geomir

srijeda, 29.08.2018.

SAN


SAN
U PLAVETNILU
- 23:37 - Komentari (5) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 27.08.2018.

BROD

NA MISEČINI!

- 10:49 - Komentari (12) - Isprintaj - #

subota, 25.08.2018.

CVRČAK CVRČI ....

ANE

POD BOROVE GRANE ...- 11:01 - Komentari (18) - Isprintaj - #

srijeda, 22.08.2018.

KAD NAŠ BROD

TONE ....

- 11:08 - Komentari (11) - Isprintaj - #

nedjelja, 19.08.2018.

MATE GARGURUOV

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta
Za diferiencu od ovega našega vrimena kad je tieško gojit i školovot jedno dite
i još težje dvo, a sačuvoj bože tri, u ono vrime bilo je puno famejih i sa desetero dicie.
U molemu mistu na škoju, Mate Garguruov, ča su ga tako zvoli po ćaći Garguru,
imo je šiest braće i tri sestre. Bila je i još jedna sestra, i Matetu je ostalo u pamet
da su dohodili mišćani u kuću na žalovonje kad je ta molo sestra umorla,
a niki od njih su žalosnoj fameji govorili: „Jo von se radujen da ste dobili ondjela!“
kad bidu jin pružili ruku.

Posli puške skule znalo se ča dicu čeko, za dat jin kruh u ruke:
težoško motika, riborski krok ili puoć učit kojin zanot kod meštra u mistu.Mame su žiensku dicu učile kuhot, karpit, šit i čistit po kući, jerbo će se i one
ko i mame odat kad nariestedu i puoć u muževju kuću i za njih bi se onda reklo:
„Ćier odona, susidon nazvona“

Za mušku dicu bila su još tri nočina za duoć do bojega kruha
(ča su ga zvoli i pandeluša):
cilo fameja se mučila za iskupit pineze za pašoj i poslat mladića u Ameriku,
ili učinit mu matrikulu za navigat na kojin bruod,ili ga poslat u podoficirsku skulu u Krajievsku Mornaricu di je mogo duoć
do nojvećega čina - vodje, (kako su onda zvoli vodnika)
ma nikad ne moć duoć do oficirskih paletuških.
Somo molemu broju mladoskočićih uspilo bi jin na jedon od ova tri nočina
odlipit se od mista i puoć u svit i za njih se mislilo da ćedu puno boje živit
nego dikmoni ča su ostali u mistu.

Mate je imo sriću i bi je primjen u podoficirsku skulu.
Uči je dobro, smetala mu je vojniško disciplina,
ni bi liber ko brat mu ča je osto doma i kopo poja,
ma je puno boje od njega živi:
bila je dobra vojniško manjativa, dobi je i besplatnu monturu
koju ni bila potriba da mu mama karpi s pečicima ko kad je bi doma,
a imo je uvik i kojin dinar u žepu dok je uči.
Kad je svarši skulu i avanco u podnarednika-makinistu imo je veće piniez,
uči je regrute, i kad je dobi čin vodnika, oženi se i živi sa famejon.
I ko podoficir Mate je epeta imo sriću:
u jesen 1931 njega su izabroli u mornorsku curmu
ča je otputovola u Glasgov za dovest modierni ratni brod „Dubrovnik“.Dok su riedili bruod u Škotskoj
bili su puno boje ploćeni nego u Jugoslaviji.
Primali su lire šterline i Mate je doni bratovoj dici
igraške ča dica na škoju još nisu vidila ni čula obo njima:
moli gramofon s pločima iz kojih su se slušole inglieške pisme,
jeroplan ča je mogo letit s navijenon gomon,
gvozdeni brodić ča je mogo vozit i vartit prepelu dok mu se goma ni odvila.
Tuote je bi i fuzbal kako i štivale i mantel od gome
s kojima su dica mogla hodit po daržju, a da se ne smočidu.
Mate je bi dove i jednega pitomega moška ča su ga zvoli Skoč
i kad bi močak ču tuo ime bi bi odma dotorko i iz daleka.Kad su 1941 Hitlerova Njemaška i Musolinijeva Italija napali Krajevinu Jugoslaviju,
Krajievska Mornarica se raspala u deset don.
Mornori su se veselili, jer se govorilo da je svarši rat i da griedu doma,
ma za vodju Mateta ko i za druge podoficire i oficire bilo je tieško postat civil bez ploće.

Mate je s famejon nošo mista u ženinoj kući i ko svaka fameja na škoju
tieško je dočekola svaršietak rata. Posli rata bi je makinista na trabakule,
a žena je bila šaltuora i tako su mogli školovat dvi ćere.

U ditinstvu je Matetu bi gušt lovit tičice sa rećamima pod baketin na višć,
a kad je Mate duošo do penšijuna kupi je desietak većih i manjih kojbih
i u njima je poče gojitkanerine, gardeline, paganele, verdune i frižoline i s puno puomnje
hroni hi proson, žumoncima, saloton, minjo vodu, čisti kojbe
i stavijo jin unutra gnjizda za joja iz kojih bi se izliegli novi tići.
S vrimenon Mate je poče križat kanerine i gardeline
i gojit baštorde i radosno s puno lipih ričih govori o svojin tićima
svakemu ča bi hi duošo vidit i slušot, homo reć,
tičji konciert u njegovemu dvuoru, a na zonju svakemu bi reko:
„Znojte, i tičice imodu dušu“.Zet ni hajo za tičice i tako je dvuor Mateta Gargurovega,
posli njegove smarti, osto bez tičjih kolurih i bez veselega tičjeg pivonjo.

Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir

Manje poznate riči:

riborski krok = naprava za potezanje mreže
odona = udana
pan-de-luša = kruh od luksuza
pineze za pašoj = novac za putnu kartu
paletuških = oznaka viših činova na ramenu
mladoskočić, dikmon = mladić
ni bi liber = nije bio slobodan
kopo poja = kopao polja
vojniško manjativa = vojnička hrana
monturu = uniformu
karpi s pečicima = krpi s krpicama
avanco = napredovao
epeta = opet
mornorsku curmu = mornarsku posadu
jeroplan = avion
fuzbal = nogometna lopta
štivale i mantel = čizme i ogrtač
po daržju = po kiši
dotorko = dotrčao
da griedu = da idu
šaltuora = krojačica
lovit tičice = lov ptica pjevica
sa rećamima = istovjetne ptičice u krletci koje svojim pjevanjem vabe slobodne ptice
pod baketin = a nalaze se pod inscenirano suho drvo
na višć = na kojem su vrhovi grančica namazani ljepilom.
Navabljene ptičice zastanu na neku granu tog drva zaljepe se i tako su ulovljene.
Kojbih = krletki
s puno puomnje = s mnogo pažnje
baštorde = križance
ni hajo = nije mario

- 10:18 - Komentari (6) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 13.08.2018.

KRUH NAŠ

SVAGDAŠNJI ......

- 19:46 - Komentari (14) - Isprintaj - #

četvrtak, 09.08.2018.

PANODA

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta


I u ono vrime govorilo se „kruh naš svakdašnji“,
ča hoće reć da je od kruha bilo potriba svaki don.
Ma kako je u famejima bilo puno justih,
a za novo vino u bačvi tukalo je čekot cilo godišće,
potriba je bila molit - apožito 2–3 miseca prin jematve -
manje Boga, a veće targuovce,
da bidu se smilovoli i stavili u dug koju vriću mukie.
Žienske su misile turte u kopanjima i pekle kruh u pećima,
ma somo jedonput na šetemonu
da bi kruh otvordi i da ga se ča manje ji.Da bidu naložile ogonj na komin mame i none
su išle do suside za vaziest žeravu u suhi cimij,
jerbo je tukalo zašparenjat furmin,
puhale su u žeravu dok se cimij ne razgori,
i tako užegle ogonj na komin.

Isikle bidu na bokune suhi kruh u vodu,
u kojuoj je bilo malo maslinovega uja i soli,
i stavili lopižicu u žeravu ili tećicu na trinoge
i tako bidu iskuhole panodu,
koju je bilo lipje vidit i slaje jist
kad bi se u nju izrizola i čarnjeno pomiduora.
Pametnije mame su dovale dici panodu izjutra,
jerbo ni bilo obilato kozjega i ovčjega mlika.
Ako je i bilo mlika, onako friško pomuženo,
dici ni lipo vonjalo pok bi mater
stavila u žmul mlika žicu čornega vina,
i tuo se zvola hmutica, ča bi dica slolko popili.

Dica bi slotko izila i pjatić teple panodice
puno slaje nego ča sad izvicijona dica
jidu čokolino, frutolino ili medolino.
Posli pjata panode bi si sigur da ti se tega dona
tarbuh nieće prilipit za škina.A kad je rič o kruhu i panodi,
kurijuoža je stvor da imomo puno Tomislava,
Mislava, Krunoslava, Vjekoslava
i drugih … slava i slavnih, a da još ni
ni jednemu ćaći i ni jednuoj mami palo napamet
da sinu stavi lipo ime - Kruhoslav.Ma i u ono vrime bilo je panode ča se ni kuhola na kominu
zose i svoju fameju nego za druge.
I ondar je bilo /ne/judih ča bidu činili panodu bez lopižic i tećih.
I tako je bilo panode za vrime izborih,
za izbor poteštota, panode s partitima na vlasti,
panoda s particelima, i dohuodkon (ča se dovo gospodorima pojih),
s porezon daržavi, panoda sa sansirima i targuovcima,
a i drugih većih i manjih privarih i skondalih.

A da ne govorimo obo današnjon panodi
ča non je činidu svukuda di guod gledoš,
a i tuo non još svaki uboga don pokažijedu na televiziju.I na kraju moremo reć
da je panodu i tad i sad bilo dobro jist, ........ ma ne i kusat.


Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

prošti: Geomir
foto: Geomir


Manje poznate riči:

Panoda = popara
tukalo zašparenjat furmin = trebalo uštedjeti šibicu
apožito = naročito
vriću mukie = vreću vrašna
za vaziest = da uzmu
cimij = smilje
žmul = čaša
izvicijona dica = razmažena djeca
kurijuoža je stvor = interesantna je stvar
zose i svoju fameju = za sebe i svoju obitelj


- 18:51 - Komentari (9) - Isprintaj - #

subota, 04.08.2018.

ŽENO


Ženo božja,

kaj mi to delaš!?

- 00:10 - Komentari (12) - Isprintaj - #

četvrtak, 02.08.2018.

ILINDEN

Na značajnite datumi imame običaj da se sobereme
i so oro i pesna da proslavime.


Vo našeto kulturno društvo i crkovna opština
se sobravme kako bratski republiki.
Trpezata beše bogata,
a potoa oro


i pesna.

- 23:59 - Komentari (5) - Isprintaj - #

U DVOJE

JE LIPJE

- 00:04 - Komentari (6) - Isprintaj - #

srijeda, 01.08.2018.

HREBČIĆ U LOPIŽI

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor tekstaU vrime kad su ribori imali vesla i jidra, riborskim družinima
ča su lovili sardele, ni bilo lako vozit iz dalekih poštih doma u porat
pok bidu ostali po nikoliko don po riborskim poštima.
Zapuhala joko litnjo bura i družina Piereta Kuparića
duošla na poštu Dubac, surgali i iskarcali ribu.Sutradon bila nedija i svićor Mikula i šijavac Tuoni
odlučili puoć u don Tadeta ča je bi kurot u selu
da bidu se dobro najili, a još boje i napili.
Duošli oni prid kurotovu kuću s ugoron u spartici,
a don Tade hroni kokoše.
-Dobro jutro šjor kurote!
-Dobro jutro! Ooo, za milega Boga, Mikula,
di si mi, nison te vidi već puno vrimena! Hodte naprid!
Kad su se malo porazgovorili, don Tade je reko
svojuoj domaćici Marici da jin stavi na stuol
turtu kruha, peču sira i botiljun vina
i da hi pusti na miru da jidu i pijedu,
a posli da ostavidu kjuč od kuće u onu tamo rapu,
jerbo njima vajo puoć u crikvu na misu.Ma Mikuli i Tuonetu zavonjalo mieso
ča se kuholo u lopižici i Mikula će Tuonetu:
- Puoj u dvuor, nojdi jedon hrebčić kojega ćemo stavit u lopižu,
kad izimo mieso, ča se kuho u lopižu .
Tuoni je u dvuoru izabro pizienti hrebčić da boje potone
i ondar su se dobro najili i napili, tumbali hrebčić u juhu
i stavili kjuč od kuće u rapu di jin je pokozala Marica.Kad su se don Tade i Marica vrotili s mise,
Marici se pod perunuon učinilo da mieso još ni dobro kuhono
pok ni zvola don Tadeta na obid.
Ma don Tade oglodni pok će Marici:
- Ča je, Mare, je se tuo mieso već iskuholo ?
- Još je tvordo!
reče Marica i naloži pinku boje.Ma don Tadetu dodijolo čekot, vaze perun
i kad je vidi hrebčić ni mogo za hip duoć sebi,
a kad se razabro, onda je išo po lovašku pušku i pokozo je Marici.

- Ova će, viruj mi, sudit onin farizejima i lupežima ako epeta duojdedu!

Sutradon još žešćo bura, a Mikula govori Tuonetu
da epeta griedu u selo.
- Jo ti nieću već tamo. Požor si mu mieso i još narugo š njin!
- Ništa se ne buoj, Tuoni!
Somo se nemuoj nasmijat kad duojdemo kod kurota!
I guluozi, a još veće žiedni, i Tuoni pristo
da epeta idedu i ćapodu kojin dobri bokun.
Kad je don Tade vidi da mu Mikula i Tuoni griedu prema kući,
izošo na sulor s puškon na gotovs.

- Mikula, ova ćete sad odvest u krajiestvo nebesko!

Na te riči Mikula klekne, zlameno se, izvadi krunicu iz žepa,
a Tuoni stoji do njega u strohu ko ćuk.

- Ča je, za milega Isukarsta, don Tade, ča von se dogodilo,
al mi nismo veliki prijateji!
- Ma ča si mi jučier Mikula opravi!
Izili ste mi mieso i još stavili hrebčić u juhu!
- Ča von dohodi napamet, šjor kurote?
Kako morete posumnjat u svoje prijateje.
Na te se Mikuline riči don Tade inkanto i promisli:
tuo su mi sigurno opravili oni susidi ča znodu
u koju rapu Marica ostavi kjuč od kuće
i don Tade epeta lipo primi Mikota i Tuoneta.
A kad su izošli iz kurotove kuće, napijeni i siti, Mikula će Tuonetu:
- Aaa, jeson ti reko da ni stroha
i da ćemo se epeta dobro najist i napit.

Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

prošti: Geomir
foto: Geomir


Manje poznate riči:

dalekih poštih = udaljenih pozicija za lov ribe
surgali = usidrili se
kurot = svećenik, pop
u spartici = u pletenoj košarici
turtu kruha = štrucu leba
peču sira = kolut sira
rapu = rupu
lopiža = glineni lonac
pizienti hrebčić = poteški komad malinovog korjena
vaze perun = uzme viljušku
Požor = prožderao
epeta idedu = opet odu
griedu = idu
ćapodu = uhvate
zlameno se = prekrsti se
inkanto = ostane zabezeknut

- 00:04 - Komentari (9) - Isprintaj - #