Vjera Istine

srijeda, 06.11.2019.

ŠTA ISLAM KAŽE O BRADI?

Ovaj tekst objavljujem radi naglašavanja važnosti obavezne dužine muslimanske brade. Mnogi muslimani se raspituju o bradi, a tako malo se o njoj podučava u narodnim masama. Štaviše, ja sam uvidio da većina muslimana drži bradu u skladu sa modom, a ne u skladu Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem regulacije o ovom predmetu. Informacija ove prirode je postala vrlo važna, jer je uticaj zapadnih normi ponašanja zaveo mnoge neoprezne muslimane do te mjere da ih dosta, čak sumnja u neophodnost iste ili što je još gore kritikuje.
Onome ko misli da je predmet brade toliko nevažan da nije vrijedan spomena, ja mu želim od Allaha subhanehu ve te'ala uputu. Ali za onoga ko traži istinu i put Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovdje su dokazi iz Kur'ana, hadisa i fetvi islamskih pravnika.
Važnost sunneta u ajetima Kur'ana
"O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu, i pokoravajte se Poslaniku, i onima koji imaju autoritet među vama." [Sura En-Nisa 59].
"O vi koji vjerujete! Pokoravajte se Allahu i Njegovu Poslaniku, i ne napuštajte ga dok vam govori." [Sura El-Enfal 20].
"O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Njegovu Poslaniku, kada vas On poziva onome što će vam dati život; i znajte da se Allah upliće između čovjeka i njegova srca, i da će te se pred Njim svi skupiti." [Sura El-Enfal 24].
"Vi zaista imate u Allahovu Poslaniku divan primjer za onoga koji se nada u susret sa Allahom i Sudnjim Danom, i ko spominje Allaha mnogo." [Sura El-Ahzab 21].
"Prema tome uzmite šta vam Poslanik dadne, i ostavite se onoga što vam on zabrani. I bojte se Allaha, jer Allah strogo kažnjava." [Sura El-Hašr 7].
Važnost brade u Poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem riječima
1. Prenosi se Ebu Derde radijallahu anhu da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ja nemam ništa sa onim ko se brije, kuka i kida odjeću sa sebe (radi neke žalosti ili tegobe)." [Hadis bilježi Muslim]
2. Islamski učenjaci u svojim djelima o ashabima radijallahu anhum (Ammaru ibn Jasiru, Abdullahu ibn Omeru, Omeru ibn Hattabu, Ebu Hurejri, Džabiru i dr.), informišu nas da su svi imali bradu dužine jedne šake ili još duže. Džabir radijallahu anhu je rekao: "Mi smo običavali imati duge brade te smo ih samo tokom hadždža i umre skraćivali do obavezne dužine (tj. dužine šake)."
3. Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma kaže: "Onaj ko imitira kafire i umre u takvom stanju, na Sudnjem Danu će biti i proživljen među njima."
4. Prenosi se od Ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kratite brkove, i pustite bradu da raste." [Hadis bilježi Muslim]
5. Rekao je Ibn Omer radijallahu anhuma: "Naredio nam je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kratimo brkove i da puštamo brade da rastu." [Hadis bilježi Muslim].
6. Prenosi se Ibn Omera radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Razlikujte se od idolopoklonika, kratite brkove i ostavite bradu da raste." [Hadis bilježi Muslim]
7. Prenosi se od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kratite brkove i ostavite bradu da raste." [Hadis bilježi Muslim]
8. Prenosi se od Ibn Abbasa radijallahu anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko god brije bradu nema pravo na Allahovu milost." [Hadis bilježi Taberani].
9. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu je običavao kratiti od brade ono što je prelazilo zahvat šake.“ [Hadis bilježi Tirmizi].
Brada po pravnim odlukama Imama četiri ehhli-sunnetska mezheba
Hanefijski mezheb
Imam Muhammed rahimehullah piše u svojoj knjizi "Kitabul-Ezar", gdje navodi od Imama Ebu Hanife rahimehullah, koji prenosi od Hejsemija rahimehullah, koji prenosi da je Ibn Omer radijallahu anhuma običavao obuhvatiti šakom bradu ispod kosti iste, te odsjeći ono što je bilo ispod šake. Imam Muhammed rahimehullah kaže da je to što je Imam Ebu Hanife rahimehullah odlučio i što mi hanefije slijedimo. Prema tome, za hanefije kraćenje brade manje od šake je HARAM i na tome je IDŽMA (saglasnost).
Šafijski mezheb
Imam Šafija rahimehullah u svojoj knjizi "Kitabul Umm" izjavljuje, "Brijati bradu je HARAM."
Malikijski mezheb
Šejh Ahmed Nafaravi Maliki rahimehullah, u komentaru Imam Ebu Zejdove rahimehullah knjižice kaže: "Brijati bradu je bez sumnje HARAM po mišljenju svih Imama." Još se kaže u "Temhidu" koji je komentar Imam Malikove 'Muvette', da brijati bradu je HARAM, te da među muškarcima brade briju samo HERMAFRODITI (osobe koje imaju istovremeno i ženske i muške karakteristike).
Hambelijski mezheb
Hambelije u svojoj poznatoj knjizi "El-Hanie'a Hambeli Fatava Kitab" kažu: "Pustiti bradu je VADŽIB, a brijati istu je HARAM." Također u hambelijskim knjigama "Sarahul Muntehaa" i "Sarr Menzumetul Adab", se kaže: "Najispravnije mišljenje je da je brijanje brade HARAM."
Shodno tome, prema pravnim odlukama Islamskih učenjaka: "Brijanje brade je zabranjeno (haram), te onaj koji brije bradu je po Islamskom zakonu pokvarenjak (fasik). Stoga, NIJE DOZVOLJENO postaviti takvog čovjeka za Imama. Klanjati teraviju za obrijanim Imamom je MEKRUH-I-TAHRIMI (skoro HARAM)."
Durre-Muhtar navodi: "Niko nije dozvolio kraćenje brade kraće od dužine šake, kao što neki moderni muslimani i hermafroditi rade."
Također, "Zabranjeno (haram) je muškarcu da brije bradu neke druge osobe."
Zaključak:
Prema tome, musliman koji brije ili skraćuje bradu, više nego što je dozvoljeno, je kao hermafrodit, i njegov imamet je skoro HARAM, njegovo svjedočenje neprihvatljivo, i on nema pravo da glasa za nešto, niti da bude izglasan za nešto. Brijanje i nedozvoljeno skraćivanje brade je običaj i oponašanje nevjernika.
Imam Gazzali rahimehullah kaže: "Znaj da ključ totalnog uspjeha leži u slijeđenju sunneta i kopiranja života Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svemu što dolazi od njega, i u svim njegovim akcijama, čak ako se tiču i načina jedenja, spavanja, buđenja ili govora. Ja ne kažem ovo samo u vezi rituala obožavanja, zato što nije dozvoljeno zanemarivati sunnet prenesen od njega u vezi ibadeta - nego podrazumijevam svaki aspekt njegova svakodnevnog života." [Kitab el Arbain Addin, Kairo 1344, p. 89].
Štaviše, u Časnom Kur'anu, Allah subhanehu ve te'ala, kaže Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da izjavi:
"Reci: "Ako vi zaista volite Allaha, onda pratite mene: pa će i vas Allah voljeti i grijehe vam oprostiti: jer Allah puno prašta i samilostan je." [Sura Ali Imran 31]
Na kraju, Allah subhanehu ve te'ala kaže u Časnom Kur'anu: "I kad se pravi vjernici pozovu Allahu i Njegovu Poslaniku [da prihvate i praktikuju Allahove i Poslanikove odredbe] da im u nečemu presudi, njihov jedini odgovor je 'Mi čusmo i pokorismo se.' Takvi će ljudi zaista uspjeti." [Sura En-Nur 51].
Ovim putem koristim priliku da pozovem sve muslimane, koji pročitaju ovaj tekst da puste bradu najmanje na dužinu šake. Čuli smo, sad se u ime Allaha subhanehu ve te'ala pokorimo da bi uspjeli.
Komentar:
Muslimani su preplavljeni uticajem zapadnog nemuslimanskog svijeta, te je vrlo lako da zaborave, ili još gore da zanemare sunnet Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Nedovoljno ti muslimani uviđaju svu ozbiljnost akcija kojima imitiraju kafire. Nadati se da će informacije sadržane u ovom tekstu obasjati razum tih spavalica. A opet ima onih, koji smatraju da brada nije vrijedna pomena, a još manje prakse. Njima ja kažem: "Silazite sa vagona poricanja, pa vi ste muslimani! Pratite Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svakom životnom aspektu, jer on je bio, još uvijek jest i zauvijek će i biti najbolji ideal za imitiranje.
Samo Allah subhanehu ve te'ala zna koliko puta sam prošao brata muslimana (izvan džamije), ne nazivajući mu selam zbog njegova glatko obrijanog i namirisanog lica. Kako da mu nazovem selam, kada ne znam da li je musliman ili ne. Pa ipak taj isti brat se kasnije čudi što je na ulici ignorisan! Od brata za brata, ja kažem: "Pusti bradu, jer to promoviše islamsko bratstvo i bliskost. Stani uz svoju braću muslimane, budi jedan od njih. Znamo mi da si ti „lijep“ bez brade, ali zar je to važno? Jedina važna stvar je da te Allah Silni vidi. I kada pustiš bradu ne igraj se sa sunnetom, nego je pusti do ispod šake. To je propisana obavezna dužina i nikako kraće."
Pusti je, šta je toliko teško da se razumije?

06.11.2019. u 18:04 • 1 KomentaraPrint#

utorak, 05.11.2019.

HADIS: 1. LEKCIJA - NASIHAT (SAVJET)Od Ebu Rukajje, Temima ibn Evsa ed-Darijje, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je nasihat -savjet. (ponovivši to tri puta). A potom je rekao: “Prema Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i običnim ljudima.” [Hadis bilježi Muslim]

POJAŠNJENJE HADISA:
Neki od islamskih učenjaka smatraju da je ovaj hadis jedan od hadisa oko kojeg se okreće cijeli fikh, i da je on od izuzetno velike važnosti, a da, također, predstavlja i četvrtinu vjere.
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Šest je obaveza koje mu’min treba ispuniti prema drugom mu’minu (...)” - pa je spomenuo - “(...) ako od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ.”
O vrijednostima nasihata i iskrenoga odnosa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Allah je zadovoljan kada vi prakticirate troje: da Ga obožavate ne pripisujući Mu ništa, da se Njegovog užeta držite i da se međusobno ne podvajate, i da savjetujete one kojima je Allah dao vlast nad vama.”
Jedan od islamskih učenjaka, po imenu El-Hattabi, nasihat pojašnjava kao: “Definicija nasihata jeste željeti svako dobro onome koga savjetuješ.”
Da bi ovaj hadis uspjeli dovoljno shvatiti, objasnit ćemo njegovo značenje - kako bi nam bilo jasnije šta, ustvari, znači nasihat, ili, možemo reći, iskren odnos za ono što je spomenuto u hadisu.
Nasihat Uzvišenom Allahu znači ispravno vjerovanje u Njegovu jednoću i iskren nijjet u ibadetima prema Njemu. Iman u Allaha subhanehu ve te'ala se temelji na slijedećim stvarima: ubjeđenje u srcu, očitovanje jezikom i potvrdu vanjskim djelima. Vjerovati u Allaha subhanehu ve te'ala znači: vjerovati da je On svemogući Stvoritelj svega što postoji, da nâs i druga stvorenja On opskrbljuje, da život i smrt daje; vjerovati u Njegova lijepa imena i svojstva i da ona samo Njemu priliče; da sve vrste ibadeta treba Njemu poklanjati.
Nasihat Allahu subhanehu ve te'ala je i biti bogobojazan gdje god se zadesili. Obožavati Ga kao da Ga vidimo, jer iako mi Njega ne vidimo, On nas vidi.
Nasihat Njegovoj knjizi znači vjerovanje u nju i djelovanje u skladu sa onim što je u njoj. Također znači osjećati veliku ljubav prema njoj, veličati je - jer je ona govor Stvoritelja, osjećati veliku želju da se razumije, pokazivati veliko interesiranje za njeno studiranje, zaustavljati se prilikom njenoga učenja - da bi se pokušala naći značenja za koja Allah subhanehu ve te'ala voli da se razumije iz nje, ili voli da se primijene, nakon što se pojme. Znači i nositi u sebi ubjeđenje da je samo Kur’an jedini zakon po kojem se muslimani moraju vladati i pokoravati i na osnovu njegovih smjernica svoj život usmjeravati.
Nasihat Njegovom Poslaniku znači vjerovanje u njegovo poslanstvo i bespogovorno slijeđenje njegovih naredbi i klonjenje njegovih zabrana; izražavati ljubav prema njegovoj porodici, ashabima radijallahu anhum, njegovim pomagačima i prema onima koji su, pa makar jedan tren, bili u njegovom društvu - naravno, kao muslimani, poistovjetiti se s načinom njegovog oblačenja i izgleda. Isto tako, nasihat Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je zanimati se za izučavanje njegovog sunneta, morala i ponašanja, cijeniti njegovu praksu i obavezno je primjenjivati, žestoko prezirati i ostavljati one koji ga ne slijede, osuđivati one koji su tu praksu uzeli radi dunjaluka, iako je prividno primjenjuju; za svoga jedinoga uzora u životu smatrati našeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braniti njegov sunnet, njegovu čast i čast njegove porodice i ashaba radijallahu anhum.
Nasihat vođama muslimana znači ljubav prema njihovoj ispravnosti, razboritosti i pravednosti; imati želju da se ummet ujedini oko njih; pokoravati im se u okvirima njihova pokoravanja Allahu subhanehu ve te'ala i osjećaj ljubavi u njihovu pomaganju u pokornosti Uzvišenom Allahu; truditi se da svim pretpostavljenim muslimanima pomažemo u onim stvarima koje donose korist islama; ne gledati da o pitanjima islama i muslimana brinu samo pojedinci, nego da i mi u tome damo svoj doprinos.
Ne smijemo dopustiti sebi da samo kritikujemo one koji se brinu o islamu i o muslimanima, i da govorimo o njima ružne stvari. Sigurno nije lahko voditi brigu o skupinama ljudi i s njima sarađivati. U svome srcu treba jako željeti da se ponovo vrati hilafet - islamska vladavina, kako bi svi muslimani svijeta imali jednog predsjednika, koji bi o svima njima brinuo i štitio njihove živote, imetke i časti.
Nasihat običnim ljudima znači: upućivati ih ka njihovom općem interesu. Također znači: željeti njima ono što želiš sebi, prezirati ono što prezireš sebi, lijepo s njima postupati i biti milosrdan prema njihovoj djeci, učtivo se ponašati prema starijima, suosjećati s njihovom radošću i tugom, osjećati mržnju prema svemu što im škodi, truditi se pomoći im i boriti se protiv onih koji žele da im zlo nanose, truditi se da ih, u okvirima svojih mogućnosti, zaštitimo svakoga zla. Musliman je muslimanu brat.
Muslimani su poput jedne građevine i poput jednoga tijela - ako boluje jedan dio toga tijela i ostali organi osjećaju tu bol. U islamu nema prednosti Arap nad nearapom, niti bijelac nad crncem, niti bogat nad siromašnim.
Islamsko bratstvo je jače od krvnoga bratstva. Musliman je muslimanu poput ogledala u kojem on vidi svoje nedostatke.
Savjet Allahu subhanehu ve te'ala, Njegovoj knjizi i Njegovom Poslaniku jeste obaveza svakog muslimana, a posebno, obaveza učenih ljudi. Ona se ogleda u suzbijanju zabluđujućih ideja i njihovu odbacivanju - ako nisu u skladu s Kur’anom i sunnetom - pobijajući argumentima Kur’ana i sunneta ono što je suprotno njima, pojašnjavanju njihovih značenja - pa makar se ona razlikovala i od svih ideja i strasti.
Iz prethodnoga hadisa smo naučili:
- šta je to nasihat,
- šta znači nasihat Allahu Uzvišenom,
- šta znači nasihat Njegovoj knjizi,
- šta znači nasihat Njegovom Poslaniku, alejhis-selam,
- šta znači nasihat vladarima muslimana,
- šta znači nasihat svim muslimanima.
Za zadaću:
- Nauči tekst hadisa!
- Nauči da pojasniš značenja svakoga nasihata!
Odgovori na slijedeća pitanja!
1. Neki učenjaci su rekli da ovaj hadis predstavlja jedan dio vjere, koliki je taj dio?
2. Kako El-Hattabi definira nasihat?
3. Šta znači nasihat Allahovoj subhanehu ve te'ala knjizi?
4. Da li je od nasihata Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, braniti čast njegove porodice?
5. Kako treba biti naš iskren odnos prema svim muslimanima?
Da li je tačno?
- Da je Kur’an Allahov subhanehu ve te'ala govor?
- Da je ljubav prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem obavezna svakom muslimanu i muslimanki?
- Da je krvno bratstvo jače od islamskoga bratstva?
- Da su Arapi bolji od drugih?
- Da je hilafet samo za Arape?
- Da je savjetovanje muslimana samo obaveza učenih ljudi - uleme?
Popuni prazan prostor!
1. Islamsko _____________ je jače od _______________ srodstva.
2. Savjetovanje je _______________ svakog __________________.
3. Primjer _______________ je kao primjer jednog ________________.
4. Ako musliman ______________ savjet_____________ da ga posavjetuješ.

05.11.2019. u 21:36 • 1 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.Studeni 2019 (2)
Listopad 2019 (1)
Rujan 2019 (6)