_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

subota, 04.07.2009.

Program ruralnog razvoja II dio

Danas sam na svoj e-mail, na temu „Program ruralnog razvoja“ dobio sljedeće dokumente:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske i razvojne strategije turizma Republike Hrvatske Ministarstvo turizma provodi

P R O G R A M

poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam
baštine u turistički nerazvijenim područjima

„BAŠTINA U TURIZMU“

Ciljevi programa

- razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, a posebno na ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini
- zaštita, obnova i vrednovanje kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu
- zaštita, obnova i vrednovanje prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu

Korisnici programa

Korisnici programa mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva –OPG, hrvatski državljani), koji kao predlagatelji/nositelji projekata imaju kvalitetno pripremljene/razrađene projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi.

Sredstva državne potpore

Sredstva državne potpore male vrijednosti dodjeljuju se za sufinanciranje odabranih projekata sukladno članku 5. Uredbe o državnim potporama (NN br. 121/03 i 50/06.) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu (NN br. 87/08). Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

Namjena sredstava državne potpore

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za projekte kojima se ostvaruju navedeni ciljevi programa i to za:
a) projekte ulaganja u obnovu kulturne baštine: tradicijskih kuća i/ili pripadajućih gospodarskih objekata i okućnica, podruma, mlinova, radionica tradicijskih obrta, uređenje privatnih etno zbirki i dr.,
b) projekte ulaganja u uređenje i zaštitu prirodne baštine: vidikovci, poučne, pješačke staze, špilje, zaštićeni parkovi i dr,

u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarski – ugostiteljsko / turistički objekti ili turističke atrakcije).

Sredstva državne potpore mogu se koristiti isključivo za aktivnosti realizacije projekata, a ne za aktivnosti pripreme dokumentacije projekata:

izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije.

Sredstva državne potpore ne mogu se koristiti za:

projekte kojima se ne ostvaruju navedeni ciljevi programa, projekte na turistički razvijenim područjima, manifestacije, priredbe, festivale, marketinške i informativne materijale (prospekti, karte i sl.), muzejske prostore i umjetničke galerije, edukativne projekte, kulturno-povijesne spomenike čiju obnovu financira Ministarstvo kulture, sakralne objekte vjerskih zajednica, objekte komunalne infrastrukture, prometno-informativne sustave (putokaze, oznake i sl), projekte koji su već dobili druga bespovratna sredstva državne potpore veća ili jednaka 50% vrijednosti ukupnih ulaganja, projekte koji su koristili kredite s državnom subvencijom kamate, projekte koji nisu u skladu sa Zakonom i Uredbom o državnim potporama.

Predlaganje/kandidiranje projekata

Ministarstvo objavljuje Otvoreni javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava državne potpore temeljem ovog programa.

Nositelji projekta kandidiraju projekte podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava državne potpore na propisanom obrascu Zahtjeva („BT/09“) i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

Ne razmatraju se zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom. Ne mogu se razmatrati zahtjevi za nejasne projekte (ako u projektnoj dokumentaciji nije jasno objašnjeno što se hoće i na koji način postići).

Zahtjev za dodjelu sredstava državne potpore i dokumentacija
Propisani obrazac Zahtjeva (BT/09.) za dodjelu sredstava državne potpore, koji se nalazi na internet stranici Ministarstva (u prilogu ovog Programa), sadrži osnovne podatke o predlagatelju/nositelju projekta i osnovne podatke o predloženom projektu.

Zahtjevu se prilažu:

- dokazi o pravnom statusu predlagatelja/nositelja projekta (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG, obrtnica ili osoba iskaznica fizičke osobe)
- dokazi o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema kulturnoj ili prirodnoj baštini za koji se traži državna potpora
- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi

Zahtjevu se, također, prilaže projektna dokumentacija u kojoj je jasno objašnjeno što se hoće i na koji način postići, slijedećeg sadržaja:

- naziv projekta
- ciljevi
- program ulaganja
- trajanje i faze realizacije
- idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija sa potrebnim odobrenjima

sukladno predloženom Projektu

- troškovnik
- foto-dokumentaciju postojećeg stanja (objekta, okoliša i sl.)

Ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta.

Mjerila/kriteriji za odabir projekata

1. kvalitetna priprema i obrada programa/projekta, te jasno definiran sadržaj koji je sukladan cilju obnove i vrednovanja kulturne i prirodne baštine i njihovog uključivanja u turističku ponudu
2. ocjena vrijednosti kulturne ili prirodne baštine
3. procjena pozitivnih učinaka povećanja turističkog prometa
4. faza realizacije projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)
5. odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja.
6. sudjelovanje županija ili gradova/općina i drugih subjekata (turističke zajednice, međunarodne organizacije i dr.) u sufinanciranju
7. procjena učinaka u razmjerno kratkom vremenu
8. ocjena originalnosti projekta u smislu proširenja turističke ponude

Način dodjele sredstava državne potpore

Tročlana stručna skupina za obradu zaprimljenih projekata, koju imenuje državni tajnik evidentira zaprimljene projekte, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju uvjete javnog poziva, te prema utvrđenim mjerilima/kriterijima za odabir projekata rangira iste. Stručna skupina o svom radu sastavlja zapisnik i dostavlja ga Povjerenstvu za konačni odabir projekata i dodjelu sredstava državne potpore. Povjerenstvo sastavljeno od pet članova, koje imenuje ministar, donosi konačan prijedlog odabira projekata, odnosno korisnika državne potpore sa predloženim iznosima sredstava po pojedinom projektu te o tome sastavlja zapisnik i dostavlja ga ministru. Stručna skupina i povjerenstvo sastaju se po potrebi a najmanje jednom mjesečno do potrošnje sredstava predviđene proračunske aktivnosti.

Ministar, temeljem prijedloga Povjerenstva, donosi Odluku o odabiru projekata, odnosno korisnika sredstava državne potpore sa iznosima sredstava po pojedinom projektu / korisniku, sa kojima sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica koju dostavlja korisnik u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja.
Kandidiranjem projekta podnositelj zahtjeva je suglasan s javnom objavom podataka po Odluci o dodjeli sredstava (nositelj i naziv projekta, te iznos dodijeljenih sredstava).

Nadzor namjenskog korištenja sredstava državne potpore
Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava državne potpore putem dostavljenog financijskog izvješća s pratećom dokumentacijom od strane korisnika potpore te po potrebi očevidom na mjestu ulaganja.

Obveze korisnika državne potpore su:

- sredstva državne potpore iskoristiti namjenski u roku koji je određen Ugovorom

- Ministarstvu dostaviti financijsko izvješće o korištenju sredstava državne potpore s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (račune za radove odnosno materijal, fotografije izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladnu naravi projekta)

- na zahtjev Ministarstva pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju (dokaz o turističkoj valorizaciji sufinanciranog projekta i dr.) i omogućiti pristup u sve prostore objekta

Završne odredbe

Ministarstvo zadržava pravo izmjene i dopune Programa, ako se za to ukaže potreba, tijekom njegove provedbe.

M I N I S T A R
Damir Bajs

Klasa: 334-01/09-01/5
broj: 529-06-09-1
Zagreb, 9. veljače 2009.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO TURIZMA
Prisavlje 14, 10000 Zagreb

objavljuje

O T V O R E N I JA V N I P O Z I V

za kandidiranje projekata za dodjelu državne potpore temeljem
Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine
u turistički nerazvijenim područjima „BAŠTINA U TURIZMU”

I. Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata koji će doprinijeti:

- ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini

- zaštiti, obnovi i vrednovanju kulturne baštine uključivanjem u turističku ponudu

- zaštiti, obnovi i vrednovanju prirodne baštine uključivanjem u turističku ponudu


II. Sredstva će se odobravati za osmišljavanje i realizaciju programa i projekata vezanih za točku I., i to za:

- obnovu kulturne baštine (tradicijskih kuća i/ili pripadajućih gospodarskih objekata i okućnica, podruma, mlinova, radionica tradicijskih obrta, uređenje privatnih etno zbirki i sl.)

- uređenje i zaštitu prirodne baštine zaštićenih područja (vidikovci, poučne i pješačke staze, špilje, info-punktovi i sl.)

u svrhu uključivanja u turističku ponudu (kao gospodarski ugostiteljsko - turistički objekti ili turističke atrakcije).


III. Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim osobama (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva –OPG, hrvatski državljani).

IV. Ministarstvo sufinancira do 50% ukupnih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.

V. Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekata:

1. popunjen obrazac zahtjeva “BT/09” koji se nalazi na www.mint.hr
2. dokazi o pravnom statusu predlagatelja/nositelja projekta (preslika registracije trgovačkog društva, javne ustanove, zadruge, udruge, OPG, obrtnica ili osobna iskaznica fizičke osobe)
3. dokazi o vlasničkom ili drugom stvarno-pravnom statusu prema kulturnoj ili prirodnoj baštini za koji se traži državna potpora
4. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi
5. projektna dokumentacija koja sadrži; naziv projekta, ciljevi, program ulaganja, trajanje i faze realizacije, idejni projekt ili druga tehnička dokumentacija s potrebnim odobrenjima sukladno predloženom Projektu, troškovnik i foto-dokumentaciju postojećeg stanja (objekta, okoliša i sl.)

Cjelovit tekst Programa i obrazac Zahtjeva sastavni su dio ovog Javnog poziva i nalaze se na Internet stranicama Ministarstva (www.mint.hr).

VI. Prijave za dodjelu sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano u Ministarstvu turizma. Odluku o dodjeli sredstava donosi ministar temeljem prijedloga Povjerenstva. Ministar s korisnikom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta.


Sastavni dio Ugovora je bjanko zadužnica koju dostavlja korisnik u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava u slučaju njihovog nenamjenskog korištenja. Kandidiranjem projekta podnositelj zahtjeva je suglasan o javnoj objavi podataka po Odluci o dodjeli sredstava.

VII. Pri odluci o dodjeli sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

1. kvalitetna priprema i obrada programa/projekta, te jasno definiran sadržaj koji je sukladan cilju obnove i vrednovanja kulturne i prirodne baštine i njihovog uključivanja u turističku ponudu
2. ocjena vrijednosti kulturne ili prirodne baštine
3. procjena pozitivnih učinaka povećanja turističkog prometa
4. faza realizacije projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)
5. odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja
6. sudjelovanje županija ili gradova/općina i drugih subjekata (turističke zajednice, međunarodne organizacije i dr.) u sufinanciranju
7. procjena učinaka u razmjerno kratkom vremenu
8. ocjena originalnosti projekta u smislu proširenja turističke ponude

VIII. Ministarstvo zadržava pravo praćenja realizacije programa/projekta, kao i kontrole namjenskog trošenja sredstava.

IX. Prijave se šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, s naznakom „ne otvaraj – javni poziv, „BAŠTINA U TURIZMU“.

X. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

XI. Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god.

Klasa: 334-01/09-01/5
Urbroj: 529-06-09-2
Zagreb, 11. veljače 2009.Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bastina-obrazac

REPUBLIKA HRVATSKA BT/09
MINISTARSTVO TURIZMA

ZAHTJEV

za dodjelu državne potpore temeljem
Programa poticanja zaštite, obnove i uključivanja u turizam baštine u turistički nerazvijenim područjima "BAŠTINA U TURIZMU"

Osnovni podaci o predlagatelju projekta

Predlagatelj projekta (ime i prezime / ime tvrtke)

Status predlagatelja (trgovačkodruštvo, obrt, zadruga, ustanova, TZ, OPG, udruga, lokalna i regionalna samouprava, fizička osoba)

Adresa / sjedište predlagatelja

Telefon / telefaks

E-mail / Internet adresa

Matični broj predlagatelja, za udruge MB i registarski broj, za OPG - matični broj poljoprivrednika, za fizičku osobu JMBG

Odgovorna osoba / osoba ovlaštena za zastupanje

Osoba za kontakt

Poslovna banka i žiroračun

Podaci o projektu

Naziv projekta

Adresa realizacije projekta

Županija

Vlasnik / korisnik nekretnine

Kratki opis projekta

Ukupan iznos potrebnih sredstava za realizaciju cijelog projekta

Traženi iznos potpore Ministarstva turizma

Do sada uloženo u realizaciju projekta

Subvencionirano od drugih subjekata (navesti od kojih i dobivene iznose)
Mjesto i datum

Potpis odgovorne osobe / osobe ovlaštene za zastupanje

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Naglašavam još jednom rečenicu:

„Javni poziv je otvoren do potrošnje proračunom predviđenih sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2009. god“.


Zahvaljujem se čitatelju Bloga na poslanim dokumentima, i iskreno se nadam da će netko u Promini na osnovu ovog Natječaja, obnoviti svoju starinu, te postati sudionikom „Baštine u Turizmu“.


Oznake: turizam u promini

- 11:46 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić