O NAMA
Image and video hosting by TinyPic
Ovaj blog piše o aktualnostima Neretve i cilj mu je podizanje informiranosti građana o životno važnim temama za Neretvu.
Mjesto Matijevići su naselje u Općini Kula Norinska u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, staro najmanje 170 godina. Naše selo i naša općina su davali mnoge poznate osobe koje se pamte i pamtit će ih Neretva, ali i Hrvatska. Iz našeg sela je pok. župan Dubrovačko-neretvanske županije Ivan Šprlje, dok korijeni Predsjednika Sabora Luke Bebića (njegova majka) kao i mnogih drugih gospodarstvenika i intelektualaca, sežu iz našeg sela. Blog je namjenjen svima koji žele znati aktualnosti Neretve i našeg mjesta.

MATIJEVIĆI I NERETVA

16.03.2015., ponedjeljak

POČELA PRODAJA ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI NOVA SELA

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) i članka 44. Statuta Općine Kula Norinska («Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije» broj 06/136) i Zaključka Općinskog vijeća od 17. prosinca 2014. godine Općina Kula Norinska 16.03.2015. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta


I. Javnim natječajem prodaje se zemljište u vlasništvu Općine Kula Norinska, smješteno na području Poslovne zone Nova Sela, k.o. Borovci i to:

parcela br. 1 – 6.304 m2 - parcela br. 2 – 6.398 m2
parcela br. 3 – 4.780 m2 - parcela br. 4 – 4.814 m2
parcela br. 5 – 4.076 m2 - parcela br. 6 – 4.878 m2
parcela br. 7 – 4.912 m2 - parcela br. 8 – 4.947 m2
parcela br. 9 – 4.757 m2 - parcela br. 10 – 4.796 m2
parcela br. 11 – 5.046 m2 - parcela br. 12 – 4.273 m2
parcela br. 13 – 3.913 m2 - parcela br. 14 – 4.345 m2
parcela br. 15 – 5.107 m2 - parcela br. 16 – 5.167 m2
parcela br. 17 – 4.332 m2 - parcela br. 18 – 4.045 m2
parcela br. 19 – 4.065 m2 - parcela br. 20 – 4.085 m2
parcela br. 21 – 4.894 m2 - parcela br. 22 – 3.049 m2
parcela br. 23 – 2.561 m2 - parcela br. 24 – 2.801 m2
parcela br. 25 – 2.879 m2 - parcela br. 26 – 6.121 m2
parcela br. 27 – 4.126 m2 - parcela br. 28 – 4.118 m2
parcela br. 29 – 7.424 m2 - parcela br. 30 – 4.748 m2
parcela br. 31 – 4.762 m2 - parcela br. 32 – 3.660 m2
parcela br. 33 – 3.678 m2 - parcela br. 34 - 3.404 m2
parcela br. 35 – 3.244 m2 - parcela br. 36 – 4.805 m2
parcela br. 37 – 5.244 m2 - parcela br. 38 – 6.977 m2
parcela br. 39 – 5.915 m2 - parcela br. 40 – 3.870 m2
parcela br. 41 – 3.710 m2 - parcela br. 42 – 3.678 m2
parcela br. 43 – 4.763 m2 - parcela br. 44 – 4.570 m2
parcela br. 45 – 7.247 m2 - parcela br. 46 – 4.118 m2
parcela br. 47 – 4.148 m2 - parcela br. 48 – 6.133 m2
parcela br. 49 – 4.699 m2 - parcela br. 50 – 6.784 m2
parcela br. 51 – 7.772 m2 - parcela br. 52 – 7.250 m2
parcela br. 53 – 4.572 m2 - parcela br. 54 – 4.767 m2
parcela br. 55 – 3.947 m2 - parcela br. 56 – 4.731 m2
parcela br. 57 – 4.750 m2 - parcela br. 58 – 7.429 m2
parcela br. 59 – 7.735 m2 - parcela br. 60 – 3.227 m2
parcela br. 61 – 8.864 m2 - parcela br. 62 – 20.000 m2
parcela br. 63 – 8.163 m2 - parcela br. 64 – 7.906 m2
parcela br. 65 – 5.408 m2 - parcela br. 66 – 20.021 m2
parcela br. 67 - 17.550 m2 - parcela br. 68 – 13.380 m2
parcela br. 69 – 9.550 m2 - parcela br. 70 – 12.250 m2
parcela br. 71 – 13.340 m2 - parcela br. 72 – 13.770 m2
parcela br. 73 – 14.190 m2 - parcela br. 74 – 15.800 m2
parcela br. 75 – 16.880 m2

po početnim cijenama po m2:

za fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Kula Norinska i pravne osobe registrirane na području općine Kula Norinska:
proizvodnja i skladištenje: 38,00 kn/m2
proizvodnja*, građevinarstvo, trgovina, usluge i ostalo: 53,00 kn/m2
za ostale fizičke i pravne osobe:
proizvodnja i skladištenje: 76,00 kn/m2
proizvodnja*, građevinarstvo, trgovina, usluge i ostalo: 110,00 kn/m2

* proizvodnja od C19 – C25 po NKD 2007

Zemljište iz prethodnog stavka prodaje se u cijelosti ili u dijelu prema potrebama kupca (investitora), s time da će se u tom slučaju stvarna površina zemljišta utvrditi parcelacijom zemljišta koju provodi kupac na temelju pravomoćne lokacijske dozvole.
Grafički prikaz sa navedenim oznakama nekretnina, sastavni je dio javnog natječaja.

II. Predmetne nekretnine prodaju se u neuređenom prirodnom stanju bez izgrađene infrastrukture.

III. Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

IV. Stjecatelj nekretnine mora započeti sa izgradnjom građevine na kupljenoj nekretnini u roku od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji, a s obavljanjem djelatnosti u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

V. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 5.000,00 kuna koja se uplaćuje na žiro račun Općine Kula Norinska HR56 2390 0011 8219 0000 5, poziv na broj 68 7706- OIB. Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen uz ponudu, u protivnom će se ponuda odbaciti.
Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditelj koji uspije u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, time da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuđač naknadno odustane od zaključenja ugovora u propisanom roku ili ukoliko se ugovor o kupoprodaji raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene.

VI. Ponuda mora sadržavati:

osnovne podatke o ponuditelju:

za fizičke osobe: ime, prezime, OIB, adresu, rješenje o upisu u obrtni registar (preslika obrtnice)
za pravne osobe: naziv, OIB, sjedište i rješenje o upisu u sudski registar ne stariji od 30 dana,

ponuđeni kupoprodajni iznos za metar kvadratni (m2) zemljišta za koje se dostavlja ponuda,
dokaz o uplaćenoj jamčevini, te broj računa ponuditelja za slučaj povrata jamčevine,
dokaz o bonitetu odnosno solventnosti pravnog subjekta (BON-1 i BON-2),
pravne osobe uz ponudu dostavljaju kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj, djelatnost koju će obavljati u zoni, oznaku čestice za koju se natječe s naznačenom površinom zemljišta koju kupuje, procjenu potrebne električne snage, planirana ulaganja, planirani broj novozaposlenih radnika, izvori financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos ponuđene cijene.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.
Ukoliko se ne može ustanoviti najpovoljnija ponuda na način propisan u prethodnom stavku , između ponuditelja koji su dali iste ponude prednost se daje onoj koja je prema redoslijedu prispijeća stigla ranije.

VII. Postupak natječaja provesti će stručno povjerenstvo za provedbu natječaja.
Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za svaku pojedinu nekretninu, o neprihvaćanju pojedine odnosno svih ponuda bez navođenja posebnog razloga

VIII. Kupoprodajna cijena, umanjena za iznos uplaćene jamčevine, plaća se u roku 15 dana po potpisu Kupoprodajnog ugovora ili u obrocima na najdulji rok do 2 godine. U slučaju zakašnjenja u plaćanju ugovorene cijene, kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti zakonsku zateznu kamatu za vrijeme zakašnjenja odnosno od dana dospijeća do dana plaćanja. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 (devedeset) dana od isteka roka, općina može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati plaćenu jamčevinu.

IX. Porez na promet nekretnina plaća kupac.
Stjecatelj nekretnine snosi i sve troškove i izdatke vezane uz sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine, te troškove zemljišnoknjižne i katastarske provedbe na ime stjecatelja..
Tabularna isprava za upis vlasništva u zemljišnim knjigama na kupljenoj nekretnini kupcu će se izdati nakon što isplati kupoprodajnu cijenu u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata), nakon čega će se kupcu kupljena nekretnina predati u samostalan i neposredan samoposjed i uživanje.

X. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Kula Norinska, Rujnička 1, 20341 Kula Norinska, a šalju se poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom “ Prodaja zemljišta u poslovnoj zoni Nova Sela“ Općina Kula Norinska , Rujnička l , 20341 Kula Norinska – “ZA NATJEČAJ – NE OTVARATI”, najkasnije do 13. travnja 2015. godine do 11,00 sati.
Nepravovremene (ponude izvan roka) i nepotpune ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude Povjerenstvo će odbaciti.
Općina Kula Norinska zadržava pravo da ne izabere nijednu ponudu.

Natječaj će biti objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, službenim stranicama općine Kula Norinska, te na stranici http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu, usmeno, na telefon 020/693-349.


Načelnik općine Kula Norinska
Nikola Krstičević, mag.oec.


KLASA: 944-01/15-01/01
URBROJ: 2148/02-15-1
Kula Norinska, 16. ožujka 2015.

Image and video hosting by TinyPic

Grafički prikaz u boljoj rezoluciji možete vidjeti na stranici http://www.zona-novasela.hr/natjecaji.html.

- 20:17 - Komentari (8) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< ožujak, 2015 >
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Studeni 2015 (2)
Rujan 2015 (3)
Kolovoz 2015 (3)
Srpanj 2015 (8)
Lipanj 2015 (2)
Svibanj 2015 (7)
Travanj 2015 (3)
Ožujak 2015 (1)
Veljača 2015 (4)
Siječanj 2015 (6)
Prosinac 2014 (9)
Studeni 2014 (2)
Listopad 2014 (2)
Rujan 2014 (7)
Kolovoz 2014 (10)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (2)
Svibanj 2014 (4)
Travanj 2014 (5)
Ožujak 2014 (3)
Veljača 2014 (6)
Siječanj 2014 (3)
Prosinac 2013 (9)
Studeni 2013 (3)
Listopad 2013 (3)
Rujan 2013 (3)
Kolovoz 2013 (7)
Srpanj 2013 (8)
Lipanj 2013 (8)
Svibanj 2013 (12)
Travanj 2013 (16)
Ožujak 2013 (11)
Veljača 2013 (6)
Siječanj 2013 (12)
Prosinac 2012 (11)
Studeni 2012 (6)
Listopad 2012 (13)
Rujan 2012 (6)
Kolovoz 2012 (11)
Srpanj 2012 (10)
Lipanj 2012 (6)
Svibanj 2012 (5)
Travanj 2012 (10)
Ožujak 2012 (3)
Veljača 2012 (10)
Siječanj 2012 (10)
Prosinac 2011 (8)
Studeni 2011 (10)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

GLAS NARODA!
Pratite naš Facebook profil gdje možete vidjeti i preuzeti zanimljive fotografije Neretve

Vikalica je ukinuta zbog neprimjerene komunikacije i vrijeđanja. Smisao slobode govora nije mogućnost neodgovornog iznošenja neistina ili vrijeđanje.

KONTAKT
norinmatijevici@yahoo.combrojac poseta
jeftin web hosting