinskog poglavarstva općine Promina dana 10. prosinca 2008 godine s početkom rada u 18 sati

Nazočni:

1 Ante Bandalo, predsjednik
2.Toni Cota, član
3. Žarko Suman, član

Nazočni članovi povjerenstva uvodno utvrđuju da su se na natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2007/2008 prijavila ukupno 13 studenata i to :

1.Marko Vucić iz Čitluka
2.Ana Džapo iz Oklaja
3 .Ivan Džapo iz Oklaja
4.Kata Džapo iz Oklaja
5.Sandro Duvančić iz Razvođa
6. Andrea Čavlina iz Razvođa
7. Ivana Tošić iz Oklaja
8. Martina Džapo
9. Matej Cota
10. Danijela Kardov
11.Ivica Džepina
12.Ante Tošić
13. Kristina Duvančić

Jedinstveni upravni odjel je uputio dopis 15.listopada 2008 godine svim stipendistima da temeljem članka 18.st. 1 pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja sukladno ugovoru o stipendiranju do 31.listopada 2008 godine dostavili potvrde o upisu u narednu godinu studija.

Uvidom u dokumentaciju je razvidno da su svi gore imenovani u roku uredno dostavili tražene podatke

Iz dostavljeni potvrda je razvidno slijedeće :

1.Student Marko Vucić je upisao na Hrvatskim studijama u Zagrebu 3 i 4 semestar nastavne godine 2008/2009

2.Ana Džapo je upisala na ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 5 i 6 semestar Šk.godine 2008/2009

3.Ivan Džapo je upisao 9 semestar na Geodetskom fakultetu, za nastavnu godinu 2008/2009

4. Martina Džapo je upisala 3 i 4 semestar na ekonomskom fakultetu u Splitu

5.Kata Džapo je upisala 7 semestar na Građevinsko-Arhitektonskom fakultetu u Splitu

6.Sandro Duvančić je upisao 3 i 4 semestar ak./god 2008/2009

7.Andrea Čavlina je upisala 3 i 4 semestar na ekonomskom fakultetu u Splitu

8. Ivana Tošić je upisala drugu godinu na centru za stručne studije u Splitu, studij računovodstva i financija

9.Matej Cota je upisao 5 i 6 semestar na Hrvatskim studijama u Zagrebu

10. Danijela Kardov je upisala drugi put prvu godinu na sveučilištu u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

11.Ivica Džepina je upisao drugi put prvu godinu stručnog studija na sveučilišta u Splitu

12. Ante Tošić je upisao 3 godinu na centru za stručne studije - studij informacijske tehnologije do 30.rujna 2009 godine, kao izvanredni student (ostao mu je 1 ispit pa je izgubio status redovnog studenta, a fakultet mu je omogućio da upiše još jedan semestar kako bi stekao titulu « prvostupnik struke «

13. Kristina Duvančić je završila stručni studij predškolskog odgoja - sveučilišni prvostupnik ( Bacalareus predškolskog odgoja )
Nakon gornjih utvrđenja, donosi se slijedeći

Zaključak:

1.Studenti-korisnici stipendije od rednog broja 1-11 ostvaraju pravo na nastavak isplate stipendije temeljem priložene potvrde
2.Studentici Kristini Duvančić prestaje pravo na isplatu stipendije jer je završila studij, kao i studentu Anti Tošić jer je isti izgubio status redovnog studenta

U nastavku je povjerenstvo razmatralo molbe pristigle temeljem natječaja za stipendije učenika i studenata u šk./ak godini 2008/2009, koji je oglašen na oglasnoj ploči i u listu Slobodna Dalmacija dana 24.listopada 2008 godine

Utvrđuje se da se je na predmetni natječaj javio jedan student i to :

-Zorica Marić iz Oklaja, koja je upisala 1 i 2 semestar na Veleučilištu u Kninu

Utvrđuje se da su se na predmetni natječaj od učenika javili:

-Petra Gojčeta iz Čitluka, koja je upisala drugi razred Medicinske škole u Zadru
-Ante Džaja, koji je upisao prvi razred srednje škole u Kninu

Nakon uvida u dokumentaciju koja prileži uz molbu za dodjelu stana, povjerenstvo donosi slijedeći

Zaključak:

1 .Studentica Zorica Marić - podnositelj molbe za dodjelu stipendije ne ispunjava uvjet iz natječaja glede uspjeha na kraju srednje škole, jer se traži najmanje 4,00, dok imenovana ima prosjek 2,77
2. Učenica Petra Gojčeta ispunjava natječajne uvjete
3. Učenik Ante Džaja - podnositelj molbe ne ispunjava uvjet glede pohađanja škole izvan područja Sibensko-Kninske Županije, jer školu pohađa u istoj.

Dovršeno u 19 sati

Povjerenstvo:
1. Ante Bandalo, predsjednik
2. Žarko Šuman, član
3. Toni Cota, član

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Slušajući rasprave na Općinskom vijeću (izjave Načelnika Paula Cote), zaključio sam da je Pročelnik Ureda čovjek koji svojim neradom maksimalno opstruira novoizabranu vlast-kojeg jednostavno treba smijeniti.

Dolaskom u Općinu, krenuo sam u Ured u kojem je donedavno sjedio Žare Suman. Pokucao sam, otvorio vrata, a ured je bio kompletno iseljen-prazan (kasnije saznajem da se ta soba Uređuje za predsjednika (Zvonimira Bandala) i dopredsjednika (Rajka Žulja) Općinskom vijeća.
Uglavno, Žaru Sumana pronašao sam u Uredu u kojem je nekad sjedio bivši načelnik općine Žare Suman.

Pročelnik Žare Suman zamolio me da sjednem, dok on pripremi dokumentaciju vezanu za Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola.
Iz ormara je izvadio omot spisa u kojem se nalazila uredno složena cijela dokumentacija, od objavljivanja Natječaja, izrezaka objavljenog Natječaja u dnevnim novinama, zamolbi studenata…. Pa do ovog zadnjeg dokumenta kojeg sam objavio.

Razgovarajući sa Žarom Sumanom, saznao sam dosta zanimljivih informacija o radu Upravnog odjela.

Zanimljivo mi je zazvučala i izjava da on u uredu u kojem se sad nalazi više nema telefon (ne možete Ga direktno nazvati telefonom)?
Zanimljivo je da faks uređaj odavno više nije ispravan?
Računalo na kojem radi Pročelnik, uključuje se na način kojim provalnici „pale“ ukradena vozila-kratkim spajanjem žica koje vire iz kutije prastarog računala! (Na što to sliči rekao bi Suman?)

Zar je moguće da u vrijeme u kojem Općina financira kupnju računala za obuku stanovništva (informatičke radionice), u isto vrijeme nije u stanju kupiti novo računalo za svoje stručne službe?

Zar je moguće da stanovnici centra Oklaja mogu preko Općinskih telefonskih linija surfati besplatno internetom, a da Općina nije u stanju svom djelatniku omogućiti običnu telefonsku liniju za njegov nesmetan rad?

Neću širiti ovu temu, nego samo još mogu najaviti nove postove u vezi Natječaja za zemlju u Gluvačama, i Natječaj za zapošljavanja vježbenika…sljedeći tjedan.

Vama prepuštam zaključke:

-Zašto imena stipendista nisu do sada nigdje objavljena?
-Da li se nad Žarom Sumanom možda provodi mobing, odnosno pokušaj montiranja otkaza ugovora o radu?

Ako vas zanima još koja priča o dodjeli stipendija studentima u Promini.......posjelite linkove:


http://promina.blog.hr/2008/08/1625305545/pravilnik-o-uvjetima-i-kriterijima-stipendiranja-studenata-opcine-promina.html

http://www.blog.hr/print/id/1623018949/stipendije-i-skolarine-u-opcini-promina-za-2007.html


http://www.blog.hr/print/id/1623617281/stipendije-djeci-opcinara.htmlOznake: općina promina, Školstvo u Promini

- 14:15 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 28.06.2009.

Iz života jednog vijećnika

Kako sam i do sada već pisao na Blogu, cilj mog ulaska u Općinsko vijeće Općine Promina, bilo je što bolje informiranje Prominjaca i Prominki o događajima u našoj Općini.
Svi postovi od sada pa nadalje nosit će isti naslov: „Iz života jednog vijećnika“, a u njima ću opisivati sastanke i događaje kojiima sam bio nazočan kao Vijećnik.

Temeljem poziva Načelnika općine Promina, Paula Cote, upućenog svim članovima Općinskog vijeća dana 24.06.09. (srijeda), bio sam nazočan na sastanku sazvanom za 26.06.2009 (petak).

Kao dnevni red radnog sastanka, Načelnik je predložio sljedeće točke (citiram poziv):

1.Razmatranje pitanja o eventualnoj blokadi računa općine Promina temeljem presude općinskog suda Drniš u pravnoj stravi tužitelja „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina protiv općine Promina.
2. Razmatranje suradnje sa zavičajnim klubom Promina.


Evo izvješća sa sastanka:

Sastanak je sazvao Načelnik Paul Cota, prema njegovim riječima na zahtjev Zavičajnog kluba Promina iz Zagreba.

Pozivu na radni sastanak su prisustvovali:

Domaćini:

-Načelnik Paul Cota, donačelnik Dalibor Džaja (HSP),
-Predsjednik Općinskog vijeća Zvonimir Bandalo, dopredsjednik OV Rajko Žulj
-Vjećnici HSP-a-Drago Klepo, Rajko Đomlija, Mladen Ujaković
-Vjećnici HDZ-Denis Bronić, Milan Džapo, Tihomir Budanko, Stipe Knežević, Pavao Džapo
-Vjećnici NL Krste Radasa- Krste Radas i Sanimir Sarić

Gosti:

-Dopredsjednik ZK „Promina“- Ivan Tošić i predstavnici ZK Ivan Zrile, Anđelko Dogan, Rajko Zelić, te još Drago Duvančić i Antija Dujić.
(Preskočio sam jednog predstavnika ZK Promina, jer mu nisam uspio „uhvatiti“ ime prilikom predstavljanja- ovim mu se putem ispročavam)

Načelnik je prilikom otvaranja radnog sastanka pozdravio sve nazočne, zahvalio se svima na odazivu.
Dnevni red nije uopće čitan, prihvać isl. što bi trebao biti običaj za ovakve sastanke...nego se odmah krenulo sa drugom točkom dnevnog reda: „Razmatranje suradnje sa zavičajnim klubom Promina“, i Načelnik je predao riječ dopredsjedniku ZK Promina Ivanu Tošiću.

- Dopredsjedniku ZK Promina Ivan Tošić iskazao je u ime udruge koju predstavlja želju za što boljom suradnjom sa Općinom, kao i želju da se izradi „Dugoročni program razvoja Promine“ (za sljedećih 20 godina).
Brzo se u ragovoru vratilo na prvu točku dnevnog reda „Razmatranje pitanja o eventualnoj blokadi računa općine Promina temeljem presude općinskog suda Drniš u pravnoj stravi tužitelja „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina protiv općine Promina“-jer je ta točka zapravo i najaktualnija....

- Načelnik je tada o „pravnoj stvari“ iznio sljedećih nekoliko činjenica:
Temeljem presude koja je donešena u korist tuženika firme „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina, na račun Općine bi mogla „sjesti“ ovrha u iznosu od približno 500.000.00 kuna.


Dug se sastoji od:

-132,000.00 kuna –ne plaćeni izvedeni radovi od strane spomenute firme na krovištu crkve sv Mihovila 1996. godine
-287,000.00 kuna- zakonske zatezne kamate na spomenutu glavnisu duga
-Ostatak sudski troškovi (prema mom izračunu 81,000.00 kuna)

Taj dug prema riječima Nečelnika dovodi u pitanje razvoj Promine u narednom periodu, odnosno kao prvi na udaru mogao bi se naći projekt asfaltiranja ceste za Bogatiće, te smo o tom projektu od Načelnika saznali sljedeće:
-Sud (parcelizacijski elaborat) je odradio svoj posao u periodu od siječnja do ožujka 2009-te godine
-Kako bi se cesta mogla asfaltirati, potrebno je riješiti 250 predmeta/ vlasništva nad parcelama preko kojih cesta prolazi
-Taj posao košta približno 60,000.00 kuna
-Odvjetnik traži 200.00 kuna po predmetu kako bi se vlasništvo nad spomenutim parcelama riješilo ( to je tih 60,000,00 kuna)
-Taj bi posao mogao biti riješen do kolovoza 2009. godine, i onda bi radovi asfaltiranja mogli krenuti
-Ako se taj problem do tada ne riješi, onda bi sredstva namjenjena za tu cestu mogla propasti

Nakon svega navedenog, Ivan Tošić je upitao Načelnika dali je u Proračunu općine Promina, predviđena stavka za slučaj gubitka ovog spora, jer se ona trebala planirati i knjižiti kao stavka rashoda?

Načelnim odgovara da je za ovaj spor saznao tek 24.03.2009 godine, te da sljedom toga nije bilo moguće razgovarati o istom i vrijeme donošenja Proračuna za 2009 godinu, te je iznio još nekoliko informacija o „pravnoj stvari“:

-Prvostupanjska presuda u ovom slučaju donesena je u korist tužitelja negdje između 1998-2000 godine
-Općina se na presudu žali, ali je ista potvrđena 2004-te godine
-15.04.2008 donešena presuda koja je zapravo povod današnjeg sastanka-odnosno presuda ako se ne varam Vrhovnog suda- na koju više Općina nema pravo žalbe.

Vjećnik HDZ-a Stipe Knežević, smatra da je ovo raspava koja bi se trebala voditi na Općinskom vijeću, a da bi ovaj radni sastanak trebalo usmjeriti prema našim „gostima“ i suradnji s njima- odnosno suradnji sa ZK Promina.

Načelnik upozorava da u slučaju blokade računa, suradnja po pitanju razvoja Promine postaje upitna, jer je Općina ta koja je nositelj svih projekata...te kroz raspravu opet dolazimo do sudske presude te čujemo sljedeće:

-Kao svjedok u sudskom procesu navodi se Željko Džapo (tadašnji Načelnik Općine op.a), koji je tijekom suđenja izjavio da je Tužitelju isplaćeno više od 400.000.00 kuna, prikupljenih donacijama u suranji sa FINA-om. Sredstva su uplaćivana direktno na račun Tuženog.
Tadašnji Načalnik Džapo potpisao je da su radovi završeni, premda je ostalo još nešto sporno oko istih......

Ivan Tošić dporedsjednik ZK Promina.... predlaže da se pokuša razgovarati sa tužiteljom, firmom „Adaptacija Lobor“ iz Varaždina o mogućnosti plaćanja u rata i sl... Odnosno, predlaže razgovor sa Ministarstvom kulture koje je nadležno za obnovu crkava...te pokušati u suradnji s njima riješiti nastali dug.
.... te također predlaže da popričamo o Mapi razvoja Općine Promina... odnosno 50-ak projekata koji se u njoj spominju... kako bi vidjeli mogućnost suradnje na istima...

Načelni Paul Cota, tada je krenuo sa predstavljanjem projekata:

1. Cesta za Bogatiće (o tom ste već čuli dosta...)

2. Dječje igralište u Oklaju (Rekreacijski centar Žagra? Op.a)
Pod ovom točkom saznali smo da je Općina opet vlasnik Žagre, te da bi sad trebalo osigurati približno 600.000.00 kuna za taj projekt.( Riješeni svi imovinsko pravni odnosi)
(Više o Žagri pod linkom: http://promina.blog.hr/2009/02/1625911484/vijesti-iz-udruge-sport-za-sve.html
Citiram samo jednu rečenicu koju tamo možete pronaći:„-Za projekt je odobreno 620,000.00 kuna od strane istog Ministarstva“??????????????)
Ovaj projekt realizirao bi se u tri etape:
-školsko igralište sa niskim tribinama, reflektorima.....(to je tih 600.000.00 kuna)
-Kuglana sa četiri staze u kojoj bi se mogla održavati Državna prvenstva u kuglanju.
-Dječji vrtić kao samostojeća zgrada uz koju bi bilo i dječje igralište.
U sklopu cijelog projekta bilo bi izgrađeno i 29 parkirališta.

Ivan Tošić izrazio je u svoje ime, i ime ZK Promina želju za izgradnjom dva zemljana terena za tenis, za koje se oni obavezuju osigurati sredstva, samo traži da Općina osigura parcelu.

3. Izgradnja brze ceste Šibenik-Knin- Strmica (granica BH) koja bi trebala prolaziti kroz Prominu.
Načelnik nas izvještava da jeposlao zahtjev prema nadležnom Ministarstvu da se na navedenoj cesti izgrade dva čvorišta za Prominu.
Jedan bi bio kod kamenoloma Bila strana, a drugi kod „Dva rasta“ (kako reče Načelnik)

4. Turistički vodič Promine.
Načelnik nas izvještava kako je isti izrađen, te poziva ZK da zajedno dogovore financiranje uvrštenja Promine u turistički vodič Hrvatske što bi koštalo cca 2.000.00 kuna.

U raspravo o turizmu uključuje se Drago Duvanič iz Razvođa, koji se bavi turizmom 20 godina...a on traži od Općine da se angažira na uređenju prilaza Nečvenu, Bilušića buku.... aktualizira suradnja sa NP Krka.
Predlaže izradu znakova „Dobrodošli u Prominu“, „Feštu vina“....

Vjećnik HDZ-a Denis Bronić iznosi primjer kada je zajedno sa nekoliko prijatelja pokušao urediti kupalište na Brljanu... kada je zbog tih radova završio dva dana u zatvoru u Šibeniku. Sve radove čišćenja... uređenja u NP može izvoditi ili odobriti samo NP.....

Vjećnik HDZ-a Stipe Knežević, ističe da su osnova svih projekata sredstva-prihodi s kojima Općina raspolaže, a oni nisu dostatni niti za plaće zaposlenih.
Dosadašnja „filozofija funkcioniranja“ Općine, temeljila se na dobroj suradnji sa Ministarstvima uz čiju pomoć je kroz razne projekte do sada u Prominu ne računajući obnovu uloženo više od 80.000.000.00 kuna.
Treba nastaviti što bolju suradnju sa Ministarstvima i ZK Promina.... te sve napore usmjeriti u tom pravcu....Na temu programa.... projekata....predsjednik ZK Promina istakao je kako oni u svom djelokrugu imaju sljedeće sekcije:

-Sekcija za kulturni razvoj Promine, na čelu koje je Ante Juric
-Sekciju za sport
-Sekciju za pomoć nezbrinutim Promincima
-Sekciju za gospodarstvo, koja bi trebala pomoći u realizaciji projekata (poljoprivreda, seoski turizam, energetika)
Njihova želja je stvaranje podloge za ulaganje u Prominu...te Tošić ističe kako smo kašnjenjem izrade Prostornog plana izgubili po njihovoj procjeni najmanje 50 milijuna kuna.
Na projektima ZK Promina surađuju sljedeći stručnjaci:

-Prof. dr. sc. Edi Maletić (link http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=4480 ) - vodi tim koji će se baviti svim vrstama ulaganja u poljoprivredu (radi se o 10-15 projekata takvog tipa) inače zaposlen na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
(link: http://www.agr.hr/cro/curriculum/maletic_edi.htm)

-Prof.dr.sc. Nikola Čavlina Čavlina (link http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=267 )- vodi tim za energetiku, dat će svoj prjedlog, razvojne smjernice za energetiku u Promini, FER Zavod za visoki napon i energetiku link: http://www.fer.hr/nikola.cavlina

-Ivan Tošić, zadužen je za razvoj seoskog turizma u Promini. Namjera im je u Razvođu u suradnji sa nadležnim Ministarstvom obnoviti 15-ak kuća za razvoj seoskog turizma.

-Ekonomski razvoj Promine, opravdanost financijskih ulaganja... bi obrazložili:
-Prof.dr.sc. Boris Cota-link: https://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=4981
- Mr. Čedo Maletić http://www.mojposao.net/jseeker_wiki.php?wikiName=CedoMaletic
-Naravno da je tu i neizostavni dr. sc. Slavko Kulić link: http://www.eizg.hr/Item.aspx?Id=59

Nakon svega što je naveo Tošić, načelnik Cota pita što je sa ekologijom?
Tošić odgovara da će Prof.dr.sc. Nikola Čavlina posjetiti Prominu, i sa ljudima iz Promine posjetiti potencijalne točke opasnosti. Stav je ZK da uočene probleme treba sanirati.

Vjećnik HSP-a, Mladen Ujaković pita može li ZK Promina nešto učiniti kako bi se konačno riješio vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, jer bez toga nema ni seoskog turizma u tim selima?

Tošić ističe da je seoski turizam brzorastuća grana koja raste po stopi od 400% u zadnjih nekoliko godina (isprika-nisam čuo koliko godina)... te je Mladenovo pitanje nekako preskočeno...pa se opet vraćamo na „Mapu projekata....“

5. Načelnik....Razminiranje ... pitanje koje treba riješiti jer još ima dosta miniranih područja u Promini....

Matasani- Vjećnik Ujaković i predstavnik ZK Promina Rajko Zelić opet ističu problem vodovoda za sela Marasovine, Matase i Zeliće....Ističu da je to za njih gorući problem!
Načelnik tumači cijelu situaciju oko izbora izvođača radova za vodovod Oklaj-Zelići...Objavljivanje.... poništavanje natječaja....novi natječaj (s tom temom se bavi moj predhodni post op.a da ne širim temu).

Vjećnik Krste Radas (NL) primjećuje da bi izgradnja vodovoda mogla imati sudbinu izgradnje Staračkog doma, te se zapitao postoji li možda netko tko namjerno „koči“ projekte koji se realiziraju u Promini? Odnosno hoće li se radovi na vodovodu odgađati pod nekim čudnim okolnostima kao i otvaranje Doma?

Vjećnici HDZ-a osjetili su se na neki način prozvani izjavom Krste Radasa shvativši je kao dovođenje njih u poziciju ljudi koji izazivaju „opstrukciju vlasti“.

Stipe Knežević ističe da ih se već godinu dana proziva za „opstrukciju vlasti“....
Denis Bronić ističe kako su se članovi bivše vlasti tim metodama služili i spominje „opstrukciju vlasti“....kad je bila u pitanju bila izgradnja ceste za Bogatiće ....prje četiri godine...U Raspravu se uključio i Stipe Knežević...Na to je reagirao Zvonimir Bandalo (HSP) osjetivši se prozvanim....te uzvratio riječima koje baš nije najpametnije birao....

Načelnik ističe da se cesta za Bogatiće nije mogla raditi prije četiri godine... a ne može ni sada dok se ne pripremi sva dokumentacija....tako da je nitko nije mogao "ostruirati".....


Tošić poziva na smirenje situacije, na zajedničku suradnju svoju....
Predlaže radne sastanke na temu suradnje Općine i ZK Promina jednom mjesečno.... jednom u ZG.... jednom u Promini.
...te prelazimo opet na „Mapu razvoja....“

6. Razvoj poljoprivrede
Načelnik ističe da je u suradnji sa Županijom u istraživanje podzemnih voda uloženo 460.000.00 kuna.
Navodnjavalo bi se Vedrovo polje veličine 100 hektara, ali sada treba pronaći način financiranja opreme za navodnjavanje u suradnji sa fondovima EU, i tu mu treba pomoć ZK.

7. Pogon za preradu BIO mase
Načelnik objavšnjava kako se radi o projektu izgradnje pogona u kojem bi se prerađivala loza iz prominskih vinograda...koja bi se mogla prerađivati u brikete (za ogrjev) ili u humus

8. Vodovod za Lukar
Načelnik objašnjava da kuće Čulina u Lukaru imaju problema sa vodom, te da je potrebno ugraditi dodatnu pumpu koja bi koštala cca 60.000.00-100.000.00 kuna

9.Javna rasvjeta u novom naselju u Oklaju (gdje žini cca 150 ljudi)
Načelnik traži pomoć od ZK u projektiranju... radovi se procjenjuju na cca 1.000.000.00 kuna (donedavno se moglo čuti da se radi o 600.000.00 kuna.... te da je projektna dokumentacija gotova op.a ?)

10. Osnivanje komunalnog poduzeća u Promini
Načelnik ističe potrebu osnivanja jednog ovakvog poduzeća u vlasništvu Općine, te moli ZK za pravnu pomoć. Ističe da su takva poduzeća bila u Kistanjama i Biskupiji ali su propala, ali da je to bilo samo smo greške u postupku osnivanja istih.
Naše bi se komunalno moglo financirati samo od ostatka PDV-a na izvedene radove.

Vjećnik Sanimir Sarić (NL) odnosno ja... upitao sam Načelnika „Zar Općine već nije osnovala novo komunalno poduzeće...takva se informacija mogla pročitati u Službenom Vijesniku Šibensko-kninske Županije? (ožujak 2009 godine-op.a)
(Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2009/03.pdf stranica 47)
Načelnik izjavljuje da Općine nije osnovala, nego je donijela odluku o Osnivanju trgovačkog društva za obavljanje komunalne djelatnosti.
Načelnik također ističe da Općina Promina ne naplaćuje odvoženje komunalnog otpada, te da na taj problem upozorava i Državna revizija.

Vjećnicima HDZ-a upitno je samofinanciranje ovog poduzeća, te Stipe Knežević pita kad je već donesena Odluka o osnivanju istog, da li je napravljen plan poslovanja, sistematizacija radnih mjesta....

Načelnik zamoljava Stipu Kneževića da mu „ne spušta“, te ga pita zašto on to nije napravio?
Stipe Knežević ističe da mu nije bila namjera „spuštati“, niti provocitari, te se pita zašto je njegovo pitanje tako protumačeno?

Načelnik Ga zamoljava da jednom bude konstruktivan....a Stipe se pridružuje nekolicini onih koji se već napuštali sastanak nezadovoljni načinom vođenja istog......

Sastanak se nastavlja.....

Načelnik ističe nezadovoljstvo suradnjom i brojem zaposlenih u NP Krka.
Od 225 zaposlenik, samo 3 Prominjaca radi sezonski u NP Krka!

11. Osnovan je DVD Promina koji broji 7 vatrogasaca i 2 donirana vozila.
Načelnik moli ZK Promina da pomogne rad istog, jer im do kraja godine za rad treba nekih 100.00..00 kuna....
Oprema svakog vatrogasca stajala je 12.000.00 kuna.
Načelnik smatra da bi trebalo nabaviti još jednu cisternu koja može voziti 7-8 kubika vode, s čim bi se riješio i prijevoz vode do sela koja trenutno namaju vodovod.

Tošić kaže da će on nastojati pokušati ovaj problem riješiti uz pomoć ZK Promina i njegovih članova, ali prenosi mišljenje članova da suradnja mora biti obostrana.
Pod tim misli konkrento na informacije koje bi trebali dobijati iz Općine-a najkonkretnije.....“Natječaj za Gluvače“.

Načelnik iz aktovke vadi cijeli spis na ovu temu... i kreće sa pričom od samog početka 1999 godine.....te spominje da je 24.01.2007 raspisan Natječaj....
Natječaj kojim je „Rajko Žulj i grupa građana“ dobila Gluvače poništava se od strane Ministarstva...
12.10.2008. Općinsko poglavarstvo izabralo najpovoljnijeg ponuđača, a na Natječaj je bila poslana 31. ponuda.

Tošić opet navodi kako nitko od tih 30. nije dobio obavijest o završetku Natječaja...a Načelnik ističe da Natječaj nije gotov?????
Spominjući natječaje, Načelnik navodi kako je za iste nadležan Pročelnik jedninstvenog upravnog odjela Općine Žare Suman... te da je on odgovoran za provođenje istih.... a mene upozorava da on nema veze s njima-konkretije sa natječajem:
„NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica II dio“... te da pazim što pišem jer bi me mogao tužiti!

Iznio sam svoje mišljenje da ja u postu na tu temu nisam nigdje spomenuo njega kao Načelnika, (što možete i provjeriti pod linkom:
http://www.blog.hr/print/id/1626398039/natjecaj-za-prijem-u-sluzbu-vjezbenika-na-odredeno-vrijeme-od-12-mjeseci-1-izvrsiteljica-ii-dio.html)

Po meni, Žare Suman nije jedini odgovoran , te sam iznio svoj stav da on kao Nečalnik ne može optuživati Žaru Sumana... ili bivšu vlast za netransparentnost, kad se sam ne želi potruditi u svom radu biti transparentan...Toliko često stižu informacije iz Općine u dnevnim novinama, pa je tako molga doći i informacija o Gluvačama i nesuđenom Vježbeniku!
Što se tiče tužbe, rekao sam mu da me tuži ako ima osnove.... nije ni prvi ni zadnju koji mi je to rekao....


Nakon ove teme.... Načelnik je upitao Tošića što je sa „Prominskim litom“.....na što je Tošić odgovorio da će oni u suradnji sa fra Šimom taj događaj održati za Malu Gospu 08.09.2009.

Na temu se nadovezuje Vjećnik HDZ-a Tihomir Budankom sa pitanjem:
Da li je upućen Projekt za financiranje „Prominskog lita“ prema Ministarstvu turizma.... Projekt koji su izradili fra Šime Nimac i Ivica Validžić....a isti je predan Načelniku početkom svibnja.
Općina je trebala biti nositelj, a Župa Promina i KUD Promina sunositelj?

Načelnik odgovara da Općina nije uputila taj projekt, jer ima svoj projekt koji će uputiti prema Ministarstvu turizma.........

Tihomir Budanko je zatim upitao zašto Općina ne izvršava svoje obaveze iz proračuna u zadnjih godinu dana prema Crkvi?

Načelnik odgovara da ne samo da ne izvršavaju prema Crkvi, nego ne izvršavaju ni prema ostalima......jer postoje preči i prioritetniji troškovi.

Eto... bilo bi do otprilike ono što sam jučer pohvatao na Radnom sastanku u Općini Promina.
Bilo je tu još diskusija i ostalih Vijećnika (Milana Džape, Pavla Džape....Zvonimira Bandala....) ali ih nisam sve uspio „pohvatati“.

Na kraju....Tošć nas je sve pozvao na piće.... a ja sam iskoristio priliku te sam mu poklonio jedan primjerak Turističkog vodiča Promine-za kojeg one tek sinoć čuje!

Šteta je što vodič čiji su primjerci već krenuli za Ameriku, ali i širom Hrvatske, Načelnik nema kao poklon svojim gostima.


Iz života jednog vijećnika II dio- (2. Sjednica Općinskog vijeća Promine)
Link: http://promina.blog.hr/2009/07/1626458189/iz-zivota-jednog-vijecnika-ii-dio.html


Iz života jednog vijećnika III dio (3. Sjednica Općinskog vijeća Promine)
Link: http://promina.blog.hr/2009/07/1626536456/iz-zivota-jednog-vijecnika-iii.html


Iz života jednog vijećnika IV dio (4. Sjednica Općinskog vijeća Promine)

http://promina.blog.hr/2009/12/1627069288/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-1-dio.html

http://promina.blog.hr/2009/12/1627076081/iz-zivota-jednog-vijecnika-iv-2-dio.htmlIz života jednog vijećnika V dio (5. Sjednica Općinskog vijeća Promine)


Iz života jednog vijećnika V (1 dio)

Iz života jednog vijećnika V (2 dio) Prjedlog proračuna Općine Promina za 2010

Iz života jednog vijećnika V (3 dio) usvajanje Proračuna za 2010 godinu

Iz života jednog vijećnika V (4. dio) Naknada donačelniku

Iz života jednog vijećnika V (5. dio) naknade političkim strankama


Iz života jednog vijećnika V (6. dio)-prodaja građevinske čestice


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (2) - Link posta

utorak, 23.06.2009.

Kompjuterska radionica u Oklaju II dio

Prije skoro četiri mjeseca (01.03.2009) objavio sam post pod naslovom:
«Kompjuterska radionica u Oklaju».
Link: http://promina.blog.hr/2009/03/1625972655/kompjuterska-radionica-u-oklaju.html

Ukratko:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Udruga „ZvoniMir“ iz Knina u partnerstvu s općinom Promina, organizira tečaj „Osnove rada na kompjuteru“.
Pohađanje je besplatno i namijenjeno stanovnicima s područja općine Promina, a prednost imaju nezaposlene osobe. Predznanje nije potrebno.

Ovaj projekt se realizira uz financijsku potporu PSGO-a.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na web stranici Radio Drniša danas sam pronašao sljedeći članak:

“Prominski diplomanti”

“Prvih 26 polaznika informatičke radionice u Oklaju, zahvaljujući udruzi ZvoniMir i Općini Promina, primilo je diplome kompjuterskog opismenjavanja a zanimljivo riječ je o Prominjanima srednje životne dobi, nezaposlenim ženama pa čak i umirovljenicima”.
“Kroz ukupno 60 sati rada na računalu pet grupa polaznika uspješno je savladalo osnove rada na računalu pod vodstvom mladog prominskog inžinjera elektrotehnike Mladena Marića”.
“Za provedbu programa u zgradi Općine Promina formirana je radionica, opremljena s računalima a cjelokupna investicija vrijedna je 470 tisuća kuna realiziranih u okviru Projekta socijalno gospodarskog oporavka Ministarstva regionalnog razvoja. Radi se zapravo o Darovnici Svjetske banke a projekt su sufinancirali udruga ZvoniMir i Općina Promina”.
Od rujna kreće i radionica engleskoj jezika, te dvije radionice dodatnih vještina, poput šivanja i tkanja.

Link na cijeli članak:
http://www.radiodrnis.hr/jm/index.php?option=com_content&view=article&id=171:prominski-diplomanti&catid=1:novosti&Itemid=3

Primjetili ste na samom početku teksta rečenicu: “Ovaj projekt se realizira uz financijsku potporu PSGO-a”.

Sjećate se mog posta iz prosinca (04.12.2008) pod naslovom:
“Da li ste čuli za PSGO?”
Link na post: http://promina.blog.hr/2008/12/1625660000/da-li-ste-culi-za-psgo.html

Evo nekoliko citata kako bi vas podsjetio o čemu se zapravo radi:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Znate li što znači kratica PSGO?
Evo odgovora:
PSGO - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka područja posebne državne skrbi

Prije nekoliko mjeseci, objavljen je natječaj pod naslovom:
“PSGO na područjima od posebne državne skrbi”.
Rok za prijavu: 31.07.2008.
Natječaj je objavilo “MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA i VODNOGA GOSPODARSTVA”


Na objavljeni natječaj, javili su se iz Promine:

-Kulturno-umjetnička udruga „Promina“ Oklaj, sa projektom „Budućnost u tradiciji“ - izrada i obnova prominskih narodnih nošnji
-Ukupna vrijednost projekta-376.470,59 kn
-Vrijednost PSGO darovnice-320.000,00 kn
Partner u Projektu je Šibensko-kninska županija koja pokriva razliku od 56.470,59 kuna.


-Udruga “Zvonimir”, projekt “Centar za poboljšanje kvalitete života obitelji, te jačanja položaja djece, odraslih i osoba” (baš tako piše-odraslih I osoba? Op.a?)
-Ukupna vrijednost projekta-470.588,24 kn
-Vrijednost PSGO darovnice-400.000,00 kn
Partner u Projektu je Općina Promina koja pokriva razliku od 70.588,24 kune iz svog Proračuna.

Više o projektima, vjerojatno će mo saznati onako “ćakulajući”, jer koliko mi je poznato, ni jedan ni drugi projekt nisu javno prezentirani, niti se to za sada planira-što na koncu I nije obaveza niti KUU “Promina”, niti Udruge “Zvonimir”.

Ipak, mislim da ne bi bilo loše prezentirati te Projekte Promincima/ zainteresiranoj javnosti, jer će se na taj način možda uspjeti uključiti još širi krug ljudi u realizaciju istih, a time bi I projekti mogli biti uspješnije realizirani.
Pretpostavljam da je to zapravo I cilj ovakvih projekata?

Uglavnom, čestitam I KUU “Promina”, I “Novoj vlasti” na Projektima kojima će se u Promini unaprijediti “kvaliteta života” za novčano gledano, oko 700.000,00 kuna.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nadam se da će mo uskoro čuti još koju dobru vijest vezanu uz realizaciju projekata financiranih putem PSGO-a.

Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

utorak, 16.06.2009.

NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica II dio

Sjećate se mog posta koji sam objavio pod ovim naslovom još 02.02.2009?

Citirat ću ono najvažnije da vas podsjetim o čemu se radi:


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na temelju članka 17, 19 i 86 zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( Narodne novine, broj 86/08 ), Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine Promina, raspisuje

NATJEČAJ
za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica

STRUČNI UVJETI:
- VSS pravnog, ekonomskog ili politološkog smjera
- bez radnog iskustva u struci
-poznavanje rada na PC-u

U svojstvu vježbenika u službu se primaju osobe sa završenom obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog staža u struci ili s radnim stažem kraćim od vremena određenog za vježbenički staž

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Link na cijeli članak:
http://promina.blog.hr/2009/02/index.html#dan2

Link na oglas u NN:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/1806485.html


U spomenutom natječaju navodi se i sljedeće:

„O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava“

Nedavno sam vidio jednog od kandidata za to mjesto, i ostao sam iznenađen odgovorom da od tog posla nema ništa?

Ja sam mislio da je pitanje dana kad će netko od mladića ili djevojaka početi raditi na radnom mjestu koje se spominje u Natječaju, kad ono na kraju nikom ništa???????

U natječaju se također navodi sljedeće:

„Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata te područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na oglasnoj ploči i na stranici Općine Promina (Promina Blogu hr.).“
Citirat ću opet dio iz mog posta koji se bavio ovim oglasom:


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Malo me nasmijalo kad sam pročitao rečenicu:

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta, način testiranja kandidata, te područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na oglasnoj ploči i na stranici općine Promina ( Promina.blog.hr )

„na stranici općine Promina ( Promina.blog.hr )“?????

Čast mi je što u Općini imaju takav odnos prema Promina.blog.hr-u, ali da ne bi bilo zabune, promina.blog.hr nije službena stranica Općine Promina (a to lijepo i piše u opisu bloga).
Naravno, to ne znači da neću rado objavljivati sadržaje koje objavi Općina, jer je to zapravo i cilj promina.blog.hr-a -što bolje i kvalitetnije informiranje Prominjaca i Prominki, i svih ostalih koje zanima život u Promini.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Moram upozoriti sve koje je zanimao „NATJEČAJ za prijem u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci -1 izvršitelj/ica“ da ja o istom više nisam dobio nikakvu službenu informaciju iz Općine Promina.

Sad se postavlja pitanje, ako nitko nije zaposlen, u čemu je onda bio problem?

Nije bilo dovoljno dobrih kandidata?

Zašto onda Natječaj nije javno poništen, kao što je svojevremeno bio javno raspisan?

Da li se radilo možda o obmanjivanju javnosti?

Obećavanju otvaranja nepostojećih radnih mjesta?Oznake: općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (4) - Link posta

petak, 12.06.2009.

Održana 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Promina

Danas, 12.06.2009 s početkom u 13:30 sati, temeljem poziva predstojnice Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji-Edite Grubišić… održana je „1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Promina“.

Sjednicu ću prokomentirati kroz točke dnevnog reda:

-Čitanjem imena kandidata koji su temeljem osvojenih glasova na Lokalnim izborima ušli u Općinsko vijeće Općine Promina, utvrđen je kvorum.


-Nakon toga, slijedilo je (1.točka dnevnog reda) predlaganje i izbor članova Mandatne komisije, te su za iste izabrani:

a) Mladen Ujaković-za predsjednika mandatne komisije;
b) Drago Klepo
c) Sanimir Sarić ( svi predloženi od strane HSP-a)
te…
d) Pavao Džapo
e) Stipe Knežević (predloženi od strane HDZ-a)

Važno je napomenuti da prijedlog kandidata mogu dati samo vijećnici stranke koja ima više od 1/3 mandata u Općinskom vijeću.-Predsjednik Mandatarne komisije-Mladen Ujaković, podnio je izvješće o rezultatima Lokalnih izbora u Promini-pročitao imena budućih vijećnika;
Objašnjeno je i način izbora predstavnika nacionalnih manjina Srbina Rajka Đomlije, kao 12-og člana Općinskog vijeća.
Prihvaćena je ostavka Paula Cote na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću, zbog nespojivosti istovremene dužnosti vijećnika i Načelnika Općine, te je kao zamjenski kandidat izabran Zvonimir Bandalo.
Zatim je kao najstariji član koji predsjedava vijećem do izbora Predsjednika Općinskog vijeća, izabran Krste Radas.
Krste je predvodio „Svečanu prisegu članova Općinskog vijeća“, te su kao Vijećnici prisegnuli:

1. Tihomir Budanko (HDZ)
2. Denis Bronić (HDZ)
3. Pavao Džapo (HDZ)
4. Milan Džapo (HDZ)
5. Stipe Knežević (HDZ)
6. Rajko Žulj (HSP)
7. Mladen Ujaković (HSP)
8. Drago Klepo (HSP)
9. Zvonimir Bandalo (HSP)
10. Rajko Đomlija (HSP)
11. Krste Radas (NL)
12. Sanimir Sarić (NL)
-Sljedeća, 3. točka dnevnog reda, bila je „Izbor Odbora za izbor i imenovanja“, te su predloženi i imenovani sljedeći članovi:

a) Krste Radas
b) Zvonimir Bandalo
c) Rajko Đomlija ( sva trojica predložena od strane HSP-a)
d) Tihomir Budanko
e) Milan Džapo

Ovaj put, kao i prethodni (kada je birana Mandatna komisija), svi kandidati su izabrani jednoglasno.

Sat je pokazivao 13:55 i mi smo već došli na 4. točku dnevnog reda, „Izbor predsjednika i dopredsjednika Općinskog vijeća.

Pošto se pretpostavljalo kako će ova točka biti „najteža“, predsjedavajući, Krste Radas… dao je stanku od 5. minuta, za dogovor „Odbora za izbor imenovanja“, te eventualno izvješće o mogućim kandidatima za predsjednika i dopredsjednika Općinskog vijeća.

Nakon manje od 5. minuta, svi su vijećnici opet bili na svojim mjestima, i kako se Odbor za izbor i imenovanja nije vratio sa prijedlogom imena kandidata, na red su došle stranke koje imaju više od 1/3 vijećnika u vijeću (HDZ, HSP)… da predlože imena svojih kandidata za predsjednika i dopredsjednika Općinskog vijeća.

Tada je HSP iznio imena svojih kandidata za spomenute dužnosti, dok je HDZ odlučio kako neće kandidirati nikoga iz svojih redova.

Slijedilo je glasanje za Zvonimira Bandala kandidata HSP-a, za budućeg predsjednika Općinskog vijeća, i rezultati su bili sljedeći:

Za-10- svi vijećnici HDZ-a i HSP-a
Protiv- nitko
Suzdržani-2-Nezavisna lista Krste Radasa.

Nakon izbora za predsjednika, slijedilo je glasanje za Rajka Žulja kandidata HSP-a, za dopredsjednika Općinskog vijeća, i rezultati su bili sljedeći:

Za-10- svi vijećnici HDZ-a i HSP-a
Protiv- nitko
Suzdržani-2-Nezavisna lista Krste Radasa.

Pogledao sam na sat, i primjetio da smo se oko ove točke dnevnog reda dogovorili već u 14:00 sati , odnosno za samo 5. minuta!

Zvonimir Bandalo (Predsjednik) se zahvalio svima koji su glasali za njega, a Rajko Žulj (dopredsjednik) pozvao sve nazočne da sutra dođu na feštu na kojoj će se peći „volčić“


To bi bilo ukratko sve što se dogodilo danas na „1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Promina“.Oznake: općina promina, Izbori u Promini

- 17:16 - Komentiraj post (2) - Link posta

petak, 01.05.2009.

Potpredsjednika Vlade RH u posjetu Promini

Danas sam dobio na uvid sljedeći dokument, koji sam odlučio podijeliti sa čitateljima promina.blog.hr-a:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Ured potpredsjednika za regionalni razvoj, obnovu i povratak


PROGRAM POSJETEpotpredsjednika Vlade RH za regionalni razvoj, obnovu i povratak prof. dr. sc. Slobodana Uzelca sa suradnicima Šibensko - kninskoj županiji Općini Promina-ponedjeljak, 4. svibnja 2009. god.

10.50 sati Dolazak u Poglavarstvo Općine Promina, Put kroz Oklaj 129, Oklaj
11.00 sati Sastanak s predstavnicima Općinskog poglavarstva i predstavnicima Šibensko-kninske županije

Teme:

1. Dom umirovljenika
2. Vodovod Oklaj - Zelići
3. Poljoprivredno zemljište i nabavka potrebne mehanizacije
4. Opasni otpad na području napuštene boksitne jame
5. Projekt solarne termo - elektrane

12.20 sati Otvaranje informatičke učionice Tv-snimatelji i fotografi mogu snimiti početak sastanka i otvaranje informatičke učionice, nakon kojeg su predviđene izjave

12.30 sati Izjave za novinstvo

Odlazak na teren

13.00 sati Posjet domu umirovljenika u Oklaju
13.20 sati Odlazak na odlagalište otpada u Čveljo dolac
13.40 sati Odlazak na Prominsku visoravan
14. 00 sati Posjet selu Bobodol
14.30 sati Ručak

Nakon ručka odlazak do slapa Manojlovca i rimskog
vojnog logora Burnuma

U pratnji potpredsjednika prof. dr. sc. Slobodana Uzelca su:

1. Marina Tatalović, savjetnica potpredsjednika Vlade RH
2. Ida Ćosić, Ured za odnose s javnošću Vlade RH
3. Natalija Zorić, Ured potpredsjednika Vlade RH
4. Branko Mučnjak, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
5. Snježana Kraml, načelnica Sektora za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
6. Branimir Horaček, ravnatelj Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva rada i poduzetništva
7. Jasenka Požega, načelnica u Upravi za socijalnu skrb. Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
8. Tamara Zorić, pročelnica Ureda za inspekciju Šibenik, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Predstavnici Šibensko - kninske županije te predstavnici općine Promina:

1. Goran Pauk, župan Šibensko - kninske županije
2. drugi predstavnici Šibensko - kninske županije
3. Paul Cota, načelnik općine Promina
4. drugi predstavnici općine Promina
5. Mirko Rašković, predstavnik SDSS-aNadopuna posta:

Kako ne bi mislili da ne želim opisati kako je prošao najavljeni posjet, dužan sam vas obavijestiti da posjeta na kraju nije ni bilo!


Oznake: općina promina

- 16:28 - Komentiraj post (1) - Link posta

srijeda, 22.04.2009.

Solarna termoelektrana u Promini?

Tema Solarne elektrane u Promini, provlači se kroz medije već nekoliko mjeseci.
Svaki članak koji je obrađivao tu temu, veću je težinu/važnost posvećivao političkoj stranci koja izlaže taj prijedlog , nego samoj ideji gradnje jednog takvog objekta u Promini- eventualnim problemima…

Prekjučer (utorak, 20.04.2009 u 15:40) sam saznao da se istog dana u 16:00 održava javna prezentacija projekta „Solarna termoelektrana u Promini“.
Pozvao me sam načelnik Paul Cota, da popratim taj događaj, te da napišem eventualno koju riječ o tome na promina.blog.hr-a.

Šteta je što za Javnu prezentaciju nije bilo obavijesti na oglasnim pločama u Promini…te odaziv i nije bio pretjerano velik… 30-ak ljudi.

Pa da krenemo onda sa opisom Javne prezentacije Visokotemperaturna solarna termoelektrana s parobličnim
kolektorima „Solar Steam 60“;

Uvodnu riječ iznio je Načelnik Općine Promina, koji je istakao važnost tog projekta;
-Osnova povratka stanovništva
-Nova radna mjesta
-Novi poslovni subjekti… novi prihodi Općini…
-Ne zna se točno kroz koji period bi ideja trebala biti realizirana (?)

Zatim se nazočnima obratio Goran Baraka (bivši Župan naše županije)
-Solarna elektrana je već uvrštena u Prostorni plan Šibensko-kninske županije (?)
-Takva elektrana je druga koja bi se gradila u EU, a treća u Svijetu.
-Kroz 1-3 godine, zaposlilo bi se 300 ljudi, od čega najmanje 50 inženjera.
-Zadrani se bave istom idejom „….ali smo mi daleko odmakli od njih“
-Drugi blok bi se trebao graditi u Drnišu (Kasnije saznajemo, da bi se trebao raditi odmah do prominske lokacije sol.elekt., samo sa miljevačke strane)
-Firma koja bi gradila Solarnu elektranu, bila bi registrirana u Promini.

Nakon izlaganja Cote i Barake, slijedilo je izlaganje stručnjaka zagrebačkog Nexus Alfa investicijskog fonda, koji bi uz pomoć svojih partnera gradili spomenuti objekt.

Tako smo od Marka Maheka, mogli čuti sljedeće:

-Nexus Alfa fond direktno investira u poduzeća, kako bi ostvario dobit i podijelio je sa svojim partnerima.
-Elektrana bi se gradila u tri faze, te bi se njena nazivna snaga sa početnih 20MW, kroz 5-7 godina podigla na 60MW.
Nakon toga bi sljedila gradnja drugog Bloka od 60MW, na „miljevačkoj strani“-u općini Drniš.

Na kojem principu radi Solarna termo elektrana, pokušao je nama laicima objasniti Miha Jager (Nexus Alfa):

-Zbog velikog postotka sunčanih dana u godini, Promina je izabrana kao najbolja lokacija za gradnju (u Dalmaciji).
-Ukupna površina kolektora za prikupljanje solarne energije-650,000 metara kvadratnih.
-Površina objekta-220 hektara
-Temperatura medija za pretvaranje u paru 400 OC.
-Prva ovakva elektrana napravljena prije 20 godina u Americi.
-Oprema koja se ugrađuje je od Siemensa i ABB-a.
-Energija ovisi o izloženosti kolektora suncu, te se zbog pojave oblaka gradi spremnik topline.
-Planira se uskoro izgradnja još 10-15 ovakvih elektrana u Svijetu.
-Prva koja je proradila u EU prije mjesec dana, je Andasol u Španjolskoj,
-85% komponenata za gradnju elektrane, može se proizvesti u Hrvatskoj.
-Svi partneri u projektu su iz Hrvatske.
-Cijena izgradnje objekta uključujući sve tri faze gradnje, procjenjuje se na oko 100 milijuna eura.


Nakon toga su slijedila pitanja nazočnih:

-Milenka Čavlinu je zanimalo koliko „spremnici topline“ čuvaju energiju?
*Odgovor, osam sati.

-Krste Radas je upitao kako će se odraziti izgradnja objekta na mikroklimu (zagrijavanje okoline…)?
*Nema nikakva utjecaja na mikro klimu…“..Uzima se toplina koja bi inače zagrijavala zemlju na kojoj se objek gradi..“

-Mene je zanimalo koji je nazivni napon generatora, odnosno rasklopnog postrojenja?
*To je detalj kojeg ne znamo napamet .

-Zatim me zanimalo preko koje trafostanice planiraju priključenje Solarne termoelektrane na elektroenergetski sustav?
*Preko dalekovoda 110kV ili 400kV

Pošto se kroz postojeće trafostanice TS Kalun (110kV) pretpostavljam ne može plasirati u elelektroenergetski sustav 120MW (koliko je planirana instalirana snaga obiju elektrana u konačnici), tko će graditi novu trafostanicu, HEP ili Nexus fond?
*Pa vjerojatno mi.. (bio je odgovor).

-Branko Marić je upitao čije je zemljište na kojem se gradnja planira?
*Zemljište je vlasništvo RH, odnosno Hrvatskih šuma.

-Milenka Čavlinu je zanimalo kada bi izgradnja mogla početi?
*Prvo treba zatvoriti financijsku konstrukciju.
*Zatim treba s Državom dogovoriti otkupnu cijenu cijenu kWh energije.
*Sa Hrvatskim šumama treba postići dogovor oko zemljišta za gradnju.


Iznio sam sve činjenice koje su se mogle čuti na Javnoj tribini, na kojoj se Promincima pokušalo dočarati o kakvom se projektu zapravo radi.

Da li se radi o izbornom obećanju, ili nečemu što će stvarno ugledati „svjetlo dana“, ostaje nam da vidimo.


Ista tema obrađena je od strane novinara Slobodne Dalmacije pod linkom:

http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/51179/Default.aspxOznake: Solarna elektrana, općina promina

- 12:13 - Komentiraj post (3) - Link posta

utorak, 21.04.2009.

Izbori u Promini 2009-Popis birača

Stižu nam Lokalni izbori, i vrijeme je za napisati koji post na tu temu.
Osnova svih izbora, početak priče... krije se u Popisu birača.
Premda se sve vrti oko kandidata... na kraju su ipak najbitniji oni koji odlučuju kome će povjeriti svoj glas.

Zadnjih dana sve dnevne novine pišu o «fiktivnim» biračima, kojih na nekim adresama zna biti na stotine....
Logično je zapitati se kakvo je stanje kod nas u Promini?

Možda je najbolje sa pričom započeti pitanjem koliko Promina uopće ima stanovnika?

Prema popisu iz 2001 godine, Promina broji ukupno 1343 stanovnika, što možete provjeriti pod linkom:
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/Census2001/Popis/H01_01_03/h01_01_03_zup15-2984.html

Lako je zaključiti kako fra Šime ima više posla oko sprovoda, nego vjenčanja i krštenja.
Godišnje se u Promini rodi maksimalno 5-6 djece, dok se na posljednje putovanje uputi svake godine skoro 30-ak Prominjaca.

Iz svega proizlazi da u Promini može biti samo manje od 1300 stanovnika, ali o kojem se broju točno radi?

Ako uzmemo u obzir da je skoro svatko od nas zdravstveno osiguran, onda nam možda ta brojka najbolje govori koliko ima određeni kraj stanovnika?

Prema izvješću -HZZO – Direkcija Služba za informatiku Zagreb, 7.4.2009;
koje nam donosi. BROJ OSIGURANIH OSOBA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA/GRADSKIM ČETVRTIMA na dan 31.03.2009. godine….
Promina ima točno 1174 osigurane osobe.

Prema mojoj procjeni, taj nam broj najtočnije prikazuje broj stanovnika sa prijavljenim prebivalištem u Promini…

Namjreno sad uvodim I pojam : «broj stanovnika sa prijavljenim prebivalištem u Promini…»
Određeni broj ljudi vjerojatno se prijavio u Prominu, kako bi ostvario porezne olakšice prema Zakonu o područjima od posebne Državne skrbi….

Postoji I određeni broj ljudi koji stvarno živi u Promini, ali je prijavljen u nekim drugim mjestima, zbog putnih troškova itd…..

Vratimo se ipak Promincima koji imaju pravo glasa….

Od 1174 osobe, oduzmemo:
-18 djece u vrtiću
-90 djece u OŠ Oklaj
-40 približno u srednjoj školi
… I dobijemo brojku od približno 1026 stanovnika sa pravom glasa?

Sve što sam ja naveo…nije mjerodavno za one koji ažuriraju Popise birača, jer prema Biračkom popisu, Općina Promina na ukupno pet birališta ima 1412 birača?????
Link: www.uprava.hr


Skoro 400 birača više nego što imamo stanovnika?????

Uglavnom, za izbore u Promini, 17.05.2009 otvaraju se sljedeća Biračka mjesta:

001 OSNOVNA ŠKOLA U RAZVOĐU –273 glasača
002 OSNOVNA ŠKOLA U LUKARU- 116
003 PROSTORIJE OPĆINE PROMINA-487
004 KUĆA DRAGE KARDOV U ČITLUKU- 451
005 PROST. U PROD. VL. DRAŽENA GREGUREVIĆ U MATASIMA-85


Biračko mjesto Čitluk je skoro najbrojnije, kad se uspoređuje sa recimo Razvođem, ili Lukarom....

Ukoliko posjetite web stranicu «Politika» pod linkom:
http://popisbiraca.pollitika.com/index.php
možete provjeriti koliko na kojoj adresi u Promini ima prijavljeno stanovnika.

Najzanimljivije su sljedeće adrese:

-«Razvodje 0”-79-birača
-«Lukar 0»-43 birača
-«Oklaj 0»-98 birača
-“Čitluk 0”-372 birača?????
-“Matase 0”-40 birača
-“Mratovo 0”- 38
-“Puljane 0”-38


Ostaje nam da pričekamo izbore, I vidimo odaklen će “banit” tih skoro 400 fantomskih birača, odnosno za koga će glasovati?


Oznake: Izbori u Promini, Popis birača, općina promina

- 20:02 - Komentiraj post (3) - Link posta

srijeda, 15.04.2009.

Općina Promina usvojila Prostorni plan

Na svojoj zadnjoj Sjednici Općinskog vijeća, prominski Vijećnici jednoglasno su usvojili prostorni plan Općine Promina.
Za usvajanje novog prostornog plana glasalo je šest „vladajućih vijećnika“ i dvojica vijećnika HDZ-a, dok se trojica vijećnika (HDZ-a) nisu pojavila na sjednici.
Koliko je važno donošenje Prostornog plana Općine Promina, naglasio je i Župan Goran Pauk, koji je prisustvovao Sjednici.

Općini Promina je tako za izradu Prostornog plana trebalo skoro osam godina, a u slučaju da ovaj put isti nije usvojen…. Situacija bi se prilično zakomplicirala.
Prema nekim informacijama, mi smo zadnja Općina u Hrvatskoj koja je donijela Prostorni plan.

Možda o važnosti donošenja Prostornog plana najbolje svjedoči jedna članak iz Slobodne Dalmacije iz 2005 godine u kojem se moglo pročitati:

“””PRIMOŠTENSKA, ROGOZNIČKA, PIROVAČKA I PROMINSKA VLAST STRAHUJU
OD "SJEČE GLAVA" ZBOG NEDONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA
Zbog nedonošenja prostornih planova, prve će u Šibensko-kninskoj županiji nastradati općine Primošten, Rogoznica, Pirovac i Promina.
Budući da godinama, po stajalištu državnog resora, ništa ne rade na izradi prostorne dokumentacije i uvođenja urbanističkog reda na svom području, prijeti im raspuštanje predstavničkih tijela već u siječnju iduće godine.
Općina Promina, prema riječima načelnika Žarka Duvančića, tek je u novom mandatu od prije nekoliko mjeseci ušla u proceduru izrade planske regulative, odnosno potpisala ugovor sa zagrebačkim "Urbingom".
To znači da u prethodnom razdoblju zaista ništa nije uradila.
Preostale "prozvane" općine bile su u različitim fazama donošenja planova.”””Sad bi konačno I mlade obitelji mogle očekivati nove građevinske čestice….
Poduzetnici nove poduzetničke zone….

Možda ovaj Prostorni plan nije najidealniji, ali on nije mrtvo slovo na papiru koje se nemože I nesmije mijenjati.

Čestitam svim Vjećnicima što su jednoglasno usvojili Prostorni plan, odnosno svima koji su uložili velike napore da se isti nakon toliko godina donese.Sad bi se na kraju mogli prisjetiti kako su neki govorili:

„Pretovarna stanica za smeće mora biti u Oklaju, jer je tako naređeno „odozgo““
Nakon toga se govorilo:
„Pretovarna stanica za smeće mora biti u Manojlama, jer je tako naređeno „odozgo““

Ipak, prema novom Prostornom planu, pretovarna stanica za komunalni otpad, smjestit će se na postojeću poziciju odlagališta komunalnog otpada Mala Promina.

To je samo jedan od primjera, kako neke stvari ne moraju biti naređene „odozgo“, nego ih je narodu kao takve lakše „progurati“.

Ista je situacija i sa kamenolomima kojih je prema prijedlogu „Bivše vlasti“ trebalo biti nekoliko na ukupnoj površini od 220 hektara….na kraju se cijela priča svela na 26 „postojećih“ hektara….

Novi Načelnik Paul Cota, dobio je jednu veliku bitku, a nakon izbora ćemo vidjeti da li su mu Prominci zahvalni na svemu… odnosno-hoće li dobiti „rat“ –odnosno Izbore.
Oznake: općina promina, prostorni plan

- 19:52 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 13.04.2009.

Treba li ukinuti Općine Unešić, Ružić i Promina?

Slučajno sam naišao na jednu anketu na web stranici www.dernis.info.
Pitanje nije kao iz naslova, ali kad je sudbina-budućnost, kako navedenih Općina Unešić i Ružić, tako i Promine... zapravo se radi o istom;

Anketno pitanje zapravo glasi:

“Treba li ukinuti trenutnu administrativnu podjelu drniškog kraja i time Grad Drniš te Općine Unešić, Ružić i Promina ponovno ujediniti u organsku cjelinu?”

Anketa se nalazi pod linkom:
http://www.dernis.info/index.php?option=com_content&view=article&id=232%3Afragmenti-vremena&catid=59%3Akultura&Itemid=177&lang=hr

Rezultati se nalaze pod linkom:
http://www.dernis.info/index.php?option=com_poll&id=25%3Atreba-li-ukinuti-trenutnu-administrativnu-podjelu-drniskog-kraja-i-time-grad-drnis-te-opcine-unesic-ruzic-i-promina-ponovno-ujediniti-u-organsku-cjelinu&lang=hr

Ova se anketa može promatrati na više način...

Dio iz pitanja «Treba li ukinuti trenutnu...», navodi nas na pomisao da navedene Općine postoje tek jedan trenutak.
Nisam siguran koliko traje taj trenutak kad su Općine Unešić i Ružić u pitanju, ali kada se radi o Općini Promina, onda taj trenutak traje od 1883 godine pa do 60-ih godina, te od 1993 godine pa sve do današnjih dana.

Kolika je zapravo težina postavljenog pitanja za nas koji živimo u navedenim Općinama, autor će navedene ankete lako shvatiti ako pitanje postavimo na sljedeći način:

“Treba li ukinuti trenutnu administrativnu podjelu kninskog I drniškog kraja, time Grad Knin I Grad Drniš odnosno Općine Knin I Drniš ujedniti u jednu Općinu s administrativnim sjedištem u Kninu?”

Naravno, to bi se pitanje trebalo postaviti na web stranici Grada ili Općine Knin, a kao temelj za realizaciju jedne takve ideje, moglo bi se uzeti primjer pripajanja Drniškog Općinskog suda Kninu.

Anketa je postavljena u Srijedu, 01 Travanj 2009 18:21, I na današnji dan (13.04.2009) je stanje sljedeće:

DA 77,8%
NE 22,2%Nadopuna posta:

Anketa završena 15.04.2009. sa sljedećim rezultatom:

DA 73,4%
NE 26,6%


Oznake: općina promina

- 21:05 - Komentiraj post (1) - Link posta

četvrtak, 02.04.2009.

Seljačka buna u Oklaju

Dok je u crkvi sv Mihovila u Oklaju biskup Ante Ivas držao propovjed na večernjoj misi, širio mir i blagoslov....vjerojatno nije ni bio svjesan što se zapravo događa u Promini....
Svi oni koji nisu bili na večernjoj misi, a imali su priliku gledati Vijesti Nove TV (negdje oko 19:20) vjerojatno su ostali iznenađeni najavom priloga «Seljačka buna u Oklaju»....Barem sam ja ostao stvarno zatečen....

Vijest kreće sa kadrom Mate Džape, kako gnjevan uzvikuje:
«Ovo je moja didovina, ja ovo nedam nikome...ode sam se ja odgojio i nema šta čovik sa strane da dolazi...»

Za tim sljede riječi spikera:

«Mještani Oklaja u drniškom zaleđu ne mire se s pravilnikom kojeg hrvatskoj vladi preporuča Europska unija. Europski kriteriji zaobišli su tradicionalnu obradu zemlje, podjelu rada i prihoda od poljoprivrede.
Sva djedovina i plodna zemlja koju su imali otišla je na natječaj i dodijeljena novom vlasniku. Ogorčenje naroda sve više podsjeća na seljačku bunu”.
'Dosta je ljudi bilo zainteresirano da se ta zemlja podijeli, a ne da pripadne jednom čovjeku. To bi bilo najpoštenije', smatra jedan od mještana.

Cijeli tekst možete pročitati pod linkom:

https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/zemlja-otisla-na-natjecaj-mjestani-digli-pravu-bunu.html

Zanimljivo je i sljedeće što pod navedenim linkom možete pročitati:

«Pobjednik natječaja još uvijek ne prilazi zemljištu. Pazi da ne susretne nikog od bijesnih suseljana. Čeka da se situacija smiri i planira sadnju jednog od najvećih hrvatskih vinograda.
No dok njegovi susjedi otvoreno prijete naoružani oštrim poljoprivrednim alatom, ova zemlja neće uskoro dati ploda”.

Što se tiče zadnjeg navoda....:

Napisao sam u nedjelju , 22.03.2009. post pod naslovom:
«Jedan običan dan II dio», i u njemu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Odlučio sam danas napisati drugi nastavak priče na osnovu fotografija koje sam napravio danas (19.03.2009) u vožnji biciklom od Oklaja do Gluvača…i natrag…”

«Majstor sa svojom ekipom uređuje Gluvače koje su konačno dobile svog „gazdu“.
I ovaj događaj se čekalo skoro 14 godina!

Andrija-Majstorov sin, planira svoju budućnost ostankom u Promini…bavljenjem poljoprivredom…stočarstvom…hoće li tako razmišljati za nekoliko godina?”

Kako riječima ljudi često ne vjeruju, onda fotografije pričaju svoju priču «bez cenzure», i u navedenom postu imate link prema fotografijama na koje se komentar odnosi:

Link na post:
http://promina.blog.hr/2009/03/1626046040/jedan-obican-danii-dio.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lako je zaključiti da Majstor, već više od 15 dana uređuje zemlju,....a novost je da je prije desetak dana posadio 15000 panja novog vinograda, i dogodine planira još toliko....Znači.... još je živ!
Vratimo se ipak početku ove priče...
Prije skoro dvije godine, točnije petak, 11.05.2007., napisao sam post pod naslovom:

“JAVNI NATJEČAJ OPĆINE PROMINA”

Link: http://promina.blog.hr/2007/05/1622618060/javni-natjecaj-opcine-promina.html

Članak natječaja koji je važan za “Seljačku bunu” je:

7.
Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje sudjeluju u natječaju pod uvjetom da su upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i da imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Promina koja provodi natječaj, a koje daju ovjerovljenu izjavu da će na tom području prebivati odnosno imati sjedište i obavljati poljoprivrednu djelatnost najmanje 10 godina, sljedećim redoslijedom:
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
– ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednik gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom.
Ako je više osoba u istom redoslijedu prvenstvenog pravo zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima:
– dosadašnji zakupac koji uredno ispunjava ugovorne obveze
– vlasnik ili zakupac zemljišta koje graniči sa zemljištem koje se daje u zakup
– hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnosti
– vlasnik izgrađenog proizvodnog objekta (farma za proizvodnju mesa, mlijeka i jaja, doradu sjemena i druge objekte namijenjene preradi, doradi i uskladištenju poljoprivrednih proizvoda)
– osoba koja se bavi ili namjerava baviti stočarstvom (govedarstvo, svinjogojstvo, ovčarstvo i kozarstvo), podizanjem višegodišnjih nasada, te povrtlarskom proizvodnjom

Ali bitan je I sljedeći članak:

12.
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće uz suglasnost Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
Nakon donošenja odluke općinski načelnik sklopit će ugovor o zakupu s najpovoljnijim ponuditeljem.

Natječaj objavila: Općina Promina

Nakon natječaja, u nekoliko sam navrata pisao o ovom problemu:

http://promina.blog.hr/2007/08/1623039746/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-ii-dio.html


Zatim sljedi odabir najboljeg ponuđača:

"Zakup poljoprivrednog zemljišta na Gluvačama u Razvođu posvađao Promince. Općinsko vijeće bajamik dodijelilo grupi građana koje predvodi vijećnik Rajko Žulj."

"Najveća plantaža badema u Hrvatskoj ona u Razvođu u Promini nakon dugih pravnih sporova i petnaest godina propadanja u 25-godišnji zakup dodijeljena je grupi građana iz Promine koju predvodi Rajko Žulj, vijećnik Općine Promina iz redova HSP-a, odlučilo je tako Općinsko vijeće Promine većinom glasova na svojoj sjednici jučer poslijepodne".

Nastavak priče pod linkom:

http://promina.blog.hr/2007/09/1623183128/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iii-dio.html
Sljede žalbe na Natječaj:

“Štovani gospodine, javljam se vezano uz Vaš tekst „Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine III dio“.

Ja sam voditelj projekta Inovis-Humanizacija revitalizacijom mliječnog ovčarstva i na nagovor Marka Dizdara želio sam projekt realizirati na području Oklaja, odnosno Općine Promina”.

Nastavak pod linkom:

http://promina.blog.hr/2007/09/1623217654/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iv-dio.html
Pa još jedan nastavak priče četvrtak, 18.10.2007.pod linkom:

http://promina.blog.hr/2007/10/1623426967/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-v-dio.html
Od tada je bilo zatišje sve do promjene Vlasti u Promini.

Nova Vlast je imala ideju podjeliti zemlju šestorici najboljih ponuđača, ali prema nekim informacijama, Ministarstvo se usprotivilo tomu, jer je cilj okrupnjavanje poljoprivrednih parcela, a ne usitnjavanje postojećih.

Na kraju je u uži krug sa svojim projektima za Gluvače ušao Marko Duvančić i Ljiljaa Perića (Majstorova supruga).
Kako je Ljilja imala najbolju ponudu (financijski gledano) , zemlja je dodjeljena njoj.....Nadam se da Vam je nakon svih navoda situacija nešto jasnija, a ako nije... onda Vam ni video prilog u kojem se navodi da su Gluvače nečija djedovina, a ne zemlja koju je OPZ Promina obrađivala još prije 50 godina.....
Tek onda Vam ništa neće biti jasno.....
Ali, najbolje je da pogledate prilog i sami donesete sud o svemu:

«Seljačka buna u Promini» pod linkom:

https://dnevnik.hr/bin/tv/?media_id=60207468
Ako sam nešto propustio, slobodno pretražite googlom arhivu pretraživačem na lijevoj strani web stranice.....

Oznake: općina promina, Gluvače

- 20:22 - Komentiraj post (3) - Link posta

ponedjeljak, 23.03.2009.

DEKLARACIJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PROMINA

Vlasti se mijenjaju, danas su jedni, sutra drugi, ali kad govorimo o budućnosti i očuvanju Promine za našu djecu, unuke, praunuke…onda bi svi trebali biti kao jedan, znati zajednički cilj.

Na prošloj sjednici Općinskog vijeća, jedna od točaka dnevnog reda bila je i rasprava/usvajanje Deklaracije Općinskog vijeća općine Promina.
Nažalost, oporba je napustila Sjednicu, pa nismo sigurni da li oni Deklaraciju podržavaju, ili ne.


Deklaracija je ipak usvojena, i baš me zanima mišljenje posjetitelja o istoj.

Evo je u cijelosti:DEKLARACIJA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PROMINA

§ 1
Općina Promina se nalazi u prostoru omeđenom gradovima Kninom i Drnišom te rijekom Krkom, a nosi ime svoje planine uz koju je smještena.

§ 2
Današnja Promina je populacijski prepolovljena u odnosu na predratnu i s padajućim trendom u natalitetu.

§ 3
Prominski se identitet temelji na kršćanskom naslijeđu, svom jeziku, kulturi i običajima; na položenoj žrtvi u Domovinskom ratu radi oslobođenja svoje domovine i povratka iz progonstva; na zahvalnosti onima koji su zadužili Prominu; na prirodnoj ljepoti i raznolikosti okoliša te njegova očuvanja.

§ 4
Temeljni prominski interesi su obrana i očuvanje prominskog identiteta i suvereniteta, demografski preporod koji će proizići iz kapitalizacije svih postojećih prominskih resursa.

§ 5
U Promini se napokon mogu i moraju ostvariti uvjeti sveukupnog razvoja i revitalizacije.

§ 6
U Promini se mora očuvati i razvijati postojeća proizvodnja u području metalurgije metaloprerađivačke industrije, kao i pripadajući kadrovski potencijal.

§ 7
Postoje svi potrebni prirodni uvjeti i prednosti da se u Promini, uz već tradicionalnu proizvodnju električne energije u HE Miljacka, može pokrenuti proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije sunca i vjetra.

§ 8
Promina je prebogata mineralnim sirovinama koje se smiju mudro i odgovorno koristiti, ali samo u njezinu korist.

§ 9
Promina je poznata po svojim autohtonim sortama grožđa (debit, maraština, plavina, lasin) iz kojih se mogu dobiti kvalitetna vina.
Na državi je obveza nastaviti poticati ponovno oživljavanje i osuvremenjivanje proizvodnje grožđa i vina.

§ 10
Promina ima uvjete za razvoj sitnog stočarstva kojeg je vrijedno i dalje poticati.

§ 11
Posebnim mjerama se mora poticati razvoj seoskog turizma zbog blizine Nacionalnog parka Krka te ukupne raznolikosti i privlačnosti prominskog ambijenta.

§ 12
Projekt Miljacka II uvjetno je prihvatljiv. Ona mora biti više nego do sada u službi života u Promini prilikom upošljavanja prominskih žitelja.

§ 13
Naš prostor rijeke Krke i njenog kanjona, prirodno i ljudski oblikovan, naslijeđen i sačuvan, predan je Nacionalnom parku Krka na upravljanje. Upošljavanje žitelja Promine u Nacionalni park Krka mora biti razmjerno prostornom udjelu Promine u ukupnom prostoru NP Krka.

§ 14
Dom za starije i nemoćne izgrađen je u Promini radi Promine. U njemu se upošljavanje mora provoditi po kriteriju stručnosti, prebivanja u Promini i lošijega socijalnog statusa, kao što je to bila praksa u Metal-sintu ili Sintalu.

§ 15
Smatramo se odgovornim za sveukupno prirodno i kulturno-povijesno naslijeđe u našemu životnom prostoru.

§ 16
Ne dopuštamo daljnju devastaciju u našem krajobrazu.
Podržavamo krajnju restrikciju prostora za kamenolome u predloženomu prostornom planu naše Općine.

§ 17
Naša karbonatna sirovina nije za izvoz, već za preradu u Promini.

§ 18
Promina nije prostor za otpad, već za život.

§ 19
Odloženi opasni otpad u Promini žurno se mora ukloniti i zbrinuti po nalogu nadležnih državnih institucija.

§ 20
Nedopustivo je da nam u našu ljepoticu Krku ulaze silni uzvodni otpadi da bi se nizvodno godinama gomilali.

§ 21
Nacionalni park Krka i Hrvatske vode moraju ispunjavati preuzete obveze održavanja reda, čistoće i zaštite od erozije tla u području NP Krka.

§ 22
Trajni zadatak lokalne samouprave u Promini je koristiti sve raspoložive državne mehanizme radi privlačenja poslovnih ulaganja i povratka odseljenih Prominjaca.

§ 23
Obveza je lokalne uprave i samouprave osigurati ravnomjeran razvitak općine Promina.

§ 24
Promina je ponajprije prominska, a njezin interes će biti nadređen svačijem, pa i stranačkom interesu.

U Oklaju 16.03.2009.
Predlagatelj: Predsjednik Općinskog vijeća općine Promina
Krste Radas v.r.

Oznake: općina promina

- 19:02 - Komentiraj post (3) - Link posta

petak, 20.03.2009.

Smijenjena vlast u Promini?

Taman sam uživao čitajući vaše komentare povodom četvrtog rođendana promina.blog.hr-a, kad ono odjednom Promina puna informacija, i Blog mora ići dalje…od stare slave se ne živi.


Jučer sam napravio jednu foto-priču od škole u Oklaju do Gluvača i natrag, ali je zbog „ozbiljnosti“ političke situacije moram ostaviti za sutra, prekosutra…a priča o nedostatku pastira čeka već nekoliko dana….pa i ona mora nastaviti „čekanje“…

O čemu se zapravo radi?
Oklaj je večeras bio posebno živ.
Auta na svakom koraku, kao da se opet besplatno dijele sadnice maslina, nektarina…“Kula“ puna…
Ipak ovaj put je razlog za okupljanje i nestrpljenje Prominjaca puno ozbiljniji.
Novi tjednika nam donosi naslov:

„HDZ za Cotinu smjenu osigurano osam glasova?“

Link na članak:
http://novi-tjednik.hr/politika/politika/994-hdz-za-cotinu-smjenu-osigurano-osam-glasova.html

Novi tjednik nam tako prenosi informacije „visokopozicioniranog člana prominskog HDZ-a“ koji kaže kako: „….aktualni načelnik općine Promina Paul Cota broji zadnje dane na toj funkciji. Točnije, Cotina smjena trebala bi se dogoditi na sjednici Općinskog vijeća koja će se održati u petak, 20. ožujka“ (večeras opaska autora bloga).


U članku se također može pročitati i:
„Naime, kako saznajemo, za njegovu smjenu će osim pet HDZ-ovih vijećnika, navodno glasati i jedan nezavisni vijećnik, te čak dva vijećnika Cotinog HSP-a!“

Oklaj je uzavreo… Hrćo toči piće…. Biti ili ne biti… piti ili ne piti… Tko će ostati, a tko otići…Napetost glavnih aktera osjećala se u zraku… A onda je obračun počeo….


Budimo ipak ozbiljni, na razini ozbiljnosti političke situacije u Promini!
Nije mala stvar maknuti sadašnjeg Načelnika, i zavladati Prominom zadnjih mjesec, dva dana….

Scenarij za povratak na vlast Žare Duvančića bio je sljedeći:

Žare nije Vijećnik općine Promina, pa prvo treba izvesti povratak u vijećničke klupe.
Netko mora izaći da bi Žare „ušao“, i Pajo Tošić daje ostavku na tu časnu dužnost…
Sada je samo na redu situacija u kojoj Žare postaje vijećnik, i odmah se smjenjuje sadašnji načelnik Cota i „ekipa“ bira Žaru za novog/starog načelnika…

Ali tada se događa najzanimljivija situacija!

Žare se mogao vratiti navodno u vijećničke klupe samo 8 dana nakon smjene sa funkcije Načelnika općine Promina, ali je on to odbio.
Prema tumačenju Predsjednika Općinskog vijeća Krste Radasa, Žare se više nema pravo vratiti u Općinsko vijeće- navodno je to situacija ista kao u „slučaju Ćaćić“.
Ja bi Vam rado objasnio kakva je to situacija, ali me „slučaj Ćaćić“ do sada nije zanimao, pa nemam pojma.

Uglavno, situacija je takva, da je sada Oporbena stranka ostala na 4 vijećnika, sa dosadašnjih 5 koliko su imali do ostavke Tošića.
Nakon ovakve odluke Predsjednika općinskog vijeća općine Promina, Oporba je napustila sjednicu….

Što će se dalje događati, ostaje nam da vidimo…..

Kad se sve zbroji i oduzme, nije ovaj događaj bio ni loš za Prominu…
Prominci su se malo družili, pripremali za feštu, popili koje piće… i razišli se…i sve ide dalje kao da ništa nije bilo-bar za sad….

Bitno je da se Prominci druže, bitno je da nam je živo u Promini….

Živile smjene vlasti svakih šest miseci-pa 'ko dobija-'ko izgubija-važno je družiti se!


Oznake: općina promina

- 22:05 - Komentiraj post (6) - Link posta

četvrtak, 05.03.2009.

Oporba traži smjenu načelnika Paula Cote

Jučer sam saznao da se u Oklaju za danas 05.03.2009 planira konferencija za tisak najjače, i jednine oprbene stranke u Promini- HDZ-a.
Razlog pozivanja novinara HTV-a, i raznih dnevnih novina, krije se u ne poštivanja Statuta općine Promina od strane načelnika općine-Paula Cote, i predsjednika Općinskog vijeća Promine-Krste Radasa.
Nepoštivanje statuta očituje se u tomu, što obojica navedenih nisu udovoljili zahtjevu oporbene stranke starom više od mjesec dana.
Tada su oporbenjaci od predsjednika Općinskog vijeća Krste Radasa, zatražili sazivanje hitne sjednice na temu izglasavanja nepovjerenja načelnika, jer nisu zadovoljni njegovim dosadašnjim rezultatima rada.

Saznao sam u "neslužbenom" razgovoru s Krstom Radasom (predsjednikom Općinskog vijeća), da je njegov osnovni motiv ne sazivanja sjednice Općinskog vijeća motiviran isključivo štednjom općinskog novca, jer svaka sjednica košta Općinu minimalno šest do sedam tisuća kuna.
Razlozi koji su navedeni u zahtjevu, kao I činjenica da oporba ima 5 od 11 “ruku”, činilo mu se dovoljnim da “sačeka” sa sjednicom…..

Na portalu Novog tjednika možete pročitati:
Link:
http://novi-tjednik.hr/politika/politika/833-promina-hdz-trai-smjenu-cote.html

“Obzirom da predsjednik Vijeća sjednicu nije sazvao u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva, to je bio dužan u istom narednom roku učiniti načelnik. Međutim i Cota se, navode dalje, oglušio na ovaj zahtjev, te su HDZ-ovi vijećnici čitav slučaj prijavili Antonu Palariću, iz Središnjeg državnog ureda od kojega zahtijevaju daljnje postupanje”.

Načelnik na sve ovo odgovara:
“Pitam se jesu li moju smjenu zatražili jer sam zaustavio dovoženje opasnog otpada, spriječio širenje kamenoloma, izradio konačni prijedlog prostornog plana, osnovao DVD, uveo red u djelovanje Općine i smanjio izdatke mobitela i goriva, jer sam počeo naplaćivati godinama nenaplaćene koncesijske naknade kamenolomima……”

Bilo bi zanimljivo kad bi sad Prominci pod ovim postom argumentirano iznijeli svoje mišljenje o ovom slučaju, odnosno o opravdanosti/neopravdanosti traženja smjene Načenika Paula Cote.


(Fotografija na početku posta prikazuje općinske vijećnike HDZ-a 2005 godine)


Nadopuna posta....

Naknadno sam pronašao članak Davorke Blažević pod naslovom:
Promina: pet vijećnika traži (novog) načelnika, koji možete pročitati pod linkom:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/44769/Default.aspx
Taj je članak konkretniji kad su u pitanju razlozi za smjenu načelnika Paula Cote.

Krenimo redom «kroz» spomenuti članak

«Pozivajući se na Zakon o lokalnoj samoupravi te Statut općine, prijedlog za smjenu Cote potpisali su Denis Bronić, Željko i Pavao Džapo, Mario Jurić i Željko Tošić još 2. veljače ove godine”

Sjećate se kad je na blogu bila riječ o opasnom otpadu u Čveljića Docu, kad sam napisao citiram:

“Spomenuti Prominci kako sad stvari stoje neće izraziti potporu Načelniku Paulu Coti da se otpad odveze, nego potporu Željku Džapi čovjeku koji je otpad dovezao i treba ga odvesti…”
U kojem je to kontekstu napisano, najbolje je da zaključite iza spomenutog posta pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/01/1625857300/zasto-prominci-sute-o-opasnom-otpadu.html


Vratimo se opet na članak Slobodne Dalmacije:

“Sve je to samo zato da bi načelnik opravdao potpuni nerad u proteklih 210 dana koliko upravlja općinom”, uzvraćaju, dodajući kako su izmišljene teme i one o otpadu i nezakonitoj eksploataciji kamenoloma u Promini.

Kad smo kod otpada, evo odlomka iz te priče:

“Inspekcija zaštite okoliša prati postupak od donošenja rješenja do njegovog izvršenja.
Tvrtka Viatoni d.o.o. izvijestila je inspekciju dopisom od 15. prosinca 2008. da je stupila u kontakt s tvrtkama koje su u mogućnosti izvesti traženi zahvat te da će otpad putem ovlaštene osobe biti zbrinut u prvom slobodnom terminu ili konkretnije u periodu od 12. do 22. siječnja 2009.
Tvrtka Viatoni d.o.o. sama je u dopisu navela da svjesna svoje pogreške nije izjavila žalbu na rješenje inspekcije.
Inspekcija će nastaviti s nadzorom sve dok lokacija ne bude očišćenja od otpada”.

Tvrtka Viatoni d.o.o. vlasništvo je Željka Džape, jednog od vijećnika koji traže smjenu Načelnika.
Cijeli post pročitajte pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/01/1625852339/opasni-otpad-i-dalje-u-promini.html


Kad smo kod kamenolom, evo odlomaka I iz te priče:

“Iz navedenog, lako se može zaključiti da smo bez javne rasprave, I mimo “Prostornog plana” kako Općine, tako Županije, dobili dva nova istražna polja za buduće kamenolome ukupne površine 30,6 hektara.
Zanimljivo je uočiti kako je dokument iz kojeg citiram pojedine ulomke nastao 31.12.2007. godine, a firma EKO KAMEN I MINERALI d.o.o. Zagreb, rješenje posjeduje od 2008. godine?
Isto tako GIRK KALUN d.d., Drniš, posjeduje riješenje za istražne radove od 2004, a Prostorni plan kako Općine tako ni Županije ne spominje isti niti 2006. godine, pa ni danas?

Priča o kamenolomima je pričino duga, pa Vam savjetujem da je pročitate I na temelju svega navedenog donesete svoj zaključak…Post je pod linkom:
http://promina.blog.hr/2008/10/1625454998/kamenoloma-nikad-dosta.html

Vratimo se opet članku Slobodne Dalmacije:

“Umjesto da se bavi time, mogao je poentirati na vodovodu Marasovine-Matasi-Zelići, sanaciji divljih odlagališta i cesti Čitluk-Mratovo-Bogatići, projektima ukupne vrijednosti 7,5 milijuna kuna, koje je pripremio prethodni, HDZ-ov načelnik Žarko Duvančić”,


Kad smo kod vodovoda za Marasovine, Matase I Zeliće.... Malo je čudno da bi novi načelnik trebao "poentirati" na vodovodu za koji je Župan dobio informaciju još prije dvije godine da je taj projekt završen-da Matasani imaju vodu?!
Mislim da bi se autorica Davorka Blažević oduševila kad bi vidjela dopis predstavnika EU općini Promina I Šibenko-kninskoj županiji u kojem se navodi kako će blokirati sve projekte u Šibensko-kninskoj županiji ako se ovaj vodovod konačno ne završi.
U dopisu doslovno piše kako Drniš I Knin neće dobiti sredstva iz EU fondova za svoje projekte, do završetka ovih radova….
O kojim se projektima radi, najbolje govori jedan citat I SD:
Knin i Drniš – 17 milijuna!
Knin i Drniš spremno čekaju raspisivanje novog natječaja za novac iz europskih fondova. Ta dva grada namjeravaju nominirati svoj projekt težak čak 17 milijuna eura. Riječ je o projektu poboljšanja vodoopskrbe i izgradnje sustava za pročišćavanje otpadnih voda.

Inače, problem ovog vodovoda uskoro bi se trebao početi riješavati, ali zanimljiva je I politička pozadina za koju sam čuo nedavno, a može I ne mora biti istinita:
Kninski lobi, “gura” svojim vezama da se konačno riješi problem ovog vodovoda, dok Drniški lobi koji želi “usporiti” Dželaliju, koči kako bi imali dobre argumente za sljedeće izbore…
Uglavnom, ništa od potpisivanja novih ugovora dok moja baba Luca u Matasima ne dobije ovdu!


Vratimo se I cesti za Bogatiće…
Ta cesta se prvi puta spominje 10. studeni, 2005, u Drnišu na:
“Sastanak radne grupe za identifikaciju projekata, Drniš
Predmet: identifikacija razvojnih projekata i prioriteta razvoja županije”
Od tada se spominje bezbroj puta, a najčešće kao I sada, pred same izbore.
Još je tada bivši načelnik Žarko Duvančić rekao:
“Vrijednost projekta je 4,8 mil. kuna, a projektna dokumentacija će biti pripremljena
za 2 tjedna”.

Od tada je prošlo tri godine, a na dokumentaciji se još radi…..
Zadnja informacija je da od ceste neće biti ništa, jer nosi oznaku lokalna (L), a ne nerazvrstana, te se zbog toga ne može financirati iz EIB-2 fonda.
Da se ne ponavljam, o toj temi možete pročitati pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/02/1625920163/nista-od-ceste-citlukbogatici.html

Eto, sada konačno znamo sve razloge za smjenu načelnika Paula Cote…..Oznake: općina promina

- 18:09 - Komentiraj post (9) - Link posta

nedjelja, 01.03.2009.

Kompjuterska radionica u Oklaju

Udruga „ZvoniMir“ iz Knina u partnerstvu s općinom Promina, organizira tečaj „Osnove rada na kompjuteru“.
Pohađanje je besplatno i namijenjeno stanovnicima s područja općine Promina, a prednost imaju nezaposlene osobe.
Predznanje nije potrebno.
Prijavljivanje je putem upitnika kojeg možete dobiti u prostoru zgrade Općine.
Broj polaznika je ograničen.

Tel: 022-662-554 Ured Knin
Mob. 091-201-51-25 ili 091-201-51-15
e-mail: zvonimir@zvonimir.hr

Ovaj projekt se realizira uz financijsku potporu PSGO-a.


Oznake: općina promina

- 11:12 - Komentiraj post (1) - Link posta

subota, 03.01.2009.

Što bi Vi predložili?

Načelnik nam je nedavno ostavio komentar u kojem navodi:

„….Kako nam se slične stvari ne bi događale ubuduće, predlažem svim blogerima da zajedno napravite listu prioriteta za općinu Promina, i da ne budete samo kritičari već i kreatori.“

Većina nas zna da bi kao prioriteti trebali biti:

-Prominski vodovod-Marasovine, Matase, Zelići
-Asfaltiranje ceste Čitluk-Bogatići
-Bajemi u Gluvačama
-Otvaranje staračkog doma

Naravno, sve su to već poznate teme, problemi na kojima se radi godinama, i očekujemo da se ti problemi konačno riješe…i prema svemu sudeći možda bi se do izbora nešto moglo i riješiti.

Možda sam neku temu i preskočio, ali zato pozivam sve vas zajedno da me nadopunite…

Od tema koje smo možda zaboravili, ili nismo dugo spominjali naveo bi sljedeće:

-Pokušati dovesti brže telefonske/Internet linije u Prominu /maxADSL ili nešto slično;
-Pokušati zadržati trasu plinovoda Šibenik-Drniš-Knin, da ide kao prema prvim predočenim planovima plinofikacije Šibensko-kninske županije-preko Promine, a ne preko Kosova;
-Riješiti problem autobusnih stajališta u Oklaju, Razvođu…
-Riješiti javnu rasvjetu u novim naseljima Oklaja, s obzirom da se sad uredno plaća komunalna naknada, valjda imamo pravo dobiti ono što plaćamo (a ne trošimo)?
-Postaviti u centru Oklaja nekoliko klupa-kod kioska, na trgu…(Za izradu istih angažirati Metalsint i naše stolare koji rade u Splitu i Zagrebu… kako bi cijena bila povoljna i za Općinu i za one koji se tim poslom bave)…
-Riješiti sa vlasnicima zgradu „Stare škole“- njenu buduću namjenu, jer ona svojim urušavanjem prijeti zatvaranjem ceste Drniš-Oklaj-Pađene (ako se na varam državne ceste).
-Pokušati od raznih fondova dobiti sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta s posebnim naglaskom na ceste prema Podima, i ceste prema Čveljićima. Svi znamo da bi cesta prema Podima mogla biti cesta vinogradara, vinara, proizvođača sira i seoskih obiteljskih gospodarstava koja bi posluživala prominsku janjetinu;
-Dovesti vodovod do Poda, kako bi se u njima mogla razviti „farmerska zona“, jer tamo ima sasvim dovoljno prostora da neće nikomu smetati ( Prominski pršut bi bio najbolji od svinja uzgojenih u Promini)…
-Zatražiti od zavoda za zapošljavanje Drniš organizaciju obuke za žene iz Promine koje planiraju zapošljavanje u staračkom domu- ponajprije njegovateljice;
-Organizirati javnu tribinu (općina) na koju bi se pozvali svi nezaposleni Prominci, te na osnovu njihove stručne spreme pokušati definirati proizvodnu djelatnost koja bi se mogla pokrenuti u Promini, a da se oni u što većem broju u istoj zaposle. Odnosno organizirati za iste prekvalifikaciju.
-Poticati otvaranje malih obrta, te pomaganje postojećim da opstanu na tržištu;
-Napraviti analizu proizvodnih mogućnosti Promine i Prominaca; Prvenstveno mislim na izradu baze podataka o proizvodima koji bi se mogli proizvoditi/kupiti u Promini (sir, pršut, vino, grožđe, kovački proizvodi…)
-Pokušati pomoći Metalsintu da ostvari poslovnu suradnju sa velikim prodajnim centrima tipa Pevec isl… te da na taj način proizvodnju dijelom usmjeri na proizvode koji neće ovisiti samo o Končaru…

-Povećanjem proizvodnje u svim navedenim granama, povećali bi se prihodi djelatnika, a to bi uzrokovalo povećanje mogućnosti ulaganja istih u gradnju kuća, obrazovanje djece….Novac bi stvarao novac…Otvarao nova radna mjesta…Ono što bi izdvojio kao najbitnije, odnosno najhitnije za demografsku obnovu je sljedeće:

Odrediti u Oklaju građevinsku zonu u kojoj će se po povoljnim cijenama (mladim obiteljima, svima onima koji su voljni izgraditi kuću u Oklaju i u njoj trajno nastaniti/živjeti- a ne vikendom) prodavati građevinske čestice. Novac prikupljen od prodaje čestica, uložiti u uređenje infrastrukture u istoj građevinskoj zoni…
Svaku novu mladu obitelj prilikom vjenčanja Općina bi mogla nagraditi sa građevinskom česticom, odnosno 10.000 kuna.

Naravno, sve su ovo želje, a stvarnost je ipak nešto drukčija.
Općinski prihodi su toliki da mogu pokriti njihovo tekuće poslovanje.
Ako sam dobro čuo HE Miljacka godišnje kao naknadu Općini Promina izdvaja nekih 200.000.00 kuna, a sličan iznos izdvaja i kamenolom, a ostalo su sitni prihodi od poreza…
Doduše, elektrana ne odnosi ništa iz Promine, dok nam naša Promina zna dnevno ostat „lakša“ za 1500 tona vrijednog bijelog kamena. Čini mi se da više Talijani zarade na jednoj pasti za zube u koju stave taj naš bijeli kamen u prahu, nego mi (Općina Promina) na jednoj toni kamena!

Otišao sam sada na neku drugu temu, ali vratimo se na početak priče;

Pozivam Vas sve da iznesete što su za Vas problemi u Promini?
Što vi predlažete da se riješi?
Što Vas tišti?
Što je najhitnije?
Gdje novac uložiti, da nam se najbrže vrati povećanjem broja djece, radnih mjesta?

Nije bitno što je ova ideja došla od načelnika Paula (ali je za svaku pohvalu), možda će se ti problemi učiniti zanimljivim i drugim političkim strankama u Promini, pa će pokušati uložiti napore u realizaciju istih?
Ako Vam ne paše što je prijedlog dao Paul, Vi onda zamislite da je to predložio Žare Duvančić, Željko Džapo….samo razmislite o svemu i komentirajte….jer to ne radite zbog njih nego zbog sebe, svoje djece… zbog naše Promine!
Mi kao birači makar se možemo potruditi reći svoje želje.
To je i dalje puno lakše, nego iste i ostvariti, a to prepuštamo političarima… a mi ćemo pomoći svatko onoliko koliko može….

Sad se opet moram osvrnuti na komentiranje…
Jučer sam bio sa mojim dobrim prijateljima bračnim parom iz Njemačke (normalno da su naših korijena-hrvatskih-ali nisu iz Promine), s kojima sam se u priči naravno dotakao Promine.
Tada mi je „bolja polovica“ bračnog para inače sociolog po struci rekla sljedeće:
„Upisala sam na googlu „promina, oklaj“ i otvorila sam neku glupu stranicu…
To je stvarno sramota za ovaj kraj….za Prominu“
Nakon kratkog vremena zaključim da se radi o mom Blogu…ali ne i ona…
Zanimalo me što joj je najgluplje na promina.blog.hr-u.
„Ma postovi su OK, to je nešto obično iz novina… ali dopustiti onakve komentare, vrijeđanje… blaćenje….to je stvarno sramota“….

Nije prvi put da čujem takva razmišljanja, ali ovo me prilično zaboljelo, pogotovo jer se radi o iskrenoj osobi, iskrenom „necenzuriranom“ razmišljanju….
Zaboljelo me što znam da jako puno truda ulažem da ljudima prikupim razne informacije vezane uz Prominu, a onda zbog nekoliko komentara sav moj trud pada u vodu…
Naravno da se ne radi o svim komentatorima i komentarima… možda se radi o najviše 1-2% komentara možda ni toliko, ali porazno je kad čujete takvu reakciju!

Nakon tužbe koja će se protiv mene podignuti (ili je već podignuta) dijelom i zbog komentara, odlučio sam da sad stvarno više nema anonimnih komentatora….
Ujedno zahvaljujem se svima koji su me nazvali i ponudili pomoć u vezi rješavanja problema sa tužbom, kao i mojoj dragoj prijateljici koja je sporne komentare predala odvjetnicima.


Eto, na kraju, pozivam Vas sve da se registrirate ako već niste (link sa lijeve strane: Kako komentirati postove), te iznesete svoja razmišljanja što bi mogli promijeniti u Promini, da bi nam svima bilo bolje.

Oznake: općina promina, Život u Promini

- 19:05 - Komentiraj post (5) - Link posta

ponedjeljak, 29.12.2008.

Badnja večer u Promini II dio

Prije nekoliko dana, objavio sam post „Badnja večer u Promini- fotografije“ (srijeda, 24.12.2008.)
U postu sam objavio fotografije Živih jaslica u Promini, i nekoliko riječi o samom događaju.
Javno sam zamolio „idejnog vođu“, začetnika ove ideje -Anitu Cotu da za promina.blog.hr napiše koju riječ o ovom lijepom događaju…
Još jednom upućujem sve čestitke Aniti, jer su sve reakcije na ovaj događaj pohvalne, ali joj se zahvaljujem i na tekstu koji je napisala.

Evo teksta:

Ako smo vam bar na trenutak uspjeli vratiti dašak tradicijske Badnje večeri i božićnih blagdana, ako ste osjetili toplinu u duši, svjetlost i vjeru u život, ima nade za nas.
O kršćanskoj tradicijskoj kulturi vezanoj za Badnji dan, možete čitati u raznim znanstvenim radovima. Objašnjena je simbolika, apotropejski karakter badnjaka, mistifikacija vatre... Navedeni su mnogi izvori, mnoga mjesta gdje su stari svjedočili o razlikama i promjenama kroz stoljeća, a moram napomenuti i da su razni oblici pučke duhovnosti snažno prisutni u svih Hrvata. Primjerice, u Promini smo svjedoci da se tradicija grobara nije ugasila niti u vrijeme najvećih komunističkih progona.
Ipak, Badnja večer u Promini, iako ritualno slična sa ostatkom Hrvatske i Hercegovine, bilježi i neke posebnosti, prije svega u broju badnjaka koji se unose na ognjište.
U pravilu se svugdje unose tri badnjaka, dva se postavljaju usporedo, a treći preko njih ukoso, ponegdje su se ložili unakrs na ognjištu, a ponegdje je došao i podložnjak (četvrti).
Na jugu Dalmacije palilo se onoliko badnjaka koliko je muških glava u kući, ali i za muškića koji će se u toj kući roditi iduće godine...
Kako li su znali da će biti muško bez ultrazvuka, tko bi znao!?
A tko se u nas još sjeća koliko se badnjaka unosilo, što se molilo, zašto svetom vodom škropilo, da li se posipalo žito po badnjacima, tko je palio sviću, kako se priporučivalo i što se učinilo s ugarcima ostalim od badnjaka?
Jesmo li pucanje izmislili onda kad su nam stigle petarde, kako su izgledale i što su to mačkule...?
Mnogi znaju ponešto, a naš Paško Marić Paiša – baš sve. Bio bi grijeh da zaboravimo dok su živi oni koji znaju.
Zahvaljujem se Jošku, Bari i Joji, djeci i mojim dragim prijateljicama, koji su bez puno mudrovanja prihvatili predstavljanje naše tradicije.
Spojili smo ga s običajem koji su franjevci proširili po crkvama, a traje još od 13. st. kada je sveti Franjo Asiški postavio prve – ŽIVE JASLICE. Oni koji su ih imali prilike vidjeti u drugim gradovima znaju da je to izniman događaj. Interesantno je da većina naših sudionika nije nikada vidjela žive jaslce i da su mnogi tek po završetku predstavljanja shvaćali što sam ja to htjela, a ipak smo to dobro izveli. Ponajprije stoga što su svi pristupili s posebnom angažiranošću i ozbiljnošću. Oni koji su prihvatili tu ideju uživali su u njenoj realizaciji jednako kao i ja.
Zahvaljujem se Tei i Bošku koji su po mišljenju mnogih bili zaista smjerni i dostojanstveni Marija i Josip, Gabrijelu, Anđelu i Mihovilu (primijetili ste da nose imena anđela, a to su i bili), Šimunu i Josipu (pastirima) i naravno Ivanu koji je vladao scenom i osmišljavao istu. Srela sam ga jutro prije kad sam išla u dućan. Ide Ivan u školu po knjižicu, a u ruci nosi neku veliku staru pilu. „Pa kud ćeš Ivane s tom starom pilom?“- pitam ga, a on da će sa Šimunom poslije upilati smrike za štalicu. Onda smo sakrili pilu iza pulta u dućanu da je bar u školu ne unosi.
Tako je to otprilike izgledalo.
A kraljevi?
Svaka čast. Pešo, Vinko i Drago su to kraljevski izveli.
A osvjetljenje, životinje, slama, kamenje, panji, zastori, Barini štapovi...?
A kreativne radionice u školi, prodaja božićnog nakita u humanitarne svrhe, prisutnost udruga, prekrasan bor na trgu, vrhunski bakalar kojeg je majstorski svario naš Ićo...?
Da trebalo je sve osmisliti, koordinirati, od nekih zamisli čak i odustati, ali dok god u Promini postoje ovakva djeca i ljudi, koje jednostavno zamolite da vam provuku neke žice, zabiju brokve, osposobe elektriku, pobrinu se za nekoliko kariola kamenja, nađu malo janje, tele ili da se dijete brine o magarcu i teletu, dakle dok god u Promini postoje ljudi „koji ne gledaju samo svoje interese“ Promina će živjeti.
Nije mi namjera bilo kakvo moraliziranje, ali na kraju moram dodati Papinu božićnu poruku Urbi et Orbi -„Budu li ljudi gledali samo svoje interese, naš će svijet sigurno propasti“.
Promina neće propasti dok god u njoj žive i u nju dolaze djeca i ljudi koje može ponijeti duh tradicijske Badnje večeri i živih jaslica.
Ja sam znala da će se radovati djeca, ali cilj nam je svima bio i da probudimo dječju radost u odraslih.
Mnogi nisu shvatili što se zbiva, nisu došli i sad im je žao.
Danima već slušam kako to neće propustiti iduće godine.
Pa, možemo ponovo!?Oznake: religija, Život u Prominia, općina promina

- 12:44 - Komentiraj post (2) - Link posta

srijeda, 24.12.2008.

Badnja večer u Promini fotografije

Današnje popodne je u Oklaju bilo posebno zanimljivo.
Općina je odlučila po prvi puta organizirati žive jaslice.
Kako je izgledala Badnja večer nekad, pokušali su prikazati članovi KUU Promina.
Organizacija nije bila nimalo laka jer je trebalo podijeliti uloge, urediti scenu, dovesti prave životinje, janje, tele, magarca… sve to uskladiti…
Trebalo je obaći naše najstarije i priupitati ih kako je to sve nekad bilo…
Nažalost, nisam prisustvovao ovom lijepom događaju, ali na svu sreću bio je Zvone Bare, te je napravio desetke fotografija da svima nama koji nismo bili tamo, fotografijama ispriča priču.


Na kraju, bilo bi lijepo pohvaliti sve koji su nam upriličili jedan ovako lijep događaj.
Najzaslužnija i najupornija u realizaciji ovog događaja bila je Anita Cota, ali i svi glumci zaslužuju sve pohvale (barem po pričanju nazočnih koji o svemu oduševljeno pričaju).
Ja se nadam da će Anita za promina.blog.hr napisati kratak osvrt na sve događaje koji su promakli „mom peru“, a dogodili su se ovih dana, i šteta bi ih bilo ne spomenuti….

Do tada, pogledajte fotografije živih jaslica u Promini, našeg vjernog fotografa prominskih događaja, Zvone Bare-kojem se ovim putem zahvaljujem na istima….

Fotografije pogledajte pod linkom:
http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202008/Badnja%20vecer%20u%20Promini%202008/


Oznake: općina promina, religija, Život u Promini

- 21:06 - Komentiraj post (5) - Link posta

nedjelja, 21.12.2008.

Sanacija odlagališta Dubrava

Prije dvadesetak dana objavio sam post pod naslovom:
„Gdje nestaje obećani novac?“
Tema posta je jasna iz naslova, a za primjer sam uzeo „Sufinanciranje programa sanacije službenog odlagališta komunalnog otpada „Dubrava“.
Ovo je nastavak tog posta, jer sam došao do nekih novih informacija.

Da vas samo podsjetim o čemu se zapravo radi, evo citata iz tog posta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Također se u članku navodi da je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo potpisao ugovore sa (kako se navodi u članku-citiram):

Ugovore su potpisati i načelnici Općine Promina u programu „službena odlagališta“ pod nazivom „Sufinanciranje programa sanacije službenog odlagališta komunalnog otpada „Dubrava“ u iznosu od 1.802.326,60 kuna uz učešće Fonda od 70% odnosno 1.261.628,62 kune, zatim načelnikom Općine Biskupija u programu „divlja odlagališta“ pod nazivom „Sufinanciranje programa sanacije divljih odlagališta“ u iznosu od 266.399,20 kuna uz učešće Fonda od 70% u iznosu od 186.479,44 kune i s načelnikom Općine Kistanje u programu „kante“ pod nazivom projekta „Nabava komunalne opreme“ u iznosu od 138.775,00 kuna, uz učešće Fonda od 80% odnosno 111.020,00 kuna.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Iz navedenog se može zaključiti da je za sanaciju odlagališta otpada Dubrava, Fonda za zaštitu okoliša trebao izdvojiti 70% iznosa troškova sanacije, i to 1.261.628,62 kune, a korisnik-općina Promina 540.000,00 kuna.

Što se dogodilo nakon potpisivanja ugovora 22.12.2007?

Općina Promina je trebala napraviti sljedeće (prema potpisanom ugovoru):

Korisnik (općina Promina) se tim ugovorom obavezala izraditi geodetski elaborat (snimku) kako bi se utvrdile količine odloženog otpada,
-Plan sanacije i troškovnik za provođenje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Dubrava“.

Fond je na temelju dostavljanih ugovora i priznatih računa dužan u roku 30 dana od dostavljanja platiti troškove izrade istih.

Korisnik se obavezuje izraditi geodetski elaborat, Plan sanacije i troškovnik za sanaciju predmetnog odlagališta najkasnije do konca OŽUJKA 2008 godine.
Ugovorene strane suglasno utvrđuju da se rok iz stavka 1. ovog članka smatra bitnim sastojkom Ugovora. Ako Korisnik u predviđenom roku ne izradi geodetski elaborat, Plan sanacije i troškovnik, ovaj Ugovor IMA SE SMATRATI RASKINUTIM.

Ako Fond na temelju pisane obavijesti Korisnika prije isteka roka iz stavka 1. ovog Ugovora ocijeni da geodetski elaborat, Plan sanacije i troškovnik nisu izrađeni u predviđenom roku iz objektivnih razloga, odnosno iz razloga na koje Korisnik nije mogao utjecat, ugovorne strane mogu dodatkom ovog Ugovora utvrditi novi rok za izradu geodetskog elaborata, Plan sanacije troškovnika.


Iz svega navedenog može se zaključiti, da od realizacije Ugovora nema ništa, ako se ne „izraditi geodetski elaborat, Plan sanacije i troškovnik za sanaciju predmetnog odlagališta najkasnije do konca OŽUJKA 2008 godine“.

Ožujak je bio davno, „Dubrava“ nije sanirana, i za pretpostaviti je iz svega navedenog da od sanacije za sada neće biti ništa.

Možda je najveći problem bio zbog stavke ugovora u kojoj se navodi da će Korisnik (Općina Promina) sudjelovati u programu sanacije sa 30% sredstava odnosno 540.000,00 kuna.

Tko je kriv što ovaj ugovor nije realiziran, zaključite sami…
Oznake: Odlagalište otpada Dubrava, općina promina

- 11:32 - Komentiraj post (3) - Link posta

utorak, 16.12.2008.

Komentar načelnika Paula Cote

Pod postom "KULA OKLAJ D.O.O. traži dva konobara" načelnik Paul Cota, napisao je sljedeći komentar:

Poštovani blogeri, nisam na vas zaboravio.
Ispričavam se što nisam na vrijeme odgovorio na ostatak pitanja, ali oni koji prate što i kako radim znaju da je to samo zato što nisam imao vremena.Za bajamnik je proveden natječaj, Po okončanju istog izabran je najpovoljniji ponuditelj u skladu sa zakonom i naputkom Ministarstva koje naglašava da vijeće ne smije donositi odluke suprotne zakonskim odredbama.
Nova odluka je poslana nadležnom ministarstvu koje daje konačni sud.

Za stipendiste je također proveden natječaj te formirano povjerenstvo za njegovu provedbu.
Po okončanju roka povjerenstvo je pregledalo pristigle ponude, a njihov izbor će se objaviti na oglasnoj ploči i u službenom vijesniku.

Ne znam što bih više dodao o otpadu u Čveljićima, a što do sad nisam rekao.
Mogu još jednom napomenuti da je Željko Džapo uporno negirao, na Vijeću i u medijima, da je on išta tamo dovezao, a priznao je tek kad su policija i inspekcija utvrdili počinitelja. Postupak je od početka vođen protiv nepoznatog počinitelja, a na kraju se ispostavilo da je on itekako poznat.
Zbog javno iskazanih sumnji građana te riječi župana ("da je dobro ne bi se bacilo u jamu") kao i nalaza Inspekcije zaštite okoliša (uklanjanje se nalaže isključivo putem ovlaštene osobe!), bio sam obvezan naručiti analizu karaktera otpada od zato ovlaštene institucije.
Ovlašenici Zavoda "Dr. A. Štampar", jednog od najstarijih i najcjenjenijih javnozdravstvenih zavoda u Europi, došli su Prominu, uzorkovali doveženi otpad, 10.11.2008, u 10,30 h.
Uzorkovanju je, također, prisustvovala inspektorica zaštite okoliša.
Rezultati analize bili su poznati 2.12.2008. u 14,13 h i prema mišljenju voditelja analize, analizirani uzorci pokazuju svojstvo toksičnosti i štetnosti za fito i zooplankton, a prema uredbi o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada spada u opasni otpad.
Predstavlja ili može predstavljati neposredan ili posredan rizik za jedan ili više dijelova okoliša.
Ova analiza, osim što govori o karakteru otpada, još više govori o karakteru onoga koji je taj otpad u Prominu dovezao.
Još bih napomenuo da je od 10,11,2008. do danas u Promini palo više stotina litara kiše po metru četvornom i, sasvim sigurno, jedan dio štetnih tvari isprale u podzemlje
Kad smo se kao djeca kupali na Krki, sjećate se da smo je se mogli napiti, a kad bi netko htio hladne vode samo je trebao malo dublje zaroniti.
Nije istina da rezultate analize nisam nikome dao na uvid, nego je istina da sam sve one koji to trebaju znati pozvao da dođu i izvrše uvid u izvješće o analizi. Istina je to da izvješća nisam umnažao i njima mahao okolo, jer na svakoj stranici izvješća stoji da se ne smiju umnožavati bez odobrenja izvršitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.
Mandat nisam dobio da o uočenim nepravilnostima šutim, a nisam dobio ni mandat za osobne obračune.
Željko Džapo je moj susjed i rođak, te mi je iznimno teško bilo ustrajati na činjenicama.
Svjestan sam moći i opasnosti kojima se izlažem, ali ovo nije moj osobni obračun, nego borba načelnika protiv nepoznatog počinitelja.
Mandat sam dobio da svoje znanje i sposobnost iskoristim maksimalno, u danim okvirima, za zaštitu i razvoj života u Promini.
Mandat za dovoženje i odlaganje otpada, bilo koje vrste, nije dobio nitko, niti će ga ikad dobiti.
Zamolio bih mlade Promince, u Promini i izvan nje, da ako već svoje znanje, moral i sposobnost ne koriste za zaštitu i suprostavljanje nasilju, da onda to isto znanje, moral i sposobnost ne stavljaju prešutno kao potporu tom istom nasilju.
Kao načelnik ću se i dalje suprostavljati svakom onom tko misli i promišlja nasilje.
Želim živjeti za Prominu, a ne od Promine, jer sam zato dobio mandat i zato sam plaćen.

Pozivam sve Promince da se pridruže u očekivanju Božića na Badnjak, 24.12.2008. uz ručak (bakalar i vino), na središnjem trgu, gdje ćemo zajednički okititi bor nakitom izrađenim rukama vrtićke, školske i djece s posebnim potrebama, rukama liječenih ovisnika.
Zajedničkom molitvom, oživotvorenjem tradicije "Badnjaka" i živih jaslica, suprotstavimo se globalizaciji nasilja, u medijima, školi, politici, općenito u društvu.

Sve što smo učinili dobro u Promini, učinili smo zajedno. Jedino zajedno možemo uspjeti!

Neka nam duh Božića podari zajedništvo i neka tišina Svete noći nadjača svu buku i nepravdu svijeta.

Božić ima dušu.
Vaš načelnik Paul Cota (paul 15.12.2008. 22:13)

Oznake: općina promina, opasni otpad

- 06:15 - Komentiraj post (3) - Link posta

petak, 12.12.2008.

Bajemi u Gluvačama opet zaboravljeni?

Sjećate se mog posta:”Sto dana Nove vlasti II dio”?
Tema tog posta jasna je već iz samog naslova posta.
Moja je namjera bila pokušati kroz 15. pitanja/odgovora novog Načelnika, pokušati ocijeniti prvih sto dana Nove vlasti u Promini.

Na sljedećih pet pitanja nikad nisam dobio pismeni odgovor (a od 10.10.08 prošlo je prilično dana):

11. Jeste li istražili je li općina Promina dala suglasnost i uvrstila u plan kamenolomu „Slava“ poviše Draga, „Girk Kaluna“ iz Drniša?
12. Da li će uskoro krenuti probna bušenja, istražni radovi za projekt navodnjavanja Vedrova polja?
13. Hoće li bajemi u Gluvačama konačno dobiti novog korisnika?
14. Hoće li uskoro firma “Viatoni” započeti sa sanacijom jame u Čveljićima, u koju je dovozila nepoznati otpad?
15. Koju bi ocjenu dali za prvih sto dana djelovanja Nove vlasti u Promini?

Naknadno sam poslao Načelniku upit I u svezi stipendija studentima I učenicima, no ni taj odgovor nisam dobio.

Ipak, na neka pitanja sam dobio odgovore, a da ih nisam ni postavio!
Namjerno sam pitanjima “provocirao” Novu vlast da vidim koliko je spremna igrati otvorenih karata, odnosno biti transparentna u svom radu.
Sami zaključite koji je odgovor na ta pitanja.

Na jedno od navedenih pitanja bi se posebno osvrnuo u ovom postu:
“Hoće li bajemi u Gluvačama konačno dobiti novog korisnika?”

Prilikom jednog susreta sa Načelnikom, postavio sam mu to pitanje, na što sam dobio sljedeći odgovor:

“Natječaj je gotov, I Gluvače će po svemu sudeći dobiti šest ljudi”
Upitao sam tko su tih šest ljudi?
Odgovor je bio “Neću ti reć, čut ćeš!”

Vrijeme prolazi, a ja čujem samo ćakule a one nam donose sljedeće:

Sjećate se ovog citata iz novina:

"Najveća plantaža badema u Hrvatskoj ona u Razvođu u Promini nakon dugih pravnih sporova i petnaest godina propadanja u 25-godišnji zakup dodijeljena je grupi građana iz Promine koju predvodi Rajko Žulj, vijećnik Općine Promina iz redova HSP-a, odlučilo je tako Općinsko vijeće Promine većinom glasova na svojoj sjednici jučer poslijepodne".

Tada sam napisao:

“Sad slijedi nastavak priče...

Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Općinsko vijeće Promine uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Baš me zanima koliko će vremena trebati nadležnom Ministarstvu za izdavanje suglasnosti?”
Bilo je to 07.09.2007, a od tada je prošlo prilično vremena.

Nastavaka priče je bilo podosta, ali priča još nema kraj!

Vratimo se na ćakule, koje kažu sljedeće;

Ministarstvo je na kraju poništilo odluku Općinskog vijeća, te je odlučilo preporučiti Općini Promina, da zemlju u Gluvačama dodjeli Ljilji Perić, (supruzi Anđelka Perića) jer se javila na natječaj sa najboljom ponudom.
Sve bi bilo OK da Majstor (Anđelko Perić) nije čovjek koji živi od svog rada I znoja, te se ne bavi politikom, I nema iza sebe jakih igrača, nego samo najveću farmu muznih krava u Promini....

Ali što ovo cijelo vrijeme Općinska Vlast radi sa tom preporukom Ministarstva?
Zašto im toliko treba za potvrđivanje odluke Ministarstva?

A kako je zapravo tekla ta cijela priča, ako imate vremena i volje, pročitajte u već objavljenim postovima na ovu “neriješivu” temu:


Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine
http://promina.blog.hr/2007/04/1622521158/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine.html

JAVNI NATJEČAJ OPĆINE PROMINA

http://promina.blog.hr/2007/05/1622618060/javni-natjecaj-opcine-promina.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine II dio
http://promina.blog.hr/2007/08/1623039746/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-ii-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine III dio
http://promina.blog.hr/2007/09/1623183128/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iii-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine IV dio
http://promina.blog.hr/2007/09/1623217654/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-iv-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine V dio
http://promina.blog.hr/2007/10/1623426967/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-v-dio.html
Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Promine 6. dio
http://promina.blog.hr/2007/11/1623580825/natjecaja-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-na-podrucju-promine-6-dio.html

Što mislite koliko će još vremena proći do riješenja ove "trakavice"?


Oznake: općina promina, Gluvače

- 22:31 - Komentiraj post (6) - Link posta

petak, 05.12.2008.

Otpad u Čveljićima kancerogen!

Priča o nezakonitom odlaganju otpada sumnjivog porjekla, započela je promjenom vlasti u Promini. Netko tko gleda cijelu situaciju sa strane, mogao bi zaključiti da se radi o osveti Nove vlasti prethodnoj, jer se za odlaganje otpada sumnjiči firma u vlasništvu Željka Džape/ bivšeg donačelnika Općine Promina.

Možda je najbolje da krenemo sa pričom od samog početka njenog pojavljivanja u medijima, kako bi lakše mogli shvatiti o čemu se radi.

Prvi članak koji sam pronašao a u kojem se spominje opsani otpad u Čveljićima, objavljen je u Slobodnoj Dalmaciji 23.08.2008. | 19:31 (napisala Matilda Jelčić) pod naslovom:
Sumnjivi otpad u jamama boksita , odnosno pod linkom:
http://www.slobodnadalmacija.hr/%C5%A0ibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/19648/Default.aspx

U članku se navodi sljedeće:

«Mještani zaselaka Marići i Čveljići u Promini jedva su pretrpjeli nesnosni smrad koji se danima širio s divljeg odlagališta otpada u Dolcu udaljenom samo stotinjak metara od njihovih kuća. U jamu nekadašnjeg rudnika boksita staru oko 150 godina nelegalno je odbačen materijal sumnjiva porijekla, tvrdi tako Prominjanin Rajko Žulj.
Ljudi koji tu žive zapisali su tablice kamiona tvrtke Viatoni u vlasništvu Željka Džape, bivšeg donačelnika Općine Promina iz HDZ-a, i popisali su imena vozača četiriju kamiona. «

Također se navodi i izjava Željka Džape:

Mi smo tamo odvozili jedino čistu zemlju. U tu jamu se građevinski otpad odlaže već 40 godina i ljudi to još uvijek često rade. Dobronamjerno smo čak očistili ono što je ostalo iza rata i obnove, te raskrčili put koji je javno dobro. Vlasnik jame nije Općina Promina, već Dalmatinski rudnici boksita, a inspekcija sve to jednostavno može provjeriti - kazao nam je Džapo.

Nakon tog članka, sljedeći se na istu temu mogao pročitati I u Novom Tjedniku;
Naslov: U jami Čveljića-Dolac ilegalno odbačen otpad
Link na članak:
http://novi-tjednik.hr/index.asp?dID=1599

Autor: Novi-tjednik u 12.9.2008 11:39:18 | NT šetemana

“Meni osobno je jedan od šofera potvrdio kako radi za Željka Džapu i kako otpad dovoze iz šibenske luke – kaže Stipan Džapo, dodajući kako je nekoliko puta upozoravao bivšeg načelnika Općine Promina o tome što se događa na odlagalištu u Docu, ali reakcije nije bilo”.
Novi načenik Općine Promina, Paul Cota tada je izjavio za Novi Tjednik:
Odmah po dojavi gospodina Stipana Džape kontaktirao sam nadležne inspekcije i pozvao policiju da izvrši očevid i utvrdi počinitelja. Međutim, policija nam je kazala kako se s ovim problemom treba pozabaviti komunalni redar, a njega Općina Promina trenutačno nema – kaže Cota, dodajući kako u sljedećih nekoliko dana očekuje i pismeni odgovor državnog inspektorata.

Samo nakon nekoliko dana (Subota/nedjelja 20. i 21. rujna 2008.) istom temom se bavi I Vijesnik u članku pod nalovom: “Promina se guši u otpadu”
Link na članak:
http://www.vjesnik.com/pdf/2008%5C09%5C20%5C16A16.PDF


Vijesnik nam donosi sljedeće nove informacije:

- “Više od 800 tona zemlje pomiješane s raznim otpadom koji se desetljećima nakupljao na području Luke Šibenik, na dijelu kod željezničko-industrijskogkolosijeka koji se proteklih mjeseci sanirao, završilo je u grotlu prominskih jama koje su ostale prazne nakon zatvaranja rudnika boksita prije više desetljeća. Da je riječ o materijalu koji potječe iz »Luke Šibenik«, utvrdila je inspekcija zaštite okoliša koju je na teren pozvao prominski načelnik Paul Cota revoltiran stalnim onečišćenjem prominskoga kraja.Inspektori zaštite okoliša naredili su tvrtki Viatoni iz Zagreba i njezinom vlasniku Željki Džapi da vrate u prijašnje stanje jame u zaseoku Čveljići kod Oklaja u kojoj je završilo više stotina tona otpada”.

Prvi post koji sam objavio na temu odlaganja otpada u Čveljićima na promina.blog hr-u nosio je naslov:

«Odvozi se otpad iz jama u Čveljićima?», a objavljen je četvrtak, 02.10.2008.

Tada sam napisao:“Baš me zanima hoće li sad Džapo stvarno spustiti u jame utovarivače I iz njih izvesti 800 kubika metrijala, koliko se procjenjuje da je u iste odložio.
Na koncu, koje je onda sljedeće odredište tog sumnjivog otpada?
Možda Mala Promina?”
Link na moj post je:
http://promina.blog.hr/2008/10/1625420304/odvozi-se-otpad-iz-jama-u-cveljicima.html

Sljedeća «lavina» novinskih naslova dogodila se nakon što je 07.10.2008. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljsktva na svojoj web stranici objavila sljedeće priopćenje:

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Kontakti /Glasnogovornica /Priopćenja /07.10.2008. -/
«Postupanje Inspekcije zaštite okoliša u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u jamu Dočina»

U nadzorima koje je provela Inspekcija zaštite okoliša utvrđeno je nezakonito odlaganje otpadnog iskopnog materijala iz Luke Šibenik d.o.o. u jamu Dočina koja se nalazi između zaseoka Čveljići i Marići u Oklaju, od strane tvrtke Viatoni d.o.o. iz Zagreba. Tvrtci Viatoni d.o.o. naređeno je uklanjanje navedenog otpada s predmetne lokacije putem ovlaštene osobe te su protiv nje podnesena dva optužna prijedloga predviđena Zakonom o otpadu za utvrđene nepravilnosti. Kaznu izriče nadležni sud.Zagreb, 07. listopada 2008.Ured glasnogovornice”

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

U ponedjeljak, 13.10.2008. nakon što sam pronašao ovo priopćenje, objavio sam isto na promina.blog.hr-u postu pod naslovom: Priopćenje Ministarstva zaštite okoliša...

Odnosno pod linkom:

http://promina.blog.hr/2008/10/1625464925/priopcenje-ministarstva-zastite-okolisa.html

Svima je poznato da se od početka do kraja ove priče utvrdilo da otpad postoji, tko ga je dovezao, te da ga isti treba i odvesti... ali tu je priča stala... do danas.

Danas (Datum objave 05.12.2008 16:05) u Jutarnjem listu možete pročitati sljedeće (zahvaljujem se blogerici «promatram, razmišljam" na komentaru koji me potakao na pisanje ovog posta):

Naslov: “U rudniku kod Oklaja 1500 tona kancerogenog otpada”
Link na članak:
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2008,12,5,,143907.jl

Iz članka izdvajam najzanimljivije:

“Analiza uzoraka otpada koji je neovlašteno bačen u okno bivšeg rudnika boksita u Oklaju, napravljena u Zavodu za javno zdravstvo “Andrija Štampar” u Zagrebu, govori da je riječ o opasnom otpadu. Istraženi uzorci potvrdili su da je otpad u jami, nedaleko od sela Čveljići i Marići, kancerogen, mutagen i otrovan - novinarima je na konferenciji za medije, a na temelju spomenute i na pressici podastrte analize, pojasnila dipl. ing. biologije Tanja Radić Lakoš, članica Županijskog vijeća HSP-a”.

“Nitko drugi nije zatražio tu analizu, pa čak ni inspekcija zaštite okoliša koja je izašla ne teren i utvrdila da je odlaganje nezakonito, otpad je iz poduzeća Luka d.o.o. dovezla i u okno zatvorenog rudnika odložila tvrtka Viatoni d.o.o. vlasnika Željka Džape. Uostalom, tvrtki Viatoni inspekcija je naložila uklanjanje otpada no - kako odrediti gdje odložiti taj otpad ako se ne zna kakva je sastava?!?”

Tko bi sljedeći trebao nešto poduzeti?

Hoće li se jame u Čveljićima sada konačno sanirati?

Kao i obično, vrijeme će nam donijeti sve odgovore....
Oznake: općina promina, opasni otpad

- 18:19 - Komentiraj post (14) - Link posta

četvrtak, 04.12.2008.

Da li ste čuli za PSGO?

Znate li što znači kratica PSGO?

Evo odgovora:

PSGO - Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka područja posebne državne skrbi

Kakve veze ima PSGO sa Prominom?

Krenimo sa pričom od njenog samog početka;

Prije nekoliko mjeseci, objavljen je natječaj pod naslovom:
“PSGO na područjima od posebne državne skrbi”.
Rok za prijavu: 31.07.2008.
Natječaj je objavilo “MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA i VODNOGA GOSPODARSTVA”

Projekt se financira iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Cilj Projekta je povećanje socijalne kohezije te gospodarski oporavak područja od posebne državne skrbi u odabranim županijama, a jedna od njih je I Šibensko-kninska.

Prihvatljivi potprojekti:
sredstva se odobravaju za potprojekte s programima pomoći ciljanim skupinama: izbjeglice, povratnici, nezaposleni, doseljenici, ugrožene i osjetljive skupine (npr. invalidne osobe, starije osobe), djeca i mladi te žene.
Prihvatljivi potprojekti su:
obrazovanje/kultura zajednice, pomoć raseljenim osobama i povratnicima, socijalne usluge za
obitelj, socijalne usluge za djecu i mlade, socijalne usluge za žene, socijalne usluge za starije osobe, socijalne usluge za invalidne i marginalne skupine, socijalne usluge za nezaposlene.

Prihvatljivi izdaci predloženog potprojekta uključuju: nabavku roba, usluga, opreme i, iznimno, vozila potrebnih za rad.

Ako vas zanima cijeli natječaj, možete ga pogledati pod linkom:
http://www.e-misija.info/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55


Na objavljeni natječaj, javili su se iz Promine:

-Kulturno-umjetnička udruga „Promina“ Oklaj, sa projektom „Budućnost u tradiciji“ - izrada i obnova prominskih narodnih nošnji
-Ukupna vrijednost projekta-376.470,59 kn
-Vrijednost PSGO darovnice-320.000,00 kn
Partner u Projektu je Šibensko-kninska županija koja pokriva razliku od 56.470,59 kuna.

Za ovaj projekt, saznao sam još prije nekoliko mjeseci, ali ga nisam htio objavljivati, dok nije cijeli natječaj završio, odnosno dok nisu službeno objavljeni projekti koji su odobreni za dobijanje sredstava.


Drugi projekt iz Promine uputio je novi Načelnik Općine Promina, (ali se u samom naslovu Projekta nigdje ne spominje Promina).
Ipak, uspio sam neslužbeno sasznati da se radi o sljedećem projektu:

-Udruga “Zvonimir”, projekt “Centar za poboljšanje kvalitete života obitelji, te jačanja položaja djece, odraslih i osoba” (baš tako piše-odraslih I osoba? Op.a?)
-Ukupna vrijednost projekta-470.588,24 kn
-Vrijednost PSGO darovnice-400.000,00 kn
Partner u Projektu je Općina Promina koja pokriva razliku od 70.588,24 kune iz svog Proračuna.

Više o projektima, vjerojatno će mo saznati onako “ćakulajući”, jer koliko mi je poznato, ni jedan ni drugi projekt nisu javno prezentirani, niti se to za sada planira-što na koncu I nije obaveza niti KUU “Promina”, niti Udruge “Zvonimir”.

Ipak, mislim da ne bi bilo loše prezentirati te Projekte Promincima/ zainteresiranoj javnosti, jer će se na taj način možda uspjeti uključiti još širi krug ljudi u realizaciju istih, a time bi I projekti mogli biti uspješnije realizirani. Pretpostavljam da je to zapravo I cilj ovakvih projekata?

Uglavnom, čestitam I KUU “Promina”, I “Novoj vlasti” na Projektima kojima će Promina unaprijediti “kvalitetu života” za novčano gledano, oko 700.000,00 kuna.

Oznake: općina promina, KUU Promina

- 20:26 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 30.11.2008.

Gdje nestaje obećani novac?

Često sam na blogu objavljivao kako su odobrena sredstva za asfaltiranje nekih cesta u Promini u iznosu od npr 200,000.00 kuna.
Svi se lijepo obradujemo vijesti, čekamo... čekamo... i na kraju zaboravimo je' se nešto trebalo, ili samo planiralo asfaltirati....
A gdje na kraju završi tih 200,000.00 kuna, ako ih je uopće i bilo?

Sad jedna malo konkretnija priča, jer mi se za ovu prethodnu ne traži članke iz kojih bi citirao tko je kad što obećao.

Sjećate se možda naslova «Potpisani ugovori za sanaciju zlarinskog komunlanog odlagališta i za izradu GIS sustava za unapređenje gospodarenja otpadom» koji je prije punih godinu dana objavljen u na web stranici http://www.sibenik.hr?
Vjerojatno ne, jer naslov nema nikakve veze sa Prominom, ali sadržaj koji se krije ispod tog članka donosi nam sljedeće:

“Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo i gradonačelnica Grada Šibenika Neda Klarić potpisali su danas Ugovor o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije dogovornog zatvorenog odlagališta komunalnog otpada Rašelja-otok Zlarin“, u programu „službena odlagališta“ u iznosu od 180.779,60 kuna uz učešće Fonda od 60% odnosno 108.467,76 kuna”.

Također se u članku navodi da je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinko Mladineo postpisao ugovore sa (kako se navodi u članku-citiram):

Ugovore su potpisati i načelnici Općine Promina u programu „službena odlagališta“ pod nazivom „Sufinanciranje programa sanacije službenog odlagališta komunalnog otpada „Dubrava“ u iznosu od 1.802.326,60 kuna uz učešće Fonda od 70% odnosno 1.261.628,62 kune, zatim načelnikom Općine Biskupija u programu „divlja odlagališta“ pod nazivom „Sufinanciranje programa sanacije divljih odlagališta“ u iznosu od 266.399,20 kuna uz učešće Fonda od 70% u iznosu od 186.479,44 kune i s načelnikom Općine Kistanje u programu „kante“ pod nazivom projekta „Nabava komunalne opreme“ u iznosu od 138.775,00 kuna, uz učešće Fonda od 80% odnosno 111.020,00 kuna.

Za Prominu i Promince je bitan dio priče u kojem se navodi:
Sufinanciranje programa sanacije službenog odlagališta komunalnog otpada „Dubrava“ u iznosu od 1.802.326,60 kuna uz učešće Fonda od 70% odnosno 1.261.628,62 kune.

Iz navedenog proizlazi da je u Promini trebalo biti sanirano odlagalište otpada Dubrava, u iznosu od 1.261.628,62 kune, a koliko je meni poznato, do danas skoro godinu dana nakon potpisivanja tog ugovora, na odlagalištu otpada «Dubrava», ništa se nije primjenilo...
OSIM....Moramo navesti da prominski komunalci više u Dubravu ne odvoze otpad, nego na odlagalište otpada Mala Promina....

A gdje su sada tih 1.261.628,62 kune, i zašto nisu uložena tamo gdje su predviđena?

Članak koji sam djelomično citirao nalazi se pod linkom:
http://www.sibenik.hr/news/news_item.asp?NewsID=852

Ali to nije jedini članak u kojem se spominjala sanacija odlagališta otpada «Dubrava».

Na web stranici http://energetika-net.hr/oie/vijesti/3658, pod naslovom:
Ugovori o sanaciji odlagališta (22.11.2007. Šibenik) navodi se sljedeće:

«Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao je ugovore o sanaciji divljih deponija, odlagališta komunalnog i gospodarskog otpada na području Šibensko-kninske županije. Ukupna vrijednost svih potpisanih ugovora je 3,4 mil. kuna, od čega će FZOEU osigurati 2 mil. kuna. Ugovori su potpisani s predstavnicima grada Šibenika i općina Promina, Biskupija i Kistanje. Pri tome se radi o sufinanciranju sanacije odlagališta Rašelja na otoku Zlarinu, odlagališta Dubrava i divljih odlagališta na području Biskupije, nabave novih kanti za smeće u Kistanjama te programa rješavanja otpadnih voda u tvornici aluminija Ivanal na Lozovcu. (B.L.)»

Sve je to lijepo...samo što se dogodilo sa tim projektom «Sufinanciranje programa sanacije službenog odlagališta komunalnog otpada „Dubrava“»?

Za dobijanje novca od bilo kojeg fonda, ministarstva, svima je poznato da je potreban program... projekt...
Ne padaju novci «kao kruške», netko ih treba zatražiti... netko odobriti... netko relizirati te projekte?

Pa gdje je ova priča na kraju «zapela»?
Tko je u ovom «lancu» zakazao?
Zar se nitko od onih "zatražio" ili onih "odobrio" nije zapitao gdje nastao problem?

I kako bi u jednom filmu iz prošlih vremena glavni junak rekao «Gde su pare Đole, tko ih je maznuo?»
Oznake: općina promina, Odlagalište otpada Dubrava

- 20:32 - Komentiraj post (1) - Link posta

ponedjeljak, 24.11.2008.

Prominci u „kazni“ II dio?

Taman sam kao dobru vijest u jednom od prošlih postova objavio:

Šibensko –kninska županija, raspisala je natječaj ( objavljen u NN 29.10.2008) pod nazivom:

“IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”

kad ono sljedni loša vijest, koja ima svoj “početak I kraj”, pa je najbolje da krenemo redom:

Buši se Promina radi navodnjavanja

U namjeri da poveća proizvodnju grožđa i drugih poljoprivrednih kultura u podnožju Promine, na području Vedrova polja između Razvođa i Oklaja, Šibensko–kninska županija odlučila je napraviti najmanje tri bušotine kako bi osigurala dovoljno vode za navodnjavanje. U prvoj fazi Županija je osigurala 250 tisuća kuna za izradu posebne studije navodnjavanja najmanje sto hektara u Vedrovu polju.
Objavljeno u Slobodnoj Dalmaciji (17.06.2008. | 21:38) pod linkom:

http://www.slobodnadalmacija.hr/%C5%A0ibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/11568/Default.aspx

Nakon toga se u službenom Vijesniku Šibenko-kninske županije moglo pročitati:

Petak, 08. kolovoza 2008. SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 7 - Strana 11

IZMJENE I DOPUNA PLANA nabave roba, radova i usluga u 2008.godini

U Planu nabave roba, radova i usluga u 2008.godini(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 14/07, 4/08 i 6/08) točka pod rednim brojem:
- 22. mijenja se planirani iznos:
“Predmet nabave: Studija navodnjavanja Promina
-idejno rješenje” Planirani iznos. 420.000,00 kn.
Rok izvršenja 2008. godina. Pozicija u proračunu: 259. I 260.
Postupak javne nabave: Otvoreni postupak.

Kako lijepo od Županije… Podligli su osigurana sredstva za tu namjenu sa 250 tisuća na čak 420 tisuća kuna….

Zatim se na službenoj web stranici Županije moglo pročitati:
Održana 42. sjednica Županijskog poglavarstva (22.10.2008 13:47:23)
“Poglavarstvo je donijelo Odluku o početku postupka javne nabave izrade hidrogeološkog elaborata o mogućnosti zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje Donjeg Polja i izrade istražne bušotine s probnim crpljenjem, te za navodnjavanje Vedrova polja u Općini Promina i izrade istražne bušotine s probnim crpljenjem”.Nakon toga se moglo pronaći u oglasniku javne nabave Narodnih novina sljedeći oglas:

POZIV NA NADMETANJE

Naslov:

IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM

Naručitelj:

ŠIBENSKO-KNINSKAŽUPANIJA

Krajnji rok za dostavu/preuzimanje ili uvid u dokumentaciju za nadmetanje
Datum: 25/11/2008(dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00 (OBRATITE PAŽNJU NA OVAJ DATUM!!!)
Datum:
30.10.2008 (OBRATITE PAŽNJU NA OVAJ DATUM!!!)
Oglas pogledajte pod linkom:

http://ponuda-jn.nn.hr/showtender.aspx?ENTRY_ID=3DB9081E-8949-4BB1-B285-2F7DA5D99E2C&action=showdetail&referrer=search&sessionid=

Istovremeno je objavljen oglas istog oglašivača pod naslovom:

“IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE DONJEG POLJA KOD ŠIBENIKA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”

Sad dolazi ono najzanimljivije:

OBJAVA O PONIŠTENJU NADMETANJA/ ISPRAVKU OBJAVE

Naziv predmeta nabave:

IZRADA STUDIJE O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNIH VODA ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA

Razlozi za poništenje postupka javne nabave: NIJEDNA PRISTIGLA PONUDA NE ISPUNJAVA UVIJETE NADMETANJA

Datum slanja objave: (dan/mj./god.) 12.11.2008 (obratite pažnju I na ovaj datum)
Ovaj oglas možete pročitati pod linkom:

http://ponuda-jn.nn.hr/(S(3ym23pzyzn51dm55znelce45))/showtender.aspx?ENTRY_ID=F765ECB3-C54F-4B72-83DD-C6DD89095A0D&action=showdetail&referrer=&sessionid=


Zar nije malo čudno što je već 12.11.2008 zaključeno da NIJEDNA PRISTIGLA PONUDA NE ISPUNJAVA UVIJETE NADMETANJA, kad je: “Krajnji rok za dostavu/preuzimanje ili uvid u dokumentaciju za nadmetanje
Datum: 25/11/2008(dan/mj./god.) Vrijeme: 10:00”

Da li je slučajnost da je natječaj za Studiju navodnjavanje Promine “propao”?

Istovremeno, za izradu hidrogeološkog elaborata o mogućnostima zahvaćanja podzemne vode za navodnjavanje "PODRUČJA GAJ U OPĆINI UNEŠIĆ", stigle su četiri ponude, i bez problema je već sklopljen ugovor sa jednim od njih točnije sa firmom GEOAQUA D.O.O., iz ZAGREBA-SESVETE. (Doduše i natječaj je bio ranije objavljen).
Link na ovaj oglas je:
http://ponuda-jn.nn.hr/showtender.aspx?ENTRY_ID=F2F34F5B-B16C-4E0C-AE06-527B3DC43C2D&action=showdetail&referrer=search&sessionid=Vjerojatno se samo radi o slučajnosti…
Što Vi mislite?
Oznake: općina promina

- 19:39 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 22.11.2008.

Svega pomalo

Malo mi je bilo neobično što zadnjih dana u novinama nije bilo baš nešto previše vijesti vezanih za Prominu.
Stanka je bila (srećom) kratkog daha i već nam stižu nove vijesti objavljene u Slobodnoj Dalmaciji i Novom tjedniku.
Zapravo, i ne radi se o novim vijestima, samo o «obradi» već dobro poznatih informacija.


Slobodna Dalmacija donosi nam članak pod naslovom:

“Žedni pored 'europskog' vodovoda” a možete ga pročitati pod linkom:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Dalmacija/Šibenik/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/30937/edni-pored-europskog-vodovoda.aspx

Tema članka je vodovod za Matase, Marasovine I Zeliće, odnosno najava novih ulaganja u isti u sljedećoj godini od strane Hrvatskih voda u iznosu od 2,9 milijuna kuna.
Kako novinar navodi: “Problem opskrbe vodom sela u Potprominju rješavat će se tijekom 2009”.
Rješavao se I ove godine, samo se nadam da će se “RIJEŠITI” u sljedećoj godini….

Novi Tjednik nam donosi članak pod naslovom:
“DAN PRIJE SMJENE Ispisao bjanko zadužnice na pola izvornog proračuna!?” a možete ga pročitati pod linkom:
http://novi-tjednik.hr/index.asp?dID=1860


Tema članka je “poslovanje” bivše vlasti u Promini.
Citirat ću samo dio teksta kako bi mogli zaključiti o čemu se radi:

- «Rađeni su nogostupi dužine 600 metara kakve nema niti Zagreb, sve se platilo 1,3 milijuna kuna, a Općina je ostala dužna 800 tisuća, također je rađen sustav odvodnje oborinskih voda, najprije dogovoren za 1,25 milijuna kuna, a na koncu se cifra popela na 2,7 milijuna kuna, izvođaču je sve isplaćeno bez aneksa ugovora, a Općina je ostala s dugom od 1,5 milijuna kuna – veli Cota te dodaje kako nitko normalan ne može raditi projekte skuplje no što je proračun Općine bez zatvorene financijske konstrukcije».

Kad bolje pogledate sve je to već poznata priča, samo ako je sve to tako kako se piše, zašto nitko nije završio na sudu gdje bi se dokazivala nečija krivnja, ili bi netko dokazivao svoju nevinost?

Ipak, ima I vedrijih priča od ove dvije navedene.

Velika samoposluga trgovinskog lanca “Djelo” koja bi se uskoro trebala otvoriti u “Jokinoj kući” uređuje se prilično brzo.
Prema nekim informacijama, smoposluga bi trebala proraditi već u prosincu.

Radovi na staračkom domu, također dobro napreduju.
Trenutno se vrše pripreme za izgradnju bio-pročišćivača na novoj poziciji, ali istovremeno se odklanjaju I nedostatci na uređenju interijera staračkog doma, kao I bojanje vanjske stolarije.
Nitko ne prognozira datum otvaranja doma, ali bitno je da su radovi krenuli, pa će I taj problem brzo biti riješen.
Sada vjerojatno više nema dileme tko će upravljati domom, pa će sve ići mnogo lakše.
Lijepa vijest je (premda možda za neke ne tako važna), u stvari lijep je pogled na Metal-sint noću.
Dugo je trebalo firmi Metal-sint da obnovi svoje radne prostore koji su u ratu bili temeljito opljačkani, devastirani. Firma koja je prije rata brojila preko 120 radnika-što je za naš kraj jako puno, u ratu je “pala” na samo 15-ak radnika.
Velikim trudom I mukom kako rukovodstava, tako I tih preostalih radnika, Metal-sint danas broji preko 60-ak radnika.
Tvronica je iz godine u godinu sve uređenija, lijrpša, I na red je konačno došla vanjska rasvjeta.
Baš mi je gušt navečer vidjeti kako “tvornica svjetli”, simbol je to povratka života u Prominu.

Još je jedna vijest koju sam skoro zaboravio.

Šibensko –kninska županija, raspisala je natječaj ( objavljen u NN 29.10.2008) pod nazivom:
“IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”
Ovo je dobra vijest za sve koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u Gluvačama, jer bi se realizacijom ovog projekta mogli navodnjavati vinogradi, bajemi, novi voćnjaci…
Doduše, problematika navodnjavanja obrađena je u dokumentu:
“PLAN NAVODNJAVANJA ZA PODRUCJE ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE”, koji se može pronaći pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/projekti/Plan%20navodnjavanja/PLAN%20NAVODNJAVANJA.pdf


To bi za sada bilo to....

Oznake: Vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, općina promina, Djelo, Oklaj, Navodnjavanje Vedrova polja, Metal-sinat

- 20:15 - Komentiraj post (3) - Link posta

utorak, 18.11.2008.

Prominci u „kazni“?

Smjena vlasti u Promini, ne može proći nekažnjeno.

Ne za one koji su smijenjeni, nego za one koji su se drznuli podignuti glas i usprotiviti se dugogodišnjoj nesmjenjivoj vlasti.
Odmah nakon smjene vlasti u Promini, razgovarao sam sa jednim od „aktera“ za neke nemilih događaja.
Njega je zanimalo moje viđenje situacije, kao i mogućnost da se aktivno uključim u „politički život Promine“.
Razgovarali smo prilično dugo, ali ukratko rekao sam mu sljedeće:
Promini su potrebne promjene, ali bojim se da je još prerano za njih…
Bojim se da će se akterima ovih događaja dogoditi ista sudbina kao i „proljećarima“ sedamdesetih godina… Doduše neće nitko završiti u zatvoru, ali bi neki mogli „nestati“ iz političkog života…osjetiti moć „izolacije“ kako vlasti tako i naroda…
Ipak, njihova „pobuna“, donijet će promjene, i neke stvari će se ipak promijeniti na bolje, ali naravno te će zasluge pokušati netko drugi prisvojiti…
Prave promjene u Promini moguće su tek za dvadeset do trideset godina, ako tada u Promini uopće bude stanovnika…
Moj angažman u „prominskoj politici“ odbio sam, jer mislim da kao Urednik promina.blog.hr-a ne bi smio stati „ni na jednu ni na drugu stranu“… te bi morao biti nepristran u svom gledanju i opisivanju događaja….
Kako će proći moje prognoze razvoja događaja, pokazat će vrijeme…

Ali neki odgovori se već mogu isčitati iz dnevnih događaja, kao npr:

Danas (14.11.2008), u Uredu župana potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratne potpore između Šibensko-kninske županije, Fonda za regionalni razvoj i gradova/općina Drniša, Knina, Skradina, Kijeva, Ružića, Ervenika, Civljana, Biskupije, Kistanja i Unešića.

Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu od 7.223.899,00 kn, koja Fond za regionalni razvoj dodjeljuje jedinicama lokalne samouprave za financiranje infrastrukturalnih i gospodarskih projekata u Šibensko-kninskoj županiji. U ime Šibensko-kninske županije Ugovore je potpisao župan Goran Pauk, s predsjednikom Uprave Fonda za regionalni razvoj mr. Danijelom Žambokijem i gradonačelnicima i načelnicima navedenih općina, osim Općine Kijevo koja će Ugovore potpisati naknadno.

Članak je pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/index.asp?dID=359

Vjerojatno primjećujete da jedino općina Promina neće dobiti nikakva sredstva!?
Zašto je to tako?
Ove godine iz tih se sredstava trebala ako se ne varam urediti „Žagra“, ali pošto je to „privatni“ projekt bivšeg Načelnika, on ga je nakon smjene odnio kući….
Župan će vjerojatno reći da Prominci nisu imali nikakav projekt, jer je nova vlast u Promini nesposobna da ih izradi… ali kad se na vlast vrate članovi njegove stranke, bit će opet kruha, mira i igara…

Eto, tako naša Žagra opet ostade neasfaltirana…
Nije ni prvi ni zadnji put…
Oznake: općina promina

- 20:17 - Komentiraj post (3) - Link posta

četvrtak, 06.11.2008.

Proračun općine Promina za 2008. godinu.

Prije dan dva, jedan komentator me zamolio da objavim Proračun općine Promina za 2008. godinu.
Proračun bi bilo zanimljivo vidjeti na početku godine, kako bi čovjek znao čemu se može nadati.
Nažalost, taj proračun je postao javan objavom u Ponedjeljak, 12. svibnja 2008. u SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Broj 4 - Strana 49.


To bi bilo dobro, kad bi taj vijesnik na webu bio objavljen taj isti dan kad je navedeni broj tiskan, ali nažalost trebalo je pričekati još dva mjeseca kako bi se isti mogao pročitati na web stanici Županije.

Evo samo dio proračuna...


PRORAČUN Općine Promina za 2008.godinu
PRIHODI 10.391.079
UKUPNO RASHODI 10.391.079
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK 25.000


A. RAČUN PRIHODA I IZDATAKA
Broj računa VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA PLAN
UKUPNO PRIHODI /PRIMICI 10.416.079
6 Prihodi poslovanja 10.391.079
61 Prihodi od poreza 1.122.779
611 Porez i prirez na dohodak 1.083.000
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.020.000
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 36.000
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 27.000
613 Porezi na imovinu 14.779
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju,zgrade,kuće i ost.) 2.779
6134 Povremeni porezi na imovinu 12.000
614 Porezi na robu i usluge 25.000
6142 Porez na promet 10.000
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 15.000
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 8.523.900
633 Pomoći iz proračuna 774.900
6331 Tekuće pomoći iz proračuna 774.900
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 7.749.000
6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 7.749.000
64 Prihodi od imovine 561.000
641 Prihodi od financijske imovine 1.000
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 1.000
642 Prihodi od nefinancijske imovine 560.000
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine 60.000
6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 500.000
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 183.400
651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.000
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 3.000
652 Prihodi po posebnim propisima 180.400
6521 Prihodi državne uprave 200
6523 Komunalni doprinos 10.000
6523 Komunalne naknade 169.000
6524 Doprinosi za šume 200
6526 Ostali nespomenuti prihodi 1.000
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 25.000
71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 20.000
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogastava 20.000
7111 Zemljište 20.000
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 5.000
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 5.000
7211 Ostali stambeni objekti 5.000
3 RASHODI POSLOVANJA 1.975.879
31 Rashodi za zaposlene 638.477
311 Plaće 530.960
312 Ostali rashodi za zaposlene 16.192
313 Doprinosi na plaće 91.325
32 Materijalni rashodi 852.600
321 Naknade troškovima zaposlenim 20.500
322 Rashodi za materijal i energiju 352.000
323 Rashodi za usluge 300.100
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.000
34 Financijski rashodi 25.000
342 Kamate za primljene zajmove 15.000
343 Ostali financijski rashodi 10.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 162.902
363 Pomoći unutar opće države 162.902
37 Naknade građanima i kućanstvima 184.000
372 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 184.000
38 Donacije i ostali rashodi 112.900
381 Tekuće donacije 92.900
385 Izvanredni rashodi 20.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.415.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.115.200
421 Građevinski objekti 7.780.200
422 Postrojenja i oprema 70.000
426 Ostala nematerijalna imovina 265.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000

Ili nekoliko izvučenih stavki koje su zanimljive:

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.500
3233 Usluge promidžbe i informiranja 16.000
4221 Uredska oprema i namještaj 20.000
Aktivnost: Uređivanje javnih zelenih površina 10.000
Aktivnost: Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu 250.000
4213 Asfaltiranje lokalnih prometnica 500.000
4213 Izgradnja nogostupa modernizacija prometniceŽ 6056 1.480.000
4214 Vodovod Oklaj-Zelići 2.600.000
4214 Sanacija lokalne (distribucijske)vodovodne mreže 400.000
4214 Precrpna stanica Lukar 120.000
4214 Autobusna stajališta 90.000
Kapitalni projekt:04-Sanacija odlagališta “Dubrava” 1.600.000
Program: Prostorno planski dokumenti 250.000
Aktivnost: Sufinanciranje programa predškolskog obrazovanja 120.000
Kapitalni projekt: Uređenje objekta dječjeg vrtića 585.200
Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta 250.000
Aktivnost: Usluge prijevoza učenika srednjih škola 37.100
Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete 5.000
Aktivnost: Djelatnost kulturno umjetničkih društava 30.000
Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na građ.objek.-Kulturni centar Oklaj 300.000
4214 Športski i rekreacijski tereni (žagra) 180.000
3721 Stipendije u novcu 96.000
Aktivnost: Pomoć za ogrjev 57.000

Koliko je stavki proračuna realizirano, to znate i sami...

Ako vas zanima cijeli proračun naše Općine i još neke zanimljive odluke Općinskog vijeća, onda posjetite link:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2008/04.pdf

Dokument jeste malo „veći“, ali ako vas zanima....

Oznake: općina promina

- 06:47 - Komentiraj post (3) - Link posta

utorak, 04.11.2008.

Župan Goran Pauk „neslužbeno“ u Promini?

Staracki dom Oklaj

Radovi na uređenju staračkog doma, kako sam u prethodnom postu najavio, konačno su započeli.
Za danas je prema neslužbenim informacijama bio najavljen dolazak u Oklaj župana Šibensko-kninske županije Gorana Pauka, ali i nekog iz nadležnog ministarstva.
Ova informacija točna je bila samo u prvom dijelu, jer je Oklaj posjetio samo župan Pauk, ali i dožupan (kojem uvijek zaboravim ime).


Zamoljen da prokomentira za „Županijsku panoramu“ nezadovoljstvo „Prominske vlasti“ što posjet nije službeno najavljen, Župan je odgovorio da ovo nije službeni posjet, da nema nikakve ceremonije otvaranja radova na domu… nego se samo osobno htio uvjeriti da su radovi stvarno započeli…. te da zbog svega navedenog nije smatrao važnim obavijestiti iste o svom dolasku…
Izjavio je također da se završetak radova planira u roku od 90 dana, te da će tada starački dom od ministarstva preuzeti Županija, kao i sve ostale domove u našoj županiji.
Zapošljavat će tridesetak djelatnika, a raspolagat će sa stotinjak kreveta.

Djelatnici firme „Đurkin“, cijeli dan su radili na demontaži bio-diska sa stare lokacije, a u sljedećih nekoliko dana, trebali bi započeti sa pripremom nove pozicije na koju će se smjestiti.
Kako stvari stoje, bio-disk bi trebao biti smješten odmah do glavne prometnice.
Na pitanje najbližih susjeda čestice na koju se smješta bio-disk hoće li biti ikakvih neugodnih mirisa od tog uređaja, jedan od djelatnika je navodno izjavio „da 'oće… ja znam jedno selo u kojem smo ugradili ovakav pročišćivač, i kad se on zaglavi… smrdi cijelo selo!“

Da se vratim na posjet Župana…

Ja sam vam prepričao što sam vidio na „Županijskoj panorami“, ali tu je uvijek Matilda Jelčić Stojaković, koja svojim člancima često prati događaje u Promini.

Na web stranici Radio Drniša, u članku pod naslovom:
„Započeli radovi na završetku Doma za starije i nemoćne osobe u Oklaju“
možete pročitati sljedeće:

„Na obilasku doma i otvaranju radova na sanaciji, koji će u konačnici dovesti do stavljanja doma u funkciju, nisu bili domaćini aktualna općinska vlast Općine Promina koji, doznajemo, nisu bili ni pozvani na radni sastanak sa izvođačem.
Na pitanje zašto župan Pauk je kazao:
- Dom je bio gotova priča za vrijeme bivše vlasti a ne aktualne. Poznato je da je u Općini Promina došlo do smjene. (HDZ je smijenjen i na vlasti je koalicija HSP/HSS op.a.)
Politička garnitura koja trenutno obnaša vlast u Općini Promina krenula je putem za koji ja mislim da nije ispravan.
Putem ukazivanja na prijašnje nepravilnosti pa čak i izmišljanja nepravilnosti smijenjene vlasti. To nije put kojim bi bilo koja Općina mogla ostvariti neke svoje pozitivne razvojne projekte. Pravilan put znači okrenuti se prema nečem novom i nadograditi postojeće, što se u Promini ne radi.

Prozivanje poput, primjera radi, za vodovod Marasovine Matasi Zelići da je to problem bivšeg načelnika koji im je obećavao da je sve u redu, nije pravi način.
Niti ih je bivši načelnik to uopće mogao uvjeravati jer nije bio uključen na takav način u tu priču. On nije osmišljavao taj projekt a nije ga ni odobravao.
Sve se radilo u ingerenciji Europske unije. Istina je da je rađena jedna trasa vodovodnog dijela. Na žalost onaj tko je radio projekt nije predvidio da od samog starta, znači od neke od vodospreme pa dalje, da je stanje trase takvo da traži širu sanaciju.
Međutim i tu smo napravili ono što je potrebno.
Sa Hrvatskim vodama smo dogovorili investiciju i već početkom godine jer u ovoj više nema novca oko 2 milijuna i 900 tisuća kuna osigurano je u planu Hrvatskih voda za 2009. godinu za rekonstrukciju trase za naselja za koji je taj vodovod predviđen da ga i dobiju, kazao je župan Pauk u Oklaju“. (Kraj citata)

Sad je sve očitije da postoji sukob između županijske vlasti i lokalne vlasti u Promini.
Očito je i to da nije bilo smjene vlasti, da se ni Županija baš ne bi žurila rješavati probleme u Promini.

Članak na web stranici Radio Drniša pogledajte pod linkom:

http://www.radiodrnis.hr/novosti/041108.htmlOznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju, Vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, općina promina

- 19:52 - Komentiraj post (2) - Link posta

nedjelja, 02.11.2008.

Sto dana Nove vlasti III dio

Dobio sam odgovore Načelnika na još pet pitanja koja sam postavio povodom 100 dana “Nove vlasti” u Promini.
Odgovori su stigli u obliku komentara pod jednim od postova, a ja ću izvorni komentar načelnika Paula Cote promjeniti samo umetanjem pitanje ispre njegovih odgovora.

Evo komentara/odgovora Paula Cote.

· Bog Sany!
Posla puno a vrimena...
pokušat ću odgovorit na neka od postavljenih pitanja, pa krenimo redom.

6. Da li je završeno uređenje dječjeg vrtića, I da li je istina da se planira prenamjena istog?

Uređenje prostora namijenjenih za dječji vrtić je skoro pri kraju. rok za dovršetak radova je kraj godine.
pitanje je : koji prostor je bolje prilagođen za boravak djece tog uzrasta? da li je to okruženje gdje su sad, ili novo, uz prometnicu, na katu, bez dvorane...


7.Uređuje li se uskoro središnji trg u Oklaju (fontana, klupe, rasvjeta)?

Uređenje središnjeg trga može se izvesti na više načina.
općinski proračun je više nego skroman. vlastitim sredstvima ne može se puno toga napraviti. za dobit novac iz nekog od fondova potrebni su kvalitetni projekti, sa svim sastavnicama, no osnovni preduvjet je riješeni imovinsko-pravni odnosi. općina se do sada nije uknjižila na vlasništvo koje joj pripada. dakle prvo se trebamo uknjižiti, izraditi projektnu dokumentaciju (projekt gratis bi dobro došao), pa sačekati natječaj, prijaviti se, proći na natječaju, raspisati natječaj za izvođača radova, natječaj za nadzor, i tek onda pristupiti radovima, te po okončanju izvršiti tehnički prijem radova i dobiti garanciju na izvedene radove. (oni kojima je ovo struka sigurno bi dodali i još neki detalj)
skup i dugotrajan postupak.
ili...8.Hoće li se graditi precrpna stanica u Lukaru?

Hoće
pitanje je kad. općina je naslijedila gotovo 3 mil. duga za izvršene a neplaćene radove. mislite da se o tom raspravljalo na općinskom vijeću, ili da je bilo uopće upoznato?
ma koliko izgradnja procrpnice bila jednostavna, mora se napravit projekt i cijela procedura...
treba li napominjati da projekt iste ne postoji?

9. Hoće li ikad biti izvršena „-nabavka i ugradnja montažnih autobusnih stajališta“, plan je bio proljeće 2007,?

Hoće
dobro si rekao da je to bio plan proljeće 2007.
odgovor opet ne može biti spektakularan, već više dosadan. da bi se nešto realiziralo treba osigurati sredstva, napraviti projekt, natječaj... ponavljam se znam, ali takva su i pitanja, a sva se svode na jedno hoće li nova vlast ili još jednostavnije:
hoće li novi načelnik izgraditi ono što je bivši obećao?

10. Da li je starački dom sada pod Županijskom upravom, s obzirom da je ona objavila natječaj za nadzornog inženjera, za radove završetka doma?

Nedavno kad smo razgovarali o tom rekao sam ti da ne zaključuješ unaprijed.
činjenica je, da je županija dobila ovlasti od ministarstva zdravstva za izbor nadzora nad izvođačem radova, a ministarstvo je investitor i vlasnik doma za starije i invalidne osobe. tko će to biti po završetku radova i otvaranju istog?, to je nešto što čim se uopće ne želim opterećivati, jer takav dom treba sufinancirati u njegovom budućem radu, i u punoj popunjenosti, on će za vlasnika predstavljati golemu financijsku obavezu.

ovo je drugih pet. moram se ispričati ali stvarno nisam stigao. komentare nisam stigao ni pročitati, ali bih volio da se svi oni koji žele i mogu pomoći, jave e-mailom na opcina-promina@si.t-com.hr
dnevno mi pristiže 40-tak mailova, što natječaja, što prijepiske službene ali i podosta pisama i upita građana.
smatram da je ovakav oblik komunikacije puno korisniji i neposredniji. moja e- vrata svima su otvorena. ne očekujem nikakve pohvale ali bih i kritike volio dobiti od konkretnih osoba, jer često nije važno što je rečeno nego tko je to rekao.
blogosfera je demokracija u punom i vrlo sirovom obliku. pristajući na nju, izložio sam se otvorenom i bespoštednom kritizerstvu imaginarnih osoba, nejasnih namjera, koji sve što napišem mogu protumačiti na način da potpuno izokrenu smisao napisanog, i otkriju „skrivene namjere“ i djelovanje iz „niskih pobuda“.
svim onima koji me pokušavaju obraniti pred napadima bezličnih, poručujem da me ne brane, jer to nema smisla.
znam da ja nisam najbolji načelnik kojeg je promina imala ili kojeg će imati, ali nisam se bojao prihvatiti izazov. kad su me pozvali i zamolili da prihvatim funkciju načelnika, bio sam pri kraju pripremnog ciklusa sa hrvatskom košarkaškom reprezentacijom U-20, i zadnje što mi je tada bilo na pameti jest plaća načelnika.
vratio sam se iz Zagreba sa suprugom i 4 sina u svoju Prominu u kojoj sam rođen i odrastao a da ni ja ni supruga nismo imali nikakav posao ni u promini ni u okolici, niti smo dobili m2 ni kunu od obnove ili od nekog drugog. Promina je mjesto u kojem namjeravam i dalje živjeti, saditi vinograde, ići na nedjeljnu misu a popodne na balote...
moja promina je bila ugrožena s novih 250 ha kamenoloma, s 880 tona smeća iz šibenske luke, s transfer stanicom za smeće u Manojlima, a meni je ponuđena prilika da to spriječim i zaustavim.
( možda sam trebao čekati da se takav plan usvoji, pa onda pametovati, ili danas isti takav plan usvojiti?)
hoću li to uspjeti ne ovisi samo o meni, već i o svima vama koji ste upoznati s tim. dokažite mi da promina nije draga samo meni već i vama. pomozite da je zaštitimo. javite se ima načina da situaciju preokrenemo na bolje već sutra.
vrijeme je za promjene, jeste li spremni prihvatiti promjene ili ćemo sve po starom? (paul 01.11.2008. 21:32)


Zahvaljujem se Načelniku na odgovorima, ali I na popratnom komentaru, te se nadam da ćemo uskoro dobiti I preostalih pet odgovora.

Možda ja precjenjujem komentiranje Načelnika na promina.blog.hr-u, ali mislim da je to veliki korak na uspostavljanju bolje komunikacije između vlasti I građana-mogućnosti I želja.
Znam da ponekad “zaključujem unaprijed”, ali kad bih ja-ili kad bih govorio u ime svih komentatora mi kao građani dobijali više informacija iz Općine, onda se to vjerojatno ne bi događalo.
Ruku na srce, od kad se promjenila vlast, na tom polju se dosta učinilo, I mislim da smo sada sasvim solidno zastupljeni u dnevnim novanama, sa raznim informacijama iz Promine.
Mislim da bi velika stvar bila kad bi novinari mogli biti pristuni I pri radu Općinskog vijeća, te saznati iz prve ruke kako naši vjećnici gledaju na probleme u Promini.

Oznake: općina promina, Dječji vrtić Oklaj

- 05:56 - Komentiraj post (2) - Link posta

četvrtak, 30.10.2008.

Stipendije za prominske učenike i studente

Danas sam dobio natječaj koji će zanimati studente i učenike koji traže stipendije, a objavljen je na oglasnoj ploči u općini Promina.
Mislio sam natječaj objaviti djelomično ili opisati o čemu se radi…, ali onda bi morali „gnjaviti“ općinare za dodatne informacije.


Evo natječaja u cijelosti:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na temelju Članka 11 pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja studenata općine Promina, klasa: 504-01/07-01/1, ur.br : 2182/09-077-01, od Ol.kolovoza 2007 godine i i pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o uvjetima i kriterijima za stipendiranje studenata općine Promina klasa : 604-01/08-01/1, ur.br :2182/09-08-01, od 19.rujna 2008 godine općinsko poglavarstvo objavljuje


NATJEČAJ
Za dodjelu stipendija učenicima i studentima u šk/ak 2008/2009 godini

I.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju
A) STUDENTI- koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete :
- da su državljani RH
- da su redovni studenti s prebivalištem na području općine Promina
- da imaju uspjeh na kraju srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,00 (studenti prve godine), odnosno da su upisali narednu godinu
(studenti druge, treće i četvrte godine )
B ) UČENICI - koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete
- da su državljani RH
- da su učenici srednje škole s prebivalištem na području općine Promina a koji školu pohađaju izvan područja Šibensko-Kninske Županije
- da imaju uspjeh na kraju osmogodišnjeg obrazovanja najmanje 4,00, odnosno da su se upisali u naredni razred srednje škole ( učenici drugog,trećeg i Četvrtog razreda).

III.
Kriterij za dodjelu stipendija je uspješnost u dosadašnjem dijelu školovanja
Uspješnost na kraju osmogodišnjeg odnosno srednjoškolskog obrazovanja utvrđuje se
Jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne 2 godine školovanja, tako da se zbroj
pojedinačnih ocjena ili predmeta za 2 godine podijeli s ukupnim brojem predmeta.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu imaju oni koji su upisali bez
uvjeta u odnosu na one s uvjetom.
Pravo prvenstva između studenata koji su upisali narednu godinu bez uvjeta imaju oni s boljim prosjekom ocjena.
Pravo prvenstva između učenika imaju oni koji imaju bolji prosjek ocjena
III.
Stipendije se dodjeljuju za 12.mjeseci računajući od 01.studenoga 2008 godine, a za učenike od 01 .rujna 2008 godine.
Mjesečna stipendija za studente iznosi 750,00 kuna, a za učenike 500,00 kuna
Natječaj traje 15 dana od dana objave u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči općine Promina

Stipendija se vraća ako stipendist bez opravdanog razloga ne završi godinu školovanja i u roku ne dostavi podatke o tijeku školovanja i o zaposlenju. Stipendija se ne dodjeljuje studentima koji su zaposleni
Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u roku 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči općine Promina. na adresu : općina Promina, općinsko poglavarstvo-Put kroz Oklaj 129, u zatvorenoj omotnici s naznakom « ZA NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJE «

Uz molbu treba priložiti za studente :
- potvrdu o redovnom upisu na fakultet u ak/god.2008/2009
- prijepis ocjena u 2 posljednje godine školovanja za studente prve godine
- prijepis ocjena s prethodne godine studija
- preslika domovnice
- potvrda o prebivalištu za sve članove zajedničkog domaćinstva
- ovjerena izjava da nije zaposlen
- broj žiro računa banke
Uz molbu treba priložiti za učenike
- potvrdu o upisu u srednju školu izvan Šibensko-Kninske Županije
- potvrdu o prebivalištu za sve članove domaćinstva
- svjedodžbu ili prijepis ocjena za 2 posljednja razreda škole
- prijepis ocjena za prethodni razred
- preslika domovnice
- broj žiro računa banke

IV.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči općine Promina u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija.
U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može poslati pismeni
prigovor na listu povjerenstvu.
Odluka o prigovoru je konačna.
Konačna lista s odlukom o dodjeli stipendije objavit će se na oglasnoj ploči općine Promina.
Na temelju odluke o dodjeli stipendije Načelnik općine Promina potpisat će ugovor o korištenju stipendije
U Oklaju, 01.listopada 2008 god.

NAČELNIK : Paul Cota

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Oznake: općina promina, Školstvo u Promini

- 12:07 - Komentiraj post (5) - Link posta

utorak, 28.10.2008.

Sto dana Nove vlasti II dio

Prošli post pod naslovom “Sto dana Nove vlasti...” u kojem sam objavio odgovore načelnika Paula Cote na mojih pet od petnaest postavljenih pitanja… bio vam je toliko zanimljiv da je dobio puna dva komentara.
Od objave tog posta prošlo je desetak dana, I odgovore na ostalih deset pitanja nisam još dobio.
Na “prečac” zaključujem da Vas ta pitanja/odgovori ne zanimaju, ali ni Načelnik sa baš ne žuri sa odgovorima….pa čemu onda uopće pisati na tu temu?

Ipak, evo preostalih pitanja koja sam poslao Načelniku, a odnose se na “budućnost” Promine…I još čekaju svoj odgovor…


6. Da li je završeno uređenje dječjeg vrtića, I da li je istina da se planira prenamjena istog?

7.Uređuje li se uskoro središnji trg u Oklaju (fontana, klupe, rasvjeta)?


8.Hoće li se graditi precrpna stanica u Lukaru?


9. Hoće li ikad biti izvršena „-nabavka i ugradnja montažnih autobusnih stajališta“, plan je bio proljeće 2007,?

10. Da li je starački dom sada pod Županijsom upravom, s obzirom da je ona objavila natječaj za nadzornog inženjera, za radove završetka doma?

11. Da li ste istražili je li općina Promina dala suglasnost i uvrstila u plan kamenolomu „Slava“ poviše Draga, „Girk Kaluna“ iz Drniša?

12. Da li će uskoro krenuti probna bušenja, istražni radovi za projekt navodnjavanja Vedrova polja?

13. Hoće li bajemi u Gluvačama konačno dobiti novog korisnika?

14. Hoće li uskoro firma “Viatoni” započeti sa sanacijom jame u Čveljićima, u koju je dovozila nepoznati otpad?

15. Koju bi ocjenu dali za prvih sto dana djelovanja Nove vlasti u Promini?

Pitanja bi možda moglo biti više, ali mislim da je ovih petnaest sasvim dovoljno kako bi se mogao ocjeniti rad Općine u prvih sto dana.

Objavljujem ovaj post samo da se zna koja sam pitanja postavio Načelniku, tek toliko da za koju godinu možemo vidjeti u arhivi što nas je to “mučilo” I o čemu smo razgovarali jedne davne godine….

Ovaj put ne očekujem niti jedan komantar….
Očekujem ravnodušnost, kao mnogo puta do sada…

Na koncu, kome je bitno hoće li se Starački dom otvoriti?
Kome je bitno hoće li Lukar dobiti kvalitetniju vodu?
Kome je bitno hoće li djeca čekati autobus na kiši I buri, a Europski fondovi doniraju autobusne čekaonice?
Kome je bitno kojih će šest sretnika uskoro dobiti Gluvače?
Kad Razvođanima neće smetati kamenolomi od Razvođske ljuti do Gluvača, zašto bi se mi ostali bunili otvaranju kamenoloma?
Na kraju, tko kaže da su Prominci uopće protiv novih kamenoloma, zar je bila javna rasprava?
Možda ljudima više smeta to što se pojedinci bogate nego kamenolomi?
Možda mi puno lakše pokrenemo svoje veze kako bi kaznili pojedince, nego pomogli istima….

Puno pitanja…
Puno kako stvari stoje nebitnih pitanja…

Oznake: općina promina

- 19:16 - Komentiraj post (13) - Link posta

srijeda, 22.10.2008.

Samo obećanje ili?

Sjećate se mog posta «Turizam u Promini”, napisanog u nedjelju, 01.05.2005?
Normalno da ne... Pa ni ja ga se pod ovim naslovom vjerojatno ne bi sjetio..
Ali, zato postoji arhiva i copy/paste.

Evo «paste» posta:
/ / / / / / / / / / / / / / /

Općina Promina, čije se sjedište nalazi u Oklaju, osmislila je dva zanimljiva i osebujna turistička projekta s nesvakidašnjim nazivima.
Prvi je "Kamen-krevet- vino- pršut"
a drugi je "Ovca-janje-sir"

Jedan od prvih koraka prema njihovu ostvarenju bit će modernizacija ceste Čitluk-Mratovo-Bogatići. Na taj će način Općina Promina učiniti dostupnima neke od najvećih, ali najmanje poznatih turističkih atrakcija kao što su srednjovjekovne utvrde na rijeci Krki.
Učinili smo sve za skoro otvaranje tvornica montažnih kućica i bungalova u Oklaju. Dio njih bit će iskorišten za naš turistički kompleks na lijevoj obali Krke pa ćemo, osim ponude čiji smo razvoj saželi u nazivima turističkih programa, imati i vlastite smještajne kapacitete-rekao je načelnik općine Promina, Žare Duvančić.
U sklopu općinskog turističkog projekta, sela Matasi, Marasovine, Puljane i Prominski Bogatići postaju stožeri seoskog turizma u programu "Kamen-krevet-vino-pršut".
Za Program "Ovca-janje-sir" općina Promina drži da su dovoljni kapaciteti privatnih stočara koji razvijaju proizvodnju sira i drugih autohtonih mliječnih proizvoda.......

Sjećam se da sam prije nekoliko godina pročitao članak u nekim novinama u kojem je bilo navedeno da velike svjetske kompanije troše ogromne novce na istraživanje koje bi ime najbolje odgovaralo za novi proizvod.
Još kad sam pročitao da je tako ime jednog novog modela automobila njemačkog proizvođača koštalo preko 100000 eura puka sam od smijeha..
Ipak sve to ima nekog smisla.
Pa zamislite vi kome bi pao na pamet ovako zanimljivi naslovi projekata kao u nas?
"Kamen-krevet-pršut-sir" ili "Ovca-janje-sir".
Koliko su samo truda u osmišljavanje imena uložili njegovi autori. Vjerojatno se tu radilo i o sveobuhvatnom istraživanju kako će se ti naslovi prevesti na engleski, njemački ili talijanski jezik, i da li će zvučati i u njihovom izgovoru zagonetno kao i u našem.

Ako ovi projekti kojim slučajem nakon izbora i ne uspiju, uvijek ćemo se bar veselo nasmijati na njihovo spominjanje....

/ / / / / / / / / / / / / / /

Zanimljiv post.
Sjećate li se možda kako su ti projekti završili?

Ovih dana (12.10.2008. | 21:39) u Slobodnoj se mogao pročitati članak pod naslovom:
«RASTU TURISTIČKE AMBICIJE PROMINSKOGA KRAJA”- “NP Krka: Kula uzdaha kao mamac za turiste”

“Tisuće godina smo čuvali Krku i njezine ljepote. Došlo vrijeme da danas od Nacionalnog parka, koji se upravo i temelji na tim sačuvanim ljepotama, napokon, imamo i neke koristi - ne krije turističke ambicije Paul Cota, načelnik općine Promina, pokušavajući objasniti zašto je među svoje načelničke prioritete uvrstio dovršetak 30 kilometara duge ceste koja bi povezala Roški slap i Knin”.

Može se pročitati I:

“….. cesta će povezati Bogatiće, Mratovo, Nečven, Čitluk, Ljubotić, Marasovine, Bodol, Matase, Zeliće i Ljubač, sela u kojima danas živi staračko stanovništvo koje je potpuno odsječeno od svijeta i treba im čitav dan do liječnika u Knin. - Čim cesta bude gotova, a vjerujem da će se to dogoditi iduće godine, uvest ćemo redovitu autobusnu liniju prema Kninu”.

Link na članak u SD je:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/25815/Default.aspxZanimljivo će biti za godinu dana pročitati ovaj post.
Obećanja su opasna stvar, pogotovo kad se vežu uz predviđeno vrijeme relizacije.


Oznake: općina promina, turizam u promini, cesta čitluk mratovo bogatići, NP Krka

- 18:36 - Komentiraj post (10) - Link posta

ponedjeljak, 20.10.2008.

Sv Mihovil –Dan općine Promina VI dio

Šest dio priče- nastavak posta Sv Mihovil –Dan općine Promina:

Osnivanje prominske općine


Zbivanja prema pisanju zadarskog »Narodnog lista«Druga je ova točka.
Razvodje je najveći odlomak naše obćine te je grjehota da nema učione, kad imade djeca od 6 do 12 godina preko 40, koja bi ju mogla pohadjati.
A opet je u doticaju selo Lukar, te i ovi bi mogli dolaziti u učionu.

Za stan učione i učitelje imade seoske braštine.
Liepa nova kuća, koju nudjaju samo malim troškom za nutrnje prigrade, bila bi sposobna.
Prosvjeta naroda najvažnije je dobro. Naprjed slavna obćino!«

Odvažnost ostati na svome i ne popustiti pred bilo kakvim neugodnostima očituje se dopis, neobično naslovljen:
»Iz Škripca kule u Promini 25. svibnja«.

Evo tog zagonetnog dopisa. Čiji se pisac potpisao »Rebus«:

Neka mistična-pseudo-ptica, malo koju noć da nedoliće u Oklaj, gdje iztrese punu kapu tričilaži viesti, te opet odprhne: kud i kamo nezna se.

Ovako sliedi dolazit, odlazit i donosit, odkad je ova obćina hrvatskom narodu dobivena. A što je začudmo samo se znade za tu pticu po ostavljenom upljuvku nemira, nesloge, razdora i svakovrsnih osvada, skovanih u kovačiji Nepoznanovića — Nevidovića — Ortaka. Jaoh ga onom preko čije glave preleti potla sedam sati u večeri: onoga opali, ocrni, ozloglasi do zlaboga.

Do sada je pet poštenih brkova operušala. Pa uzalud sudci izslraživaoci i nekoliko stražara noćobdija vrebaju nebili joj stali u trag. Kamo prolazi, il odakle dolazi, tajna je. Nego, moglo bi se dati, da ju šalje amo onaj laži-prorok engležki, koji je proricao nazad malo godinu svrhu svieta, pa kad nije mogao potresti strahom cieli sviet, kuša nebili uzdrmao pojedine krajeve ili barem lahkoumne osobe. Da vidimo dokle će kušat našu strpljivost laži-kuga! Ovdi samo ponavljamo geslo, „istina često biva potamnjena, no ona nikad neugasne«.

Prominsku općinu posjetio je 7. svibnja 1884. carski namjesnik za Dalmaciju, koji je stolovao u Zadru general Jovanović. Isti dan iz Promine su javili:

»Danas za prvi put carski namjesnik posjeti ovu novu obćinu. Pregleda obćinski ured, župnu crkvu, pučku učionu i žandarsku postaja.

Velečastni naš župnik O. Miho Bronić prikazao je namjesniku veselje ovog naroda što se je odciepio od obćine Kninske, i velike koristi koje narod već sada crpi od samostalne obćine, premda ga sa strane Kninske često uznemiruju kriveć novu obćinu da je nametnula lugariju itd. Namjesnik odvrati da to neće smesti napredak Promine, koju nalazi puno bolju i liepšu nego mu je predstavljahu, i kojoj želi svaki napredak.
Posjet carskog namjesnika dao je priliku širenju dvostruke neistine. Na to je 24. lipnja odgovrio u »Narodnom listu« prominski župnik fra Mijo Bronić (potpisao se samo inicijalima F. MB.):

»U susjedstvu naše obćine ima nekih podlih stvorova, koji svašta izmišljaju na škodu ovog mirnog puka. Tako su uz ostalo bili kadri prikazati na visokom mjestu, da su naš velečasni župnik i tajnik bili nesporazum ni za priček carskom namjesniku, da župnik na više poruka obćine nepohiti prikazati se itd. Da je sve ovo crna laž ne treba ni kazati, ko što je puka izmišljotina što isti podli stvorovi kažu, da je namjestnik naložio upraviteljstvu obćine Kninske, nek primi na znanje nezadovoljstvo obćinara Prominskih dok bi ih naišla polovica, pa da će biti gotova prispoidba promine staroj matici itd.
Što se babi htjelo to joj se i snjelo! Ali je nedostojno, da nerečemo sramotno uzimat ovako u rieć visoka lica, pa širiti spletke u narod u podle svrhe.
Ovoliko za danas dosti, a do potrebe pjevat ćemo bistrije. Ludjaci, opametite se«.

Prominska je općina u srpnju 1884. doživjela nov triumf.

Ono što se kanilo učiniti u veljači, izvršeno je u srpnju (kad je i zgodnije). Blagoslovljena je hrvatska općinska zastava. Taj čin izvršio je neumrli don Miho Pavlinović 13. 7. 1884. »Narodni list« donio je opis proslava u tri broja. Pri kraju 1884. »Narodni list« objavio je dvije kraće informacije povezane uz općinu. U prvoj se iz Promine (4, 11.) javlja:

»Amo nemamo što nova javiti već to da je naša ukupno obćina, hvala Bogu, ovom godinom sretna u obilnosti žitnicom i vinicom. Vinu je valaj ciena liepa medju fiorina 6-7. Dodadeli dobri Bog još jednu dvili godine ovako obilne, nadamo se, da će se ovaj narod izmaknut zauvijek iz kamatničkih šapa. Tako budi«.
Druga potpisana od »Većine obćinara obavještava javnost o parnici u Beču:

»Uročena je za 19 tekućega, na ukidnom sudu u Beču, razprava u parnici obćine Prominske sa Antom Montiem, radi paše marve na općinskim dobrim. Ta parnica vrlo zanima ovo pučanstvo, koje se nada nad pravice i u Beču i u Zadru.«
Prominska općina ne da svoje.
Listajući tri godišta »Narodnog lista« (1882-1884.) uspjeli smo podosta otkloniti povijesnu nepoznanicu o nastojanju da se osamostali općina Promina, kako je do toga došlo, kad je potpisan zakon, kako je formirana, kad je bilo utemeljenje, izbor prvog načelnika.
I njegova skora odreka, kako je djelovala u godinu i po Života, tko je bio tajnik, prisjednici (Mate Validžić Dundo, Jakov Škarica, Pajan Bagić, Josip Sarić) i neki vijećnici — Bože Parać, Jakov Škarica, Fra. J. Runjić).

Ako se zbrojimo, doznali smo dostva. U protivnom ne bismo znali gotovo ništa.
Dopisi su tako rječiti i otvoreni, da nas uvode i u objektivnu povijesnu istinu i u ponosno doživljavanje svoje prošlosti Naši su stari znali ljubiti svoje i biti sami gospodari u svojoj kući.


Došli smo tako do kraja povijesne priče o osnivanju općine Promina prije punih 125 godina, kada je kako nam donosi „Narodni list“, -„Promina proslavila sretni dan u srpnju godine 1883. otvarajuć svoju obćinu«.

Tekst je prenesen iz „Prominskog glasnika“ koji je tiskan 1993. godine.
Izvorni tekst objavljen je u knjizi „Prominjske obljetnice“ koju je napisao Mirko Validžić Ćelkanović u Zagreb 1987.

Ovim putem zamoljavam čitatelje Bloga koji možda imaju navedenu knjigu, da mi se jave na e-mail promina.blog.hr-a.

Zanimao bi me i ostali sadržaj knjige, a nadam se da bi zanimao i čitatelje Bloga, koji kao ni ja još nisu pročitali tu po svemu sudeći zanimljivu knjigu.
Oznake: Prošlost Promine, Razvođe, Oklaj, općina promina, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ

- 19:09 - Komentiraj post (1) - Link posta

petak, 17.10.2008.

Sto dana Nove vlasti...

Vlast se u Promini promjenila 01.07.2008. (ako se ne varam), što znači da bi 09.10.2008 trebalo biti točno 100 dana „Nove vlasti“.
Logično bi bilo pogledati tih sto dana, i zapitati se da li se nešto u Promini promjenilo?
Odlučio sam poslati e-mail načelniku naše općine, Paulu Coti, sa nekoliko pitanja vezanih uz probleme koji su već duže vrijeme „nerješivi“, kako bi mogli vidjeti da li se što promjenom vlasti stvarno promjenilo.

Evo pitanja i odgovora na iste od strane načelnika Paula Cote:

1. Da li je: -„ usvojen Prostorni plan općine Promina?

Pozdrav Sany-u.
Nije još 100, nego 95 dana otkako sam ušao u ured, ali dobro. ..

Dolaskom u Općinu zatekao sam prostorni plan na stolu s, ni više ni manje, nego 11 konačnih prijedloga, s različitim datumima. N