Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/tehnickakultura

Marketing

TEHNIKA, TEHNOLOGIJA, TEHNOLOŠKI I RADNI PROCES - 7.R. TEMA 1.1.

Tehnika obuhvaća tehničke tvorevine, načine i postupke njihove izrade i sve intelektualne aktivnosti s tim u vezi. Tako je uključena i tehnička kultura koja čini bitan nacionalni resurs i generator procesa koji povećavaju međunarodnu konkurentnost. Razvija se uz čovjeka oduvijek, a otkrićem kopalja iz Schoeninga, čija je starost procjenjena na 400 000 godina, očito će neke povijesne spoznaje biti potrebno revidirati.

1. Što je tehnika?

To su tehničke tvorevine, odnosno materijalni dio tehničkog okružja.

2. Što znači kada kažemo da su tehničke tvorevine ujedno i sredstva rada?

Alati i strojevi su tehničke tvorevine izrađene tehnološkim procesom, a ujedno i sredstva rada jer služe za
proizvodnju drugih tehničkih tvorevina.

3. Objasni dvojako značenje tehnike.

a) Tehnikom u prvom značenju nazivamo tehničke tvorevine koje čine materijalni dio našeg tehničkog okružja.
Ako se radi o alatima i strojevima koji služe za proizvodnju onda su to i sredstva rada.

b) U drugom značenju radi se o vještinama djelovanja i o načinu izrade
(tehnika sviranja, tehnika trčanja, tehnika ulja na platnu)

4. Opiši što je proces i navedi neke *****+

U prirodnom, društvenom i tehničkom okružju događaju se promjene koje se izmjenjuju točno određenim redosljedom.
Takav slijed promjena nazivamo procesom. Poznatiji procesi u prirodnom okružju su kruženje vode u prirodi i
proces fotosinteze. Kod fotosinteze anorganska materija se pretvara u organsku (složeni ugljikovi spojevi) uz akumulaciju energije sunčeva zračenja. U tehničkom okružju postoji grana koja se naziva procesna tehnika, a poznati su toplinski i rashladni kružni procesi.
U društvenom okružju možemo navesti proces asimilacije i kulturne difuzije. Mnogi moćni narodi u prošlosti nakon niza nepovoljnih okolnosti su oslabili, a zatim su asimilirani. (Hetiti, Iliri, Frigijci, Medijci, Huriti, Prusi, Vandali, Goti, Huni, Avari, itd.)
Disperzija indoeuropskih jezika uz migracije i osvajanja odvijala se i kulturnom difuzijom tako da danas imamo oko
3 milijarde govornika.

5. Opiši što je tehnologija i navedi neke

Tehnologija je znanost o primjeni tehnike u nekoj djelatnosti
To je nova znanost nastala sustavnim objedinjavanjem i proučavanjem bitnih pravila u određenoj djelatnosti.
Pojam tehnologije izveden je od grčkih riječi techne što znači vještina i logos što znači znanost.
Možemo navesti: svemirska tehnologija, tehnologija proizvodnje plastičnih masa, nastavna tehnologija, tehnologija materijala, nanotehnologija, itd.

5.1. Opiši nanotehnologiju *****+
Nanotehnologija se bavi materijalima ekstremno malih dimenzija (od 0,1 do 100 nm). Proizvodnja mikroprocesora
tenologijom silicijevih tankih slojeva ušla je 2004. u područje nanoveličina, a danas najmoderniji procesor i7 ima oko
milijardu tranzistora u kategoriji 22 nm. Molekularna nanotehnologija ugljičnih struktura (grafeni) mogući je uvod u novu industrijsku revoluciju. Ugljikove nanocjevčice su strukture gdje kvocjent promjera i dužine može doseći i 1:132 000 000 što je jedinstveno u prirodi. Imaju ekstremnu čvrstoću, vrlo visoku električnu i toplinsku vodljivost, poluvodička svojstva itd. Evo nekih od mnogoborjnih istraživanja. Tranzistori vrlo visokih frekvencija (26GHz), Kvantna računala, Neprobojna vrlo lagana vojna odijela sa uvećavanjem mogućnosti onoga koji ga nosi, regeneracija oštećenih tkiva i organa, djelovanje nanorobotima u unutrašnjim organima. itd. Preporučujemo pogledati na Internetu.

6. Što je to tehnološki proces?

Tehnološki proces je slijed normiranih postupaka kojim proizvodimo tehničke tvorevine.

7. Što je to nepoželjni rezultat tehnološkog procesa?

To su gubici materijala i energije tj. onaj dio koji se u tehnološkom procesu nije iskoristio za izradu proizvoda.

8. Kako možemo smanjiti gubitke na materijalu?

Pažljivim rasporedom što se kad i od čega izrađuje. Najbolji rezultati se postižu kompjuterskim rasporedom,
za što postoje posebni programi, te rezanje plazmom, laserom ili vodenim mlazom.

8.1. Kako postižemo male energetske gubitke?

Racionalno projektiran i sređen tehnološki proces, uz rad u više smjena imati će manji utrošak
energije po jedinici proizvoda.

9. Nabroji 5 sastavnica slijeda koje čine tehnološki proces.

a) materijal
b) energija
c) informacije (potrebna znanja o materijalu, alatu i proizvodu)
d) tehničke tvorevine (razni alati, pomagala i strojevi kojima se služimo u tehnološkom procesu)
e) pravila rada (normirani postupci obrade materijala u proizvodnji).

10. Koje tri sastavnice pridodajemo tehnološkom procesu da postane radni proces?

Socijalno ekonomski odnosi, zaštita na radu (odvijanje radnog procesa mora biti na siguran način tako da su djelatnici objekti i oprema zaštićeni) i ekološki standardi.

11. Što su socijalno ekonomski odnosi?

To su razne društvene sastavnice koje se pojavljuju tijekom radnog procesa, a
uređene su pravilima i dogovorima (financijska uspješnost tj. zarada vlasnika i djelatnika).

12. Objasni zašto su u radnom procesu osim tehnike potrebni i ljudi.

Tehnološkim procesima u proizvodnji upravljaju ljudi prema usvojenim pravilima i dogovorima.

13. Neke obveze sustava zaštite na radu *****+

Radnik mora biti obučen i opremljen za rad na siguran način uključujući i sve eventualne promjene.
Veći broj radnika zahtjeva postojanje radničkog povjerenika za zaštitu na radu, a određeni broj radnika mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći. Strojevi, uređaji, električne instalacije, gromobranske
instalacije, hidrantska mreža ispituju se prema tehničkim propisima od ovlaštene inspekcijske institucije i
evidentira se u knjizi nadzora. Za određene poslove propisani su specijalistički pregledi radnika.
Ispitivanje radnog okoliša provodi se najmanje svake dvije godine, a ispituje se buka, vibracije, temperatura,
osvjetljenje, vlažnost, strujanje, zračenje i provodi praktična vježba po planu evakuacije.

14. Ekološko zbrinjavanje *****+

Radni proces treba biti tako postavljen da ima što manji utjecaj na prirodu ( emisija štetnih i stakleničkih plinova, buka i zračenje). Ako postoji mogućnost otpad se reciklira, a ostatak se ekološki zbrinjava. Emisija štetnih plinova
(ugljični monoksid te sumporni i dušični oksidi) moraju se uskladiti prema euro normama, a količina emisije ugljičnog dioksida usklađuje se na državnoj razini sa protokolom iz Kyota.

15. Koje su bitne razlike izmedju tehničke tvorevine i umjetničkog djela? *****+

a) Najprije se razlikuju po svrsi proizvodnje. Tehničke tvorevine se izrađuju radi zadovoljenja
temeljnih životnih potreba, a umjetničke tvorevine radi zadovoljenja unutarnjeg umjetnikova doživljaja.

b) Zatim se razlikuju po pravilima rada. Tehničke tvorevine izrađujemo po tehničkoj dokumentaciji,
a umjetnik stvara umjetničko djelo na temelju nadahnuća.

c) Razlikuju se po broju proizvedenih primjeraka. Tendencija je da tehničku tvorevinu proizvedemo
u što većem broju komada koji svi imaju istu vrijednost Kod umjetničkog djela eventualne kopije imaju neusporedivo
manju vrijednost.

d) Na kraju se razlikuju po načinu primjene. Tehničke tvorevine se primjenjuju prema uputama za rukovanje,
a umjetničko djelo prema vlastitom ukusu ili osjećaju.

16. Navedi doprinos žena svjetskoj tehničkoj kulturi *****+

Uz Merit Ptah prvog posvjedočenog liječnika u ljudskoj povijest (Egipat), Rozalind Franklin otkriće DNK, Marie Curie,
Skladovska otkriće radioaktivnih elemenata -dvije Nobelove nagrade, Irene Joliot, Curie istrživanje radioaktivnosti
Nobelova nagrada, Doroty Craford Nobelova nagrada za otkriće strukture penicilina, Maria Goeppert, Mayer angažirana na projektu Manhattan za otkriće strukture atomske jezgre i Ada Bayron prvi razrađen kompjuterski program.

17. Prodor znanosti i tehnologije u Hrvatsku za vrijeme vladavine kneza Trpimira *****+

Hrvati seobom iz Bijele Hrvatske donose stanoviti tehnološki potencijal. Smatra se da su bili vični ratovanju, a za to su morali biti dobro opremljeni. Treba svakako spomenuti da je u području Bijele Hrvatske otkrivena najstarija slika o upotrebi kotača. Knez Trpimir je uspješno ratovao sa Venecijom i Bizantom, a u dva je navrata odbio snažne osvajačke pohode Bugara. Na razvoj znanosti najveći je utjecaj imala visoka škola u Cevidaleu u venetskoj regiji. Knez Trpimir sa sinom Petrom, a također i knezovi Braslav i Branimir u više navrata posjećuju Cevidale. Trpimir 846.-848. godine prima na dvor čuvenog saskog benediktinca Gottschalka kome je u Furlaniji bilo otkazano gostoprimstvo zbog optužbi za heretizam. Benediktinci su se uz teologiju i prosvjetu bavili i promicanjem praktičnog rada. Pretpostavlja se da je Gottschalk zaslužan za osnivanje prvog benediktinskog samostana u Ružanima kraj Solina. Gottschalk je u svojim djelima ostavio mnoga značajna svjedočanstva iz tog doba.

18. Opiši znanstveno djelovanje Hermana Dalmatinca (Sklavusa) *****+

Rođen je 1100. god. u središnjoj Istri. Od 1130. do 1134. studira u Parizu sedam slobodnih umjeća, a zatim odlazi
u Konstantinopolis i Damask da se upozna sa dostignućima arapske znanosti koja je u to doba bila vodeća.
Po povratku se nastanjuje u Španjolskoj i Francuskoj. Prevodi sa arapskog više najznačajnijih znanstvenih dijela
grčkog porijekla, a evo nekih koja su povezana sa tehničkom kulturom:
* Uvod u astronomiju arapskog znanstvenika Abu Mashara.
* Dorađuje prijevod Euklidova djela iz geometrije Elementi.
* Ptolomejevo astronomsko djelo Planisfera prevodi sa arapskog ( geocentrični sustav).
* Prevodi sa arapskog Ptolomejevo matematičko-astronomsko djelo Almagesta (Velika knjiga) uz recenziju
poznatog arapskog matematičara iz Cordobe Maslama ibn Ahmeda al-Majritija.
* Godine 1143. izdaje svoje djelo De esentia gdje daje svoje viđenje kompletne tadašnje znanosti.
Herman Dalmatinac je prvi hrvatski znanstvenik, a ako ga valoriziramo prema doprinosu svjetskoj znanosti
u tom vremenu vjerojatno i najveći. Bilo je to prijelomno vrijeme kad su Indoeuropljani tražili putove znanstvenog uzleta.

Napomena: Pitanja označena *****+ su za one koji žele znati više.


Post je objavljen 12.10.2010. u 20:11 sati.