_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

utorak, 14.07.2009.

Natječaj za zakup zemljišta u Promini-konačan rasplet?

Temeljem izjave Načelnika Općine Promina Paula Cote, kako Natječaj za zemljište u Gluvačama još nije gotov, odlučio sam malo obraditi tu temu.

Posjetio sam Pročelnika jedinstvenog upravnog odjela u Općini Promina, i dobio svu dokumentaciju vezanu za Natječaj….o kojem sam do sada pisao u skoro desetak navrata.

Iz mnoštva dokumenata, odabrao sam sljedeće iz kojih se može zaključiti kako je natječaj završen(?):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na temelju članka 32 st.2 a u svezi s člankom 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01,87/02,40/05 i 90/05 ) i članka 25 st.l. toč.3statuta općine Promina ( Službeni vjesnik Šibensko-Kninske Županije, broj 4/06).nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.Br : 525-9-08-02/R1 općinsko vijeće općine Promina na 26 sjednici održanoj 26.studenoga 2008 godine, donijelo je


ODLUKU
o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I
Poništava se odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina,klasa : 320-02/06-01/4, ur.br :2182/09-07-03 od 09.rujna 2007 godine i to u dijelu koji se odnosi na izbor ponuda od rednog broja 1 do zaključno 7, kako je to prikazano u tablici u točci 1 izreke iste

II.

Kao najpovoljnije ponude po natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina koji je objavilo općinsko vijeće općine Promina u narodnim novinama, broj 46 od 07 Svibnja 2007 godine, a provelo povjerenstvo za provedbu natječaji: za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br : 2182/09-08-02/RL od 09.lipnja 2008 biraju se ponude kako je prikazano u tablici

Red Br.// Čest.zem.//K.O.//Površina//Početna cijena//Ime i prezime//postignuta cijena u natječaju//
1. 1276/6 dio// Oklaj// 26ha 00a 00m2// 9.152,00 kn// OPG - Ljiljana Perić// 18.304,00 kn
2. 1276/6 dio// Oklaj// 08ha 42a 02 m2// 1.778.35 kn// OPG - Ljiljana Perić// 3.556.70 kn
3. 1276/6 dio//Oklaj// 02ha 12a 95m2 // 310,06 kn// OPG - Ljiljana Perić// 620.12 kn
4. 1272/1 dio// Oklaj// OOha 54a 17m2// 56,34 kn// OPG - Ljiljana Perić// 112.68 kn
5. 1272/2// Oklaj// OOha 55a 28m2// 80.49 kn// OPG - Ljiljana Perić// 160.98 kn
6. 1273/2// Oklaj// OOha 25a 44m2// 37.04 kn// OPG - Ljiljana Perić// 74.08 kn
7. 1273/4 dio// Oklaj// I 02ha 75a 13m2// 400.59 kn//| OPG -Ljiljana Perić// 801.18 kn
11
Na temelju ove odluke, a nakon što Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva da suglasnost. Načelnik općine Promina i podnositelj ponude zaključit će ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
obrazloženje
odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina

Sukladno zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01.87/02.40/05 i 90/05 ) i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i vodnog gospodarstva na program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, Klasa : 320-02/02-01/1067 od 16.prosinca 2003 godine i suglasnosti na odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina. klasa : 320 -02/07-01/1884, ur.br :525-9-07-3/DL od 24.siječnja 2007 godine, jedinstveni upravni odjel općine Promina je izradio natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina
Natječaj predmet kojeg su bile ukupno 25 čestica poljoprivrednog zemljišta, ukupne površine 60 ha 13a i 66 m2, općinsko vijeće općine Promina objavilo je u narodnim novinama broj 46 od 28. svibnja 2007 godine, donijelo je rješenje o imenovanju povjerenstva za provedbu predmetnog natječaja u sastavu :Pavao Džapo-predsjednik, Žarko Duvančić. Mario Juric, Krste Radas i Željko Bilušić.
U propisanom roku zaprimljeno je ukupno 31 pisana ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Od pristiglih ponuda 6 su proglašene nevažećim, te kao takve nisu uzete u razmatranje i to ponude od slijedećih ponuditelja :
- OPG Mirko Validžić, jer je ponuda dana za pojedinu česticu kao samostalnu, a ne za blok čestica -456 i 457 koje predstavljaju tehnološku cjelinu
-Jose Mudrinića i Ivana Tošć, jer je ponuda pristigla izvan propisanog roka
-Ivana Horvata i Marka Dizdar jer je ponuda dana za blok čestica a ne za pojedinu česticu, te je i istaknuta jedinstvena cijena
-Lovačkog društva Promina, Oklaj jer su ponuđene cijene prelazile dvostruki iznos početne cijene za čest.zem. 1273/2 i 1276/6 dio-oranica Ponuda ponuditelja Ivana Dodiga je izabrana jer je ovaj ponuditelj imao prvenstveno pravo zakupa, s obzirom na činjenicu prebivališta u općini Promina i na upućeni poziv povjerenstva je prihvatio najvišu zakupninu postignutu u natječaju za čestice zemlje 456 i 457 - blok Temeljem članka 32 st.2 zakona o poljoprivrednom zemljištu u točci 1 odluke koja je dostavljena Ministarstvu, utvrđeno je koje su ponude prihvaćene kao najpovoljnije Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je dalo suglasnost na odluku o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Promina klasa : 320-02/07-01/1637, ur.br:525-9-08-02/RL od 09.1ipnja 2008 godine, osim za čestice : kč.br 1276/6 dio-vć, 1276/6 dio-or, 1276/6 dio-pš. 1272/1 dio. 1 272/2 dio. 1273/2. 1273/4. sve u k.o.Oklaj

Ministarstvo u svom dopisu kojem prileži predmetna suglasnost navodi da navedene čestice izuzima iz suglasnosti jer odabir najpovoljnijih ponuda nije proveden sukladno kriterijima Prvenstvenog prava zakupa koji su propisani odredbom članka 33 zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01. 87/02, 40/05 i 90/05 )
Pridržavajući se date upute općinsko povjerenstvo za provedbu natječaja u sastavu : Krste Radas - predsjednik. Paul Cota. Žarko Suman, Mario Juric. na sjednici održanoj i 9.studenoga 2008 godine je predložilo općinskom vijeću izbor najpovoljnijeg ponuditelja za označene čestice zemlje sukladno gore citiranom zakonu.
Što je općinsko vijeće na 26 sjednici od 26.studenoga 2008 i prihvatilo, te jen kao najpovoljnije izabralo ponuditelje, kako je to prikazano u tablici od rednog broja 1-7 iste. u izreci ove odluke.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Temeljem članka 34 st.l zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine, broj 66/01 i 48/95 ), te odluke općinskog vijeća općine Promina, klasa : 320-02/06-01/4, ur.br : 2182/09-07-03 od 06.rujna 2007 godine, na koju je suglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, klasa : 320-01/07-01/1637, ur.br : 525-9-08-03/RL, od 09.1ipnja 2008 godine, općina Promina zastupana po Načelniku Paulu Coti ( u daljnjem tekstu zakupodavatelj) i Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8, jmbg : 0801968388919 ( u daljnjem tekstu zakupoprimatelj) ,sklapaju slijedeći

UGOVOR O ZAKUPU
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Promina


I.

Zakupodavatelj daje a zakupoprimatelj prima u zakup poljoptrivredno zemljište u vlasništvu RH u k.o.Oklaj koju čini katastarska čestica broj 1276/6 dio , u naravi voćnjak, površine 26ha 00a 00m2

II

Poljoprivredno zemljište iz točke 1 .ovog ugovora daje se u zakup na 25 godina

III

Zakup teče od dana stupanja u posjed zakupoprimatelja poljoprivrdnog zemljišta iz točke 1 ovog ugovora
Zakupoprimatelja u posjed uvodi komisija imenovana od strane Jedinstvenog upravnog odjela općine Promina u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, uz prisustvo ugovornih strana.

IV.

Zakupoprimatelj je obvezan plaćati godišnju zakupninu u iznesu od 18.304,00 kuna (slovima: osamnaest tisuća tristo četiri kune ).

Zakupoprimatelj je u trenutku potpisa ovog ugovora uplatio godišnju zakupninu u iznosu od 17.388,80 ( slovima : sedamnaest tisuća tristo osamdeset osam kuna i osamdeset lipa ) kojem iznosu se pridodaje ranije uplaćeni iznos jamčevine od 915,20 kuna ( slovima : devetsto petnaest kuna i dvadeset lipa ), što ukupno daje iznos i zakupnine opisan u stavku l.ove točke ovog ugovora .

Zakupnina se uplaćuje na žiro račun zakupodavatelja, s naznakom « prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH» broj : 1001005-1729864418 poziv na broj 12-JMBG

Kao sredstvo osiguranja zakupoprimatelj je u trenutku potpis; ovog ugovora dužan zakupodavatelju položiti bjanko mjenicu koju će u slučaju neplaćanja zakupnine Zakupodavatelj koristiti za naplatu iste.

V.

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj se obvezuje koristiti sukladno zakonu o poljoprivredi, zakonu o poljoprivrednom zemljištu, programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina i gospodarskom programu danom u ponudi na javni natječaj za zakup predmetnog poljoprivrednog zemljišta

VI.

Za vrijeme trajanja zakupa predmetnog poljoprivrednog zemljišta sve poreze, doprinose i druge naknade na isto u cijelosti plaća zakupoprimatelj.

VII

Zakupljeno zemljište zakupoprimatelj ne može i ne smije davati u podzakup

VIII

Zakupodavatelj ne odgovara za ulaganja u zakupljeno poljoprivredno zemljište učinjena od strane zakupoprimatelja radi poboljšanja kvalitete stoga, kao niti za uređaje i instalacije postavljene na isto, niti za štetu ili eventualno izgubljenu zaradu, a niti u slučaju prestanka ovog ugovora zbog više sile ili krivnjom zakupoprimatelja.

IX.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor o zakupu poljoprivredi og zemljišta u točci 1 .ovog ugovora i prije isteka ugovorenog roka u slučajevima propisanim člankom 39.zakona o poljoprivrednom zemljištu

X.

Zakupoprimatelj može otkazati ugovor jednostranim izjavom volje uz otkazni rok od šest mjeseci za koje vrijeme je dužan plaćati zakupninu i predati posjed zakupodavatelju prvog narednog dana po isteku otkaznog roka.

XI.

Ugovor u zakupu prestaje istekom roka koji je zaključen, zbog više sile, po sili zakona, promjenom namjene zakupljenog poljoprivrednog zemljišta, ako zakupoprimatelj ne prebiva na području općine Promina za vrijeme ugovorenog roka zakupa i sporazumom ugovornih strana

XII.

Ovaj je ugovor zaključen u 8 ( osam ) jednakih primjeraka od kojih 1 zadržava zakupodavatelj a ostali pripadaju zakupoprimatelju radi dostave nadležnim tijelima radi upisa i provedbe

XIII.

Sve sporove u svezi ovog ugovora rješavat će stvarno nadležni sud

XIV.

Ovaj ugovor u znak pristanka na odredbe istoga stranke vlastoručno potpisuju i svoje potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika, čije troškove snosi zakupoprimatelj.

Klasa: 320-01/07-01/16 Ur.Br: 2182/09-09-01 Oklaj, 09.veljače 2009 god.

ZAKUPODAVATELJ OPĆINA PROMINA

NAČELNIK
Paul Cota

ZAKUPOPR1MATELJ
Ljiljana Perić


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ŠIBENIKU
GRAĐANSKO UPRAVNI ODJEL
ŠIBENIK
Petra Grubišića 3/III
Broj: M-DO-1/09 Šibenik: 17. veljače 2009.

MIŠLJENJE O PRAVNOJ VALJANOSTI UGOVORA

Temeljem čl. 72. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Županijsko državno odvjetništvo, uvidom u nacrt ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, oznake, Klasa: 320-01/07-01/16, Ur. br. 2182/09-09-01. zaprimljen dana 16. 02. 2009. god., od Općine Promina, a koji se odnosi na davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, označenog kao d c čest. zem. 1276/6 KO. Oklaj, koji se sklapa sa zakupoprimcem Ljiljana Perić iz Oklaja, utvrdilo je da je ugovor pravno valjan.

ZAMJENICA ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA
Mariji a Tešulov

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 200

KLASA: 320-02/08-01/1975
URBROJ: 525-09-1-0364/09-3
Zagreb. 29. siječanj 2009.

Temeljem odredbe članka 32. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05) i članka 99. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 152/08) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja daje

Suglasnost

na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države za područje Općine Promina, Klasa: 320-02/06-01/4, Urbroj: 2182/09-07-03 od 26. studenog 2008. godine.

Ministar

Mr.sc. Božidar Pankretić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PROMINA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POVJERENSTVO ZA UVOĐENJE U POSJED
ZAKUPCA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
U VLASNIŠTVU RH NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA
Klasa: 320-01/09-01/1
Ur.Br : 2182/09-09-01
Oklaj, O9.ožujka 2009 god.

ZAPISNIK

o uvođenju u posjed Ljiljane Perić iz Oklaja
- iznad veterinarske stanice 1/8, zakupca poljoprivrednog zemljišta označenog kao čest.zem. 1276/6 dio - voćnjak, 1276/6 dio-pašnjak, 1276/6 dio - oranica, 1272/1, 1272/2, 1273/2, 1273/4, sve k.o.Oklaj, koje je zakupac dobio u zakup temeljem ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine
Započeto u 10 sati

Nazočni :

OD POVJERENSTVA
1.Žarko Suman dipl.iur, za predsjednika
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije, za člana
3.Branka Bilandžija, dipl.inž agronomije, za člana

STRANKA:

Ljiljana Perić zastupana po punomoćniku Anđelku Perić-suprugu

Predsjednik povjerenstva je uvodno upoznao članove povjerenstva i stranku da je poljoprivredno zemljište označeno kao gore, dobio u zakup, zakupac, sukladno programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina. natječaju objavljenom u narodnim novinama, broj 46 od 07.svibnja 2007 godine i ugovoru o zakupu, klasa : 320-01/07-01/16. ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine Nakon toga Davor Štingl. član povjerenstva, kao stručna osoba geodetske struke, temeljem izvršenog uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Čestice zemlje 1276/6. 1273/4i 1272/2 nalaze se omeđene sa zapadne strane suhozidom i s južne strane suhozidom dok je sa istočne i sjeverne strane meda označena s ostacima željezni stupova koji su bili ubetonirani i odrezani do visine cca 10 cm.

Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 nalaze se van suhozida i protežu se od suhozida bivše ekonomije sa zapadne strane do suhozida koji je istočna granica, privatnih parcela preko kojih se proteže makadamski put od ceste Drniš-Oklaj prema Čveljićima, a južna granica je nekadašnji put ispod privatnih parcela.

Unutar ovih parcela bivše ekonomije nalaze se i čestice zemlje 2492/5 i 2499/2 koje su dio nekadašnjeg puta i nisu vidljive na terenu jer se godinama nisu koristile a u sklopu su sadašnjih parcela odnosno bivše ekonomije i one nisu ušle u program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području općine Promina.

Nakon toga Branka Bilandžija član povjerenstva, kao stručna osoba agronomske struke, nakon uviđaja na predmetnom zemljištu, ustanovljuje ovaj

NALAZ

Istočni di parcele 1276/6 na kojem se nalazi bajamik, nalazi se u lošem i zapuštenom stanju.
Zbog izostalih agrotehničkih i pomotehničkih zahvata, veliki broj stabala je propao a ostatak je oštećen i daljnji njihov uzgoj je ekonomski neopravdan.
Zapadni dio iste čestice zemlje duže vrijeme se ne obraduje te je u potpunosti prekriven korovom, grmljem i samoniklim stablima

Vjetrozaštitni pojas je u jako lošem stanju odnosno neadekvatan je za zaštitu od udara bure.
Čestice zemlje 1272/2 i 1273/4 zbog izostanka obrade u potpunosti su prekrivene korovom.
Obrasli grmljem i samoniklim stablima.
Čestice zemlje 1273/2 i 1272/1 su u naravi dio seoskog puta a ostatak je služio kao odlagalište građevinskog i poljoprivrednog otpada, uz potpunu prekrivenost grmljem, korovom i stablima.
Nakon danih nalaza stručnih osoba, donosi se slijedeći:

Zaključak

Ljiljana Perić iz Oklaja- iznad veterinarske stanice 1/8 današnjim danom tj.09.ožujka 2009 godine uvedi se u posjed ovih nekretnina, koje je imenovana dobila u zakup temeljem ugovora o zakupu, klasa : 329-1/07-01/16, ur.br : 2182/09-09-01 od 09.veljače 2009 godine, prema viđenom slanju, a utvrđenom ovim zapisnikom, te od ovog trenutka u zaštiti tih nekretnina uživa sva ovlaštenja koja pripadaju vlasniku imovine, te od trenutka ulaska u posjed preuzima sva prava i obveze koja pripadaju iz posjeda i korištenja nekretnina.

Dovršeno u 10.45 sati

ZA POVJERNSTVO : '
1. Žarko Suman dipl.iur, predsjednik
2.Davor Štingl dipl.inž.geodezije. član
3.Branka Bilandžija. dipl.inž.agronomije.član

i STRANKA :

Ljiljana Perić. po punomoćniku Anđelku Perić

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaključak da li je Natječaj gotov ili nije, prepuštam čitateljima.

Oznake: općina promina, Gluvače

- 12:56 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić