_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

srijeda, 22.07.2009.

Malo o mogućoj blokadi računa Općine Promina

Blokada računa Općine Promina, priča je o kojoj nisam napisao jedan „temeljit“ post.

Pošto imam osjećaj da Promincima nedostaje informacija o cijeloj ovoj „priči“, u ovom postu objavit ću nekoliko dokumenata, kako bi se na osnovu argumentiranih činjenica moglo o toj temi govoriti.

Prvi dokument s kojim se prašina podigla u Promini je Ovrha kojom firma Adaptacija iz Lobora traži naplatu izvedenih, a ne naplaćenih radova.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPĆINSKI SUD U KNINU
Stalna služba u Drnišu
PRIMLJENO dne, 2 7.04.2009
Odvjetnička pisarnica
Mirela Mandić Komar
20.travnja 2009.

OPĆINSKOM SUDU DRNIŠ

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj:
„ADAPTACIJA" radnja za građevinarstvo, bravariju, mehaniku, instalaciju, prijevoz i ugostiteljstvo, vl.Marijan Šale,
Lobor.D.Domjanića 7, kojega zastupa: Odvjetnička pisarnica Mirela Mandić Komar


Ovršenik:
OPĆINA PROMINA, Oklaj, zastupana po z.z.Žarku Duvančić, načelnik Općine Promina

PRIJEDLOG

4x,privitak
radi ovrhe pljenidbom i prijenosom
sredstava na računu ovršenika

Pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog suda u Drnišu pod posl.br.P-371/2002 od 15.travnja 2008. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku pod posl.br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009. utvrđena je obveza ovršenika da ovrhovoditelju isplati iznos od 132.000 kn sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 8.lipnja 1996. pa do konačne isplate, te obveza naknade troška postupka u iznosu od 17.685,00 kn u roku od 15 dana.

DOKAZ:
-preslika presude Općinskog suda u Drnišu br.P-371/2002 od 15.travnja 2008.
-preslika presude Županijskog suda u Šibeniku pod br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009.

S obzirom da ovršenik nije podmirio dospjelu obvezu ni protekom paricijskog roka, to ovrhovoditelj predlaže da Naslovni sud donese slijedeće


Rješenje


Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog sud u Drnišu pod br.P-371/2002 od 15.travnja 2008. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku pod br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009. ovrhovoditelju ADAPTACIJA, radnja za građevinarstvo..., vl.Šale Marijan, Lobor, D.Domjanića br.7, a protiv ovršenika OPĆINA PROMINA, Oklaj, radi ovrhe pljenidbom i prijenosom sredstava na računu ovršenika, radi namirenja ovršne tražbine, dozvoljava se

Ovrha

- pljenidbom sredstava sa računa ovršenika br.2411006-1829800000, Jadranska banka d.d. do namirenja ovršne tražbine u iznosu od 132.000,00 kn sa zateznom kamatom, koja na taj iznos teče od 8.lipnja 1996. pa do konačne isplate, kao i troška parničnog postupka u iznosu od 17.685,00 kn kao i svih daljnjih troškova ovršnog postupka

- prijenosom ustegnutog iznosa od 132.000,00 kn sa zateznom kamatom koja teče na taj iznos od 8.lipnja 1996. do konačne isplate na račun ovrhovoditelja br.2340009-1160209380, Privredna banka Zagreb d.d.

- prijenosom daljnjeg iznosa troška postupka u iznosu od 17.685,00 kn te troška ovog ovršnog postupka na račun pun.ovrhovoditelja br.2340009-3101840837, Privredna banka Zagreb d.d., na ime Mirela Mandić Komar, odvjetnica

- ako na računu nema dovoljno sredstava za namirenje cjelokupne ovrhovoditeljeve tražbine, Jadranska banka d.d. će izvršiti rješenje o ovrsi na sredstvima na svim kunskim i deviznim računima koje ovršenik ima kod drugih banaka, u skladu s propisima o platnom prometu u zemlji

- dostavljanjem rješenja o ovrsi Jadranskoj banci d.d. ovrhovoditelj, do namirenja ovršne tražbine u punom iznosu, stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini da mu banka isplaćuje sredstva s njegovih kunskih i deviznih računa

Kao ovršni sud mjesno je nadležan Općinski sud u Drnišu.

O tome obavijest:
1. ovrhovoditelju na ruke pun.
2. ovršeniku
3. Jadranska banka d.d.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Prije same ovrhe bilo je nekoliko presuda, evo zadnje:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA

Županijski sud u Šibeniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca Gorana Stošića, kao predsjednika vijeća, Ordane Labura i Tonija Šantića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja "Adaptacija" Lobor, vlasništva Marijana Šale, zastupanog po punomoćniku Mireli Mandić-Komar, odvjetnici u Šibeniku, protiv tuženika Općine Promina, zastupane po načelniku, a ovaj po punomoćniku Jošku Atlagiću, odvjetniku u Drnišu, radi isplate, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog suda u Drnišu od 15. travnja 2008. godine broj P-371/02, u sjednici održanoj dana 9, ožujka 2009. godine

Presudio je

Odbija se žalba tuženika kao neosnovana i potvrđuje se presuda Općinskog suda u Drnišu od 15. travnja 2008. godine broj P-371/02.

Obrazloženje

Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 132.000,00 kuna. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na isti teče od 8. lipnja 1996. godine do isplate, te da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu od 17.685,00 kuna.

Protiv te presude žalbu je izjavio tuženik, po punomoćniku, osporavajući valjanost iste u cijelosti, zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08 i 123/08, dalje: ZPP), s prijedlogom da se donese odluka u smislu žalbenih navoda.

Odgovor na žalbu nije podnesen.
Žalba nije osnovana.

Tuženik se žali zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, ali u žalbi ne obrazlaže kojim nedostatkom presude ili propustom suda bi takva povreda bila ostvarena. Stoga je ovaj sud, povodom izjavljene žalbe, presudu ispitao u granicama određenim člankom 365. stavkom 1. i 2. ZPP, pa kako nije našao ostvarenima one bitne postupovne povrede iz članka 354. stavka 2. ZPP. na postojanje kojih drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti, žalba tuženika, izjavljena po tom razlogu, nije prihvaćena.

Nije u pravu tuženik ni kada se žali zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
Naime, žalba ničim ne ukazuje koju bi to odlučnu činjenicu prvostupanjski sud presudom propustio utvrditi i temeljem kojih dokaza, radi čega žalba nema razloga glede žalbenog osnova nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Što se, pak, tiče žalbe zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, žalitelj, u bitnom, preocjenjuje izvedene dokaze i smatra da nije pasivno legitimiran u ovom sporu jer sa tužiteljem nije sklopio ugovor o građenju, da je bio samo kontrolor radova koje je naručio Župni ured Promina. Zato da za te radove tužitelju ne duguje ništa.

Međutim, ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pravilno ocijenio sve izvedene dokaze i pravilno utvrdio da je tuženik u obvezi isplate tužitelju dosuđenog iznosa, na ime neplaćenog dijela cijene radova izvršenih prilikom obnove crkve u Oklaju.

Naime, upravo saslušanjem načelnika tuženika tijekom ovog postupka utvrđeno je da je tuženica bila naručitelj predmetnih radova i da je ista djelomično ispunila svoju obvezu prema tužitelju-izvođaču radova - plaćanja cijene za iste.

Osim toga, pobijanom presudom je, na temelju pravilne ocijene svih izvedenih dokaza, pravilno utvrđeno da je tuženica u obvezi isplate tužitelju utuženog iznosa, kojeg mu nije isplatila na ime cijene izvršenih radova, a što je bila dužna učiniti još 1996. godine.
Na utvrđeno činjenično stanje prvostupanjski sud je pravilno primijenio materijalno pravo kad je tuženika obvezao na isplatu iznosa navedenog u izreci prvostupanjske presude.
Pravilna je i odluka o parničnom trošku, kako po osnovi, tako i po visini opravdanog parničnog troška dosuđenog tužiteljima.
Slijedom svega naprijed istaknutog žalba tuženika nije prihvaćena te je presuđeno kao u izreci (članak 368. stavak 1. ZPP).
U Šibeniku, 9. ožujka 2009. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Goran Stošić, v.r.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nastavak priče se nadovezuje na rečenicu „Naime, upravo saslušanjem načelnika tuženika tijekom…..“

Imam i zapisnik saslušanja Načelnika:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


tužitelj: osobno
tuženik Tibor Jureško prema zamjeničkoj punomoći

tužitelj: osobno
tuženik Tibor Jureško prema zamjeničkoj punomoći


Utvrđuje se da je pristupio svjedok Željko Džapo. Sud donosi
REJŠENJE

Ima se provesti dokaz saslušanjem svjedoka.
,
SVJEDOK ŽELJKO DŽAPO sin Ivana, star 46,
Oklaj put Oklaj br.8, dipl.inž.brodogradnje, nije u rodu, propisno upozoren izjavljuje:

Ja sam bio načelnik Općine Oklaj u razdoblju od 1993 g. do 1997 ili 1998 g. Ja sam u svojstvu načelnika 1996 g. sklopio ugovor o obnovi crkve Sv.Mihovil u Oklaju. Radilo se o pismenom ugovoru , ugovorena je cijena i ništa mimo toga ugovora odnosno cijene nije smjelo biti napravljeno bez anexa ugovora. Dakle cijena je bila vezana uz ugovor i radove koji su bili predmetom ugovora. Ja sada ne mogu točno naznačiti o kojoj cijeni se točno radilo, sijećam se da se radilo nešto preko 400.000.kn. a obnova crkve se financirala donacijama poslovnica ZAP-a s područja Republike Hrvatske , Zagrebačke i Privredne banke, kao nešto sitno u građevinskom materijalu. Moram reći da je tužitelju svakako uplaćeno više od ugovorene cijene, međutim i to direktno na njegov račun, na naše traženje tužitelj nikada nije dostavio količinu novca, odnosno priliv novca koji mu je sjelo na račun otvoren kod ZAP-a dok je radove koje je izveo je specificirao.

Mene je nadzorni organ obavijestio da je tužitelj izveo više radova nego što je bilo predviđeno ugovorom, što i nije precizno specificirao a kako sam već rekao radove izvan osnovnog ugovora nije smio izvesti bez anexa ugovora. Naime ja sam odbio potpisati anec ugovora koji je bio potpisan od strane tužitelja.

Zbog svega sto sam rekao smatram da ništa ne dugujemo za obnovu crkve Sv.Mihovila u Oklaju.
Na pitanje svjedok odgovara: Ja sam ovjerio dvije situacije , ali sam nadzornom organu Branimiru Bosancu skrenuo pažnju da činjenice u situaciji nisu točne, i upozorio sam nadzorni organ da ću podnijeti kaznenu prijavu. Na kraju nisam podnio kaznenu prijavu jer je Branimir Bosanac -nadzorni organ donio ispravnu situaciju za tužitelja.

Na upit svjedok odgovara: Ja također pitam tužitelja zašto su bile dvije situacije za taj ugovor.

Na upit svjedok odgovara: Ja sam ovjerio te situacije koje sam već opisao i smatrao sam da su nadzori organ i tužitelj u sprezi i zbog toga sam se obratio nakon ovjerenih situacija nadzornom organu, nakon toga mi je nadzorni organ donio anex ugovor koji sam ja odbio potpisa.
Na upit svjedok odgovara: Mi smo neispravne situacije vratili nadzornom organu Branimiru Bosancu.

Na pitanje svjedok odgovara-Ja sam se 1999 g. neznam točno datum u Vlaškoj ul. u kafiću sastao s tužiteljem da pokušamo riješiti problem , dakle da utvrdimo što je on stvarno napravio povrh ugovorenog ako je napravio da utvrdimo trošak i iznos sanacije nakon što je gospodin Šala otišao sa objekta radi se o brodskom podu koji je stavljen na strop crkve, radi se o krovištu koji je na nekoliko mjesta curilo, i radi se o činjenici da smo saznali da su električarski radovi koji su također bili napravljeni na trošak općine stavljeni u tu drugu situaciju koja je povećala trošak radova, sanaciju nastale štete platio je župnik drugom izvođaču. Naravno da do dogovora nije moglo doći, jer je gospodin Šala ostao kod svojih potraživanja a tražeći uz to visoku kamatu.

Na upit svjedok odgovarar: Mi smo pozivali tužitelja u više navrata da otkloni nedostatke.

Na svjedok odgovara: Razlika u cijeni između dviju situacija bila je između 90,000 do 120.000 kn, ne sjećam se točno.

Na upit svjedok odgovara: Mogu reći da zapravo nismo nudili neku stvarnu naknadu troškova radove po ispostavljenim situacijama već smo mu nudili od prilike 23.000.kn koliko smo imali na dispoziciji od prikupljenih sredstava župljena

Na pitanje svjedok odgovara: Ja nemam saznanja da je moj nasljednik isplatio koji iznos tužitelja s naslova izvršenih radova.

Ne upit svjedok odgovara: Ja osobno nisam tužitelja upućivao na Croatia banku Isto tako sumnja da smo bili zajedno tužitelj i ja u Croatia banka kod gospođe Branimire. Ne sjećam se da sam tužitelju poslao faxom prijedlog za namirenje duga, a inače sam izbjegavao komunikaciju faxom slanja službenih dokumenata i tome slično.

Pitanja nema. Više nemam što izjaviti.
dovršeno
ZAPISNIČAR.
SUDAC
STRANKE
Izvorno:
Općinskom sudu u Drnišu na br. IIP-371/02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dokumenti koji su bili ključni za donošenje presude u korist tužitelja su sljedeći:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Izvođač radova: " Adaptacija" , Lobor
Gradilište: Crkva sv Mihovila - Okiaj
Radilište:
Mjesto: Oklaj
NAŠ TEKUĆI RAČUN BR. 35220-685-8035 u ZAP Zabok

S I T U A C I J A br. 1

Za izvršene radove zaključno s mjesecom lipnjem 1996 godine
Na građevini iz naslovnog spiska Crkva sv Mihovila - Oklaj
Naručitelj: "Općina Oklaj - Oklaj 129

Broj ugovora ………………..….IZNOS 341.551.98 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova ….IZNOS 498,059.30 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 0.00 kn
Vrijednost radova po ovoj prvoj situaciji IZNOS 498,059.30 kn

Jamčimi pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
Količine radova unesešne su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio (? potpis op.a)
Nadzorno tijelo (? potpis op.a)
Naručitelj građenja (Željko Džapo potpis op.a)


DIREKTOR:

Marijan Šala (potpis op.a)
Izvoditelj

Datum, 8.06.1996 godine

Obračun plaćanja

Ukupna vrijednost izvedenih radova IZNOS 498,059.30 kn
Dosada plaćeno(70% *341,551.98) IZNOS 239,086.39 kn

Ostaje za isplatu IZNOS 268,972.91 kn

Na dokumentu se nalaze pečati:

"Centar za organizaciju građenja"
Poduzeće za graditeljstvo i inžinjering, d.o.o. Zagreb, Murska 3
(Nadzorno tijelo op.a)


ADAPTACIJA
Radnja za građevinarstvo, bravanju.
mehaniku i instalacije
Inž građ. ŠALA MARIJAN
LOBOR- D Domjanića 7 (pečat firme op.a)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Isti dan popisan je i drugi dokument od strane tuženika i tužitelja u ovom sporu, samo su iznosi preostalog duga različiti, ali i potpisnici od strane Nadzornog tijela i „Situaciju sastavio“.

Evo i tog dokumenta:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Izvođač radova: " Adaptacija" , Lobor
Gradilište: Crkva sv Mihovila - Okiaj
Radilište:
Mjesto: Oklaj

NAŠ TEKUĆI RAČUN BR. 35220-685-8035 u ZAP Zabok

S I T U AC I J A br. 1

Za izvršene radove zaključno s mjesecom svibnjem 1996 godine
Na građevini iz naslovnog spiska Crkva SV Mihovila - Oklaj
Naručitelj: "Općina Oklaj - Oklaj 129
Broj ugovora IZNOS…………………………………341.551.98 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova IZNOS………396,237.18 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 0.00 kn
Vrijednost radova po ovoj prvoj situaciji IZNOS……396,237.18 kn

Jamčimi pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unese¬ne su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio (Šala Marijan potpisao op.a)

Nadzorno tijelo (? Potpisao)

Naručitelj građenja (Željko Džapo potpis op.a)

DIREKTOR:

Marijan Šala (potpis op.a)
' Izvoditelj '


Datum, 8.06.1996 godine

Obračun plaćanja
Ukupna vrijednost izvedenih radova IZNOS 396,237,18 kn
Do sada plaćeno(70% *341,551.98) IZNOS 239.086.3 S kn
Ostajeza isplatu IZNOS 157,150.79 kn

Na dokumentu se nalaze pečati:

"Centar za organizaciju građenja"
Poduzeće za graditeljstvo i inžinjering, d.o.o. Zagreb, Murska 3
(Nadzorno tijelo op.a)


ADAPTACIJA
Radnja za građevinarstvo, bravanju.
mehaniku i instalacije
Inž građ. ŠALA MARIJAN
LOBOR- D Domjanića 7 (pečat firme op.a)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nadam se da sam Vam uz pomoć navedenih dokumenata uspio približiti uzrok blokade računa Općine Promina.Oznake: općina promina, Blokada računa

- 14:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić