Mlade nade

srijeda, 23.12.2009.

P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO MLADEŽI U MALOM NOGOMETU za natjecateljsku 2009/2010. godinu

Foto Daltoni
Foto : B.Mr. wink

Izvršni odbor HNS-a je temeljem clanka 42 Statuta (Glasnik 44/08) na sjednici održanoj dana 04. 12. 2009. usvojio

P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA ZA PRVENSTVO MLADEŽI U MALOM NOGOMETU
za natjecateljsku 2009/2010. godinu

OPCE ODREDBE
Clanak 1.
Organizator natjecanja je Hrvatski nogometni savez putem Komisije za mali nogomet.
Clanak 2.
Prvenstvo mladeži se organizira u kategoriji pionira i juniora.
U kategoriji kadeta – pravo nastupa imaju kadeti( prema clanku 49 Pravilnika o
nogometnim natjecanjima - da na dan utakmice nisu mladi od 12 godina, a na dan
01.07.2009.g. nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci ).
U kategoriji juniora – pravo nastupa imaju kadeti i juniori ( prema clanku 49 Pravilnika
o nogometnim natjecanjima – da na dan utakmice nisu mladi od 14 godina,a na dan
01.07.2009.g. nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci ).
Clanak 3.
Klubovi koji nastupaju u 1. HMNL,obvezni su nastupiti u obje kategorije mladih uzrasta.
Klubovi koji nastupaju u 2. HMNL,obvezni su nastupiti s juniorskim uzrastom.
Clanak 4.
Natjecanje se organizira na podrucju koje pokriva odgovarajuca skupina Druge HMNL
U natjecanje na razini regije(podrucja koje pokriva odgovarajuca skupina 2. HMNL-e
mogu se ukljuciti i prvaci županijskih malonogometnih liga ukoliko se na podrucju pojedine
županije organizira prvenstvo mladeži ili zainteresirani malonogometni klubovi.
Nakon završenog natjecanja po regijama po dvije prvoplasirane momcadi iz svake regije
stjecu pravo igranja na završnom turniru za prvaka Hrvatske.
Završni turnir igrati ce se u mjestu koje odredi Komisija za mali nogomet HNS-a.
Clanak 5.
Utakmice mladeži u pravilu se igraju subotom i nedjeljom od 08,oo do 22,oo sati,a Povjerenik
za natjecanje može u opravdanim slucajevima odluciti da se igra i radnim danom s
tim da pocetak utakmice može biti od 16,oo do 20,oo sati.
Clanak 6.
Natjecanjem rukovodi Komisija za mali nogomet,a tijela natjecanja(Povjerenik za natjecanje,
Disciplinski sudac,Povjerenik za sudenje i Komisija za žalbe) u odgovarajucim skupinama
Druge HMNL-a imaju iste nadležnosti i obveze u prvenstvu pionira i juniora.
Organe natjecanja za završni turnik imenovati ce Komisija za mali nogomet HNS.
Clanak 7.
Raspored natjecanja odreduje se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz primjenu Bergerove
tablice.
Clanak 8.
Natjecanje pionira i juniora na nivou regija igra se po skupinama ili turnirski(ovisno o
broju momcadi na podrucju pojedine regije)vodeci racuna o teritorijalnoj udaljenosti na
podrucju koje pokriva pojedina skupina 2. HMNL-e, s tim da se kod pionira odigra najmanje
6 kola a kod juniora najmanje 9 kola.
Clanak 9.
Na završnom turniru koji organizira HNS putem Komisije za mali nogomet nastupa osam
(8)momcadi (po dvije prvoplasirane momcadi iz svake regije),koje ce biti podijeljene u dvije
skupine po cetiri(4)momcadi i to :
- skupina „A“ : prvoplasirani iz skupina „Istok“ i „Jug“ te drugoplasirani iz skupina
„Sjever“ i „Zapad“.
- skupina „B“ : prvoplasirani iz skupina „Sjever“ i „Zapad“ te drugoplasirani iz
skupina „Istok“ i „Jug“.
U skupinama se igra po jednostukom bod sustavu,prvaci skupina razigravaju za 1. mjesto,
drugoplasirani iz skupina za 3. mjesto treceplasirani za 5. mjesto i cetvrtoplasirani iz skupina
razigravaju za 7. mjesto.
Završno natjecanje vode povjerenik natjecanja, povjerenik za sudenje i disciplinski sudac
Prve HMNL.
Clanak 10.
Igra se po pravilima za mali nogomet,osim vremena trajanja igre,koje se skracuje na
2x15 minuta sa zaustavljanjem vremena u kategoriji pionira,dok se u kategoriji juniora igra
2x18 minuta sa zaustavljanjem vremena.

Foto Daltoni

Foto : B.Mr. wink

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Clanak 11.
Za odigravanje utakmica pionira i juniora klub domacin obvezan je osigurati dvije (2)
ispravne lopte.Karakteristike lopti moraju biti u skladu sa pravilom 2 Pravila igra za mali
nogomet Futsal 2008.
Clanak 12.
Svaki klub mora odrediti osobu koja ce ga predstavljati na utakmici.Predstavnik kluba
mora imati pismenu punomoc od svog kluba,koju stavlja na uvid delegatu prije utakmice.
Predstavnik kluba uz punomoc,delegatu utakmice predaje formulare zapisnika,sastav
momcadi i športske iskaznice igraca kao i licencu trenera.Predstavnik kluba sudjeluje u utvrdivanju
identiteta igraca,upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisivanju zapisnika.
Osim trenera niti jedna osoba ne smije stajati na nogama na klupi za pricuvne igrace
niti sudjelovati u vodenju momcadi,u protivnom podliježe disciplinskim sankcijama.
Clanak 13.
Klubovi su odgovorni za zdrastvenu zaštitu igraca i organizator ne snosi nikakvu
odgovornost u slucaju povrede.
Clanak 14.
Klub domacin je obvezan na svim utakmicama osigurati lijecnicku službu i vozilo hitne
medicinske pomoci ili adekvatno zamjensko vozilo za eventualni prijevoz ozlijedenog igraca.
PRAVO NASTUPA
Clanak 15.
Pravo nastupa u kategoriji kadeta i juniora imaju igraci koji su registrirani za klub u
sustavu natjecanja,a starosne su dobi navedene u clanku 2 ovih Propozicija,sukladno clanku
49 Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.Registraciju igrac dokazuje športskom
iskaznicom.
Clanak 16.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do sedam(7)pricuvnih igraca, a
broj zamjena nije ogranicen.
Clanak 17.
Igrac ne može nastupiti bez pravovaljanog lijecnickog pregleda.
DELEGAT UTAKMICE
Clanak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje odreduje delegata,koji zastupa
rukovodstvo natjecanja,kontrolira ispravnost športskih iskaznica,licenci službenih osoba i nadležan
je za kontrolu cjelokupne organizacije utakmice.
Delegat je obvezan doci u dvoranu najmanje 45 minuta prije vremena odredenog za pocetak
utakmice.Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice( zapisnik utakmice i izvještaj
o utakmici) saciniti odmah po završetku utakmice u nazocnosti ovlaštenih predstavnika
klubova.
Kompletan zapisnik u dva(2)primjerka i obracun naknada i troškova službenih osoba delegat
dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku od 24 sata nakon odigrane utakmice.Po jedan
primjerak zapisnika delegat urucuje službenim predstavnicima klubova odmah po zakljucenju
zapisnika.
Delegat je dužan ODMAH po završetku utakmice telefonski izvijestiti Povjerenika za natjecanje
o rezultatu utakmice i ostalim pojedinostima(do 20 minuta od završetka utakmice).
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.
SUCI UTAKMICE
Clanak 19.
Za sve utakmice pionira i juniora suce delegira Povjerenik za sudenje sa liste sudaca 1. i
2. HMNL-e.Suci su dužni doci u dvoranu najmanje 45 minuta prije vremena predvidenog za
pocetak utakmice,pregledati teren u smislu Pravila igre za mali nogomet i ustanoviti njegovu
podobnost za igru.Ako suci ustanove da je teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može
igrati,dužni su svoju odluku priopciti delegatu utakmice,koji ce o tome obavijestiti Povjerenika
za natjecanje.
Suci su obvezni u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojerucno
potpisati.Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igraca i nogometnih
djelatnika za prekršaje ucinjene prije,za vrijeme i poslije utakmice.
ŽALBE
Clanak 20.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno,telefaksom ili preporucenim pismom
najaviti u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice.Obrazloženje žalbe mora se
dostaviti u dva primjerka,s dokazom o uplacenoj pristojbi u roku od tri (3) dana od dana
odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu istice u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na prvi slijedeci
radni dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od cetrnaest (14)
dana od dana prijema žalbe,odnosno sedam (7) dana za utakmice posljednja dva kola.
Žalbe na završnom turniru,najavljuju se odmah po završetku utakmice a obrazloženje
žalbe podnosi se u roku od dva sata po završetku utakmice.Odluka o podnijetoj žalbi donosi
se prije odigravanja sljedeceg kola.
Visina pristojbi na žalbe je identicna pristojbama koje vrijede u 2. HMNL.
Pristojba se vraca podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.
REGISTRACIJA UTAKMICA
Clanak 21.
Ako na utakmicu nije uložena žalba,a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po
službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe),utakmica ce se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od 8
(osam) dana od dana odigravanja.
U slucaju da je na neku utakmicu uložena žalba,rok za registraciju utakmice produžava
se do donošenja odluke o žalbi,odnosno do izvršenja odluke o žalbi.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za natjecanje,
ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konacna,
osim u postupku predvidenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.
DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Clanak 22.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi,igraci,suci,treneri ili ostali nogometni
djelatnici u ovom natjecanju odlucuje Disciplinski sudac na osnovu odredaba Disciplinskog
pravilnika HNS-a.
UTVRDIVANJE PLASMANA
Clanak 23.
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja tri boda,a kod neriješenog rezultata svaki klub
osvaja po jedan bod. Plasman na tablici utvrduje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, primjenjuju se odredbe clanka 65 Pravilnika o
nogometnim natjecanjima HNS-a.
PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Clanak 24.
Na svim prvenstvenim utakmicama mladeži mogu se prodavati ulaznice koje samostalno
tiskaju klubovi prema svojim potrebama.
Clanak 25.
Svi klubovi sudionici natjecanja podliježu obveznom placanju slijedecih troškova :
- clanarine za natjecanje mladeži koju odreduje Izvršni odbor HNS-a na prijedlog Komisije
za mali nogomet I.O. HNS-a,
- sucima putne troškove odmah po završetku utakmice i naknadu prema odluci I.O.
HNS-a u roku od sedam (7) dana od dana odigravanja utakmice,
- delegatu putne troškove odmah po završetku utakmice i naknadu prema odluci I.O.
HNS-a u roku od sedam (7) dana od dana odigravanja utakmice,
- za održavanje – korištenje dvorane u kojoj je utakmica odigrana,visinu naknade
sporazumno utvrduju uprava objekta i kluba korisnika,
- novcanih kazni po konacnim odlukama Disciplinskog suca za igrace,djelatnike i
clanove svog kluba.

Foto Daltoni
Foto : B.Mr. wink

NAGRADE
Clanak 26.
- Prvoplasirani klub završnog turnira za prvaka Hrvatske osvaja prijelazni pehar HNS
na kome se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva. Pored prijelaznog pehara
HNS-a, prvoplasiranom klubu se dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i zlatnih medalja,
- pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se i najboljem strijelcu i najboljem klubu u Fair
Play-u, sa završnog turnira,
.
ZAVRŠNE ODREDBE
Clanak 27.
Svi sudionici ovog natjecanja obvezni su provoditi Fair-play i pridržavati se odredbi Kodeksa
o ponašanju nogometnih djelatnika HNS-a.
Clanak 28.
Za sve što nije predvideno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila nogometne igre,Pravilnika
o nogometnim natjecanjima,kao i ostalih Pravilnika i propisa HNS-a.
Clanak 29
Za tumacenje ovih Propozicija nadležna je Komisija za mali nogomet Izvršnog odbora
Hrvatskog nogometnog saveza.
Clanak 30.
Ove Propozicije stupaju na snagu danom objave u službenom glasilu HNS-a.
Predsjednik Vlatko Markovic s.r.
Zagreb, 04. 12. 2009.

Daltoni thumbup
http://daltoni-os.blog.hr/

23.12.2009. u 08:45 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

< prosinac, 2009 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Studeni 2011 (4)
Listopad 2011 (27)
Rujan 2011 (27)
Kolovoz 2011 (24)
Srpanj 2011 (10)
Lipanj 2011 (22)
Svibanj 2011 (15)
Travanj 2011 (24)
Ožujak 2011 (27)
Veljača 2011 (20)
Siječanj 2011 (18)
Prosinac 2010 (17)
Studeni 2010 (9)
Listopad 2010 (17)
Rujan 2010 (13)
Kolovoz 2010 (11)
Srpanj 2010 (4)
Lipanj 2010 (19)
Svibanj 2010 (15)
Travanj 2010 (11)
Ožujak 2010 (7)
Veljača 2010 (6)
Siječanj 2010 (31)
Prosinac 2009 (31)
Studeni 2009 (32)
Listopad 2009 (38)
Rujan 2009 (28)
Kolovoz 2009 (16)
Srpanj 2009 (14)
Lipanj 2009 (23)
Svibanj 2009 (18)
Travanj 2009 (21)
Ožujak 2009 (15)
Veljača 2009 (7)
Siječanj 2009 (8)
Prosinac 2008 (9)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Komentari da/ne?

Opis bloga

Uvjeti korištenja

Svi sadržaji i slike objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su copyrightom. Zabranjeno je uzimanje i korištenje sadržaja bez prethodne dozvole autora.
Svaštara o nogometu!

Novo : http://daltoni-osbloghr.blogspot.com/Osijek, Croatia Weather Forecast

daltoni@net.hr

Foto Daltoni
Sign by Danasoft - Get Your Free Sign


Linkovi

Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servisFree Counter
Free Counter

thumbuphrvatska Customized Soccer Jersey - ImageChef.com


height="38" width="41" id="EXim" alt="eXTReMe Tracker" />

Myspace Smileys


hrvatska thumbup

Geo Visitors Map

CASINOSWISS, CASINO, Football manager 2010, English Harbour Casino, KENOfree counters
Free counters