22

nedjelja

studeni

2015

Oduzeti pravo Saboru da bez naroda donosi odlukePROMJENA
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U Ustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97. i 8/98. - pročišćeni tekst) u Glavi II. Temeljne odredbe u članku 2. stavku 4. riječi: »Hrvatski državni sabor i narod« zamjenjuju se riječima: »Hrvatski sabor ili narod«.

NN 113/00IV. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1. HRVATSKI SABOR
Članak 70.
Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nosite­lj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.
Hrvatski sabor se sastoji od Zastupničkog doma i Županijskog doma.


Članak 80.
Zastupnički dom:
– odlučuje o donoše­nju i promjeni Ustava,
– donosi zakone,
– donosi državni proračun,
– odlučuje o ratu i miru,
– donosi akte kojima izražava politiku Sabora,
– donosi Strate­giju nacionalne sigurnosti i Strate­giju obrane Republike Hrvatske,
– ostvaruje građanski nadzor nad oružanim snagama i službama sigurnosti Republike Hrvatske,
– odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
– raspisuje referendum,
– obav­lja izbore, imenova­nja i razrješe­nja, u skladu s Ustavom i zakonom,
– nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nosite­lja javnih dužnosti odgovornih Saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,
– daje amnestiju za kaznena djela,
– obav­lja druge poslove utvrđene Ustavom.


Članak 81.
Županijski dom:
– predlaže Zastupničkom domu zakone i raspisiva­nje referenduma,
– rasprav­lja i može davati miš­lje­nja o pita­njima koja su u djelo­krugu Zastupničkog doma,
– daje Zastupničkom domu prethodno miš­lje­nje u postupku donoše­nja i promjene Ustava,
– daje Zastupničkom domu prethodno miš­lje­nje u slučaje­vima iz članka 7. stavka 2. Ustava,
– obav­lja druge poslove utvrđene Ustavom.
U postupku donoše­nja zakona kojima se razrađuju Ustavom utvrđene slobode i prava čovjeka i građanina, izborni sustav, ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela, ustrojstvo i djelokrug državne uprave te ustrojstvo, djelokrug i financira­nje jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave Županijski dom ravnopravno odlučuje sa Zastupničkim domom. Zakon o kojem Županijski dom i Zastupnički dom ravnopravno odlučuju, smatra se donesenim kad je u oba doma izglasan u istovjetnom tekstu. U slučaju kad Županijski dom ne odluči o zakonu koji je izglasan u Zastupničkom domu ili kad domovi Sabora ne izglasaju zakon u istovjetnom tekstu ili ako se o tekstu zakona ne postigne suglas­nost u roku od 15 dana od dana izglasava­nja, donesen je zakon u tekstu u kojem je izglasan u Zastupničkom domu.
Ako drži da su zakonom koji je donio Zastupnički dom povrijeđena prava jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, osim zakona o kojima Županijski dom ravnopravno odlučuje sa Zastupničkim domom, Županijski dom može u roku od 8 dana od dana izglasava­nja zakona u Zastupničkom domu, uz obrazloženo miš­lje­nje, vratiti zakon na ponovno odlučiva­nje Zastupničkom domu. U tom slučaju Zastupnički dom o donoše­nju zakona odlučuje natpolovičnom većinom svih zastupnika, osim kada Zastupnički dom zakone donosi dvotrećinskom većinom.


NN 124/00
PROMJENA
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U Ustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 8/98. - pročišćeni tekst, 113/00. i 124/00. - pro­čiš­ćeni tekst) u Glavi I. IZVORIŠNE OSNOVE u stavku 1. podstavku 12. na kraju se briše točka i dodaju riječi: “na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena među­narodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991. - 1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao sa­mo­stalne i nezavisne, suverene i demokratske države.”

Članak 21.
U članku 70. stavak 2. briše se.


NN 28/01

IV. USTROJSTVO DRŽAVNE VLASTI
1. HRVATSKI SABOR
Članak 70.
Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj.

NN 41/01ISPRAVAK
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (pročišćeni tekst)
U Izvorišnim osnovama stavku 1. podstavku 12. umjesto riječi: »Državne« treba stajati riječ: »Države« a umjesto riječi: »izrađenom« treba stajati riječ: »izraženom«.
U članku 2. stavku 4. umjesto riječi: »Hrvatski sabor i narod neposredno« trebaju stajati riječi: »Hrvatski sabor ili narod neposredno«.


NN 55/01
PROMJENA

USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Ustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst i 55/01. – ispr.) u Glavi I. IZVORIŠNE OSNOVE u stavku 1. podstavku 12. briše se zadnja rečenica i dodaje podstavak 13. koji glasi:

»– u novom Ustavu Republike Hrvatske (1990.) i pobjedi hrvatskog naroda i hrvatskih branitelja u pravednom, legitimnom, obrambenom i oslobodilačkom Domovinskom ratu (1991. – 1995.) kojima je hrvatski narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao samostalne i nezavisne, suverene i demokratske države.«

U stavku 2. iza riječi: »poretka« ostatak rečenice mijenja se i glasi: »Republika Hrvatska ustanovljuje se kao nacionalna država hrvatskoga naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.«


NN 76/10ODLUKU

U POVODU OKONČANJA POSTUPKA NADZORA NAD USTAVNOŠĆU I ZAKONITOŠĆU PROVOĐENJA DRŽAVNOG REFERENDUMA ODRŽANOG 1. PROSINCA 2013., NA KOJEM JE ČLANAK 62. USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE DOPUNJEN NOVIM STAVKOM 2.

I. Ustavni sud utvrđuje:

– na temelju Odluke Hrvatskog sabora o raspisivanju državnog referenduma klasa: 014-01/13-01/03 od 8. studenoga 2013 (»Narodne novine« broj 134 od 9. studenoga 2013.), kojom je Hrvatski sabor raspisao »državni referendum u Republici Hrvatskoj radi donošenja odluke o referendumskom pitanju utemeljenom na Zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative ‘U ime obitelji’ da se promijeni Ustav Republike Hrvatske, na način da se u Ustav Republike Hrvatske unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca« (točka I. Odluke), državni referendum proveden je 1. prosinca 2013.;

– Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske objavilo je u »Narodnim novinama« broj 147 od 10. prosinca 2013. (klasa: 014-02/13-07/24, urbroj: 507/18-13-2 od 10. prosinca 2013.) da je na državnom referendumu iz alineje 1. ove točke izreke većinom glasova birača koji su pristupili referendumu donesena »odluka za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca«.

NN 05/14Tko je stvorio platformu MOST, javno promovirao "poduzetnike" koji nikad nisu primijetili i kritizirali apsolutističku vlast Sabora?
Zašto niti jedna politička stranka nije ukazala i tražila usklađivanje Ustava RH sa osnovnim načelom demokracije i vlasti naroda koje USTAV RH u članku 1 uspostavlja?

II. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Republika Hrvatska jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država.
U Republici Hrvatskoj vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i
ravnopravnih državljana.
Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1840

Tko (i zašto) hrvatski narod drži u pokornosti, koristeći njegovo pravo na političku vlast (protiv samoga naroda)?
Zašto su referendumima o obitelji i izbornom zakonu htjeli izbjeći referendum o Ustavnoj odredbi neovisnosti Sabora o narodnoj volji?
Tko je i zašto stvorio parlamentarni sustav s karakteristikama četverogodišnjeg apsolutizma?


Potčinjavanje Sabora volji naroda izmjenom članka 2. Ustava RH

"Hrvatski sabor ili narod neposredno, samostalno, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuje:
– o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj;
– o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;
– o udruživanju u saveze s drugim državama."

trebao bi glasiti

"Hrvatski sabor i narod, u skladu s Ustavom i zakonom, odlučuju:
– o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj;
– o očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva i korištenju njime;
– o udruživanju u saveze s drugim državama."


O Ulozi (posebnoj) županija (koja nikad nije zaživjela, a sad i županije žele ukinuti)
"Umjesto Županijskoga doma, promjenama Ustava osigurat će se pravo utjecaja jedinica lokalne samouprave na rad Hrvatskoga sabora u pitanjima važnim za njihovo djelovanje. Šestorka smatra da jedinice lokalne samouprave imaju pravo iznijeti svoje mišljenje i predstaviti ga Saboru. Ako više od trećine županijskih skupština bude nezadovoljno nekim predloženim zakonom, o njemu će se morati ponovo odlučivati u Hrvatskom saboru u roku od 15 dana.

Dakle, naglasio je Račan, ono pravo koje je dosad imao Županijski dom, sada se originalno daje lokalnoj samoupravi. Time je sačuvan bit instituta, odnosno utjecaj lokalne samouprave na rad Sabora."

Šestorka: Ukida se Županijski dom Ivanišević: Politički štetna odluka Subota, 24. 2. 2001. http://www.monitor.hr/
Jesu li stvarajući nedemokratske uvjete pristupu EU stvorili monstruma koji nas uništava? Jesmo li politički nepismeni i samovolju Sabora ne obustavljamo, nego se političkim makinacijama puštamo upravljati šaci političkih diletanata (koji su otuđili svu političku moć koja pripada narodu).
HDZ je (jer po kuloarima kruže priče kako svevolja političkih stranaka i Sabora završava izvlaštenjem od novčanih sredstava, pa je privreda zamrla u takvoj samovolji (policijsko-poreznih monopolističkih trabanata postsocijalističkog komunističko-partijskoga terora)) izgubio uvjerljivost hrvatske narodne stranke/pokreta.
Jer nije niti za Sanaderove ere, niti za Karamarkova (stranačkog) mandata spomenuo jednodomni sabor koji ne polaže račune narodu kao uzrok nepovjerenja u političke elite (koje očigledno teže prigrabiti svu vlast, i materijalna dobra).
Nisu zaustavili stvaranje četverogodišnjeg apsolutizma (koje su komunjare stvorile, a preko MOSTA nastoje zadržati taj sustav protivno interesima i pravu hrvatskog naroda). (Ionako od Tuđmana nisu obranili niti jednu hrvatsku vrijednost, još manje uspostavili ...)
Diktatura (kretena). (Nakon četiri godine apsolutističke vladavine bore se slijedeći mandat mnogo lakše, jer su izborni sustav, pravosudni sustav, gospodarski sustav podredili vlastitim ciljevima).
Vrijeme je za nove političke snage. Referendumom razvlastiti sve koji su promatrali i sudjelovali u nametanju nedemokratskog sustava zbog kojeg se ne osjećam ponosno. Diktatura (idiota).
Lustrirati (idiote; komunisti su shvatili da od komunizma nema kruha ...).

Farsa s MOST-om, Pokretom za obitelj, Orahom i ostalim (poturicama) reformatorskih težnji je obmana hrvatskog naroda. Vrijeme je za otvoreni obračun s takvom politikom.Oznake: ustav, promjene, Zastupnički dom, Županijski dom, Apsolutizam, lustracija