Vjera Istine

ponedjeljak, 16.09.2019.

AKIDA: 3. LEKCIJA - OSOBINE I KORISTI IMANAOsobine imana


Razlika u definiciji imana donijela je razliku po pitanju osobina imana, a to je da li je on stalan ili  se smanjuje i povećava?Grupa koja djela uvrštava u sastavni dio imana smatra da se on povećava i smanjuje, a oni koji pod imanom podrazumijevaju samo srčano ubjeđenje i izgovor jezikom, tvrde suprotno i kažu da je on uvijek isti.I jedni i drugi navode svoje argumente, te se i ova rasprava svodi na razilaženje teorijske prirode.U svakom slučaju, kur'anski ajeti i hadisi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,  ukazuju na to da se iman povećava i smanjuje. Evo nekih od tih dokaza:''Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.'' [Sura El-Enfal 2]''On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više povećali vjerovanje koje već imaju ...'' [Sura El-Feth 4]Od hadisa navest ćemo sljedeći:''Iman se sastoji od sedamdeset i nekoliko dijelova .Najveći od njih su riječi:'La ilahe illallah', a najmanji je uklanjanje s puta svega što smeta prolaznicima. A i stid je dio imana.''O tome da su i ashabi radijallahu anhum bili na stavu da se iman povećava i smanjuje govore mnogobrojne predaje, jedna od njih je da je Omer, radijallahu anhu, imao običaj reči ashabima: ''Hajde da povećavamo svoj iman!'' - da bi činili zikr Allahu subhanehu ve te'ala.Pa ako ajeti i hadisi po svom prvenstvenom značenju ukazuju na povećavanje i smanjivanje imana onda nema potrebe niti koristi o daljim raspravama po tom pitanju, već je preče da govorimo o tome da čovjek redovno treba obnavljati svoj iman i pratiti da li se povećao ili smanjio.Ako primijetimo smanjenje imana moramo prvo ustanoviti razloge smanjenja imana, zatim ih ukloniti ili se udaljiti od njih.Svaki vjernik mora istražiti izvore povećanja i porasta imana, kako bi kod eventualnog pada imana što brže oporavio svoje srce.Najvažniji izvori povećanja imana su:1. Znanje – povećanje znanja uzrokuje povećavanje ubjeđenja i spoznaje. A pod znanjem se podrazumijeva znanje o Allahu subhanehu ve te'ala kroz Njegova imena, svojstva, osobine i djela. I znanje o Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim uputama u pogledu morala, islamskih principa i zakona. Znanje o Allahovoj Knjizi i njenom sadržaju. O uticaju znanja na iman govori sljedeće kur'anski ajet:''...Reci: 'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?'...'' [Sura Ez-Zumer  9]2. Djela – povećavanjem dobrih dijela i pokornosti Allahu Uzvišenom povećava se jekin i jača iman. A smanjenjem djela i poniranjem u grijehe i strasti iman slabi. Za potpunost imana kao što smo rekli potrebni su i riječi i djela, pa koliko vjernik kod sebe ima dobrih djela, djela pokornosti, toliko će i njegov iman biti potpuniji i jači.3. Zikr i razmišljanje – pod zikrom se misli na sjećanje na Uzvišenog Allaha Njegovim svojstvima i onim što priliči Njegovoj uzvišenosti i veličini i učenje Kur'ana. Zikr i učenje Kur'na učvršćuju vezu sa Gospodarom, a njihova umanjenost prouzrokuje zaborav na Allaha subhanehu ve te'ala.Pod razmišljanjem se misli na nastojanje da se stalno podsjećamo na Allahovo stvaranje, Njegovu veličinu, Njegovu moć, Njegova lijepa imena i savršena svojstva. Ovakav osjećaj se gradi na stalnom promatranju Allahovog subhanehu ve te'ala carstvarazmišljajući i uzimajući pouke iz svega što se vidi. A vjernici su u Kur'anu opisani kao oni koji mnogo razmišljaju:'' ... i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju ...'' [Sura Ali 'Imran 191]Koristi imanaPojedinac koji u svom životu ostvari čisti iman uvidjet će da mu je on donio mnogobrojne koristi, neke od njih su:1. Oslobađanje čovjeka od robovanja i potčinjenosti nekome ili nečemu mimo Allaha subhanehu ve te'ala. Iman je oslobađanje čovjeka od robovanja ljudima koji su isti kao on, oslobađanje ljudskog razuma od izmišljotina i zabluda, oslobađanje ljudske ličnosti od potčinjenosti, poniznosti i predanosti ljudi tagutima, vračevima, birokratama i svim onima koji se nameću kao božanstva.Najveći razlog zbog kojeg su silnici u svakom vremenu odbili prihvatiti poziv  'La ilahe illallah'  jeste to što je to  poziv  za oslobađanje čovjeka, za zbacivanje silnika s njihovih lažnih prijestolja i uzdizanje mu'minskih čela, koja samo Allahu subhanehu ve te'ala padaju na sedždu.2. Formiranje uravnotežene ličnosti svojih posebnih odlika, ali jedinstvenog cilja.Mu'min obožava jednog Boga, Kojem se obraća i javno i tajno, i kad je u izobilju, i kad je u siromaštvu, i kad je zdrav, i kad je bolestan. To ga čini smirenim, jer je njegov cilj zadovoljstvo njegovog Gospodara.Dok je nevjernik na raskrsnici između svojih mnogobrojnih božanstava, čas se obraća jednom, čas drugom, čas živima, čas mrtvima, pa kako može imati smiraj?3. Iman je izvor ljudske sigurnosti, jer on ispunjava ljudsko srce sigurnoću i smirenošću, jer se mu'min ne boji nikoga mimo Allaha subhanehu ve te'ala. Iman kod čovjeka zatvara sve puteve bojazni za nafaku, vjernikov život, njegovu obitelj, zatvara puteve straha od ljudi, džinna i njihovih djela. Zbog vjere u Allaha subhanehu ve te'ala vjernik je spokojan, dok se drugi boje, i smiren dok su drugi nervozni, kao što je rekao Uzvišeni:''Oni koji svoje vjerovanje s mnogoboštvom nisu pomiješali, ti su sigurni i na pravom putu.'' [Sura El-En'am 82]4. Iman je izvor ljudske snagejer jedino on čovjeku pruža potrebnu duhovnu snagu i ispunjava dušu nadom u Allahovu subhanehu ve te'ala pomoć. To mu daje snagu i strpljivost u podnošenju iskušenja, tako da je takav čovjek postojan i čvrst poput stijene, zadovoljan sa svim što ga zadesi i nikada ne traži pomoć od ljudi ,jer je svjestan ajeta:''Ako te od Allaha neka nevolja pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti ...'' [Sura El-En'am 17]5. Iman je osnova bratstva i jednakosti među ljudima, jer ne dozvoljava njegovim sljedbenicima da se međusobno smatraju bogovima, a silnici među ljudima uzimaju Allahove subhanehu ve te'ala robove za svoje robove. Iman to ne dozvoljava, jer oni imaju samo jednog Gospodara kojem trebaju biti pokorni i samo Njemu su dužni ibadet činiti. Iz prethodne lekcije smo naučili:- da se iman povećava i smanjuje - da  znanje, dobra djela i zikr povećavaju iman - da poniranje u strasti i grijehe smanjuju iman - da iman za onoga koji ga postigne donosi mnogobrojne koristi  Odgovori na postavljena pitanja!1. Koji kur'anski ajet potvrđuje da se iman povećava i smanjuje?2. Objasni kako znanje utiče na jačanje imana!3. Šta podrazumijeva termin 'zikr'?4. Kako objašnjavaš to da vjernik ima sigurnost, a nevjernik ne?5. Da li su u današnje vrijeme ljudi jednakih prava i sloboda, ili su pojedinci  uzeli za pravo da sebi podrede druge ljude? Šta Islam misli o tome? Zaokruži tačan odgovor!1. Iman se sastoji od:a) sedamdeset i tri dijelab) sedamdeset i nekoliko dijelovac) sedamdeset i sedam dijelova 2. Izvori  imana su:a. znanje, bogobojaznost i  djelab. djela, iskrenost i  zikrc. zikr, djela i znanje 3. ''Reci, zar su isti oni koji:a)  rade i ne rade.''b) vjeruju i ne vjeruju.''c) znaju i ne znaju.'' Popuni prazan prostor!1. Islam je ________ bratstva i _________ među ljudima.2. ________ djela ________ iman.3. Pod znanjem se podrazumijeva znanje o ________, Njegovom ________ i Njegovoj ________ . 4. '' ________ vjernici su samo _____ čija se _______ strahom ________ kad se _________ spomene.''16.09.2019. u 00:38 • 1 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.Studeni 2019 (2)
Listopad 2019 (1)
Rujan 2019 (6)