_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 22.03.2013.

Javna rasprava o prijedlogu (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina
Na web stranici Šibensko-kninske županije, u zadnjem broju Službenog Vijesnika, možete pročitati:


Strana 68 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 14. ožujka 2013.
link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2013/03.pdf)

Na temelju članka 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „Narodne novine“, broj 76/07, 30/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i zaključka načelnika Općine Promina o utvrđivanju prijedloga ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem ( „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije”, broj 09/12), Jedinstveni upravni odjel Općine Promina, objavljuje

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem

1.Stavlja se na javnu raspravu Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem.

2. Predmet Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem je naveden u članku 6.odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem ( „ Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/12), a odnosi se na :

- Određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
- Otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal sinta,
- Otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze,
-Uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklone neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.

3.Javni uvid u Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem održat će se u Oklaju u Općinskoj vijećnici Općine Promina –Put kroz Oklaj 144, u trajanju od 25.ožujka do 02. travnja 2013. godine u periodu trajanja javne rasprave u uredovno radno vrijeme.

4.Javno izlaganje Prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem održat će se 28. ožujka 2013 godine u 12 sati.

5.Primjedbe na Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem mogu se podnositi samo u svezi predmeta ciljanih izmjena i dopuna.

Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem mogu se dati na slijedeći način :

- Nadležna državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe dostavljaju poštom na adresu :

Jedinstveni upravni odjel, Put kroz Oklaj 144,22 303 Oklaj, najkasnije do 02. travnja 2013. godine.

- Građani i udruge dostavljaju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe:

a) upisivanjem u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog ciljanih izmjena i dopuna tijekom javnog
uvida,
b) Iskazivanjem u zapisnik na javnom izlaganju i
c)Upućivanjem poštom na adresu : Jedinstveni upravni odjel, Put kroz Oklaj 144, 22 303 Oklaj.

Očitovanja, mišljenja , primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se uzeti u obzir uz izvješće o javnoj raspravi.

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe u javnu raspravu.

Oklaj, 13. ožujka 2013.
OPĆINA PROMINA
PROČELNIK
Žarko Suman, dipl.iur., v. r.
____________________

Oznake: prostorni plan

- 13:21 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 15.03.2013.

II Ciljane izmjene i dopune PP uređenja Općine Promina –brzo napreduju
Prije nekoliko dana, napisao sam post pod naslovom:
„II Ciljane izmjene i dopune PP uređenja Općine Promina“
Linkom: http://promina.blog.hr/2013/03/1631525031/ii-ciljane-izmjene-i-dopune-pp-uredenja-opcine-promina.html

Najavio sam tada, kako će se 11.03.2013. održati sjednica Općinskog vijeća, općine Promina, na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda i sam naslov tadašnjeg posta.

Svakodnevno pratim što ima novog u Službenom Vijesniku SKŽ, i danas pročitam u njemu nove Odluke OV općine Promina:

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 14. ožujka 2013. (Strana 2 - Broj 3)
(Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2013/03.pdf)

VIII.

OPĆINA PROMINA

1. OPĆINSKO VIJEĆE

8. IZMJENE I DOPUNE STATUTA Općine Promina........................64

9. ODLUKA o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem ........................................................66

2. PROČELNIK

1. JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem.........................................................68


Godinama pratim rad Općine, i po prvi puta se događa (se dogodilo) da od donošenja same Odluke, pa do njenog objavljivanje prođe samo DVA DANA!!!! (11.03. donesena, 14.03. objavljena).

Sad kad bih rekao da je za neke Odluke minimum bio tri mjeseca, neke pola godine, a neke nikada nisu ni objavljene…čovjek nebi mogao vjerovati.

U svakom slučaju, iskreno čestitam Općini na ubacivanju u „petu brzinu“!


A sad se vratimo malo samim Odlukama.

Statutarna Odluka, malo će utjecati na same građane, koliko na političare, tako da je nemam potrebe komentirati, ali su zato druge dvije Odluke zanimljive.

Evo Druge Odluke:

____________________
9
Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,broj76/07 i 38/09) i članka 30. stavka 1.točke 3.Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj10/09), Općinsko vijeće Općine Promina, na 6.sjednici, od 11. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKUo izradi II. ( ciljanih ) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Promina ( u daljnjem tekstu : odluka).

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članka 73.Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( u daljnjem tekstu: zakon).
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina izradit će se u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj 106/98,39/04,45/04-ispr. i
163/04).

Članak 3.

Nositelj izrade plana je Općina Promina.Postupak izrade i donošenja sukladno odredbi članka 2. točke 12. Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel i to tijelo je kao nositelj izrade odgovorno za provedbu zakonom utvrđenog postupka.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat plana je područje Općine Promina.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljem dosadašnjih odluka u donošenju Prostornog plana uređenja Općine Promina za ovo su se područje utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora i način i uvjeti gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku donošenja odluka. U odnosu na tako uređene parametre pokazalo se da su potrebne promjene da bi se mogli realizirati planirani zahvati u prostoru.

V. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Izrada plana provodi se radi usklađenja sa Zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

-Manja proširenja građevinskog područja u skladu s pojedinačnim zahtjevima i to kao niže :

1.M. Mudrinić,Zagreb –Jurja Ves 77
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem.697/3 k.o.Bogatići

2. M. Glujić Šokić,51215 Kastav,Štivar 7.
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na kat.
čest.broj : 675/1 ( dio ), 677 (dio ), 686/3, 687, 938/16, 672/1, 673/2, 682/1, 928/4, 929/1, 929/5, 674/1 (dio ), 674/4 ( dio ), 672/1 sve k.o.Bogatići

3. M. Čveljo, Zadar –Nehajska 27
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem.1452 k.o.Oklaj

4. M. Gojčeta,Velika Mlaka –Nikole Tesle 12
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem. 1368/3, 1383/4, 1368/1 k.o.Čitluk

5. P. Perić, Oklaj –Iza Veterinarske stanice 1
-Zahtjev za proširenje građevinskog područja na čest.zem.1872/5 i 1872/6 k.o.Oklaj i

6.B. Bare, Zagreb – Puklavčeva 5.
-Zahtjev za proširenje građevinskog područja na čestice zemlje 1046/3, 1047/1 k.o.Suknovci.

Članak 7.

VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja, odnosno Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana izradit će izrađivač odabran u postupku javne nabave.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Kartografski prikazi elaborata plana za sve faze izrade izradit će se korištenjem digitalnih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 što ih je izdala geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova u mjerilu 1:5000.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.

U skladu s člankom 79. Zakona odluka će biti upućena slijedećim tijelima i osobama :

• - Ministarstvu zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva,
• -Ministarstvu mora prometa i infrastrukture,
• -Ministarstvu kulture,
• -Upravi za zaštitu kulturne baštine,konzervatorski odjel u Šibeniku,
• -Upravi za zaštitu prirode,
• -Ministarstvu poljoprivrede,
• -Ministarstvu regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva,Uprava gospodarenja vodama,
• -Ministarstvu obrane,
• -MUP,policijska uprava Šibenik,policijska postaja Drniš,
• -Državna uprava za zaštitu i spašavanje,područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,odjel za zaštitu i Spašavanje,
• -Županijski zavod za prostorno uređenje Šibenik,
• -Državna geodetska uprava,područni ured za katastar Šibenik-ispostava Drniš,
• -Hrvatske vode,
• -Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije,
• -HEP –Operater distribucijskog područja Šibenikpogon Drniš,
• -Hrvatska agencija za pošte i telekomunikacije Zagreb i
• -javna ustanova NP Krka.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu plana.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu plana po fazama :

• Dostava prethodnih zahtjeva ( podaci, planske smjernice i propisani dokumenti ) za izradu Prostornog plana 30 dana od dana zaprimanja odluke s pozivom za dostavu zahtjeva i
• Ostali rokovi de nirat će se ugovorom s odabranim izrađivačem plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu plana osiguravaju podnositelji zahtjeva.

Članak 14.

Do donošenja plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 350-01/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 11. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Tihomir Budanko, v. r.
____________________Treću Odluku, objavit ću u jednom od sljedećih postova…

Oznake: prostorni plan, općina promina

- 20:58 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 06.03.2013.

II Ciljane izmjene i dopune PP uređenja Općine Promina
Prije desetak dana, napisao sam post pod naslovom:

„Rasprava o izmjenama Prostornog plana u općini Promina“
Link: http://promina.blog.hr/2013/02/1631515217/rasprava-o-izmjenama-prostornog-plana-u-opcini-promina.html

Uglavnom, Općinsko vijeće Općine Promina, na svojoj 2. sjednici održanoj 03. kolovoza 2012. godine, donijelo je Odluku o pokretanju „Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem".

Ponovit ću opet što sam napisao u navedenom postu:

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana su:

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i
-uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklne neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna, moguće je ukoliko se u postupku izrade plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti s zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 11.odluke ili u suprotnosti s zakonskim ili podzakonskim propisima te pravilima struke.Kako se prilikom rasprave na ovu temu, uočilo da u PP-u ima još problema koje bi trebalo riješiti, a nisu obuhvaćene ovim ciljanim izmjenama…OV pokreće nove Ciljane izmjene i dopune plana uređanja Općine Promina.Evo informacije koju sam dobio na e-mail:


Sazvana je 6.sjednica OV Općine Promina za dan 11.ožujka 2013.godine s početkom u 16.sati .

Dnevni red :

1. Verifikacija zapisnika sa 5.sjednice OV Općine Promina
2. Postavljanje vijećničkih pitanja
3. Razmatranje problematike financijskog poslovanja i funkcioniranja Općine Promina u situaciji blokade računa
4. Odluka o izradi II ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem
5. Izmjene i dopune statuta Općine Promina
6. Godišnje izviješće o izvršenju proračuna Općine Promina za 2012.godinu
7. Davanje suglasnosti na prijedlog (ciljanih) izmjena i dopuna ( IV ) prostornog plana Šibensko-Kninske Županije

Predsjednik OV :
Tihomir Budanko


Netko tko živi u Promini, mogao je informaciju o pokretanju „II izmjena i dopuna….“ pročitati na jednoj oglasnoj ploči u Oklaju.

Obavijest je ispisana krupnim velikim slovima.
Nigdje nema grba, klase i urudžbenog broja, službenog pečata.
Na dnu obavijesti navodi se ime Načelnika, ali ni tamo nema nikakva potpisa.
Namjerno nisam ništa objavio o toj obavjesti, jer mi previše sve to izgleda neozbiljno, da bi bilo službeno.

Uglavnom, tko ima problema da mu kuća npr nije u građevinskoj zoni…neka što hitnije nešto poduzme da se rješavanje njegova problema uklopi-uvrsti u ove „II ciljane izmjene i dopune…..“, inače će morati čekati „III izmjene“…koju godinu…dvije….


Oznake: prostorni plan

- 13:01 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 14.02.2013.

Rasprava o izmjenama Prostornog plana u općini Promina

Vjećnici općine Promina, dobili su sljedeći poziv:Raspitao sam se i saznao, da je rasprava otvorena za javnost, a ne samo za Vjećnike, tako da svi koje
zanimaju izmjene Prostornog plana, mogu slobodno doći i poslušati što ima novog na ovu temu, na prostoru
Općine Promina.

Nadopuna posta 15.02.2013- 17:40h

Bio sam danas na javnoj raspravi u Općini Promina.

Ukratko o izmjenama PP Općine Promina.... nazočnima se obratio Pročelnik Žare Suman.
Nakon Pročelnika, riječ je preuzeo predstavnik firme URBing d.o.o. iz Zagreba, koja se bavi poslovima prostornog uređenja i zaštite okoliša, koja će raditi Ciljane izmjene i dopune PP Općine Promina.

Skupu je nazočilo nekoliko Vijećnika OV Promina, te nekoliko građana, ukupno nas 12, ako sam dobro prebrojio.

Ciljanim izmjenama Prostornog plana, može se mijenjati samo ono što je sama riječ kaže "cilj izmjena", a to su ovaj put:

**********************

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana su:

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i
-uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklne neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna, moguće je ukoliko se u postupku izrade plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti s zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 11.odluke ili u suprotnosti s zakonskim ili podzakonskim propisima te pravilima struke.


**********************


Više o prethodnom navodu, pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/09/1631020434/ciljane-izmjene-i-dopune-prostornog-plana-uredenja-opcine-promina-sa-smanjenim-sadrzajem.html


Ovim skupom, rasprave na ovu temu nisu završene, nego bi za 15-ak dana trebala uslijediti još jedna.

Ono što će vjerojatno zanimati mnoge kojima kuće nisu u građevinskim zonama, to je, da se ovim Ciljanim izmjenama, taj problem ne može riješiti, nego treba pokrenuti cijelu proceduru kao i u slučaju ovih Izmjena.

Vremenski gledano, ove "Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem"- pokrenute se na na 2. sjednici, Općinskog vijeća općine Promina, održanoj 03. kolovoza 2012. godine.....danas je 15.02.2013. i još ima prilično do njihove konačne realizacije.

Svi oni koji misle da bi se njihove kuće mogle naći u građevinskoj zoni do 31.06.2013. zadnjeg dana legalizacije kuća...mislim da su preoptimistični, ali ostaje nam da vidimo što nam donose sljedeći predizborni mjeseci, kada je sve moguće....


Oznake: prostorni plan

- 15:58 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 08.02.2013.

Građevinskim otpadom blokirani putevi

Kao uvod koristim jedan navod iz mog posta pod naslovom:
„Osvrt načelnik Paula Cote na opasni otpad u Čveljićima“
Link: https://blog.dnevnik.hr/promina/2009/01/1625871197/osvrt-nacelnik-paula-cote-na-opasni-otpad-u-cveljicima.html

*****************************************

I na ovom mjestu bih upitao gospodu:

Odgovorite mi tko je od vas dobio mandat građana za dovoz bilo kakvog otpada, tko je od vas dobio mandat za nepoštivanje javnih institucija, tko je dobio mandat za nedjelovanje i na kraju tko će od vas baciti prvi kamen, i kad?

„Kad netko ima moralnu ili pravnu dužnost da intervenira u sprječavanju kaznenog djela, pa to propusti, tada se već i sama nazočnost te osobe na mjestu izvršenja zlodjela može okvalificirati kao sudioništvo u zlodjelu.“(Branimir Lukšić, doktor prava)

Nemam osobitog političkog iskustva, ali znam da ništa što je moralno loše ne može biti politički dobro, zato štitimo svi što je naše, jer ako mi nećemo, tko će?

Nulta stopa tolerancije na otpad!
Paul Cota


*****************************************

Navod je objavljen u ponedjeljak, 26.01.2009. godine.
Izvučen je iz konteksta, zato obavezno pročitajte navedeni post u cijelosti, kako nebi nešto krivo shvatili…


A sada se vraćam na povod pisanju ovog posta.

Taman sam se spremao objaviti novi nastavak pjesme „Gorka ljubav“, kad na kućnim vratima čujem zvono. Ulazi moj kolega Jole, sav uzbuđen…i krene priča, koja ukratko glasi:

Jole svakodnevno autom prolazi neasfaltiranom cestom koja prolazi pored bajama u Gluvačama, i nastavlja prema Dujićima…kući gdje mu žive roditelji.

Svako malo, uz cestu pojavi se nova gomila građevinskog otpada.
Otpad se ostavlja negdje nasred ceste, negdje pored ceste, i Jolu zanima tko je nadležan za dovoženje tog otpada?
Tko je to dozvolio?
Može li netko tu uvesti reda?

Posjetio je kako kaže danas i Općinu, ali oni su mu ukratko odgovorili da mu ne mogu pomoći!

Jole me zamolio da prođemo tom cestom, da napravimo koju fotografiju, pa ako ništa drugo, oni koji sad tamo odlažu otpad, potrudit će se istovarati kamione na mjestima gdje isti nikome neće smetati.

I evo fotografija:
Da su prevoznici produžili samo pedesetak metara, mogli su otpad ostaviti u jednu od jama, tamo nikomu vjerojatno nebi smetao.Kad smo već kod građevinskog otpada, moram napomenuti da je u tijeku usvjajanje Prostorenog plana Šibensko kninske županije, prema kojem se na prjedlog Općine Promina kod nas planiraju dvije lokacije za „Obradu i (trajno) odlaganje građevinskog otpada“.

Nadopuna posta 12.02.2012. 10:30h:Moram ispraviti-dopuniti gore navedenu rečenicu, a točna informacija glasi:

Kad smo već kod građevinskog otpada, moram napomenuti da su u
"III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije" na prijedlog Općine Promina kod nas predviđene dvije lokacije za „Obradu i (trajno) odlaganje građevinskog otpada“.

Više o "III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Šibensko-kninske županije" ,
možete pročitati pod linkom:

https://blog.dnevnik.hr/promina/2012/07/1630915261/iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sibenskokninske-zupanije2-dio.html

Ispričavam se zbog nenamjerno počinjene greške.
Na sljedećoj fotografiji možete vidjeti mjesta predviđenih lokacija:


(Link prema orginal dokumentu: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/dokumenti/PPZ%20III/1_0_Koristenje%20i%20namjena%20povrsina.pdf)


Nulta stopa tolerancije na otpad!?

Podvojenost riječi i djela?Oznake: opasni otpad, prostorni plan

- 13:35 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 12.12.2012.

Javna rasprava o prijedlogu (ciljanih) izmjena i dopuna (IV) Prostornog plana ŠKŽ

Na web stranici Šibensko-kninske županije pod linkom, možete pročitati sljedeći poziv:


Novim prostornim planom Županije, na području općine Promine (a na zahtjev iste) se predviđa:


*********

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i

*******

Više o "ODLUCI o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem", pod linkom:
L I N K O M


Oznake: općina promina, prostorni plan

- 00:31 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 18.09.2012.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

Od Petka, 14. rujna 2012. u „SLUŽBENOM VJESNIKU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE (Broj 9) na Stranici 129 – možete pročitati sljedeću odluku Općinekog vijeće Općine Promina:**************************************************************************

OPĆINA PROMINA
OPĆINSKO VIJEĆE

5

Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07 i 38/09) i članka 30.stavak 1. točke 3. Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Promina, na 2. sjednici, od 03. kolovoza 2012. godine, donosi:

ODLUKU o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Donosi se odluka o izradi (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina (u daljnjem tekstu: Odluka)

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članka 73.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (u daljnjem tekstu: zakon).
Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Promina izradit će se u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj 106/98,39/04,45/04-ispr. i 163/04).

Članak 3.

Nositelj izrade plana je Općina Promina.
Postupak izrade i donošenja sukladno odredbi članka 2. točke 12. Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel i to tijelo je kao nositelj izrade odgovorno za provedbu zakonom utvrđenog postupka.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat plana je područje Općine Promina.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljem dosadašnjih odluka u donošenju prostornog plana uređenja Općine Promina za ovo su se područje utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora i način i uvjeti gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku donošenja odluka. U odnosu
na tako uređene parametre pokazalo se da su potrebne promjene da bi se mogli realizirati planirani zahvati u prostoru.

V. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Izrada plana provodi se radi usklađenja sa zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Ciljevi i programska polazišta plana su:

-određivanje prostora za smještaj solarnih elektrana,
-otvaranje nove stambeno-gospodarske zone južno od Metal.sinta,
-otvaranje nove gospodarske zone za izgradnju pogona za preradu kamena i izgradnju asfaltne baze i
-uskladiti PPU Općine Promina sa Županijskim prostornim planom iz razloga da se olakšaju postupci izdavanja akata kojima se odobrava gradnja odnosno da se uklne neusklađenosti u preostalim dijelovima općinskog plana.
Odstupanje od utvrđenih ciljeva i programskih polazišta izmjena i dopuna, moguće je ukoliko se u postupku izrade plana utvrdi da iste u dijelu ili cijelosti nije moguće provesti jer su u suprotnosti s zahtjevima i mišljenjima tijela i osoba iz članka 11.odluke ili u suprotnosti s zakonskim ili podzakonskim propisima te pravilima struke.


VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručno rješenja odnosno nacrt prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana izradit će izrađivač odabran u postupku javne nabave.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVAI GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Kartografski prikazi elaborata plana za sve faze izrade izradit će se korištenjem digitalnih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 što ih je izdala geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova u mjerilu 1:5000


X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.

U skladu s člankom 79.zakona odluka će biti upućena slijedećim tijelima i osobama :

-Ministarstvu zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva,
-Ministarstvu mora prometa i infrastrukture,
-Ministarstvu kulture,
-Upravi za zaštitu kulturne baštine,konzervatorski odjel u Šibeniku,
-Upravi za zaštitu prirode,
-Ministarstvu poljoprivrede,
-Ministarstvu regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva,Uprava gospodarenja vodama,
-Ministarstvu obrane,
-MUP,policijska uprava Šibenik,policijska postaja Drniš,
-Državna uprava za zaštitu i spašavanje,područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,odjel za zaštitu i Spašavanje,
-Županijski zavod za prostorno uređenje Šibenik,
-Državna geodetska uprava,područni ured za katastar Šibenik-ispostava Drniš,
-Hrvatske vode,
-Županijska uprava za ceste Šibensko-Kninske Županije,
-HEP –Operater distribucijskog područja Šibenikpogon Drniš,
-Hrvatska agencija za pošte i telekomunikacije Zagreb i
-javna ustanova NP Krka.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30. dana dostave svoje zahtjeve za izradu plana.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu plana po fazama:

• Dostava prethodnih zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti ) za izradu Prostornog plana 30. dana od dana zaprimanja odluke s pozivom za dostavu zahtjeva i
• Ostali rokovi de nirat će se ugovorom s odabranim izrađivačem plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu plana osiguravaju se u Proračunu Općine Promina.

Članak 14.

Do donošenja plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 350-01/12-01/1
Ur.Br : 2182/09-12-01
Oklaj, 03. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK

Tihomir Budanko, v. r.

**************************************************************************
Oznake: općina promina, prostorni plan

- 11:24 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 28.07.2012.

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije-2. dio

Prije nešto više od mjesec dana, objavio sam prvi dio posta pod već navedenim naslovom, i linkom:
http://promina.blog.hr/2012/06/1630859501/iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sibenskokninske-zupanije.html

Obradio sam tada sve (tekstualne) navode u "III. Izmjenama i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije", koji se odnose na prostor općine Promina.

Ipak, mislim da je svima draže pogledati topografske karte, s ucrtanim znakovima planirane namjene prostora u Prostornom planu

Pod naslovom: „Prostorni plan Šibensko-kninske županije“, na službenoj web stranici naše županije, možete pročitati:

- „Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (III) (Službeni vjesnik - 06-2012)

...ali, isto tako možete pogledati i:

-„Karte Prostornog plana Šibensko-kninske županije“

-1.0 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
-2.1 PROMET
-2.2 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
-2.3 ENERGETIKA I PLINOVODNI SUSTAV
-2.4 VODNO GOSPODARSTVO
-3.0 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Sve navedeno, nalazi se pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/dokumenti/PPZ%20III/index.asp


Kao i obično, obradio sam dio karata, koji se odnosi na prostor općine Promina:
(Ako kliknete na kartu, otvara se pripadajuća cijela karta Šibenko-kninske županije)


-1.0 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA


-2.1 PROMET


-2.2 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE


-2.3 ENERGETIKA I PLINOVODNI SUSTAV


-2.4 VODNO GOSPODARSTVO


-3.0 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA


Evo još jednom i link na tekstualni dio Prostornog plana, koji se odnosi na općinu Promina:

http://promina.blog.hr/2012/06/1630859501/iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-sibenskokninske-zupanije.html
Oznake: prostorni plan

- 12:12 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 23.06.2012.

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županijeNa 18. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj od 15. lipnja 2012. godine, usvojene su:
„III. Izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije „

Što nam donose iste, možete pročitati pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/06.pdf

Pregledao sam „III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije“ i u njima vezano za prostor Općine Promina, pronašao sljedeće navode:Članak 14.

Planom se, na temelju Plana navodnjavanja za područje Šibensko - kninske županije izrađenog od strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, omogućuje izgradnja sustava za navodnjavanje s akumulacijama i mikro akumulacijama korištenjem postojećih vodnih potencijala (vodototoci, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbni sustavi u vrijeme smanjene potrošnje i dr.) za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Područja podobna za navodnjavanje prikazana na kartografskom prikazu

2.4. Infrastrukturni sustavi - Vodno gospodarstvo:

-Petrovo polje -Donje polje -Jadrtovac -Vrpolje
-Vedrovo polje i Gluvače (O.Promina)
-Gaj (Gornje Planjane)
-Danilsko polje
-Trolokve (Žažvić)
-Gaćelezi i Grabovci
-Prokljan.

Potencijalna područja koja je moguće planirati u PPUO/G nakon usuglašavanja s ostalim namjenama, a pogotovo sa zaštitom prirode, sukladno „Planu navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije" su:

-Plavno
-Strmica-Golubić
- Kninsko polje, Vrpolje
- Kosovo polje
- Kijevo-Civljane
- Oklaj
- Bogatići

- Miljevci
- Laškovica-Dračevica
- Konjevrate
- Bilice
- Dobrijevići i Butišnica………


Članak 28.

(3) Na karti 1. Korištenje i namjena prostora prikazane su izdvojene gospodarske zone za smještaj proizvodnih i ostalih poslovnih sadržaja:

Grad Šibenik (Šibenik-Ražine, Vukovac, Podi, Sitno Donje, Radonić i Zaton-Jekovača),
Grad Drniš (Drniš - Kalun, Trbounje, Radonić, Brištane, ex Farma, Bandaluše),
Grad Knin (Knin-Knin i Preparandija, Očestovo),
Grad Vodice (Vodice i Čista Velika, Dubrava),
Grad Skradin (Lađevci),
Općine Bilice (Bilice i Lugovići),
Općina Biskupija (Uzdolje-Zvjerinac/Knauf),
Općina Ervenik (Ervenik, Radučić, Pađene),
Općina Kijevo (Suhopolje, Grab),
Općina Kistanje (Ivoševci)
Općina Murter-Kornati (Hripe),
Općina Pirovac (Torine i Cvitanice)
Općina Primošten (Primošten Burnji, Pokajac),
Općina Promina (Suknovci),
Općina Rogoznica (Oglavci),
Općina Ružić (Ružić, Kljake),
Općina Tribunj (Dubrave)
Općina Tisno (Dubrava kod Tisnog),
Općina Unešić (Unešić, Mirlović Zagora). Detaljni uvjeti za gradnju utvrđuju se u PPUO/G.


Članak 35.
Članak 93.

(3) Županijske ceste na kojima se planiraju značajniji zahvati su:

- Ž-6054: D 59 - Mokro Polje - rekonstrukcija ceste s produžetkom do Ervenika tj. do ceste Ž-6025,
- Ž-6055 (Drniš - Oklaj - Brljan - D59) i Ž-6056 (Ž-6246 - Oklaj - D33 kod Vrbnika)
- izgradnja obilaznice Oklaja,
- Ž- 6086 (Tribunj – Vodice) – nova trasa
- Ž-6082 – obilaznica Miočića.


Članak 94.

Članak 116. mijenja se i glasi:

“6.1.2. Željeznički promet
a. Željezničke pruge velike propusne moći

(1) Osim postojećih pruga (međunarodnih priključnih pruga i regionalna pruga) u Planu se planiraju i koridori brzih pruga velikog kapaciteta i brzine do 250 km/h na pravcu Gračac - Radučić - Oklaj - Pokrovnik - Perković- Šibenik / Split i alternativni koridor obalne željezničke pruge Perković - Šibenik - Zadar.

Planirana željeznička pruga Gračac - Radučić - Oklaj- Pokrovnik - Perković - Šibenik/Split

(2) Brza željeznička pruga Gračac – Radučić – Oklaj– Šibenik – Split predstavlja dio planiranog zajedničkog željezničkog koridora koji objedinjuje transverzalnu željezničku prugu Zagreb – Split i tzv. jadranskiželjeznički pravac Rijeka – Otočac – Gračac – Šibenik– Split – Dubrovnik.


Članak 99.

Članak 121. mijenja se i glasi:
b. Vjetroelektrane, sunčeve elektrane i ostali obnovljivi izvori energije

(1) Planom se određuju područja za:
a. smještaj vjetroelektrana:

1. Orlice - Grad Šibenik,
2. Trtar - Grad Šibenik,
3. Crno brdo - Grad Šibenik,
4. Glunča - Grad Šibenik.

b. istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana:

5. Velika Glava - Grad Šibenik,
6. Crni Vrh - Općina Unešić,
7. Bubrig - Općina Unešić i Grad Drniš
8. Mideno Brdo - Općina Unešić i Grad Drniš,
9. Ljubačka Vlaka - Općina Biskupija, Grad Knin,
10. Krš Pađene - Općina Ervenik i Grad Knin,
11. Gornja Biskupija Gornji Orlić, Općina Biskupija
12. Vrbnički plato - Općina Biskupija i Općina Promina,
13. Svilaja - Općina Ružić i Grad Drniš,
14. Prostor uz državnu granicu s BiH između Kijeva i Uništa - Općina Kijevo,
15. Debelo brdo - Općina Ervenik i Grad Knin,
16. Kozjak - Tutnjevina - Grad Drniš, Grad Knin, Općina Biskupija i Općina Kijevo,
17. Dazlina - Grad Vodice, Općina Tisno,
18. Boraja - Grad Šibenik,
19. Crni Umac - Općina Unešić,
20. Moseć II - Općina Unešić, Općina Ružić
21. Lišane - Općina Kistanje.

(10) Planom se određuje područje istraživanja mogućeg smještaja sunčanih elektrana snage veće od 200 kW u planiranim zonama:
Gaj - Općina Promina,
Razvodsko plandište - kontaktno područje Općine Promina i Grada Drniša.
Članak 115.
Članak 118.

(6) Na području Županije utvrđuju se slijedeće lokacije za smještaj građevina i postrojenja za gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadrži azbest, odnosno prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje građevinskog otpada:

Jarebinjak (Općina Rogoznica) i Moseć (Grad Drniš, prethodno potrebno sanirati odlagalište). Gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadrži azbest i konačno odlaganje ostatnog
građevinskog otpada osim na lokaciji centra za gospodarenje otpadom Bikarac moguće je i na napuštenim eksploatacijama boksita Mratovo, Džapići-Čveljići (Općina Promina), te na predjelu kamenoloma Veprštak (Općina Tisno), Pišća-Kreševo i Leć (Grad Vodice), Razdolje (općina Kijevo), Stara Straža (Grad Knin) i uz gospodarsku zonu Kljake (Općina Ružić). U gospodarskoj zoni Girk-Kalun Drniš omogućuje se gospodarenje građevinskim i inertnim otpadom koji u sebi ne sadrži azbest s mogućnostima privremenog i konačnog odlaganja.
Detaljni uvjeti smještaja i lokacije odredit će se u PPUO/G.

3.5.4. 2. Popis arheoloških lokaliteta po gradovima i općinama:

3.5.4.5. Popis pojedinačnih spomenika kulture (registriranih i evidentiranih):
Nadam se da sam uspio pobrojati sve navode vezano za Općinu Promina.

Ali, za vsaki slučaj, svi vi koje interesira ova problematika, posjetite već navedeni link Vijesnika Šibensko-kninske županije br.06-2012:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/06.pdfOznake: prostorni plan

- 11:08 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 29.01.2011.

Što nam donosi novi prjedlog Prostornog plana Županije?

Photobucket

Vjerojatno ste već svi iz dnevnih novina saznali da su u tijeku:

„III Izmjene i dopune Prostonog plana Šibensko-kninske Županije“, odnosno da je javna rasprava na tu temu ako se ne varam završena 27.01.2011 godine.

Evo nekih zanimljivosti vezanih za općinu Promina koje možete pročitati u Prjedlogu PP Županije:

Osnovni podaci naše Općine su:

-STANOVNICI Popis 2001.g. -1317
-POVRŠINA km2-1364,41
-GRAđEVINSKO PODRUČJE NASELJA /GPN/-417,60
-GUSTOĆA STANOVANJA st/ha- 3,43

Kad smo kod kamenoloma:

Prostori za iskorištavanje mineralnih sirovina.

Rudarsko geološka studija Šibensko–kninske županije koja je bila temelj za prijedlog
izmjena u Županijskom planu izrađena je sa ciljem da u prvom redu posluži kao stručna osnova za strateške odluke gospodarenja mineralnim sirovinama kako na temelju pojavljivanja mineralnih sirovina i geološke građe Županije, tako i na postojećem obimu eksploatacije mineralnih sirovina valorizacijom svakog pojedinog eksploatacijskog polja, a na način kojim će se prepoznati, uvažiti i uključiti sve relevantne aktere te prostorno-planske uvjete u Županiji definirane PPŽ-om.

Lokacija na kojoj se eksploatira mineralna sirovina u Promini je:

-Naziv eksploatacijskog polja: "Bila strana"
-Naselje: Razvođe
-Mineralna sirovina: vapnenac - karbonatna sirovina za industrijsku preraduŠto se tiče „Brze ceste“ u Prijedlogu PP Županije piše:

-Brza cesta Šibenik – Drniš – Knin – granica BiH

Ovo je najznačajniji poprečni prometni pravac u Županiji. Do sada je u Planu bila određena trasa za istraživanje smještaja navedene ceste na trasi nekada planiranog koridora autoceste Zagreb – Split.
Kako je u međuvremenu izrađena studijsko –projektna dokumentacija Planom je određena njena trasa koridora u istraživanju za dionicu Drniš-Knin-Granica BiH. Planom predložena trasa položena je usporedno s cestom D33 do grada Drniša gdje prelazi Čikolu, obilazi grad Drniš i prolazi zapadno od planine Promina do grada Knina kojeg obilazi na južnom dijelu te potom ide dalje prema granici RH i BiH.

Vezano uz navedeno planirane su i nove trase državnih cesta kao dio brze ceste:
- priključak grada Knina (južna obilaznica Knina) i - priključak grada Drniša (korigirana trasa obilaznice Drniša) koje su sastavni dio brze ceste.


Vezano uz Obnovljive izvore energije, za Prominu se kaže sljedeće:

Vjetroelektrane-istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana:

8. Vrbnički plato - Općina Biskupija i Općina Promina,

Solarne elektrane

Planom se odreńuje područje istraživanja mogućeg smještaja sunčanih elektrana snage veće od 200 kW u planiranim zonama:

1. Gaj - Općina Promina,
2. Razvodsko plandište i Miljevački dolac – kontaktno područje Općine Promina i
Grada Drniša.

Postupanje s otpadom

Sukladno Programu gospodarenja otpadom Šibensko–kninske županije izmjena i dopuna Plana odnosi se na odreńivanje lokacije Bikarac kao županijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac koji je planiran isključivo za potrebe Šibensko-kninske županije.

Kao dio sustava gospodarenja otpadom na području Županije planirane su transfer stanice za prikupljanje otpada:

- transfer stanica na lokaciji Mala Promina za područje zagorskog
dijela Županije,
- transfer stanica na lokaciji Veprštak za područje Općina Murter-Kornati, Tisno i Pirovac.

Lokacije za smještaj građevina za prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje građevinskog otpada:

- na lokacijama Pirovac (sjeverno od saniranog odlagališta komunalnog otpada Šljukine njive), Leć, Jadrtovac (stara kava), Jarebinjak, te lokacije za smještaj građevina za prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje s mogućnošću trajnog odlaganja grańevinskog otpada:
- Bikarac, Girk, Moseć, te na napuštenim i iskorištenim eksploatacijama boksita lokacijama u istraživanju Mratovo, Džapići-Čveljići, Velušić, Trbounje, Kljake.


Ako Vas zanima cijeli dokument:
„IZMJENE I DOPUNE – III PROSTORNI PLAN ŠIBENSKO – KNINSKE ŽUPANIJE“
Posjetite link:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/dokumenti/PPZ/Sazetak%20za%20javnost.pdf

Ako Vas zanimaju karte i ostali dokumenti vezani uz „III izmjene i dopune PP Županije“:
Posjetite link:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/dokumenti/ppz.asp


I to bi bilo sve vezano uz spominjenje Prominu u III izmjenama i dopunama prostonog plana Šibensko-kninske županije.

Oznake: prostorni plan

- 21:27 - Komentiraj post (6) - Link posta

srijeda, 15.04.2009.

Općina Promina usvojila Prostorni plan

Na svojoj zadnjoj Sjednici Općinskog vijeća, prominski Vijećnici jednoglasno su usvojili prostorni plan Općine Promina.
Za usvajanje novog prostornog plana glasalo je šest „vladajućih vijećnika“ i dvojica vijećnika HDZ-a, dok se trojica vijećnika (HDZ-a) nisu pojavila na sjednici.
Koliko je važno donošenje Prostornog plana Općine Promina, naglasio je i Župan Goran Pauk, koji je prisustvovao Sjednici.

Općini Promina je tako za izradu Prostornog plana trebalo skoro osam godina, a u slučaju da ovaj put isti nije usvojen…. Situacija bi se prilično zakomplicirala.
Prema nekim informacijama, mi smo zadnja Općina u Hrvatskoj koja je donijela Prostorni plan.

Možda o važnosti donošenja Prostornog plana najbolje svjedoči jedna članak iz Slobodne Dalmacije iz 2005 godine u kojem se moglo pročitati:

“””PRIMOŠTENSKA, ROGOZNIČKA, PIROVAČKA I PROMINSKA VLAST STRAHUJU
OD "SJEČE GLAVA" ZBOG NEDONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA
Zbog nedonošenja prostornih planova, prve će u Šibensko-kninskoj županiji nastradati općine Primošten, Rogoznica, Pirovac i Promina.
Budući da godinama, po stajalištu državnog resora, ništa ne rade na izradi prostorne dokumentacije i uvođenja urbanističkog reda na svom području, prijeti im raspuštanje predstavničkih tijela već u siječnju iduće godine.
Općina Promina, prema riječima načelnika Žarka Duvančića, tek je u novom mandatu od prije nekoliko mjeseci ušla u proceduru izrade planske regulative, odnosno potpisala ugovor sa zagrebačkim "Urbingom".
To znači da u prethodnom razdoblju zaista ništa nije uradila.
Preostale "prozvane" općine bile su u različitim fazama donošenja planova.”””Sad bi konačno I mlade obitelji mogle očekivati nove građevinske čestice….
Poduzetnici nove poduzetničke zone….

Možda ovaj Prostorni plan nije najidealniji, ali on nije mrtvo slovo na papiru koje se nemože I nesmije mijenjati.

Čestitam svim Vjećnicima što su jednoglasno usvojili Prostorni plan, odnosno svima koji su uložili velike napore da se isti nakon toliko godina donese.Sad bi se na kraju mogli prisjetiti kako su neki govorili:

„Pretovarna stanica za smeće mora biti u Oklaju, jer je tako naređeno „odozgo““
Nakon toga se govorilo:
„Pretovarna stanica za smeće mora biti u Manojlama, jer je tako naređeno „odozgo““

Ipak, prema novom Prostornom planu, pretovarna stanica za komunalni otpad, smjestit će se na postojeću poziciju odlagališta komunalnog otpada Mala Promina.

To je samo jedan od primjera, kako neke stvari ne moraju biti naređene „odozgo“, nego ih je narodu kao takve lakše „progurati“.

Ista je situacija i sa kamenolomima kojih je prema prijedlogu „Bivše vlasti“ trebalo biti nekoliko na ukupnoj površini od 220 hektara….na kraju se cijela priča svela na 26 „postojećih“ hektara….

Novi Načelnik Paul Cota, dobio je jednu veliku bitku, a nakon izbora ćemo vidjeti da li su mu Prominci zahvalni na svemu… odnosno-hoće li dobiti „rat“ –odnosno Izbore.
Oznake: općina promina, prostorni plan

- 19:52 - Komentiraj post (2) - Link posta

petak, 17.10.2008.

Sto dana Nove vlasti...

Vlast se u Promini promjenila 01.07.2008. (ako se ne varam), što znači da bi 09.10.2008 trebalo biti točno 100 dana „Nove vlasti“.
Logično bi bilo pogledati tih sto dana, i zapitati se da li se nešto u Promini promjenilo?
Odlučio sam poslati e-mail načelniku naše općine, Paulu Coti, sa nekoliko pitanja vezanih uz probleme koji su već duže vrijeme „nerješivi“, kako bi mogli vidjeti da li se što promjenom vlasti stvarno promjenilo.

Evo pitanja i odgovora na iste od strane načelnika Paula Cote:

1. Da li je: -„ usvojen Prostorni plan općine Promina?

Pozdrav Sany-u.
Nije još 100, nego 95 dana otkako sam ušao u ured, ali dobro. ..

Dolaskom u Općinu zatekao sam prostorni plan na stolu s, ni više ni manje, nego 11 konačnih prijedloga, s različitim datumima. Na zadnjem konačnom prijedlogu prostornog plana čovjek može samo sjest i plakat.
Građevinske zone su sve svijetložute, tj. da bi se u njima moglo graditi treba izraditi plan nižeg reda (čitaj UPU), koji bi npr. za same Suknovce stajao oko 300.000,00 kn, a o Oklaju da i ne pričamo. Kompletan novi dio Oklaja iza mlinice je neizgrađeno građevinsko zemljište, dakle opet UPU, bez obzira što je tamo izgrađeno poprilično kuća u različitoj fazi gotovosti, a postoji i kakva-takva infrastruktura.
Takav plan, u kojem je osim toga i transfer-stanica u Manojlima, te prijedlog za nova istražna polja na dobro znanim lokacijama, nisam mogao dati vijeću na usvajanje. Stav Prominaca u svezi transfer-stanice u Manojlima je više nego jasan, a stav vijeća u ovom i u prijašnjem sastavu je jednoglasan po pitanju novih kamenoloma u Promini, a pogotovo na Slavi ( čitaj protiv!).
Ono što sada radimo na prostornom planu je da ucrtamo stvarno stanje na terenu, da ono što je izgrađeno na terenu bude takvo i na karti, a ono za što ne postoji stvaran interes za građenje da bude u ovom prijedlogu maknuto iz prostornog plana kako bi se izbjeglo nepotrebno donošenje UPU-a.
Mogli ste me vidjeti u nedjelju kako s geodetom cijeli dan obilazim Oklaj, Čitluk i Suknovce. Iduće nedjelje na redu su Mratovo, Bogatići, Nečven i Puljani. Tu ćemo uključiti vijećnike i poglavare iz tih sela, a poslije toga ostatak Promine. Završetkom snimanja terena, stvarna situacija će se prenijeti na digitalizirane mape, te sa prijedlozima proširenja ili smanjenja građevinskih područja ići na ponovljeni javni uvid. Po okončanju tog procesa i dobivanja suglasnosti, imat ćemo operativni prostorni plan po kojem će se moći odmah djelovati. Tome na kraju i služi, a ne da bude samo crtež na papiru.


2.Poslali ste dopis nadležnim ministarstvima u svezi I izgradnje prometnice Čitluk-Mratovo-Bogatići. Da li je stigao odgovor, hoće li se uskoro započeti s radovima asfaltiranja navedene prometnice?

Ugovor, odnosno sredstva su bila odobrena još u 2006. Kako je od tada prošlo poprilično vremena tražio sam potvrdu da li su sredstva još rezervirana za tu namjenu. U tu svrhu otišao sam u nadležno ministarstvo i dobio potvrdan odgovor. Potom smo naručili parcelacijski elaborat koji je u tijeku. Nakon njega ići će se na ishodovanje potvrde glavnog projekta, te s tim prema EIB-u. Ne mogu sa sigurnošću reći koliko će trajati cijeli postupak, kao i kod prostornog plana, ali ono što je do Općine i mene osobno bit će uz moj maksimalni angažman.

3. Da li se što počelo raditi na uklanjanju nedostataka koji su napravljeni prilikom izgradnje vodovoda za sela Marasovine, Matase I Zeliće?

Složili smo se svi da je voda pitanje svih pitanja. Završetkom dijela vodovoda financiranog od strane CARDS-a, uočeni su nedostatci u dijelu okolne mreže. Bez njihovog otklanjanja nije moguće ni izgrađeni cjevovod staviti u funkciju. U tu svrhu izvršena je analiza postojeće projektne dokumentacije, dijela okolne mreže, te je to izvješće(izradile su ga Hrv.vode Split) dostavljeno nadležnim tijelima. Općinski primjerak nisam dobio prilikom primopredaje, no nevezano za njega, izvješće je dostavljeno nadležnom ministarstvu od strane Hrv.voda. Nažalost zbog nedostatka novca potrebni radovi nisu ušli u plan za 2008. god., ali su sredstva rezervirana za iduću godinu u iznosu od oko 3 000 000,00 kn. Po projektu je potrebno izgraditi povratni vod od Jekuša do Čitluka, zamijeniti dotrajali cjevovod do Ljubotića te izgraditi procrpnu stanicu prema Matasima. Problem bi se jedino mogao pojaviti u lokalnoj mreži kroz same Matase, jer je ugrađena cijev promjera 63 mm, što ne zadovoljava protupožarne propise, a upitna je i kvalitetna opskrba jer se radi o pedesetak priključaka. Važno je napomenuti da za taj ogranak nisu ni izvršene tlačne probe, a nisu ni bile navedene u ugovoru.


4. Stupili ste u kontakt s međunarodnim organizacijama koje su realizirale više dječjih I sportskih igrališta u Hrvatskoj kao što je Žagra.
Da li su Vam što odgovorili?


Ovih dana (mislim u srijedu) obavili smo detaljan geodetski snimak Žagre i okolnog terena. Nakon izrade geodetske podloge pristupit ćemo prikupljanju ponuda za izradu projektne dokumentacije. Tek tada, s gotovim projektom, moći ću odgovoriti detaljnije o rokovima izgradnje. Svakako, napominjem da je kontakt uspostavljen i da sve ovo ne radim bez razloga.

5. Izradili ste projekt uređenja “Doma kulture” te ga uputili prema Fondu svjetske banke, kao i na adresu Ministarstva kulture.
Da li je stigao kakav odgovor?


Projekt obnove Doma kulture je dosta davno napravljen i nisam siguran da neće trebati napraviti novi. Narednih dana ću se detaljnije pozabaviti time, a ono što je sigurno bilo bi da ćemo to sigurno pokušati urediti u što skorije vrijeme.
Ovdje bih napomenuo da postoje prioriteti kojih moramo biti svjesni i da ne mogu sam voditi paralelnu brigu o toliko nagomilanih problema. Svaka pomoć je dobrodošla i moja vrata su svima otvorena.
Toliko odgovora za ovaj put, a za ostala pitanja uskoro, (molim te pet po pet pitanja).
Pozdrav tebi i svim posjetiteljima i sudionicim na blogu. Konstruktivne kritike su dobrodošle.

Zahvaljujem se načelniku Paulu Coti na odgovorima.
Nadam se da su i čitatelji promina.blog-hr-a zadovoljni odgovorima?
Ostalo je još deset pitanja/odgovora, ali i ovih pet je za sada sasvim dovoljno.

Oznake: općina promina, prostorni plan, cesta čitluk mratovo bogatići, Vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće, Obnova Žagre, Dom kulture

- 19:56 - Komentiraj post (2) - Link posta

ponedjeljak, 22.09.2008.

Tek samo ćakule

Fotografija sa jednog od natjecanja ucenika OS Oklaj

Dok čekam II dio priče KUU „Promina“ na Vinkovačkim jesenima….
Odlučio sam napisati post sastavljen od niza „ćakula“.

Pa krenimo redom…

Započela je nova školska godina, a novi voditelj škole je Mile Petrović (dobro.. to je još od šestog mjeseca). Zašto je to važno?
Mile je čovjek koji malo priča, a puno radi…
Primjer…
Svi se sjećate priče o neiskorištenim računalima u prostorijama „Mladeži Promine“…
Desetak novih računala čekalo je nekoliko godina svoje korisnike, i konačno su ih dodirnule ruke korisnika-djece u OŠ Oklaj.
Koordinacijom Mile Petrović- Paul Cota (načelnik Općine)- Marko Duvančić (predsjednik mladeži Promine) računala se konačno koriste. Doduše radi se o nekorištenim računalima iz ako se na varam još 2003 godine. Ali i oni će dobro poslužiti kad nema drugih.
Mili Petroviću želim puno sreće u radu.
Kad smo kod škole, od ove godine nastavnik tjelesnog odgoja je Dragan Gazibara, za kojeg se mogu vezati riječi „red, rad i disciplina“.
Svi se vjerojatno sjećate da je veliki broj pehara i medalja krasio hodnik u školi, a da su ih velikim djelom osvojili učenici koje je on trenirao…Nadam se da će konačno stići još koja medalja ili pehar… I njemu želim puno sreće i uspjeha.

Trgovačka firma „Djelo“ koja je trebala otvoriti trgovinu u „Jokinoj“ kući, od posta u kojem sam napisao da traže trgovce, nije se pojavila na „gradilištu“-otvaranje se ne bliži.

„Merkur 5“ još nije započeo izgradnju svog trgovačkog centra na mjestu stare pekare, jer još čeka „Prostorni plan općine Promina“.

Isti „Plan“ očekuje i Marko Duvančić kako bi konačno započeo izgradnju velikog podruma u koji bi mogao smjestiti urod sa svojih vinograda…

Kad će „Prostorni plan…“ nije mi poznato, ali 10.10.2008 je 100. dana nove Vlasti u Promini, pa će i to biti jedno od pitanja koja tada namjeravam postaviti Načelniku Paulu Coti… do tada ih još neću gnjavit.

Kad smo kod Općine… Često se u zadnje vrijeme spominje (novine, TV) kako su kamioni firme „Viatoni“ u vlasništvu Željka Džape dovozili sumnjivi otpad u površinske rudnike u Čveljićima. Općina je pozvala inspekciju… policiju… podigla tužbu protiv Džape…
Ali u svim tim vijestima se uporno spominje „Problem neovlaštenog odlaganja otpada mora nadzirati komunalni redar kojeg općina Promina nema, i zbog toga nitko od inspekcija ne želi reagirati „ nešto otprilike tako… U biti, nakon svega da se zaključit da će Džapu tužit, a nekog treba i zaposliti kao komunalnog redara… Džapi neće biti na kraju ništa… a netko će hvala Bogu konačno dobiti posao…

Starački dom se još ne otvara….
Bajemi u Gluvačama i dalje nisu nikome dodjeljena na korištenje…

Prema nekim ćakulama jedan od dva kafića u Oklaju mijenja svog vlasnika….
Ustvari, kafić je vlasništvo Općine, što znači da mijenja najmoprimca…Novi „gazda“ je mlad, pa bi to moglo biti novo okupljalište mladih… kao prije dvije godine…“Gazda“ sretno!

Zadnjih dana tema koja je najkomentiranija je gradacija i cijena Merlota.
Eto, sad svi znamo da je kod većine negdje oko 21 grad, a da mu je cijena bila oko 10 kuna/kg.
Kolika će biti cijena Debita, još se nezna. S obzirom da je godina bila sušna, urod mal, mogla bi cijena biti veća nego lani, ali nitko se još ne izjašnjava o istoj.
Kad smo kod vinogradara, važno je spomenuti da se i za sljedeću godinu pripremaju nove površine za sadnju, pa bi se u sljedećoj godini moglo posaditi novih 15 do 20 tisuća panja.

Kao zadnja, najsvježija ćakula bila bi sinoćna provala u jedinu preostalu trgovinu u Oklaju.
Tako je za sada nepoznati počinitelj pod okriljem noći provalio u trgovinu te otuđio cigarete, novac i „ostalo“…Počinitelj očito dobro poznaje trgovinu, kad je u nju ušao pilanjem čeličnih šipki na prozoru koji se nalazi s „donje strane“ dućana, što znači da dobro poznaje dućan… Ustvari možda nije samo počinitelj… nego počinitelji… Baš me zanima hoće li ih uhititi?

Eto, to bi bile samo ćakule da imate što pročitati kad navratite na Blog…

Živili,

Oznake: Školstvo u Promini, Djelo Oklaj, Merkur 5, prostorni plan, opasni otpad, Prominski vinogradari

- 19:01 - Komentiraj post (13) - Link posta

srijeda, 20.08.2008.

15. pitanja za novog načelnika općine-Paula Cotu-I dio

Na samom početku 2007. godine točnije u četvrtak, 04.01.2007., napisao sam post pod naslovom “Iz ureda Općine Promina”.
Tadašnji načelnik općine Promina Žarko Duvančić najavio nam je (u članku pod istim naslovom objavljenim u župnom listu “Promina”) projekte koje Prominci mogu očekivati u 2007. godini, odnosno u godinama koje slijede.
Koja su to bila obećanja možete provjeriti u postu koji spominjem pod linkom: http://promina.blog.hr/2007/01/1621952620/iz-ureda-opcine-promina.html


Kako se vlast u Promini promjenila, mene je zanimalo što novi načelnik Paul Cota može reći o tim obećanjim, a vidim da to muči I posjetitelje Bloga.

Odlučio sam Načelniku poslati mail sa 15. pitanja koja su temeljena na 14. “obećanja” bivšeg načelnika, te jednim “gorućim” pitanjem.
Danas sam dobio odgovore , ali pošto bi sve to bilo predugo za jedan post, odlučio sam napisati post u tri dijela, kako bi I posjetitelji Bloga mogli iznjeti svoje stavove I razmišljanja u svezi postavljenih pitanja, odnosno odgovora načelnika Paula Cote.

Pa krenimo redom:

1.Da li je :«-izrađen je «Program ukupnog razvoja općine Promina»?

Program je izrađen I usklađen s PUR-om. Nevolja je što se po njemu nije postupalo. PUR naglašava razvoj poljoprivrede I turizma, a u Prostornom planu se predlažu četiri nova kamenoloma I Transfer stanica za smeće, u zoni koja je predviđena kao turistička I poljoprivredna.

2. Da li je: -„ završen i donošen Prostorni plan općine Promina kao i Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone?

Prostorni plan je završen, ali u njemu su osvanule neke stvari koje ranije nisu dogovorene. Takav ne može biti usvojen I moramo ići u izmjene I dopune prije usvajanja. Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone ne postoji.

3.Da lije je“-izrađen projekt izgradnje infrastrukture u poduzetničkoj zoni (početak izgradnje proljeće 2007. godine)?

Takav projekt ne postoji.

4.Da li je „-izrađen projekt izgradnje prometnice Čitluk-Mratovo-Bogatići (cesta će se graditi u punom profilu, sredstva u iznosu 4,300.000,00 kuna osigurana su kroz program EIB-2)?

Projekt je izrađen 2006. godine. Cesta prolazi ljudima kroz dvorišta I vinograde, a s vlasnicima nije ništa dogovoreno, što znači da će se projekt morati izmijeniti. Prošlo je već dvije godine I upitno je imamo li još uvijek pristup tim sredstvima. Poslali smo dopis nadležnim ministarstvima I čekamo odgovor. Riječ je o iznosu od 3 600 000,00 kn, a ne 4 300 000,00 kn.

5.Da li je „-sagrađena distribucijska vodovodna mreža u naseljima Matasi i Marasovine (magistralni cjevovod izgrađen je sredstvima iz programa CARDS 2002.cca 3,000.00 kuna)?

Mreža je sagrađena, ali budući da se kod izgradnje nije poštovao izvedbeni projekat u cijelosti, budući da smo svjedoci katastrofalnog stanja ostatka mreže prominskog vodovoda, osobito velikih gubitaka, voda u ovom smjeru neće poteći bez dodatnih, većih zahvata na prominskom vodovodu, a koji su detaljno opisani u projektu.

To bi bilo prvih pet pitanja I odgovora… nastavak slijedi uskoro…


Oznake: općina promina, prostorni plan, cesta čitluk mratovo bogatići, Vodovod za Marasovine, Matase i Zeliće

- 21:30 - Komentiraj post (13) - Link posta

petak, 09.11.2007.

Po lokacijsku i građevinsku dozvolu-pravac Šibenik

Kako stvari stoje od Nove godine Županija šibensko-kninska će za sve svoje gradove i općine izdavati lokacijske, građevinske i uporabne dozvole kao i sve ostale papire iz domene korištenja prostora i gradnje.

Slobodna Dalmacija nam još donosi sljedeće:

"Građane najviše zanima hoće li ubuduće brže i jednostavnije do lokacijske, građevinske i uporabne dozvole.
Intencije spomenutog zakona su upravo to.
Međutim, da bismo to mogli osigurati na razini Županije, nužno je donijeti prostorne i planove nižeg reda.
Samo općina Promina i Rogoznica su bez prostornih planova.
No čekaju nas veliki poslovi oko donošenja urbanističkih planova uređenja i detaljnih urbanističkih planova.
Da bi bez teškoća mogli izdavati lokacijske i građevinske, samo u priobalnom području, a odatle je i najviše zahtjeva za gradnjom, trebamo donijeti čak 90 takvih planova.
Bez toga neće biti većeg pomaka — kaže župan Pauk."


Cjeli članak iz SD od 18.10.2007. možete pročitati pod linkom

Oznake: Život u Promini, općina promina, prostorni plan

- 22:44 - Komentiraj post (3) - Link posta

ponedjeljak, 30.10.2006.

Općina Promina dobila Prostorni plan?

Osnova za razvoj svakog kraja je sigurno dobro izrađeni Prostorni plan.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva bilo je odlučno u namjeri da se sve lokalne uprave "kazne" ukoliko do određenog datuma planovi nebudu gotovi.
Tako se svojevremeno u novinama moglo pročitati kako će biti smjenjeni i čelnici određenih Općina među kojima je bila i naša ako se odluke Ministarstva ne shvate ozbiljno, o čemu sam pisao pod linkom.
Pritisak Ministarstva je urodio plodom i sada na njihovim službenim stranicama možemo pročitati da je:

Uprava za inspekcijske poslove (stanje 11. listopada 2006.) zaključila da Općina Promina ima konačni prijedlog plana izrađen, u što se možete uvjeriti pod linkom.


Oznake: općina promina, prostorni plan

- 22:12 - Komentiraj post (1) - Link posta

utorak, 24.01.2006.

Raspušta se lokalna vlast u Promini II dio

Tresla se brda, rodio se miš. Prije više od dva mjeseca objavljen je članak u Slobodnoj Dalmaciji sa prjetnjama Ministrice Marine Matulović Dropulić kako će raspustiti vlast u svim općinama gdje se još nije ništa napravilo u donošenju urbanističkih planova.
O tom sam već pisao pod ovim linkom.

Danas je izjava Ministrice Dropulić znatno drugačija i glasi:

"To je bila potpuna dezinformacija. Vjerojatno su novinari nešto vidjeli na našim web stranicama i na temelju nepotpunih informacija iskonstruirali priču. Nama ni u kom slučaju nije ni želja ni volja da bilo koga raspuštamo. Uostalom, to i ne možemo jer mi kao Ministarstvo samo možemo dati prijedlog, a o tome odlučuje Vlada"

Pogledajte cijeli članak u Vijesniku.

Oznake: općina promina, prostorni plan

- 21:30 - Komentiraj post (6) - Link posta

nedjelja, 16.10.2005.

Raspušta se lokalna vlast u Promini?

Ministrica prostornog uređenja, zaštite okoliša i graditeljstva Marina Matulović-Dropulić već nakon Nove godine počet će raspuštati lokalne vlasti u gradovima i općinama koje, po njenoj procjeni, nisu napravile dovoljno u donošenju urbanističkih planova. Prema njenoj izjavi U Šibenskoj-kninskoj županiji već godinama ništa ne rade Pirovac, Primošten, Rogoznica i Promina.

Pa nije valjda da ćemo opet na izbore?

Više o ovoj temi pogledajte u Slobodna Dalmacija

Načelnici prozvanih općina se brane da nije baš sve tako crno, a ni tako lako rješivo kao što je najavila Ministrica Marina Matulović Dropulić.
Za više informacija pogledajte SD Lijeni urbanisti presudili vijećnicima

Oznake: općina promina, prostorni plan

- 21:09 - Komentiraj post (5) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić