_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

četvrtak, 29.11.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -IX dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj) prošlosti.

Za ovaj post izdvajam kao najzanimljivije o muškim osobnim imenima u dvadesetom stoljeću u Promini sljedeće;


********************************

Razdoblje 1991. – 2000.

Građa iz ovog razdoblja temelji se na Matičnoj knjizi krštenih u župi Promini u koju su upisana samo 44 krštenika imenovana s pomoću 28 imena, dakle prosječno 1,6 nositelja na jedno ime.
Riječ je o ratnom i poratnom razdoblju koje je obilježeno snažnom depopulacijom te je u Promini prema popisu stanovnika iz 2001. godine živjelo samo 1317 ljudi.

U građi prevladavaju imena sa samo jednim nositeljem, a među njima četiri petine repertoara čine kršćanska imena – Andrija, Anđelo, Anton, Antonijo, Danijel, Filip, Gabrijel, Jere, Josip Petar, Kristijan, Marino, Martin, Mate, Matej, Šimun, Valentino, a preostalu petinu čine narodna imena Nediljko, Slavko, Stanko, Tomislav, Zvonimir.

Među imenima s više od jednog nositelja pojavljuju se samo kršćanska imena:
Ante (5x), Antonio (2x), Ivan (2x), Josip (2x), Luka (5x), Marko (5x), Petar (2 x).

Samo imena kršćanskoga podrijetla koja se u Promini pojavljuju više od četiri stoljeća u posljednjem desetljeću 20. stoljeća imaju više od jednog nositelja.

Među njima Ante, Luka i Marko obuhvaćaju po 11,36 % nositelja (46), tj. ukupno 34 %.

Samo 9,09 % nositelja ima narodno ime, tj. u desetljeću Domovinskoga rata, u razdoblju izgnanstva i povratka u devastirani rodni kraj više od 90 % djece dobilo je tradicionalno kršćansko ime.
Samo kršćanska imena Marino i Valentino nemaju dužu tradiciju u tom dijelu Dalmacije.8. Osobna imena u neslužbenoj uporabi

Tek se u drugoj polovici 20. stoljeća počeo znatno povećavati broj imenskih osnova ulaženjem novih aloglotnih i narodnih imena.
No stoljećima je prominski antroponimikon sadržavao ograničen broj službenih imena.
Stoga su se, kako bi se olakšala identifikacija pojedinaca, u neslužbenoj uporabi (47) pojavljivali pokraćeni oblici temeljnoga imena ili njegove izvedenice.
Kraćenjem temeljnih imena nastajali su hipokoristici, npr. Ive, Nine. no u mnogih imena njihovo se hipokoristično značenje ispraznilo te su ta imena, postavši značenjski neutralna, preuzela funkciju službenih imena, npr. Ante, Toni, Ćiro, Đuro, Frane, Grga, Grgo, Ive, Jandre, Jere, Joso, Jure, Krešo, Mate, Paško, Pešo, Sava, Slave, Stipe, Stevo, Šime, Špiro, Vrane.


Od pokraćenih imena derivacijom se dobivaju nova imena, koja svojom formom mogu biti deminutivno-hipokoristična (Ivica, Nikica) ili augmentativnopejorativna (Ivurina, Stipurina). Kao što će se vidjeti iz analize neslužbenih muških imena, u Promini nisu sva augmentativna imena pejorativna (48).
Mnoga izvedena imena nisu više dijelom neslužbene formule, nego su ušla u službeni repertoar imena (Branko, Jerko, Joško, Krešo, Milko, Živko, Ivica, Zvonko itd.).

Popis muških osobnih imena koji donosimo u neslužbenoj uporabi prikupljen je terenskim istraživanjem i uvelike ovisi o tome kojih su se imena ispitanici uspjeli sjetiti te nije definitivan, no ipak ilustrira odnos između službenih i neslužbenih imena……(nastavak obavezno pročitati u izvornom tekstu pod već navedenim linkovima op.a bloga)


9. Zaključno o muškim osobnim imenima u Promini

Dijakronijska analiza muških osobnih imena u Promini pokazala nam je kako su se tijekom vremena prožimala dva načela imenovanja – narodno i kršćansko– kojima se oblikovao prominski antroponimijski identitet.
Korpus iz 16. stoljeća pokazao nam je kako je uz prevlast narodnih imena i relativno malen broj imenskih osnova bio razvijen tvorbeni sustav s povećim brojem tvorbenih formanata. Nakon Tridentskoga koncila gotovo su se isključivo nadijevala osobna kršćanska imena zbog čega je u uporabi bio relativno malen broj imena, što je potaknulo tvorbu velikoga broja imenskih izvedenica.
Tek u 20.stoljeću nakon I. svjetskog rata u imenski repertoar ulazi manji broj narodnih imena, a nakon II. svjetskog rata ulazak narodnih imenskih osnova još je povećan.
Šezdesetih se godina u Promini javljaju i nova aloglotna imena, no narodna i tradicionalno frekventna kršćanska imena ne izlaze iz uporabe. Jedino se većim brojem imenskih osnova smanjuje onomastička entropija, što utječe na manju uporabu imenskih izvedenica tipa Iviša, Antiša pa se one danas osjećaju kao izrazite odmilice.

Pitanje je dokad će se zadržati takva u Promini tradicionalna službena i neslužbena imena jer zbog depopulacije, smanjene frekventnosti pojedinih imena te ulaska novih, često aloglotnih osnova, nema velike potrebe za iskorištavnjem tvorbenih jezičnih mogućnosti.Napomene:

(46) Tako visoka frekventnost pojedinoga osobnog imena početkom 20. stoljeća nije potvrđena ni u jednom od sedam najvećih hrvatskih gradova. Najsličnije je stanje u Splitu gdje je 9,5 % dječaka rođenih 2001. godine dobilo ime Ivan (Frančić 2002: 84).

(47) O tipovima imenskih formula u Promini v. u Čilaš Šimpraga 2006: 44.

(48) Objašnjenje daje Šimunović: »Važno je istaknuti da se u hrvatskom dinarskom gorju od rijeke Neretve do Ćićarije u Istri javljaju augmentativna osobna imena s meliorativnim značenjem:
Ivanda, Lukenda, Milandura, Jakovina, Josina, Jurdana, Šimunda, Jovandeka itd. Objašnjenje te osobine vjerojatno leži u tamošnjoj vlaškoj onomastici jer je ista pojava zamijećena kod hrvatske vlaške populacije u Istri, koja je došla iz tih krajeva u XVI. stoljeću, i kod iste populacije u talijanskim Molisama, kamo su se doselili u XV. i XVI. stoljeću.« (2002: 376)


********************************


Za više informacija o muškim imenima u Promini … obavezno posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:
http://promina.blog.hr/2012/10/1631124045/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-viii-dio.html


Ovim postom, došli smo do samog kraja „prelistavanja“ rada Anikice Čilaš Šimpraga-„Muška imena u Promini“.

Nadam se da vam je ova tema bila zanimljiva.

Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 10:03 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 22.10.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -VIII dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj) prošlosti.

Evo što bih za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije o muškim osobnim imenima u dvadesetom stoljeću;


********************************

Razdoblje 1966. – 1975.


Preskočivši desetogodišnje razdoblje, razmotrit ćemo stanje imenskoga inventara i frekventnosti imena između 1966. i 1975. godine na temelju Knjige državljana što se čuva u Matičnom uredu u Drnišu.
Sedamdestih godina, zbog otvaranja prema drugim krajevima, kulturama i medijima u imenski repertoar ulaze nova neobična i pomodna imena.

Uočavamo da je rođeno mnogo manje djece, što nije samo rezultat smanjivanja natalitetne stope nego i odseljavanja stanovnika u hrvatske gradove i inozemstvo te se upravo u tom desetljeću broj Prominaca počeo bitno smanjivati.

Naime, prema popisu stanovnika iz 1971. godine tada je ondje živjelo 1500 stanovnika manje nego 1953. godine, tj. 5052 stanovnika, a njihov se broj u sljedećem desetljeću smanjio za otprilike još jednu trećinu (1981. godine 3404 stanovnika).

Imenski su podatci sljedeći: 220 nositelja, 87 imena, dakle prosječno 1 ime na 2,5 nositelja.

I. Nefrekventna imena s 1 – 4 nositelja41 (72 imena) čine većinu tadašnjega imenskoga repertoara (oko 80 %), a među njima prevladavaju imena sa samo jednim nositeljem.
Većinom je riječ o narodnim imenima, koja obuhvaćaju gotovo polovinu imenskoga repertoara…..

….Među nefrekventnim imenima nije potvrđeno nijedno dvostruko ime, no
ima maštovitih i jedinstvenih imena kao što su Jugoslav, Ugor, Sanimir.

II. Imena slabe i srednje frekventnosti s 5 – 8 nositelja (8 imena)…..

III. Frekventna imena s 9 – 12 nositelja (4 imena)
a) narodna: Dragan (9x), Milan (9x);
b) kršćanska: Ante (10x), Ivica (12x).

IV. Najfrekventnije je narodno ime Damir sa 16 nositelja.
Prvi put nakon 16. stoljeća narodno je ime najfrekventnije……

Kršćanska je imena tada dobila samo jedna trećina nositelja pa su tada prvi i zadnji put u 20. stoljeću bitno dominirala narodna imena.

Imena muških osoba koje žive u inozemstvu

S odlaskom Prominaca na privremeni rad u inozemstvo u njihov imenski repertoar ulaze nova imena ili samo nove fonološke, morfološke i grafijske varijante osobnih imena.

Nerijetko su se djeca rađala u starom kraju ili su se krstila u Promini premda su roditelji već bili otišli na rad u inozemstvo, gdje su zauvijek ostali.
Najviše su odlazili u Njemačku, a manje u Veliku Britaniju, Francusku ili Belgiju.

Ovdje donosimo samo imena onih koji žive u inozemstvu i imaju hrvatsko
državljanstvo, tj. upisani su u Knjigu državljana što se čuva u Matičnom uredu u Drnišu……

…Vidljivo je da su i za djecu koja su živjela u inozemstvu dominantno birana tradicionalna prominska imena, pritom više kršćanska nego narodna, u želji da se ne prekine veza sa sredinom iz koje su potekla. Među imenima koja pripadaju stranom antroponimikonu dominiraju kršćanska imena, a takav odabir također je uvjetovan prominskim tradicionalnim načelima izbora imena….

********************************


Za više informacija o muškim imenima u Promini …pogotovo nastavake djelova teksta gdje sam stavio „točkice“, svakako…obavezno posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:

http://promina.blog.hr/2012/10/1631084361/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-vii-dio.html

Nastavlja se…..

Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 18:48 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 10.10.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -VII dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj) prošlosti.

Evo što bih za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije o muškim osobnim imenima u dvadesetom stoljeću;


********************************

Razdoblje 1946. – 1955.(39)U desetljeću nakon Drugoga svjetskog rata u društvenom, ekonomskom i političkom smislu došlo je do bitnih promjena u Hrvatskoj te do promjena u imenskom repertoaru.
Općenito gledajući, sve se više nadijevaju narodna imena, unose se nova aloglotna imena, a pojavljuju se i politički obojena imena poput Staljinka, Sutjeska (v. Šimunović 2002: 375).

I u Promini se imenska slika uvelike mijenja.
Kao izvorom imenskih podataka poslužili smo se Knjigom državljana što se čuva u Matičnom uredu u Drnišu. Prema njoj su u to doba najveće napučenosti (40) u Promini od 1946. do1955. rođene 892 muške osobe, koje su nosile 129 osobnih imena, tj. odnos broja imena prema broju nositelja bio je gotovo 1 : 7. I dalje je najfrekventnije osobno ime kršćanskoga podrijetla Ivan, sa 113 nositelja (+ 1 Ivan-Jakov, 9x Ive, 11x Ivica), te Ante, s 95 nositelja (+ 2x Antun, 3x Toni i 1x Tonći), no mnogo se rjeđe nadijevalo u prošlosti često ime Joso (samo 4 nositelja).
S obzirom na frekventnost muška osobna imena u ovom razdoblju mogli bismo podijeliti na:

I. Nefrekventna osobna imena s 1 – 4 nositelja (90 imena)

a) narodna (45): Boško (4x), Branislav (1x), Čedomir (1x), Dalibor (1x),
Davor (1x), Dragan (1x), Dražan (1x), Gojko (4x), Goran (1x), Gordan (1x),
Hrvoje (1x), Krešimir (1x), Krešo (4x), Mićo (2x), Milenko (2x), Milivoj (2x),
Milorad (3x), Miloš (3x), Miljenko (1x), Miro (1x), Miroslav (2x), Miroljub
(1x), Momčilo (2x), Momir (1x), Nedjeljko (2x), Neđeljko (1x), Nenad (1x),
Rade (2x), Radislav (2x), Radovan (2x), Ratko (1x), Slobodan (4x), Tvrtko (1x),
Uglješa (1x), Velimir (3x), Vjeko (1x), Vladislav (1x), Vojmir (1x), Vojo (1x),
Vukašin (1x), Zlatko (4x), Zlatomir (1x), Zoran (1x), Zvone (1x), Zvonimir (4x);

b) kršćanska (40): Andrija (2x), Anđelko (1x), Antun (2x), Augustin (1x),
Božidar (1x), Daniel (1x), Dinko (2x), Filip (1x), Glišo (1x), Ivan-Jakov (1x),
Jakov (4x), Jandrija (2x), Janko (1x), Jerko (1x), Joso (4x), Jovan (2x), Jovica
(1x), Jozica (1x), Jure (4x), Luka (2x), Mario (1x), Marijo (2x), Niko (2x), Pajo
(1x), Pave (1x), Pešo (1x), Pilip (3x), Sava (1x), Stevan (1x), Stevo (1x), Stipe
(2x), Stjepan (4x), Sveto (1x), Špiro (1x), Tode (1x), Toma (1x), Tomo (1x),
Tonći (1x), Toni (3x), Vanja (1x);

c) nova aloglotna (3): Boris, Gabor, Igor;

d) dvostruka imena (kršćansko-narodna) (2): Josip-Branko, Nenad-Ivan.


II. slabo frekventna imena s 5 – 10 nositelja (19 imena)

a) narodna (10): Čedo (5x), Dušan (5x), Mladen (10x), Stanko (10x), Tomislav
(9x), Veljko (7x), Vladimir (8x), Zdenko (5x), Žarko (6x), Živko (6x);

b) kršćanska (9): Ilija (6x), Ive (9x), Jere (6x), Marinko (10x), Mate (10x),
Paško (7x), Stipan (7x), Šime (6x), Vinko (8x).

III. Frekventna imena s 11 – 20 nositelja (8 imena)

a) narodna (5 imena; 82 nositelja): Rajko (14x), Vlade (11x), Zdravko (19x),
Zvonko (20x), Željko (18x);

b) kršćanska (3 imena; 43 nositelja): Ivica (13x), Krste (11x), Nikola (19x).

IV. Vrlo frekventna imena s 21 – 40 nositelja (9 imena)

a) narodna (6 imena; 168 nositelja): Branko (30x), Drago (39x), Milan
(23x), Mile (28x), Mirko (21x), Slavko (27x)

b) kršćanska (3 imena; 101 nositelj): Josip (36x), Marko (37x), Petar (28x)


V. najfrekventnija osobna imena (2 imena)


Samo kršćanska imena (208 nositelja): Ivan 113 te Ante 95 nositelja.


______________________________________________________________________

Napomene:

39 Za razdoblje nakon Drugoga svjetskog rata prvi put raspolažemo i imenima srpskoga stanovništva.
Naime, unatoč pokušajima nismo uspjeli doći do njihovih crkvenih matičnih knjiga, a prema
riječima kaluđera iz manastira Krka, matične knjige za Prominu nestale su u ratnim vihorima.

40 U tom desetljeću u Promini je živjelo više stanovnika nego ikad prije i ikad poslije. Prema
popisu stanovnika iz 1948. ondje je živjelo 6367, a 1953. godine 6525 stanovnika (v. www.dzs.hr).


********************************


Za više informacija o muškim imenima u Promini …svakako…obavezno posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:
http://promina.blog.hr/2012/07/1630909520/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-ii-dio.html

Nastavlja se…..pod linkomhttp://promina.blog.hr/2012/10/1631124045/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-viii-dio.html...


Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 18:31 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 14.09.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -VI dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj) prošlosti.

Evo što bih za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije o muškim osobnim imenima u dvadesetom stoljeću ( a to je skoro pa sve napisano na ovu temu);


********************************


7. Dvadeseto stoljeće

Dvadeseto je stoljeće u Promini, kao i u cijelom svijetu, obilježeno velikim društvenim promjenama.
Presudan su utjecaj imali ratovi, uvođenje obvezatnog školovanja, pojava i široka dostupnost masovnih medija (radio, televizija, novine te u najnovije doba internet (37)), dnevna migracija selo – grad te preseljenje u gospodarski perspektivnije sredine, osobito u gradove zagreb, split i zadar, no i diljem Hrvatske, postupno napuštanje tradicionalnih oblika poljoprivrede (38) i ekonomska emigracija od 70-ih godina, ponajprije u zemlje zapadne Europe.
Upravo zbog tih bitnih društvenih previranja i promjena, što je imalo utjecaja i na izbor osobnih imena, podatke za 20. stoljeće rasporedit ćemo u nekoliko razdoblja.Razdoblje neposredno nakon Prvoga svjetskog rata


Imena u razdoblju nakon prvoga svjetskog rata analiziramo prema upisniku
rođenih 1919. – 1925. godine za sela prominske župe.

U to doba mlade Kraljevine SHS u Promini su vrlo česta dvostruka službena osobna imena te nalazimo gotovo dvaput više dvostrukih (75) nego jednostrukih osobnih imena (38).

a) jednostruka imena (38)

U usporedbi s 19. stoljećem uočljiv je snažan prodor narodnih imena, koja čine gotovo jednu trećinu jednostrukih muških imena (12), te se nakon višestoljetnog izbivanja ponovno pojavljuju imena motivirana osnovama mir i slav:

Branko, Drago, Dragutin, Krešimir, Mile, Radovan, Slavko, Stanko, Tomislav, Vjekoslav, Vladimir, Zvonimir.

Ostalo su tradicionalna kršćanska imena prilagođenahrvatskom jeziku:

Andrija, Ante, Bartul, Ćiril, Frano, Ivan, Jakov, Jandrija, Jerko, Jerolim, Josip/Joso/Jozo, Krste, Marko, Mate, Mijat, Paškalj, Paško, Pavle, Pilip, Roko, Roško, Stipan/Stjepan, Toma.

U Anagrafu iz 1861. od tih imena nije potvrđeno ime Bartul, Ćiril, Jerolim (no jest Jerko), Krste, Roko, Roško.
Ovdje je novost i jekavski refleks jata u Stjepan.


b) dvostruka imena (75)

Dvostruka su imena nadijevana ili iz (1) profilaktičnih motiva, ili zbog (2) želje da se unutar obitelji nasljeđuje određeno ime ili zbog (3) želje da se uz tradicionalne imenske osnove u repertoar propuste nova imena. prema kazivanju informanata prvo je ime davano kao ono kojim će se osoba oslovljavati, a drugo je bilo tzv. krsno ime.
No često su na drugome mjestu upravo narodna imena koja su preuzimala ulogu neslužbenoga osobnog imena u slučajevima kad je u susjedstvu bilo osoba s istim prvim imenom (npr. Ante Zvonimir, Ante Branko, Ante Drago itd.).
Ima slučajeva naknadnoga brisanja jednoga dijela službenog imena, onoga koje se izrazito rijetko rabilo, kako bi se pojednostavnila, tj. skratila imenska formula (npr. Ante Marko preimenovan je u Marka, Ante Ive u Ivu).

Među dvostrukim osobnim imenima dominiraju ona (39) s objema imenskim sastavnicama kršćanskoga podrijetla:

Ante Marko, Ante Petar, Ante Ivan, Ante Marko, Božo Martin, Ilija Ivan, Ivan Paško, Ivan Mijat, Ivan Ante, Ivan Josip, Ivan Marko, Jerko Ante, Josip Ivan, Josip Petar, Josip Ivan, Josip Šime, Joso Ante, Joso Krste, Joso Petar, Jure Ive, Jure Toma, Marko Jure, Marko Krste, Marko Mate, Marko Paško, Mate Petar, Mate Šimun, Mate Ante, Mate
Ivan, Mate Josip, Niko Marko, Paško Ante, Petar Josip, Petar Marko, Petar Paško, Stipan Marko, Stipan Josip, Šimun Jakov, Vinko Ante.

Manje je onih (20) koja su sastavljena od kršćanskih i narodnih osobnihimena:

Ante Zvonimir, Ante Branko, Ante Drago, Ante Tomislav, David Mile, Ivan Ljubimir, Ivan Mile, Ivan Branimir, Ivan Branko, Ivan Vlade, Ivan Zvonko, Josip Mile, Josip Mirko, Mate Drago, Mate Mile, Paško Mirko, Petar Stanko, Petar Tomislav, Stipan Drago, Šime Mirko.

Još je manje (12) dvostrukih muških osobnih imena u kojih je na prvome mjestu narodno ime koje se, najvjerojatnije, samostalno upotrebljavalo u neslužbenoj komunikaciji:

Berislav Ivan, Dragutin Josip, Krešimir Pilip, Miroslav Ante, Ratimir Joso, Slavko Ante, Tomislav Ante, Velimir Ćiril, Vlade Ante, Zdravko Joso, Zvonimir Ante, Zvonimir Stipan.

Samo su dva dvostruka osobna imena s objema narodnim imenskim osnovama:
Krešimir Mile, Slavko Mirko.

Nakon Prvoga svjetskog rata unutar dvostrukih osobnih imena prvi se put pojavljuju aloglotna imena Aleksandar (Aleksandar Šime), starobiblijsko ime David (David Mile) i muško osobno ime ruskoga podrijetla Igor (Čedomil Igor).
Imenske sastavnice u dvostrukim imenima i njihova frekventnost

Unutar dvostrukih osobnih imena dolazi 48 muških osobnih imena.

Prema građi mnoga se pojavljuju u samo

-jednom dvostrukom imenu (Aleksandar, Berislav, Božo, Branimir, Čedomil, Ćiril, David, Dragutin, Igor, Ilija, Jakov, Jerko, Ljubimir, Martin, Mijat, Miroslav, Niko, Pilip, Ratimir, Stanko, Velimir, Vinko, Zdravko, Zvonko),
-neka dvaput (Branko, Krešimir, Krste, Slavko, Vlade),
-druga tri (Drago, Jure),
-četiri (Stipan, Tomislav/Toma),
-pet (Šime/Šimun, Zvonimir/Zvonko)
-ili više puta: Mile (6x), Mirko (6x), Paško (7x), Mate (8x), Petar (9x).

Među onima koja dolaze u samo jednom dvostrukom imenu ima tradicionalnih osobnih imena koja polako nestaju ili će se neko vrijeme manje nadijevati (Ilija, Jakov, Martin, Mijat, Niko, Pilip). S druge strane, u antroponimikon ulaze idioglotna (Berislav, Branimir, Čedomil, Dragutin, Ljubimir...) i nova aloglotna osobna imena (Aleksandar, David, Igor).
Otvorenost ulasku novih osobnih imena pokazuje da se uz tradicionalna načela imenovanja pojavljuje i načelo “ljepote” pri izboru imena.

No ipak su unutar dvostrukih imena najfrekventnija imena Marko (10x), Josip/Joso (18x), Ivan/Ive (20x), Ante (20x), dakle u prominskom području tradicionalna imena kršćanskoga podrijetla.


Razdoblje 1946. – 1955. (39)

…………………….nastavlja se u sljedećem postu….

Napomene:

(37) U mnogim tzv. pasivnim sredinama među mlađim stanovništvom internet je brzo prihvaćen kao dosad najsnažnije i najbrže sredstvo medijske komunikacije.
Kako bi razmjenjivali informacije o svemu što se tiče Promine, mladi su 19. ožujka 2005. pokrenuli promina.blog.hr.

(38) S Domovinskim ratom gotovo je nestala poljoprivreda i dotadašnja nevelika industrijska
proizvodnja, no u posljednje se vrijeme manji broj stanovnika bavi vinogradarstvom i vinarstvom, poneki maslinarstvom te stočarstvom, ponajprije ovčarstvom, no napušteno je tradicionalno pregonsko stočarenje.

********************************


Za više informacija o muškim imenima u Promini …svakako…obavezno posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:
http://promina.blog.hr/2012/08/1630985503/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-v-dio.html

Nastavlja se…..pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/10/1631084361/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-vii-dio.html

Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 17:03 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 28.08.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -V dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj, obiteljskoj) prošlosti.

Evo što bih za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije;


********************************6. Devetnaesto stoljeće

Devetnaesto stoljeće u Hrvatskoj obilježeno je buđenjem nacionalne svijesti,
pa u skladu s tim i pojavom narodnih imena.
To stoljeće donosi i novu prekretnicu u obrazovnom sustavu.
Naime, školovanje stanovništva osjeća se kao sve veća potreba pa je i u Promini, u Oklaju, otvorena prva osnovna škola godine 1848. (v. Obad 1990: 120).

Muška osobna imena u 19. stoljeću više se ne zapisuju ni latinskom ni talijanskom grafijom, već hrvatskim pravopisnim načelima (zapisuju se slova s dijakritičkim znakovima, npr. Bariša, Blaž, Šimun.

Uz to se u službenim imenima pojavljuju i dijalektne značajke prominskoga govora:

(1) gubljenje /h/ u osobnom imenu Abram,

(2) ikavski refleks jata u imenima Cvitko i Stipan,

(3) ime Jandre s prejotacijom (što je u Promini i danas tipični neslužbeni lik toga imena) uz češće zapisano Andrija,

(4) zamjena /f/ > /p/ u Pilip (uz ipak češće zapisano Filip)

(5) kontrakcija samoglasničkog skupa ao > a u imenu Pava.

Bitna je novost da su u 19. stoljeću uz temeljna imena u službeni repertoar ušla i mnoga pokraćena (Božo, Grgo, Joso, Jure, Mate, Mile, Simo) te izvedena imena (Bariša, Jerko).

Najmanje frekventna imena jesu ona s manje od 2 % nositelja: Abram, Bariša, Blaž, Boko, Bone, Bože/Božo, Brnardo, Cvitko, Dujam, Gaspar, Grgo, Ižak, Jerko, Karlo, Križan, Lovre, Martin, Mile, Simo, Stipan, Šimun, Tadija, Toma, Vice, Vid, Zakarija.
Sva su kršćanskoga podrijetla osim narodnih imena Cvitko i Mile.

Najfrekventnija su imena s više od 8 % nositelja:
Ante/Antona/Antonio (9,6 %) i Ivan (11,8 %), kršćanska imena koja su u Promini dugo među najfrekventnijima.


********************************Za više informacija o muškim imenima u Promini …svakako…obavezno posjetite link:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:

http://promina.blog.hr/2012/08/1630963691/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-iv-dio.html


Nastavlja se…..pod linkom:

http://promina.blog.hr/2012/09/1631014705/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-vi-dio.htmlOznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 18:19 - Komentiraj post (0) - Link posta

ponedjeljak, 20.08.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -IV dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj) prošlosti

Evo što bih za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije;


********************************

5. Osamnaesto stoljeće

„Potkraj 17. stoljeća prominski se kraj oslobađa od Turaka, a na prilično opustošeno područje naseljava se i novo stanovništvo, uglavnom predvođeno franjevcima.
S izradom mletačkih katastara utvrđuje se i prominski prezimenski sustav, tj. jednom zapisana u dokumentima, prezimena postaju stalna i nepromjenjiva, a postojanje dvoimenske formule svakako je utjecalo i na repertoar osobnih imena u to doba…
Imenski smo repertoar u 18. stoljeću analizirali prema građi koju smo ekscerpirali iz Matične knjige krštenih u Promini između 1779. i 1781. ( Matična se knjiga čuva u Državnom arhivu u Zadru)…..

…..Osobna se imena pojavljuju u latiniziranu obliku, uz manji broj pohrvaćenih kršćanskih imena, npr. Andria uz Andreus, Martin uz Martinus, Jacou uz Jacob i Jacobus, Ilia uz Elia i Ellia, Matia uz Mathia, Matheus i Mathus…..


…..U repertoaru se prvi put nalazi i osobno ime Antonius (12), koje će postati jedno od najfrekventnijih osobnih imena u Promini tijekom 18., 19. i 20. stoljeća.
Potvrđena su imena: Andrus (13), Antonius (14), Bartholomeus (15), Blafus (16), Elia (17), Florus, Franciscus, Georgius (18), Gregorius (19), Hieronimus (20), Jacobus (21), Joannes (22), Joseph (23), Laurenzi, Luca (24), Marcus (25), Martinus (26), Matheus (27), Michael (28), Natales (29), Nicolaus, Pasqualis, Paulus, Petrus, Philipus (30), Simones(31), Stephanus (32), Thoma (33), Vitus….

…..Najfrekventnija su imena: Joannes 9,9 % i Antonius 8,6 %, a slijede Matheus 8,4 %, Nicolaus 7 %, Luca 6,5 %, Marcus i Georgius 5,7 %, Joseph 5,2 %, Petrus 4,4 %, dakle riječ je o imenima prema moćnim kršćanskim svetcima zaštitnicima od bolesti i ljudi i životinja….

…..Tradicionalno su se imena u Promini nadijevala prema dvama načelima:
(1) prema nasljednim pravilima i
(2) prema imenu sveca koji se slavi na dan rođenja/ krštenja djeteta.

Prema nasljednim pravilima:
- prvi sin dobiva ime djeda po ocu,
-drugi ime djeda po majci,
-prva kći ime bake po ocu,
-a druga bake po majci te je moguće da dijetedobije kumovo / kumino ime.

Malo je slučajeva kad se ime djeteta poklapa s roditeljskim imenom, npr. Paulus filius Pauli Jossich et Marthe Xugl. s obzirom na to da ne znamo koje je upisano dijete po redu u roditelja i kako su se zvali djedovi i bake, ne možemo tvrditi je li ovdje riječ o rijetkim slučajevima nasljeđivanja očeva imena ili o poklapanju imena oca s imenom djeda po majci.


Napomene:

12. Kult svetog Antuna prisutan je u cijeloj Hrvatskoj. Kao zaštitnik propovjednika, siromaha, budućih majki, putnika, ribara, mornara, starih ljudi, žetvi, konja, izgubljenih stvari, pošte, brodoloma itd. svakako je bio i ostao vrlo omiljen svetac među katolicima, a prominskomu stočarskom stanovništvu stoljećima je bio važan i zato što su se nakon dana kad se časti, 13. lipnja, pastiri sa stadima upućivali u planine kako bi izbjegli ljetnu sušu, a u Prominu bi se vraćali tek po Maloj Gospi.

13. Andrus (2x) + Andria
14. Antones (8x) + Antoni + Antonio + Antonius (23x)
15. Bartholomeo + Bartholomeus (5x) + Bartolomeus + Bartholomus
16. Blafus / Blasus / Blazicius / Blazius / Blazus / Blaxus – ime pisano na 6 načina
17. Elia (4x) + Ellia + Ilia
18. Georgius (8x) + Giorgius (13x) + Gueorgius
19. Gregorius (10x) + Gregoris
20. Hieronimus (3x) + Hieronismus (2x)
21. Jacob + Jacobus (13x) + Jacou
22. Joannes (37x) + Ioannis
23. Joseph (6x) + Josephus (14x)
24. Luca (23x) + Lucas (2x)
25. Marchus + Marcus (21x)
26. Martin + Martinus (3x)
27. Matheus (31x) + Mathus, Mathia (2x) + Matia (2x)
28. Michael (5x) + Michaelus (12x)
29. Natales (5x) + Natalis (4x)
30. Philipus (2x) + Philippus (2x) + Phillipus
31. Simeon + Simeonis + Simeonus + Simon / Simonis + Simones (4x) + Simonus
32. Stefanus + Stephanus (3x) + Stephinus
33. Thoma (4x) + Thomas / Thomus + Thomasinus + Thomasus + Toma


********************************

Za više informacija o muškim imenima u Promini …svakako…obavezno posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:
http://promina.blog.hr/2012/08/1630919332/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-iii-dio.html

Nastavlja se…..pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/08/1630985503/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-v-dio.html


Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 11:02 - Komentiraj post (0) - Link posta

četvrtak, 02.08.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -III dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema istraživanju kako prominske tako i prošlosti vlastitih korijena.

Evo što bih ja za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije;


********************************

4. Sedamnaesto stoljeće

Građa za 17. stoljeće nije velika, no daje nam svojevrstan uvid u to na koji se način promijenio imenski repertoar stotinu godina nakon prethodnih podataka i nakon odluka Tridentskoga koncila da se djeca imenuju imenima kršćanskoga podrijetla, tj. imenima aloglotnih osnova.
Gotovo tijekom cijelog 17. stoljeća Promina je pod turskom vlašću, no stanovništvo
se nije mirilo sa situacijom, nego su podizane bune i organizirani zbjegovi na primorje kako bi se pružio otpor (6).
Dio je stanovništva dospio u Šibenik, u kojem su se neki i trajno nastanili, djelomično i zbog toga što su nakon velikoga pomora Šibenčana u epidemiji kuge (7) mnoge kuće ostale prazne, a
na zemlji nije imao tko raditi. Stoga su šibenske matične knjige dobar izvor za prominsku imensku građu u 17. stoljeću.

Napomena 6-Generalni je mletački providur L. Foscolo 1648. iz Skradina uputio veći broj krajišnika das Miljevaca i iz Promine istjeraju Turke, a oko 20 000 ljudi bilo se tada preko Roškog slapa povuklo na šibensku stranu (Kosor 1995: 127).

Napomena 7- Povijesni izvori govore o stradanju 10 000 – 12 000 stanovnika za vrijeme kuge (v. Kosor 1995: 132).


S obzirom na neopsežnu građu iz 17. stoljeća teško možemo donositi veće
zaključke, teško je govoriti o frekventnosti imena, no bez obzira na to svakako
je zanimljivo da su unatoč turskoj vlasti u prominskome kraju provedene odluke tridentskoga koncila, tj. iz uporabe su uglavnom nestala narodna imena, a u nju su uvedena kršćanska osobna imena.

********************************

Za više informacija o muškim imenima u Promini …svakako posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795

Prethodni post na ovu temu:

http://promina.blog.hr/2012/07/1630909520/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-ii-dio.html

Nastavlja se pos linkom:

http://promina.blog.hr/2012/08/1630963691/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-iv-dio.html


Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 23:51 - Komentiraj post (0) - Link posta

subota, 21.07.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI -II dioUvodni post na temu iz naslova, napisao sam pod naslovom:
„Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI“
Linkom: http://promina.blog.hr/2012/07/1630898988/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini.html

Osim muških imena, u radu se može pročitati jako puno povijesnih, i drugih raznih podataka, koji nam otvaraju nove puteve prema prominskoj (pa čak i osobnoj) prošlosti

Evo što bih ja za ovaj post izdvojio kao najzanimljivije;


********************************

„U ovom će se radu prikazati repertoar službenih prominskih muških osobnih imena od prvih potvrda do danas. No kako se u neslužbenoj komunikaciji često rabe neslužbeni likovi imena, prikazat će se i te neslužbene inačice, njihova struktura i značenjska vrijednost tvorbenih formanata.
Podatci za rad crpljeni su iz različitih vrela koja se odnose na različite vremenske odsječke:

(a) turski defter za nahiju Nečven iz 1550. godine;
(b) Liber baptizatorum knjiga VI. Šibenske biskupije (1648. – 1656.);
(c) Matična knjiga krštenih župe Promine 1779. – 1781.;
(d) Anagraf župe Promine iz 1862.;
(e) Upisnik rođenih od 1919. do 1925;
(f) Knjiga državljana od 1946. do 1955.;
(g) Knjiga državljana od 1966. do 1975. godine te
(h) Matična knjiga krštenih župe Promine od 1980. do 2000. godine.

Neslužbena muška osobna imena prikupljena su terenskim istraživanjem“.

3. Šesnaesto stoljeće

„Promina je došavši pod tursku vlast potpala pod nahiju Nečven (ustanovljena 1528.), koja je dobila ime po gradu-tvrđavi na lijevoj obali rijeke Krke, te je pripadala Skradinskom kadiluku, koji je bio u sastavu Kliškog sandžaka.
Kako je nahija obuhvaćala veći prostor od današnje Općine Promine, ne možemo razlučiti prominska osobna imena od imena iz ostalih sela koja su joj pripadala.
Stoga ovdje donosimo sva osobna imena s pretpostavkom da je u cijeloj nahiji bio u uporabi jednak imenski repertoar.
Kao što ćemo vidjeti, riječ je o izvedenim i složenim narodnim slavenskim i kršćanskim imenima te o imenima islamskoga podrijetla.
U defteru se navodi da je nahija Nečven obuhvaćala četiri sela, a spominje se i mezra Kaočina, tj. u to doba napušteno naselje, a danas naseljeno miljevačko selo Kaočine.
No ako prebrojimo popisane ojkonime, onda se brojka povećava na devet naselja: sela Visočani (u blizini tvrđave Nečven), Dobropoljani s mezrom Kaočina, Dolnje i Gornje Zaruće te Poljice, Popovac“.


U popisu prevladavaju izvedena i složena narodna imena (ukupno 38), a ne pojavljuju se narodna imena u temeljnom i pokraćenom liku.
Među izvedenim narodnim imenima (29), kao i inače u hrvatskim brdskim, stočarskim krajevima u to doba, dominiraju ona motivirana osnovom rad (ukupno 8):
Radan, Radeš, Radko, Radman, Radoj, Radoje, Radojina, Radul,
te profilaktička imena motivirana osnovom vuk (također 8):
Vučeta, Vukac, Vukas, Vukašin, Vukica, Vukić, Vukman, Vukša.
Ostala su izvedena imena (13):
Dobrašin, Dragić, Grujac,Komarčina, Ljuboj(e), Milko, Miloj/-e, Mirelj, Ostoja, Rujica, Tvrdko, Vladko,Vlah.

********************************

Za više informacija o muškim imenima u Promini (u 16. stoljeću) …svakako posjetite link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795Nastavlja se pod linkom:

http://promina.blog.hr/2012/08/1630919332/ankica-cilas-simpragamuska-osobna-imena-u-promini-iii-dio.html


Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 12:32 - Komentiraj post (0) - Link posta

petak, 13.07.2012.

Ankica Čilaš Šimpraga-MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

Prva asocijacija na spomen imena Ankice Čilaš Šimprage, u mojim mislima je Promina, ranim suncem obasjana….Buđenje nekog novog-lijepog jutra…Prominska povijest, novom svjetlošću obasjana….

Toliko sam do sada puta spomenuo ili obradio teme napisane rukom dr. sc Ankice Čilaš Šimprage, a da nisam malo više riječi posvetio samoj autorici, i vrijeme je da ispravim tu veliku grešku:


**************************************************
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Ankica Čilaš Šimpraga

Godina i mjesto rođenja:1970, Knin
Zvanje: znanstveni suradnik

Izobrazba:
1996., diploma Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2002., magistarski rad Fonologija ikavskih štokavskih govora između rijeka Krke i Neretve
2006., doktorski rad Antroponimija i toponimija Promine

Područje interesa: dijalektologija, onomastika

Ankica Čilaš Šimpraga rođena je 9. kolovoza 1970. godine u Kninu.
U Zagrebu je pohađala osnovnu i srednju školu (Obrazovni centar za jezike) te je na Filozofskom fakultetu studirala Južnoslavenske jezike i književnosti gdje je diplomirala godine 1996. obranivši rad Imenice u Spovidi općenoj.
Za studija je radila na snimanju zvučnih knjiga u Savezu slijepih i slabovidnih Hrvatske, a od siječnja 1993. godine zaposlena je kao lektorica hrvatskoga jezika na Hrvatskoj radioteleviziji.
U Institutu za Hrvatski jezik i jezikoslovlje počela je raditi 1. rujna 1997. godine na temi "Hrvatski jezični atlas", a u okviru projekta "Hrvatski jezik i njegova povijest".
Magistrirala je 27. svibnja 2002. godine s temom Fonologija ikavskih štokavskih govora između rijeka Krke i Neretve, a doktorirala 16. veljače 2006. godine s temom Antroponimija i toponimija Promine.
Od 2005. godine radi na projektu "Onomastička istraživanja u Hrvatskoj" (voditelj akademik Petar Šimunović), koji pod imenom "Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskoga jezika" od početka 2007. godine vodi dr. sc. Dunja Brozović Rončević. Sudjelovala je na desetak znanstvenih skupova.

…nastavak pod linkom:

http://www.ihjj.hr/istrazivaci.html#acilas

**************************************************

Što reći nakon pročitanog (samo djelića životopisa), nego –Bravo Ankice!

Vratimo se naslovu posta: MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

Jeste li se ikada zapitali koja su muška imena u Promini bila u 16. stoljeću?
Jeste li ste se zapitali koja su muška imena bila najčešća u Promini u 18. stoljeću?
Po komu je prvo muško dijete u obitelji dobivalo ime?

Ostala pitanja na temu imena u Promini, prepuštam vašoj mašti.

Ali, ako vas zanimaju odgovori i razmišljanja na ovu temu, posjetite sljedeći link:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=124795Za sljedeći post na ovu temu, ostavljam zanimljivosti koje sam pročitao u navedenom radu.


Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, MUŠKA OSOBNA IMENA U PROMINI

- 12:29 - Komentiraj post (0) - Link posta

srijeda, 06.06.2012.

OSOBNI NADIMCI U SEOSKOJ SREDINI NA PRIMJERU PROMINE

Evo još jednog posta na temu prominskih nadimaka.

Prije nekoliko godina, prominka Ankica Čilaš Šimpraga objavila je rad pod naslovom:
„OBITELJSKI NADIMCI U PROMINI“
..i o tome sam već pisao u postu pod linkom:
http://promina.blog.hr/2008/09/1625321701/obiteljski-nadimci-u-promini.html

Prije desetak dana, Ankica Čilaš Šimpraga objavila je novi rad pod naslovom:
„OSOBNI NADIMCI U SEOSKOJ SREDINI NA PRIMJERU PROMINE“
Link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121853Evo samo jedan citat iz navedenog rada:

„Sva je osobnonadimačka građa koja se obrađuje u ovome radu, a riječ je o 422 muška osobna nadimka i samo 85 ženskih osobnih nadimaka, prikupljena u Općini Promini (Drniška krajina) u posljednjih desetak godina.
U građi ima novih, “mladih” nadimaka čiji su nositelji još djeca, no pretežu oni stari nekoliko desetljeća koji su nastajali u prominskoj seoskoj sredini od vremena postojanja obiteljskih zadruga do vremena depopulacije Promine i intenzivnijega komuniciranja s gradskom sredinom. Nužno je i kazati da su prikupljeni oni nadimci kojih su se ispitanici uspjeli sjetiti i koje su htjeli reći nepoznatoj osobi, tj. istraživaču“.

Tema je svakako zanimljiva, i čitajući nadimke…sjetit će te se mnogih zanimljivih ljudi…kojih većinom, nažalost više nema.

Aga, Angir, Backo, Bačkonja, Bačvar, Báćo, Bádžo, Baja, Bajina, Bakra, Bakula, Ban Lukijan, Barba, Barun, Baštan…

Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga

- 14:59 - Komentiraj post (0) - Link posta

utorak, 02.09.2008.

Miljevačko prezime

Kako promina.blog.hr posjećuju i moji prijatelji iz Miljevaca, odlučio sam i njima posvetiti jedan post.

Pretragom radova Ankice Čilaš Šimprage pronašao sam njen znanstveni rad pod imenom:

„RAZVOJ PREZIMENSKOG SUSTAVA NA MILJEVCIMA“

Ukratko:
U članku se prikazuje razvoj miljevačkoga prezimenskoga sustava od prvih prezimena zabilježenih u matičnim knjigama potkraj 17. stoljeća do prezimena koja se javljaju tek potkraj 19. stoljeća. Utvrđuje se koja su prezimena u međuvremenu ugašena, tj. koja su nestala zbog izumiranja loze ili zamjene novim prezimenom, najčešće dotadašnjim obiteljskim nadimkom. Analiziraju se motivacijsko-strukturna svojstva današnjih miljevačkih prezimena i njihovo jezično podrijetlo.


Evo nekoliko odlomaka iz članka objavljenog na web stranici www.hrcak.srce.hr:

Nakon pada Miljevaca pod tursku vlast, novi vladari, kako im nije bilo u interesu da im posjedi budu prazni, pozivaju odbjeglo stanovništvo da se vrati, a naseljavaju i novo stanovništvo, velikim dijelom iz Hercegovine (Kosor 1995:105). Iz turskog razdoblja ostalo je na Visovcu 520 dokumenata, što su vrijedni izvori za historiografska istraživanja, ali i važno vrelo toponimijske te antroponimijske građe.
Ta građa upućuje na zaključak da u prvoj polovici 17. stoljeća još nisu postojala prezimena te da su uz narodna imena (Stojan, Prirad, Vučil, Dragosav, Raić, Prodan) nadijevana i imena kršćanskoga podrijetla (Ivan, Dimitar, Nikola, Jovan)......

Malo o nastanku prezimena općenito:

Prezime je stalna, nasljedna i nepromjenjiva antroponimijska kategorija druge determinacije koja je danas dio službene imenske formule. U Hrvata se prva prezimena javljaju u 12. stoljeću u razvijenim primorskim gradovima, u središtima gospodarskoga i kulturnoga razvoja, no u mnogim hrvatskim krajevima ona se javljaju mnogo kasnije.
Najkasnije se prezimena ustaljuju u seoskim sredinama koje su dugo bile pod vlašću Turaka.
Masovnija pojava prezimena vezana je uz obvezu vođenja matičnih knjiga po župama u koje su nakon Tridentskoga koncila (1545. – 1563.) župnici morali zapisivati imena, prezimena i krvno srodstvo rođenih, vjenčanih i umrlih.
Godine 1780. uvođenjem jozefinskoga patenta prezimena su postala zakonski obvezatna, tj. ozakonjuje se dvoimenska formula s obvezatnim osobnim imenom i prezimenom.

A sad i miljevačkim prezimenima:

Koja su prava miljevačka prezimena, provjereno je terenskim istraživanjem.
Informanti su bili sljedeći:

1. Bogatić: Ante Galić, rođen 1982. godine
2. Brištani: Frane Samodol, rođen 1933. godine
3. Drinovci: Franka Malenica, rođena 1986. godine
4. Kaočine: Ivan Kulušić, rođen 1938. godine
5. Karalić: Drago Karlo, rođen 1950. godine
6. Ključ: Manda Kulušić, rođena 1933. godine
7. Širitovci: Nediljka Lovrić, rođena 1937. godine u Brištanima, te Kata Perica,
rođena 1950. godine (djevojačko prezime Grabić).

Za svako prezime možete pročitati i „Prilog: Rječnik miljevačkih prezimena“

Npr:

Bačić
Stanje 1948.: 1 (-)16 Ka, 1 (1) Bo, 242 (38) Dr, 6 (-) Ši, 69 (8) Br
Prva potvrda: Bachich 1693.

Dželalija
Stanje 1948.: 1 (-) Br, 58 (9) Klj, 9 (1) Kr
Prva potvrda: Selailia 1696.
Grafijske potvrde: Selailia 1696., Xelaliich 1741., Xelalia 1800., Xelalich
1812., Xellalia 1842., Želalia 1855., Žellalia 1856., Zelalia 1870., Želalija,
1872., Dželalija 1880.
< osobno ime Dželalija (< tur. Celâlî ‘Veličanstveni, Veliki, Moćni’ < ar.
äll + ar.-pers. Suf. -+ 20)

Karlo
Stanje 1948.: 1 (-) Bo, 1 (-) Ka, 26 (4) Kr
Prva potvrda: Carlo 1844.
Grafijske potvrde: Carlo 1844., Karlo 1854.
< osobno ime Karlo (< njem. Karl < lat. Carolus)


Pulić
Stanje 1948.: Pulić 50 (13) Kr
Prva potvrda: Pulich 1737.
Grafijske potvrde: Pulich 1737., Pulič 1863.
< osobno ime Pul-e (< Puhoje) + -ić

Puljić
Stanje 1948.: Puljić 1 (-) Ši
Puglich 1693., Puljicz 1845., Puglić 1855., Puljić 1860.
< osobno ime Pulj-e (< Puhoje) + -ić

Samodol
Stanje 1948.: 1 (-) Bo, 91 (17) Br
Prva potvrda: Samodolich 1739.
Grafijske i tvorbene potvrde: Samodolich 1739., Samodulich 1741., Samodo
1801., Samodol 1807.
< etnik Samodol ‘sam u dolu’

Skelin
Stanje 1948.: 2 (-) Bo, 3 (-) Br, 30 (4) Kr, 37 (5) Ši, 47 (8) Dr, 6 (2) Klj
Prva potvrda: Schelin 1801.
Grafijske potvrde: Schelin 1801., Sckelin 1802., Scelin 1810., Skelin 1870.
< osobno ime Skelin (< Skel-in < Skele < Skender < tur. Iskender < grč.
Aléxandros)


Mislim da sam naveo dovoljno razloga da se Miljevčani odluče pročitati cijeli članak pod linkom:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=34631


Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga

- 23:06 - Komentiraj post (13) - Link posta

ponedjeljak, 01.09.2008.

Obiteljski nadimci u Promini

Čovjek živi cijeli život izgovarajući nadimke prijatelja i poznanika, a da se ne zapita od kuda im baš takav nadimak?
Koliko se vas zapitalo koje je pravo ime npr. Brankinci, Jurinci, Lučenovki, Šimčuši, Nikinci ….?
Zašto su npr Tomu zvali uvijek- Toma Bodlov?
Znate li koje obitelji imaju nadimak: Begovićovi, Đendarovi, Kapitanićovi, Kraljovi, Kurirovi, Kovačovi,Popovi, Popíćovi, Sutanovi/Sultanovi, Sviraćovi i zašto?
Ako kojim slučajem ovaj blog čitaju Maletići, Pižići, Kasapi, Maglice, Jurići, Mudrinić, možda će se iznenaditi kad saznaju (ako do sada nisu) da ime je obiteljski nadimak prije nešto više od sto godina postao prezime?

Za sve Vam Promince koje zanima ova tematika, najbolje je da pročitate članak Ankice Čilaš Šimpraga: „Obiteljski nadimci u Promini“

Ukratko: „U radu se proučavaju obiteljski nadimci u Promini. Proučava se njihovo mjesto u neslužbenoj imenskoj formuli te se donosi njihova semantičko-motivacijska i strukturna analiza“.

Evo još nekoliko citata iz navedenog znanstvenog članka:


„Naš korpus čine 453 obiteljska nadimka prikupljena terenskim istraživanjem, kojima se služi malobrojno preostalo stanovništvo i oni koji su rođeni u Promini te u nju navraćaju za blagdana i godišnjih odmora. Njihovi potomci rođeni u gradovima uglavnom ne znaju stare obiteljske nadimke.
Često informanti ne znaju čime su motivirani i otkad se rabe. Kako su u Promini “porodični” nadimci širi pojmovi od obiteljskih i stariji od njih te kako obitelji s istim “porodičnim” nadimkom
pripadaju istom plemenu (ili rodu), predlažemo da se takvi nadimci zovu plemenskim
(ili rodovskim) imenom (v. Šimunović 2003: 427).

S druge strane, pisani nam izvori pokazuju da su neki prominski obiteljski nadimci, koji nisu postali plemenskim/rodovskim imenima, imali drukčiju sudbinu.
Tako su u crkvenim maticama iz 1862. uz neka prezimena zapisivani tadašnji obiteljski
nadimci koji su danas prezimena. Odatle je vidljivo da je proces formiranja nekih
prominskih prezimena završen vrlo kasno, u 2. polovici 19. stoljeća.

prezime i obiteljski nadimak 1862. /današnje prezime
Bilandžija Maletić/ Maletić
Bilušić Pižić /Pižić
Bilušić Kasap /Kasap
Matas Maglica /Maglica
Maleš Jurić /Jurić
Škarica Mudrinić/ Mudrinić
kraj citata“

Za nastavak priče, mislim da je najbolje da svi malo „zavirite“ u izvorni članak Anikice Čilaš Šimprage, koji je objavljen pod linkom:

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=35049


Nadopuna posta 06.06.2012.

Prije desetak dana, Ankica Čilaš Šimpraga objavila je novi rad pod naslovom:
„OSOBNI NADIMCI U SEOSKOJ SREDINI NA PRIMJERU PROMINE“
Link:
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=121853

Ovom se temom bavim u postu pod linkom:
http://promina.blog.hr/2012/06/1630825857/osobni-nadimci-u-seoskoj-sredini-na-primjeru-promine.html

Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, Obiteljski nadimci u Promini

- 21:51 - Komentiraj post (4) - Link posta

nedjelja, 12.11.2006.

Antroponimija i toponimija Promine III put

Već sam dva puta pisao na ovu temu , pa je svima već jasno o čemu se radi.
Ipak, nije loše podsjetiti se postova na tu temu pod linkovima:

Antroponimija i toponimija Promine

Antroponimija i toponimija Promine II dio

Prije nekoliko dana slučajno sam pronašao mail adresu od Anikice Čilaš Šimpraga.
Bez puno dvojbi, napisao sam mail sljedećeg sadržaja:

"Još sam ljetos pretražujući internet naišao na izvještaj povjerenstva za ocjenu vašeg doktorskog rada “Antroponimija i toponimija Promine”.

Raduje me svaka nova knjiga o Promini, pa bi me zanimalo da li će Vaš doktorski rad jednog dana biti objavljen kao knjiga?"


Na odgovor nisam trebao dugo čekati, pa evo i njega:

"Poštovani xxxxxx xxxxx,
uvijek me razveseli kad vidim da nekoga zanima moj doktorat o prominskoj onomastici.
Zasad nema planova da se taj rad objavi kao knjiga, no vjerujem da će se to dogoditi za koju godinu.
Naime, u Institutu, gdje radim, postoji već popis knjiga koje je potrebno objaviti, a koje su prije napisane od moga doktorata, pa jednostavno treba čekati svoj red.
No svakako će se doktorat moći potražiti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici oko Nove godine, kad promijenim neke sitnice u samom tekstu.
Zasad Vas srdačno pozdravljam.
Ankica Čilaš Šimpraga"

Ja se nadam da je ovaj odgovor zanimao mnoge Promince.
Bilo bi dobro kad bi mi Prominci mogli na bilo koji način pomoći da ova po meni za Prominu jako vrijedna knjiga ugleda svjetlo dana.
Šteta bi bilo da ovaj doktorski rad bude zaboravljen s obzirom na uloženi trud Ankice Čilaš Šimpraga.

Knjaz bi rekao "Sponzori-Bog Vas blagoslovio!"


Oznake: Ankica Čilaš Šimpraga, Antroponimija i toponimija Promine

- 08:59 - Komentiraj post (4) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić