Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/tehnickakultura

Marketing

VRSTE CRTEŽA PREMA NAČINU IZRADE 7.R. TEMA 2.1.

1. Opiši tehničku dokumentaciju

Tehnička dokmentacija je skup dokumenata pomoću kojih se proizvode tehničke tvorevine. Sadrži precizne podatke o izgledu i građi, podatke o upotrebljenim materijalima, tehnološkom postupku izrade, puštanju u pogon, upotrebi i održavanju tehničke tvorevine. Sastoji se od tehničkog opisa, tablica, dijagrama i tehničkih crteža, kao najvažnijih.
2. Opiši tehnički crtež

Tehnički crtež na razumljiv način prikazuje tehničke tvorevine (tijela, predmete, izradke, građevine i sustave). Nastaje primjenom nacrtne geometrije te normi i pravila tehničkog crtanja. Važnije norme su formati papira, vrste crta, kotiranje, pravokutno projiciranje, mjerila i simboli.

3.. Kao razlikujemo tehničke crteže?

Tehničke crteže razlikujemu prema načinu izrade, načinu prikazivanja i namjeni.

4. Navedi tehničke crteže prema načinu izrade

Prema na činu izrade tehničke crteže dijelimo na skicu, original, kopiju i shemu.

5. Opiši skicu

Skica je crtež koji nastaja prostoručnim crtanjem, a crta se prvi. Skiciranje je vještina koja se usvaja vježbanjem, a zahtjeva znanje o prostornome i pravokutnom projiciranju, kotiranju i normama tehničkog crtanja. Prilikom skiciranja važno je zadovoljiti oblik i omjer prirodnih dimenzija (proporcionalnost).

6. Opiši original

Original je tehnički crtež koji može biti izrađen ručnim crtanjem ili na računalu. Ručno crtanje radi se na papiru, a crta se olovkom uz pomoć pribora za tehničko crtanje. Nakon toga nacrt se precrtava na prozirnom papiru (paus-papir) sa tuš-perima (rapidografi). Crtanje pomoću računala Computer Aided Design (CAD) danas je postala norma u tehnici. U 2D crtanju rabe se programi AutoCad i CorelDRAW, A u 3D najčešće INVENTOR i CATIA. Tvrtka Siemens posjeduje napredni softverski paket PLM. Sastavni dio paketa SOLID EDGE namjenjen za 2D crtanje dostupan je besplatno. Programi posjeduju bazu simbola, mogu sami predložiti optimizirana povezivanja simbola i rasporede za rezanje pozicija pomoću lasera, vodenog mlaza ili plazme. 3D programi automatski izlistavaju 2D crteže pozicija, a mogu provjeriti naprezanja i pustiti tehničku tvorevinu u virtualni rad. Učitavanjem tehničke dokumentacije izrađene u naprednim programima u memoriju CNC alatnih strojeva vrši se priprema za automatsku proizvodnju Computer Aided Manufacturing (CAM). Nacrti se pohranjuju u memoriji računala ili na CD-u, a mogu se dostavljti putem elektroničke pošte. Prije ispisa odabire se prikladno mjerilo i ispisuje na pisaču.

7. Kopija (preslik orginalnog crteža) nastaje uporabom stroja za preslikavanje ili fotokopiranje.

8. Opiši shemu

Shema je pojednostavljeni crtež pomoću kojeg primjenom normiranih simbola i oznaka jasno prikazujemo složene tehničke sustave. Najčešće se rabe elektronske, električne, hidraulične, plinske i vodovodne sheme. Shemom nadalje može biti prikazan plan grada, plan podzemne željeznice, plan evakuacije itd.

9. Navedi i opiši tehničke crteže prema načinu prikazivanja

Prema načinu prikazivanja razlikujemo prostornu projekciju i pravokutne projekcije (nacrt tlocrt i bokocrt).

10. Navedi tehničke crteže prema namjeni

Prema namjeni tehničke crteže dijelimo na sastavne, radioničke, ponudbene, situacijske, itd.

11. Opiši radionički i sastavni crtež

Radionički crtež prikazuje dijelove složenog proizvoda (pozicije) u dovoljnom broju pravokutnih projekcija i prema njemu izrađujemo predmet ili izradak. Sastavni crtež prikazuje cijeli proizvod ili pojedine sklopove, način sastavljanja složenog proizvoda ili položaj građevine u nekom prostoru.

12. Povijest tehničkog crteža *****+

Prvi poznati tehnički crtež potječe iz grada-države Lagasha (južna Mezopotamija), a približna mu je starost 4150 godina. Crtež prikazuje tlocrt vanjskih zidova grandioznog hrama Eninnu. Nacrt je urezan na kamenoj ploči koja je sastavni dio kipa kralja Gudee. Ovdje je Gudea prikazan u ulozi arhitekta hrama. Pronađeno je 11 kipova kralja Gudee, dva informacijska cilindra od terakote i oko 30000 glinenih pločica sa dragocjenim podacima iz tog doba kad je u Lagashu bilo relativno mirno razdoblje i intenzivna graditeljska aktivnost. Gudea opisuje da je viziju i nalog o gradnji hrama dobio u tri sna u komunikaciji sa bogovoma. Tlocrt hrama je kako navodi Gudea božansko djelo nastalo za vrijeme sna ispisano božanskom olovkom na poludragom kamenu lapis lazuli, koje je nakon buđenja materijalizirano na ploči. Većina kipova, uključujući i ovaj sa tlocrtom hrama, te informacijskim cilindrima pohranjena je u muzeju u Luvru.
Velike piramide u Egiptu starije su oko 400 godina od ovog hrama. Realno je pretpostaviti da su za izgradnju napravljeni crteži na papirusu. Video simulacije gradnje piramida, američkog porijekla, koje se mogu vidjeti na Internetu sugeriraju postojanje takvih nacrta, a također korištenje naprednog pribora za tehničko crtanje.


Post je objavljen 30.10.2010. u 12:20 sati.