_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

nedjelja, 26.07.2009.

Revizija Proračuna Općine Promina za 2008-u godinu

Nedavno je na blogu postavljeno pitanje vezano uz prihode, rashode Općine Promina, odnosno način trošenja proračunskih sredstava.
Namjeravao sam ovih dana napisati post na tu temu, a radni materijali koje sam dobio kao Vijećnik za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća (29.07.2009) vjerojatno najbolje obrađuje tu tematiku.

Evo ga u cijelosti kako sam ga i ja dobio (izvješće počima sa 25 stranicom?)

25 (stranica izvješća Državnog ureda za reviziju op.a))

6. NALAZ

Sustav unutarnjih financijskih kontrola


1.1. Sustav unutarnjih financijskih kontrola propisan je odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Pravilnikom o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i Pravilnikom o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna. Plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola nije donesen i nije imenovana osoba zadužena za nepravilnosti. S obzirom da u jedinstvenom upravnom odjelu poslove obavlja dvoje zaposlenika, poslovi na uspostavi sustava unutarnjih kontrola i sprječavanju rizika nepravilnosti i prijevare u nadležnosti su načelnika. Odredbama članka 3. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola propisano je da je čelnik obvezan provoditi aktivnosti vezane uz ovaj sustav, ako ne imenuje voditelja za financijsko upravljanje i kontrole i ne uspostavi druge organizacijske oblike.

Unutarnja revizija nije ustrojena s obzirom da ne postoji zakonska obveza prema kojoj Općina treba organizirati obavljanje poslova unutarnje revizije. Prema odredbama članka 5. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna, Općina može prema vlastitoj procjeni opravdanosti uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od načina propisan odredbama članka 17. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.
Državni ured za reviziju nalaže donijeti plan uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola, te provođenje aktivnosti vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola.

1.2. Općina prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da provedbu financijskog upravljanja i kontrole po funkciji obavlja načelnik, te da će nastojati uspostaviti i druge organizacijske oblike financijskog upravljanja i kontrole.

Računovodstveno poslovanje

2.1 Za račun proračuna vode se poslovne knjige, osim evidencije izdanih vrijednosnih papira (bjanko zadužnica) što nije u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kojom je propisano da proračun i proračunski korisnici obvezno vode pored drugih analitičkih knjigovodstava i analitičko knjigovodstvo financijske imovine i obveza, odnosno primljenih i izdanih vrijednosnih papira.

Općina je 1. srpnja 2008. izdala tri bjanko zadužnice. Prva bjanko zadužnica izdana je na iznos do 100.000,00 kn, a naplaćena je u listopadu 2008. u iznosu 103.978,14 kn za radove na vodovodnoj mreži u dva naselja ugovorene iz ranijih godina. Druga bjanko zadužnica izdana je također na iznos do 100.000,00 kn, a naplaćena je 8. kolovoza 2008. u iznosu 89.088,01 kn za radove na izgradnji sustava odvoda oborinskih voda i nogostupa iz ranijih godina. Treća bjanko zadužnica izdana je u iznosu do 500.000,00 kn, a do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) nije naplaćena. U obrascu bjanko zadužnice nije upisana tvrtka, odnosno ime i prezime vjerovnika, odnosno ne zna se za koje je svrhe izdana.

26

Udjeli u komunalnom društvu za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti (u vlasništvu Općine 12,0%, odnosno 2.133.600,00 kn) i trgovačkom društvu za radijsku djelatnost (u vlasništvu Općine 25,0%, odnosno 10.000,00 kn) nisu evidentirani u poslovnim knjigama što nije u skladu s odredbom članka 5. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu kojom je propisano da je proračun obvezan u knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kao i o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.

Državni ured za reviziju nalaže voditi evidenciju izdanih vrijednosnih papira i u poslovnim knjigama evidentirati udjele u trgovačkim društvima u vlasništvu Općine u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu proračuna.

2.2. Općina prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nije imala saznanja da su bjanko zadužnice izdane te nisu mogli voditi navedenu evidenciju. Također se očitovala da će udjele u trgovačkim društvima evidentirati u svojim poslovnim knjigama.

Prihodi i primici

3.1. Prihodi proračuna za 2008. planirani su u iznosu 7.312.114,00 kn, a ostvareni su u iznosu 3.073.656,74 kn, što je za 4.238.457,26 kn ili 58,0% manje od plana. Primici nisu planirani ni ostvareni. Prihodi od pomoći planirani su u iznosu 5.376.752,00 kn, a ostvareni su u iznosu 1.442.296,96 kn, što je za 3.934.455,04 kn ili 73,2 % manje
od plana.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu 165.379,23 kn. Obveznicima plaćanja komunalne naknade izdavana su rješenja. Kod utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade trgovačkom društvu koje eksploatira mineralne sirovine Općina nije pravodobno izdala rješenje za komunalnu naknadu čime je propustila ostvariti prihode koje po zakonu treba utvrditi u iznosu 841.320,00 kn (izračunano na temelju sadašnje mjesečne obveze). Rješenjem za komunalnu naknadu je izdanim u lipnju 2008. utvrđena je obveza u iznosu 5.200,00 kn mjesečno za 65 000 m2, a rješenjem Ministarstva gospodarstva iz studenog 2004. društvo je dobilo rudarsku koncesiju i moralo započeti s eksploatacijom do konca 2004. na površini 262 973 m2. U studenom 2008. Općina je izdala rješenje kojim je obuhvatila površinu 256 500 m2 i utvrdila obvezu za komunalnu naknadu u iznosu 20.520,00 kn mjesečno. Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Odredbom članka 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu i odlukom općinskog vijeća utvrđen je koeficijent za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. Općina treba pravovremeno donositi rješenja za naplatu komunalne naknade. Prema odredbi članka 39. Zakona o proračunu tijela jedinice lokalne samouprave odgovorna su za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda ns račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

U 2008. nisu ostvareni prihodi od pružanja usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon na temelju odluke o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti iz 2003.

27

Za usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada ne ispostavljaju se računi što nije u skladu s odredbom članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu kojom je propisano da se iz cijene komunalne usluge osiguravaju sredstva za obavljanje između ostalih i komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, te da se cijena komunalne usluge plaća isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik kad je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika.

Za naplatu dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate. Prema odredbama članka 39. Zakona o proračunu, tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona. Riječ je proračunskim prihodima čija je namjena određena posebnim zakonskim odredbama te u skladu s time treba postupati kako bi proračunski prihodi mogli biti utrošeni u fiskalnoj godini na koju se odnose, što će omogućiti ravnomjerno zadovoljavanje javnih potreba. Kako bi se izbjegla zastara potraživanja, potrebno je postupiti u skladu s odredbom članka 241. Zakona o obveznim odnosima kojom je propisano da se zastara prekida podnošenjem tužbe i svakom drugom vjerovnikovom radnjom poduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine.

Državni ured za reviziju nalaže poduzimati potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda od komunalne naknade kako bi se mogli koristiti u skladu s namjenama u fiskalnoj godini na koju se odnose. Nadalje nalaže naplaćivanje pruženih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

3,2 Općina ne prihvaća nalaz Državnog ureda za reviziju uz obrazloženje da nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Nadalje se očitovala da prihvaća nalaz da je općina dužna vršiti naplatu za pružene usluge odvoza komunalnog otpada uz obrazloženje da do sada to nisu bili u mogućnosti učiniti, ali je u 2009. odlukom općinskog vijeća osnovano komunalno društvo u vlasništvu Općine koje će obavljali komunalnu djelatnost skupljanja i odlaganja komunalnog otpada, te vršiti naplatu izvršenih usluga.
(Na Radnom sastanku sa ZK Promina prije mjesec dana, Načelnik je izjavio da je donešena Odluka o osnivanju Kumunalnog društva, ali isto još nije osnovano te za pomoć oko osnivanja moli ZK Promina....Što je na kraju istina?????op.a)

3,3 Državni ured za reviziju ostaje pri svom nalazu u odnosu na pravodobno izdavanje rješenja za komunalnu naknadu trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina. Odredbom članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se obvezatno utvrđuju naselja u jedinicama lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada, područja zona u gradu, odnosno općini, koeficijent za pojedine zone, koeficijent namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. Odlukom općinskog vijeća o komunalnoj naknadi iz 2002. utvrđeno je da se u svim naseljima u Općini naplaćuje komunalna naknada, utvrđene su zone, koeficijenti po zonama i koeficijenti namjene za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti. U razdoblju od početka 2005. (kada je trebalo biti izdano rješenje o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina do lipnja 2008. (kada je izdano prvo rješenje o komunalnoj naknadi navedenom trgovačkom društvu) nisu se promijenile zakonske pretpostavke, što znači da je početkom 2005. trebalo izdati rješenje o komunalnoj naknadi trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina.
28

Rashodi i izdaci

4,1 Rashodi su planirani su u iznosu 7.312.114,00 kn, a izvršeni su u iznosu 3.833.202,66 kn, što je za 3.478.911,34 kn ili 47,6 % manje od plana. Izdaci nisu planirani ni izvršeni. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2008. iskazan je u iznosu 759.545,92 kn, preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 811,87 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 760.357,79 kn. Koncem 2008. obveze su iskazane u iznosu 1.255.130,69 kn, od čega se na dospjele obveze odnosi 1.157.316,59 kn (37,7% ukupno ostvarenih prihoda). Državni ured za reviziju predlaže izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama.

U rujnu 2007. Općina je s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka zaključila darovni ugovor kojim je ugovoreno da će se projekt uređenja prostora za dječji vrtić u vrijednosti 560.038,00 kn financirati 85,0% ili 476.032,77 kn iz sredstava Svjetske banke kroz projekt socijalnog i gospodarskog oporavka (PSGO), a 15,0% ili 84.005,23 kn iz sredstava Općine. Također je ugovoreno da je nositelj Projekta Općina, te da provedba Projekta počinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon uplate predujma od darovatelja, te da je provedbeni period Projekta 12 mjeseci.

Za radove na uređenju prostora dječjeg vrtića Općina je koncem 2007. provela postupak nabave u skladu s revidiranim priručnikom Svjetske banke za provođenje nabave malih vrijednosti. S ponuditeljem čija je ponuda ocjenjena najpovoljnijom zaključen je u siječnju 2008. ugovor kojim su radovi ugovoreni u vrijednosti 537.625,94 kn i rok završetka radova tri mjeseca nakon potpisivanja ugovora. Ugovorom nisu utvrđene kazne za neizvršenje ugovorenih radova.

U 2008. rashodi po navedenom ugovoru izvršeni su u iznosu 334.501,48 kn i evidentirani su na temelju plaćenog predujma izvoditelju radova za nabavljeni materijal u iznosu 15,0% ugovorenog iznosa, odnosno u iznosu 80.643,90 kn u skladu s ugovorom i na temelju privremene obračunske situacije iz lipnja 2008. za izvedene radove u vrijednosti 253.857,59 kn koja je ovjerena od nadzornog tijela. Do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) radovi na uređenju prostora za dječji vrtić nisu završeni iako je ugovoreni rok izvođenja radova prošao.

U izvješću Općine o realizaciji projekta uređenja prostora za dječji vrtić upućenog Ministarstvu za razdoblje od 21. prosinca 2007. do 30. rujna 2008. navedeno je da su za izvođenje Projekta Općini iz Ministarstva prenesena sredstva Svjetske banke u iznosu 333.222,94 kn, te da su za izvođenje Projekta korištena sredstva u iznosu 352.431,49 kn. Do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) Općina nije sastavila finalno izvješće predviđeno odredbom članka 2. Dodatka II Općih uvjeta primjenjivih na darovne ugovore financirane od strane PSGO-a koji je sastavni dio ugovora iako je prošao ugovoreni provedbeni period Projekta od 12 mjeseci.

Državni ured za reviziju ocjenjuje da aktivnosti vezane za realizaciju Projekta nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno da ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku. Nadalje nalaže poduzimanje radnji za završetak ugovorenih radova.

29

4.2. Općina je prihvatila nalaz Državnog ureda za reviziju u vezi donošenja prijedloga mjera za pokriće manjka prihoda i plana za ispunjenje preuzetih ugovornih obveza. Također je prihvatila nalaz da ugovorom o uređenju prostora za dječji vrtić nisu utvrđene kazne za neizvršenje ugovorenih radova uz obrazloženje da je navedeni ugovor sastavila Svjetska banka, te da je u više navrata izvoditelju radova upućivala dopise u kojima oštro prosvjeduje tražeći hitan završetak radova sukladno ugovoru, ali do vremena obavljanja revizije (travanj 2009.) nije dobila očitovanje zašto radovi nisu dovršeni.

Postupci javne nabave


5.1. Rashodi za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste izvršeni su u iznosu 109.800,00 kn.

Za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste proveden je otvoreni postupak nabave u svibnju 2008. Kao kriterij odabira određena je najniža cijena. U otvorenom postupku nabave pristigle su tri ponude. Odlukom o odabiru ponude odabrana je ponuda kojom nije ponuđena najniža cijena. Na odluku o odabiru žalio se ponuditelj koji je ponudio najnižu cijenu.
U očitovanju na žalbu Općina navodi kako ostaje pri svojoj odluci i odabir obrazlaže činjenicom da je najniža cijena ona koju Općina plati, a to je cijena odabranog ponuditelja koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je u srpnju 2008. donijela rješenje kojim je poništila postupak i odluku o odabiru ponude iz svibnja 2008. uz obrazloženje da je kriterij za odabir najpovoljnije ponude u uputama naručitelja za izradu ponude najniža cijena. Odredbama članka 9. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se izračun procijenjene vrijednosti nabave temelji se na ukupnom iznosu bez poreza na dodanu vrijednost. Općina je u srpnju 2008. donijela novu odluku o odabiru ponude kojom je preinačila odluku iz svibnja 2008. te je odabrala ponudu s najnižom cijenom.

Navedenom odlukom je utvrđeno da se poništava postupak nabave i odluka o odabiru ponude iz svibnja 2008. Općina je nakon dobivenog rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave trebala nakon poništenog postupka provesti novi postupak nabave. Odredbom članka 90. Zakona o javnoj nabavi postupak javne nabave završava konačnošću odluke o odabiru ili konačnošću odluke o poništenju.

S ponuditeljem čija je ponuda odlukom o odabiru ponude iz srpnja 2008. ocjenjena najpovoljnijom, zaključen je u rujnu 2008. ugovor kojim su ugovoreni radovi u vrijednosti 238.946,76 kn te rok izrade elaborata tri mjeseca.
Za izvedene radove ispostavljena je privremena situacija u prosincu 2008. u iznosu 109.800,00 kn na temelju koje su evidentirani rashodi. Radovi nisu završeni u ugovorenom roku. Početkom siječnja 2009. radovi su završeni i ispostavljena je okončana situacija za radove izvedene u ugovorenoj vrijednosti.

Državni ured za reviziju nalaže postupati u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, te kod zaključivanja ugovora utvrditi kazne za kašnjenje u izvođenju radova i za neizvršavanje ugovorenih radova.

30

5,2 Općina je prihvatila nalaz Državnog ureda za reviziju u vezi poništenja javnog nadmetanja za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste. Očitovala se da je za navedeni projekt imala rezervirana sredstva kroz program EIB II (program Europske investicijske banke) na temelju ugovora o financiranju izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine zaključenog u studenom 2006. između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i Općine u iznosu 3.600.000,00 kn, te da bi poništenje javnog nadmetanja produljilo rok i izazvalo kašnjenje zbog kojeg ne bi bila u mogućnosti povući sredstva u ugovorenom rok .

Općina se nalazi u drugoj skupini područja posebne državne skrbi i obuhvaća jedanaest naselja s ukupno 1 317 stanovnika prema popisu iz 2001. Osnovan je jedinstveni upravni odjel. Poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja šestero zaposlenih. Proračun Općine donesen je u skladu s propisima. Prihodi su ostvareni u iznosu 3.073.656,74 kn, a rashodi u iznosu 3.833.202,66 kn. Manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima za 2008. iskazan je u iznosu 759.545,92 kn, preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu 811,87 kn, te manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 760.357,79 kn. Koncem 2008. dospjele obveze su iskazane u iznosu 1.157.316,59 kn ili 37,7% ukupno ostvarenih prihoda. Vrijednosno najznačajniji su prihodi od pomoći ostvareni u iznosu 1.442.296,96kn ili 46,9% i prihodi od poreza na dohodak u iznosu 1.108.209,11 kn ili 36,0% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi koji imaju propisanu namjenu ostvareni su u iznosu 1.725.778,96 kn. Korišteni su za propisane namjene, odnosno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine koji se odnose na održavanje i izgradnju objekata komunalne infrastrukture, nabavu dugotrajne imovine, socijalnu skrb, kulturu, šport i drugo. Za naplatu potraživanja od komunalne naknade u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate. Općina se nije zaduživala, pozajmljivala proračunska sredstva ni davala jamstva. U 2008. nisu ispostavljani računi ni ostvareni prihodi od usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon. Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu društvu koje eksploatira mineralne sirovine. Vrijednosno najznačajniji su rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni u iznesu 1.541.585,34 kn ili 36,5% i materijalni rashodi u iznosu 1.535.709,85 kn ili 36,4% ukupno izvršenih rashoda. Pri nabavi roba radova i usluga primijenjeni su propisani postupci nabave, osim za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste. Aktivnosti vezane za realizaciju projekta uređenja prostora za dječji vrtić koji se dijelom financira iz sredstava Svjetske banke, nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku. Predlaže se izraditi prijedlog mjera za pokriće manjka prihoda i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama.31

III MIŠLJENJE


1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja općine Promina za 2007., o čemu je izraženo uvjetno mišljenje.

2. Postupci revizije su provedeni u skladu s revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija - INTOSAI i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

3. Sljedeći postupci i učinci su utjecali na izražavanje mišljenja:

- Za račun proračuna vode se poslovne knjige, osim evidencije izdanih vrijednosnih papira (bjanko zadužnica). Tijekom 2008. izdane su tri bjanko zadužnice u iznosu 700.000,00 kn (točka 2.1. Nalaza).
Udjeli u dva trgovačka društva u djelomičnom vlasništvu Općine u iznosu 2.143.600.00 kn nisu evidentirani u poslovnim knjigama (točka 2.1. Nalaza).

- Za naplatu potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu 259.884,26 kn nisu poduzimane mjere naplate (točka 3. 1. Nalaza).
U 2008. nisu ispostavljani računi ni ostvareni prihodi od pružanja usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada koje obavlja vlastiti pogon (točka 3.1. Nalaza).

- Za razdoblje od početka 2005. do lipnja 2008. Općina nije izdala rješenje za komunalnu naknadu trgovačkom društvu za eksploataciju mineralnih sirovina
(točka 3.1. Nalaza).

- Aktivnosti vezane za realizaciju projekta uređenja prostota za dječji vrtić u vrijednosti 560.038,00 kn, koji se na temelju ugovora zaključenog s Ministarstvom mora, turizma, prometa i razvitka financira 85,0% ili 476.032,77 kn iz sredstava Svjetske banke, nisu do kraja obavljene u skladu s Projektom odnosno ciljevi predviđeni projektom nisu izvršeni u predviđenom roku (točka 4.1. Nalaza).

- Za podmirenje dospjelih obveza u iznosu 1.157.316,59 kn i pokriće manjka prihoda u sljedećem razdoblju u iznosu 760.357,79 kn potrebno je izraditi program mjera i voditi računa o preuzimanju daljnjih obveza kako ne bi bilo dovedeno u pitanje ravnomjerno zadovoljavanje svih javnih potreba u narednim fiskalnim godinama (točka 4.1. Nalaza).

- Postupak nabave za izradu parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju lokalne ceste u vrijednosti 238.946,76 kn trebao je biti poništen na temelju rješenja Državne komisija za kontrolu postupaka javne nabave i proveden novi postupak
nabave (točka 5.1. Nalaza).

32

Prema odredbama članka 7. stavka 3. Zakona o državnoj reviziji na ovo Izvješće zakonski predstavnik može staviti prigovor u roku osam dana od dana njegova primitka.

O prigovoru odlučuje glavni državni revizor.

Prigovor se dostavlja Državnom uredu za reviziju, Područnom uredu Šibenik, Obala hrvatske mornarice 2, Šibenik.

U reviziji sudjelovale:

Dinka Šustić, dipl.oec, državni revizor
Nikolina Čerkez, dipl.iur., vježbenik


Ovlašteni državni revizori:
Slavica Blažević, dipl. oec.


Nadam se da ovaj post daje dovoljno odgovora na pitanja vezana uz Proračun općine Promina za 2008....a ako ne, vi samo pitajte dalje.....ja ću pokušati doći do odgovora....

Oznake: općina promina

- 10:41 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić