_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

utorak, 15.12.2009.

Zaboravljena transparentnost II dio

Prvo kratko podsjećanje na prvi dio posta pod ovim naslovom:
Link na post:
http://promina.blog.hr/2009/12/1627086868/zaboravljena-transparentnost.html

Evo nekoliko citata:

„Na temelju članka 37. stavka 1. alineje 8. Statuta Općine Promina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije)), broj 4/06), Općinsko poglavarstvo Općine Promina, na 18. sjednici, 28.srpnja 2008. godinu, donosi:

PRAVILNIK o načinu uporabe i prava korištenja vozila,mobilnih aparata, reprezentacije,
potpisivanja narudžbi, pravu na korištenje poslovnih kreditnih kartica i pravu na službeno putovanje“.

Posebno je zanimljiv i sljedeći članak navedenog pravilnika:

Članak 10.

Korisnici iz članka 2. stavka l. i 2. ovog pravilnika (načelnik i zamjenik načelnika, predsjednik Općinskog vijeća op.a) dužni su upisivati u putne radne listove stanje kilometraže kao i račun za gorivo, te su isto dužni predati pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, najmanje jedanput mjesečno, na kraju mjeseca.

Temeljem navedenog članka, ja sam prije mjesec dana posjetio Žarka Sumana, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina, te zatražio spomenute dokumente na uvid.
Od tog prvog posjeta, pa do danas, posjetio sam ga još četiri puta, i njegov zadnji odgovor je sljedeći:
„Načelnik mi ne želi predati traženu dokumentaciju, te je rekao ukoliko te to zanima da se obratiš njemu osobno“.

Iz svega proizlazi da Načelnik Paul Cota ne želi poštivati pravilnik koji je sam potpisao.
Sad kad razmislim, sve sam sigurniji da je navedeni pravilnik pisao za Žaru Duvančića bivšeg načelnika čiji je povratak na vlast očekivao, a ne za sebe.

Zašto Načelnik ne želi pročelniku Žari Sumani dostaviti dokumentaciju- ne zato što je ja tražim, nego zato što ga na to obavezuju pravilnici koje se sam donosio? zaključite sami.


U ovom slučaju mene je zanimala informacija vezana uz rad Općine, i ja je nisam dobio-niti kao Vijećnik Općine Promina, niti kao građanin.

A pravo na informacije je regulirano Zakonom, a ne voljom ljudi koji umišljaju da su možda sultani, kraljevi, carevi, bogovi….razni „moćnici“ kojima se treba pokloniti kad se od njih nešto želi saznati.

Kako bi se izbjeglo klanjanje „bogovima“, još 2003. godine donesen je:

„ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA”

Evo nekoliko citata iz istog:

Članak 2.

Cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno ovom i drugim zakonima.

POJMOVI

Članak 3.

1) »Ovlaštenik prava na informaciju« (u daljnjem tekstu: ovlaštenik) je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba koja zahtijeva pristup informaciji,

3) »Informacija« je podatak, fotografija, crtež, film, izvješće, akt, tablica, grafikon, nacrt ili drugi prilog, koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, bez obzira na to je li pohranjena na nekom dokumentu ili nije, te bez obzira na izvor, vrijeme nastanka, mjesto pohranjivanja, na način saznavanja, na to po čijem nalogu, u čije ime i za čiji račun je informacija po¬hranjena ili drugo svojstvo informacije,

5) »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo ovlaš¬tenika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela jav¬ne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom (u daljnjem tekstu: redovito objavljivanje informacija).Temeljem navedenog Zakona, Općina Promina donosi sljedeću Odluku:

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama («Narodne novine», broj 172/ 03) i članka 25.Statuta Općine Promina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Promina, na 28. sjednici, od 20. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU određivanju službene osobe za pristup informacijama

Članak 1.

Određuje se Žarko Suman, kao službena osoba ovlaštena za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenik za informiranje).

Članak 2.

Službenik za informacije u cilju osiguranja da sve informacije koje posjeduju, raspolažu i nadziru tijela Općine Promina budu dostupne domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informaciji, obavlja slijedeće poslove:
- rješava pojedinačne zahtjeve i redovito objavljuje informacije sukladno statutu i unutarnjem ustroju i dr. aktima Općine
- unapređuje način obrade, klasifikaciju, čuvanja i objavljivanje informacija koje su sadržani u službenim dokumentima koji se odnose na i rad Općine,
- osigurava neophodnu pomoć podnositelja zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informacijama,
- poduzima radnje i mjere radi organiziranja urednog vođenja kataloga informacija i posebnog službenog upisnika,
-o zahtjevu, postupku i odluci u ostvarivanju prava na pristup informaciji u cilju rješavanja pojedinačnog zahtjeva službenik za informacije ima pravo tražiti i dobiti potrebne informacije, dokumente, podatke, izvješće, akte i druga pitanja od svih tijela koje ih posjeduju, raspolažu ili nadziru.

Članak 3.

Službenik za informacije uskratit će pravo na pristup informacijama ako je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena državnom, vojnom, službenom ili poslovnom tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Službenik za informacije može uskratiti pravo na pristup informaciji u slučajevima propisanim zakonom.

Klasa: 008-02/09-01/2 Ur.Br: 2182/09-08-01
Oklaj, 20. ožujka 2009.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Krste Radas, v. r.


Iz svega navedenog, možete zaključiti da sam ja informaciju koja me zanima, zatražio na pravom mjestu, ali mi je ista uskraćena.
Odnosno, ista je uskraćena i Žarku Sumanu, službenoj osobi ovlaštenoj za rješavanje i ostvarivanja prava na pristup informacijama.


Zakon je predvidio i ovakve slučajeve, te za njih postoje sljedeće sankcije:


NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA

Članak 24.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona provodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima koja suprotno odredbama ovoga Zakona onemogući ili ograniči ostvarivanje prava na pristup informacijama kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će i odgovorna osoba u tijelima javne vlasti novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ošteti, uništi, sakrije ili na drugi način učini nedostupnim dokument koji sadrži informaciju u namjeri da onemogući ostvarivanje prava na pristup informacijama.
(4) Za prekršaj iz stavka 3. kaznit će se odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna ili kaznom zatvora do šezdeset dana.

POTPUNO ISPUNJENJE OBVEZE

Članak 27.

Pored izricanja kaznenih i stegovnih sankcija, u slučaju utvrđene odgovornosti na temelju neopravdane uskrate ili ogra¬ničenja ostvarivanja prava na pristup informaciji, tijelo javne vlasti obvezno je ovlašteniku prava na informaciju omogućiti ostvarivanje prava na pristup informaciji sukladno odredbama ovoga Zakona.


Baš me zanima kolika će kazna biti izrečena u ovom slučaju kad se završi obrada?

Oznake: općina promina

- 12:32 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić