_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

utorak, 15.05.2012.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina-pravovaljano

Prije više od tri mjeseca (02.02.2012) Vlada RH donijela sljedeće

Riješenje:

"Raspušta se Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog
vijeća prestaje mandat"


O tome sam pisao pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/02/1629908384/raspusta-se-opcinsko-vijece-opcine-promina-a-clanovima-opcinskog-vijeca-prestaje-mandat.html

Ukratko:

"S obzirom da je utvrđeno da prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. godinu nije postupljeno na zakonit način te da proračun kao opći akt nije donesen na propisan način, ocijenjeno da su se ispunili uvjeti za raspuštanje Općinskog vijeća propisani odredbom članka 84. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi".

"Protiv ovog Rješenja, temeljem članka 85. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela može podnijeti tužbu nadležnom upravnom sudu, u roku od 8 dana od dana objave Rješenja".

...više o ovoj temi i samom Rješenju Vlade RH pod već navedenim linkom..


Predsjednik Općinskog vijeća podnio je tužbu nadležnom upravnom sudu protiv Rješenje Vlade, i nakon tri mjeseca imamo presudu Upravnog suda koju možete pročitati pod linkom:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_53_1344.html

***************************************************************************

UPRAVNI SUD U SPLITU

1344

PRESUDA

Upravni sud u Splitu, u vijeću sastavljenom od sudaca toga suda Leandre Mojtić predsjednice vijeća, Sande Crljen Ivančić i Silvia Čovića članova vijeća te Ljiljane Lijić, zapisničarke, u upravnom sporu tužitelja Rajka Žulja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina kojeg zastupa opunomoćenik Odvjetničko društvu Primorac i partneri, j.t.d. u Splitu, protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske, koju zastupa opunomoćenica Katarina Serdar, načelnica Odjela za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave, Zagreb, radi raspuštanja Općinskog vijeća Općine Promina, nakon održane usmene i javne rasprave zaključene dana 24. travnja 2012. a objavljene 2. svibnja 2012.

presudio je

I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:

»Poništava se rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012.«


II. Odbija se zahtjev tuženika za naknadom troškova upravnog spora kao neosnovan.

III. Ova presuda objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

Osporenim rješenjem Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. odlučeno je da se raspušta Općinsko vijeće Općine Promina, a članovima Općinskog vijeća da prestaje mandat. Rješenjem je određeno da će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješenjem imenovati povjerenika Vlade RH koji preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća te da će se sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osigurati u općinskom proračunu, koje rješenje je stupilo na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Protiv navedenog rješenja tužitelj Rajko Žulj predsjednik raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina, pravodobno je podnio tužbu opširno i detaljno navodeći i obrazlažući razloge podnošenja iste, navodeći da je pobijano rješenje doneseno suprotno Zakonu jer da se temelji na pogrešno i nepotpuno utvrđenom činjeničnom stanju, da ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, jer da se u obrazloženju rješenja osim uopćenih i paušalnih tvrdnji o utvrđenim nepravilnostima u radu Općinskog vijeća, ne navode konkretni propusti zbog kojih je došlo do nepravilnosti. Tužitelj u tužbi, nadalje u bitnom navodi, da se pobijano rješenje temelji na Nalazu Ministarstva uprave koje je sačinjeno na temelju krivotvorenog zapisnika s održane 22. sjednice Općinskog vijeća, koji zapisnik je Ministarstvu uprave dostavio načelnik Općine Promina gosp. Paul Cota, u kojem zapisniku da su navedene neistinite činjenice i koji zapisnik da nije potpisan od strane zapisničara i predsjednika Općinskog vijeća sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Promina, već da se na istom zapisniku nalaze oznake »v.r.« umjesto potpisa, kao i da je pečat na istom zapisniku upotrijebljen od neovlaštene osobe. Nadalje, navodi da se u predmetnom zapisniku, koji je dostavljen Ministarstvu uprave na zahtjev načelnika Općine Promina za raspuštanje Općinskog vijeća, nalaze točke dnevnog reda koje sadržajno ne odgovaraju dnevnom redu navedenom u pozivu za predmetnu 22. sjednicu Općinskog vijeća, da su usporedbom verificiranog i potpisanog zapisnika s predmetne sjednice Općinskog vijeća sa zapisnikom kojeg je načelnik Općine dostavio nadležnom Ministarstvu uprave, a na temelju kojeg zapisnika je i raspušteno Općinsko vijeće Općine Promina, razvidne i suštinske i sadržajne razlike i to u broju nazočnih članova na održanoj sjednici Općinskog vijeća, u broju nenazočnih članova na sjednici Općinskog vijeća, u broju glasova vijećnika koji su glasovali za amandmane kao i za pojedine točke dnevnog reda navedene sjednice, da u istom zapisniku nije jasno i nedvojbeno utvrđen prekid i nastavak sjednice, zatim glede izglasavanja amandmana vijećnika te samog akta tj. proračuna Općine Promina za 2012. godinu, radi čega predlaže da sud poništi osporeno rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina od 2. veljače 2012.

Tuženo tijelo Vlada Republike Hrvatske u odgovoru na tužbu navodi kako u cijelosti ostaje kod razloga osporenog rješenja, u bitnom navodeći, da je tužbeni zahtjev tužitelja neosnovan jer da je Ministarstvo uprave dopisom klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. utvrdilo nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina u pogledu održavanja nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća, kao i nepravilnost uz sam postupak donošenja Proračuna Općine Promina za 2012. godinu, slijedom čega je i predloženo raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina. Tuženik nadalje navodi, kako su utvrđene nepravilnosti u radu navedenog predstavničkog tijela u cijelosti opširno izložene u naznačenom dopisu Ministarstva uprave, koji je priložen spisu, posebno ističući kako u postupku provođenja nadzora zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina, Ministarstvo uprave nije imalo razloga sumnjati u vjerodostojnost dokumentacije i to upravo u vjerodostojnost Zapisnika o održanoj 22. sjednici Općinskog vijeća dostavljenog od strane tijela lokalne jedinice, u konkretnom slučaju izvršnog tijela, odnosno općinskog načelnika gosp. Paula Cote i to posebno stoga što je istovjetni Zapisnik Ministarstvu uprave dostavljen i od strane Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Također navodi, da ima razloga sumnjati u vjerodostojnost Zapisnika na koji se poziva tužitelj, u odnosu na Zapisnik s kojim je raspolagalo Ministarstvo uprave, jer su razlike u istim zapisnicima evidentne i sastoje se u pitanjima bitnim za ovaj upravni spor, radi čega tuženik sumnja i dovodi u pitanje eventualnu mogućnost naknadnog preuređivanja Zapisnika u dijelu koji se odnosi na odlučne činjenice za predmetni spor. Tuženik nadalje navodi, kako je tužitelj mogao izvršiti ispravke u odnosu na ukazane nepravilnosti i sačiniti novi zapisnik i to sve nakon što je tužitelj zaprimio dopis Ministarstva uprave o izvršenom nadzoru od 23. siječnja 2012., a u kojem dopisu je ukazano na utvrđene nepravilnosti, slijedom čega je i predloženo raspuštanje Općinskog vijeća, a koji dopis je dostavljen tužitelju, općinskom načelniku, Ministarstvu financija i Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji. Slijedom navedenog tuženik predlaže predmetnu tužbu odbiti kao neosnovanu.

Kako su u konkretnom slučaju, pred ovim sudom zaprimljene dvije tužbe tužitelja Rajka Žulja predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina, protiv tuženika Vlade Republike Hrvatske, radi raspuštanja Općinskog vijeća Općine Promina od 17. veljače 2012., od kojih je jedna tužba i to ona od 16. veljače 2012. zavedena pod poslovnim brojem predmeta 3 UsI-363/12, to je sud odlučio navedene predmete spojiti radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja. Stoga je raspravnim rješenjem ovog suda poslovni broj 3 UsI-306/12 od 24. travnja 2012. temeljem odredbe članka 313. Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/00, 117/03, 88/05. i 2/07.) u svezi s člankom 187. i člankom 188. Sudskog poslovnika (»Narodne novine«, br. 158/09, 3/11, 34/11. i 100/11.) radi zajedničkog raspravljanja i odlučivanja, pripojen spis ovog suda poslovni broj 3 UsI-363/12, spisu ovog suda koji se vodi pod poslovnim brojem 3 UsI-306/12, tako da je postupak nastavljen u predmetu pod poslovnim brojem 3 UsI-306/12.

U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u isprave koje se nalaze u spisu i to: tužbu tužitelja od 10. veljače 2012. g., kao i uređenu tužbu od 15. ožujka 2012. g. (list 1 do 4 i 38 do 42 spisa); Rješenje Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina, klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012. (list 5 do 6 spisa); dopis Ministarstva uprave klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. o izvršenom nadzoru zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici Općinskog vijeća (list 7 do 12 spisa); dopis načelnika Općine Promina Paula Cote Ministarstvu financija RH, klasa: 400-06/11-01/1, urbroj: 2182/09-11-01 od 13. siječnja 2012. naslovljen kao »Izvješće o neusvajanju proračuna Općine Promina za 2012.g.« (list 13 do 15 spisa); Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane dana 29. prosinca 2011., klasa: 021-05/11-01/22, urbroj: 2182/09-11-01 od 29. prosinca 2011. koji nije vlastoručno potpisan od predsjednika Rajka Žulja – neverificirani zapisnik (list 16 do 21 spisa); Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane dana 29. prosinca 2011. klasa: 021-05/11-01/22, urbroj: 2182/09-11-01 od 29. prosinca 2011. koji je vlastoručno potpisan od zapisničara Pavla Džape i predsjednika Rajka Žulja – verificirani zapisnik (list 23 do 28 spisa); Proračun Općine Promina za 2012. godinu KLASA: 400-06/11-01/1, URBROJ: 2182/09-11-01 (list 29 do 35 spisa); Očitovanje pročelnika Žarka Sumana na vijećničko pitanje (list 42 spisa); Odgovor na tužbu (list 46 do 50 spisa), kao i spis tuženog tijela dostavljen uz odgovor na tužbu; Statut Općine Promina; Poslovnik Općinskog vijeća Općine Promina; Zapisnik s održane javne rasprave pred ovim sudom od 24. travnja 2012. o saslušanju tužitelja kao stranke u ovom sporu i svjedoka Tihomira Budanka (list 60 do 64 spisa).

Na temelju razmatranja svih činjeničnih i pravnih pitanja sud je utvrdio da tužbeni zahtjev tužitelja nije osnovan.

Odredbom članka 78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. i 36/09.) je propisano da država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao i zaštite prava građana obavlja nadzor nad zakonitošću rada i akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da se nadzor provodi na način i u postupku utvrđenim zakonom kojim je uređen sustav državne uprave.

Nadalje, odredbom članka 79. naprijed citiranog zakona, propisan je nadzor zakonitosti općih akata pa je tako stavkom 2. istog članka, propisano da su općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni dostaviti Statut, Poslovnik, Proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u županiji zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Iz podataka spisa predmeta razvidno je da je upravo postupajući temeljem naprijed citirane zakonske odredbe članka 78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Ministarstvo uprave provelo postupak nadzora zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici održanoj 29. i 30. prosinca 2011. g. Također je razvidno da je Ministarstvo uprave svojim dopisom klasa: 023-01/12-01/36, urbroj: 515-02-03-01/1-12-02 od 23. siječnja 2012. o nadzoru zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici Općinskog vijeća, utvrdilo nekoliko nepravilnosti u radu Općinskog vijeća Općine Promina i to nepravilnost vezanu za održavanje nastavka 22. sjednice Općinskog vijeća, nepravilnost vezanu uz postupak donošenja Proračuna Općine Promina za 2012., kao i nepravilnost vezanu uz trenutak raspravljanja i odlučivanja o amandmanu na Prijedlog proračuna, te nepravilnost kada je Općinsko vijeće donijevši Zaključak o usvajanju Prijedloga proračuna Općine Promina za 2012. godinu obvezalo predlagatelja tj. općinskog načelnika da uravnoteži prihodovnu i rashodovnu stranu Proračuna Općine za 2012., radi čega je Ministarstvo uprave ustrajalo na ocjeni da je nedvojbeno ispunjen uvjet za raspuštanje predstavničkog tijela lokalne jedinice propisan odredbom članka 84. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, jer da proračun Općine Promina za 2012. godinu nije donesen u skladu sa Zakonom.

Naime, uvidom u Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 29. prosinca 2011. a nastavljene 30. prosinca 2011. (list 23 do 28 spisa), koji Zapisnik je tužitelj dostavio uz tužbu i na koji Zapisnik se tužitelj poziva kao na »verificirani zapisnik« i uvidom u takozvani »neverificirani zapisnik« sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Promina održane 29. prosinca 2011., a nastavljene 30. prosinca 2011., na temelju kojeg je Ministarstvo uprave izvršilo nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na spornoj 22. sjednici Općinskog vijeća i na temelju kojeg je sačinilo dopis o izvršenom nadzoru kojim je predloženo Vladi RH raspuštanje Općinskog vijeća pozivom na odredbe članka 84. stav 1. točke 3 i točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, evidentne su razlike u sadržaju Zapisnika kao i u imenu osobe zapisničara koja je zapisnik sastavila, radi čega je ovaj sud zakazao i održao raspravu.

Radi utvrđivanja pravog činjeničnog stanja, na ročištu održanom 24. travnja 2012. sud je prihvatio predložene dokaze tužitelja te je izveden dokaz saslušanjem predsjednika raspuštenog Općinskog vijeća Općine Promina Rajka Žulja kao stranke u ovom postupku, kao i dokaz saslušanjem predloženog svjedoka Tihomira Budanka, člana raspuštenog Općinskog vijeća, na okolnost osnovanosti traženja poništenja rješenja tuženika.

Sud je u cijelosti poklonio vjeru danim iskazima saslušanog tužitelja u svojstvu stranke i saslušanog svjedoka Tihomira Budanka, a koji iskazi su sadržani u zapisniku ovog suda poslovni broj 3 UsI-306/12 od 24. travnja 2012. (list 60 do 64 spisa) i to u odnosu na vjerodostojnost takozvanog »verificiranog zapisnika« kojeg je tužitelj dostavio uz tužbu. Naime, sud je cijenio istinitim iskaze tužitelja kao stranke u sporu kao i iskaze vijećnika Tihomira Budanka, koji je i predložio sporni amandman na prijedlog proračuna Općine Promina za 2012.:

– u pogledu broja prisutnih vijećnika prvog i drugog dana održavanja sjednice,

– u pogledu trenutka vremena napuštanja sjednice vijećnika Mladena Ujakovića,

– u pogledu obaviještenosti svih vijećnika o nastavku održavanja sjednice, koja je prekinuta 29. prosinca 2011. a nastavljena 30. prosinca 2011. cijeneći nespornim činjenicu da su svi, kako nazočni tako i nenazočni vijećnici pravodobno izviješteni o nastavku održavanja sjednice, a kao dokaz tužitelj je sudu dostavio i očitovanje pročelnika Žarka Sumana na navedenu okolnost (list 42 spisa),

– u pogledu vremena početka održavanja nastavljene 22. sjednice dana 30. prosinca 2011.

– u pogledu razloga zbog čega je 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina zakazana i započeta 29. prosinca 2011. g. prekinuta i nastavljena 30. prosinca 2011.,

– u pogledu razloga predlaganja amandmana na Prijedlog proračuna za 2012. godinu,

– u pogledu predloženog proračuna i izglasavanja istog,

– u pogledu činjenice da je predloženi Proračun s prijedlogom amandmana prihvaćen od sedam članova Vijeća, a da je jedan član Vijeća ostao suzdržan,

– te konačno, u pogledu činjenice zbog čega se ime osobe zapisničara, dakle osobe koja je pisala takozvani »neverificirani zapisnik« (Žarko Suman), razlikuje od imena osobe koja je pisala takozvani »verificirani zapisnik« (Pavao Džapo).

Međutim, ono što je važno i odlučno za rješenje predmetnog upravnog spora je činjenica da i pored tako utvrđenog činjeničnog stanja i poklanjanja vjere danim iskazima saslušanog tužitelja Rajka Žulja, kao stranke i svjedoka Tihomira Budanka, i dalje ostaje nedvojbeno utvrđena činjenica da su i u takozvanom »verificiranom zapisniku« i dalje sadržane nepravilnosti počinjene u radu Općinskog vijeća Općine Promina radi čega je Ministarstvo uprave nakon izvršenog nadzora o zakonitosti rada Općinskog vijeća Općine Promina na 22. sjednici na kojoj je donesen Proračun općine Promina za 2012. godinu, i predložilo raspuštanje Općinskog vijeća Općine Promina.

Naime, uvidom u takozvani »verificirani zapisnik« na koji se tužitelj poziva, kao nesporno je utvrđeno da je istovremeno i zajedničkom odlukom Općinsko vijeće većinom glasova vijećnika izglasalo amandman na Prijedlog proračuna te sam Proračun, da je točkom 2. istog Zaključka, sadržano da je predlagatelj prihvatio u pogledu povećanog iznosa iz točke 1. citiranog Zaključka, da uravnoteži prihodovnu i rashodovnu stranu proračuna Općine Promina za 2012. godinu (list 27 spisa), kao i da je u otpravku citiranog Zaključka o usvajanju Prijedloga proračuna Općine Promina za 2012. i to točkom 3. istog Zaključka, određeno da isti Zaključak stupa na snagu danom donošenja, da je citirani Zaključak vlastoručno potpisao predsjednik Rajko Žulj, koji otpravak Zaključka je tuženo tijelo dostavilo kao dokaz u svom spisu predmeta (list 56-59 spisa), a koju činjenicu nije osporio ni sam tužitelj u svom iskazu danom pred ovim sudom.

Odredbom članka 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina propisan je postupak donošenja akata, kao i vrijeme stupanja na snagu predloženih akata, pa je tako stavkom 3. istog članka, propisano da predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, da je dužan posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Nadalje, odredbom članka 37. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina je propisano da amandman koji je podnesen u roku, postaje sastavni dio konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno glasuje, ako ga je, između ostalog, podnio vijećnik ili radno tijelo i s njime se suglasio predlagatelj akta, a što je u konkretnom upravnom sporu slučaj.

Odredbom članka 38. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina propisano je da ako konačni prijedlog akta, što bi u konkretnom slučaju bio prijedlog proračuna Općine Promina za 2012. nije podnio načelnik, da se o amandmanu na prijedlog s kojim se nije suglasio načelnik, glasuje odvojeno, dok je člankom 39. citiranog Poslovnika, propisano da se nakon provedene rasprave i odlučivanja o amandmanima, odlučuje o donošenju akta.

Odredbom članka 40. citiranog Poslovnika je propisan postupak donošenja akta po žurnom postupku pa je tako stavkom 5. istog članka propisano da predsjednik Općinskog vijeća bez odlaganja upućuje prijedlog da se akt donese po žurnom postupku, vijećnicima te načelniku ako on nije predlagatelj.

Na temelju ocjene dokaza izvedenih u ovom predmetu, pregleda navedenih isprava koje se nalaze u spisu kao i dostavljenom spisu tuženog tijela, te cijeneći iskaze saslušanog tužitelja kao stranke u sporu, kao i iskaz saslušanog svjedoka, nakon provedenog postupka i održane javne rasprave, ovaj sud je kao nespornim utvrdio postojanje nepravilnosti prilikom odlučivanja o Prijedlogu proračuna Općine Promina za 2012. na održanoj 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Promina, te da Proračun kao opći akt nije donesen na propisan način sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kao ni sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Promina.

Slijedom naprijed navedenih utvrđenja Vlada Republike Hrvatske, tuženik u ovom postupku je pravilno postupila kada je temeljem izvršenog nadzora zakonitosti rada na 22. sjednici Općinskog vijeća Općine Promina, na kojoj je donesen Proračun Općine Promina za 2012. godinu, donijela osporavano rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Promina klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-1 od 2. veljače 2012.

Navodi tužbe ne dovode u sumnju zakonitost osporenog rješenja, budući je nakon provedenog postupka kao nesporno utvrđeno da Općinsko vijeće Općine Promina prilikom donošenja spornog Proračuna za 2012. godinu nije postupilo sukladno naprijed citiranim zakonskim i poslovničkim odredbama radi čega je temeljem odredbe članka 57. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, dalje: ZUS) Sud odbio tužbeni zahtjev tužitelja te odlučio kao pod točkom I izreke.

Odluka o troškovima postupka temelji se na odredbi članka 79. ZUS-a i odredbama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (»Narodne novine«, br. 148/09, dalje: Tarife).

Odredbom članka 79. stav 1. ZUS-a propisano je da troškove spora čine izdaci učinjeni u tijeku ili u povodu spora, te da troškovi spora obuhvaćaju i nagradu za rad odvjetnika i drugih osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu.

Kako je u konkretnom slučaju, u ovom upravnom sporu tuženo tijelo Vladu Republike Hrvatske zastupala Katarina Serdar, načelnica Odjela za ustrojstvo i razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave u Ministarstvu uprave, na temelju ovlaštenja danog zaključkom Vlade RH klasa: 015-01/12-09/06, urbroj: 5030106-12-5 od 29. ožujka 2012., dakle osoba koja nije odvjetnik niti spada u krug osoba koje imaju pravo na zakonom propisanu naknadu, ili naknadu troškova nastalih povodom zastupanja u sporu, to je u skladu sa naprijed citiranim zakonskim odredbama valjalo odbiti zahtjev tuženika za naknadu troškova upravnog spora, a koji trošak bi se sastojao od nespecificiranog i neodređeno popisanog troška u vidu »putnih troškova na relaciji Zg – St – Zg i cestarine za autoput (ENC)«. Slijedom navedenog, valjalo je odbiti zahtjev tuženika za naknadom troškova predmetnog spora te odlučiti kao pod točkom II. izreke.

Temeljem odredbe čl. 85. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ova presuda će se objaviti u »Narodnim novinama«.

Broj: 3 UsI-306/12
Split, 2. svibnja 2012.

Predsjednica Vijeća
Leandra Mojtić, v. r.

***************************************************************************

Zbog amandmana od 25.000,00 kuna.... Za koji dan....Vlada RH će raspisati izbore za Općinsko vijeće Općine Promina, koji će koštati ako je suditi po dosadašnjim izborima, negdje oko 100.000,00 kuna...

Tom iznosu treba nadodati i skoro 30.000,00 kuna koliko će nas vjerojatno koštati rad Povjerenika Vlade RH za ovih nekoliko mjeseci koliko obnaša svoju dužnost....

Ali sve je to ništa u odnosu na svu podijeljenost, svađe, mržnju... koju za sobom Izbori ostavljaju u Promini...


Oznake: općina promina

- 20:48 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić