_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 31.07.2009.

Načelnik Cota u najvećoj krizi otpušta jedinog financijsko-računovodstvenog referenta!

Još nedavno, Načelnik je na 2. Sjednici Općinskog vijeća molio Nediljku Džepinu da mu pomogne tumačiti prihode i rashode u Proračunu općine Promina pravdajući se on s tim baš najbolje ne snalazi….….a već danas joj daje otkaz!

Ili Načelnik možda misli kad smo u blokadi računa Općine, da nam to radno mjesto više niti ne treba?Uglavnom, prema neslužbenim informacijama, Nediljka Džepina koja je u dogovoru s Načelnikom, i Pročelnikom Žarom Sumanom (koji je njoj nadređen) prema dogovorenom planu korištenja godišnjih odmora, otišla je na korištenje istog….
Danas su je zovnuli u Općinu… i dobila je RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA!!!!!

Evo Rješenja u cijelosti:


OPĆINA PROMINA
NAČELNIK
Klasa:112-02/09-01/1
Ur.broj: 2192/09-09-01
Promina, 31. 07. 2009. godine

Na temelju članka 42. i 48. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,109/07 i 125/08), a u svezi čl. 137. st. 1. t. f Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07. 107/07, 27/08) načelnik Općine Promina dana 29. 07. 2009. godine donosi

RJEŠENJE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA

1. Nediljka Džepina, rođena 8.1istopada 1955.g., JMBG 0810955385138 , zaposlena u općini Promina, na radnom mjestu financijsko - računovodstveni referenta sa prebivalištem u Oklaju Put kroz Oklaj prestaje radni odnos u Općini Promina sa danom (navesti prvi dan odsutnosti s rada).

Obrazloženje

U redovitom nadzoru izvršenja poslova i zadaća zaposlenika u Općini Promina, načelnik Općine Promina utvrdio je da imenovani nije došao na posao dana 22.07.2009. godine, te da je tako neopravdano izostao s rada cijelog toga dana za sve radno vrijeme.

Nastavno, i narednih dana, od 22.07.2009. do 31.07.2009. godine, predmetni je neopravdano izostao s rada uzastopice, i tako sve do 31. 07. 2009. godine.

Uvidom u službene evidencije Općine Promina, nije utvrđena osnova za opravdani izostanak s rada zbog nekog od opravdanih razloga.

Kako je Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08) propisao prestanak službe po slili zakona, člankom 137. st. 1. toč. f.. da službeniku prestaje služba po sili zakona kad neopravdano izostane s rada pet radnih dana uzastopce - danom napuštanja službe, odnosno prvog dana odsutnosti s rada. to je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba. a može se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana-roku pred Upravnim sudom RH.

Općina Promina
Načelnik
Paul Cota

Dostaviti:

-Nediljka Džepina
- načelnik općine Promina
-arhiv, ovdje


Eto, u situaciji kad Načelnik ne može poduzeti ništa po pitanju blokade računa, plana izvlačenja iz ove situacije, jer nema stručnjaka iz tog područja…. Još jednom napominjem… Otpustio je i zadnjeg djelatnika za pitanja financija….

Bravo Načelniče…..
U životu postoji vrijeme sjetve…..
Ali postoji i vrijeme žetve…..

Oznake: općina promina

- 20:57 - Komentiraj post (4) - Link posta

Ništa nova…ništa nova….

Kad bi Oliver pročitao Slobodnu Dalmaciju sa dvije nove teme vezane uz Prominu, vjerojatno zapjevao „Ništa nova…ništa nova…..“

Krenimo redom:


*****
29.07.2009. | 16:47

U OBJEKT DOVRŠEN PRIJE 10 GODINA TREBA ULOŽITI NOVE MILIJUNE

Ima se para, ima se s čim: država dva puta plaća gradnju staračkog doma

U dom je država uložila 26 milijuna kuna, a kako zbog brojnih propusta u gradnji nije dobio uporabnu dozvolu, u preinake valja investirati još 4,2 milijuna kuna

Neslužbeno doznajemo da dom ne može dobiti uporabnu dozvolu, a time ne može ni početi s radom, jer sanitarni čvor, ugrađene slavine i drugi sadržaji nisu prilagođeni invalidima kojima je namijenjen. Je li to točno, nitko nam službeno nije htio kazati.

Link na članak:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/63810/Default.aspx

******
Druga vijest:


*****

30.07.2009. | 22:57

Račun za adaptaciju crkve od prije 13 godina odnosi trećinu proračuna jedne od najnerazvijenijih općina u županiji

Promina na koljenima: tvrtka koja popravlja crkvu 'sjela' na proračun

Dug za sanaciju krovišta iz 1996. u iznosu od 132 tisuće kuna do danas je narastao na 450 tisuća, a Promina je od ponedjeljka u blokadi, jer joj je na račun sjela tvrtka ‘Adaptacija Lobor’

Može li, poslije svega, ova općina sa 1320 stanovnika završiti u bankrotu?

- Na odgovor ćete morati pričekati dok vidimo kako će na to sve reagirati županijske vlasti.

Hoće li se ponijeti kao u slučaju Općine Kijevo, kojoj su pomogli da sanira financije?

Za početak smo zatražili od Općinskog suda da nam, unatoč ovrhe, na računu ostavi onaj minimum koji jamči Općini da preživi.

Koliko je to novca?

Pa, najmanje 110 tisuća kuna. Uz plaće za šest zaposlenika, u životu moramo održati i naše Dobrovoljno vatrogasno društvo koje svakog ljeta, pa i sada, ima pune ruke posla.
Također, moramo osigurati pitku vodu za Marasovinu, Matase i Zeliće čiji stanovnici još i danas, iako im pogled puca na rijeku Krku, žeđ gase cisternama. Zamislite da im to uskratimo. Ljudi bi se snalazili kako znaju i umiju, što je korak do zaraze. Mi tu odgovornost ne možemo preuzeti na sebe. Tko želi, neka izvoli! - kaže Cota.
Link na članak:
http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/63977/Default.aspx

*****

Naš je Načelni spreman rugati se sa ljudima, a onda od istih tražiti suradnju „u ime viših ciljeva“, ili pod motom „ne pomažete meni nego Promini“….
Ako sa Županom namjerava razgovarati kao i sa nama Vijećnicima, onda mu je bolje da i ne kuca na njegova vrata, više će koristi napraviti za Prominu.


Oznake: Dom za starije i nemoćne osobe u Oklaju, općina promina

- 17:15 - Komentiraj post (1) - Link posta

Iz života jednog vijećnika III

Prekjučer, (29.07.2009.), je u Općini Promina, održana 3. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina.

(I dio izvješća).

Sjednica je počela u 17:00 sati, a nazočni su bili svi vijećnici.
Jedino je opravdano zbog obaveza na poslu izostao donačelnik Dalibor Džaja.

Predsjedavajući Zvonimir Bandalo predložio je dnevni red, te je nakon kraće rasprave isti dopunjen sa točkom pod rednim brojem13 koju je predložio Rajko Žulj (HSP).

Usvojen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina
2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja
3. Izvjeešće o reviziji proračuna općine Promina za 2008 godinu
4. Usvajanje prijedloga poslovnika općinskog vijeća općine Promina
5. Usvajanje prijedloga statuta općine Promina
6. Donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za održavanje tradicionalnih Prominskih igara
7. Donošenje zaključaka o prihvaćanju prijedloga ugovora koji bi se sklopio s odvjetnikom Mirkom Bitanga iz Splita u predmetu uknjižbe čestica u k.o.Mratove i k.o.Bogatići vezano za lokalnu cestu do Bogatića
8. Donošenje zaključka o imenovanju Dr.Slavka Kulića za savjetnika
općine Promina po pitanju razvoja
9. Donošenje zaključka u svezi vodovoda Oklaj - Matase - Marasovine Zelići
10. Donošenje zaključka u svezi početka rada doma za staruje i nemoćne osobe
11. Donošenje zaključka u svezi solarne elektrane
12. Usvajanje prijedloga rješenja o osnivanju i imenovanju stožera
zaštite i spašavanja Općine Promina

13. Informacija o blokadi računa Općine Promina


Dnevni red je prihvaćen sa 7 glasova ZA, I (5HSP +2NL), te 5 glasova PROTIV (HDZ).

Protivljenje HDZ-a dnevnom redom, najlakše se može obrazložiti sljedećim stavovima koji su prethodili raspravi o dnevnom redu:

-Stipe Knežević (HDZ); Vijećnici nisu dobili materijale/ ZAKLJUČKE koji se navode u točkama od točke 6, pa do točke 12, a koje bi mi danas trebali razmatrati.

-Pavao Džapo (HDZ); Da li je Općinsko vijeće uopće nadležno za donošenje Odluka za imenovanje Slavka kulića (po točki 6. op.a)?.

Na pitanje Pavla Džape, Načelnik je odgovorio da dr Slavko Kulić inzistira da bude prihvaćen od strane Općinskog vijeća, a ne imenovan od strane Načelnika.

Nakon kraće rasprave na ovu temu, krenuli smo sa prvom točkom dnevnog reda:


1. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice općinskog vijeća općine Promina


Na nepravilnosti navedene u Zapisniku , svoje primjedbe su dali redom:

-Sanimir Sarić (NL);
U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)
Ispravak glasi:
“Nediljka Džepina: neplaćeni obaveze su 1,255,000.00 kuna ( spor sa Sarađenom, Čistoća, plaće, Materijalni troškovi)

-Krste Radas (NL);
U zapisniku nedostaje cijela točka;
” Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina”
Krste je izostavljenu točku dnevnog reda definirao brojem 7., a zapravo se radi o točci red.br. 6. dnevnog reda 2. sjednice Općinskog vijeća Promine.

U zapisniku se pod točkom ad.3. navodi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte u Matasima, gdje je ta stavka”
Ispravak glasi:
“Vijećnik Stipe Knežević pita tko je financirao šahte koje su se pravile na Osmanovcu, u Čitluku, polju u Oklaju….”


-Pavao Džapo (HDZ);
U zapisniku se pod točkom ad.6. navodi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika I dopredjsenika vijeća da iznose 500.00 kuna…..
Ispravak glasi:
Vijećnik Tihomir Budanko(HDZ) predlaže da naknade ostanu iste, a za predsjednika vijeća da iznosi 500.00 kuna…..( ne I dopredsjednika op.a)


2. Postavijvljanje vijećničkih pitanja


-Mladen Ujaković (HSP);
Da li Općina može organizirati prijevoz za srednjoškolce iz Matasa?

NAČELNIK;
Do sada je Država I Općina financirala prijevoz učenika u iznosu od 100.000.00 kuna, ali je prema posljednjim informacijama Vlada tu stavku brisala rezanjem Proračuna;
Predlaže da se I Vijećnici odreknu svojih naknada u tu svrhu….

-Mladen Ujaković (HSP);
Ne radi se samo o problemu financiranja prijevoza, nego o tome što ti učenici nemaju prijevoz kojim mogu doći do škole u Kninu.
-Krste Radas (NL);
Da li je uklonjen otpad iz Čveljića Jame, da li ima izvješće nadležne inspekcije?

NAČELNIK;
Obavješten sam od strane mještana da su u periodu od 17 do 20.07.2009 započeli nekakvi radovi oko jame.
Tamo nije bilo osoba ovlaštenih od strane inspekcije zaštite okoliša, jer nisu bili obavješteni o tadovima koji se izvode, te nije bila ni tvrtka koja je trebala sanirati jamu.
Pozvana je policija.
Nakon toga je izišla na teren nadležna Inspekcija I narpavila očevid.
Tvrtka IND-EKO je trebala obraditi I zbrinuti otpad.
Inspekcija je 21.07.2009. utvrdila da je ukonjen otpad sa oboda jame…izvađen dio materijala…pri dnu jame svježe odronjeno kamenje…sa strane jame uziman materijal I miješan sa otpadom iz jame….uz jamu se nalaze četiri hrpe materijala…..
Na inspekciji je da kontorlira postupak (nadam se da sam pohvatao dovoljno informacija op.a)

-Sanimir Sarić (NL);
a) Postavit ću pitanje koje sam dobio na e-mail:
“da li ima šanse da netko pokrene pitanje izrade službene web stranice općine na kojoj bi bile ama baš sve informacije i zapisnici sa sastanaka».

NAČELNIK;
Općina nema uvjete za nešto tako…Nema brzi internet, server, administratora…….

b) Odgovri sa prošle sjednice vijeća koji se se trebali dostaviti vijećnicima u pisanom obliku, (Natječaj Gluvače-Rajko Đomlija, Općinski Stanovi-Pavao Džapo op.a) a nama pročitati na početku opve sjednice-Što je s tim?

NAČELNIK;
Odgovori su još kod Pročelnika Žare Sumana…još radi na njima.
Natječaj za Gluvače nije gotov, jer sve čestice iz tog natječaja nisu dobile suglasnost Ministarstva.
-Sanimir Sarić (NL);
Koje su to čestice?

NAČELNIK;
Zatraži to pismenim putem, pa ću ti odgovorit.

Pavao Džapo (HDZ) traži da se u buduće odgovori šalju na vrijeme kako se pitanja nebi ponavljala u nedogled.

-Denis Bronić; (HDZ)
Koliko Općinu košta brzi internet?

NAČELNIK;
Ukupni računi za telefonske uskuge su 1980,00 kuna mjesečno, a internet je besplatana za korisnike dok u Prominu ne stugne ADSL.
Dnevno Općina primi preko 120 e-mailova I kad bi sve vratili na staro, koštalo bi nas daleko više nego sad.

-Milan Džapo (HDZ);
Što je sa odlagalištem otpada Dubarava?

NAČELNIK;
Na prošloj Sjednici smo govorili o toj temi, ali ponovite ću opet…
Još 2006-te potpisan Ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša o sanaciji odlagališta Dubrava.
Ministarstvo sudjeluje sa 1,600,000,00 kuna, Općina sa 320,000,00 kuna.
Trebalo je prekinuti voziti smeće I napraviti plan sanacije odlagališta otpada.
U 09.2008 odlagalište otpada zatvoreno I sada se otpad vozi na lokaciju Mala Promina.
Firma IND-EKO će izraditi plan sanacije odlagališta, poslati ga na Fond za zaštitu okoliša.
Nakon što se projekt odobri, krenut će se u sanaciju, a Općina treba pripremiti 320,000,00 kuna.
Mi ih nemamo, pa će mo ih morati od nekoga zatražiti, kao I još dodatnih 60,000,00 kuna za kazne izrečene zbog neuređenosti istog odlagališta ( o tom sam već pisao op.a).

-Tihimir Budanko (HDZ);
Planira li se smanjenje troškova iz proračuna?

NAČELNIK;
Kad budemo imali sve informacije o težini krize, I pravilnik Vlade o smanjenju plaća u Lokalnoj Upravi, onda ćemo rebalansom Proračuna za 2009 to riješiti.


-Krste Radas (NL);
Koristi li Pročelnik Suman pri pisanju zapisnika fono zapis?

NAČELNIK;
Fono zapis mu je na raspolaganju.

-Krste Radas (NL);
Ima li Žare telefonsku direktnu telefonsku liniju?
Pročelnik je dobio telefon (možda slučajno, ali nakon mojih napisa na Blogu o toj temu op.a)

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Da li je fax popravljen (u urednu Pročelnika op.a)?

NAČELNIK;
Nije.

-Zvonimir Bandalo (HSP)
Čuo sam da se Pročelnika ne njegovu radnom mjestu napada od strane podređenih djelatnika (upozorava Načelnika)?

-Stipe Kneževića (HDZ)
Konstatira da su tarvnjaci I stabla uz nogostupe na cesti od centra prema Džapićima neuređeni…trava osušena…mlada stabla također…..

NAČELNIK;
To je tako u zadnjih godinu dana….

Milan Džapo (HDZ);
-Koliko poslovnih prostora Općina ima u svom vlasništvu?
-Tko ih koristi?
-Kolike su naknade za iste?
-Da li su bili Natječaji I zašto je nekadašnja piljara prazna….?

NAČELNIK;
Pitanje je za Pročelnika Sumana

Pročelnik Suman;
Odgovor će stići u pisanom obliku jer je preopširan.Nastavak "Iz života jednog Vijećnika III" (2 dio)
Link: http://promina.blog.hr/2009/08/1626544142/iz-zivota-jednog-vijecnika-iii-2-dio.html


Oznake: Iz života jednog vijećnika, općina promina

- 12:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

srijeda, 29.07.2009.

Navodnjavanje Vedrova polja u Promini III dio

Moj prošli post pod naslovom:
“Navodnjavanje Vedrova polja u Promini II dio”
koji možete pročitati pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/07/1626435663/navodnjavanje-vedrova-polja-u-promini-ii-dio.html

…. napisao sam povodm sljedeće informacije koju je izjavio načelnik Paul Cota:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. Razvoj poljoprivrede
Načelnik ističe da je u suradnji sa Županijom u istraživanje podzemnih voda uloženo 460.000.00 kuna.
Navodnjavalo bi se “Vedrovo polje” veličine 100 hektara, ali sada treba pronaći način financiranja opreme za navodnjavanje u suradnji sa fondovima EU, i tu mu treba pomoć ZK.

(više o ovoj izjavi pod već navedenim linkom op.a)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čudno mi je bilo da je natječaj:
““IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”.

….koji je nekoliko puta bio poništavan, u tako kratko vrijeme priveden kraju, odabran izvođač radova… izrađena istražna bušotina, izrađen hidrogeološki eleborat……a da o tome nije bilo informacije u medijima?

Ipak, kako istina I voda uvjek pronađu svoj put, a vrijeme nam da sve odgovore koji su bili prekriveni “velom tajne”, tako I ova priča ima ovih dana svoj rasplet:

Ukoliko prolazite ovih dana kroz Gluvače, sa lijeve strane na cesti Oklaj-Drniš….na zemlji koju je nedavno u najam dobio OPG Ljilje Perić…. Vidjet ćete strojeve čiji je posao:
“IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”.

Prema neslužbenim informacijama, probna bušotina ide do dubine od 200 metara, a na toj dubini se navodno nalazi veliko podzemno jezero…..
Više ćemo o svemu saznati kad se na osnovu ove bušotine dobije izvješće…elaborat……


Ukoliko su dovoljne količine podzemnih voda, tek na 200 metara dubine, upitno je koliko je isplativo ulaganje u crpljenje tih voda….
Odnosno, pitanje je koliko bi koštala uložena energije da voda dođe na površinu….koliko bi koštalo crpljenje jednog kubika vode s te dubine….bi li upće tak posao bio isplativ?


Oznake: Navodnjavanje Vedrova polja

- 12:00 - Komentiraj post (19) - Link posta

utorak, 28.07.2009.

Sportski cvjetnjak usred kamenjara II dio

Evo nastavka posta pod naslovom „Sportski cvjetnjak usred kamenjara“.
(30 IV i 1. i 2. V 1980. godine VJESNIK , strana 17 –Autor Srećko Piršl))

***
S dva pobjednička pokala atletičari iz Oklaja prošetali su i snimili se za uspome¬nu u zagrebačkom parku Maksimir.
S lijeva stoje: Snježana Janković, Mirjana Janković, Ivica Bronić, Damir Perić, Damira Cvijetić, Jasminka Dodig, Bernard Dizdar, Slavka Jakovljević, Drago Klepo, Željko Tošić (poje¬dinačni prvak Hrvatske u klasi sedmih i os¬mih razreda), Majda Pokrovac, »alfa i ome-ga« bujanja sporta u Oklaju nastavnik Dra¬gan Gazibara, Milenko Vranješ;
čuče slije¬va: Darko Aralica, Petar Barišić (drži pokal za momčadsku pobjedu), Vanja Berša, Milan Džapo, Dražen Dizdar i Marica Dujić (u rukama drži pokal kojeg je osvojio Željko Tošić).


• Ne broje se radni sati

Poticajna snaga, Dragan Gazibara, pri tom je malo mario što je tjedno bio plaćen četiri sata za vođenje slobodnih (sportskih) aktivnosti, pa je u jednom jedinom poslijepodnevu znao odraditi tjednu obavezu - one dobrovoljne sate ni brojao nije, niti to čini danas. Tempirao je treninge već prema sezoni. Na primjer: košarkaša u studenom i prosincu tri puta tjedno, rukometaša u travnju i svibnju, dok je sezona trčanja u prirodi najduža - traje od rujna pa do polovice travnja. Ali, i najobilnija je po količini vježbanja- i po četiri puta sedmično.
Trčanje je »pobjeglo« ostalim sportovima, iako je nastavnik tjelesnog odgoja Dragan Gazibara »zakleti« rukometaš drniškog DOŠK-a, člana Dalmatinske lige. I to iz objektivnih (ne)prilika: izdaci su minimalni, a sami đaci- još dok su bili daleko od natjecateljskog sporta - svakodnevno su pokazivali zavidnu fizičku spremu. Pješaćili ili se vozili biciklima u školu i natrag. I ovogodišnji prvak Hrvatske u trčanju za sedme i osme razrede Željko Tošić dolazi u centralnu školu u Oklaj biciklom iz obližnjeg Razvođa.

Oklaj poput Osla

Istina, igre s loptom su privlačnije, ali je ljeti 1975, godine led probio Paško Ujaković osvajanjem naslova prvaka Hrvatske u trčanju u prirodi za đake sedmih i osmih razreda. Vršnjaci su u njemu ocijenili »ako može on, mogu i ja!« Zavoljeli su punini srcem - kako to samo djeca umiju -kraljicu sportova.
Zato sada taj dio kamene Zagore - bez truna pretjerivanja, kad je riječ
0 najmlađem uzrastu - možemo usporediti s Oslom u kojem svi trče. I u Oklaju se trči - uvijek kad se ima vremena: i u sedam ujutro i u 16 sati, i navečer. U slučaju da nemaju sata nastave, izlaze iz razreda i - u trk!
Količina uobičajenog treninga je sedam do osam kilometara. Pri tom se pazi da to ne pređe u monotoniju. Zato je atletsko poslijepodne začinjeno i stolnim tenisom, košarkom i elementima gimnastike. Zimi se u dvorani dva puta tjedno jača muskulatura nogu, leđa, trbuha i razvija skočnost. Mnogi sportaši su đaci - putnici, pa nije rijetkost, da poslije nastave odu kući na objed, zatim opet u školu na trening. I navečer natrag. I tako uberu i do 15 "honorarnih" kilometara u jednom danu, većinom biciklom.
Učenik se opredjeljuje prema vlastitoj želji za sport koji ga najviše privlači. Probiranje počinje u petim razredima, i na međurazrednim odmjeravanjima snaga. Ukupno je sedam viših razreda. Na području općine Drniš djeluje još pet škola (Drniš, Drinovci, Gradac, Siverić, Unešić), pa ima dosta prilika za dokazivanje. No, tu se zbog štednje nadmetanja odvijaju po kup sistemu, a iz istog razloga rijetki su dodiri sa školama izvan općine. Izuzetak je odlazak na prvenstvo Hrvatske, za što pak treba dokazati prvim mjestom na širem području.

Nastavlja se………
………………………..


Oznake: Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića

- 11:28 - Komentiraj post (8) - Link posta

nedjelja, 26.07.2009.

Revizija Proračuna Općine Promina za 2008-u godinu

Nedavno je na blogu postavljeno pitanje vezano uz prihode, rashode Općine Promina, odnosno način trošenja proračunskih sredstava.
Namjeravao sam ovih dana napisati post na tu temu, a radni materijali koje sam dobio kao Vijećnik za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća (29.07.2009) vjerojatno najbolje obrađuje tu tematiku.

Evo ga u cijelosti kako sam ga i ja dobio (izvješće počima sa 25 stranicom?)

25 (stranica izvješća Državnog ureda za reviziju op.a))

6. NALAZ

Sustav unutarnjih financijskih kontrola


1.1. Sustav unutarnjih financijskih kontrola propisan je odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna. Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola nije donesen i nije imenovana osoba zadužena za nepravilnosti. S obzirom da u jedinstvenom upravnom odjelu poslove obavlja dvoje zaposlenika, poslovi na uspostavi sustava unutarnjih kontrola i sprječavanju rizika nepravilnosti i prijevare u nadležnosti su načelnika. Odredbama članka 3. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola propisano je da je čelnik obvezan provoditi aktivnosti vezane uz ovaj sustav, ako ne imenuje voditelja za financijsko upravljanje i kontrole i ne uspostavi druge organizacijske oblike.

Unutarnja revizija nije ustrojena s obzirom da ne postoji zakonska obveza prema kojoj Općina treba organizirati obavljanje poslova unutarnje revizije. Prema odredbama članka 5. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, Općina može prema vlastitoj procjeni opravdanosti uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od načina propisan odredbama članka 17. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.
Državni ured za reviziju nalaže donijeti plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, te provođenje aktivnosti vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola.

1.2. Općina prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da provedbu financijskog upravljanja i kontrole po funkciji obavlja načelnik, te da će nastojati uspostaviti i druge organizacijske oblike financijskog upravljanja i kontrole.

Računovodstveno poslovanje

2.1 Za račun proračuna vode se poslovne knjige, osim evidencije izdanih vrijednosnih papira (bjanko zadužnica) što nije u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kojom je propisano da proračun i proračunski korisnici obvezno vode pored drugih analitičkih knjigovodstava i analitičko knjigovodstvo financijske imovine i obveza, odnosno primljenih i izdanih vrijednosnih papira.

Općina je 1. srpnja 2008. izdala tri bjanko zadužnice. Prva bjanko zadužnica izdana je na iznos do 100.000,00 kn, a naplaćena je u listopadu 2008. u iznosu 103.978,14 kn za radove na vodovodnoj mreži u dva naselja ugovorene iz ranijih godina. Druga bjanko zadužnica izdana je također na iznos do 100.000,00 kn, a naplaćena je 8. kolovoza 2008. u iznosu 89.088,01 kn za radove na izgradnji sustava odvoda oborinskih voda i nogostupa iz ranijih godina. Treća bjanko zadužnica izdana je u iznosu do 500.000,00 kn, a do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) nije naplaćena. U obrascu bjanko zadužnice nije upisana tvrtka, odnosno ime i prezime vjerovnika, odnosno ne zna se za koje je svrhe izdana.

26

Udjeli u komunalnom društvu za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti (u vlasništvu Općine 12,0%, odnosno 2.133.600,00 kn) i trgovačkom društvu za radijsku djelatnost (u vlasništvu Općine 25,0%, odnosno 10.000,00 kn) nisu evidentirani u poslovnim knjigama što nije u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kojom je propisano da je proračun obvezan u knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Državni ured za reviziju nalaže voditi evidenciju izdanih vrijednosnih papira i u poslovnim knjigama evidentirati udjele u trgovačkim društvima u vlasništvu Općine u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu proračuna.

2.2. Općina prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nije imala saznanja da su bjanko zadužnice izdane te nisu mogli voditi navedenu evidenciju. Također se očitovala da će udjele u trgovačkim društvima evidentirati u svojim poslovnim knjigama.

Prihodi i primici

3.1. Prihodi proračuna za 2008. planirani su u iznosu 7.312.114,00 kn, a ostvareni su u iznosu 3.073.656,74 kn, što je za 4.238.457,26 kn ili 58,0% manje od plana. Primici nisu planirani ni ostvareni. Prihodi od pomoći planirani su u iznosu 5.376.752,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.442.296,96 kn, što je za 3.934.455,04 kn ili 73,2 % manje
od plana.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 165.379,23 kn. Obveznicima plaćanja komunalne naknade izdavana su rješenja. Kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade trgovačkom društvu koje eksploatira mineralne sirovine Općina nije pravodobno izdala rješenje za komunalnu naknadu čime je propustila ostvariti prihode koje po zakonu treba utvrditi u iznosu 841.320,00 kn (izračunano na temelju sadašnje mjesečne obveze). Rješenjem za komunalnu naknadu je izdanim u lipnju 2008. utvrđena je obveza u iznosu 5.200,00 kn mjesečno za 65 000 m2, a rješenjem Ministarstva gospodarstva iz studenog 2004. društvo je dobilo rudarsku koncesiju i moralo započeti s eksploatacijom do konca 2004. na površini 262 973 m2. U studenom 2008. Općina je izdala rješenje kojim je obuhvatila površinu 256 500 m2 i utvrdila obvezu za komunalnu naknadu u iznosu 20.520,00 kn mjesečno. Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Odredbom članka 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odlukom općinskog vijeća utvrđen je koeficijent za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. Općina treba pravovremeno donositi rješenja za naplatu komunalne naknade. Prema odredbi članka 39. Zakona o proračunu tijela jedinice lokalne samouprave odgovorna su za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda ns račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

U 2008. nisu ostvareni prihodi od pružanja usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon na temelju odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti iz 2003.

27

Za usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne ispostavljaju se računi što nije u skladu s odredbom članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu kojom je propisano da se iz cijene komunalne usluge osiguravaju sredstva za obavljanje između ostalih i komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, te da se cijena komunalne usluge plaća isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika.

Za naplatu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate. Prema odredbama članka 39. Zakona o proračunu, tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona. Riječ je proračunskim prihodima čija je namjena određena posebnim zakonskim odredbama te u skladu s time treba postupati kako bi proračunski prihodi mogli biti utrošeni u fiskalnoj godini na koju se odnose, što će omogućiti ravnomjerno zadovoljavanje javnih potreba. Kako bi se izbjegla zastara potraživanja, potrebno je postupiti u skladu s odredbom članka 241. Zakona o obveznim odnosima kojom je propisano da se zastara prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.

Državni ured za reviziju nalaže poduzimati potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda od komunalne naknade kako bi se mogli koristiti u skladu s namjenama u fiskalnoj godini na koju se odnose. Nadalje nalaže naplaćivanje pruženih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

3,2 Općina ne prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Nadalje se očitovala da prihvaća nalaz da je općina dužna vršiti naplatu za pružene usluge odvoza komunalnog otpada uz obrazloženje da do sada to nisu bili u mogućnosti učiniti, ali je u 2009. odlukom općinskog vijeća osnovano komunalno društvo u vlasništvu Općine koje će obavljali komunalnu djelatnost skupljanja i odlaganja komunalnog otpada, te vršiti naplatu izvršenih usluga.
(Na Radnom sastanku sa ZK Promina prije mjesec dana, Načelnik je izjavio da je donešena Odluka o osnivanju Kumunalnog društva, ali isto još nije osnovano te za pomoć oko osnivanja moli ZK Promina....Što je na kraju istina?????op.a)

3,3 Državni ured za reviziju ostaje pri svom nalazu u odnosu na pravodobno izdavanje rješenja za komunalnu naknadu trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Odredbom članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju naselja u jedinicama lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, područja zona u gradu, odnosno općini, koeficijent za pojedine zone, koeficijent namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. Odlukom općinskog vijeća o komunalnoj naknadi iz 2002. utvrđeno je da se u svim naseljima u Općini naplaćuje komunalna naknada, utvrđene su zone, koeficijenti po zonama i koeficijenti namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. U razdoblju od početka 2005. (kada je trebalo biti izdano rješenje o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina do lipnja 2008. (kada je izdano prvo rješenje o komunalnoj naknadi navedenom trgovačkom društvu) nisu se promijenile zakonske pretpostavke, što znači da je početkom 2005. trebalo izdati rješenje o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina.
28

Rashodi i izdaci

4,1 Rashodi su planirani su u iznosu 7.312.114,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.833.202,66 kn, što je za 3.478.911,34 kn ili 47,6 % manje od plana. Izdaci nisu planirani ni izvršeni. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2008. iskazan je u iznosu 759.545,92 kn, preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 811,87 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 760.357,79 kn. Koncem 2008. obveze su iskazane u iznosu 1.255.130,69 kn, od čega se na dospjele obveze odnosi 1.157.316,59 kn (37,7% ukupno ostvarenih prihoda). Državni ured za reviziju predlaže izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama.

U rujnu 2007. Općina je s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka zaključila darovni ugovor kojim je ugovoreno da će se projekt uređenja prostora za dječji vrtić u vrijednosti 560.038,00 kn financirati 85,0% ili 476.032,77 kn iz sredstava Svjetske banke kroz projekt socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO), a 15,0% ili 84.005,23 kn iz sredstava Općine. Također je ugovoreno da je nositelj Projekta Općina, te da provedba Projekta počinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon uplate predujma od darovatelja, te da je provedbeni period Projekta 12 mjeseci.

Za radove na uređenju prostora dječjeg vrtića Općina je koncem 2007. provela postupak nabave u skladu s revidiranim priručnikom Svjetske banke za provođenje nabave malih vrijednosti. S ponuditeljem čija je ponuda ocjenjena najpovoljnijom zaključen je u siječnju 2008. ugovor kojim su radovi ugovoreni u vrijednosti 537.625,94 kn i rok završetka radova tri mjeseca nakon potpisivanja ugovora. Ugovorom nisu utvrđene kazne za neizvršenje ugovorenih radova.

U 2008. rashodi po navedenom ugovoru izvršeni su u iznosu 334.501,48 kn i evidentirani su na temelju plaćenog predujma izvoditelju radova za nabavljeni materijal u iznosu 15,0% ugovorenog iznosa, odnosno u iznosu 80.643,90 kn u skladu s ugovorom i na temelju privremene obračunske situacije iz lipnja 2008. za izvedene radove u vrijednosti 253.857,59 kn koja je ovjerena od nadzornog tijela. Do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) radovi na uređenju prostora za dječji vrtić nisu završeni iako je ugovoreni rok izvođenja radova prošao.

U izvješću Općine o realizaciji projekta uređenja prostora za dječji vrtić upućenog Ministarstvu za razdoblje od 21. prosinca 2007. do 30. rujna 2008. navedeno je da su za izvođenje Projekta Općini iz Ministarstva prenesena sredstva Svjetske banke u iznosu 333.222,94 kn, te da su za izvođenje Projekta korištena sredstva u iznosu 352.431,49 kn. Do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) Općina nije sastavila finalno izvješće predviđeno odredbom članka 2. Dodatka II Općih uvjeta primjenjivih na darovne ugovore financirane od strane PSGO-a koji je sastavni dio ugovora iako je prošao ugovoreni provedbeni period Projekta od 12 mjeseci.

Državni ured za reviziju ocjenjuje da aktivnosti vezane za realizaciju Projekta nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno da ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku. Nadalje nalaže poduzimanje radnji za završetak ugovorenih radova.

29

4.2. Općina je prihvatila nalaz Državnog ureda za reviziju u vezi donošenja prijedloga mjera za pokriće manjka prihoda i plana za ispunjenje preuzetih ugovornih obveza. Također je prihvatila nalaz da ugovorom o uređenju prostora za dječji vrtić nisu utvrđene kazne za neizvršenje ugovorenih radova uz obrazloženje da je navedeni ugovor sastavila Svjetska banka, te da je u više navrata izvoditelju radova upućivala dopise u kojima oštro prosvjeduje tražeći hitan završetak radova sukladno ugovoru, ali do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) nije dobila očitovanje zašto radovi nisu dovršeni.

Postupci javne nabave


5.1. Rashodi za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste izvršeni su u iznosu 109.800,00 kn.

Za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste proveden je otvoreni postupak nabave u svibnju 2008. Kao kriterij odabira određena je najniža cijena. U otvorenom postupku nabave pristigle su tri ponude. Odlukom o odabiru ponude odabrana je ponuda kojom nije ponuđena najniža cijena. Na odluku o odabiru žalio se ponuditelj koji je ponudio najnižu cijenu.
U očitovanju na žalbu Općina navodi kako ostaje pri svojoj odluci i odabir obrazlaže činjenicom da je najniža cijena ona koju Općina plati, a to je cijena odabranog ponuditelja koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je u srpnju 2008. donijela rješenje kojim je poništila postupak i odluku o odabiru ponude iz svibnja 2008. uz obrazloženje da je kriterij za odabir najpovoljnije ponude u uputama naručitelja za izradu ponude najniža cijena. Odredbama članka 9. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost. Općina je u srpnju 2008. donijela novu odluku o odabiru ponude kojom je preinačila odluku iz svibnja 2008. te je odabrala ponudu s najnižom cijenom.

Navedenom odlukom je utvrđeno da se poništava postupak nabave i odluka o odabiru ponude iz svibnja 2008. Općina je nakon dobivenog rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave trebala nakon poništenog postupka provesti novi postupak nabave. Odredbom članka 90. Zakona o javnoj nabavi postupak javne nabave završava konačnošću odluke o odabiru ili konačnošću odluke o poništenju.

S ponuditeljem čija je ponuda odlukom o odabiru ponude iz srpnja 2008. ocjenjena najpovoljnijom, zaključen je u rujnu 2008. ugovor kojim su ugovoreni radovi u vrijednosti 238.946,76 kn te rok izrade elaborata tri mjeseca.
Za izvedene radove ispostavljena je privremena situacija u prosincu 2008. u iznosu 109.800,00 kn na temelju koje su evidentirani rashodi. Radovi nisu završeni u ugovorenom roku. Početkom siječnja 2009. radovi su završeni i ispostavljena je okončana situacija za radove izvedene u ugovorenoj vrijednosti.

Državni ured za reviziju nalaže postupati u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, te kod zaključivanja ugovora utvrditi kazne za kašnjenje u izvođenju radova i za neizvršavanje ugovorenih radova.

30

5,2 Općina je prihvatila nalaz Državnog ureda za reviziju u vezi poništenja javnog nadmetanja za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste. Očitovala se da je za navedeni projekt imala rezervirana sredstva kroz program EIB II (program Europske investicijske banke) na temelju ugovora o financiranju izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine zaključenog u studenom 2006. između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Općine u iznosu 3.600.000,00 kn, te da bi poništenje javnog nadmetanja produljilo rok i izazvalo kašnjenje zbog kojeg ne bi bila u mogućnosti povući sredstva u ugovorenom rok .

Općina se nalazi u drugoj skupini područja posebne državne skrbi i obuhvaća jedanaest naselja s ukupno 1 317 stanovnika prema popisu iz 2001. Osnovan je jedinstveni upravni odjel. Poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja šestero zaposlenih. Proračun Općine donesen je u skladu s propisima. Prihodi su ostvareni u iznosu 3.073.656,74 kn, a rashodi u iznosu 3.833.202,66 kn. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2008. iskazan je u iznosu 759.545,92 kn, preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 811,87 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 760.357,79 kn. Koncem 2008. dospjele obveze su iskazane u iznosu 1.157.316,59 kn ili 37,7% ukupno ostvarenih prihoda. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od pomoći ostvareni u iznosu 1.442.296,96kn ili 46,9% i prihodi od poreza na dohodak u iznosu 1.108.209,11 kn ili 36,0% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi koji imaju propisanu namjenu ostvareni su u iznosu 1.725.778,96 kn. Korišteni su za propisane namjene, odnosno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odnose na održavanje i izgradnju objekata komunalne infrastrukture, nabavu dugotrajne imovine, socijalnu skrb, kulturu, šport i drugo. Za naplatu potraživanja od komunalne naknade u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate. Općina se nije zaduživala, pozajmljivala proračunska sredstva ni davala jamstva. U 2008. nisu ispostavljani računi ni ostvareni prihodi od usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon. Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu društvu koje eksploatira mineralne sirovine. Vrijednosno najznačajniji su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznesu 1.541.585,34 kn ili 36,5% i materijalni rashodi u iznosu 1.535.709,85 kn ili 36,4% ukupno izvršenih rashoda. Pri nabavi roba radova i usluga primijenjeni su propisani postupci nabave, osim za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste. Aktivnosti vezane za realizaciju projekta uređenja prostora za dječji vrtić koji se dijelom financira iz sredstava Svjetske banke, nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku. Predlaže se izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama.31

III MIŠLJENJE


1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja općine Promina za 2007., o čemu je izraženo uvjetno mišljenje.

2. Postupci revizije su provedeni u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

3. Sljedeći postupci i učinci su utjecali na izražavanje mišljenja:

- Za račun proračuna vode se poslovne knjige, osim evidencije izdanih vrijednosnih papira (bjanko zadužnica). Tijekom 2008. izdane su tri bjanko zadužnice u iznosu 700.000,00 kn (točka 2.1. Nalaza).
Udjeli u dva trgovačka društva u djelomičnom vlasništvu Općine u iznosu 2.143.600.00 kn nisu evidentirani u poslovnim knjigama (točka 2.1. Nalaza).

- Za naplatu potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate (točka 3. 1. Nalaza).
U 2008. nisu ispostavljani računi ni ostvareni prihodi od pružanja usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon (točka 3.1. Nalaza).

- Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina
(točka 3.1. Nalaza).

- Aktivnosti vezane za realizaciju projekta uređenja prostota za dječji vrtić u vrijednosti 560.038,00 kn, koji se na temelju ugovora zaključenog s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka financira 85,0% ili 476.032,77 kn iz sredstava Svjetske banke, nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku (točka 4.1. Nalaza).

- Za podmirenje dospjelih obveza u iznosu 1.157.316,59 kn i pokriće manjka prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu 760.357,79 kn potrebno je izraditi program mjera i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama (točka 4.1. Nalaza).

- Postupak nabave za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste u vrijednosti 238.946,76 kn trebao je biti poništen na temelju rješenja Državne komisija za kontrolu postupaka javne nabave i proveden novi postupak
nabave (točka 5.1. Nalaza).

32

Prema odredbama članka 7. stavka 3. Zakona o državnoj reviziji na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područnom uredu Šibenik, Obala hrvatske mornarice 2, Šibenik.

U reviziji sudjelovale:

Dinka Šustić, dipl.oec, državni revizor
Nikolina Čerkez, dipl.iur., vježbenik


Ovlašteni državni revizori:
Slavica Blažević, dipl. oec.


Nadam se da ovaj post daje dovoljno odgovora na pitanja vezana uz Proračun općine Promina za 2008....a ako ne, vi samo pitajte dalje.....ja ću pokušati doći do odgovora....

Oznake: općina promina

- 10:41 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 25.07.2009.

Fra Mirkov ljetopis

Prije nekoliko dana, do mene je navratio Zvone Bare….
Zvone je uvijek pun ideja kada je objavljivanje/tiskanje pisane riječ o Promini u pitanju, pa tako i ovaj put nije došao „praznih ruku“.

Donio je „Ljetopis prominskih sastanaka u Zagrebu za nedjelje iza Male Gospe i Kandelore, u svetištu Gospe Lurdske od 14.09.1975 i dalje“.Cijeli Ljetopis je napisan rukom fra Mirka Validžića Ćelkanović, a na prvoj stranici piše:

***

Ljetopis slavlja Male Gospe i Svjećnice Prominjaca nastanjenih u Zagrebu i okolici u svetištu Gospe Lurdske u Zagrebu (i ono što se smatralo potrebnim zapisati).
Započeo zapise ljetopisa svećenik Mirko Validžić (Ćelkanović) 14.09.1975. g. i radio ustrajno i nepristrano do 10.09.1995.

Mirko Validžić v.r.

***


Na brzinu sam prolistao Ljetopis, i uočio sljedeće naslove:


-Kako je došlo do ostvarenja Prominskih slavlja u Zagrebu?
-Prvi Prominski dan u Zagrebu 14. rujna G.G. 1975.
-Mala Gospa 1979
-Kandelora 1982
-Nesporazumi i razjašnjenja
-Da se ne zaboravi u 1994.
-Prominski sabor (04.06.1995.)

…. I još puno toga na preko 150 stranica, lijepo ispisanog teksta….a Ljetopis se završava se riječima autora:

***
Završavam pisati ovaj Ljetopis, koji sam ispisivao 20 godina i predajem ga župniku ocu fra Marku Duranu za arhiv Župe Promina.

Zagreb, 31.12.1995.
Mirko Validžić Ćelkanović
Svećenik iz Čitluka (g.) u Promini

***

Ali da se vratim na sam početak priče….
Zvone je navratio do mene, da me zamoli za koju staru fotografiju Prominjaca koju su 70-ih godina odlazili u Zagreb na Prominske mise.
Njegova i fra Šimina ideja je uz fra Mirkov „Ljetopis“ prikupiti što više zapisa i fotografija o druženjima Prominjaca u Zagrebu.

Na kraju bi se tiskala knjiga koja bi ostala trajna uspomena na ove događaje…..

Eto, svi Vi koji imate bilo kakve tekstove ili fotografije vezane uz Prominske mise u Zagrebu, ili osnivanje Zavičajnog kluba…Prominske noći….javite se fra Šimi u Župni ured…ili jednostavno komentirajte na Blogu što mislite o ovoj ideji.


Oznake: Prominska misa u Zagrebu, MIRKO VALIDŽIĆ ĆELKANOVIĆ

- 12:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 24.07.2009.

Sportski cvjetnjak usred kamenjara

Bilo bi lijepo imati arhivu novinskih članaka koji su se bavili temama vezanim uz život u Promini.

Putovanjem u prošlost, često se srećemo i sa predviđanjima, planiranjima Prominjaca za vrijeme u kojem se možda baš sad nalazimo.
Lijepo je usporediti snove i želje, sa današnjom stvarnošću.Moji prijatelji znaju koliko ja volim zapise o životu u našem kraju, i tako sam jučer dobio od Dražana Dizdara sljedeći članak:

„Sportski cvjetnjak usred kamenjara“
(30 IV i 1. i 2. V 1980. godine VJESNIK , strana 17 –Autor Srećko Piršl))

Polovica od ukupno 180 učenika od petih do osmih razreda postojano djeluje u ŠSD »Mladost«, jedinom sportskom kolektivu ovoga kraja podno planine Promine zapadnom dijelu Dalmatinske zagore.

OKLAJ - Siromašan kraj podno planine Promine (oko 3000 žitelja) u zapadnom dijelu Dalmatinske zagore nije više poznat jedino po bijelom Debit-Promina vinu, već i po sportašima. Ponajviše po malim trkačima, ma koliko u prvi mah možda to i čudno zvučalo - atletski teren je svuda naokolo uglavnom kamenjar, A upravo, u Oklaj, selo od oko 500 stanovnika, smješteno negdje na polovici puta između Knina i, Drniša dospjela su dva nova pobjednička trofeja s nedavnog tako uspjelog prvenstva Hrvatske u trčanju u prirodi u pionirskoj konkurenciji.

Tako u kabinetu osnovne škole »Vjeko Širinić« više nema mjesta za ona najvrednija priznanja.
Od 1975. ih je pola tuceta: po tri naslova prvaka Hrvatske u trčanju u prirodi u pojedinačnoj i momčadskoj konkurenciji, a da o osvojenim prvim mjestima u općini Drniš u nogometu, košarci, gimnastičkom višeboju i krosu "Slobodne Dalmacije" uopće i ne govorimo.

Upravo za vrijeme naše g boravka dogovarali su kako da naprave efektnu tzv. viseću vitrinu u predvorju škole, pa da nagrade svakom došljaku odmah upadnu u oči.
A imaju se čime i podičiti. Sport buja u kamenjaru.
Polovica od ukupno 180 učenika(ca) od petih do osmih razreda (oni mlađi još i nisu dorasli za natjecateljski sport) postojano djeluje u Školskom sportskom društvu »Mladost«.
Najviše u atletskoj sekciji - 45 (25 učenika i 20 učenica), pa košarkaškoj 18 (muški), nogometnoj 15 i rukometnoj 15 (ženske). U razrednim su natjecanjima obuhvaćeni svi đaci.

Dragan Gazibara, nastavnik tjelesnog odgoja, sažima:

Ne opterećujemo se s osvajanjem prvih mjesta. Ona dođu kao plod podjednako upornosti i zalaganja djece, iz matične škole Oklaj, te onih područnih iz Razvoda, Lukara, Mratova i Bobodola. Bitno je da podmladak uvidi korisnost tjelesne kulture, stvori trajnu naviku da je i dalje njeguje, Širi.

Ivan - »Ivanko« Bandalo, razgovorljivi gorostas (visok 203 cm, a težak 115 kg), kojeg smo slučajno sreli pred seoskom poštom, na sva je usta hvalio Dragana-.

- Taj svugdje podmetne leđa! I ranije su u nas podučavali nastavnici te struke, ali ne i tako marljivo, poduzetno, uporno. Svojedobno su i moja djeca Slobodan i Melita bili njegovi đaci, a i ja se ponekad prihvatim bacanja kamena s ramena i potezanja konopca, pa znam što kazujem...

U školi smo kasnije, čuli nastavak priče o tom Siščaninu, svojedobnom đaku zagrebačke Pedagoške akademije. On je - s diplomom u džepu -listajući »Vjesnik« jednog ljetnog nedjeljnog popodneva 1972. pročitao raspis natječaja. Odazvao se, i bio odmah primljen. Počeo je sa skromnom »ostavštinom«: malobrojnom nogometnom, rukometnom i atletskom sekcijom. ' Djelovao je dva mjeseca, no požar je u jesen 1972. uništio školu do temelja, uključivši i jedine dvije garniture dresova.
Uvjeti su rada postali još teži. Snalazio se, zajedno s učenicima, u prostorijama mjesne zajednice i u kinodvorani, a vani na betonskoj površini za sakupljanje kišnice, zvanoj »Žagra«.
Zatim je otišao na godinu dana u JNA, za koje je vrijeme izgrađena nova moderna jednokatna škola s osam učionica, kabinetom za tehnički odgoj, sportskom dvoranom veličine 24x12 m.

I tako su stvoreni svi preduvjeti za pun i postojan zamah. Proširen je temelj i s košarkaškom, gimnastičkom i stolnoteniskom sekcijom. Mladi su hrlili pod koš, na rukometni i nogometni teren, na trčanje. Te njihove toliko iskazivane želje samo je trebalo usmjeriti, steći njihovo povjerenje kroz ozbiljnost, stalnost i zalaganje. Tada je bilo i više đaka viših razreda (oko 300), ali je svaki treći đak u ono doba bio aktivni natjecatelj.


Nastavlja se………

Oznake: Iz arhive profesora Ante Vladimira Bikića

- 10:04 - Komentiraj post (1) - Link posta

srijeda, 22.07.2009.

Malo o mogućoj blokadi računa Općine Promina

Blokada računa Općine Promina, priča je o kojoj nisam napisao jedan „temeljit“ post.

Pošto imam osjećaj da Promincima nedostaje informacija o cijeloj ovoj „priči“, u ovom postu objavit ću nekoliko dokumenata, kako bi se na osnovu argumentiranih činjenica moglo o toj temi govoriti.

Prvi dokument s kojim se prašina podigla u Promini je Ovrha kojom firma Adaptacija iz Lobora traži naplatu izvedenih, a ne naplaćenih radova.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPĆINSKI SUD U KNINU
Stalna služba u Drnišu
PRIMLJENO dne, 2 7.04.2009
Odvjetnička pisarnica
Mirela Mandić Komar
20.travnja 2009.

OPĆINSKOM SUDU DRNIŠ

Ovršni predmet:

Ovrhovoditelj:
„ADAPTACIJA" radnja za građevinarstvo, bravariju, mehaniku, instalaciju, prijevoz i ugostiteljstvo, vl.Marijan Šale,
Lobor.D.Domjanića 7, kojega zastupa: Odvjetnička pisarnica Mirela Mandić Komar


Ovršenik:
OPĆINA PROMINA, Oklaj, zastupana po z.z.Žarku Duvančić, načelnik Općine Promina

PRIJEDLOG

4x,privitak
radi ovrhe pljenidbom i prijenosom
sredstava na računu ovršenika

Pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog suda u Drnišu pod posl.br.P-371/2002 od 15.travnja 2008. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku pod posl.br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009. utvrđena je obveza ovršenika da ovrhovoditelju isplati iznos od 132.000 kn sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče od 8.lipnja 1996. pa do konačne isplate, te obveza naknade troška postupka u iznosu od 17.685,00 kn u roku od 15 dana.

DOKAZ:
-preslika presude Općinskog suda u Drnišu br.P-371/2002 od 15.travnja 2008.
-preslika presude Županijskog suda u Šibeniku pod br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009.

S obzirom da ovršenik nije podmirio dospjelu obvezu ni protekom paricijskog roka, to ovrhovoditelj predlaže da Naslovni sud donese slijedeće


Rješenje


Temeljem pravomoćne i ovršne presude Općinskog sud u Drnišu pod br.P-371/2002 od 15.travnja 2008. koja je potvrđena presudom Županijskog suda u Šibeniku pod br.Gž-1276/2008 od 9.ožujka 2009. ovrhovoditelju ADAPTACIJA, radnja za građevinarstvo..., vl.Šale Marijan, Lobor, D.Domjanića br.7, a protiv ovršenika OPĆINA PROMINA, Oklaj, radi ovrhe pljenidbom i prijenosom sredstava na računu ovršenika, radi namirenja ovršne tražbine, dozvoljava se

Ovrha

- pljenidbom sredstava sa računa ovršenika br.2411006-1829800000, Jadranska banka d.d. do namirenja ovršne tražbine u iznosu od 132.000,00 kn sa zateznom kamatom, koja na taj iznos teče od 8.lipnja 1996. pa do konačne isplate, kao i troška parničnog postupka u iznosu od 17.685,00 kn kao i svih daljnjih troškova ovršnog postupka

- prijenosom ustegnutog iznosa od 132.000,00 kn sa zateznom kamatom koja teče na taj iznos od 8.lipnja 1996. do konačne isplate na račun ovrhovoditelja br.2340009-1160209380, Privredna banka Zagreb d.d.

- prijenosom daljnjeg iznosa troška postupka u iznosu od 17.685,00 kn te troška ovog ovršnog postupka na račun pun.ovrhovoditelja br.2340009-3101840837, Privredna banka Zagreb d.d., na ime Mirela Mandić Komar, odvjetnica

- ako na računu nema dovoljno sredstava za namirenje cjelokupne ovrhovoditeljeve tražbine, Jadranska banka d.d. će izvršiti rješenje o ovrsi na sredstvima na svim kunskim i deviznim računima koje ovršenik ima kod drugih banaka, u skladu s propisima o platnom prometu u zemlji

- dostavljanjem rješenja o ovrsi Jadranskoj banci d.d. ovrhovoditelj, do namirenja ovršne tražbine u punom iznosu, stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini da mu banka isplaćuje sredstva s njegovih kunskih i deviznih računa

Kao ovršni sud mjesno je nadležan Općinski sud u Drnišu.

O tome obavijest:
1. ovrhovoditelju na ruke pun.
2. ovršeniku
3. Jadranska banka d.d.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Prije same ovrhe bilo je nekoliko presuda, evo zadnje:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA

Županijski sud u Šibeniku, kao drugostupanjski sud, u vijeću sastavljenom od sudaca Gorana Stošića, kao predsjednika vijeća, Ordane Labura i Tonija Šantića, kao članova vijeća, u pravnoj stvari tužitelja "Adaptacija" Lobor, vlasništva Marijana Šale, zastupanog po punomoćniku Mireli Mandić-Komar, odvjetnici u Šibeniku, protiv tuženika Općine Promina, zastupane po načelniku, a ovaj po punomoćniku Jošku Atlagiću, odvjetniku u Drnišu, radi isplate, odlučujući o žalbi tuženika protiv presude Općinskog suda u Drnišu od 15. travnja 2008. godine broj P-371/02, u sjednici održanoj dana 9, ožujka 2009. godine

Presudio je

Odbija se žalba tuženika kao neosnovana i potvrđuje se presuda Općinskog suda u Drnišu od 15. travnja 2008. godine broj P-371/02.

Obrazloženje

Prvostupanjskom presudom naloženo je tuženiku da tužitelju isplati iznos od 132.000,00 kuna. zajedno sa zakonskom zateznom kamatom koja na isti teče od 8. lipnja 1996. godine do isplate, te da tužitelju naknadi parnični trošak u iznosu od 17.685,00 kuna.

Protiv te presude žalbu je izjavio tuženik, po punomoćniku, osporavajući valjanost iste u cijelosti, zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavka 1. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08 i 123/08, dalje: ZPP), s prijedlogom da se donese odluka u smislu žalbenih navoda.

Odgovor na žalbu nije podnesen.
Žalba nije osnovana.

Tuženik se žali zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka, ali u žalbi ne obrazlaže kojim nedostatkom presude ili propustom suda bi takva povreda bila ostvarena. Stoga je ovaj sud, povodom izjavljene žalbe, presudu ispitao u granicama određenim člankom 365. stavkom 1. i 2. ZPP, pa kako nije našao ostvarenima one bitne postupovne povrede iz članka 354. stavka 2. ZPP. na postojanje kojih drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti, žalba tuženika, izjavljena po tom razlogu, nije prihvaćena.

Nije u pravu tuženik ni kada se žali zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.
Naime, žalba ničim ne ukazuje koju bi to odlučnu činjenicu prvostupanjski sud presudom propustio utvrditi i temeljem kojih dokaza, radi čega žalba nema razloga glede žalbenog osnova nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Što se, pak, tiče žalbe zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, žalitelj, u bitnom, preocjenjuje izvedene dokaze i smatra da nije pasivno legitimiran u ovom sporu jer sa tužiteljem nije sklopio ugovor o građenju, da je bio samo kontrolor radova koje je naručio Župni ured Promina. Zato da za te radove tužitelju ne duguje ništa.

Međutim, ovaj sud nalazi da je prvostupanjski sud pravilno ocijenio sve izvedene dokaze i pravilno utvrdio da je tuženik u obvezi isplate tužitelju dosuđenog iznosa, na ime neplaćenog dijela cijene radova izvršenih prilikom obnove crkve u Oklaju.

Naime, upravo saslušanjem načelnika tuženika tijekom ovog postupka utvrđeno je da je tuženica bila naručitelj predmetnih radova i da je ista djelomično ispunila svoju obvezu prema tužitelju-izvođaču radova - plaćanja cijene za iste.

Osim toga, pobijanom presudom je, na temelju pravilne ocijene svih izvedenih dokaza, pravilno utvrđeno da je tuženica u obvezi isplate tužitelju utuženog iznosa, kojeg mu nije isplatila na ime cijene izvršenih radova, a što je bila dužna učiniti još 1996. godine.
Na utvrđeno činjenično stanje prvostupanjski sud je pravilno primijenio materijalno pravo kad je tuženika obvezao na isplatu iznosa navedenog u izreci prvostupanjske presude.
Pravilna je i odluka o parničnom trošku, kako po osnovi, tako i po visini opravdanog parničnog troška dosuđenog tužiteljima.
Slijedom svega naprijed istaknutog žalba tuženika nije prihvaćena te je presuđeno kao u izreci (članak 368. stavak 1. ZPP).
U Šibeniku, 9. ožujka 2009. godine

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Goran Stošić, v.r.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nastavak priče se nadovezuje na rečenicu „Naime, upravo saslušanjem načelnika tuženika tijekom…..“

Imam i zapisnik saslušanja Načelnika:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


tužitelj: osobno
tuženik Tibor Jureško prema zamjeničkoj punomoći

tužitelj: osobno
tuženik Tibor Jureško prema zamjeničkoj punomoći


Utvrđuje se da je pristupio svjedok Željko Džapo. Sud donosi
REJŠENJE

Ima se provesti dokaz saslušanjem svjedoka.
,
SVJEDOK ŽELJKO DŽAPO sin Ivana, star 46,
Oklaj put Oklaj br.8, dipl.inž.brodogradnje, nije u rodu, propisno upozoren izjavljuje:

Ja sam bio načelnik Općine Oklaj u razdoblju od 1993 g. do 1997 ili 1998 g. Ja sam u svojstvu načelnika 1996 g. sklopio ugovor o obnovi crkve Sv.Mihovil u Oklaju. Radilo se o pismenom ugovoru , ugovorena je cijena i ništa mimo toga ugovora odnosno cijene nije smjelo biti napravljeno bez anexa ugovora. Dakle cijena je bila vezana uz ugovor i radove koji su bili predmetom ugovora. Ja sada ne mogu točno naznačiti o kojoj cijeni se točno radilo, sijećam se da se radilo nešto preko 400.000.kn. a obnova crkve se financirala donacijama poslovnica ZAP-a s područja Republike Hrvatske , Zagrebačke i Privredne banke, kao nešto sitno u građevinskom materijalu. Moram reći da je tužitelju svakako uplaćeno više od ugovorene cijene, međutim i to direktno na njegov račun, na naše traženje tužitelj nikada nije dostavio količinu novca, odnosno priliv novca koji mu je sjelo na račun otvoren kod ZAP-a dok je radove koje je izveo je specificirao.

Mene je nadzorni organ obavijestio da je tužitelj izveo više radova nego što je bilo predviđeno ugovorom, što i nije precizno specificirao a kako sam već rekao radove izvan osnovnog ugovora nije smio izvesti bez anexa ugovora. Naime ja sam odbio potpisati anec ugovora koji je bio potpisan od strane tužitelja.

Zbog svega sto sam rekao smatram da ništa ne dugujemo za obnovu crkve Sv.Mihovila u Oklaju.
Na pitanje svjedok odgovara: Ja sam ovjerio dvije situacije , ali sam nadzornom organu Branimiru Bosancu skrenuo pažnju da činjenice u situaciji nisu točne, i upozorio sam nadzorni organ da ću podnijeti kaznenu prijavu. Na kraju nisam podnio kaznenu prijavu jer je Branimir Bosanac -nadzorni organ donio ispravnu situaciju za tužitelja.

Na upit svjedok odgovara: Ja također pitam tužitelja zašto su bile dvije situacije za taj ugovor.

Na upit svjedok odgovara: Ja sam ovjerio te situacije koje sam već opisao i smatrao sam da su nadzori organ i tužitelj u sprezi i zbog toga sam se obratio nakon ovjerenih situacija nadzornom organu, nakon toga mi je nadzorni organ donio anex ugovor koji sam ja odbio potpisa.
Na upit svjedok odgovara: Mi smo neispravne situacije vratili nadzornom organu Branimiru Bosancu.

Na pitanje svjedok odgovara-Ja sam se 1999 g. neznam točno datum u Vlaškoj ul. u kafiću sastao s tužiteljem da pokušamo riješiti problem , dakle da utvrdimo što je on stvarno napravio povrh ugovorenog ako je napravio da utvrdimo trošak i iznos sanacije nakon što je gospodin Šala otišao sa objekta radi se o brodskom podu koji je stavljen na strop crkve, radi se o krovištu koji je na nekoliko mjesta curilo, i radi se o činjenici da smo saznali da su električarski radovi koji su također bili napravljeni na trošak općine stavljeni u tu drugu situaciju koja je povećala trošak radova, sanaciju nastale štete platio je župnik drugom izvođaču. Naravno da do dogovora nije moglo doći, jer je gospodin Šala ostao kod svojih potraživanja a tražeći uz to visoku kamatu.

Na upit svjedok odgovarar: Mi smo pozivali tužitelja u više navrata da otkloni nedostatke.

Na svjedok odgovara: Razlika u cijeni između dviju situacija bila je između 90,000 do 120.000 kn, ne sjećam se točno.

Na upit svjedok odgovara: Mogu reći da zapravo nismo nudili neku stvarnu naknadu troškova radove po ispostavljenim situacijama već smo mu nudili od prilike 23.000.kn koliko smo imali na dispoziciji od prikupljenih sredstava župljena

Na pitanje svjedok odgovara: Ja nemam saznanja da je moj nasljednik isplatio koji iznos tužitelja s naslova izvršenih radova.

Ne upit svjedok odgovara: Ja osobno nisam tužitelja upućivao na Croatia banku Isto tako sumnja da smo bili zajedno tužitelj i ja u Croatia banka kod gospođe Branimire. Ne sjećam se da sam tužitelju poslao faxom prijedlog za namirenje duga, a inače sam izbjegavao komunikaciju faxom slanja službenih dokumenata i tome slično.

Pitanja nema. Više nemam što izjaviti.
dovršeno
ZAPISNIČAR.
SUDAC
STRANKE
Izvorno:
Općinskom sudu u Drnišu na br. IIP-371/02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dokumenti koji su bili ključni za donošenje presude u korist tužitelja su sljedeći:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Izvođač radova: " Adaptacija" , Lobor
Gradilište: Crkva sv Mihovila - Okiaj
Radilište:
Mjesto: Oklaj
NAŠ TEKUĆI RAČUN BR. 35220-685-8035 u ZAP Zabok

S I T U A C I J A br. 1

Za izvršene radove zaključno s mjesecom lipnjem 1996 godine
Na građevini iz naslovnog spiska Crkva sv Mihovila - Oklaj
Naručitelj: "Općina Oklaj - Oklaj 129

Broj ugovora ………………..….IZNOS 341.551.98 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova ….IZNOS 498,059.30 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 0.00 kn
Vrijednost radova po ovoj prvoj situaciji IZNOS 498,059.30 kn

Jamčimi pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova.
Količine radova unesešne su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio (? potpis op.a)
Nadzorno tijelo (? potpis op.a)
Naručitelj građenja (Željko Džapo potpis op.a)


DIREKTOR:

Marijan Šala (potpis op.a)
Izvoditelj

Datum, 8.06.1996 godine

Obračun plaćanja

Ukupna vrijednost izvedenih radova IZNOS 498,059.30 kn
Dosada plaćeno(70% *341,551.98) IZNOS 239,086.39 kn

Ostaje za isplatu IZNOS 268,972.91 kn

Na dokumentu se nalaze pečati:

"Centar za organizaciju građenja"
Poduzeće za graditeljstvo i inžinjering, d.o.o. Zagreb, Murska 3
(Nadzorno tijelo op.a)


ADAPTACIJA
Radnja za građevinarstvo, bravanju.
mehaniku i instalacije
Inž građ. ŠALA MARIJAN
LOBOR- D Domjanića 7 (pečat firme op.a)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Isti dan popisan je i drugi dokument od strane tuženika i tužitelja u ovom sporu, samo su iznosi preostalog duga različiti, ali i potpisnici od strane Nadzornog tijela i „Situaciju sastavio“.

Evo i tog dokumenta:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Izvođač radova: " Adaptacija" , Lobor
Gradilište: Crkva sv Mihovila - Okiaj
Radilište:
Mjesto: Oklaj

NAŠ TEKUĆI RAČUN BR. 35220-685-8035 u ZAP Zabok

S I T U AC I J A br. 1

Za izvršene radove zaključno s mjesecom svibnjem 1996 godine
Na građevini iz naslovnog spiska Crkva SV Mihovila - Oklaj
Naručitelj: "Općina Oklaj - Oklaj 129
Broj ugovora IZNOS…………………………………341.551.98 kn
Ukupna vrijednost izvršenih radova IZNOS………396,237.18 kn
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 0.00 kn
Vrijednost radova po ovoj prvoj situaciji IZNOS……396,237.18 kn

Jamčimi pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unese¬ne su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio (Šala Marijan potpisao op.a)

Nadzorno tijelo (? Potpisao)

Naručitelj građenja (Željko Džapo potpis op.a)

DIREKTOR:

Marijan Šala (potpis op.a)
' Izvoditelj '


Datum, 8.06.1996 godine

Obračun plaćanja
Ukupna vrijednost izvedenih radova IZNOS 396,237,18 kn
Do sada plaćeno(70% *341,551.98) IZNOS 239.086.3 S kn
Ostajeza isplatu IZNOS 157,150.79 kn

Na dokumentu se nalaze pečati:

"Centar za organizaciju građenja"
Poduzeće za graditeljstvo i inžinjering, d.o.o. Zagreb, Murska 3
(Nadzorno tijelo op.a)


ADAPTACIJA
Radnja za građevinarstvo, bravanju.
mehaniku i instalacije
Inž građ. ŠALA MARIJAN
LOBOR- D Domjanića 7 (pečat firme op.a)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Nadam se da sam Vam uz pomoć navedenih dokumenata uspio približiti uzrok blokade računa Općine Promina.Oznake: općina promina, Blokada računa

- 14:43 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 21.07.2009.

Odzvonilo željezničkim pragovima u vinogradima?

Željeznički pragovi, ili šliperi kako ih mi u Promini često znamo nazvati….već tridesetak godina mogu se vidjeti u nekim vinogradima kao “babice” ili stupovi.

Njhov zaštitni znak je poseban miris koji se oko njih širi, ali niti vizualno ne ostavljaju baš neki dojam.
Trajnost im je kako stvari stoje daleko veća od “običnih” dračovih ili smrekovih kolaca koji se u nas ipak najčešće koriste u vinogradima.

Tu bi priča o šliperima u Promini do prije nekoliko mjeseci stala, ali odnedavno se otvara novo poglavlje:

Novi Tjednik nam u Petak, 20 Ožujak 2009 12:58 donosi sljedeći naslov:

“Prominski načelnik prijavljen zbog zagađenja okoliša”
Link na članak:
http://novi-tjednik.hr/aktualnosti/aktualnosti/1007-prominski-naelnik-prijavljen-zbog-zagaenja-okolia.html

Citiram iz članka najbitnije:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Željko Džapo, bivši prominski donačelnik i vlasnik tvrtke Viatoni d.o.o, u javnosti poznat po aferi odlaganja opasnog otpada u jami Dočina u Oklaju, odlučio je, čini se uzvratiti udarac onima koji su ga najviše prozivali, prije svega sadašanjem načelniku promine Paulu Coti i predsjedniku tamošnjeg HSP-a Rajku Žulju. Spomenuti dvojac, naime, Džapo je prijavio Upravi za inspekcijske poslove pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, zbog, kako kaže, korištenja kancerogenih željezničkih pragova u nasadima vinograda na području općine Promina”.

“Džapo je za Šibenski novi tjednik kazao kako ne bježi od odgovornosti za dovoz materijala u jami Dočina koji se pokazao opasnim, pa je, dodaje, kao građanin koji uči na vlastitoj pogrešci odlučio nadležnim institucijam prijaviti i ostale uočene potencijalne velike izvore onečišćenja na kraškom poljoprivrednom zemljištu i središtu sela”.


“Zamoljen za komentar, Paul Cota je kazao: - Ako se pokaže da sam pogriješio, neću bježati od odgovornosti. Naime, kada sam 2005. od Hrvatskih željeznica kupovao spomenute pragove nisam znao da su potencijalno opasni. Ako je to uistinu tako, onda sam morao biti upozoren, a mene i sve ostale koji ih kupili, a takvih je u Dalmatinskoj zagori jako puno, mora se obeštetiti. Treba napraviti analizu tla oko kojeg su postavljeni ti pragovi i ako se pokažu da su oni uistinu kontaminirali tlo, prvi ću ih ukloniti”.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Očekivao sam cijelo ovo vrijeme reakciju nadležnog Ministarstva, ali do sada je na njiihovim službenim web stranicama nije bilo, kao što nije bilo nastavka ove priče u dnevnim novinama.

Ipak, ova se priča cijelo vrijeme provlači kroz komentare, I mislim da je šteta o njoj ne progovoriti, čuti mišljenje Prominjaca o istoj.

Ali, na ovu priču se može gledati I iz perspektive Kninjana koji svaki dan te iste željezničke pragove promatraju odložene na željezničkom kolodvoru u Kninu, koji je nedaleko od Krke….
Možemo gledati iz perspektive Šibenčana koji na nekoliko mjesta također mogu primjetiti nepropisno odložene željezničke pragove……

Bolje rečeno, tih pragova ima na sve strane, I po meni su većinom neadekvatno zbrinuti…


Inače, ti isti pragovi, koriste se na razne načine….

Evo jednog članka (primjera) na tu temu:


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Županica otvorila stepenice između Dvorca i Doma

ZAJEZDA Krapinsko-zagorska županica Vlasta Hubicki u Centru za odgoj i obrazovanje Zajezda svečano je otvorila novosagrađene stepenice koje povezuju Dom i zaješki Dvorac.
Gradnju novih stepenica financiralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u izno-su 55 tisuća kuna, a radove su obavili djelatnici Etos betona.
Kata Vičić, ravnateljica Doma u kojemu je smješteno i školuje se stotinjak djece i mladeži iz cijele Hrvatske, naglasila je da se stepenice i vizualno uklapaju u zaješki okoliš.
Naime, izgrađene su od starih drvenih željezničkih pragova.
Osim što je simbolički prerezala vrpcu na novim stepenicama, Županica je u Zajezdi prisustvovala i paljenju treće adventske svijeće na vijencu, a u sklopu manifestacije »Advent u Zagorju«. Svijeću je zapalila učenica drugog razreda Zajezde Martina Ziger. Prva adventska svijeća u Zagorju zapaljena je u Humu na Sutli, drugu su zapalili članovi Udruge za pomoć mentalno retardiranim osobama u Krapini, a četvrta će se upaliti u Mariji Bistrici. Županica Hubicki je rekla da je adventska svijeća znak ljubavi, zaželjevši djelatnicima i učenicima Zajezde sve najbolje za predstojeće božične i novogodišnje blagdane. O značenju adventa, djeci i mladima govorio je župnik zaješki Ante Lovrić, a štićenici su se gostima zahvalili prigodnim programom. [Zoran Gregurek]

Link na članak:
http://www.kr-zag-zupanija.hr/press.asp?HidTrazi_tisak_web=DA&TxtTrazi_tisak_web=hubicki
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zvuči li vama malo čudno ova rečenica:
“Gradnju novih stepenica financiralo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u iznosu 55 tisuća kuna”
….kad u nastavku pročitate:

“Naime, izgrađene su od starih drvenih željezničkih pragova”.


Dobro, možda vama I nije čudno što Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi financira projekt u kojem se koriste građevinski materijali za koje se može pročitati:

“Pravokutne grede od bukve ili hrasta, koje se impregniraju katranskim uljem protiv truljenja. Stari pragovi natopljeni katranskim uljem WIE tip A (sa simbolima za otrove-mrtvačka glava) ne smiju se ugrađivati kao stepenice ili palisade na dječijim igralištima, vrtovima, parkovima i sl., jer impregnacija može izazvati pojavu raka. Pod pojmom novi pragovi se u međuvremenu na tržištu mogu naći imitati proizvedeni u drvnoj industriji.
Link na ovu informaciju je:
http://www.gradimo.hr/10891.aspx

….ali meni je to ipak malo čudno…….
Lutajući morem informacija, čovjek naleti I na web stranicu “Hrvatskog zavoda za toksikologiju”:
Link:
http://www.hzt.hr/

Tamo sam pronašao dokument pod naslovom:
“PRAVILNIK O ZABRANAMA I OGRANIČENJIMA STAVLJANJA U PROMET I KORIŠTENJA OPASNIH TVARI I PREPARATA»

Prilog ovog dokumenta je:
«LISTA KEMIKALIJA S OGRANIČENJIMA STAVLJANJA U PROMET I KORIŠTENJA”

Pod rednim brojem 32.navodi se:

“Tvari ili preparati koji sadrže jednu ili više od slijedećih tvari: ….kreozotno ulje…..destilati (bitumenski katran), naftalenska ulja…….


Uvjeti ograničenja:

1. Ne smiju se koristiti kod obrade drveta. Tako obrađeno drvo ne smije se stavljati u promet.

2. Iznimke su:

(i) Takve tvari ili pripravke dopušteno je koristiti za obradu drveta namijenjenog korištenju u industrijskim objektima, kada ih koriste obučeni radnici i kada su u potpunosti ispunjeni uvjeti zaštite radnika te ako sadrže:

a. benz-a-pirena u težinskim koncentracijama nižim od 0,005%
b. fenolski vodeni ekstrakt s težinskim sadržajem fenola manjim od 3%

Ove tvari ili pripravke dopušteno je stavljati u promet:

-samo u ambalaži čiji je volumen minimalno 20 l.
-ne smije ih se stavljati u maloprodaju
Neovisno o odredbama Zakona o kemikalijama i njegovih podzakonskih akata na ambalaži mora biti otisnut čitljiv i neizbrisiv natpis: «Ograničeno samo za profesionalnu uporabu».

(ii) Za drvo obrađeno u skladu s točkom (i) i koje je prvi put stavljeno u promet dopuštena je uporaba samo u profesionalne ili industrijske svrhe na slijedeći način:
-na željezničkim prugama u obliku pragova, pri prijenosu električne energije, u telekomunikacijama ili za ograđivanje.
-na pristaništima i za uređenje vodotokova.

(iii) Drvo koje je bilo obrađeno ovim tvarima i stavljeno u promet prije stupanja na snagu ove liste. Neovisno o tome zabranjena je uporaba ovakvog drva:
-unutar stambenih objekata za dekorativne ili druge namjene,
-za izradu igračaka,
-na igralištima,
-u parkovima, vrtovima, na otvorenim javnim površinama namijenjenim rekreaciji ili odmoru te na svim mjestima gdje mogu doći u kontakt s kožom,
-u proizvodnji vrtnog pokućstva, kao što su npr. stolovi,
-za proizvodnju i uporabu ili za bilo kakvu ponovnu uporabu kod izrade: posuda namijenjenih uzgoju, proizvoda koji su namijenjeni izradi predmeta koji bi mogli kontaminirati sirovine, poluproizvode ili proizvode namijenjene uporabi kod ljudi ili životinja te za druge predmete koji bi mogli kontaminirati naprijed navedene proizvode.

Naglašavam ovaj dio koji se može pročitati u dokumentu “Hrvatskog zavoda za toksikologiju” pod linkom:
http://www.hzt.hr/upload/pravilnikzabrane.doc

(iii) Drvo koje je bilo obrađeno ovim tvarima i stavljeno u promet prije stupanja na snagu ove liste. Neovisno o tome zabranjena je uporaba ovakvog drva:

-za proizvodnju i uporabu ili za bilo kakvu ponovnu uporabu kod izrade: posuda namijenjenih uzgoju, proizvoda koji su namijenjeni izradi predmeta koji bi mogli kontaminirati sirovine, poluproizvode ili proizvode namijenjene uporabi kod ljudi ili životinja te za druge predmete koji bi mogli kontaminirati naprijed navedene proizvode.

Zaključke o štetnosti korištenja željezničkih pragova kao stupova u vinogradima, na osnovu svega navedenog prepuštam vama.


Ako nisam naveo dovoljno informacija za razmišljanje o ovoj temi, onda nije loše još pročitati rasprave na ovu temu pod sljedećim linkom:

http://www.forum.hr/archive/index.php/t-318735.htmlOznake: opasni otpad

- 12:00 - Komentiraj post (9) - Link posta

ponedjeljak, 20.07.2009.

Uklonjen opasni otpad iz Dočina jame(?)

Tragom informacije kako je ovih dana započelo uklanjanje opasnog otpada iz jame Dočina, u zaseoku Čveljići, odlučio sam posjetiti spomenutu lokaciju.
Nekoliko što većih, što manjih hrpa materijala različitih granulacija…smještenih nedaleko (dvadesetak metara) od jame Dočina prvo je što svjedoči da se tu nešto radi(lo).

Otpad koji je bio dovezen i bačen u jamu, za kojeg su dvije analize pokazale da je opasan, te nepravilno-nepropisno odložen…sada je konačno u cijelosti izvađen iz jame.

Pretpostavljam da je materijal koji je i dalje uz jamu (spomenute hrpe), neopasan, te se može koristiti kao građevinski materijal….dok je opasni otpad koji je posebno separiran odvezen na neku drugu lokaciju….

To su moje pretpostavke, ali činjenice o tom vjerojatno se spominju u „Programu obrade i zbrinjavanja opasnog otpada iz Dočina jame“….koji je izvođač radova/sanacije jame napravio, a Inspekcija za zaštitu okoliša odobrila.
Ali to će valjda novinari profesionalci istražiti ako ih bude zanimalo?Sad kad razmišljam o cijeloj ovoj priči sa otpadom, kad se prisjetim svega vezanog uz njega….vidim koliko je on zapravo bio opasan za Prominu.

Bio je to test za sve nas kako ćemo se ponašati u slučaju kad netko otpadom zaprijeti našem kraju.
Teško je bilo pretpostaviti koliku će podjelu među nama ta tema ostaviti….
Teško je bilo pretpostaviti tko će sve o toj temi šutati, a tko će „vrištati“…

Ali, sada nakon svega…nema se tu što pretpostavljati…sve se zna.

Zna se da su spremniji bili vrištati moji prijatelji Blogeri iz Drniša, Trogira, Zagreba (kojima se ovim putem zahvaljujem)….nego veliki dio Prominjaca!

Zna se da se nekim Blogerima prijetilo i bacanjem u jamu, samo zato što su komentirali problem opasnog otpada!

Na kraju….svi sve znamo….neka se svatko prisjeti za sebe svoje uloge u cijeloj priči.

Na kraju….da nije bilo „vrištanja“, otpad s kojim Šibenčani u Crnici i danas muku muče….vjerojatno bi odavno bio naš a ne njihov problem….


Kao tema, sada se nameće pitanje opasnosti (kancerogenosti) željezničkih pragova koji se koriste kao stupovi u vinogradima, odnosno hoće li se o toj temi pisati na promina.blog.hr-u?

Hoće ovih dana… ne sekirajte se….pripremam tu temu…Samo što je to problem u cijeloj Hrvatskoj, a ne samo Promini….Na kraju….
Nadam se da je priča o jami Dočina u Čveljićima, berem što se tiče promina.blog.hr-a završena tema.

Kako je jama Dočina izgledala prije, a kako danas 20.07.2009. možete pogledati pod linkom:
http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202009/Otpad%20u%20jami%20Docina/


Oznake: opasni otpad

- 12:39 - Komentiraj post (6) - Link posta

petak, 17.07.2009.

Čitajući dnevne novine

Nekoliko informacija objavljeno je u dnevnim novinama...pa je red da ih spomenemo na blogu.

Prva informacija:

“Počinje uklanjanje opasnog otpada iz Dočina jame”

Vijest je objavljena još 03.07.2009. u Novom tjedniku po linkom:
http://novi-tjednik.hr/aktualnosti/aktualnosti/1941-poinje-uklanjanje-opasnog-otpada-iz-doina-jame.html

Od tada je prošlo skoro pola mjeseca....ja sam očekivao članak pod naslovom "Dočina jama očišćena od opasnog otpada".....pa napisati post na tu temu....ali nažalost...na terenu se za sada nije promjenilo ništa.

Evo i jednog citata iz navedenog teksta:

“Inspekcija za zaštitu okoliša odobrila je prijedlog programa obrade i zbrinjavanja opasnog otpada iz Dočina jame kojeg smo izradili 15. svibnja ove godine. Tako ćemo već ovaj vikend, naravno ukoliko nam to dozvole vremenske prilike, krenuti s prvom fazom sanacije spomenute jame, a koju će izvoditi tvrtka Viatoni d.o.o. zajedno s još jednom ovlaštenom trvtkom. U toj prvoj fazi, koja će trajati dva-tri dana, ići će se na izvlačenje i separaciju kamena od eventualno onečišćenih čestica, a nakon toga će uslijediti obrada i zbrinjavanje izdvojenog opasnog otpada – kazao nam je Željko Džapo, dodajući kako je sanacija jame trebala početi prošlog tjedna ali je zbog kiše odgođena za ovaj vikend.
Taj najosjetljiviji dio posla, kazao je Džapo, provest će tvrtka IND-EKO sa sjedištem u Rijeci, ovlaštena za gospodarenje opasnim otpadom”.


Druga informacija:

Kad zakaže država: utemeljuje se kluster općina drniškog kraja

Vijest je objavljena u nekoliko dnevnih novina, a ja ću citirati Slobodnu Dalmaciju:
Link: http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/61327/Default.aspx


Evo i jednog citata iz navedenog teksta:

“Paul Cota, Branko Dželalija i Josip Sučić, načelnici općina Promine, Unešića i Ružića, već u jesen stvorili bi svojevrsnu zajednicu općina drniške Zagore, kao odgovor neodgovornoj državnoj politici prema ruralnim područjima koja sustavno zapostavlja”.

U Skupštini LAG-a, pored čelnih ljudi lokalne uprave, sjedit će gospodarstvenici i predstavnici udruga. Cilj nam je otvoriti perspektive da cijela Zagora živi - ovako inicijativu za osnutak LAG-a obrazlaže Paul Cota, začetnik ove ideje.


Treća informacija:

Promina: pola milijuna kuna za blokadu računa

Vijest je također objavljena u nekoliko dnevnih novina, a ja ću citirati Slobodnu Dalmaciju:
Link: http://www.slobodnadalmacija.hr/Šibenik/tabid/74/articleType/ArticleView/articleId/62198/Default.aspx

“Ako do toga dođe, u pitanje će doći i poticaji za novorođenčad, stipendiranje učenika i studenata, za što je u proračunu planirano 90.000 kuna, ali i radovi na izradi projektne dokumentacije za razne projekte. Upitan će biti i rad nedavno osnovanog DVD-a, informatizacija Općine, Prominsko kulturno ljeto, tradicionalne Prominske igre i sve što smo planirali - zaključio je Cota”

Eto, to bi bile vijesti koje možete čitati zadnjih dana u dnevnim novinama.

Neću komentirati objavljene tekstove, to prepuštam Vama.

Od danas, komentirati mogu I anonimni komentatori.

Komentari u kojima se bude vrijeđalo itd (da se ne ponavljam po stoti put)….bit će brisani….a ako takvih komentara bude previše, sve se opet vraća na staro….zabranu komentiranja anonimcima.

Oznake: opasni otpad, LAG, Blokada računa, općina promina

- 12:48 - Komentiraj post (11) - Link posta

utorak, 14.07.2009.

Natječaj za zakup zemljišta u Promini-konačan rasplet?

Temeljem izjave Načelnika Općine Promina Paula Cote, kako Natječaj za zemljište u Gluvačama još nije gotov, odlučio sam malo obraditi tu temu.

Posjetio sam Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u Općini Promina, i dobio svu dokumentaciju vezanu za Natječaj….o kojem sam do sada pisao u skoro desetak navrata.

Iz mnoštva dokumenata, odabrao sam sljedeće iz kojih se može zaključiti kako je natječaj završen(?):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na temelju članka 32 st.2 a u svezi s člankom 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01,87/02,40/05 i 90/05 ) i članka 25 st.l. toč.3statuta općine Promina ( Službeni vjesnik Šibensko-Kninske Županije, broj 4/06).nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.Br : 525-9-08-02/R1 općinsko vijeće općine Promina na 26 sjednici održanoj 26.studenoga 2008 godine, donijelo je


ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I
Poništava se odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina,klasa : 320-02/06-01/4, ur.br :2182/09-07-03 od 09.rujna 2007 godine i to u dijelu koji se odnosi na izbor ponuda od rednog broja 1 do zaključno 7, kako je to prikazano u tablici u točci 1 izreke iste

II.

Kao najpovoljnije ponude po natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina koji je objavilo općinsko vijeće općine Promina u narodnim novinama, broj 46 od 07 Svibnja 2007 godine, a provelo povjerenstvo za provedbu natječaji: za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br : 2182/09-08-02/RL od 09.lipnja 2008 biraju se ponude kako je prikazano u tablici

Red Br.// Čest.zem.//K.O.//Površina//Početna cijena//Ime i prezime//postignuta cijena u natječaju//
1. 1276/6 dio// Oklaj// 26ha 00a 00m2// 9.152,00 kn// OPG - Ljiljana Perić// 18.304,00 kn
2. 1276/6 dio// Oklaj// 08ha 42a 02 m2// 1.778.35 kn// OPG - Ljiljana Perić// 3.556.70 kn
3. 1276/6 dio//Oklaj// 02ha 12a 95m2 // 310,06 kn// OPG - Ljiljana Perić// 620.12 kn
4. 1272/1 dio// Oklaj// OOha 54a 17m2// 56,34 kn// OPG - Ljiljana Perić// 112.68 kn
5. 1272/2// Oklaj// OOha 55a 28m2// 80.49 kn// OPG - Ljiljana Perić// 160.98 kn
6. 1273/2// Oklaj// OOha 25a 44m2// 37.04 kn// OPG - Ljiljana Perić// 74.08 kn
7. 1273/4 dio// Oklaj// I 02ha 75a 13m2// 400.59 kn//| OPG -Ljiljana Perić// 801.18 kn
11
Na temelju ove odluke, a nakon što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da suglasnost. Načelnik općine Promina i podnositelj ponude zaključit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
obrazloženje
odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina

Sukladno zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01.87/02.40/05 i 90/05 ) i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, Klasa : 320-02/02-01/1067 od 16.prosinca 2003 godine i suglasnosti na odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. klasa : 320 -02/07-01/1884, ur.br :525-9-07-3/DL od 24.siječnja 2007 godine, jedinstveni upravni odjel općine Promina je izradio natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina
Natječaj predmet kojeg su bile ukupno 25 čestica poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine 60 ha 13a i 66 m2, općinsko vijeće općine Promina objavilo je u narodnim novinama broj 46 od 28. svibnja 2007 godine, donijelo je rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu predmetnog natječaja u sastavu :Pavao Džapo-predsjednik, Žarko Duvančić. Mario Juric, Krste Radas i Željko Bilušić.
U propisanom roku zaprimljeno je ukupno 31 pisana ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Od pristiglih ponuda 6 su proglašene nevažećim, te kao takve nisu uzete u razmatranje i to ponude od slijedećih ponuditelja :
- OPG Mirko Validžić, jer je ponuda dana za pojedinu česticu kao samostalnu, a ne za blok čestica -456 i 457 koje predstavljaju tehnološku cjelinu
-Jose Mudrinića i Ivana Tošć, jer je ponuda pristigla izvan propisanog roka
-Ivana Horvata i Marka Dizdar jer je ponuda dana za blok čestica a ne za pojedinu česticu, te je i istaknuta jedinstvena cijena
-Lovačkog društva Promina, Oklaj jer su ponuđene cijene prelazile dvostruki iznos početne cijene za čest.zem. 1273/2 i 1276/6 dio-oranica Ponuda ponuditelja Ivana Dodiga je izabrana jer je ovaj ponuditelj imao prvenstveno pravo zakupa, s obzirom na činjenicu prebivališta u općini Promina i na upućeni poziv povjerenstva je prihvatio najvišu zakupninu postignutu u natječaju za čestice zemlje 456 i 457 - blok Temeljem članka 32 st.2 zakona o poljoprivrednom zemljištu u točci 1 odluke koja je dostavljena Ministarstvu, utvrđeno je koje su ponude prihvaćene kao najpovoljnije Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je dalo suglasnost na odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Promina klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br:525-9-08-02/RL od 09.1ipnja 2008 godine, osim za čestice : kč.br 1276/6 dio-vć, 1276/6 dio-or, 1276/6 dio-pš. 1272/1 dio. 1 272/2 dio. 1273/2. 1273/4. sve u k.o.Oklaj

Ministarstvo u svom dopisu kojem prileži predmetna suglasnost navodi da navedene čestice izuzima iz suglasnosti jer odabir najpovoljnijih ponuda nije proveden sukladno kriterijima Prvenstvenog prava zakupa koji su propisani odredbom članka 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01. 87/02, 40/05 i 90/05 )
Pridržavajući se date upute općinsko povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu : Krste Radas - predsjednik. Paul Cota. Žarko Suman, Mario Juric. na sjednici održanoj i 9.studenoga 2008 godine je predložilo općinskom vijeću izbor najpovoljnijeg ponuditelja za označene čestice zemlje sukladno gore citiranom zakonu.
Što je općinsko vijeće na 26 sjednici od 26.studenoga 2008 i prihvatilo, te jen kao najpovoljnije izabralo ponuditelje, kako je to prikazano u tablici od rednog broja 1-7 iste. u izreci ove odluke.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Temeljem članka 34 st.l zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01 i 48/95 ), te odluke općinskog vijeća općine Promina, klasa : 320-02/06-01/4, ur.br : 2182/09-07-03 od 06.rujna 2007 godine, na koju je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-01/07-01/1637, ur.br : 525-9-08-03/RL, od 09.1ipnja 2008 godine, općina Promina zastupana po Načelniku Paulu Coti ( u daljnjem tekstu zakupodavatelj) i Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8, jmbg : 0801968388919 ( u daljnjem tekstu zakupoprimatelj) ,sklapaju slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I.

Zakupodavatelj daje a zakupoprimatelj prima u zakup poljoptrivredno zemljište u vlasništvu RH u k.o.Oklaj koju čini katastarska čestica broj 1276/6 dio , u naravi voćnjak, površine 26ha 00a 00m2

II

Poljoprivredno zemljište iz točke 1 .ovog ugovora daje se u zakup na 25 godina

III

Zakup teče od dana stupanja u posjed zakupoprimatelja poljoprivrdnog zemljišta iz točke 1 ovog ugovora
Zakupoprimatelja u posjed uvodi komisija imenovana od strane Jedinstvenog upravnog odjela općine Promina u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, uz prisustvo ugovornih strana.

IV.

Zakupoprimatelj je obvezan plaćati godišnju zakupninu u iznesu od 18.304,00 kuna (slovima: osamnaest tisuća tristo četiri kune ).

Zakupoprimatelj je u trenutku potpisa ovog ugovora uplatio godišnju zakupninu u iznosu od 17.388,80 ( slovima : sedamnaest tisuća tristo osamdeset osam kuna i osamdeset lipa ) kojem iznosu se pridodaje ranije uplaćeni iznos jamčevine od 915,20 kuna ( slovima : devetsto petnaest kuna i dvadeset lipa ), što ukupno daje iznos i zakupnine opisan u stavku l.ove točke ovog ugovora .

Zakupnina se uplaćuje na žiro račun zakupodavatelja, s naznakom « prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH» broj : 1001005-1729864418 poziv na broj 12-JMBG

Kao sredstvo osiguranja zakupoprimatelj je u trenutku potpis; ovog ugovora dužan zakupodavatelju položiti bjanko mjenicu koju će u slučaju neplaćanja zakupnine Zakupodavatelj koristiti za naplatu iste.

V.

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj se obvezuje koristiti sukladno zakonu o poljoprivredi, zakonu o poljoprivrednom zemljištu, programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina i gospodarskom programu danom u ponudi na javni natječaj za zakup predmetnog poljoprivrednog zemljišta

VI.

Za vrijeme trajanja zakupa predmetnog poljoprivrednog zemljišta sve poreze, doprinose i druge naknade na isto u cijelosti plaća zakupoprimatelj.

VII

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj ne može i ne smije davati u podzakup

VIII

Zakupodavatelj ne odgovara za ulaganja u zakupljeno poljoprivredno zemljište učinjena od strane zakupoprimatelja radi poboljšanja kvalitete stoga, kao niti za uređaje i instalacije postavljene na isto, niti za štetu ili eventualno izgubljenu zaradu, a niti u slučaju prestanka ovog ugovora zbog više sile ili krivnjom zakupoprimatelja.

IX.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor o zakupu poljoprivredi og zemljišta u točci 1 .ovog ugovora i prije isteka ugovorenog roka u slučajevima propisanim člankom 39.zakona o poljoprivrednom zemljištu

X.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor jednostranim izjavom volje uz otkazni rok od šest mjeseci za koje vrijeme je dužan plaćati zakupninu i predati posjed zakupodavatelju prvog narednog dana po isteku otkaznog roka.

XI.

Ugovor u zakupu prestaje istekom roka koji je zaključen, zbog više sile, po sili zakona, promjenom namjene zakupljenog poljoprivrednog zemljišta, ako zakupoprimatelj ne prebiva na području općine Promina za vrijeme ugovorenog roka zakupa i sporazumom ugovornih strana

XII.

Ovaj je ugovor zaključen u 8 ( osam ) jednakih primjeraka od kojih 1 zadržava zakupodavatelj a ostali pripadaju zakupoprimatelju radi dostave nadležnim tijelima radi upisa i provedbe

XIII.

Sve sporove u svezi ovog ugovora rješavat će stvarno nadležni sud

XIV.

Ovaj ugovor u znak pristanka na odredbe istoga stranke vlastoručno potpisuju i svoje potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika, čije troškove snosi zakupoprimatelj.

Klasa: 320-01/07-01/16 Ur.Br: 2182/09-09-01 Oklaj, 09.veljače 2009 god.

ZAKUPODAVATELJ OPĆINA PROMINA

NAČELNIK
Paul Cota

ZAKUPOPR1MATELJ
Ljiljana Perić


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU
GRAĐANSKO UPRAVNI ODJEL
ŠIBENIK
Petra Grubišića 3/III
Broj: M-DO-1/09 Šibenik: 17. veljače 2009.

MIŠLJENJE O PRAVNOJ VALJANOSTI UGOVORA

Temeljem čl. 72. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Županijsko državno odvjetništvo, uvidom u nacrt ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, oznake, Klasa: 320-01/07-01/16, Ur. br. 2182/09-09-01. zaprimljen dana 16. 02. 2009. god., od Općine Promina, a koji se odnosi na davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, označenog kao d c čest. zem. 1276/6 KO. Oklaj, koji se sklapa sa zakupoprimcem Ljiljana Perić iz Oklaja, utvrdilo je da je ugovor pravno valjan.

ZAMJENICA ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
Mariji a Tešulov

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 200

KLASA: 320-02/08-01/1975
URBROJ: 525-09-1-0364/09-3
Zagreb. 29. siječanj 2009.

Temeljem odredbe članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 99. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja daje

Suglasnost

na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Promina, Klasa: 320-02/06-01/4, Urbroj: 2182/09-07-03 od 26. studenog 2008. godine.

Ministar

Mr.sc. Božidar Pankretić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POVJERENSTVO ZA UVOĐENJE U POSJED
ZAKUPCA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA
Klasa: 320-01/09-01/1
Ur.Br : 2182/09-09-01
Oklaj, O9.ožujka 2009 god.

ZAPISNIK

o uvođenju u posjed Ljiljane Perić iz Oklaja
- iznad veterinarske stanice 1/8, zakupca poljoprivrednog zemljišta označenog kao čest.zem. 1276/6 dio - voćnjak, 1276/6 dio-pašnjak, 1276/6 dio - oranica, 1272/1, 1272/2, 1273/2, 1273/4, sve k.o.Oklaj, koje je zakupac dobio u zakup temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine
Započeto u 10 sati

Nazočni :

OD POVJERENSTVA
1.Žarko Suman dipl.iur, za predsjednika
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije, za člana
3.Branka Bilandžija, dipl.inž agronomije, za člana

STRANKA:

Ljiljana Perić zastupana po punomoćniku Anđelku Perić-suprugu

Predsjednik povjerenstva je uvodno upoznao članove povjerenstva i stranku da je poljoprivredno zemljište označeno kao gore, dobio u zakup, zakupac, sukladno programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina. natječaju objavljenom u narodnim novinama, broj 46 od 07.svibnja 2007 godine i ugovoru o zakupu, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine Nakon toga Davor Štingl. član povjerenstva, kao stručna osoba geodetske struke, temeljem izvršenog uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Čestice zemlje 1276/6. 1273/4i 1272/2 nalaze se omeđene sa zapadne strane suhozidom i s južne strane suhozidom dok je sa istočne i sjeverne strane meda označena s ostacima željezni stupova koji su bili ubetonirani i odrezani do visine cca 10 cm.

Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 nalaze se van suhozida i protežu se od suhozida bivše ekonomije sa zapadne strane do suhozida koji je istočna granica, privatnih parcela preko kojih se proteže makadamski put od ceste Drniš-Oklaj prema Čveljićima, a južna granica je nekadašnji put ispod privatnih parcela.

Unutar ovih parcela bivše ekonomije nalaze se i čestice zemlje 2492/5 i 2499/2 koje su dio nekadašnjeg puta i nisu vidljive na terenu jer se godinama nisu koristile a u sklopu su sadašnjih parcela odnosno bivše ekonomije i one nisu ušle u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina.

Nakon toga Branka Bilandžija član povjerenstva, kao stručna osoba agronomske struke, nakon uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Istočni di parcele 1276/6 na kojem se nalazi bajamik, nalazi se u lošem i zapuštenom stanju.
Zbog izostalih agrotehničkih i pomotehničkih zahvata, veliki broj stabala je propao a ostatak je oštećen i daljnji njihov uzgoj je ekonomski neopravdan.
Zapadni dio iste čestice zemlje duže vrijeme se ne obraduje te je u potpunosti prekriven korovom, grmljem i samoniklim stablima

Vjetrozaštitni pojas je u jako lošem stanju odnosno neadekvatan je za zaštitu od udara bure.
Čestice zemlje 1272/2 i 1273/4 zbog izostanka obrade u potpunosti su prekrivene korovom.
Obrasli grmljem i samoniklim stablima.
Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 su u naravi dio seoskog puta a ostatak je služio kao odlagalište građevinskog i poljoprivrednog otpada, uz potpunu prekrivenost grmljem, korovom i stablima.
Nakon danih nalaza stručnih osoba, donosi se slijedeći:

Zaključak

Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8 današnjim danom tj.09.ožujka 2009 godine uvedi se u posjed ovih nekretnina, koje je imenovana dobila u zakup temeljem ugovora o zakupu, klasa : 329-1/07-01/16, ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine, prema viđenom slanju, a utvrđenom ovim zapisnikom, te od ovog trenutka u zaštiti tih nekretnina uživa sva ovlaštenja koja pripadaju vlasniku imovine, te od trenutka ulaska u posjed preuzima sva prava i obveze koja pripadaju iz posjeda i korištenja nekretnina.

Dovršeno u 10.45 sati

ZA POVJERNSTVO : '
1. Žarko Suman dipl.iur, predsjednik
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije. član
3.Branka Bilandžija. dipl.inž.agronomije.član

i STRANKA :

Ljiljana Perić. po punomoćniku Anđelku Perić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaključak da li je Natječaj gotov ili nije, prepuštam čitateljima.

Oznake: općina promina, Gluvače

- 12:56 - Komentiraj post (0) - Link posta

nedjelja, 12.07.2009.

Završeno uređenje Gospe Čatrnjske

Subota ujutro, bila je u mom dnevnom rasporedu rezervirana za spavanje makar od 7:30 do 10:30 sati, jer sam se taman vratio iz noćne smjene.
Pokušavao sam zaspati, ali mi se cijelo vrijeme po glavi motao post „Vratija se John Medic iz Amerike“.
Glavnina priče bližila se kraju, a ja polako tonuo u san…kad odjednom „usred zone sna i jave“ zvoni mobitel…


Javim se…kad sa druge strane čuje se glas „'Alo Sany Bare je…slušaj…danas stiže oltar i namještaj za crkvu Gospe Čatrnjske…Bi li mogao doć' i napravit koju fotografiju….
Kad trebam doć? –upitam Bare….
Ajde….čujemo se čim stigne kamion….
Od spavanja nije bilo ništa, pa sam odlučio vrijeme dok čekam Barin sljedeći poziv posvetiti pisanju već spomenutog posta….

Sad malo preskačem događaje….i evo me već pred crkvom Gospe Čatrnjske….

Uobičajena ekipa kad su neki radovi u pitanju je već spremna, i radove (u svom stilu) otvara Ive.
„Njegov križ“ nije lak, i fra Šime mu priskače u pomoć pokušava Ga uputiti na pravi put….
Nakon Ive…krenulo je prenošenje i ostalih prilično teških elemenata od kojih su kamenoklesari trebali sastaviti oltar, ambon i svetohranište.
Kako bi teški elementi izgubili na težini…Ive je svako malo uskakao sa svojim „dozama“ humora….
Nekako u isto vrijeme kad i kamenoklesari….stigao je i stolar sa svojom ekipom koja je donijela namještaj za sakristiju.
Kamen po kamen…ploča po ploča….i svi su elementi bili spremni za montažu….majstori su se uhvatili posla…a ekipa pomoćnika je bacila na šije…i otišla na partiju balota….
Dogovor je bio da se opet sastanemo svi zajedno kad bude podizanje najteže ploče…i tako je i bilo….
Doduše, ja podizanje te ploče nisam fotografirao…ali sam zato napravio jednu „milenijsku“ fotografiju svih koji su pomogli majstorima, olakšali im svatko na svoj način opisani posao.

Nakon obavljenih radova, slijedila je zakuska za sve „sa slike“ u Zlate u organizaciji fra Šime.

Danas (nedjelja) sam napravio još nekoliko fotografija u crkvi Gospe Čatrnjske, i sada možete vidjeti na fotografijama cijelu priču koju spominjem u ovom postu zabilježenu okom kamere pod linkom:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202009/Postavljanje%20oltara%20u%20Gospe%20Catrnjske/

Tko je izradio projekt….tko obavio kamenoklesarske i stolarske radove….tko sve to financirao…tko organizirao…moći će te pročitati u jednom od mojih postova vjerojatno uskoro…

Fra Šime me zamolio da se nađemo potkraj mjeseca kako bi se dogovorili oko sljedećeg broj Župnog lista „Promina“ i još nekih stvari vezanih za „Prominsko lito“ koje će se održati u sklopu fešte za Malu Gospu….Tako da bi mogao neke informacije o svim planiranim događajima dobiti "iz prve ruke".


Oznake: Gospa Čatrnjska, religija

- 23:34 - Komentiraj post (1) - Link posta

subota, 11.07.2009.

Vratija se John Medic iz Amerike

Evo nastavka posta: „Građevinski radovi na Staračkom domu nisu gotovi? II dio”
Kako bi razumjeli ovi priču, najbolje je da posjetite Link:

http://promina.blog.hr/2009/06/1626416403/gradevinski-radovi-na-starackom-domu-nisu-gotovi-ii-dio.html

Kao što sam već napisao „Upoznali su se tako sa svim najvažnijim Promincima…
Polizali mukti sladoled u Makelje…Pojeli nekoliko porcija čevapa u Hrće (što je Hrćo kasnije javno demantirao op.a) i krenuli prema Općini.

Ono što su Motka, odnosno John Medic i Gic (njegova desna ruka u biznisu) odmah primjetili dolaskom u Prominu, bila je politička, predizborna situacija.

Vidiš Gic, reče Motka, mi smo pogodili najbolje vrijeme za dolazak u ovaj kraj.
Za ove ti ljude vrijedi poslovica „Nitko se ne nada spasu, kao onaj za koga spasa nema“.
Slušaj, moj Motka, ja te baš najbolje ne kužim, ali ako ti tako kažeš onda dobro…ti si mozak svih naših operacija. Nego, znaš da mi s politikom nikad nismo imali posla. Što mi tim ljudima možemo obećati, što im možemo ponuditi?

E moj Gic. Ti ćeš uvijek ostati mal i naivan… ništa ti ne shvaćaš niti ćeš ikad shvatiti.

…I dok je na crkvi sv Mihovila brecalo jer je još jedna duša krenula prema nebu, a ne Staračkom domu, naši junaci krenuli su do „Šerifa“ stepenicama u Općini.

A you Mr Sherif- a you načelnik?-reče Motka prvom djelatniku na kojeg je naišao.
A zatečeni djelatnik kao iz topa-kao u reklami za mobitele. „Nicht Šerif…Nicht Šerif, Žare je…Žare-Pročelnik

OK Žare, where is Sherif? Zapita Motka, ali ovo where više je zvučalo kao „vere“…

A ha….da..da….Šerif-Načelnik….da di se do njega vere….Verite se onda još jedan kat gore…

Treba li Vas najaviti Načelniku, jeste li Vi možda iz komisije EU, možda Državna revizija….?

Motku su ove riječi obradovale…pogotovo spominjanje Državne revizije. Onaj koji se zmija boji, zmije su ga i grizle…Onaj tko je griješio…uvijek razmišlja o kazni..ispaštanju za grijehe. Nešto je tu mutno, a mutne vode su njegove i Gicove najdraže vode cijeli život.

Već nakon nekoliko trenutaka slijedilo je:

„Hello Mr Sherif, I am Medic, John Medic….. My djedovi su davno otišli u Amerika…a ja se now vraćam spasiti ovaj puk… moja Promina! I am new boss of the Starački dom!-reče Motka Načelniku.

Došli ste u pravo vrijeme. Nasmija se Načelnik od srca….. a da je ovo „Alan Ford“, onda bi iznad njegove glave brzinom munje nastajali i nestajali oblačići sa idejama što sa ovom dvojicom napraviti, koju će mu korist napraviti svojom pojavom.

Vidite…mi u Promini smo uvijek otvoreni za nove ulagače. Ali, moram Vam priznati da mi je ovo prva informacija da je Dom prodan…Znate… neće to baš tako lako ići….Vi možda jeste kupili Dom, ali i nas se neke stvari moraju pitati.

OK…reče Motka razvučeno…očekujući nastavak Načelnikovih riječi.

Slušajte… u Dom morate zaposliti samo Promince, pa makar oni bili nepismeni, nesposobni… neškolovani….i svi moraju biti iz moje stranke….

OK…reče Motka opet razvučeno…očekujući nastavak Načelnikovih riječi.

Dom će imati svoju kuhinju, ali sve namirnice morate kupovati u Promini, sa naših OPG-a (obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).

OK…reče Motka opet razvučeno…očekujući nastavak Načelnikovih riječi.

Od Vas zahtjevam da održite „Javnu prezentaciju“ na kojoj će te sve to potvrditi…Naravno…nećete spominjati da će te zaposliti samo ljude iz moje stranke!

OK…reče Motka opet razvučeno te upita…Za kada treba pripremiti „Javnu prezentaciju“?

Može li utorak, 20.04.2009 u 16:00?-reče Načelnik!

OK Mr Sherif…Motka pruži Načelniku ruku, Gic također… na zajedničko zadovoljstvo sviju.

Ali, Načelnik je bio toliko zadovoljan postignutim dogovorom te im reče:

„Mr John, Mr Gic u ime Općine Promina, ja Vas častim hotelskim smještajem u hotelu Mihovil u Kninu- do daljnjega!

OK Mr Sherif….ja ne volim iskorištavati druge…pogotovo moj puk…moja Prominci…ali ako inzist-OK-prihavaćam!

Bio je ovo odličan dan za naše junake Motku i Gica….
Najeli su se… napili…a sad imaju gdje i prespavati…i sve to mukte!

Slušaj Motka… reče Gic odmah nakon što su sjeli u auto i krenuli za Knin…Meni je ovdje nešto sumnjivo… Nekako je on brzo pristao na sve naše dogovore?

E moj Gic. Ti ćeš uvijek ostati mal i naivan… ništa ti ne shvaćaš niti ćeš ikad shvatiti-ponovi mu Motka rečenicu na koju se on već odavno navikao.

Dobro…kad ja ne shvaćam…A što ćeš ti 20.04.2009 u 16:00 sati pokazati Promincima a da ti oni povjeruju?

Ništa se ti moj prijatelju ne brini….tu sam ja da mislim…a ne ti!

Dolaskom u Knin, Motka je odmah skoknuo do Bagatina i kupio laptop i video projektor…Ne treba se ni pitati od kud mu pare…Audi koji su maznuli, bio je prepun kartica…a peglanje tuđih kartica Motki nije bila nepoznata misija-nego više životni moto.
Nakon nekoliko dana guštanja….uživanjima u svim blagodatima života na tuđi račun…valjalo se uhvatiti posla.
Motka je znao da je Zagora prostor na kojem je jako puno iskrenih vjernika, ali je znao da su to ipak tvrdi ljudi i nevjeri prema svakome…Oni i u svakom dobru traže manu…I kad imaš najbolje namjere, oni ti ne vjeruju.
Ali, Motka je jako dobro znao da i za takve stvari lijeka ima, te da je za ovu prigodu najbolje primijeniti izreku „Što je laž veća-ljudi u nju lakše povjeruju“.

Dok se tako naša dvojka „uhodanih biznismena“ pripremala za svoj novi „projekt“, vijest o Johnu Medicu, povratniku iz Amerike….čiji su djedovi davno otišli iz Lukara…brzo se pročula Prominom-a i šire!

Malo tko se doduše sjećao iti jednog Medića koji je otišao u Ameriku…Ali to nije bio razlog da se neko ne sjeti da je to baš „od njegove babe-odnosno babine tetke-polubratić…Odnosno da je to „od njegova pradjeda najmlađi brat“…“od polusestre njegova pradida stric..bio je kum sa stricem od Johna Medica“…

Malo tko je ostao ravnodušan i na vijest Brke stražara da se Starački dom uskoro otvara, te da se traže žene za rad…a starci za popunjavanje Doma…..

Već nakon nekoliko dana u dnevnim novinama pojavila se vijest:

Slobodna Dalmacija: „John Medic-Rješenje za nezaposlenost u Promini-otvara se Starački dom“

Novi Tjednik: „Nova radna mjesta u Promini-John Medic će zaposliti 30 mladih žena“

Jutarnji list: „Uz pomoć Načelnika iz PSH Hrvatska vodeća u proizvodnji hrane u OPG-ima i plasmanu iste u Starčke domove diljem Hrvatske“

Stvar se polako zahuktavala…a izbori su se bližili….
A nastavak priče…stiže možda jednog dana…a možda i ne….


Svaka sličnost sa stvarnim događajima i osobama je sasvim slučajna, jer je sve ovo samo jedna (ne)obična priča iz moje mašte.

Oznake: humor

- 12:26 - Komentiraj post (3) - Link posta

petak, 10.07.2009.

Natječaj za dodjelu stipendija- dugo očekivani rasplet

Ukoliko ste čitali cijeli prethodni post pod naslovom:
„Iz života jednog vijećnika II dio“,
onda ste pročitali i sljedeće:


(2. Točka dnevnog reda-Pitanja Vijećnika)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Načelnik je u komentaru na promina.blog.hr-u (15.12.2008.) napisao sljedeće:
“Za stipendiste je također proveden natječaj te formirano povjerenstvo za njegovu provedbu. Po okončanju roka povjerenstvo je pregledalo pristigle ponude, a njihov izbor će se objaviti na oglasnoj ploči I u služenom vijesniku”

Rezultati izbora, javnosti su do današnjeg dana ostali nepoznati-nisu koliko je meni poznato nigdje objavljeni.
Gdje se mogu saznati imena studenata I srednjoškolaca koji dobijaju stipendiju-jer stavka od 80-ak tisuća kuna u Proračunu za tu namjenu nije baš tako zanemariva, a javnost taj podatak ima pravo znati.

Odgovor Načelnika:
“Za provedbe Natječaja odgovoran je Žare Suman, I zamoljav Ga da nam on odgovori na ovo pitanje”

Odgovor Žare Sumana:
Sva je dokumentacija u mene, I mogu Vam je pokazati, ili poslati poštom.
Sanimir Sarić: Doći ću u petak (10.07.2009 op.a) po istu kod Vas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Danas sam posjetio Pročelnika jedenstvenog upravnog odjela Žaru Sumana, te od njega dobio sljedeći dokument:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO POGLAVARSTVO
POVJERENSTVO ZA DODIJELU STIPENDIJA Klasa: 604-01/08-01/1
Ur.Br: 2182/09-08-01
Oklaj, 10.prosinca 2008 god

ZAPISNIK

sa 1. sjednice povjerenstva za dodjelu stipendija općine Promina održane u prostorijama općinskog poglavarstva općine Promina dana 10. prosinca 2008 godine s početkom rada u 18 sati

Nazočni:

1 Ante Bandalo, predsjednik
2.Toni Cota, član
3. Žarko Suman, član

Nazočni članovi povjerenstva uvodno utvrđuju da su se na natječaj za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2007/2008 prijavila ukupno 13 studenata i to :

1.Marko Vucić iz Čitluka
2.Ana Džapo iz Oklaja
3 .Ivan Džapo iz Oklaja
4.Kata Džapo iz Oklaja
5.Sandro Duvančić iz Razvođa
6. Andrea Čavlina iz Razvođa
7. Ivana Tošić iz Oklaja
8. Martina Džapo
9. Matej Cota
10. Danijela Kardov
11.Ivica Džepina
12.Ante Tošić
13. Kristina Duvančić

Jedinstveni upravni odjel je uputio dopis 15.listopada 2008 godine svim stipendistima da temeljem članka 18.st. 1 pravilnika o uvjetima i kriterijima stipendiranja sukladno ugovoru o stipendiranju do 31.listopada 2008 godine dostavili potvrde o upisu u narednu godinu studija.

Uvidom u dokumentaciju je razvidno da su svi gore imenovani u roku uredno dostavili tražene podatke

Iz dostavljeni potvrda je razvidno slijedeće :

1.Student Marko Vucić je upisao na Hrvatskim studijama u Zagrebu 3 i 4 semestar nastavne godine 2008/2009

2.Ana Džapo je upisala na ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 5 i 6 semestar Šk.godine 2008/2009

3.Ivan Džapo je upisao 9 semestar na Geodetskom fakultetu, za nastavnu godinu 2008/2009

4. Martina Džapo je upisala 3 i 4 semestar na ekonomskom fakultetu u Splitu

5.Kata Džapo je upisala 7 semestar na Građevinsko-Arhitektonskom fakultetu u Splitu

6.Sandro Duvančić je upisao 3 i 4 semestar ak./god 2008/2009

7.Andrea Čavlina je upisala 3 i 4 semestar na ekonomskom fakultetu u Splitu

8. Ivana Tošić je upisala drugu godinu na centru za stručne studije u Splitu, studij računovodstva i financija

9.Matej Cota je upisao 5 i 6 semestar na Hrvatskim studijama u Zagrebu

10. Danijela Kardov je upisala drugi put prvu godinu na sveučilištu u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

11.Ivica Džepina je upisao drugi put prvu godinu stručnog studija na sveučilišta u Splitu

12. Ante Tošić je upisao 3 godinu na centru za stručne studije - studij informacijske tehnologije do 30.rujna 2009 godine, kao izvanredni student (ostao mu je 1 ispit pa je izgubio status redovnog studenta, a fakultet mu je omogućio da upiše još jedan semestar kako bi stekao titulu « prvostupnik struke «

13. Kristina Duvančić je završila stručni studij predškolskog odgoja - sveučilišni prvostupnik ( Bacalareus predškolskog odgoja )
Nakon gornjih utvrđenja, donosi se slijedeći

Zaključak:

1.Studenti-korisnici stipendije od rednog broja 1-11 ostvaraju pravo na nastavak isplate stipendije temeljem priložene potvrde
2.Studentici Kristini Duvančić prestaje pravo na isplatu stipendije jer je završila studij, kao i studentu Anti Tošić jer je isti izgubio status redovnog studenta

U nastavku je povjerenstvo razmatralo molbe pristigle temeljem natječaja za stipendije učenika i studenata u šk./ak godini 2008/2009, koji je oglašen na oglasnoj ploči i u listu Slobodna Dalmacija dana 24.listopada 2008 godine

Utvrđuje se da se je na predmetni natječaj javio jedan student i to :

-Zorica Marić iz Oklaja, koja je upisala 1 i 2 semestar na Veleučilištu u Kninu

Utvrđuje se da su se na predmetni natječaj od učenika javili:

-Petra Gojčeta iz Čitluka, koja je upisala drugi razred Medicinske škole u Zadru
-Ante Džaja, koji je upisao prvi razred srednje škole u Kninu

Nakon uvida u dokumentaciju koja prileži uz molbu za dodjelu stana, povjerenstvo donosi slijedeći

Zaključak:

1 .Studentica Zorica Marić - podnositelj molbe za dodjelu stipendije ne ispunjava uvjet iz natječaja glede uspjeha na kraju srednje škole, jer se traži najmanje 4,00, dok imenovana ima prosjek 2,77
2. Učenica Petra Gojčeta ispunjava natječajne uvjete
3. Učenik Ante Džaja - podnositelj molbe ne ispunjava uvjet glede pohađanja škole izvan područja Sibensko-Kninske Županije, jer školu pohađa u istoj.

Dovršeno u 19 sati

Povjerenstvo:
1. Ante Bandalo, predsjednik
2. Žarko Šuman, član
3. Toni Cota, član

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Slušajući rasprave na Općinskom vijeću (izjave Načelnika Paula Cote), zaključio sam da je Pročelnik Ureda čovjek koji svojim neradom maksimalno opstruira novoizabranu vlast-kojeg jednostavno treba smijeniti.

Dolaskom u Općinu, krenuo sam u Ured u kojem je donedavno sjedio Žare Suman. Pokucao sam, otvorio vrata, a ured je bio kompletno iseljen-prazan (kasnije saznajem da se ta soba Uređuje za predsjednika (Zvonimira Bandala) i dopredsjednika (Rajka Žulja) Općinskom vijeća.
Uglavno, Žaru Sumana pronašao sam u Uredu u kojem je nekad sjedio bivši načelnik općine Žare Suman.

Pročelnik Žare Suman zamolio me da sjednem, dok on pripremi dokumentaciju vezanu za Natječaj za dodjelu stipendija studentima i učenicima srednjih škola.
Iz ormara je izvadio omot spisa u kojem se nalazila uredno složena cijela dokumentacija, od objavljivanja Natječaja, izrezaka objavljenog Natječaja u dnevnim novinama, zamolbi studenata…. Pa do ovog zadnjeg dokumenta kojeg sam objavio.

Razgovarajući sa Žarom Sumanom, saznao sam dosta zanimljivih informacija o radu Upravnog odjela.

Zanimljivo mi je zazvučala i izjava da on u uredu u kojem se sad nalazi više nema telefon (ne možete Ga direktno nazvati telefonom)?
Zanimljivo je da faks uređaj odavno više nije ispravan?
Računalo na kojem radi Pročelnik, uključuje se na način kojim provalnici „pale“ ukradena vozila-kratkim spajanjem žica koje vire iz kutije prastarog računala! (Na što to sliči rekao bi Suman?)

Zar je moguće da u vrijeme u kojem Općina financira kupnju računala za obuku stanovništva (informatičke radionice), u isto vrijeme nije u stanju kupiti novo računalo za svoje stručne službe?

Zar je moguće da stanovnici centra Oklaja mogu preko Općinskih telefonskih linija surfati besplatno internetom, a da Općina nije u stanju svom djelatniku omogućiti običnu telefonsku liniju za njegov nesmetan rad?

Neću širiti ovu temu, nego samo još mogu najaviti nove postove u vezi Natječaja za zemlju u Gluvačama, i Natječaj za zapošljavanja vježbenika…sljedeći tjedan.

Vama prepuštam zaključke:

-Zašto imena stipendista nisu do sada nigdje objavljena?
-Da li se nad Žarom Sumanom možda provodi mobing, odnosno pokušaj montiranja otkaza ugovora o radu?

Ako vas zanima još koja priča o dodjeli stipendija studentima u Promini.......posjelite linkove:


http://promina.blog.hr/2008/08/1625305545/pravilnik-o-uvjetima-i-kriterijima-stipendiranja-studenata-opcine-promina.html

http://www.blog.hr/print/id/1623018949/stipendije-i-skolarine-u-opcini-promina-za-2007.html


http://www.blog.hr/print/id/1623617281/stipendije-djeci-opcinara.htmlOznake: općina promina, Školstvo u Promini

- 14:15 - Komentiraj post (0) - Link posta

Antonio Zelić trostruki Državni rekorder!

Evo odmah jedan citat pronađen na internetu:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na atletskim borilištima stadiona Mladost u Zagrebu u subotu i nedjelju (26- 27.06.2009 op.a) održano je ovogodišnje državno prvenstvo za juniore i juniorke.
Prvenstvo će ostati zapamćeno i po tome što su samo prvog dana srušena četiri nacionalna rekorda, i to dva u juniorskoj i dva u kadetskoj konkurenciji, što samo pokazuje da hrvatska atletika polako ali sigurno napreduje.

Novi rekorderi u utrci na 100 metara postali su Antonio Zelić (Knin), koji je s rezultatom 11,27 postavio novi kadetski rekord, te Stipe Žunić (Zadar) u bacanju koplja hicem od 72,55 metara.
Kod juniorki to je uspjelo Petri Mindoljević (ASK Split) u skoku s motkom s preskočenih 320 centimetara, što je novi kadetski rekord, te Sandri Petković (Dinamo – Zrinjevac), koja je disk bacila do čak 60,66 metara.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Link na cijelu vijest:
http://varazdinske-vijesti.hr/3365/sportski-varazdinec/dva-srebra-za-popunu-kolekcije

Tragom te vijesti, malo sam «prošetao» internetom i o Antoniu Zeliću pronašao sljedeće:

Web stranica Hrvatskog atletskog saveza,
Link:http://www.has.hr/rekordi/rekordiDDM.htmDržavni rekordi-KADETI / BOYS U'16

60 m 7,19 (+1,3)* Antonio ZELIĆ 94 SVA Varaždin 20.06.09

100 m 11,27(=)(-0,5)* Antonio ZELIĆ 94 SVA Zagreb 27.06.09

200 m 22,84 (+1,0)* Antonio ZELIĆ 94 SVA Uherske Hradište 04.07.09


Antonio je u periodu od 15-ak dana uspio oboriti čak tri Državna rekorda!

Što reći na kraju nego Bravo za Antonia, bravo za njegove roditelje koji ga redovito voze iz Zelića kod Bobodola u Knin na treninge i natjecanja, bravo za trenera!


Vjerujem da je ovo tek početak, da su ispred njega još mnogi rekodi koji čekaju da ih on obori.

Oznake: Antonio Zelić

- 12:03 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 09.07.2009.

Iz života jednog vijećnika II dio

Jučer je u Općini Promina, održana 2. Sjednica Općinskog vijeća općine Promina..
Sjednica je počela u 18:00 sati, a nazočni su bili svi vijećnici osim Milana Džape(HDZ).

Predsjedavajući Zvonimir Bandalo predložio je dnevni red, te je nakon kraće rasprave isti dopunjen sa dvije nove točke.

Nadopunjene točke dnevnog reda su:

-2. Vijećnička pitanja (predložio Krste Radas)
-9. Razno (Zajednički prjedlog svih vijećnika)

Jednoglasno je prihvaćen sljedeći dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Promina
2. Vijećnička pitanja
3. Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu
4. Donošenje zaključaka o izvješću Načelnika općine Promina o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna za razdoblje X-XII 2008 godine
5. Usvajanje Rješenja o imenovanju odbora za statut I poslovnik Općine Promina
6. Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina
7. Usvajanje Odluke o naknadi članovima Općineskog vijeća I članovima njihovih radnih tijela
8. Donošenje zaključaka u svezi presude Općinskog suda u Kninu-stalna služba u Drnišu u predmetu tužbe tužitelja Adaptacija Lobor protiv tuženika Općine Promina, te moguće blokade žiro računa pćine Promina
9. Razno

A nakon toga su krenule rasprave po točkama dnevnog reda, kako sljedi:

Točka 1.”Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća općine Promina”,

Vjećnici su (redom)upozorili na sljedeće nepravilnosti u Zapisniku:

Sanimir Sarić
-Netočna je rečenica u Zapisniku:
“Izabrani kandidat Krste Radas je predložio Sanimira Sarića ispred Nezavisne liste (za člana Mandatne komisije op.a).
Ispravak glasi:
“Izabrani kandidat Drago Klepo je predložio Sanimira Sarića u ime HSP-a.(za člana Mandatne komisije op.a).

Pavao Džapo:
-Netočna je navod u Zapisniku:
“U mandatnu komisiju imenuju se:
-Mladen Ujaković, predsjednik
-Drago Klepo, zamjenik predsjenika
-Tihomir Budanko, član
-Stipe Knežević, član
-Sanimir Sarić, član

Ispravak glasi:
-Mladen Ujaković, predsjednik
-Drago Klepo, zamjenik predsjenika
-Pavao Džapo, član
-Stipe Knežević, član
-Sanimir Sarić, član

Stipe Knežević:
Pod ad 4. “Izbor predsjednika I potpredsjednika vijeća
-Netočna je navod u Zapisniku:
“Nakon toga su vijećnici omjerom glasova 10 za I 2 protiv donijeli sljedeći zaključak”

Ispravak glasi:
“Nakon toga su vijećnici omjerom glasova 10 za I 2 suzdržana donijeli sljedeći zaključak”Točka 2. “Vijećnička pitanja”

Krste Radas (NL):
-Pitanje za Načelnika:
Cesta “Čitluk –Mratovo-Bogatići” se neadekvatno održava-Može li se animirati “Županijske ceste” na njeno kvalitetnije održavanje? (rupe na asfaltnom dijelu ceste, nasipanje neasfaltiranog dijela ceste, šišanje raslinja uz cestu)
Odgovor Načelnika:
Županijske ceste su upoznate sa problemom, I obećale su riješiti iste, ali se opravdavaju kašnjenjem u realizaciji zbog vremenskih neprilika.
Načelnik će opet sutra (09.07.2009. op.a) poslati dopis prema Županijskim cestama, te ih upozoriti na ne riješavanje spomenutog problema.Pavao Džapo (HDZ):
-Pitanje za Načelnika:
Može li Načelnik ukratko iznijeti svoje izvješće o radu za zadnjih 6.mjeseci?
Odgovor Načelnika:
Odgovor bi bio preopsežan, pa je isti obećao napraviti za sljedeću sjednicu Općinskog vijećaSanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Načelnik je u komentaru na promina.blog.hr-u (15.12.2008.) napisao sljedeće:
“Za stipendiste je također proveden natječaj te formirano povjerenstvo za njegovu provedbu. Po okončanju roka povjerenstvo je pregledalo pristigle ponude, a njihov izbor će se objaviti na oglasnoj ploči I u služenom vijesniku”
Rezultati izbora, javnosti su do današnjeg dana ostali nepoznati-nisu koliko je meni poznato nigdje objavljeni.
Gdje se mogu saznati imena studenata I srednjoškolaca koji dobijaju stipendiju-jer stavka od 80-ak tisuća kuna u Proračunu za tu namjenu nije baš tako zanemariva, a javnost taj podatak ima pravo znati.
Odgovor Načelnika:
“Za provedbe Natječaja odgovoran je Žare Suman, I zamoljav Ga da nam on odgovori ovo pitanje”
Odgovor Žare Sumana:
Sva je dokumentacija u mene, I mogu Vam je pokazati, ili poslati poštom.
Sanimir Sarić: Doći ću u petak (10.07.2009 op.a) po istu kod Vas.Rajko Đomlija (HSP-Predstvanik nacionalne manjine)
-Pitanje za Načelnika:
Na prošlom “Radnom sastanku” izjavile ste da je za “Natječaj Gluvače” odgovoran Žare Suman, te da niste zadovoljni s njegovim radom, ali ga ne možete smjeniti niti mu dati otkaz”.
(Više po linkom: http://promina.blog.hr/2009/06/1626390502/odrzana-1-konstituirajuca-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-promina.html )

Rajko Đomlija, citira djelove “Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi”, odnosno članak 53a, stavak 3.koji kaže:
“Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje poglavarstvo.
Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 1. ovoga članka:

3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno njima»,
Link na spomenuti Zakon:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/289907.html

Odgovor Načelnika:
Načelnik zamoljava pitanje u pismenom obliku, jer mu nije baš najjasnije, te će se na to onda Rajku Đomliji pismeno I očitovati.


Zvonimir Bandalo (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Na veliki broj građevinskih parcela koje su se nekad knjižile kao vlasništvo “Mjesni odbori”, sudski se uknjižila Država. Te parcele su od strane Općine bile dodjeljene ljudima koji sada imaju problem sa vlasništvom nad istim.. te dobijanjem građevinskih dozvolama, građenjem na njima općenito (Zvonimir je pitanje potavio još šire, a ja se nadam da sam uspio sažeti najbitnije op.a).
Odgovor Načelnika:
Općina je prije davala suglasnosti za cjepanje građevinskih parcela za parcele koje se nalaze u građevinskoj zoni. U slučajevima gdje se Država knjižila kao vlasnik, potrebno je pokrenuti sudski spor, kako bi se čestice dodjelile u vlasništvo onima koji su dobili suglasnost za cjepanje.


Tihomir Budanko (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Potoji li u Općini služba koja prati proceduru izdavanja I provođenja građevinskih dozvola, koja bi utvrdila nepravilnosti u gradnji-odstupanja od dozvole?
Odgovor Načelnika:
Općina nama takvu službu, ili tijelo, a po njemu je za te poslove nadležan Ured koji izdaje građevinske dozvole u Drnišu, a građane ukoliko primjete bilo kakve nepravilnosti mogu ih prijaviti istom Uredu.

Zvonimir Bandalo (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Zvonimir traži da se riješi problem prostora iza kafića “Kula”, terase I balotališta…Da se transparentno provede natječaj za najam tog prostora, kako bi Općina mogla ubirati najamninu.

Načelnik Paul Cota predlaže da Općinsko vijeće osnuje tijelo koje bi se bavilo nadzorom građevinskih radova u Promini.

Stipe Knežević I Pavao Džapo (HDZ) predlažu da se ovim problemom (građevinskih radova) pozabavi Načelnik jedinstvenog upravnog odjela Žare Suman, te da u suradnji sa Uredom koji izdaje građevinske dozvole provjeri koliko su naši zahtjevi pravno osnovani-možemo li se mi kao vijeće-Općina miješati u rad Ureda?


Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
-Što je sa vodovodom za Matase?
Odgovor Načelnika:
Novi Natječaj za završetak vodovoda je u tijeku, a kad će isti biti okončan, hoće li kao prethodni biti poništen… o tom je teško govoriti jer je za to nadležan Vodovod I odvodnja Šibenik, a ne općina Promina.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
-Divlje svinje poljoprivrednicima u koji obrađuju zemlju u I uz NP Krka čine velike štete uništavanjem usjeva, I ostalih poljoprivrednih proizvoda. Odnedavno se pojavila I medvjedica sa mladima koja također pravi štete….Može li se što poduzeti?
Odgovor Načelnika:
Načelnik predlaže da se sazove sastanak sa direktorom NP Krka te ga se upozori na probleme, ili da se što hitnije napiše jedno pismo upozorenje zajednički od strane stanovnika sela u kojima su štete evidentirane, od strane lovaca I Općine

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Hidrant u Marasovinama se nekontrolirano koristi, može li se što poduzeti?
Odgovor Načelnika:
Hidrant je bio zaključavan katencem, ali je isti nekoliko puta pokidan. Trebalo bi odrediti vrijeme kad će hidrant biti odključan, ili zadužiti nekoga za odključavanje. Na hidrantu je do sada potrošeno 250 kubika vode, što je I dalje daleko jeftinije od dovoženja vode u Matase I Marasovine, Zeliće cisternama kao lani kada je na tu namjenu potrošeno cca 20,000 kuna.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Kad je već hidrant u Marasovinama u funkciji, mogu li se onda Marasovljani priključiti na vodovod?
Odgovor Načelnika:
Marasovljani bi trebali takav zahtjev trebali uputiti prem Vodovodu I odvodnji Šibenik, koji je nadležan za taj vodovod.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Mladenu se žale ljudi da su često neinformirani o događajima u Općini (navodi primjer Natječaja za Gluvače), te traži postavljanje oglasnih ploča po cijeloj Promini-u svakom selu.
Odgovor Načelnika:
Proračunom Općine Promina za 2009 godinu, predvidjet će se stavka postavljanja oglasnih ploča u Promini

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
Matase je nedavno zahvatila tuča, može li se proglasiti elementarna nepogoda, može li komisija izaći na teren?
Odgovor Načelnika:
Stanovnici moraju uputiti zahtjev Općini da komisija izađe na teren, jer je to početak procedure za proglašenje elementarne nepogode, koju na kraju mora proglasiti Župan, ako za istu ima osnove.

Mladen Ujaković (HSP)
-Pitanje za Načelnika:
U selima su evidentni problemi nezakonite gradnje…komu se obratiti?
Odgovor Načelnika:
Građani mogu sve nepravilnosti prijaviti Uredu za izdavanje građ dozvola….


Pavao Džapo (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Kakvo je stanje sa stanbenim fondom u Općini Promina?
Načelnik odgovor prosljeđuje Žarku Sumanu, a on odgovara:
Ukupno u tri zgrade u centru Oklaja ima 6. stanova u vlasništvu Općine Promina, I svi se koriste bez ikakve naknade Općini. Opširnije I temeljitije izvješće, Žare će dostaviti pismeno Pavlu Džapi.

Pavao Džapo (HDZ)
-Pitanje za Načelnika:
Kakva je dinamika punjenja Prpračuna Općine I realizacija planiranih projekata:
Odgovor Načelnika:
Proračun se puni prema planu, a isto tako se realiziraju I planirani projekti Općine.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Dokle se stiglo sa projektom Solarne elektrane u Promini?
Odgovor Načelnika:
Problem je zakonska regulativa, potrebne su izmjene zakona koji ne predviđa izgradnju elektrana na sunčevu energiju veću od 5MW.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:

Plan za početak proizvodnje el. Energije iz Solarne elektrane u Promini je 2011. godina, da li to I dalje ostaje tako?
Odgovor Načelnika:
Ja to nisam nikad nigdje rekao. Općina je učinila sve sa svoje strane da se taj projekt realizira u Promini.

Sanimir Sarić (NL)
-Pitanje za Načelnika:
Što je to Općina učinila kad Solarne elektrane nema u Prostonrom planu Općine Promina, Županijskom prostornom planu, a niti u “Nacrtu prijedloga strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske (EU)”?
Ja nikad nisam ni rekao da je Solarna elektrana uvrštena u Prostorni plan Općine Promina….

Točla 3. “Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu”

Načelnik predlaže Nedi Džepini da iznese kratak osvrt na ovu točku dnevnog reda.
Stipe Knežević (HDZ) zamoljava Načelnika da prokomentira ovu točku dnevnog reda.

Načelnik je nakon toga, stavku po stavku prezentirao godišnji obračun proračuna za 2009-u godinu, iz kojeg je najočitije da je:

Plan bio: 10.391.079 kuna
Ostvareno: 3.061.411 kuna

… te su sljedila pitanja vijećnika:

Stipe Knežević (HDZ)
Pitanje za Načelnika:
Tko je financirao šahte za vodovod s kojima se pokušao riješiti problem vodovoda za Marasovine, Matase I Zeliće. Radi se o šahtama na putu prema Marićim, Osmanovcu I Čitluku?
Na pitanje odgovara Krste Radas-tadašnji predsjednik Općinskog vijeća
Radove na šahtama je platio Vodovo I odvodnja Šibenik.

Samom Načelniku je sporna I sljedeća rečenica:
“Općina se u promatranom razdoblju nije zaduživala I nije izdavala jamstva”
Njegovo pitanje je da li su izdane bjanko zadužnice trebale biti prikazane kao oblik jamstva, odnosno da li je onda ova rečenica na kraju izvješća o proračunu točna?
Načelnik je spomenuo da I Državna revizija istom rečenicom završava svoje izvješće o revizija Proračuna Općine za 2008-u godinu.

Problem je što još jedna bijanko zadužnica nije stigla na naplatu, a ne zna se ni kad će, ni od koga će, niti u kojem iznosu.

Stipe Knežević (HDZ) izražava svoje žaljenje što je indeks izvršenja Proračuna za 2008-u godinu samo 42%, odnosno što smo financijski gledano, završili godinu u dugu od –759.546.00 kuna, odnosno Općina ima –1,255,000,00 kuna neplaćenih obaveza. Te smatra da je I izvješće Državne Revizije trebalo biti sastavni dio radnih materijala.

Načelnik Paul Cota (HSP) odgovara da je realizacija proračuna mala zbog izostanka realizacije projekata Vodovoda za Marasvine, Matase I Zeliće, I Ceste za Bogatiće.

Predsjednik vijeća Zvonimir Bandalo, nakon rasprave dao je prijedlog na glasanje:
Za “Usvajanje prjedloga godišnjeg obračuna proračuna općine Promina za 2008-u godinu” glasalo je 6 vijećnika (HSP+ Krste Radas NL), protiv jeglasalo 4 vjećnika HDZ, I Sanimir Sarić bio je suzdržan.
Prema tumačenju Žarka Sumana, Prijedlog nije prihvaćen, jer je potrebna većina za tu odluku 7 glasova vijećnika.


Točka 4. “Donošenje zaključaka o izvješću Načelnika općine Promina o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna za razdoblje X-XII 2008 godine”

Načelnik je izvjestio nazočne da je u navedenom periodu utrošeno 6,000.00 kuna, I to:
-Pučkom otvorenom učilištu Knin 3,000,00kuna za osposobljavanje osoba za zvanje mljekar-sirar.
-Stjepanu Stipi Grciću 1,000,00 kuna za tiskanje zbirke pjesama.
-Nadomiru Tadiću Šutri 2,000,00 kuna za tiskanje knjige

Izvješće je prihvaćeno ali nažalost nisam napisao s kojim točno omjerom glasova….


Točka 5 “Usvajanje Rješenja o imenovanju odbora za statut I poslovnik Općine Promina”

Nakon kraće rasprave izabrani su:

-Rajko Žulj, predsjednik
-Pavao Džapo, član
-Krste Radas, član


Točka 6 “Usvajanje Odluke o potpisivanju financijskih dokumenata I prava raspolaganja sa sredstvima sa žiro računa Općine Promina”

Nakon kraće rasprave sa 10 glasova Za I jednim suzdržanim (Krste Radas), izabrani su:

Zvonimir Bandalo
Rajko Žulj
Paul Cota
Damir Džaja


Točka 7. “Usvajanje Odluke o naknadi članovima Općineskog vijeća I članovima njihovih radnih tijela”

Rajko Žulj u ime zastupnika HSP-a ukazuje na činjenicu da sve općine u našem okruženju imaju veće naknade za rad vijećnika od naše koja sada iznosi 350,00 kuna po sjednici.
Pošto sada Općinsko vijeće preuzima ulogu I Općinskog poglavarstva, te dobija veći obim posla, predlaže sljedeće povećanje naknada:

-500,00 kuna naknada vijećnicima po sjednici
-800,00 kuna naknada predsjedniku I dopredsjedniku po sjednici

Krste Radas (NL)
Krste predlaže da ukupni troškovi po sjednici vijeća ostanu isti (3850,00 kuna +doprinosi), s tim da se vijećnicima naknada smanji na 300,00 kuna, a Predsjeniku Općinskog vijeća poveća na 650,00 kuna.

Zvonimir Bandalo predlaže da sve ostane kao I do sada (svima vijećnicima I Predsjedniku vijeća 350,00 kuna) s obzirmo na situaciju u kojoj se Općina nalati (moguća blokada računa op.a).

Sanimir Sarić smatra dvoličnim od nas vijećnika jedan tjedan tražiti od ZK Promina pomoć da se saniraju dugovi Općine, a u isto vrijeme sebi podizati visinu naknade po sjednici. Po meni logičnija bi rasprava bila o smanjenju naknada sa postojećih 350,00 na niže.

Nakon duže rasprave, donosen je sljedeći zaključak:

Naknada za rad vijećnika u Općinskom vijeću ostaje nepromenjena (350,00 kn po sjednici)
Naknada Predsjedniku vijeća se podiže na 500,00 kuna.
Naknda za rad vijećnika u radnim tijelima iznosi 170,00 kn, odnosno 85,00 kuna (za sjednice kraće od 10 sati).

Bitno je još napomenuti da vijećnici godišnje imaju približno 6 sjednica Općinskog vijeća.


Točka 8. “Donošenje zaključaka u svezi presude Općinskog suda u Kninu-stalna služba u Drnišu u predmetu tužbe tužitelja Adaptacija Lobor protiv tuženika Općine Promina, te moguće blokade žiro računa pćine Promina”

Zajednički stav je da je Ovrha neizbježna, te ta treba pokušati pronaći skoro 500.000.00 kuna da se problem riješi.

Također, vijećnici su suglasni da se na jednu od sljedećih sjednica pozove Odvjetnik koji je općinu zastupao u izgubljenom sporu, kako bi mogli saznati više činjenica o cijelom slučaju.

Više o ovom sporu imate u mom predhodnom postu na ovu temu pod naslovom:” Iz života jednog vijećnika”.


Točka 9. Razno


Načelnik nas je izvjestio da postoje još dva nepodmirena duga/kazne Ministarstvu zaštite okoliša upućene Općini zbog neadekvatnog održavanja odlagališta otpada Dubrava,
Jedna je prijava/kazna od 27.05.2004 u iznosu od 30,000,00 kuna
Druga je kazna upućena Općini 12.06.2008 godine, u iznosu od također 30,000,00 kuna.

Dok postoje dugovi Općine, ista se ne može javljati ni na natječaje raznih Ministarstava, jer je jedan od uvjeta pristupa natječajima podmirenost dugova prema Državi-kaže Načelnik Paul Cota.

Načelnik je također predložio imenuje odbora za organiziranje fešte za Veliku Gospu, te predložio Tihomira Budanka I Sanimira Sarić da budu u njemu.

Tihomir Budanko se opravdao da ne može jer organizira feštu u Čitluku na sv Roka.
Sanimir Sarić se opravdao da ne može zbog radnih obaveza, jer na Veliku Gospu radi.Tema je bilo sigurno još…ali 23:00 sata je već bilo krajnje vrijeme za zaključenje sjednice.
Nadam se da sam doprilike uspio “pohvatati” najvažnije izjave, pitanja…odgovore… izrečene na Općinskom vijeću, a kolege Vjećnike zamoljavam da me dopune ukoliko primjete bilo kakvu grešu u mom tekstu.

Na kraju, tijekom Sjednice, u jednom momentu Vijećnik Mladen Ujaković me prozvao da sam u svom prošlom postu na ovu temu neprimjereno komentirao njegovo pitanje upućeno ZK Promina (kako su mu prenili njegovi mještani).
Kako nebi bilo zabune, evo citata spornog djela teksta:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Vjećnik HSP-a, Mladen Ujaković pita može li ZK Promina nešto učiniti kako bi se konačno riješio vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, jer bez toga nema ni seoskog turizma u tim selima?

Tošić ističe da je seoski turizam brzorastuća grana koja raste po stopi od 400% u zadnjih nekoliko godina (isprika-nisam čuo koliko godina)... te je Mladenovo pitanje nekako preskočeno...pa se opet vraćamo na „Mapu projekata....“”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cijeli tekst, nalazi se pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/06/1626426843/iz-zivota-jednog-vijecnika.html

Oznake: Iz života jednog vijećnika

- 20:03 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 06.07.2009.

Prvenstvo Promine u balotama III dio

Jučer je bio treći dan „Prvenstva Promine u balotama“, bolje rečeno završna-finalna večer,a u finale su ušle ekipe Maniti, Čitluk i Matovilac.

Dok su ekipe osvajale punte i borile se za prvo mjesto, iz Parine pecare širio se miris pečene janjetine, a iz Hrćine kuhinje miris gulaša od veprovine…Ulazak u finale izborile su ekipe „Matovilac“- za koju su igrali Hrvoje Pandža, Mario Markić i Josip Jurenović, te ekipa Čitluka za koju su igrali braća Emil i Ivica (Isan) Gojčeta i Denis Bronić.
Treće mjesto pripalo je ekipi Maniti za koju su balotali Ive Bandalo, Jere Markić i Ivica Bandalo.

Svi nazočni su prije finalne utakmice „osvojili“ guštanje u pečenoj janjetini i gulašu od veprovine…. A nakon toga je krenuo završni „obračun“ ekipa Matovilac i Čitluk.

Ekipe su bile kvalitetom igre po meni prilično izjednačene….

Ako bi Mario dobro uvaljao i odnio punat… Isan i Emil su bili spremni za „tuć“….
Ako bi izbijanje koje balote ili bule bilo presudno… Para Mlađi (Josip) tukao je nepogrešivo…
Kako se približavao kraj odlučujuće, treće partije…tako je pomalo padala i koncentracija…
Umor je činio svoje…preciznost je pomalo padala-ali je zato napetost još više rasla…Kako u balotaša, tako i u publici…

Ipak…sa malom prednošću ekipa Josipa, Maria i Hrvoja osvojila je turnir…
Nakon balotanja, fešta se nastavila do kasno u noć, a neki su se tek jutros oko 10 sati odlučili vratiti kući.

Iza nas su tri dana zabavljanja, druženja Prominjaca svih uzrasta…od 7 do 77 što bi se reklo.

Organizatoru Hrći i njegovim sucima Damiru Čvelji, Joli Jakovljeviću, Hrvoju Pandži…Juri Budanku… sve pohvale na dobroj organizaciji,odnosno poštenom suđenju.

Fotografije sa turnira možete pogledati pod linkom:

http://s112.photobucket.com/albums/n187/prominac/Promina%20blog%202009/Prvenstvo%20Promine%20u%20balotama/
Oznake: Život u Promini

- 14:41 - Komentiraj post (4) - Link posta

subota, 04.07.2009.

Program ruralnog razvoja II dio

Danas sam na svoj e-mail, na temu „Program ruralnog razvoja“ dobio sljedeće dokumente:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske i razvojne strategije turizma Republike Hrvatske Ministarstvo turizma provodi

P R O G R A M

poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam
baštine u turistički nerazvijenim područjima

„BAŠTINA U TURIZMU“

Ciljevi programa

- razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, a posebno na ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini
- zaštita, obnova i vrednovanje kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu
- zaštita, obnova i vrednovanje prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu

Korisnici programa

Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva –OPG, hrvatski državljani), koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Sredstva državne potpore

Sredstva državne potpore male vrijednosti dodjeljuju se za sufinanciranje odabranih projekata sukladno članku 5. Uredbe o državnim potporama (NN br. 121/03 i 50/06.) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (NN br. 87/08). Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Namjena sredstava državne potpore

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za:
a) projekte ulaganja u obnovu kulturne baštine: tradicijskih kuća i/ili pripadajućih gospodarskih objekata i okućnica, podruma, mlinova, radionica tradicijskih obrta, uređenje privatnih etno zbirki i dr.,
b) projekte ulaganja u uređenje i zaštitu prirodne baštine: vidikovci, poučne, pješačke staze, špilje, zaštićeni parkovi i dr,

u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarski – ugostiteljsko / turistički objekti ili turističke atrakcije).

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za aktivnosti realizacije projekata, a ne za aktivnosti pripreme dokumentacije projekata:

izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije.

Sredstva državne potpore ne mogu se koristiti za:

projekte kojima se ne ostvaruju navedeni ciljevi programa, projekte na turistički razvijenim područjima, manifestacije, priredbe, festivale, marketinške i informativne materijale (prospekti, karte i sl.), muzejske prostore i umjetničke galerije, edukativne projekte, kulturno-povijesne spomenike čiju obnovu financira Ministarstvo kulture, sakralne objekte vjerskih zajednica, objekte komunalne infrastrukture, prometno-informativne sustave (putokaze, oznake i sl), projekte koji su već dobili druga bespovratna sredstva državne potpore veća ili jednaka 50% vrijednosti ukupnih ulaganja, projekte koji su koristili kredite s državnom subvencijom kamate, projekte koji nisu u skladu sa Zakonom i Uredbom o državnim potporama.

Predlaganje/kandidiranje projekata

Ministarstvo objavljuje Otvoreni javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava državne potpore temeljem ovog programa.

Nositelji projekta kandidiraju projekte podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava državne potpore na propisanom obrascu Zahtjeva („BT/09“) i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Ne razmatraju se zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom. Ne mogu se razmatrati zahtjevi za nejasne projekte (ako u projektnoj dokumentaciji nije jasno objašnjeno što se hoće i na koji način postići).

Zahtjev za dodjelu sredstava državne potpore i dokumentacija
Propisani obrazac Zahtjeva (BT/09.) za dodjelu sredstava državne potpore, koji se nalazi na internet stranici Ministarstva (u prilogu ovog Programa), sadrži osnovne podatke o predlagatelju/nositelju projekta i osnovne podatke o predloženom projektu.

Zahtjevu se prilažu:

- dokazi o pravnom statusu predlagatelja/nositelja projekta (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG, obrtnica ili osoba iskaznica fizičke osobe)
- dokazi o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema kulturnoj ili prirodnoj baštini za koji se traži državna potpora
- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi

Zahtjevu se, također, prilaže projektna dokumentacija u kojoj je jasno objašnjeno što se hoće i na koji način postići, slijedećeg sadržaja:

- naziv projekta
- ciljevi
- program ulaganja
- trajanje i faze realizacije
- idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija sa potrebnim odobrenjima

sukladno predloženom Projektu

- troškovnik
- foto-dokumentaciju postojećeg stanja (objekta, okoliša i sl.)

Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta.

Mjerila/kriteriji za odabir projekata

1. kvalitetna priprema i obrada programa/projekta, te jasno definiran sadržaj koji je sukladan cilju obnove i vrednovanja kulturne i prirodne baštine i njihovog uključivanja u turističku ponudu
2. ocjena vrijednosti kulturne ili prirodne baštine
3. procjena pozitivnih učinaka povećanja turističkog prometa
4. faza realizacije projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)
5. odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja.
6. sudjelovanje županija ili gradova/općina i drugih subjekata (turističke zajednice, međunarodne organizacije i dr.) u sufinanciranju
7. procjena učinaka u razmjerno kratkom vremenu
8. ocjena originalnosti projekta u smislu proširenja turističke ponude

Način dodjele sredstava državne potpore

Tročlana stručna skupina za obradu zaprimljenih projekata, koju imenuje državni tajnik evidentira zaprimljene projekte, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju uvjete javnog poziva, te prema utvrđenim mjerilima/kriterijima za odabir projekata rangira iste. Stručna skupina o svom radu sastavlja zapisnik i dostavlja ga Povjerenstvu za konačni odabir projekata i dodjelu sredstava državne potpore. Povjerenstvo sastavljeno od pet članova, koje imenuje ministar, donosi konačan prijedlog odabira projekata, odnosno korisnika državne potpore sa predloženim iznosima sredstava po pojedinom projektu te o tome sastavlja zapisnik i dostavlja ga ministru. Stručna skupina i povjerenstvo sastaju se po potrebi a najmanje jednom mjesečno do potrošnje sredstava predviđene proračunske aktivnosti.

Ministar, temeljem prijedloga Povjerenstva, donosi Odluku o odabiru projekata, odnosno korisnika sredstava državne potpore sa iznosima sredstava po pojedinom projektu / korisniku, sa kojima sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica koju dostavlja korisnik u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja.
Kandidiranjem projekta podnositelj zahtjeva je suglasan s javnom objavom podataka po Odluci o dodjeli sredstava (nositelj i naziv projekta, te iznos dodijeljenih sredstava).

Nadzor namjenskog korištenja sredstava državne potpore
Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava državne potpore putem dostavljenog financijskog izvješća s pratećom dokumentacijom od strane korisnika potpore te po potrebi očevidom na mjestu ulaganja.

Obveze korisnika državne potpore su:

- sredstva državne potpore iskoristiti namjenski u roku koji je određen Ugovorom

- Ministarstvu dostaviti financijsko izvješće o korištenju sredstava državne potpore s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (račune za radove odnosno materijal, fotografije izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladnu naravi projekta)

- na zahtjev Ministarstva pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju (dokaz o turističkoj valorizaciji sufinanciranog projekta i dr.) i omogućiti pristup u sve prostore objekta

Završne odredbe

Ministarstvo zadržava pravo izmjene i dopune Programa, ako se za to ukaže potreba, tijekom njegove provedbe.

M I N I S T A R
Damir Bajs

Klasa: 334-01/09-01/5
broj: 529-06-09-1
Zagreb, 9. veljače 2009.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
Prisavlje 14, 10000 Zagreb

objavljuje

O T V O R E N I JA V N I P O Z I V

za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem
Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine
u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata koji će doprinijeti:

- ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini

- zaštiti, obnovi i vrednovanju kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu

- zaštiti, obnovi i vrednovanju prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu


II. Sredstva će se odobravati za osmišljavanje i realizaciju programa i projekata vezanih za točku I., i to za:

- obnovu kulturne baštine (tradicijskih kuća i/ili pripadajućih gospodarskih objekata i okućnica, podruma, mlinova, radionica tradicijskih obrta, uređenje privatnih etno zbirki i sl.)

- uređenje i zaštitu prirodne baštine zaštićenih područja (vidikovci, poučne i pješačke staze, špilje, info-punktovi i sl.)

u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarski ugostiteljsko - turistički objekti ili turističke atrakcije).


III. Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim osobama (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva –OPG, hrvatski državljani).

IV. Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

V. Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:

1. popunjen obrazac zahtjeva “BT/09” koji se nalazi na www.mint.hr
2. dokazi o pravnom statusu predlagatelja/nositelja projekta (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG, obrtnica ili osobna iskaznica fizičke osobe)
3. dokazi o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema kulturnoj ili prirodnoj baštini za koji se traži državna potpora
4. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
5. projektna dokumentacija koja sadrži; naziv projekta, ciljevi, program ulaganja, trajanje i faze realizacije, idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija s potrebnim odobrenjima sukladno predloženom Projektu, troškovnik i foto-dokumentaciju postojećeg stanja (objekta, okoliša i sl.)

Cjelovit tekst Programa i obrazac Zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na Internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

VI. Prijave za dodjelu sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano u Ministarstvu turizma. Odluku o dodjeli sredstava donosi ministar temeljem prijedloga Povjerenstva. Ministar s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta.


Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica koju dostavlja korisnik u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja. Kandidiranjem projekta podnositelj zahtjeva je suglasan o javnoj objavi podataka po Odluci o dodjeli sredstava.

VII. Pri odluci o dodjeli sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

1. kvalitetna priprema i obrada programa/projekta, te jasno definiran sadržaj koji je sukladan cilju obnove i vrednovanja kulturne i prirodne baštine i njihovog uključivanja u turističku ponudu
2. ocjena vrijednosti kulturne ili prirodne baštine
3. procjena pozitivnih učinaka povećanja turističkog prometa
4. faza realizacije projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)
5. odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja
6. sudjelovanje županija ili gradova/općina i drugih subjekata (turističke zajednice, međunarodne organizacije i dr.) u sufinanciranju
7. procjena učinaka u razmjerno kratkom vremenu
8. ocjena originalnosti projekta u smislu proširenja turističke ponude

VIII. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava.

IX. Prijave se šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom „ne otvaraj – javni poziv, „BAŠTINA U TURIZMU“.

X. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

XI. Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god.

Klasa: 334-01/09-01/5
Urbroj: 529-06-09-2
Zagreb, 11. veljače 2009.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bastina-obrazac

REPUBLIKA HRVATSKA BT/09
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV

za dodjelu državne potpore temeljem
Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima "BAŠTINA U TURIZMU"

Osnovni podaci o predlagatelju projekta

Predlagatelj projekta (ime i prezime / ime tvrtke)

Status predlagatelja (trgovačkodruštvo, obrt, zadruga, ustanova, TZ, OPG, udruga, lokalna i regionalna samouprava, fizička osoba)

Adresa / sjedište predlagatelja

Telefon / telefaks

E-mail / Internet adresa

Matični broj predlagatelja, za udruge MB i registarski broj, za OPG - matični broj poljoprivrednika, za fizičku osobu JMBG

Odgovorna osoba / osoba ovlaštena za zastupanje

Osoba za kontakt

Poslovna banka i žiroračun

Podaci o projektu

Naziv projekta

Adresa realizacije projekta

Županija

Vlasnik / korisnik nekretnine

Kratki opis projekta

Ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju cijelog projekta

Traženi iznos potpore Ministarstva turizma

Do sada uloženo u realizaciju projekta

Subvencionirano od drugih subjekata (navesti od kojih i dobivene iznose)
Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe / osobe ovlaštene za zastupanje

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naglašavam još jednom rečenicu:

„Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god“.


Zahvaljujem se čitatelju Bloga na poslanim dokumentima, i iskreno se nadam da će netko u Promini na osnovu ovog Natječaja, obnoviti svoju starinu, te postati sudionikom „Baštine u Turizmu“.


Oznake: turizam u promini

- 11:46 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 03.07.2009.

Prvenstvo Promine u balotama II dio

Najavio sam u prethodnom postu na ovu temu:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-Izaberite ekipu (3+1) i prijavite se na prvenstvo Promine u balotama
-Razvođe-Oklaj-Mratovo-Lukar-Bogatići-Čitluk-Puljane-Suknovci-Ljubotić-Matasi-Marasovine-Podi

-Izvlačenje parova održat će se u Četvrtak, 02. srpnja 2009. godine u Buffetu Kula u Oklaju sa početkom u 20:00 sati.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxIpak da se malo vratim u prošlost….
Da je netko prije godinu dana rekao da će se u Oklaju moći naručiti odlična pizza, čevapi, palaćinke….da će na mjestu nekadašnje Zadružna gostion-pa Makelje…pa Dade…pojaviti se netko tko će zapošljavati 5-6 radnika, a kafić svaku večer biti pun života…malo tko bi vjerovao.
Još manje bi povjerovao da će balotalište koje je godinama zarastalo u korovu jednog dana biti uređeno…puno balotaša….a hrpe smeća koje su balotalište okruživale konačno biti očišćene….
Malo tko bi povjerovao…ali to sada i onako nije bitno-u to se možete sada i sami uvjeriti ako navratite u Oklaj.

Hrćo je konačno otvorio pristojan kafić u Promini, i ja mu skidam kapu…..Bravo Hrćo!Ali vratimo se sada balotama…

U četvrtak su izvučeni parovi koji večeras (petak) balotaju, a to su:

1.MANITI-PAJKA

2. STARI-MARASOVINE

3. MATASI-NINDŽE

4. ČITLUK-SEKULE

5. KARDOVI-ŽUJA

6. MATOVILAC-LELE

Sutra balotaju pobjednici 1. i 2. para, 3. i 4, te pobjednici 5. i 6-og para.

Žagra je tako večeras postala premala za sve automobile koji su se na njoj naumili parkirati…Na balotalištu se traži „pogled više“, a žar borbe za punte čuje se dalje od Splitskog festivala….

Tko je danas zakasnio na turnir… sutra i prekosutra oko 17:00 nesmi' falit…..Oznake: Život u Promini

- 22:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

Program ruralnog razvoja

»Model ruralnog razvoja ima za cilj zadržati stanovništvo u ruralnim područjima, izjednačiti kvalitetu života u ruralnim i urbanim područjima, omogućiti povratak stanovništva iz urbanih u ruralna područja, povećati konkurentnost proizvodnje i time stvoriti veći dohodak poljoprivrednih proizvođača«.

Rekao je to u Zadru 05.12.2008 godine državni tajnik Tonči Božanić koji je u ime Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja potpisao ugovore kojima je korisnicima odobrena bespovratna novčana potpora.Program ruralnog razvoja ima nekoliko mjera kojima želi postići navedene ciljeve:

Mjera 2. "Sufinanciranje programa za opremanje objekata za provedbu prakse u srednjim poljoprivrednim, gospodarskim, šumarskim, veterinarskim i ostalim strukovnim školama"
-Poticaj dobilo 24 korisnika u iznosu (kuna) Ukupno 2.160.301,16

MJERA 2. "Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka" pod nazivom "Informatičko opismenjavanje poljoprivrednih proizvođača i ribara" za 2008.
-Poticaj dobilo 45 korisnika u iznosu (kuna) Ukupno 176.182,48

Mjera 2: "Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblastipoljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka", pod nazivom: " Sufinanciranje obrazovanja članova udruga" za 2008. godinu
-Poticaj dobilo 15 korisnika u iznosu (kuna) Ukupno 1.030.341,08

Mjera 4. "Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova" pod nazivom "Sufinanciranje programa rada udruga u poljoprivredi i ribarstvu za 2008. godinu.
-Poticaj dobilo 47 korisnika u iznosu (kuna) Ukupno 634.864,83

Mjera 4. "Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova" pod nazivom "Sufinanciranje razvojnih programa udruga proizvođača autohtonih proizvoda" za 2008. godinu.
-Poticaj dobilo 22 korisnika u iznosu (kuna) Ukupno 1.994.621,79

Mjera 4: "Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova" pod nazivom: "Sufinanciranje rada uzgojnih organizacija" Ukupno 29 korisnika u iznosu (kuna)1.177.851,07

Mjera 4: "Osnivanje i razvoj udruga poljoprivrednih proizvođača, uzgajivača riba i školjaka te strojnih prstenova" pod nazivom: " Sufinanciranje razvojnih programa udruga strojni prsten" Ukupno 28 korisnika u iznosu (kuna) 5.048.961,33

Mjera 5 "Sufinanciranje naknade troškova stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima u ekološkoj proizvodnji u 2008. godini" Ukupno 131 korisnik u iznosu (kuna)499.839,00

Mjera 5 "Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume te uzgoj divljači" pod nazivom: "PROGRAM RAZVOJA AKVAKULTURE" Ukupno 6 korisnika u iznosu od 590.300,00

Mjera 5 "Ulaganja u obiteljska poljoprivredna gospodarstva, uzgajališta riba i školjaka, privatne šume te uzgoj divljači" pod nazivom: "Program uzgoja i plasmana cvijeća" Ukupno 114 korisnika 7.067.246,57

Mjera 6. „Program uređenja i opremanja objekata za preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda nobiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima“ za 2008. godinu Ukupno 382 korisnika u iznosu (kuna) 57.800.212,81

Mjera 6. " Potpora proizvođačima teških svinja namjenjenih proizvodnji slavonskog kulena za 2008. godinu." Ukupno 18 korisnika u iznosu (kuna) 264.000,00

Mjera 6."Opremanje prodajnih mjesta namjenjenih za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)" za 2008. Ukupno 46 korisnika u iznosu od 1.500.837,78

Mjera 8. Sufinanciranje priključenja poljoprivrednog gospodarstva na osnovnu infrastrukturu Ukupno 298 korisnika u iznosu (kuna) 45.481.314,35

Mjera 8. "Tematski putovi" Ukupno 57 korisnika u iznosu (kuna) 6.615.376,32

Mjera 9. „Poboljšanje turističke ponude na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima“ za 2008. godinu Ukupno 157 korisnika u iznosu (kuna)11.133.543,74

Mjera 8. "Poboljšanje infrastrukture u ruralnim područjima" Ukupno 119 korisnika u iznosu (kuna)25.034.587,09

Sveukupan broj korisnika 1538, u iznosu (kuna) 168.210.381,40 (2008 godina)


Namjerno sam naveo sve mjere, kako bi vam dočarao za što se sve mogu dobiti sredstva, a da to zapravo niste možda niti znali, (niti sanjali?).

Ako Vas zanima više informacija o projektima za koja su kandidati sa ruralnih pdručja sve zatražili I dobili sredstva, posjetite link:

http://hidra.srce.hr/arhiva/996/38705/www.mps.hr/pdf/zakoni/Popis_korisnika_mjera_ruralnog_razvoja_2008__1.pdf

Naravno, to je izvješće za 2008-u. godinu….
Za 2009-u ste vjerojatno zakasnili, a do 2010-te imate savim dovoljno vremena da razmislite u što biste krenuli….

Ako mislite da je nemoguće “povući” novac na osnovu navedenih mjera, onda se varate.
Nekoliko Prominjaca je ipak uspjelo dobiti novac za svoje projekte.

Krenimo redom:

MJERA 2. "Školovanje (srednje škole, edukacijski kampovi, stručna obuka) seoskih žitelja iz oblasti poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, lovstva i ruralnog razvitka" pod nazivom "Informatičkoopismenjavanje poljoprivrednih proizvođača i ribara" za 2008.

Naziv korisnika : OPG Cota
Adresa Put kroz Oklaj 79, 22303 Oklaj
Namjena Informatičko opismenjavanje
Odobreni iznos- 5.348,48 knMjera 6."Opremanje prodajnih mjesta namjenjenih za izravnu prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG-u)" za 2008.

Naziv korisnika :Marko Duvančić
Adresa Duvančići 13- Razvođe, 22303 Oklaj
Namjena Opremanje prodajnih mjesta namjenjenih za izravnu prodajna OPG-u
Odobreni iznos- 27.650,00 kn

Naziv korisnika : Vatroslav Perić
Adresa Kod crkve 2, 22303 Oklaj
Namjena Opremanje prodajnih mjesta namjenjenih za izravnu prodajna OPG-u
Odobreni iznos- 35.000,00 kn


Eto, naveo sam Vam primjere, a vi dragi čitatelji razmislite postoji li u ovoj priči mjesta za Vas?

- 20:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 02.07.2009.

Seoski turizam u Dalmatinskoj zagori

Seoski turizam česta je tema kada je obnova života u Dalmatinskoj zagori u pitanju....
Svi se slažu da bi zainteresiranih za odmor u idiličnoj seoskoj sredini, daleko od gradske vreve, buke...gužve...sigurno bilo.

Ipak, seoski turizam je kod nas u Prominu za sada samo tema razgovora, a seoskih domaćinstava koji se profesionalno bave turizmom za sada još nemamo.


Naravno da postoje ideje, planovi, vjerojatno I konkretni projekti kako bi se to promjenilo, a sljedeća informacija bi svima koji se bave idejom obnove svoje starine, mogla ići u prilog.Danas sam na e-mail od vjerene čitateljice promina.blog.hr. dobio sljedeću informaciju:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poštovanje Sany,

…..Šaljem Vam link jedne vijesti iz ožujka ove godine za koji ne znam da li je bio na stranicama promina.bloga.

Pogledajte pa proslijedite Vašim dragim čitaocima.

Nadam se da će biti koristan.

Link: http://www.agroklub.com/agroturizam/obnova-kamenih-kuca-novi-projekt-dalmacije/816/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pod navedenim linkom možete pročitati sljedeće:


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Obnova kamenih kuća novi projekt Dalmacije

Pročelnik Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella napominje da je ove godine izraženiji interes za ruralni turizam u Splitsko-dalmatinskoj županiji, ponajviše u Zagori, gdje svakodnevno bilježi i sve više investitora.

»Svakodnevno primamo građane koji svoje objekte žele uključiti u ruralni turizam.
Riječ je o vlasnicima kamenih kuća koji žive u gradovima. No, trebalo bi više sustavno raditi na edukaciji vlasnika objekata i djelatnika u turizmu. Doduše, već smo sufinancirali doškolovanje 15 turističkih vodiča za područje Zagore.
Inače, kamene kuće su zaštitni znak Dalmacije. No, nitko još ne zna njihov točan broj u sve četiri dalmatinske županije, niti koliko ih je dosad obnovljeno. Pretpostavlja se da je njihov kapacitet samo u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji veći od 20.000 postelja. To su kamene kuće koje se uz neznatna ulaganja mogu lako i brzo preurediti, jer nije riječ o urušenim objektima. Tako bi se u obnovljenim eko-etno selima dobili smještajni kapaciteti koji bi gostima bili zanimljiviji od onih u gradovima u vrijeme turističke sezone. Taj bi projekt bio i osvježenje na hrvatskom turističkom tržištu.

»Takav zajednički projekt dalmatinskih županija trebalo bi što prije ažurirati jer je zanimljiv, a bio bi opravdan i koristan za naše turističko tržište. Njime bi se nadoknadio i manjak smještajnih kapaciteta, a izbjegle bi se i izdašnije investicije u nove hotelske objekte u prenapučenim primorskim predjelima dalmatinskih županija«, kaže Stella.
Autor: Nedjeljko Musulin

Broj pregleda članka: 283
Izvor: Vjesnik

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zahvaljujem se čitateljici na poslanom članku.
Iskreno se nadam da će jednog dana u Promini jedno od sela uz samu Krku-Zelići, Matase, Marasovine, Ljubotić, Puljane, Nečven ili Bogatići, dobiti status etno sela.

Mislim da je Nečven selo u kojem bi se 15-ak kuća brzo moglo prilagoditi etno turizmu, ili seoskom turizmu…

Isto tako, mislim da bi I Cvjetići gornji, malo poznat zaseok Razvođa, mogli jednog dana zablistati u svom starom sjaju (a u to će te se najbolje uvjeriti kad posvetim jednu foto priču tom selu).

Naravno, sve pod uvjetom dobrog dogovora između vlansnika starih kuća, I onih koji bi ih obnovili I stavili u funkciju seoskog turizma.Oznake: turizam u promini

- 20:00 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 01.07.2009.

Navodnjavanje Vedrova polja u Promini II dio

Zadnji moj post na ovu temu napisan je u srijedu, 04.03.2009, a možete ga pročitati pod linkom:
http://promina.blog.hr/2009/03/1625984485/navodnjavanje-vedrova-polja-u-promini.htmlRazlog za pisanje novog posta je sljedeći;

U postu: Iz života jednog vijećnika naveo sam sljedeću izjavu načelnika Općine Promina Paula Cote:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6. Razvoj poljoprivrede
Načelnik ističe da je u suradnji sa Županijom u istraživanje podzemnih voda uloženo 460.000.00 kuna.
Navodnjavalo bi se “Vedrovo polje” veličine 100 hektara, ali sada treba pronaći način financiranja opreme za navodnjavanje u suradnji sa fondovima EU, i tu mu treba pomoć ZK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Koliko se ja sjećam, za navodnjavanje Vedrova polja bio je raspisan natječaj:

“IZRADA HIDROGEOLOŠKOG ELABORATA O MOGUĆNOSTI ZAHVAĆANJA PODZEMNE VODE ZA NAVODNJAVANJE VEDROVA POLJA U OPĆINI PROMINA I IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE S PROBNIM CRPLJENJEM”.
Link:

Isti tako, koliko se sjećam, taj natječaj je PONIŠTEN riješenjem DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 17. veljače 2009, a ako ne vjerujete, to možete pročitati pod linkom:
http://www.dkom.hr/odluke/3884.pdf

Nakon poništenja Natječaja, novi koliko je meni poznato nije raspisivan, odnosno ja ga nisam uspio pronaći.

Meni u cijeloj priči nije jasno sljedeće:

1. Ako je I bio natječaj, odabran izvođač radova…. valjda bi to negdje bilo objavljeno?
2. Valjda bi netko u zadnja tri mjeseca vidio izvođača radova kako buši tu istražnu bušotinu u Vedrovu polju (polje uz cestu Gluvače-Razvođe)?????

Možda je meni sve ovo promaklo….a baš me zanima koliko su Prominci upoznati sa rezultatima koji su dobijeni probnim bušenjem….

Ima li na kraju u Vedrovu polju dovoljno vode za navodnjavanje ili ne?

Oznake: Navodnjavanje Vedrova polja

- 20:00 - Komentiraj post (1) - Link posta

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić