subota, 30.10.2010.

VRSTE CRTEŽA PREMA NAČINU IZRADE 7.R. TEMA 2.1.

1. Opiši tehničku dokumentaciju

Tehnička dokmentacija je skup dokumenata pomoću kojih se proizvode tehničke tvorevine. Sadrži precizne podatke o izgledu i građi, podatke o upotrebljenim materijalima, tehnološkom postupku izrade, puštanju u pogon, upotrebi i održavanju tehničke tvorevine. Sastoji se od tehničkog opisa, tablica, dijagrama i tehničkih crteža, kao najvažnijih.
2. Opiši tehnički crtež

Tehnički crtež na razumljiv način prikazuje tehničke tvorevine (tijela, predmete, izradke, građevine i sustave). Nastaje primjenom nacrtne geometrije te normi i pravila tehničkog crtanja. Važnije norme su formati papira, vrste crta, kotiranje, pravokutno projiciranje, mjerila i simboli.

3.. Kao razlikujemo tehničke crteže?

Tehničke crteže razlikujemu prema načinu izrade, načinu prikazivanja i namjeni.

4. Navedi tehničke crteže prema načinu izrade

Prema na činu izrade tehničke crteže dijelimo na skicu, original, kopiju i shemu.

5. Opiši skicu

Skica je crtež koji nastaja prostoručnim crtanjem, a crta se prvi. Skiciranje je vještina koja se usvaja vježbanjem, a zahtjeva znanje o prostornome i pravokutnom projiciranju, kotiranju i normama tehničkog crtanja. Prilikom skiciranja važno je zadovoljiti oblik i omjer prirodnih dimenzija (proporcionalnost).

6. Opiši original

Original je tehnički crtež koji može biti izrađen ručnim crtanjem ili na računalu. Ručno crtanje radi se na papiru, a crta se olovkom uz pomoć pribora za tehničko crtanje. Nakon toga nacrt se precrtava na prozirnom papiru (paus-papir) sa tuš-perima (rapidografi). Crtanje pomoću računala Computer Aided Design (CAD) danas je postala norma u tehnici. U 2D crtanju rabe se programi AutoCad i CorelDRAW, A u 3D najčešće INVENTOR i CATIA. Tvrtka Siemens posjeduje napredni softverski paket PLM. Sastavni dio paketa SOLID EDGE namjenjen za 2D crtanje dostupan je besplatno. Programi posjeduju bazu simbola, mogu sami predložiti optimizirana povezivanja simbola i rasporede za rezanje pozicija pomoću lasera, vodenog mlaza ili plazme. 3D programi automatski izlistavaju 2D crteže pozicija, a mogu provjeriti naprezanja i pustiti tehničku tvorevinu u virtualni rad. Učitavanjem tehničke dokumentacije izrađene u naprednim programima u memoriju CNC alatnih strojeva vrši se priprema za automatsku proizvodnju Computer Aided Manufacturing (CAM). Nacrti se pohranjuju u memoriji računala ili na CD-u, a mogu se dostavljti putem elektroničke pošte. Prije ispisa odabire se prikladno mjerilo i ispisuje na pisaču.

7. Kopija (preslik orginalnog crteža) nastaje uporabom stroja za preslikavanje ili fotokopiranje.

8. Opiši shemu

Shema je pojednostavljeni crtež pomoću kojeg primjenom normiranih simbola i oznaka jasno prikazujemo složene tehničke sustave. Najčešće se rabe elektronske, električne, hidraulične, plinske i vodovodne sheme. Shemom nadalje može biti prikazan plan grada, plan podzemne željeznice, plan evakuacije itd.

9. Navedi i opiši tehničke crteže prema načinu prikazivanja

Prema načinu prikazivanja razlikujemo prostornu projekciju i pravokutne projekcije (nacrt tlocrt i bokocrt).

10. Navedi tehničke crteže prema namjeni

Prema namjeni tehničke crteže dijelimo na sastavne, radioničke, ponudbene, situacijske, itd.

11. Opiši radionički i sastavni crtež

Radionički crtež prikazuje dijelove složenog proizvoda (pozicije) u dovoljnom broju pravokutnih projekcija i prema njemu izrađujemo predmet ili izradak. Sastavni crtež prikazuje cijeli proizvod ili pojedine sklopove, način sastavljanja složenog proizvoda ili položaj građevine u nekom prostoru.

12. Povijest tehničkog crteža *****+

Prvi poznati tehnički crtež potječe iz grada-države Lagasha (južna Mezopotamija), a približna mu je starost 4150 godina. Crtež prikazuje tlocrt vanjskih zidova grandioznog hrama Eninnu. Nacrt je urezan na kamenoj ploči koja je sastavni dio kipa kralja Gudee. Ovdje je Gudea prikazan u ulozi arhitekta hrama. Pronađeno je 11 kipova kralja Gudee, dva informacijska cilindra od terakote i oko 30000 glinenih pločica sa dragocjenim podacima iz tog doba kad je u Lagashu bilo relativno mirno razdoblje i intenzivna graditeljska aktivnost. Gudea opisuje da je viziju i nalog o gradnji hrama dobio u tri sna u komunikaciji sa bogovoma. Tlocrt hrama je kako navodi Gudea božansko djelo nastalo za vrijeme sna ispisano božanskom olovkom na poludragom kamenu lapis lazuli, koje je nakon buđenja materijalizirano na ploči. Većina kipova, uključujući i ovaj sa tlocrtom hrama, te informacijskim cilindrima pohranjena je u muzeju u Luvru.
Velike piramide u Egiptu starije su oko 400 godina od ovog hrama. Realno je pretpostaviti da su za izgradnju napravljeni crteži na papirusu. Video simulacije gradnje piramida, američkog porijekla, koje se mogu vidjeti na Internetu sugeriraju postojanje takvih nacrta, a također korištenje naprednog pribora za tehničko crtanje.

- 12:20 - Komentari (4) - Isprintaj - #

SIMBOLI I KOTIRANJE U GRADITELJSTVU 6.R. TEMA 1.2.

1. Što je graditeljstvo?

Graditeljstvo je važna gospodarska i društvena djelatnost koja se bavi problemima prostornog planiranja, projektiranja, građenja i održavanja objekata.

2. Kako se dijeli graditeljstvo?

Graditeljstvo se dijeli na visokogradnju i niskogradnju, a gradnju objekata u vodi nazivamo hidrogradnjom.

3. Navedi koje građevine izvodi visokogradnja

Visokogradnja gradi građevine koje su većim dijelom iznad razine tla, poput kuća, stambenih zgrada, nebodera, tornjeva i silosa.

4. Navedi koje se građevine grade u sklopu niskogradnje

Niskogradnja se bavi izgradnjom građevina u razini tla ili ispod njega, poput cesta, željezničkih pruga, tunela, kanala, nasipa itd.

5. Čime se bavi hidrogradnja?

To su objekti u vodi, poput brana, kanala, pristaništa i sl.

6. Opiši projektnu dokumentaciju

To je dokumentacija koja se izrađuje prije gradnje a sadrži sve potrebne informacije o gradnji i tehničke crteže.

7. Navedi vrste tehničkih crteža i opiši

Tehnički crteži su važan dio projektne dokumentacije. Oni precizno predočuju oblik i dimenzije buduće građevine, te njezin položaj o okolini, a dijele se na tlocrte, poglede, vertikalne presjeke i situacijske crteže.

7.1. Tlocrt je jedna od najvažnijih pravokutnih projekcija u graditeljstvu. Svaki kat presjecamo u razini prozora i vrata i crtamo u pogledu odozgo. Na njemu se vidi raspored prostorija, a pomoću simbola se prikazuju vrata, prozori i ugrađena oprema.
7.2. Poglede crtamo za sve strane objekta. Na njma se vidi vanjski izgled objekta, a navedena je i orjentacija prema stranama svijeta.
7.3. Vertikalni presjek pokazuje raspored katova te njihovu udaljenost od kote 0,00. Zatim tu su vidljiva stubišta, liftovi, te instalacije, struje, vode, plina i telefona.
7.4. Situacijski crtež je tlocrt koji prikazuje položaj građevine u odnosu prema njezinoj okolici.

8. Opiši posebnosti kotiranja u graditeljstvu

a) Pomoćna kotna crta je odmaknuta od predmeta
b) Kote završavaju kratim kosim debelim crtama nagnutim desno
c) Broj se ispisuje okomito olovkom srednje tvrdoće HB i označava centimetre

- 12:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

IZRADA SPOJEVA ELEKTRIČNIH VODIČA 8.R. TEMA 2.3.

1. Opiši vodiče električne struje

Služe za povezivanje izvora električne struje (elektrane, baterije i akumulatore) sa trošilima. Vodiči dobro provode električnu struju, a najčešće se koriste kovine bakar, aluminij i srebro. Ako je više vodiča spojeno u jedan kabel moraju biti izolirani. Najčešće se izoliraju raznobojnim plastičnim materijalima radi raspoznavanja. Pored plastike za izoliranje se koriste guma porculan i staklo.

2. Zašto metali dobro provode električnu struju?

Atomi metala odbacuju valentne elektrone u međuatomski prostor i stupaju u kristalnu rešetku metala. Ti slobodni elektroni nisu potpuno slobodni nego se kreću po odrđenim zakonima i na tome se temelji povezanost u metalnu kristalnu rešetku, dobra električna i toplinska vodljivost i metalni sjaj.

3. Opiši spajanje elekteičnih vodiča

Vodiče ponekad moramo spajati najčešće radi grananja prema trošilima.
Prilikom izrade spoja potrebno je skinuti izolaciju, Zatim neizolirane dijelove spojiti jednim od načina, te zaštititi izolacijskom trakom.

4. Opiši spajanje zapletanjem

Izolacija se ukloni kliještima za skidanje izolacije ili nožićem. Zapletanje se može izvesti sukanjem vodiča ili savijanjem jednog vodiča oko drugog. Nakon toga spoj se izolira izolacijskom trakom. Nedostatak ovog načina je teško rastavljanje i mogućnost prodiranja vlage.

5. Opiši rastavljive spojeve

Ovi spojevi se koriste kad je potrebno često rastavljanje.

5.1. Spajanje lusterklemama se izvodi tako da se nakon skidanja izolacije vodič gurne u ležite i pritegne vijak.
5.2. Kod spojnice sa oprugom dovoljno je utaknuti neizolirani vodič u spojnicu.
Spojnica ima mogućnost grananja više vodiča prema trošilima. Mana spojnice je relativno slab spoj pa se ne može koristiti pri većim opterećenjima.

6. Opiši spajanje lemljenjm

To je najčvršći i najstabilniji način spajanja. Lem je legura olova i kositra sa niskim talištem. Potrebno je ukloniti izolaciju, očistiti topiteljem, zagrijati električnom lemilicom i nanijeti lem. Svijetla površina lema znak je da je lemljenje kvalitetno naprevljeno. Završna operacija je izoliranje izolacijskom trakom.

7. Opiši spojnicu za podzemno spajanje

Kod ove spojnice pridaje se velika pažnja čvrstoći spoja te izoliranju kako međufazno tako i prema okolini. Spojevi se numeriraju i označuju trakom crvene boje koja nas prilikom kopanja upozorava na opasnost.

- 12:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 17.10.2010.

CRTANJE PLAŠTEVA GEOMETRIJSKIH TIJELA I KOTIRANJE 5.R. TEMA 3.2.

1. Opiši razliku između skiciranja i tehničkog crtanja

Skicu crtamo prostoručno poštivajući proporcionalnost koliko je moguće, a tehnički crtež priborom u mjerilu.

2. Što je mjerilo?

Mjerilo (mjerilo crtanja) je omjer tehničke tvorevine (predmeta) na crtežu i njegove stvarne veličine.

3. Opiši vrste mjerila

3.1. Umanjeno mjerilo označava da je predmet na crtežu manji od svoje stvarne veličine npr. M 1:2, M 1:5, M 1: 10, M 1: 100, itd.
3.2. Uvećano mjerilo označava da je predmet na crtežu veći od svoje stvarne veličine npr. M 2:1, M 5:1, M 10:1, M 100:1, itd.
3.3. Mjerilo 1:1 označava da je predmet na crtežu u stvarnoj veličini i upotrebljava se kad god je to moguće.

4. Ako je mjerilo umanjeno ili uvećano da li je i brojčani iznos (kotni broj) također umanjen ili uvećan?

Ne, kotni broj uvijek pokazuje prirodnu veličinu.

5. Opiši postupak kotiranja

Kotiranje je unošenje mjera na tehničkom crtežu, a kotira se duljina brida , polumjer kružnice uz dodatak R prije kotnog broja, položaj središta kružnice, itd

6. Navedi razliku kotiranja u strojarstvu i graditeljstu

U strojarstvu brojevi izražavaju veličinu u milimetrima, a u graditeljstvu u centimetrima. Mjernica u strojarstvu završava strelicama, a u graditeljstvu kratkim kosim crticama.

7. Navedi slijed kotiranja

Prvo povlačimo punom uskom crtom pomoćne mjerne crte dužine 6mm. Mjernica se polači istom crtom 5mm od predmeta i završava strelicama. Broj upisujemo 1mm iznad mjernice tehničkim pismom olovkom srednje tvrdoće.

8. Kako crtamo plašt geometrijskog tijela?

Plašt je dio ravnine čiji oblik tvore plohe geometrijskog tijela položene na tu ravninu. Bridove crtamo punom širokom crtom, a linije savijanja isprekidanom.

- 19:33 - Komentari (0) - Isprintaj - #

MJERILA I VRSTE CRTEŽA PREMA NAMJENI 6.R. TEMA 1.1.

1. Objasni kad smo upućeni da tehničke tvorevine, a i druge nacrte crtamo umanjeno ili uvećano.

a) U tehničkom okružju moramo crtati umanjeno brodove, mostove, te nacrte zgrada i trgova u graditeljstvu, a uvećano nacrte u finoj mehanici i tehnologiji integriranih sklopova.
b) U prirodnom okružju umanjeno crtamo nacrte zemljovida, a uvećano nacrte u mikrobiologiji.

2. Što je mjerilo?

Mjerilo (mjerlo crtanja) je omjer tehničke tvorevine (predmeta) na crtežu i njegove stvarne veličine.

3. Opiši vrste mjerila

3.1. Umanjeno mjerilo označava da je predmet na crtežu manji od svoje stvarne veličine npr. M 1:2, M 1:5, M 1:10, M 1:100, itd.
3.2. Uvećano mjerilo označava da je predmet na crtežu veći od svoje stvarne veličine npr. M 2:1, M 5:1, M 10:1, M100:1, itd.
3.3. Mjerilo 1:1 označava da je predmet na crtežu u stvarnoj veličini i upotrebljava se kad god je to moguće.

4. Ako je mjerilo umanjeno ili uvećano da li je i brojčani iznos (kotni broj) također umanjen ili uvećan?

Ne, kotni broj uvijek pokazuje prirodnu veličinu.

4. Navedi vrste tehničkog crteža

Tehnički crtež mora biti jasan i usklađen prema međunarodnim normama, a prema namjeni postoje:

a) Sastavni(montažni, sklopni) crtež
b) Radionički crtež(izvedbeni, detaljni)
c) Ponudbeni crtež
d) Situacijski crtež
Tehnički crtež također može biti izrađen u obliku dijagrama, sheme i instalacijskog crteža.

5. Opiši sastavni crtež

Crtamo ga u prostornoj projekciji . Na njemu zasebne dijelove označavamo brojevima (pozicije) i prikazjemo kako su sastavljeni u cjelinu a možemo označiti i glavne mjere. Crtanje pomoću računala (npr programi INVENTOR I CATIA) omogućuje da se nakon nacrtanog sastavnog crteža u prostornoj projekciji automatski izlistaju kotirani radionički crteži u najprikladnijem mjerilu. Također je moguće provjeriti da li opterećenje prelazi dopušteno i pustiti tehničku tvorevinu u virtualni pogon.

6. Opiši radionički crtež

Crtamo ga u obliku pravokutnih projekcija (nacrt, tlocrt i bokocrt ali samo dovoljan broj). Ako je moguće crtamo ga u mjerilu 1:1 i na njemu je precizno prikazan i kotiran svaki zasebni dio budućeg proizvoda (pozicija). Na dnu crteža smeštena je sastavnica. Sastavnica u obliku tablice daje informacije o materijalima pozicija, mjerilu, autoru i tvrtki.

7. Opiši ponudbeni crtež

Ponudbeni crtež prikazuje idejno rješenje budućeg proizvoda, a prilaže se uz pismenu ponudu na natječaj za njegovu izradu. Izrađuje se u obliku skice ili tehničlog crteža. Cilj mu je pobuditi intetes investitora pa se obično izrađuje u boji i uljepšava umjetničkim detaljima.

8. Opiši situacijski crtež

Situacijski crtež prikazuje položaj objekta koji se projektira u odnosu na susjedne građevine-


- 19:32 - Komentari (1) - Isprintaj - #

utorak, 12.10.2010.

IZRADA SHEME JEDNOSTAVNOG ELEKTRONIČKOG SKLOPA 8.R. TEMA 1.1.

1.Opiši elektroniku

Elektronika je dio elektrotehnike koja je se počela naglo razvijati početkom 20. stoljeća isprva otkrićem elektronskih cijevi, a zatim poluvodičkih materijala, a koristi istosmjernu struju male jakosti i napona DC. U njenom području proizvode se individualni i integrirani elektronički elementi koji se ugrađuju u informatičku opremu, radio i tv prijemnike, radare, lasere, mobitele, navigacijske uređaje, itd.

2. Navedi što su elektronički simboli

Elektronički simboli su međunarodno dogovoreni i normirani znakovi kojima se pojednostavljeno označuju elektronički elementi.

3. Što je elektronički sklop?

Elektronički sklop je tehnička tvorevina nastala međusobnim povezivanjem više elektroničkih elemenata u jedinstvenu cjelinu.

4. Navedi vrste shema koje koristimo u elektronici.

U elektronici koristimo elektroničku, montažnu i blok shemu.

5. Opiši elektroničku shemu.

Elektronička shema daje detaljan način spajanja elektroničkih elemenata u elektroničkom sklopu, a crta se simbolima.
Danas se elektroničke sheme crtaju uglavnom pomoću računala, za što postoje brojni napredni programi. Iz baza simbola odabiru se elektronički elementi, raspoređuju na odgovarajuće pozicije, povezuju i pridružuju im se traženi parametri. Zatim je moguće pokrenuti aplikaciju za otkrivanje eventualnih pogrešaka i otkloniti ih. Nakon toga su na raspolaganju brojne analize strujnih krugova po želji i sa dijagramskim prikazom parametara.

6. Opiši montažnu shemu.

Montažna shema se crta u mjerilu i daje točan raspored elektroničkih elemenata. I ova se shema danas uglavnom izrađuje računalom. Napredni programi, nakon izrade elektroničke sheme, nude mogućnoct izrade i montažne sheme, tiskane pločice, te pridruživanje elektroničkih elemenata u 3D načinu. Nadalje moguć je pogled na elektronički sklop iz svih pozicija i virtualno puštanje u rad.

7. Opiši blok shemu.

Blok shemu koristimo za pojednostavljeni prikaz složene tvorevine, koja ima više elektroničkih sklopova, a pokazuju njhovu međusobnu pvezanost.

8. Izrade sheme u elektrotehnici.

U elektrotehnici koristimo izmjeničnu struju velike jakosti i napona AC. Po potrebi izmjenična struja se može ispravljačima pretvoriti u istosmjernu za pogon šinskih vozila, elektrolize i zavarivanja. Za izradu se koriste međunarodni elektrotehnički simboli. Sheme mogu biti jednopolne i višepolne.

9. Opiši jednopolnu elektrotehničku shemu.

Kod ovog načina prikazivanja električni elementi su povezani jednom crtom. Na svakom dijelu strujnog kruga ucrtava se onoliko kratkih kosih crta koliko u njemu ima vodiča.

10. Opiši višepolnu elektrotehničku shemu. (shema spajanja)

Kod ovog načina crtaju se svi električni vodiči. Fazni vodiči imaju oznake L1, L2 i L3 i u naravi se nalaze pod naponom.
Nulti vod ima oznako N, a u naravi nije pod naponom. Vod za uzemljenje ima oznaku Pe, a u naravi također nije pod naponom.

11. Opiši elektro projektiranje pomoću računala

a) Programi za elektro projektiranje imaju bazu simbola i samo ih je potrebno postaviti na odgovarajuće pozicije.
b) Renomirani proizvođači električnih sklopova isporučuju njihove sheme u elektronskom obliku pa ih je potrebno samo postaviti na odgovarajuću poziciju u shemu složenog uređaja.
c) Moguća je provjera virtualnim puštanjem u pogon.
d) Nakon završetka shema se ispisuje na pisaču, a kopije su iste kvalitete kao i orginal
e) Olakšane su eventualne preinake sheme.
f) Moguća je brza dostava preko Interneta.

12. Povijest elektroničkih programa. *****+

Na sveučilištu Berkeley u Kaliforniji predstavljen je 1960. god. program RAKA za analizu nelinearnih elektroničkih strujnih krugova. Daljim razvojem predstavljeni su 1973. SPICE 1, 1975. SPICE 2. 1983. SPICE 3. Programi se zatim stavljaju na raspolaganje za korištenje pa su nastale brojne komercijalne verzije HSPICE, PSPICE, XSPICE, TISPICE, LTSPICE...
Krajem dvadesetog stoljeća nastali su i drugi programi, tako da danas postoji mnogo naprednih programa, od kojih su neki slobodni.
- 20:23 - Komentari (2) - Isprintaj - #

TEHNIKA, TEHNOLOGIJA, TEHNOLOŠKI I RADNI PROCES - 7.R. TEMA 1.1.

Tehnika obuhvaća tehničke tvorevine, načine i postupke njihove izrade i sve intelektualne aktivnosti s tim u vezi. Tako je uključena i tehnička kultura koja čini bitan nacionalni resurs i generator procesa koji povećavaju međunarodnu konkurentnost. Razvija se uz čovjeka oduvijek, a otkrićem kopalja iz Schoeninga, čija je starost procjenjena na 400 000 godina, očito će neke povijesne spoznaje biti potrebno revidirati.

1. Što je tehnika?

To su tehničke tvorevine, odnosno materijalni dio tehničkog okružja.

2. Što znači kada kažemo da su tehničke tvorevine ujedno i sredstva rada?

Alati i strojevi su tehničke tvorevine izrađene tehnološkim procesom, a ujedno i sredstva rada jer služe za
proizvodnju drugih tehničkih tvorevina.

3. Objasni dvojako značenje tehnike.

a) Tehnikom u prvom značenju nazivamo tehničke tvorevine koje čine materijalni dio našeg tehničkog okružja.
Ako se radi o alatima i strojevima koji služe za proizvodnju onda su to i sredstva rada.

b) U drugom značenju radi se o vještinama djelovanja i o načinu izrade
(tehnika sviranja, tehnika trčanja, tehnika ulja na platnu)

4. Opiši što je proces i navedi neke *****+

U prirodnom, društvenom i tehničkom okružju događaju se promjene koje se izmjenjuju točno određenim redosljedom.
Takav slijed promjena nazivamo procesom. Poznatiji procesi u prirodnom okružju su kruženje vode u prirodi i
proces fotosinteze. Kod fotosinteze anorganska materija se pretvara u organsku (složeni ugljikovi spojevi) uz akumulaciju energije sunčeva zračenja. U tehničkom okružju postoji grana koja se naziva procesna tehnika, a poznati su toplinski i rashladni kružni procesi.
U društvenom okružju možemo navesti proces asimilacije i kulturne difuzije. Mnogi moćni narodi u prošlosti nakon niza nepovoljnih okolnosti su oslabili, a zatim su asimilirani. (Hetiti, Iliri, Frigijci, Medijci, Huriti, Prusi, Vandali, Goti, Huni, Avari, itd.)
Disperzija indoeuropskih jezika uz migracije i osvajanja odvijala se i kulturnom difuzijom tako da danas imamo oko
3 milijarde govornika.

5. Opiši što je tehnologija i navedi neke

Tehnologija je znanost o primjeni tehnike u nekoj djelatnosti
To je nova znanost nastala sustavnim objedinjavanjem i proučavanjem bitnih pravila u određenoj djelatnosti.
Pojam tehnologije izveden je od grčkih riječi techne što znači vještina i logos što znači znanost.
Možemo navesti: svemirska tehnologija, tehnologija proizvodnje plastičnih masa, nastavna tehnologija, tehnologija materijala, nanotehnologija, itd.

5.1. Opiši nanotehnologiju *****+
Nanotehnologija se bavi materijalima ekstremno malih dimenzija (od 0,1 do 100 nm). Proizvodnja mikroprocesora
tenologijom silicijevih tankih slojeva ušla je 2004. u područje nanoveličina, a danas najmoderniji procesor i7 ima oko
milijardu tranzistora u kategoriji 22 nm. Molekularna nanotehnologija ugljičnih struktura (grafeni) mogući je uvod u novu industrijsku revoluciju. Ugljikove nanocjevčice su strukture gdje kvocjent promjera i dužine može doseći i 1:132 000 000 što je jedinstveno u prirodi. Imaju ekstremnu čvrstoću, vrlo visoku električnu i toplinsku vodljivost, poluvodička svojstva itd. Evo nekih od mnogoborjnih istraživanja. Tranzistori vrlo visokih frekvencija (26GHz), Kvantna računala, Neprobojna vrlo lagana vojna odijela sa uvećavanjem mogućnosti onoga koji ga nosi, regeneracija oštećenih tkiva i organa, djelovanje nanorobotima u unutrašnjim organima. itd. Preporučujemo pogledati na Internetu.

6. Što je to tehnološki proces?

Tehnološki proces je slijed normiranih postupaka kojim proizvodimo tehničke tvorevine.

7. Što je to nepoželjni rezultat tehnološkog procesa?

To su gubici materijala i energije tj. onaj dio koji se u tehnološkom procesu nije iskoristio za izradu proizvoda.

8. Kako možemo smanjiti gubitke na materijalu?

Pažljivim rasporedom što se kad i od čega izrađuje. Najbolji rezultati se postižu kompjuterskim rasporedom,
za što postoje posebni programi, te rezanje plazmom, laserom ili vodenim mlazom.

8.1. Kako postižemo male energetske gubitke?

Racionalno projektiran i sređen tehnološki proces, uz rad u više smjena imati će manji utrošak
energije po jedinici proizvoda.

9. Nabroji 5 sastavnica slijeda koje čine tehnološki proces.

a) materijal
b) energija
c) informacije (potrebna znanja o materijalu, alatu i proizvodu)
d) tehničke tvorevine (razni alati, pomagala i strojevi kojima se služimo u tehnološkom procesu)
e) pravila rada (normirani postupci obrade materijala u proizvodnji).

10. Koje tri sastavnice pridodajemo tehnološkom procesu da postane radni proces?

Socijalno ekonomski odnosi, zaštita na radu (odvijanje radnog procesa mora biti na siguran način tako da su djelatnici objekti i oprema zaštićeni) i ekološki standardi.

11. Što su socijalno ekonomski odnosi?

To su razne društvene sastavnice koje se pojavljuju tijekom radnog procesa, a
uređene su pravilima i dogovorima (financijska uspješnost tj. zarada vlasnika i djelatnika).

12. Objasni zašto su u radnom procesu osim tehnike potrebni i ljudi.

Tehnološkim procesima u proizvodnji upravljaju ljudi prema usvojenim pravilima i dogovorima.

13. Neke obveze sustava zaštite na radu *****+

Radnik mora biti obučen i opremljen za rad na siguran način uključujući i sve eventualne promjene.
Veći broj radnika zahtjeva postojanje radničkog povjerenika za zaštitu na radu, a određeni broj radnika mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći. Strojevi, uređaji, električne instalacije, gromobranske
instalacije, hidrantska mreža ispituju se prema tehničkim propisima od ovlaštene inspekcijske institucije i
evidentira se u knjizi nadzora. Za određene poslove propisani su specijalistički pregledi radnika.
Ispitivanje radnog okoliša provodi se najmanje svake dvije godine, a ispituje se buka, vibracije, temperatura,
osvjetljenje, vlažnost, strujanje, zračenje i provodi praktična vježba po planu evakuacije.

14. Ekološko zbrinjavanje *****+

Radni proces treba biti tako postavljen da ima što manji utjecaj na prirodu ( emisija štetnih i stakleničkih plinova, buka i zračenje). Ako postoji mogućnost otpad se reciklira, a ostatak se ekološki zbrinjava. Emisija štetnih plinova
(ugljični monoksid te sumporni i dušični oksidi) moraju se uskladiti prema euro normama, a količina emisije ugljičnog dioksida usklađuje se na državnoj razini sa protokolom iz Kyota.

15. Koje su bitne razlike izmedju tehničke tvorevine i umjetničkog djela? *****+

a) Najprije se razlikuju po svrsi proizvodnje. Tehničke tvorevine se izrađuju radi zadovoljenja
temeljnih životnih potreba, a umjetničke tvorevine radi zadovoljenja unutarnjeg umjetnikova doživljaja.

b) Zatim se razlikuju po pravilima rada. Tehničke tvorevine izrađujemo po tehničkoj dokumentaciji,
a umjetnik stvara umjetničko djelo na temelju nadahnuća.

c) Razlikuju se po broju proizvedenih primjeraka. Tendencija je da tehničku tvorevinu proizvedemo
u što većem broju komada koji svi imaju istu vrijednost Kod umjetničkog djela eventualne kopije imaju neusporedivo
manju vrijednost.

d) Na kraju se razlikuju po načinu primjene. Tehničke tvorevine se primjenjuju prema uputama za rukovanje,
a umjetničko djelo prema vlastitom ukusu ili osjećaju.

16. Navedi doprinos žena svjetskoj tehničkoj kulturi *****+

Uz Merit Ptah prvog posvjedočenog liječnika u ljudskoj povijest (Egipat), Rozalind Franklin otkriće DNK, Marie Curie,
Skladovska otkriće radioaktivnih elemenata -dvije Nobelove nagrade, Irene Joliot, Curie istrživanje radioaktivnosti
Nobelova nagrada, Doroty Craford Nobelova nagrada za otkriće strukture penicilina, Maria Goeppert, Mayer angažirana na projektu Manhattan za otkriće strukture atomske jezgre i Ada Bayron prvi razrađen kompjuterski program.

17. Prodor znanosti i tehnologije u Hrvatsku za vrijeme vladavine kneza Trpimira *****+

Hrvati seobom iz Bijele Hrvatske donose stanoviti tehnološki potencijal. Smatra se da su bili vični ratovanju, a za to su morali biti dobro opremljeni. Treba svakako spomenuti da je u području Bijele Hrvatske otkrivena najstarija slika o upotrebi kotača. Knez Trpimir je uspješno ratovao sa Venecijom i Bizantom, a u dva je navrata odbio snažne osvajačke pohode Bugara. Na razvoj znanosti najveći je utjecaj imala visoka škola u Cevidaleu u venetskoj regiji. Knez Trpimir sa sinom Petrom, a također i knezovi Braslav i Branimir u više navrata posjećuju Cevidale. Trpimir 846.-848. godine prima na dvor čuvenog saskog benediktinca Gottschalka kome je u Furlaniji bilo otkazano gostoprimstvo zbog optužbi za heretizam. Benediktinci su se uz teologiju i prosvjetu bavili i promicanjem praktičnog rada. Pretpostavlja se da je Gottschalk zaslužan za osnivanje prvog benediktinskog samostana u Ružanima kraj Solina. Gottschalk je u svojim djelima ostavio mnoga značajna svjedočanstva iz tog doba.

18. Opiši znanstveno djelovanje Hermana Dalmatinca (Sklavusa) *****+

Rođen je 1100. god. u središnjoj Istri. Od 1130. do 1134. studira u Parizu sedam slobodnih umjeća, a zatim odlazi
u Konstantinopolis i Damask da se upozna sa dostignućima arapske znanosti koja je u to doba bila vodeća.
Po povratku se nastanjuje u Španjolskoj i Francuskoj. Prevodi sa arapskog više najznačajnijih znanstvenih dijela
grčkog porijekla, a evo nekih koja su povezana sa tehničkom kulturom:
* Uvod u astronomiju arapskog znanstvenika Abu Mashara.
* Dorađuje prijevod Euklidova djela iz geometrije Elementi.
* Ptolomejevo astronomsko djelo Planisfera prevodi sa arapskog ( geocentrični sustav).
* Prevodi sa arapskog Ptolomejevo matematičko-astronomsko djelo Almagesta (Velika knjiga) uz recenziju
poznatog arapskog matematičara iz Cordobe Maslama ibn Ahmeda al-Majritija.
* Godine 1143. izdaje svoje djelo De esentia gdje daje svoje viđenje kompletne tadašnje znanosti.
Herman Dalmatinac je prvi hrvatski znanstvenik, a ako ga valoriziramo prema doprinosu svjetskoj znanosti
u tom vremenu vjerojatno i najveći. Bilo je to prijelomno vrijeme kad su Indoeuropljani tražili putove znanstvenog uzleta.

Napomena: Pitanja označena *****+ su za one koji žele znati više.

- 20:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

PRIBOR I NORME U TEHNIČKOM CRTANJU 5.R. TEMA 3.1.

1. Na osnovu čega izrađujemo tehničke tvorevine?

Tehničke tvorevine izrađujemo na osnovu tehničke dokumentacije. Najvažniji njezin dio su tehnički crteži koji precizno određuju izgled, dimenzije i svojstva budućeg proizvoda.

2. Opiši postupak izrade tehničkog crteža

Postupak izrade tehničkog crteža nazivamo tehničkim crtanjem. Izvode ga projektanti u skladu sa pravilima tehničkog crtanja. Pravila su međunarodno usklađena i nazivamo ih normama. Norme propisuju veličinu formata papira, vrste crta, mjerila, označavanja mjera na crtežu, tehničko pismo, itd.

3. Navedi formate papira

Osnovni format je A0 površine 1m2. Format A1 dobije se kad se A0 prepolovi po dužoj stranici i dvostruko je manji. Nastavkom postupka nastaju manji formati A2, A3, itd. Najčešće se rabi format A4.

4. Navedi vrste crta u teničkom crtanju

a) Puna široka crta koristi se za crtanje vidljivih bridova predmeta. Crta se mekanom olovkom oznake 2B.
b) Puna uska crta koristi se za crtanje mjernica, pomoćnih mjernih crta, pokaznih crta i kratkih središnjica. Crta se tvrdom olovkom oznake 2H.
c) Isprekidana široka crta služi za crtanje nevidljivih bridova predmeta, a crta se mekanom olovkom oznake 2B.
d) Crta crta –točka je uska crta koju radimo tvrdom olovkom oznake 2H, a označuje središnjice.
e) Opisivanje tehničkog crteža također je normirano. Izvodimo ga tehničkim
pismom, a pišemo olovkom srednje tvrdoće oznake HB.

5. Navedi standardni pribor za crtanje

Čine ga dva standardna pravokutna trokuta, kutomjer, ravnalo, šestar i tri vrste naprijed opisanih olovaka.

6. Navedi dodatni pribor za crtanje

Klasični dodatni pribor čine uglavnom razne šablone koje ubrzavaju crtanje.
U novije vrijeme uglavnom se crta računalima koristeći specijalne programe, a ispisuje se profesionalnim tintnim pisačima velikog formata.
- 20:08 - Komentari (3) - Isprintaj - #

utorak, 05.10.2010.

MJERENJE, OCRTAVANJE I REZANJE METALA 7.R. 3.2.

1. Navedi kakva je točnost mjerenja potrebna u proizvodnji tehničkih tvorevina

U strojogradnji su potrebne točnosti mjernja do 1/100mm, a u finoj mehanici do 1/1000mm.

2. Opiši pomično mjerilo

To je najčešći mjerni pribor. Mjeri vanjsku mjeru (kljunovi), unutrašnju (šiljci) i dubinsku pomoću mjernog izdanka. Sastoji se od glavne mjerne skale na kojoj se očitavaju milimetri i pomične (nonius) na kojoj se očitavaju desetinke, a kod preciznijih i stotinke milimetra. Ako nonius ima podjelu do 10 radi se o mjerilu manje točnosti koje mjeri desetinke milimetra. Broj desetinki daje nam ona crtica na noniusu koja se najbolje podudara sa bilo kojom na glavnoj skali.
Ako nonius ima precizniju podjelu: Između crtica koje su označene brojevima i označuju desetinke nalazi se još pet manjih crtica koja svaka nosi dvije stotinke mm. Ako želimo precizno mjerenje prvo očitamo milimetre na glavnoj skali, zatim dodamo desetinke (prvi broj lijevo od crtice koja se najbolje podudara) i na kraju stotinke (2, 4, 6 ili 8). Veličina pomičnog mjerila može biti od 150mm pa do iznad metra. Postoje i varijante sa ugrađenim komparatorom (naprava slična satu) i digatalna varijanta sa LCD zaslonom.

3. Opiši mikrometarski vijak

Mikrometarski vijak je mjerni alat veće preciznosti (1/100mm). Konstruirani su tako da mogu mjeriti samo jednu vrstu mjera (vanjska, unutrašnja ili dubina) i to uskog raspona. Precizna mjerila u digitalnoj varijanti sa LCD zaslonom mjere i tisućinke milimetra.

4. Navedi osnovni pribor za ocrtavanje

Crtaća igla i šestar sa šiljkom od tvrdog čelika ili od tvrdog metala. Tvrdi metal se dobiva spajanjem praha volframovog karbida (izuzetno tvrd do 90%) i praha kobalta pri visokoj temperaturi i tlaku. Zatim tu spadju točkalo, metalni kutnik i ravnalo, te kutomjer.

5. Što trebamo poduzeti da dobijemo kvalitetno ocrtavanje?

Pribaviti odgovarajući mjerni i ocrtavajući pribor. Potruditi se da postignemo najveću moguću točnost.Napraviti racionalan raspored i izvršiti kontroku da li zadovoljavamo zahtjeve tolerancije.

6. Opiši rezanje metala postupkom piljenja

Pila je izrađena od tvrdog alatnog čelika koji može raznim elektrokemijskim i termokemijskim postupcima biti dodatno otvrdnut. Predmet i pila moraju biti dobro učvršćeni, a zupci pile okrenuti u smjeru djelovanja sile. Prilkom rezanja odvajaju se sitne čestice materijala (postupak odvajanja čestica).

7. Opiši postupak rezanja metala bez odvajanja čestica

U ovaj postupak ubrajamo rezanje škarama ručnim i stolnim, te siječenje kliještima.

8. Navedi u koju skupinu spadaju alati za rezanje metala

Radi se o jednostavnim alatima koji se sastoje od prostih alata poluge i klina.

9. Navedi zaštitne mjere prilikom ocrtavanja irezanja metala

Alat kojim rukujemo izuzetno je oštar pa svaki potez mora biti krajnje promišljen. Obvezna je upotreba zaštitnih sredstava (kožne rukavice, radna kuta, zaštitne naočale, a materijal kad god je to moguće treba pridržavati kliještima.

10. Koordinatni mjerni strojevi (CMM) *****+

To su visokotehnološki strojevi za zahtjevna mjerenja u automobilskoj i avionskoj industriji, proizvodnji turbina, nuklearnoj tehnojogiji itd. Preporučamo pogledati na Internetu coordinate measuring machine, opcija slike.

- 21:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 02.10.2010.

SAVIJANJE LIJEPLJENJE I ZAVARIVANJE PLASTIKE 8.R. TEMA 2.2.

1. Navedi 3 specifična fizička stanja u kojima se mogu naći polimerni materijali

Za razliku od ostalih materijala polimerni materijali imaju tri specifična fizička stanja: staklaso, gumasto i kapljasto.

2. Opiši staklasto stanje

To je čvrsto stanje polimernih materijala pri sobnoj temperaturi. U tom stanju polimerni materijali se obrađuju postupcima za hladno oblikovanje (istiskivanjem, prešanjem i valjanjem) ili odvajanjem čestica (piljenjem,rezanjem glodanjem,brušenjem, bušenjem i tokarenjem). Pri navedenim načinom obrade polimerni se materijal oblikuje djelovanjem jakih sila. Pošto kod postupaka skidanjem čestica, zbog trenja između alata i materijala dolazi do povećanja temperature moramo intezitet obrade prlagoditi potrebi da temperaturu materijala držimo u prihvatljivim granicama, da ne bi došlo do oštećenja materijala.

3. Opiši gumasto stanje

Gumasto stanje polimernog materijala je rastezljivo, visokoelastično stanje koje je posljedica zagrijavanja polimernog
materijala iznad temperature omekšavanja.Ta temperatura se prema tablici za najčešće korištene plastomere kreće od 70 do 165 st.C. Prelazak u gumasto stanje temelji se na činjenici da zbog zagrijavanja oslabljuju međumolekularne veze u makromolekulama pa polimerni materijal prelazi iz staklastog u gumasto stanje. To svojstvo poznato je kao termoplastičnost i često se rabi pri oblikovanju uporabnih predmeta od plastomera. Obrada u gumastom stanju može biti puhanjem toplim stlačenim zrakom u kalupima (proizvodnja tzv PET ambalaže-boce za napitke) ili toplim oblikovanjem (savijanje, razvlačenje,sabijanje)

4. Opiši kapljasto stanje

U kapljastom su stanju svi polimerni materijali tijekom procesa proizvodnje, a plastomeri mogu u to stanje doći i naknadno zagrijavanjem na temperaturu tecišta, koja je nešto viša od temperature omekšavanja. U kapljastom stanju polimerni materijali najbolje popunjavaju oblik kalupa pa se najčešće obrađuju postupkom ekstrudiranja.

5. Objasni postupak savijanja plastike

Električnim grijačem ili aparatom sa vrućim zrakom polimerni materijal
zagrijemo na temperaturu omekšavanja, a zatim savijamo preko odgovarajućeg profila.

6. Opiši postupak spajanja plastomera lijepljenjem

Ljepilo povezuje spojene dijelove površinskim prijanjanjem (temelji se na sili adhezije) i unutrašnjom čvrstoćom (temelji se na sili kohezije) Suvremena ljepila imaju dobra veziva svojstva, pa se taj postupak vrlo raširen način spajanja plastike. Potrebno je oba dijela tanko namazati i čvrsto stisnuti (poželjno s alatom). Za spajanje plastike koriste se acetonsko i cijanoakrilatno (trenutnovezujuće ljepilo).

7. Opiši postupak zavarivanja plastike

Zavarivanje plastomera temelji se na njihovom svojstvu taljivosti u koje se dovode zagrijavanjem na temperaturu veću od temperature tecišta (približno 200 st.C) Na toj temperaturi oslabljuju se molekularne veze. Nakon spajanja i hlađenja veze ponovo ojačaju, pa se materijal vraća u staklasto stanje. Mora se paziti da temperatura ne prekorači temperaturu razgradnje plastomera koja iznosi oko 250 stC. Zavarivački pištolji mogu biti električni ili plinski. Postoje i napredniji postupci zavarivanja pomoću ultrazvuka i visokofrekventnih struja. Zavarivanje može biti sa ili bez dodatnog materijala. Kvalitetu zavarenog spoja dodatno poboljšavamo stiskanjem pomoću alata.

Dodatna pitanja za provjeru znanja.

1. Zagrijavanjem mogu biti dovedeni u gumasto stanje:

a) duromeri b) plastomeri c) duroplasti d) vlaknima ojačani polimerni materijali

2. Ljepila imaju veliku silu:

a) trenja b) adhezije c) teže d) inercije e) uzgona

3. Duromeri mogu biti u kapljastom stanju:

a) jednom b) nijednom c) više puta- 21:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

MJERENJE I OCRTAVANJE PRI OBRADI DRVA,PLASTIKE I GUME 6.R. TEMA 2.2.

1. Što nam mora biti na raspolaganju prije postupka ocrtavanja?

To je tehnička dokumentacija koja se sastoji od radioničkog i sastavnog crteža, te informacijske i operacijske liste.

2. Što je to pozicija?

Uporabni predmet najčešće se sastoji od više dijelova koje pojedinačno precizno crtamo
na radioničkom crtežu i nazivamo pozicijom.

3. Što je to ocrtavanje?

Ocrtavanje je postupak u kojem svaku pojedinu poziciju s radioničkog crteža precrtamo na površinu materijala u njenoj prirodnoj veličini.
Ta veličina je iskazana kotnim brojevima na mjernicama radioničkog crteža. Ocrtane pozicije na materijalu se ne kotiraju.

4. Što moramo poduzeti da napravimo korektno ocrtavanje?

a) Pribaviti odgovarajući mjerni i crtaći pribor.
b) Potruditi se da postignemo najveću moguću točnost.
c) Napraviti racionalan raspored i izvršiti kontrolu.

5. Što je to tolerancija i detaljno je opiši.

Tolerancija je najveće dopušteno odstupanje i ono je propisano tehničkom dokumentacijom.
Tolerancija ovisi o vrsti i primjeni izradka.
U finoj mehanici dopušteno je uobičajeno jedan mikron ( 1/1000 mm ), a može se postići samo preciznim strojevima.
Kod klasičnog ocrtavanja u strojarstvu postiže se oko 1/2mm.
U graditeljstvu je to jedan centimetar.
Kod stolarskih ocrtavanja postiže se 1/2mm.
Nakon ocrtavanja i izrezivanja moramo provjeriti da li smo postigli zadanu toleranciju.

6. Nabroji pribor za ocrtavanje na drvetu i opiši postupak.

U pribor spada stolarska olovka, rasklopni stolarski metar, stolarski kutnik, usporedno crtalo i točkalo.
Bitno je da provjerimo okomitost crta i da točkalom označimo pozicije za bušenje.

7. Nabroji pribor za ocrtavanje na plastici i opiši postupak.

Ocrtavanje na plastici izvodimo crtaćom iglom ili vodootpornim flomasterom, a ostalo kao kod drveta.

8. Što označavamo pri ocrtavanju?

a) Vanjske obrise pozicija ( predočuju oblik ) crtamo punom crtom.
b) Središta provrta radi bušenja označavamo sa dvije kratke okomite pune crte.
c) Mjesta presavijanja označavamo isprekidanim crtama.

- 21:03 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>