geomir

nedjelja, 19.08.2018.

MATE GARGURUOV

Ovo djelo je plod fikcije. svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima slučajna je.

Kliknuti na link i slušati originalni izgovor teksta
Za diferiencu od ovega našega vrimena kad je tieško gojit i školovot jedno dite
i još težje dvo, a sačuvoj bože tri, u ono vrime bilo je puno famejih i sa desetero dicie.
U molemu mistu na škoju, Mate Garguruov, ča su ga tako zvoli po ćaći Garguru,
imo je šiest braće i tri sestre. Bila je i još jedna sestra, i Matetu je ostalo u pamet
da su dohodili mišćani u kuću na žalovonje kad je ta molo sestra umorla,
a niki od njih su žalosnoj fameji govorili: „Jo von se radujen da ste dobili ondjela!“
kad bidu jin pružili ruku.

Posli puške skule znalo se ča dicu čeko, za dat jin kruh u ruke:
težoško motika, riborski krok ili puoć učit kojin zanot kod meštra u mistu.Mame su žiensku dicu učile kuhot, karpit, šit i čistit po kući, jerbo će se i one
ko i mame odat kad nariestedu i puoć u muževju kuću i za njih bi se onda reklo:
„Ćier odona, susidon nazvona“

Za mušku dicu bila su još tri nočina za duoć do bojega kruha
(ča su ga zvoli i pandeluša):
cilo fameja se mučila za iskupit pineze za pašoj i poslat mladića u Ameriku,
ili učinit mu matrikulu za navigat na kojin bruod,ili ga poslat u podoficirsku skulu u Krajievsku Mornaricu di je mogo duoć
do nojvećega čina - vodje, (kako su onda zvoli vodnika)
ma nikad ne moć duoć do oficirskih paletuških.
Somo molemu broju mladoskočićih uspilo bi jin na jedon od ova tri nočina
odlipit se od mista i puoć u svit i za njih se mislilo da ćedu puno boje živit
nego dikmoni ča su ostali u mistu.

Mate je imo sriću i bi je primjen u podoficirsku skulu.
Uči je dobro, smetala mu je vojniško disciplina,
ni bi liber ko brat mu ča je osto doma i kopo poja,
ma je puno boje od njega živi:
bila je dobra vojniško manjativa, dobi je i besplatnu monturu
koju ni bila potriba da mu mama karpi s pečicima ko kad je bi doma,
a imo je uvik i kojin dinar u žepu dok je uči.
Kad je svarši skulu i avanco u podnarednika-makinistu imo je veće piniez,
uči je regrute, i kad je dobi čin vodnika, oženi se i živi sa famejon.
I ko podoficir Mate je epeta imo sriću:
u jesen 1931 njega su izabroli u mornorsku curmu
ča je otputovola u Glasgov za dovest modierni ratni brod „Dubrovnik“.Dok su riedili bruod u Škotskoj
bili su puno boje ploćeni nego u Jugoslaviji.
Primali su lire šterline i Mate je doni bratovoj dici
igraške ča dica na škoju još nisu vidila ni čula obo njima:
moli gramofon s pločima iz kojih su se slušole inglieške pisme,
jeroplan ča je mogo letit s navijenon gomon,
gvozdeni brodić ča je mogo vozit i vartit prepelu dok mu se goma ni odvila.
Tuote je bi i fuzbal kako i štivale i mantel od gome
s kojima su dica mogla hodit po daržju, a da se ne smočidu.
Mate je bi dove i jednega pitomega moška ča su ga zvoli Skoč
i kad bi močak ču tuo ime bi bi odma dotorko i iz daleka.Kad su 1941 Hitlerova Njemaška i Musolinijeva Italija napali Krajevinu Jugoslaviju,
Krajevska Mornarica se raspala u deset don.
Mornori su se veselili, jer se govorilo da je svarši rat i da griedu doma,
ma za vodju Mateta ko i za druge podoficire i oficire bilo je tieško postat civil bez ploće.

Mate je s famejon nošo mista u ženinoj kući i ko svaka fameja na škoju
tieško je dočekola svaršietak rata. Posli rata bi je makinista na trabakule,
a žena je bila šaltuora i tako su mogli školovat dvi ćere.

U ditinstvu je Matetu bi gušt lovit tičice sa rećamima pod baketin na višć,
a kad je Mate duošo do penšijuna kupi je desietak većih i manjih kojbih
i u njima je poče gojitkanerine, gardeline, paganele, verdune i frižoline i s puno puomnje
hroni hi proson, žumoncima, saloton, minjo vodu, čisti kojbe
i stavijo jin unutra gnjizda za joja iz kojih bi se izliegli novi tići.
S vrimenon Mate je poče križat kanerine i gardeline
i gojit baštorde i radosno s puno lipih ričih govori o svojin tićima
svakemu ča bi hi duošo vidit i slušot, homo reć,
tičji konciert u njegovemu dvuoru, a na zonju svakemu bi reko:
„Znojte, i tičice imodu dušu“.Zet ni hajo za tičice i tako je dvuor Mateta Gargurovega,
posli njegove smarti, osto bez tičjih kolurih i bez veselega tičjeg pivonjo.

Autor: Dinko Matković
Autorov blog: Insulano

Prošti: Geomir
Fotografije: Geomir

Manje poznate riči:

riborski krok = naprava za potezanje mreže
odona = udana
pan-de-luša = kruh od luksuza
pineze za pašoj = novac za putnu kartu
paletuških = oznaka viših činova na ramenu
mladoskočić, dikmon = mladić
ni bi liber = nije bio slobodan
kopo poja = kopao polja
vojniško manjativa = vojnička hrana
monturu = uniformu
karpi s pečicima = krpi s krpicama
avanco = napredovao
epeta = opet
mornorsku curmu = mornarsku posadu
jeroplan = avion
fuzbal = nogometna lopta
štivale i mantel = čizme i ogrtač
po daržju = po kiši
dotorko = dotrčao
da griedu = da idu
šaltuora = krojačica
lovit tičice = lov ptica pjevica
sa rećamima = istovjetne ptičice u krletci koje svojim pjevanjem vabe slobodne ptice
pod baketin = a nalaze se pod inscenirano suho drvo
na višć = na kojem su vrhovi grančica namazani ljepilom.
Navabljene ptičice zastanu na neku granu tog drva zaljepe se i tako su ulovljene.
Kojbih = krletki
s puno puomnje = s mnogo pažnje
baštorde = križance
ni hajo = nije mario

- 10:18 - Komentari (6) - Isprintaj - #