Linkovi
ULAZ
Blog servis

VIDEO: MARTIN SRPAK I GRUPA ŽENA

MEĐIMURSKE NOVINE - elektronsko izdanje

MOJEMU DRAGOMU VIDOVCU

(Ruža Pokolić, odlomak)

...Vidovčani, glave gori,
Naj se naša pjesma ori,
Ta vidovska pesma stara
Ka čoveku srce para!
O, Vidovec vreme davno
da si nastal selo slavno!
Vre i crkvo imaš staro,
Svetog Vida na oltaro!
Poznat si po dobri glasi
Verljina te fnoga krasi!
Tu se rode dobri ljudi
Na nje navek ponose budi!


DONJI VIDOVEC
RJEŠENJE O REGISTRACIJI DOMENE HR-P
OPĆINA DONJI VIDOVEC - PREZENTACIJA
Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV
Forum.hr
Monitor.hr
UDRUGE OPĆINE DONJI VIDOVEC
POPIS UDRUGA

NK

DVD

KUD

VIJESTI OPĆINE DONJI VIDOVEC

30.04.2010., petak

DAN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

SVIM ŽITELJIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE,
POSEBNO DONJOVIDOVČANIMA
ČESTITAM DAN ŽUPANIJE!

TAKOĐER ČESTITKE ZA 1. SVIBANJ - PRAZNIK RADA!
Uz poruku i želju da vratimo dostojanstvo rada i radnika, da za svoj rad svatko primi poštenu naknadu,
želim da se dijete može bezbrižno igrati, učenik posvetiti učenju, student studiju,
svaki čovjek stvaranju nečeg trajnog, lijepog i vrijednog
te da upravo čovjek uvijek bude u prvom planu!

Načelnik Općine Donji Vidovec
Međunarodni praznik rada

Prvi maj ili Međunarodni praznik rada je praznik kojim pripadnici i simpatizeri radničkog pokreta obilježavaju sjećanje na svoja dostignuća, odnosno žrtve koje su pripadnici radničkog pokreta podnijeli kako bi se izborili za veća radna prava.

Prvi maj je svoj korijen imao u odluci vodećih američkih sindikata da, inspirirani pobjedom svojih kanadskih kolega, godine 1884. zahtijevaju donošenje zakona kojim bi se ustanovilo maksimalno osam sati rada dnevno. Taj je zakon trebalo donijeti do 1.5. 1886. Kada se to nije dogodilo, došlo je do velikog štrajka u SAD, a u Chicagu i do krvavih nereda.

Otada se u SAD, a kasnije i u svim zemljama svijeta, Međunarodni praznik rada obilježavao velikim paradama i demonstracijama, koje su najčešće organizirali socijalistički, komunistički, anarhistički i drugi lijevo orijentirani pokreti.

Nakon Oktobarske revolucije, Prvi maj je postao državni praznik u SSSR-u, a potom i u drugim komunističkim državama. Kao državni praznik ga je ustanovila i Hitlerova Njemačka.

Zbog komunističkih konotacija, u SAD se radnički pokret odrekao Prvog maja, i kao Praznik rada slavi prvi ponedjeljak u septembru.
Katolička crkva je 1.5. proglasila Danom sv. Josipa radnika.
Izvor: Wikipedia

- 19:34 - Komentari (0) - Isprintaj - #

29.04.2010., četvrtak

Dan planeta Zemlje

Naša kamera "uhvatila" je Vericu i Marijetu na početku pješačke rute.


Foto: JG

- 21:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Dan planeta Zemlje

DRUŠTVO ŽENA DONJI VIDOVEC
Naša vrlo aktivna udruga žena obilježila je pješačenjem Bistričkim poljem Dan planeta Zemlje.
Nakon pješačenja uslijedio je odmor i druženje uz vatricu.

Dan planeta Zemlje (Earth Day) obilježava se 22. travnja u više od 150 zemalja diljem svijeta.
Na konferenciji UNESCO-a 1969. godine John McConnell prvi je put predstavio ideju obilježavanja Dana Zemlje i iste je godine dizajnirana Zastava Zemlje, a sam je naziv Earth day prvi put upotrijebio 21. ožujka gradonačelnik San Francisca Joseph Alioto 1969. g., u proglasu kojim je odlučeno da se u gradu i na području San Francisca proslavi kao Dan planeta Zemlje.
U Hrvatskoj se Dan planeta Zemlje organizirano obilježava od 1990. godine.
Dan planeta Zemlje službeno se obilježava od 1992. godine kada je tijekom Konferencije UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru na kojoj je sudjelovao velik broj predstavnika vlada i nevladinih udruga usklađen dalekosežni program za promicanje održivog razvoja.
Na prijedlog bolivijske vlade 2009. godine Opća je skupština Ujedinjenih naroda 22. travnja proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje.


Na slici: Prije početka pješačenja "pala" je fotka do tada pristiglih.
Snimka: JG

- 21:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

PROSLAVA 150. OBLJETNICE PRVE PRUGE U HRVATSKOJ

Elizabetu Toplek (Tetu Lizu) uhvatila je naša kamera pred sam nastup.
Njezin prekrasni glas (kao i uvijek) oduševio je mnogobrojnu publiku te izazvao gromke aplauze tijekom nastupa.

Snimila: Dragana Matulin

- 20:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

PROSLAVA 150. OBLJETNICE PRVE PRUGE U HRVATSKOJ

Naš KUD iskoristio je priliku za lijepu fotografiju.
Starinski vlak, kakav se na prugama mogao vidjeti u minulom tisućljeću,
povodom 150. obljetnice ponovno je zakloparao prugom te "zahuškao" tom prigodom.

Snimka: Dragana Matulin

- 20:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

PROSLAVA 150. OBLJETNICE PRVE PRUGE U HRVATSKOJ

PROSLAVA 150. OBLJETNICE PRVE PRUGE U HRVATSKOJ
U povodu proslave 150. obljetnice prve pruge u Hrvatskoj dana 24. travnja u Kotoribi je bio organiziran cjelodnevni program koji je uključivao dolazak posebnih vlakova iz Zagreba i Mađarske.
Vlak je iz Zagreba stigao u 10.40 sati, a mađarski muzejski vlak u 11.13 sati. U 10.55 sati u kolodvor je ušlo posebno pružno vozilo Chevroleta. Nakon toga je u kolodvoru od 11.30 do 12.30 sati trajala središnja svečanost V Kotoribi cugmašina fućnula koja je uključivala kulturno-umjetnički program međimurskih KUD-ova Donja Dubrava, Donji Vidovec i Kotoriba, puhačkog orkestra KUD-a HŽ-a Varaždin i tete Lize.

U popratnom dijelu programa koji je trajao od 13.00 do 15.00 sati nastupili su sastav Kom3dija, bio je organiziran obilazak Kotoribe u pratnji mažoretkinja, razgledavanje etnozbirke, crkve i izložbe maraka koja je bila postavljena u osnovnoj školi, a na kolodvoru je bio otvoren Kotoripski sajam.
U 13.48 sati iz Kotoribe je krenuo mađarski muzejski vlak, a u 14.52 sati i posebni vlak za Zagreb.
Program su organizirali Povjerenstvo HŽ, Općina Kotoriba i Međimurska županija.
Alojzije Nestić i KUD "Donji Vidovec" s našom vidovskom pjesmom (autori: Martin Srpak i Ruža Pokolić) "Stiha, stiha" oduševili su mnogobrojnu publiku, a i cjeli nastup našeg KUD-a je bio izvrstan.

Na slici: Nastup Alojzija Nestića i KUD-a Donji Vidovec

- 08:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

28.04.2010., srijeda

SPORAZUM LEGRAD-DONJA DUBRAVA-DONJI VIDOVEC

Načelnici općina Donji Vidovec i Donja Dubrava, Josip Grivec i Marijan Varga te načelnik općine Legrad Mladen Vernić sklopili su sporazum o izgradnji pješačko – biciklističke, povijesno - poučne i turističke staze „Nikola Zrinski“ koja će se izgraditi povodom 390 godina od njegova rođenja.

Staza će prolaziti područjem spomenutih općina s ciljem očuvanja spomena na obitelj Zrinski te prezentacije turističkih, prirodnih, kulturnih, povijesnih i drugih znamenitosti ovih općina. Prvi korak je izrada idejnog rješenja, a sve troškove će snositi jednakomjerno.

- 22:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SAVJET MLADIH OPĆINE DONJI VIDOVEC


Temeljem članka 4. Zakona o savjetu mladih («Narodne novine» br. 23/07.), članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 15. Statuta Općine Donji Vidovec («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 9/09.), Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 5. sjednici održanoj dana 30. ožujka 2010. godine, donijelo je


O D L U K U
o osnivanju Savjeta mladih Općine Doji Vidovec


Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Općine Donji Vidovec, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Donji Vidovec (u nastavku teksta: Savjet mladih).

BROJ ČLANOVA

Članak 2.
Broj članova Savjeta mladih iznosi 5, zajedeno s predsjednikom Savjeta mladih i njegovim zamjenikom.

NAČIN IZBORA ČLANOVA

Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, temeljem javnog poziva, Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih. Mladi koji mogu biti birani za članove Savjeta mladih su osobe s prebivalištem na području Općine Donji Vidovec, u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Ovlašteni predlagatelji moraju ispuniti propisani obrazac za svakog kandidata kojeg predlažu, a koji obvezno sadržava sljedeće:
- IME/NAZIV i SJEDIŠTE (udruge, učeničkog vijeća, studentskog zbora i drugih registriranih oblika organiziranja mladih)
- IME I PREZIME KANDIDATA TE NJEGOVO PREBIVALIŠTE
- DATUM I GODINA ROĐENJA
- OBRAZLOŽENJE (detaljno navesti razloge zbog čega bi kandidat bio pogodan da bude član u savjetu mladih, da li je dosad sudjelovao aktivno u radu udruga ili drugih organizacija, kojim vrstama problema mladih se bavio, da li se posebno isticao svojim radom te njegov daljnji interes za pomoć mladima i sudjelovanje u javnom životu)
- POTPIS OVLAŠTENOG PREDLAGATELJA.

Obrazloženi pismeni prijedlozi dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, a na prednjoj strani omotnice ispisuje se adresa primatelja: OPĆINA DONJI VIDOVEC, Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec, s naznakom "KANDIDATURA ZA SAVJET MLADIH"
Prijedlozi se podnose poštom u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva u lokalnom tisku i na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec ili se predaju neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec na istoj adresi.
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet prijedlog (u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga) te je objavljuje.
Lista kandidata se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Donji Vidovec te na internet stranicama Općine s danom utvrđivanja liste kandidata.
Općinsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

POSTUPAK GLASOVANJA

Članak 4.
Glasovanje će se izvršiti na sjednici Općinskog vijeća i to većinom glasova nazočnih vijećnika.
Vijećnici biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec.
Tajno se glasuje na ovjerenim glasačkim listićima koje priprema Jedinstveni upravni odjel.
Glasuje se zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata, a najviše 5. Kandidati se na listiću navode abecednim redom.
Za članove Savjeta mladih su izabrani kandidati od rednog broja 1.-5. na rang listi dobivenih glasova.
U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Općinskog vijeća pomažu dva vijećnika.
U slučaju da pod rednim brojem 5. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj sjednici.

Članak 5.
Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih, kojim se pobliže uređuje način rada Savjeta mladih, te izbor predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje Općinsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.
Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Savjeta mladih Općine Donji Vidovec.

Članak 6.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 15 dana od izbora članova Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava Općinski načelnik Općine Donji Vidovec.
Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 7.
Kandidati za predsjednika Savjeta mladih dostavljaju svoju kandidaturu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Vidovec zaključno s osmim danom od dana izbora članova Savjeta mladih.
Kandidat za predsjednika Savjeta mladih kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.
Odbor za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih.
Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.
Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.
Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira predsjednika Savjeta mladih.
Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.
U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se u roku od 8 dana nova sjednica Savjeta mladih.

MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 8.
Članovi Savjeta mladih biraju se na mandat od 2 godine i mogu biti ponovno birani za člana Savjeta mladih.
Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec može razriješiti člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako je:
v neopravdano izostajao sjednicama Savjeta mladih,
v navršio trideset godina života,
v podnio osobni zahtjev za razrješenje,
v pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci.

DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH

Članak 9.
Savjet mladih ima pravo i obvezu da:
v raspravlja na sjednicama mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, ali i o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec koji su od interesa za mlade,
v predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata,
v predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja pojedinih pitanja, a sve od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Donji Vidovec,
v daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih na području Općine Donji Vidovec,
v sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, predlaže mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema potrebi i za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih; izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih,
v skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
v predlaže Općinskom vijeću financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta mladih,
v donosi Poslovnik o radu Savjeta mladih,
v donosi Program rada Savjeta mladih,
v obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 10.
Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec osigurava se prisustvom Općinskog načelnika Općine Donji Vidovec na sjednicama Savjeta mladih, osim u slučaju kada je opravdano spriječen.
Članak 11.
Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu, a kojeg prethodno podnosi na odobrenje Općinskom vijeću, i to najkasnije do 30. rujna tekuće godine, za program koji se provodi u sljedećoj kalendarskoj godini.
Program rada obuhvaća sve aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje njihova položaja ovisno o potrebama i interesima mladih na području Općine Donji Vidovec, a osobito aktivnosti vezane uz kreiranje i praćenje provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade.
Program rada donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

Članak 12.
O svom radu Savjet mladih podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću Općine Donji Vidovec.

MEĐUSOBNA SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 13.
Savjet mladih Općine Donji Vidovec može međusobno surađivati i razvijati suradnju i djelovanje sa savjetima mladih iz drugih općina, gradova i županija, ali isto tako i s mladima u drugim državama, te međunarodnim organizacijama.

FINANCIRANJE SAVJETA MLADIH

Članak 14.
Općina Donji Vidovec osigurava u svom proračunu sva potrebna financijska sredstva za rad savjeta mladih, a na temelju odobrenog Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti, kao i u slučaju naknade troškova članovima vezanih za rad.
Općina Donji Vidovec također osigurava prostorne, stručne i administrativne uvjete za rad Savjeta mladih.
Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjetu.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Međimurske županije».


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VIDOVECKLASA: 021-05/10-01/102-3 PREDSJEDNIK
URBROJ: 2109/7-10-01 Općinskog vijeća
Donji Vidovec, 30.03.2010.
Tomislav Horvat


- 22:47 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SVEVID

Marljive i talentirane ruke našeg sumještanina završavaju spomenik Svevidu. Spomenik se u umanjenom mjerilu oblikuje prema sačuvanoj skici. Prema skici spomenik je bio visok oko sedam metara i izrađen od hrastova trupca. Prema planu autora Alojzija Matulina djelo će uskoro biti završeno, a za Dan Općine Donji Vidovec izložiti će se u Vijećnici Općine Donji Vidovec.

- 22:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Povijesna crtica

Povijesna crtica
Da se Donji Vidovec pod imenom Bistrica spominje još daleke 1226. godine u prvom pisanom tragu o Međimurju poznata je činjenica. Da se na tim prostorima živjelo i u pretpovijesno doba svjedoče arheološki nalazi, iako na žalost nije bilo sistematskog istraživanja, no ipak slučajno pronađeni razni predmeti to potvrđuju. Da su tu Hrvati živjeli i u pretkršćanskom razdoblju također pokazuju određena istraživanja, pa tako i spomenik Bogu Svantevidu ili Svevidu koji se nalazio na području današnjeg Donjeg Vidovca. Kako je taj spomenik izgledao (na temelju skica) uskoro će se prezentirati.

- 22:31 - Komentari (0) - Isprintaj - #

IZVRSNA SURADNJA UDRUGA

IZVRSNA SURADNJA UDRUGA
Izvrsna suradnja između udruga DRUŠTVO ŽENA DONJI VIDOVEC i DRUŠTVA NAŠA DJECA DONJI VIDOVEC vidjela se i na zajedničkom organiziranju skupština svojih udruga. Skupštine su održane u razmaku od pola sata, a nakon toga uslijedilo je druženje uz prigodni domjenak. Sloga i zajedništvo pospješuju rad i djelovanje u interesu svih.

- 22:27 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SKUPŠTINA DRUŠTVA NAŠA DJECA DONJI VIDOVEC

SKUPŠTINA DRUŠTVA NAŠA DJECA DONJI VIDOVEC
U nedjelju 18. travnja ove godine održana je redovita godišnja izvještajna Skupština Društva Naša Djeca Donji Vidovec. Svoja izvješća o radu i djelovanju društva podnijela je Marina Ostrugnjaj predsjednica udruge te Nikolina Cenko i Darinka Žemlić. Izrazile su zahvalnost članovima na potpori i uključivanju u niz aktivnosti udruge, također ostalim udrugama na uključivanju u akcije društva te Općini Donji Vidovec. Izvješća su jednoglasno usvojena kao i plan rada za ovu godinu. Skupu su se prigodnim riječima obratili predstavnici udruga koje djeluju u Donjem Vidovcu te Načelnik Općine Donji Vidovec zahvalivši na uključivanju u niz akcija te izvrsnom radu i djelovanju, posebno istaknuvši izvrsno organizirane radionice za Božić te Uskrs.

- 22:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SKUPŠTINA DRUŠTVA ŽENA DONJI VIDOVEC

SKUPŠTINA DRUŠTVA ŽENA DONJI VIDOVEC
U nedjelju 18. travnja ove godine održana je redovita godišnja izvještajna Skupština. Svoje izvješće o radu i djelovanju društva podnijela je Reanata Habjan predsjednica te Đurđica Grivec blagajnica društva. Renata je zahvalila članicama na potpori i uključivanju u niz aktivnosti udruge, zahvalila je i ostalim udrugama na zajedničkim akcijama te Općini Donji Vidovec. Izvješća su jednoglasno usvojena kao i plan rada za ovu godinu. Skupu su se prigodnim riječima obratili predstavnici udruga koje djeluju u Donjem Vidovcu te Načelnik Općine Donji Vidovec zahvalivši na uključivanju u niz akcija te izvrsnom radu i djelovanju.

- 22:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Kockavica (Fritillaria meleagris)

Kockavica (Fritillaria meleagris) je ugrožena vrsta iz porodice Liliaceae. Temeljem Zakona o zaštiti prirode zaštićena je 1958.g. na svim prirodnim nalazištima. Ova vrlo rijetka i prekrasna biljka raste na rubu šumaraka i na području Donjeg Vidovca. Kao element brojnih zajednica Molinio-Arrhenatheretea i Querco-Fagetea obrasta vlažna i povremeno plavljena staništa koja su obogaćena hranjivim sastojcima neutralno do blago kisele reakcije. Kockavica se razmnožava vegetativno, lukovicom i iz sjemena koje često širi voda.

- 21:52 - Komentari (2) - Isprintaj - #

GODIŠNJA SKUPŠTINA PODRUŽNICE UMIROVLJENIKA

Održana je redovita godišnja izvještajna skupština podružnice umirovljenika Donji Vidovec. Skupštinu je otvorio predsjednik podružnice Alojzije Friščić, dok je izvješće o radu podnio tajnik Ivan Hunjadi. Umirovljenici se uključuju i podržavaju aktivnosti ostalih udruga na području općine te je istaknuta odlična suradnja s udrugama i općinom.
Predsjednik je zahvalio svima na suradnji i aktivnostima spomenuvši razumijevanje i potporu općinskog čelništva, posebice načelnika Josipa Grivca. Donjovidovske umirovljenike su prigodnim riječima pozdravili gosti iz susjedne donjodubravske udruge i načelnik općine zahvalivši im na uključivanju u općinske projekte, potpori i doprinosu Donjem Vidovcu te im izrazio želju za dobrim zdravljem i još mnogo zajedničkih druženja.

- 21:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec je na sjednici održanoj 30. ožujka 2010. jednoglasno prihvatilo obračun proračuna za 2009. godinu. Prihodi su bili 2 215 150 kuna, rashodi 1 781 618. Višak prihoda od 434 000 kuna je prenesen u proračun za ovu godinu. Najveća stavka u proračunu, što se prihoda tiče bile su tekuće potpore iz državnog proračuna i porez na dohodak.
Također je donijeta Odluka o osnivanju Turističke zajednice područja. Nakon ove odluke, koju mora donijeti, sukladno dogovoru i Općina Donja Dubrava, ishođenje dokumentacije i daljnji tijek u realizaciji na županijskoj razini preuzima Turistička zajednica Međimurske županije. Realizaciju aktivnosti Turističke zajednice područja preuzet će općine Donji Vidovec i Donja Dubrava, koje su bile i inicijatori osnivanja.
Mjesno proštenje u Donjem Vidovcu vezano za blagdan Sv. Vida, 15. lipnja, a koje se dugi niz godina održavalo u Sportskom parku „Kalanica“ od ove godine održavat će se ponovo u središtu mjesta, kao nekad. To je bila inicijativa mnogobrojnih mještana, a na prijedlog načelnika Općine Josipa Grivca, odluka o tome prihvaćena je i od strane Općinskog vijeća na održanoj sjednici. Vijećnici općine Donji Vidovec prihvatili su na posljednjoj sjednici izvješće o radu načelnika Josipa Grivca.. U sklopu aktualnog sata Grivec je zatražio mišljenje vijećnika da li da se ide u razgovore o mogućnosti gradnje farme peradi i pogona za bio plin, a spomenuta je i ideja o izgradnji potopnih hidroelektrana. Ukoliko bi došlo do dogovora i realizacije tih projekata otvorila bi se mogućnost otvaranja blizu 300 radnih mjesta. Vijećnici su mu dali slobodne ruke da krene u razgovore, a o eventualnoj realizaciji će još biti govora.

Izvješće Općinskog načelnika Općine Donji Vidovec:

- sa Općinama donjeg Međimurja analiziran je prijedlog Statuta Turističke zajednice donjeg Međimurja, te dogovor sa tajnikom TZ Međimurske županije oko zakonskih rješenja za TZ;
- u Čakovcu, u sjedištu agencije Redea, održan je stručni skup prezentacije uspješnosti projekata EU iz programa IPA – prekogranična suradnja u Međimurskoj županiji;
- u Općini Goričan izvršeno je predstavljanje dobivenog projekta sa financiranjem EU – projekt „Puna zdela“ - u podprojektu za Donji Vidovec „Dani tradicionalnih jela i ispiranja zlata“;
- završena rekonstrukcija NN mreže i javne rasvjete započeta 2009.g.
- poticana stanogradnja-Državna agencija za promet nekretnina, slab interes;
- u HZZZ područnoj službi Čakovec održano je nekoliko sastanaka oko provedbe Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kroz obavljanje javnih radova na području Općine Donji Vidovec. Ove godine u javnim radovima vezano uz program zapošljavanja Roma učestvuju tri osobe, program je u tijeku.
Također smo kandidirali još jedan projekt vezan uz zapošljavanje na javnim radovima ( četiri osobe: Štefica Kopasić, Verica Šubaša, Vladimir Lukša i Nataša Fundak), program bi trebao započeti u travnju. Nadamo se odobrenju od strane Zavoda za zapošljavanje, no to ovisi o njihovim financijskim mogućnostima;
- u Zagrebu, u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održan je sastanak u vezi završetka radova na sanaciji odlagališta komunalnog otpada;
- u Općini Belezna održan je sastanak vezan uz obilježavanje 390. godine rođenja Nikole Zrinskog, koje će održati zajedno sve Općine koje gaje spomen na obitelj Zrinski;
- u Međimurskoj županiji je održana 6. sjednica Kolegija gradonačelnika i načelnika općina vezana uz poboljšanje stanja u gospodarstvu, provedbu Zakona o zaštiti životinja, izradu novih digitalnih karata MŽ i Općina, te funkcioniranja mreža Osnovnih i Srednjih škola;
- u Donjem Vidovcu održan je sastanak načelnika Donjeg Vidovca, Legrada i Donje Dubrave vezano uz utvrđivanje idejnog rješenja izgradnje pješačko biciklističke staze Nikole Zrinskog koja će prolaziti od sjedišta Legradske kapetanije, preko Donje Dubrave, D. Vidovca i kružno do Legrada. Staza bi trebala imati 30 informativnih točaka i to 15 povijesnih i 15 ekoloških, a svaka općina bi osmislila po 5;
- Ministarstvu financija, Državnoj reviziji i Državnom zavodu za statistiku dostavljena su potrebna godišnja izvješća;
- obavljeni razgovori u Ministarstvu gospodarstva (potpore poduzetnicima), poljoprivrede (Program raspolaganja) i Središnjem državnom uredu za raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH (dodjela nekretnina);
- nabavljena digitalna katastarska karta područja Općine Donji Vidovec;
- održana rasprava vezano uz PP MŽ (naše primjedbe i prijedlozi);
- posađeno sto sadnica u Sportskom parku;
- Zbog nedostatka sredstava poništen natječaj „Poboljšanje infrastrukture u ruralnim područjima“ tzv. Mjera 8 Ministarstva poljop., ribarstva i ruralnog razvoja;
- Smanjenje priliva u prvoj Ľ godine u odnosu na isto razdoblje 2009. iznosi 13,8% ( po mjesecima: I mj. 5%; II mj. 12,7%; III mj. 24%; Glavni troškovi ove godine, osim redovitih, su nabava digitalnih karata i čišćenje snijega.
- u tijeku je izrada Plana održivog razvoja općine;
- započinje parcelacija zemljišta i ostali projektantski radovi u zoni Kalanica;
- održan sastanak u MŽ u vezi projekta CEB 7, dogovorena revizija redoslijeda poslanog od strane MŽ (tu je i naša školska zgrada);

Pozivaju se udruge i drugi zainteresirani da predlože kandidate za Savjet mladih Općine Donji Vidovec. Obrasci se mogu dobiti u Uredu općine te popunjeni u zatvorenoj omotnici predati u uredu općine ili poslati poštom.


- 21:33 - Komentari (0) - Isprintaj - #

04.04.2010., nedjelja

SRETAN USKRS!

U duhu kršćanske tradicije blagdan Kristova uskrsnuća daje nam nadu i budi vjeru u bolju i ljepšu budućnost te daje snagu za savladavanje prepreka koje su pred nama. Uskrsli Krist nas podsjeća i usmjerava prema vječnom svjetlu ljubavi, mira i istine.
Povodom najvećeg kršćanskog blagdana želim svima da ga proslave u zadovoljstvu, miru, radosti i uzajamnom poštovanju, dijeleći slavu i radost Uskrsa sa svojim najdražima. U ime Općinskog vijeća Općine Donji Vidovec, mog zamjenika i suradnika te u svoje osobno ime, sretan Vam i blagoslovljen Uskrs!
Vaš načelnik Josip Grivec

- 08:05 - Komentari (3) - Isprintaj - #

VELIKA SUBOTA


VELIKA SUBOTA

Veliku subotu kršćani slave kao spomendan. Slavi se u dan prije Uskrsa. Zajedno s Velikim četvrtkom, Velikim petkom i Uskrsom čini Vazmeno trodnevlje.
To je dan meditacije, tišine i molitve. Posjećuje se posebno uređeni Božji grob u crkvi. Ne slavi se euharistijsko (misno) slavlje. U subotu navečer u obredima vezanim uz Uskrs slavi se Vazmeno bdijenje.
Nakon bdijenja posljednjih nekoliko godina, u organizaciji udruga Donjeg Vidovca, pali se Vuzmenka.

- 08:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

USKRS

USKRS

... Po suboti, u osvit prvog dana sedmice, dođe Marija Magdalena i ona druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres, jer anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupi i odvali kamen i sjede na njega. Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg. Od straha pred njim zadrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. Kada dakle žene pogledaše, opaziše da je kamen od groba odvaljen; a bijaše vrlo velik.

Zatim anđeo reče ženama: "Znam, vi tražite Isusa Nazarećanina raspetoga. Zašto tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu kako reče! Dođite i vidite mjesto gdje je ležao. Sjetite se samo što vam je navijestio dok je još bio u Galileji, kad je govorio: Sin čovječji treba da bude predan u ruke grešnicima, da bude raspet i da treći dan uskrsne. Potecite žurno i javite njegovim učenicima, i Petru, da je ustao od mrtvih. I gle, on pred vama ide u Galileju, ondje ćete ga vidjeti, kako vam reče. Eto, rekoh vam."

A one se žene sjetiše riječi Isusovih, brzo otiđoše s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše da obavijeste njegove učenike. I gle, Isus im iziđe ususret govoreći "Zdravo!" One poletješe k njemu, obujmiše mu noge i ničice mu se pokloniše. Tada im Isus reče: "Ne bojte se! Idite i javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!"


- 08:04 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< travanj, 2010 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Travanj 2011 (2)
Ožujak 2011 (2)
Veljača 2011 (3)
Siječanj 2011 (2)
Prosinac 2010 (13)
Studeni 2010 (16)
Listopad 2010 (23)
Rujan 2010 (11)
Kolovoz 2010 (31)
Srpanj 2010 (22)
Lipanj 2010 (31)
Svibanj 2010 (8)
Travanj 2010 (19)
Ožujak 2010 (14)
Veljača 2010 (17)
Siječanj 2010 (20)
Prosinac 2009 (24)
Studeni 2009 (49)
Listopad 2009 (28)
Rujan 2009 (26)
Kolovoz 2009 (36)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

ADRESA OPĆINE

BROJAČ POSJETA

 ></div><br />
<br />
<br />
<font color=#000099>Općina Donji Vidovec<br />
 </font><font size=4></font>  <br />
<br />
 <font size=3>Načelnik:                  <br />
Josip Grivec </font><br />
<br />
Sjedište: Donji Vidovec <br />
Adresa: Rade Končara 9 <br />
Telefon: 040 615 105 <br />
Fax: 040 615 105 <br />
E-mail: opc.dvidovec@gmail.com
</div>

<!-- Kraj -->

<!-- Treci box -->

<div class=
Općina Donji Vidovec
Donji Vidovec je smješten na krajnjem istoku međimurske Županije, tamo gdje se razdvaja put za Donju Dubravu i Kotoribu. Mjesto spada među naselja srednje veličine sa 517 domaćinstava i 1740 stanovnika. U sastavu općine jedino je i istoimeno naselje Donji Vidovec. Po posljednjem popisu stanovništva iz 2001. godine, općina Donji Vidovec imala je 1.595 stanovnika u jednom naselju - Donjem Vidovcu. Središtem mjesta dominira barokni kompleks župne crkve (crkva i kurija). U današnjem obliku crkva je nastala koncem 18. stoljeća:jednobrodna je građevina, sa zaobljenim svetištem i postrance izgrađenim zvonikom. Vrijednih dijelova inventara nalazimo u unutrašnjosti crkve. To je, najprije, povrh oltara, slika Marije Pomoćnice u pozlaćenom okviru (što je kopija zavjetne slike u austrijskom mjestu Mariazell !), slika patrona sv. Vida te reljef sv. Trojstva s kipovima anđela, propovjedaonioca te dva kaleža iz 17. i 18. stoljeća. Selo je oprije poznato po obrtima: pored ostalih, najpoznatiji je bio zlatarski, pa je primjerice, 1776. carica Marija Terezija potpisala povelju kojom je dala posebne koncesije Dolnjovidovčanima:"Ispirači zlata iz donjeg Vidovca imaju pravo isprati zlato na Dravi, Savi i Muri. Za ispiranje zlata mogu nesmetano koristiti obalu rijeke u širini od tri metra." Zlatarska tradicija održla se dugo, pa je još 1939. registrirano na Dravi čak 129 čamaca, čonov i 240 zlatara. U mjestu je rođena poznata pjesnikinja Ruža Pokolić.