23

srijeda

svibanj

2007

Dijete moje...

Moguće da me ne poznaješ, ali ja o tebi sve znam... Psalam 139:1

Znam kada sjedaš i kada se ustaješ... Psalam 139:2

Sve tvoje staze su mi poznate.. . Psalam 139:3

Pa i svaka vlas na tvojoj glavi je izbrojana ... Matej 10:29-31

Sazdan si prema mome obličju... Postanak 1:27

Nalaziš se u meni, gdje se krećeš i živiš... Djela 17:28

Jer si od mojega roda... Djela 17:28

Znadoh te prije nego si začet u majčinoj utrobi... Jeremija 1:4-5

Izabrao sam te još kada sam planirao stvaranje ... Efežanima 1:11-12

Tvoj život nije slučajnost, jer svi su tvoji dani u mojoj knjizi zabilježeni... Psalam 139:15-16

Ja sam bio taj koji je odredio pravo vrijeme tvoga rođenja, i mjesto tvoga življenja... Djela 17:26

Načinjen si čudesno i predivno. .. Psalam 139:14

Jer ja sam te satkao u majčinoj utrobi... Psalam 139:13

Ja sam te na dan tvojega rođenja izveo na svijet... Psalam 71:6

Oni koji me ne poznaju, krivo me predstavl jaju... Ivan 8:41-44

Ja nisam udaljen i gnjevan, već sam izražaj savršene ljubavi.. . 1 Ivanova 4:16

A žudnja mi je da tu svoju ljubav obilato na tebe izlijem.. . 1 Ivanova 3:11

To jednostav no zato što si moje dijete, a ja tvoj otac... 1 Ivanova 3:1

Pružam ti više nego ti je tvoj zemaljski otac ikada mogao pružiti... Matej 7:11

Zato što sam ja savršeni otac... Matej 5:48

Svaki dobri dar kojega primaš dolazi iz moje ruke... Jakov 1:17

Jer se brinem za tebe i podmiruje m sve tvoje potrebe.. . Matej 6:31-33

Moj plan za tvoju budućnost je uvijek ispunjen nadom... Jeremija 29:11

Zato što te ljubim ljubavlju vječnom... Jeremija 31:3

Moja razmišljanja o tebi su bezbrojna i ne mogu se izjednačiti s pijeskom na morskoj obali... Psalam 139:17-18

Nad tobom se radujem pun veselja.. . Sefanija 3:17

I nikada ti neću prestati činiti dobro... Jeremija 32:40

Jer ti si moja predraga svojina.. . Izlazak 19:5

Želim te čvrsto utvrditi svim srcem svojim, svom dušom svojom... Jeremija 32:41

I želim ti objaviti predivne i nedokučive tajne... Jeremija 33:3

Ako me potražiš svim svojim srcem, naći ćeš me... Ponovljen i zakon 4:29

Raduj se u meni i ja ću ispuniti sve želje tvoga srca... Psalam 37:4

Jer ja sam taj koji proizvodi m u tebi te želje... Filiipija nima 2:13

Ja sam u stanju učiniti neograničeno više nego ti možeš i pomisliti ... Efežanima 3:20

Jer nitko te ne može utješiti i ohrabriti kao ja... 1 Solunjani ma 2:16-17

Ja sam također i Otac koji te tješi u ma kakvim nevoljama ... 2 Korinćanima 1:3-4

Kada si bio skršena srca, bio sam ti blizu... Psalam 34:19

Nosio sam te blizu svoga srca, kao što pastir nosi janje u svojemu naručju... Izaija 40:11

Dolazi dan kada ću otrti svaku suzu s tvojega lica... Otkrivenj e 21:3-4

I uzeti ću svaku bol koju si podnosio ovdje na zemlji... Otkrivenj e 21:3-4

Ja sam tvoj Otac i ljubim te isto kao što sam ljubio svojega sina, Isusa... Ivan 17:23

Jer je u Isusu moja ljubav prema tebi savršeno objavljen a... Ivan 17:26

On je potpuni izražaj moje biti... Hebrejima 1:3

On je došao praktično pokazati da sam za tebe, a ne protiv tebe... Rimljanim a 8:31

I da ti kaže da ja ne brojim tvoje grijehe.. . 2 Korinćanima 5:18-19

Isus je umro radi toga da se mi, ti i ja, izmirimo. .. 2 Korinćanima 5:18-19

Njegova smrt je najuzvišeniji izražaj moje ljubavi prema tebi... 1 Ivanova 4:10

Dao sam sve što sam ljubio, samo da bi mogao pridobiti tvoju ljubav... Rimljanim a 8:31-32

Ako primiš moj dar, mojega sina Isusa, mene primaš... 1 Ivanova 2:23

I nikada te više ništa neće moći opet odvojiti od moje ljubavi.. . Rimljanim a 8:38-39

Vrati se kući i ja ću sazvati najveću veselicu kakvu nebo još nije vidjelo.. . Luka 15:7

Oduvijek sam bio Otac, i uvijek ću Otac i ostati... Efežanima 3:14-15

Sada ću ti postaviti najvažnije pitanje tvoga života:... Želiš li ti biti moje dijete?... Ivan 1:12-13

Čekam na tvoj odaziv... Luka 15:11-32<< Arhiva >>