Vjera Istine

ponedjeljak, 16.09.2019.

AKIDA: 4. LEKCIJA - PRINCIPI TEVHIDA – ALLAHOVE JEDNOĆE


 


Iman - vjerovanje u Uzvišenog Allaha subhanehu ve te'ala obuhvata tri principa:

1. - vjerovanje da je samo Allah subhanehu ve te'ala Gospodar svega, te da Njemu pripada potpuna vlast i upravljanje sa svime što postoji, (tevhidu ‘r-rububijjeh)

2. - vjerovanje da samo On subhanehu ve te'ala zaslužuje da Mu se ibadet čini, (tevhidu ‘l-uluhijjeh)

3. - vjerovanje da samo Njemu subhanehu ve te'ala pripadaju imena i svojstva savršenstva (tevhidu ‘l- esma’i ve ‘s-sifat).

Ove tri vrste tevhida su sadržane u kur'anskom ajetu u kome Uzvišeni Allah kaže:

„On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko!“

Zato čovjek ne može biti vjernik u Allaha subhanehu ve te'ala sve dok ne bude vjerovao da je On Gospodar svega i da drugog Gospodara nema; da je samo On Bog i da se samo On može obožavati i da je On potpuno savršen u Svojim svojstvima i imenima i da niko drugi nije savršen i potpun.

Tevhidu ‘r-rububijjeh

Definicija tevhidu ‘r-rububijjeh

Čvrsto ubjeđenje da samo Uzvišenom Allahu pripada stvaranje (el-halk), da On posjeduje potpunu vlast (el-mulk), te da On upravlja sa svime što postoji (et-tedbir).

Shodno pomenutoj definiciji možemo zaključiti da tevhidu ‘r-rububijjeh podrazumijeva tri stvari:

1. Čvrsto ubjeđenje da je samo Uzvišenom Allahu pripada stvaranje (el-halk), te da nema drugog stvoritelja osim Allaha. O tome Uzvišeni Allah kaže:

„…Samo On stvara i upravlja!“ [Sura El-E‘raf 54]

Također, Uzvišeni kaže:

„Postoji li, osim Allaha, ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje?“ [Sura Fatir 3]

2. Čvrsto ubjeđenje da samo Allah subhanehu ve te'ala posjeduje apsolutnu vlast (el-mulk). Kaže Uzvišeni Allah:

„Allahu pripada vlast na nebesima i na Zemlji.“ [Sura Ali Imran 189.)

I kaže Uzvišeni Allah:

“Upitaj: 'U čijoj je ruci vlast nad svim?'“

3. Čvrsto ubjeđenje da samo Uzvišeni Allah upravlja sa svime što postoji (et-tedbir). O ovome Uzvišeni Allah kaže:

„Upitaj: 'Ko vas opskrbljuje iz neba i iz Zemlje, u čijoj vlasti je sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo i ko upravlja svim?' 'Allah', reći će oni. A ti reci: 'Pa zašto Ga se onda ne bojite?'" [Sura Junus 31]

Riječ RABB, od koje dolazi naziv ove vrste tevhida, u arapskom jeziku znači vlasnik - ravnatelj. Allahov subhanehu ve te'ala rububijjet nad Njegovim stvorenjima znači da ih je samo On stvorio, da je samo On njihov gospodar i da ih samo On održava i njima upravlja.

Zato tevhidu ’r-rububijjeh znači priznanje da je Uzvišeni Allah jedini Tvorac svih stvorenja i njihov Gospodar, da ih samo On oživljava i usmrćuje, da im samo On donosi korist i nanosi štetu i da im samo On može udovoljiti molbi ukoliko se nađu u bezizlaznoj situaciji; da jedini On može učiniti s njima sve šta želi, da samo On istinski daje i uzima; da samo On stvara i da je u Njegovim rukama sve.

O tome nam Uzvišeni kaže:

“…Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova!” [Sura El-E‘raf 54]

Vjerovanje u Allahovu subhanehu ve te'ala odredbu spada u ovu vrstu tevhida

U ovu vrstu tevhida ulazi i vjerovanje u Allahovo subhanehu ve te'ala određenje - vjerovanje da sve što se dogada, biva s Allahovim znanjem, voljom i moći. Drugim riječima kazano, ova vrsta tevhida bi značila: saznanje i priznanje da je istinski pokretač i da u ovom svemiru istinski djeluje samo Allah Uzvišeni stvaranjem, upravljanjem, mijenjanjem, usmjeravanjem (kretanja), povećavanjem i smanjivanjem, oživljavanjem i usmrćivanjem, i ostalo, i da mu se u svemu tome niko ne pridružuje.

Kur‘an veoma jasno govori o ovoj vrsti tevhida. Skoro ni jedno poglavlje Kur‘ana nije bez spomena ili bar posrednog ukazivanja na njega. On je kao temelj ostalim vjerovanjima tevhida, zato što je samo istinski Tvorac, Vladar i Ravnatelj zaslužan da Mu se ibadet (svaki vid obožavanja), skrušenost i pokornost ukazuje i upućuje. Jedino On zaslužuje da Mu se upućuje zahvala, zikr, dova, nada, strahovanje i sl. Dakle, bilo šta od ibadeta može biti posvećeno samo Onome ko ima apsolutnu vlast i svime upravlja.

S druge strane, samo je istinski Tvorac, Vladar i Ravnatelj dostojan svojstava veličanstva, ljepote i savršenstva, zato što ta svojstva može posjedovati samo Vladar svih svjetova, jer, nemoguće je pripisati vlasništvo i vladavinu nekome ko nije živ, ko ne čuje, ne vidi, ko je nemoćan, nijem, koji nije u stanju uraditi ono što želi i koji nije savršen u svome govoru i svojim djelima. Zato nalazimo da Kur’an ovu vrstu tevhida spominje u kontekstu zahvale Uzvišenom Allahu (hamda), ibadeta, pokoravanja i predanosti Allahu Uzvišenom, te u kontekstu objašnjenja Njegovih uzvišenih svojstava i lijepih imena.

Musliman na svakom rekatu uči, čineći zahvalu (hamd) Allahu subhanehu ve te'ala:

“Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!” [Sura El-Fatiha 2]

O pokoravanju i predanosti Njemu, Allah subhanehu ve te'ala kaže:

“… reci: ‘Allahov put je jedini pravi put, i nama je naredeno da Gospodara svjetova slušamo.‘” [Sura El-En‘am 71]

O obraćanju i iskrenom stremljenju samo Njemu, Allah kaže:

“Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova.‘” [Sura El-En‘am 162]

U kontekstu dove Uzvišeni Allah kaže:

“…Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova! Molite se ponizno i u sebi Gospodaru svome; ne voli On one koji se previše glasno mole.” [Sura El-E‘araf 54-55]

U kontekstu ibadeta, Allah subhanehu ve te'ala kaže:

“Zašto da se ne klanjam Onome Koji me je stvorio, a Njemu ćete se vratiti?” [Sura Jasin 22]

Samo je Tvorac nebesa, Zemlje i svega što je na njima, jedini zaslužan da ga čovjek prihvati kao Boga i zaštitnika, i da Mu se potpuno preda, da Njemu dovu upućuje i da se Njemu obraća.

Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju jedini je koji živi, a ne umire, koji sve održava, sve zna, za sve se brine, koji je Najuzvišeniji i Najveličanstveniji. Nikakve, dakle, dvojbe nema u tome da Onaj Koji je stvorio stvorenja, njih i nadzire i da On zna sve ono što ona čine.

Nije dovoljno da čovjek prizna ovu vrstu tevhida da bi bio vjernik

A što se tiče onih koji priznaju da je Allah subhanehu ve te'ala Gospodar i Tvorac svega, ali Ga ne izdvajaju u božanstvenosti, nego uz Njega obožavaju i druge, niti Ga izdvajaju po Njegovim imenima i svojstvima, negirajući ih ili poredeći sa svojstvima stvorenja ili tumačeći ih u prenesenom značenju koje nema osnove; njima ovakav tevhid neće koristiti i uopće ih ne izvodi iz kruga nevjerstva u krug imana. Uzvišeni Allah nam u Kur’anu govori o nevjernicima (mušricima) koji su priznavali da je Allah subhanehu ve te'ala jedini Tvorac svega, ali su, i pored toga, ostali mušrici, zato što nisu izdvajali Allaha subhanehu ve te'ala u Njegovom uluhijjetu (obožavanju samo Njega), nego su obožavali i druge mimo Njega; i zato što nisu učinili tevhid Allahu subhanehu ve te'ala u Njegovim imenima i svojstvima, tako što su zanijekali i u njih nisu povjerovali. Zato Uzvišeni za njih kaže:

“A ako ih zapitaš ko ih je stvorio, sigurno će reći: ‘Allah!‘ Pa, kuda se onda odmeću?” [Sura Ez-Zuhruf 87]

“Upitaj: ‘Ko vas hrani s neba i iz Zemlje, čija su djela sluh i vid, ko stvara živo iz neživog, a pretvara živo u neživo, i ko upravlja svim? ‘Allah‘, reći će oni, a ti reci: ‘Pa zašto Ga se onda ne bojite?‘” [Sura Junus 31]

Iz navedenih ajeta jasno se vidi da nije svako onaj ko prizna da je Allah subhanehu ve te'ala Gospodar svega, ujedno i povjerovao u Allaha subhanehu ve te'ala kao jedinog Boga kome se ibadet čini i kao Jedinog kome pripadaju sva imena i svojstva savršenstva. Većina ljudi ne poriče Tvorca i Njegovo upravljanje stvorenjima, ali njihovo nevjerstvo je u obožavanju drugog, mimo Uzvišenog Allaha.

Ko je negirao ovu vrstu tevhida?

Ovu vrstu tevhida su zanegirali medžusije koji kažu da ovaj svijet ima dva stvoritelja, tamu i svjetlost. Međutim, i pored toga oni nisu učinili ova dva stvoritelja jednakim, nego su vjerovali da je svjetlost bolja od tame. Zato što svjetlost stvara dobro, a tama stvara zlo. Zatim svjetlost, po njima, proizvodi nešto, a to je da ona obasjava, za razliku od tame koja ništa ne proizvodi.
Također, faraon je pokušao osporiti ovu vrstu tevhida, jednoće Allaha subhanehu ve te'ala.
Kaže Uzvšeni Allah da je faraon rekao:
"Ja sam gospodar vaš najveći!" on je rekao.“ [Sura En-Nazi’at 24]
Ali je to učinio iz oholosti i inata, a ne iz ubjeđenja da je doista vjerovao za sebe da je on stvoritelj ili gospodar nebesa i zemlje. Zato su faraon i njegove glavešine u sebi znali da je Allah subhanehu ve te'ala Gospodar i stvoritelj nebesa i zemlje, te da faraon nema nikakvog udjela u tome. O ovome ubjeđenju koje je faraon imao u sebi Uzvišeni Allah kaže:
„I oni ih (Allahove ajete), nepravedni i oholi, zanijekaše, ali su u sebi čvrsto vjerovali da su istiniti.“ [Sura En-Neml, 14]
Kao što kaže Uzvišeni Allah da je Musa rekao faraonu:
„A Musa odgovori: 'Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje.“ [Sura El-Isra 102]

Iz prethodne lekcije smo naučili:
- koja su to tri principa tevhida
- šta je to tevhidu ‘r-rububijjeh
- šta znači riječ Rabb
- šta sve uključuje vjerovanje u ovu vrstu tevhida.

Odgovori na sljedeća pitanja!
1. Koje tri vrste tevhida poznaješ?
2. Koja je definicija tevhidu ‘r-rububijjeta?
3. Šta podrazumijeva vjerovanje u Allahovo subhanehu ve te'ala određenje?
4. Objasni zašto samo Allah subhanehu ve te'ala zaslužuje da se obožava?
5. Navedi nekoliko opisa Allahovog subhanehu ve te'ala savršenstva koje smo spomenuli!
6. Šta je sa onima koji vjeruju da je Allah Bog, ali pored toga obožavaju druga božanstva?
7. Navedi ajet koji govori da se dova molba za pomoć upućuje samo Allahu Uzvišenom!

Odgovori sa DA ili NE!
1. Za potpun iman dovoljan je samo tevhidu ‘r-rububijjeh.
2. Riječ Rabb znači vlasnik, ravnatelj.
3. Iz kruga nevjerstva ne izlaze oni koji obožavaju druge mimo Allaha.
4. Hamd znači veličanje Allaha Uzvišenog.
5. Allah subhanehu ve te'ala je stvorio sva stvorenja i On jedini zna sve o njima.

Popuni prazan prostor!
1. Većina ljudi ___________ Tvorca i Njegovo upravljanje ___________, ali njihovo __________________ u obožavanju drugog, ________________.
2. ''_________: Klanjanje moje, _________ moji, _________ moj, i ______ moja, doista su posvećeni _____________________________.''
3. Zaista samo je _________ nebesa, Zemlje i ___________________, jedini ___________ da ga čovjek prihvati __________________, i da mu se potpuno ____________.
4. “________ da se ne klanjam ________ koji _______________, a _______ ćete se ________?”

16.09.2019. u 11:17 • 1 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.Studeni 2019 (2)
Listopad 2019 (1)
Rujan 2019 (6)