geomir

četvrtak, 17.03.2022.

LUOVRE RUOŠPO
Među Dinkovim pisanijama našo sam ovaj tekst,
i utvrdio da on nije autor već korčulanin PETAR GIUNIO.
Priča je objavljena u knjizi
„IZ STARE PRIMORSKE BILJEŽNICE“

O piscu


Očito, Dinko je pročitao ovu priču o Lovretu i ribi,
koju se još naziva i grdobina,
i prepravio je na svoj način i svoj dijalekt.


Ovo djelo je plod fikcije.
Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Klikni i poslušaj kako to zvuči po Varbovaški!LUOVRE RUOŠPO

U jednemu našemu molemu mistu živi von je niki bidni postolor.
Po noravi je bi dobar čovik da ga nisu ona proklieto mularija
i špuorki jaziki storih žien toko iznervožitali,
da se je vrimenon bi uzviri i divento provo beštija.
Nis mu mogo reć ni jednu rič, a ovuon bi skoči kako vrog.
Ma ni ni čudo! Ovo ča je bilo.

Postolor Luovre je na vištu bi grubi čovik. Imo je molo čelo, široko justa,
mole krive zube, a na obroz su mu riesle ritke dlake.
Ka bi se nasmijo i raširi justa – ma provi provcoti ruošpo.
Propja koda si ga sad doni iz peškarije.
I razumi se, u misto su ga počeli zvat „Luovre – ruošpo“.
Radi tega se ni ni mogo oženit u misto,
jerbo nijedna divnja ni tila puoć za njega da ne bidu i nju prozvoli „ruošpotovica“.
A iza kantuna njegove butige mularija bi uvik kričala: Luovre – ruošpoooo!
Ni tuo ni bilo dosta.
Nikie store petiegule u mistu su izventale
da mu je pokuojna mat bila guluoza na ruošpota
i radi tega jon se rodi sin kako ruošpo.
Nikie druge žene su govorile da Luovre ni bi tako grub ka je još bi moli,
ma okad je poče beštimat da mu se je raširila čunka.

I sve je tuo udrilo uglovu bidnemu čoviku. Ni mogo već izoć iz kuće,
jerbo bi mularija kričala za njin da je ruošpo, a stariji svit – ka bi paso –
spominjoli bidu peškariju i počeli bidu migot izmeju sebe.

Muoj von je Luovre sve to guco, tarpi i – čini kuco.
A ča je bidan mogo drugo?

E, ma, jednega dona se već ni mogo starpit.
Ka mu je moli Ive, sin Froneta – bukare,
hiti u butigu jednega molega ruošpota, ča su mu ga doli ribori,
Luovre je pošempjo i izgubi zvizdu tarmuntonu.
Iskoči je iz butige kako bisni kučak i hiti za molin Iveton mlačić.
Ma za piegulu ni smiri molega Iveta
nego niku storu ženu ča je hodila u crikvu, unogu.
Bidno žena je pala, grubo se udrila i vajalo je da je odnesedu doma na čivire.
A sad morete promislit koji je konfužijun bi u misto.
Jedni su doli Luovretu prov, a drugi su bili kuontra njega.
I na šeduti Općine je bilo govora obo temu.
Ni bilo druge nego da Don Ivon u nediju priko mise darži prediku
i opere uši mulariji i starijen svitu koji se rugodu Luovretu.
Don Ivon je tuo vajalo da učini, jerbo je likor reko da bi Luovre mogo posve šenut
i razbit kojin guod oltor u crikvu, jerbo da je u zonje vrime infišo
da su mu svieci krivi ča se rodi tako grub.
A našemu Don Ivanu ni bilo u interesu da mu Luovre učini koju šćetu u crikvu.
Kuo će onda dat pineze za reparacijun?

I tako je osvanila nedija. U crikvu je duošlo puno svita
da čuje ča će tuo Don Ivon govorit obo Luovretu.
Duošo i bidan Luovre, iz velike kurijožitodi, i sakri se blizu jednega molega oltora
iza jednie bandire da ga nebidu adoćali, jerbo bidu mu se i u crikvu počeli smijat.

Ka se Don Ivon išo na pulpit za počiet predikat nojprin se žestoko nakašjo,
da svit vidi da je infoton, a onda je ispod oćolih poče žmirit
koda hoće vidit kuo je sve duošo u crikvu. I apiena onda je poče.

E, hm! ... A ha! ... Duošli ste na misu, an? ... Hm! ... Duošli ste, an, lipi moji!
Eeee, znon jo vos kako puol šuolda.
Namistili ste gubicu koda ćete sad – na, puoć u roj, u slavu nebesku.
Ka vos čovik, koji vos ne poznaje, gledo, reko bi da ste jončići.
A gorih kučok ni od vos.
E,e,e, ... ma jo nison tovor da ćete vi mene privarit: Mene!? Don Ivana!? Hm! ...
Znon jo dobro da imo puno nedostuojnih meju vamin,
koji slušodu ove moje riči, a činidu fintu da ih se tuo ne tiče.
E, e, e, ... ma jin je finta zaludu. Od mene se ne more ništa sakrit.
A somi znote koju ste vražju konfužijun učinili sa vašin špuorkin jazikima?
I dicu ste pokvorili!
Jednemu bidnemu čoviku ste doli ime nojgrubje ribe iz muora.
Hm! ... Vi govorite kako je Luovre grub kako ruošpo. Dobro je. Imote prov.

Ma piton jo vos jeste vi kada sebe pogledoli doma u zarcalo, an?
Da su se niki ter niki dobro pogledoli vidili bidu da šuperojedu Luovreta.
Nieću spominjot nikoga iz ovega svietega mista, ma piton jo onega
ča oštri nuože ispod kampanela, kakovu ovuon čunku imo?
Bože mi oprosti, provo šimija. Manjko mu somo riep.
I ovuon se još imo koraja rugat Luovretu?
A ona štraloćo petiegula ča prodoje kompire blizu crikve svietega Mihovila?
I ona se „lipo beleca od mista“ rugo Luovretu. Asti ga na!
Vajo imat gubice i koraja za se rugat drugemu, a bit som rugoba.
A onin moli impjegot, ona mižierija od čovika?
Rugo se Luovretu, a po Isukarsta – smiljo na nojgoru beštiju.
Ka bi išo u kojo veliko misto
policijoti ga siguro ne bidu pustili da grie bez muzarjuole.
I koliko vos još takih imo?
Somo kad bi poče spominjot kuo od vos kojuon beštiji smiljo,
veće bi u naše misto bilo zvirih nego judih.
Bi, onega mi Boga!
Ka bi vos kuo prodo u kojin veliki cirkus bi bi nojbogatiji čovik na svitu.
Asti ga na! A vi se rugote Luovretu.
A jie kuo od vos promisli ča će bit posli smarti, ča će bit na sudnji don, an?
Vi nesriknjoci , mislite somo na bale, divertimiente, na fraje,
na pečene zubace i frigone lignje, na pašticode, na prošek.
A kuo od vos misli na dušu, an?
Znon jo, vi mislite da je duša kako špuorko košuja, da su grisi maće,
a ispovid da je kako sapun ča će te maće očistit.
I ka se košuja opere i šuprašo, opet je bila i lipa.
I vi mislite da ka se duojdete ispovidit da ste oproli i šuprešali dušu?
Ruog von ćaćin! Jerbo jo penson drukčije.
Ako ovako grie i daje u misto jo vos nieću odrišit od grihih
i onda ćete svi skupa puoć dreto u pakol sa špuorkon dušuon.
I onda ćete imat divertimiente s vrozima, ka vos budedu vartili u bruštulin
i kad von budedu proli špuorki jazik sa gvozdenin bruškiniman.
Eeee, ..... a onda ćete zvat: O-o-o- lipi naš i dobri Don Ivane!
Zoč te nismo slušoli, zoč nismo dovali limuozinu,
zoč smo se rugali bidnemu Luovretu?
A Luovre i jo ćemo lipo sidit u raju, jist ruošpota na brujet i onda se s vamin rugat.

I vi se još čudite kad u misto duojde kaštig, ka von se dica razbolidu,
ka von kokoše ćapo pipita, ka po četiri miseca ne pado dorž?
Onda znote duoć klapot na moja vrota da učinin presesjun, da molin litanije, an?
A vi, tovari jedni, mislite da se sviece more privarit
kako butigiera za škatulu furminih!
Ne more se hodit u crikvu i tako živit.
Zonji put von govorin: - kuo u misto bude prožuknut rič “ruošpo“,
nieću ga odrišit od grihih po neka grie s vrogon u pakol,
a špuorku mulariju ću jo i poteštot poslat u muce
po neka hi tamo oficiri od marine naučidu krejonci i rišpetu
sa fruštima od goveje žile.
Sakramienta mi, prisešće će in i brujet ča su ga izili prin tri godišćo.
Jo in tuo govorin!
Sramujte se nevoje!

A skojuon ću jo facon duoć guore
isprid onie puste regimiente svietoc na sudnji don, an?
Ča ću jo bidan činit?
Buog će me gledot, a jo ću se bidan sakrit ispod fuštona kojie svetice.
Ma ondjeli ča znodu za Don Ivana će trumbetat:
Don Ivaneee, di si? Svi popi su ovuode, a di si ti? Don Ivane vrot uovce svoje!
I ča ću jin jo odgovorit, čo?
Skočiću na jedon veliki banak i zavikaću:
Kakove uovce?? Doli ste mi jonce i prosce i tuo von vroćon!
Ka bude ču ove moje pametne beside, Buog će me zagarlit,
stavit ruku na rame kako prijateju, da će mi žmul prošeka i progovorit:
Bravo Don Ivane! Imoš prov!

A sad se opet vrotmo na onega našega bidnega Luovreta.
Istina je da ga je mat rodila grubega da grubji ne more bit.
Faca mu je kako u provega ruošpota, ma ....
slika s interneta

A kakova je tvoja gubica, Don Ivane?
Zaviče infoton, iza onie bandire, nesrićni Luovre.
Misliš da si lipji, ...an? Puoj kvrogu ti i tvoja propovid!!!
I onda je Luovre izošo iz crikve i na vas glos reko
da će sa parvin vapuoron portit iz ovega proklietega mista.

A Don Ivon je raširi ruke i zakanto: Dóminus vobiscum. Iteee, Missa eeest.

KoAutor: Dinko Matković
KoAutorov blog: Insulano


Prošti: Geomir
Fotografije: GeomirManje poznate riči:


proklieto mularija = prokleta dječurlija
špuorki = nečisti, (pren.zločesti)
toko iznervožitali = toliko iznervirali
divento provo beštija = postao prava životinja
na vištu = na izgled
bi grubi čovik = bio ružan čovjek
propja = baš, upravo, taman
iz peškarije = sa ribarnice
divnja = djevojka
petiegule = osobe sklone ogovaranju, tračare
izventale = izmislile
guluoza = pohlepna (za biranim jelima)
beštimat = psovati
čunka = njuška
pošempjo = izgubio moć rasuđivanja
izgubi zvizdu tarmuntonu = dezorijentirao se
mlačić = čekić
smiri = pogodio, udario
na čivire = na nosila
konfužijun = strka, metež
šenut = skrenuti s pameti
infišo = umislio, slijepo sugerirati samom sebi nešto
kurijožitodi = radoznalosti
bandire = zastave
adoćali = primjetili, uočili
išo na pulpit = popeo na propovjedaonicu
infoton = uzbuđen
apiena = tek
činidu fintu = prave se
šuperojedu = nadmašuju
kampanel = zvonik
šimija = majmun
koroj, koraja = hrabrost, hrabrosti
štraloćo = razroka
„lipo beleca od mista“ = sarkastično – „lijepa mjesna ljepotica“
gubice i koraja = obraza i hrabrosti
smiljo = sliči, naliči
muzarjuole = brnjica
dreto = ravno
divertimiente i fraje = provodi i zabave
maće = mrlje
šuprešali = izglačali
ruog von ćaćin = rog vam očev (psovka)
jo penson = ja mislim
bruštulin = naprava za prženje kave
bruškiniman = četkama
zoč = zašto
kaštig = kazna
dorž = kiša
škatulu furminih = kutiju šibica
prožuknut rič = prozborit riječ
u muce = u školu za mornaričke pitomce
krejonci i rišpetu = obziru i pristojnosti
fruštima od goveje žile = šibama od goveđe žile
ispod fuštona = ispod suknje
banak = klupa
poklapot = potapšat
žmul = čaša
bidnega = jadnoga,
infoton = zajapuren, bijesan
na vas glos = na sav glas
parvin vapuoron portit = prvim parabrodom otići
zakanto = zapjevao
- 22:57 - Komentari (9) - Isprintaj - #