Vjera Istine

subota, 07.09.2019.

AKIDA: 2. LEKCIJA - IMAN, ISLAM I IHSAN

IMAN – vjerovanje u Allaha subhanehu ve te'ala –  znači čvrsto ubjeđenje da je Allah subhanehu ve te'ala Gospodar, Vladar i Tvorac svega. Kao takav On jedini zaslužuje da Mu se čini ibadet putem namaza, posta, dove, nade, strahopoštovanja, poniznosti i pokornosti. On posjeduje sva svojstva savršenstva, te je daleko od bilo kakve manjkavosti.


Iman obuhvata tri principa, koja ćemo u sljedećim lekcijama detaljno obraditi, a to su: vjerovanje da je Allah subhanehu ve te'ala Tvorac i Gospodar svega, da se samo Njemu ibadet čini i da samo Njemu pripadaju imena i svojstva savršenstva.


Čovjek ne može biti vjernik u Allaha subhanehu ve te'ala sve dok ne bude vjerovao da je On Gospodar svega i da drugog Gospodara nema, da je samo On Bog koji se može obožavati i da je On potpuno savršen u Svojim svojstvima i imenima i da niko drugi nije savršen i potpun.


U jezičkom smislu iman je termin vezan za vjerovanje, prihvaćanje.


U šerijatskom smislu iman je termin koji se nekad spominje samo za vjerovanje u Allaha subhanehu ve te'ala, Njegove meleke, do kraja imanskih ruknova.


Ovo značenje ima onda kada se u kur'anskim i hadiskim tekstovima spominje zajedno sa islamom, kao što je to slučaj u Džibrilovom hadisu.


A nekad se pod riječju iman misli na cjelokupnu vjeru, a to je u slučaju kada se spominje odvojeno od islama, kao što je u sljedećem ajetu:


''Allah je zaštitnik onih koji vjeruju ...'' [Sura El-Bekare 257]


Iman ima svojih šest ruknova (stubova):


Sljedeće ruknovi su temelji imana i ničiji iman neće biti potpun niti primljen sve dok ne bude vjerovao u svih šest temelja, a ko zaniječe bilo šta od njih izašao je iz imana i postao nevjernikom.


1. Prvi stub imana jeste vjerovanje u Allaha subhanehu ve te'ala. Iman je da čovjek potvrdi da postoji Stvoritelj, Sveznajući, Mudri, Koji ga je stvorio od kapi sjemena, te da je on kao takav samo vlasništvo svoga Stvoritelja i da je Allah subhanehu ve te'ala jedini koji zaslužuje da Mu se ibadet čini i da Mu se bude pokorno i potčinjeno. Kao što je rekao Uzvišeni:


''O ljudi, obožavajte Gospodara svoga, Koji je stvorio vas i one prije vas, da bi ste se kazne sačuvali.''  [Sura El-Bekare 21]


Mu'min crpi uputu od svog Gospodara, živi u Njegovom okrilju, slijedi Njegovu besprijekornu uputu i povinovan je Njegovim naredbama, a čuva se Njegovih zabrana. Sve ovo radi obećanja svog Stvoritelja:


''... a Allah one koji vjeruju, doista na pravi put izvodi.'' [Sura El- Hadždž 54]


2. Drugi stub imana jeste vjerovanje u meleke. O postojanju meleka obaviješteni smo preko našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji nas je podučio da ih je Allah subhanehu ve te'ala stvorio sa različitim dužnostima. Da su oni stvoreni samo da obožavaju, veličaju i služe našeg Gospodara.


3. Treći stub imana je vjerovanje u Allahove Knjige, koje su objavljene poslanicima radi upute ljudima. Rekao je Uzvišeni Allah:


''Mi smo izaslanike Naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terezije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali...'' [Sura El-Hadid 25]


4. Četvrti stub imana je vjerovanje u Allahove poslanike, koje je On odabrao između ljudi kako bi im dostavili Njegovu poruku i podučili ih kako se slijedi i u praksi sprovodi Uputa i Svjetlo. Rekao je Uzvišeni:


''Svaki narod je imao poslanika ...'' [Sura Junus 47]


5. Peti stub imana je vjerovanje u Posljednji ili Sudnji dan.Čovjek koji vjeruje u Allaha subhanehu ve te'ala zna da ova Zemlja nije vječna kuća, već da je ona kuća rada i ispita. Vjernik zna da njegov životni vijek traje najviše stotinu godina i da nakon toga seli u svoju vječnu kuću, kao što kaže naš Gospodar:


''Život na ovom svijetu nije ništa drugo do zabava i igra, a samo onaj svijet je život, kad bi oni samo znali!'' [Sura El-'Ankebut 60]


6. Šesti stub imana jeste vjerovanje u kada' i kader – određenje, sudbinu. Neki od učenjaka su zajednički definisali oba termina kao ovaj precizni sistem koji je Uzvišeni Allah postavio na ovom svijetu, opći zakoni izakonitosti kojima je vezao posljedice za uzroke.


Vjerovanje u određenje duši daje zadovoljstvo svim situacijama u kojima se nađe, a njegovom srcu pruža sigurnost. Jer vjernik zna da je njegov Gospodar onaj koji je sve s razlogom, svrhom i mudrošću stvorio:


''Mi smo svaku stvar s mjerom stvorili.'' [Sura El-Kamer 49]


Suština imana


Do sada smo govorili o stvarima koje smo dužni vjerovati, ali kako biva iman i čemu istinski odgovara to ime?


Prvo mišljenje je da je iman ime kojim se naziva očitovanje (šehadeta) jezikom, potvrda srcem i sprovođenje u praksi ostalim organima. Ovo mišljenje zastupa većina učenjaka ehli sunneta.


Drugo mišljenje je da je iman ime kojim se označava izgovaranje jezikom i potvrda srcem, a u njega ne ulaze djela. Ali oni kažu: Izvršavanje onoga što je naređeno je vadžib za svakog vjernika koji je stekao to ime riječju i potvrdom.


Dokazi Kur'ana su više na strani prvog mišljenja, ali se iz navedenog vidi da je razilaženje među njima teorijske prirode koje ne rezultira neispravnošću u akidi (vjerovanju) i da u praksi ova mišljenja ne daju nikakvu razliku. Jedni kažu da su djela dio imana, a drugi da su djela posljedica imana i njegov obavezni rezultat. Ali, smatramo da je korisno objasniti neka pravila iz dijela definicije u kojem se slažu obje strane, iz kojih se može zaključiti ko ulazi u okrilje imana, a ko ne:


1. Obje strane su saglasne da ne ulazi u iman ko je jezikom javno izgovorio šehadet, a srcem porekao, i oni su munafici.


2. Isto tako su saglasni da spoznaja srcem sama nije dovoljna za iman, jer je sa spoznajom i potvrdom srca potreban i izgovor jezikom.


3. Pripadnici ehli sunneta saglasni su u tome da Uzvišeni Allah od ljudi traži riječi i djela. Pod riječima se misli na riječi srca - ubjeđenje i na riječi jezika, potvrdu i javnu manifestaciju tog ubjeđenja. Oni se razilaze samo u tome da li to što Uzvišeni Allah od nas traži sveukupno spada u naziv iman.


4. Saglasni su i u tome da onaj koji povjeruje srcem i očituje jezikm, ali izostavi djela biva griješnikom prema Allahu Uzvišenom i da zaslužuje kaznu kako to spominje Allah u Kur'anu i Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem,  u hadisu.


5. Svi su saglasni da počinilac velikog grijeha ne izlazi iz imana, dokle god ga ne smatra dozvoljenim, pa i ako umre prije pokajanja.


6. Po mišljenju ehli sunneta iman u odnosu na Allaha subhanehu ve te'ala i zaslugu ulaska u Džennet i neostajanja vječno u Džehennemu podrazumijeva potvrdu, riječ i djelo. A u odnosu na ovosvjetske propise, on je samo izgovor kelimei šehadeta jezikom. Pa ko ih izgovori prema njemu se primjenjuju svi propisi i od njega se traži da ih se pridržava, on ima sva prava vjernika, izuzev ako učini nešto od riječi i djela što će poništiti njegov kelimei šehadet.


ISLAM - To je ime po kojem je poznata vjera sa kojom je došao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ovaj naziv nije djelo Poslanika nego je od Uzvišenog Allaha koji kaže:


''.... i zadovoljan sam da vam islam bude vjera ...'' [Sura El- Maide 3]


Islam je, takođe, dinul - fitreti tj. Allah subhanehu ve te'ala je svakog čovjeka stvorio kao muslimana u njegovoj čistoj prirodi kojoj odgovara islam, ali se on nakon toga odgoji kao musliman, ili kršćanin, ili jevrej, ili kafir. I ovo je jedna od najvećih njegovih osobina i najuzvišenijih odlika. Držeći islam jedinom pravom vjerom, Uzvišeni Allah kaže:


”Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, vjeri, djelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio - ne treba da se mijenja Allahova vjera, jer je to prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.” [Sura Er-Rum 30]


Jezičko značenje riječi Islam je vezano za pokornost, poslušnost, mir i sigurnost i čistota od vidljivih i nevidljivih poroka.


Šerijatsko značenje riječi Islam označava Allahovo subhanehu ve te'ala jedinstvo, poslušnost Njegovim naredbama, potčinjenost Njemu i iskrenost u ibadetima koji su došli od Allaha Uzvišenog.


Islam je način na koji se ostvaruje predanost roba svome Gospodaru, u svakom vremenu i u svakom prostoru.


Sve što je stvoreno u svemiru potčinjava se zakonitostima koje je uspostavio njihov Gospodar, stoga je sve u svemiru predano Stvoritelju. Islam koji se od nas traži nije prisilni Islam - predanost, kao što je slučaj s planetama, biljkama i životinjama, već je to predanost na osnovi slobodne volje na kojoj se gradi zadovoljstvo Stvoritelja.


Islam se sastoji od pet glavnih stubova: očitovanje islama kelimei šehadetom, obavljanje pet dnevnih namaza, post mjeseca ramazana, davanje zekata i hadždž za one koji su u mogućnosti.


Sljedbenici vjere islama nazvani su muslimanima još od vremena poslanika Ibrahima alejhi selam, kako se spominje u Kur'anu:


''... On vas je izabrao i u  vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima. Allah vas je odavno muslimanima nazvao ...'' [Sura El-Hadždž 78]


IHSAN


Jezičko značenje riječi ihsan je vezano za savršenstvo djela i njegovu preciznost.


Šerijatsko značenje označava vidljivo dobročinstvo obredoslovlja i skriveno dobročinstvo iskrenom predanošću.


Samo značenje ihsana je najviši stepen predanosti Allahu ,kako je došlo u vjerodostojnom hadisu: ''Obožavaj Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe, doista vidi.'' A ovaj se stepen ne može ostvariti osim ljubavlju, strahom, nadom i osloncem na Allaha subhanehu ve te'ala.


Kaže imam Nevevi u svom djelu Šerhu Muslim: ''Ono što se hoće reći je bodrenje na iskrenost u ibadetu i pokornost Uzvišenom Allahu u svakom našem djelu, i upotpunjavanje skrušenosti i poniženja prema Allahu subhanehu ve te'ala.''


Iz prethodne lekcije smo naučili:


- da iman podrazumijeva vjerovanje u Allaha Uzvišenog


- da iman ima svojih šest stubova 


- spoznali smo suštinu imana i ono što iz nje proizilazi


- da Islam predstavlja način dobrovoljne  predanosti Gospodaru


- da Islam ima svojih pet stubova


- da  je ihsan najuzvišeniji stepen u obožavanju Allaha subhanehu ve te'ala


Odgovori na sljedeća pitanja:


1. Kada termin iman označava vjeru u potpunosti?


2. Koji je četvrti stub imana?


3. Koja su dva mišljenja po pitanju značenja imana?


4. Objasni da se definicije imana razilaze samo teoretski!


5. Napravi razliku između jezičkog i šerijatskog značenja Islama!


6. Otkuda naziv musliman i šta on znači?


7. Navedi hadis koji pojašnjava značenje ihsana!


8. Nabroj tri zajedničke tačke obje definicije imana!


Odgovori sa Da ili Ne!


1. Iman je bezvrijedan ako ga ne prate riječi i djela.


2. Počinilac velikog grijeha ne izlazi iz imana.


3. Islam podrazumijeva prisilnu predanost.


4. Naziv musliman je dao  poslanik Ibrahim alejhi selam.


5. Drugi stub imana je vjerovanje u meleke.


6. Ihsan znači vidjeti Allaha subhanehu ve te'ala.


7. Islam ima svojih pet stubova.


8. Potvrditi iman riječima, a negirati ga srcem znači nemati iman.


Popuni prazan prostor:


1. U jezičkom smislu iman je ________ vezan za _________, _________ .


2. ''__________ Allaha kao da _____ _______, jer ako ti Njega _________, On tebe ________________ . ''


3. Islam se sastoji od _____ stubova: _______________, _____________, ________ , __________ i ___________ !


4. '' Pravi _________ su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova _______ a poslije više ne_______ ...''


07.09.2019. u 12:21 • 1 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.Studeni 2019 (2)
Listopad 2019 (1)
Rujan 2019 (6)