_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

petak, 15.03.2013.

II Ciljane izmjene i dopune PP uređenja Općine Promina –brzo napreduju
Prije nekoliko dana, napisao sam post pod naslovom:
„II Ciljane izmjene i dopune PP uređenja Općine Promina“
Linkom: http://promina.blog.hr/2013/03/1631525031/ii-ciljane-izmjene-i-dopune-pp-uredenja-opcine-promina.html

Najavio sam tada, kako će se 11.03.2013. održati sjednica Općinskog vijeća, općine Promina, na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda i sam naslov tadašnjeg posta.

Svakodnevno pratim što ima novog u Službenom Vijesniku SKŽ, i danas pročitam u njemu nove Odluke OV općine Promina:

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Četvrtak, 14. ožujka 2013. (Strana 2 - Broj 3)
(Link: http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2013/03.pdf)

VIII.

OPĆINA PROMINA

1. OPĆINSKO VIJEĆE

8. IZMJENE I DOPUNE STATUTA Općine Promina........................64

9. ODLUKA o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem ........................................................66

2. PROČELNIK

1. JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Promina sa smanjenim sadržajem.........................................................68


Godinama pratim rad Općine, i po prvi puta se događa (se dogodilo) da od donošenja same Odluke, pa do njenog objavljivanje prođe samo DVA DANA!!!! (11.03. donesena, 14.03. objavljena).

Sad kad bih rekao da je za neke Odluke minimum bio tri mjeseca, neke pola godine, a neke nikada nisu ni objavljene…čovjek nebi mogao vjerovati.

U svakom slučaju, iskreno čestitam Općini na ubacivanju u „petu brzinu“!


A sad se vratimo malo samim Odlukama.

Statutarna Odluka, malo će utjecati na same građane, koliko na političare, tako da je nemam potrebe komentirati, ali su zato druge dvije Odluke zanimljive.

Evo Druge Odluke:

____________________
9
Na temelju članka 78.Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”,broj76/07 i 38/09) i članka 30. stavka 1.točke 3.Statuta Općine Promina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj10/09), Općinsko vijeće Općine Promina, na 6.sjednici, od 11. ožujka 2013. godine, donosi

ODLUKUo izradi II. ( ciljanih ) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjena i dopuna prostornog plana Općine Promina ( u daljnjem tekstu : odluka).

II. PRAVNA OSNOVA

Članak 2.

Odluka se donosi temeljem članka 73.Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( u daljnjem tekstu: zakon).
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Promina izradit će se u skladu s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine”, broj 106/98,39/04,45/04-ispr. i
163/04).

Članak 3.

Nositelj izrade plana je Općina Promina.Postupak izrade i donošenja sukladno odredbi članka 2. točke 12. Zakona provodi Jedinstveni upravni odjel i to tijelo je kao nositelj izrade odgovorno za provedbu zakonom utvrđenog postupka.

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat plana je područje Općine Promina.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Temeljem dosadašnjih odluka u donošenju Prostornog plana uređenja Općine Promina za ovo su se područje utvrdili ciljevi prostornog uređenja, racionalno korištenje prostora i način i uvjeti gradnje u odnosu na stanje u prostoru u trenutku donošenja odluka. U odnosu na tako uređene parametre pokazalo se da su potrebne promjene da bi se mogli realizirati planirani zahvati u prostoru.

V. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Izrada plana provodi se radi usklađenja sa Zakonom i Prostornim planom Šibensko-kninske županije.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

-Manja proširenja građevinskog područja u skladu s pojedinačnim zahtjevima i to kao niže :

1.M. Mudrinić,Zagreb –Jurja Ves 77
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem.697/3 k.o.Bogatići

2. M. Glujić Šokić,51215 Kastav,Štivar 7.
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na kat.
čest.broj : 675/1 ( dio ), 677 (dio ), 686/3, 687, 938/16, 672/1, 673/2, 682/1, 928/4, 929/1, 929/5, 674/1 (dio ), 674/4 ( dio ), 672/1 sve k.o.Bogatići

3. M. Čveljo, Zadar –Nehajska 27
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem.1452 k.o.Oklaj

4. M. Gojčeta,Velika Mlaka –Nikole Tesle 12
- Zahtjev za proširenje građevinskog područja na
čest.zem. 1368/3, 1383/4, 1368/1 k.o.Čitluk

5. P. Perić, Oklaj –Iza Veterinarske stanice 1
-Zahtjev za proširenje građevinskog područja na čest.zem.1872/5 i 1872/6 k.o.Oklaj i

6.B. Bare, Zagreb – Puklavčeva 5.
-Zahtjev za proširenje građevinskog područja na čestice zemlje 1046/3, 1047/1 k.o.Suknovci.

Članak 7.

VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe temeljem dostavljenih zahtjeva i mišljenja.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja, odnosno Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana izradit će izrađivač odabran u postupku javne nabave.

IX. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I GEODETSKIH PODLOGA

Članak 10.

Kartografski prikazi elaborata plana za sve faze izrade izradit će se korištenjem digitalnih topografskih karata u mjerilu 1:25 000 što ih je izdala geodetska uprava i digitalnih katastarskih planova u mjerilu 1:5000.

X. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 11.

U skladu s člankom 79. Zakona odluka će biti upućena slijedećim tijelima i osobama :

• - Ministarstvu zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva,
• -Ministarstvu mora prometa i infrastrukture,
• -Ministarstvu kulture,
• -Upravi za zaštitu kulturne baštine,konzervatorski odjel u Šibeniku,
• -Upravi za zaštitu prirode,
• -Ministarstvu poljoprivrede,
• -Ministarstvu regionalnog razvoja,šumarstva i vodnog gospodarstva,Uprava gospodarenja vodama,
• -Ministarstvu obrane,
• -MUP,policijska uprava Šibenik,policijska postaja Drniš,
• -Državna uprava za zaštitu i spašavanje,područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik,odjel za zaštitu i Spašavanje,
• -Županijski zavod za prostorno uređenje Šibenik,
• -Državna geodetska uprava,područni ured za katastar Šibenik-ispostava Drniš,
• -Hrvatske vode,
• -Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije,
• -HEP –Operater distribucijskog područja Šibenikpogon Drniš,
• -Hrvatska agencija za pošte i telekomunikacije Zagreb i
• -javna ustanova NP Krka.

Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu plana.

XI. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rok za izradu plana po fazama :

• Dostava prethodnih zahtjeva ( podaci, planske smjernice i propisani dokumenti ) za izradu Prostornog plana 30 dana od dana zaprimanja odluke s pozivom za dostavu zahtjeva i
• Ostali rokovi de nirat će se ugovorom s odabranim izrađivačem plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Sredstva za izradu plana osiguravaju podnositelji zahtjeva.

Članak 14.

Do donošenja plana dopušteno je izdavanje akata za zahvate u prostoru.

Članak 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

Klasa : 350-01/13-01/1
Ur.Br : 2182/09-13-01
Oklaj, 11. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PROMINA
PREDSJEDNIK
Tihomir Budanko, v. r.
____________________Treću Odluku, objavit ću u jednom od sljedećih postova…

Oznake: prostorni plan, općina promina

- 20:58 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić