Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.

facebook.com/zdrelac
- adresa ovog bloga na Facebooku. Novosti možete pratiti ako izaberete "Sviđa mi se"


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)
Most Ugljan Pašman - kopno: up-most.blogspot.hr


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Karta Pašmana:
HGSS Pašman

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..
Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Pašman - Ždrelac - Gladuša


30.08.2006., srijeda, 14:17

Pomorsko dobro

Večernji list, 30.8.06:
"Po važećem je zakonu moguće, primjerice, nasuti obalu, na nasipu izgraditi apartmane i restoran i to uknjižiti kao privatno vlasništvo", upozorio je Vojković.
party

Sabor 14.11.03.:
Zlatko Kramarić: Ako je točno, kako stoji u članku 5, da se na pomorskom dobru ne može stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava ni po kojoj snovi, kako je moguće da je člankom 118. predviđeno da su upisi prava vlasništva ili kojega drugog stvarnog prava na zemljište ili građevine na pomorskom dobru za koje se ne može dokazati pravno valjan način stjecanja - pravno nevaljali. To bi, naime, rekao je, značilo da postoje i valjani načini stjecanja vlasništva i drugih stvarnih prava na pomorskom dobru, što je u kontradikciji sa spomenutim člankom 5. A to, naglasio je zastupnik, stvara pravnu prazninu i faktički otvara mogućnost eventualnog knjiženja određenih stvarnih prava na pomorskom dobru.

Romano Meštrović: Neki naši građani otkupili su stanove upravo na pomorskom dobru ne znajući da su na pomorskom dobru jer nije bilo ni uknjižbe i misle da su vlasnici svog stana a sada će im netko reći, ne, vi imate koncesiju i to nije vaše vlasništvo. A mnogi naši otočani, ljudi s priobalja, upravo su očuvali to pomorsko dobro, sagradili lijepe lučice, kamene kuće koje bi danas trebalo proglasiti kulturnim dobrom i zaštititi ih a sada ćemo najedanput kazati to nije vaše i činit će se da je to nova nacionalizacija. Trebalo bi sigurno naći načina da se taj konopac olabavi i da se u iznimnim slučajevima (kad su u pitanju starine vrijedna dobra, primjerice Sveučilište u Zadru, Dom zdravlja u Zadru itd.) uz suglasnost Ministarstva omogući i privatno vlasništvo nad tim dobrima, rekao je, među ostalim zastupnik.


Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Članak 5.

Građevine i drugi objekti na pomorskom dobru koji su trajno povezani s pomorskim dobrom smatraju se pripadnošću pomorskog dobra.

Na pomorskom dobru ne može se stjecati pravo vlasništva ni druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.

Članak 118.

Upisi prava vlasništva ili kojega drugoga stvarnog prava na zemljištu i građevinama na pomorskom dobru za koje se ne može dokazati pravno valjan način stjecanja pravno su nevaljani.

Državni odvjetnik podnijet će prijedlog zemljišnoknjižnom sudu radi brisanja upisa prava vlasništva ili drugoga stvarnog prava na pomorskom dobru iz stavka 1. ovoga članka i upisati pomorsko dobro.

Granica pomorskog dobra utvrđena prema Pomorskom zakoniku ostaje na snazi, te će Državno odvjetništvo postupiti sukladno stavku 2. ovoga članka.

Postupci za određivanja granica pomorskog dobra započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema odredbama Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94., 74/94. i 43/96.).

Ako se mijenjaju granice pomorskog dobra zbog promjene dokumenata prostornog uređenja, prirodnih pojava ili zbog proglašenja kopna pomorskim dobrom na taj dio pomorskog dobra primijenit će se odredbe o izvlaštenju.

"pravno valjan način stjecanja" -> spadaju li u tu frazu i dijelovi privatnih katastarskih čestica koji su manje od 6m udaljeni od obale?! Granice su im određene prije možda 100 godina, te su kao takve i prodavane. Prema zakonu bi "ako se ne može dokazati pravno valjan način stjecanja", trebalo uslijediti izvlaštenje, tj. nacionalizacija. No, prvo se mora utvrditi granica pomorskog dobra...
O pomorskom dobru na stranici Primorsko-goranske županije:
Županijsko poglavarstvo uključeno je u proces izrade prijedloga ukoliko se predlaže granica pomorskog dobra uža od zakonskog minimuma (6 m od SVVV).
Uredba o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra
Članak 8.

Ukoliko postojeće stanje u prostoru zahtijeva da se morskom obalom smatra uži dio kopna od Zakonom propisanog, Povjerenstvo je o istom dužno izvijestiti županijsko poglavarstvo.

Prijedlog županijskog poglavarstva za smanjenjem pojasa pomorskog dobra čini sastavni dio priloga prijedloga granica pomorskog dobra iz članka 7. ove Uredbe.
Dakle nije točno da je minimum 6m, pa dok se ne utvrde nove granice trenutno stanje je legalno. -> katastar.hr.

Komentari (2) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

24.08.2006., četvrtak, 17:58

Izmjene županijskog plana

Izvor: Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije

Planirane turističke zone u ZOP-u su:

naselje lokacija...............................vrsta površina kapacitet
Kukljica Rasovica...............................T2.....5,00.....300
Kukljica Veliki Karantun......................T2....10,00.....500
Ždrelac Kablin................................. T2....10,00.....500
Ždrelac Rt Zverina.............................T1.....2,00......200
Ždrelac Rt Zverina.............................T3.....3,00.......300
Banj uz naselje.................................T2....10,00......500
Pašman Bržine..................................T3....10,00......500
Kraj Polačine.....................................T2....10,00......500
Dobropoljana Stivanjska gora.............T2....10,00.....500
Južni Pašman...........................T1,T2,T3...100,00...5000
Tkon uvala Bartovica...........................T1....15,00.....800
Tkon uvala Sovinje.............................T3......2,00......200
Tkon južni Pašman-Prvenj...................T2....10,00.......500
Tkon Pustograd.................................T2.....20,00.....1000

Za usporedbu, Postojeće turističke zone u ZOP-u su:
Kukljica Kukljica Zelena punta.............T2.........8,00.......800
Nin Zaton TN Zaton.......................T2,T3.....100,00...10000

• hoteli s pratećim sadržajima, trgovačke, uslužne, ugostiteljske, sportske, rekreativne i zabavne te
slične namjene (T1)
• turističko naselje (T2)
• kamp – autokamp (T3)

5.1. Uvjeti gradnje unutar građevinskih područja
Članak 27.
Članak 33 mijenja se i glasi:
GP se dimenzioniraju prema općim uvjetima:
- broj korisnika ( stalni stanovnici, povremeni stanovnici, turisti i sl.) naselja i planiranog prirasta
broja stanovnika u naselju za razdoblje ne duže od 5 godina određeno prema službenim
statističkim podacima o kretanju broja stanovnika,
- gustoća koja se u naseljima razlikuje prema njihovoj veličini i poziciji u prostorno-razvojnim
cjelinama,
- potrebna površina za smještaj središnjih funkcija (škole, javne ustanove, parkovi i sl.),
- potrebna površina za smještaj gospodarskih funkcija,
- potrebna površina za infrastrukturu.
Članak 28.
Članak 36 mijenja se i glasi:
Izgrađenim dijelom građevinskog područja smatraju se izgrađene građevne čestice i druge površine privedene različitoj namjeni, a neizgrađeni dio građevinskog područja je jedna ili više neposredno povezanih neuređenih i neizgrađenih građevnih čestica ukupne površine veće od 5.000 m2 kao i sve rubne neizgrađene čestice.
PPUO/G mora utvrditi građevinska područja naselja u kojima se manje od 50% građevina koristi za stalno stanovanje.
U izgrađenom dijelu može se vršiti izgradnja kao interpolacija postojeće namjene i gradbenih tipova, te drugih elemenata regulacije prema odredbama prostornog plana ako su ti elementi određeni nedvojbeno u PPO/G, odnosno GUP-u i UPU-u za gradove, osim u slučaju kada se planira rekonstrukcija zone ili poteza uključujući i proširenje ulica, i javnih površina previđenih planom.
U planiranju naselja moraju se sačuvati svi postojeći parkovi, postojeći javni prostori i javne građevine te se ne mogu namijeniti za stambene i druge namjene koje nisu za javno korištenje.

Detaljni uvjeti gradnje utvrditi će se PPU-om općine ili grada.

Općine Pašman, Bibinje i Gračac su jedine u županiji kojima je PPUO/G još uvijek u izradi.

Na karti je Gladuša i dalje označena kao "izgrađena površina naselja manja od 25ha", jedna sa sjeverne i jedna s južne strane:PS: Svatko tko može nek se trajno nastani u vikendicu, jer ako Općina utvrdi da se manje od 50% građevina koristi za stalno stanovanje biti će rušenja kao na Viru.

Komentari (0) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

18.08.2006., petak, 19:39

Pašman resort

Jutarnji list:
17.9.06.: U Hrvatskoj će se,.., u razne turističke projekte do 2010. godine uložiti najmanje 4,5 milijardi euragreedy.

Španjolci, koji kako znamo imaju vrlo loših iskustava po tom pitanju, vrlo su precizno izračunali da se na krevet u apartmanima potroši 17 puta više zemljišta nego za krevet u hotelu a u isto vrijeme on donosi 20 puta manje radnih mjesta i 25 puta manji multiplikativni efekt

Dakle ovi zagovaraju još masovniji turizam, sa hotelima od 17 katova, kako bismo imali 20 puta više radnih mjestasmokin. Ko da i ovako nemamo dovoljno vlastitih fekalija.
Po čemu je krevet u apartmanu manje vrijedan od onoga u hotelu?! I hotel i apartman mogu imati bazen, restoran u blizini, jednu ili 5 zvjezdica..

27.2.: Iako je za južnu stranu Pašmana još 1972. godine pri Ujedinjenim narodima izrađen master plan turističke gradnje na 600 hektara zemljišta, Hrvatske šume ne odriču se vlasničkog prava nad 400 hektara terena, od čega je sto hektara bilo namijenjeno za gradnju luksuznog turističkog kompleksa.

Hotelsko naselje s 5.000 ležajeva

THR i Hosting International izradili su master plan za Pašman resort koji je predstavljen u rujnu prošle godine i državnom tajniku za turizam Zdenku Mičiću. Prema tom planu na 100 hektara zemljišta trebalo je sagraditi četiri hotelska kompleksa s četiri i pet zvjezdica na koje bi se oslanjale luksuzne vile i apartmani.

Naselje s pratećim rekreativno-ugostiteljskim sadržajima imalo bi kapacitet do pet tisuća ležajeva. Uz obalu bi se sagradila dva privezišta za nautičare, a za cijelo naselje trebalo je sagraditi kompletnu infrastrukturu, ističe u ime konzultanata Eugen Sorić.

Projektom Pašman resort, koji je trebao biti prva i najveća turistička greenfield investicija u Hrvatskoj, otvorilo bi se 1200 radnih mjesta prema master planu, za čije se ostvarenje zasad čeka ishod sudskog spora oko vlasništva.


Komentari (4) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< kolovoz, 2006 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2016.
Još 10 godina bez mosta kopno - Pašman
- Zabrana rezerviranja pozicije na plaži
2015.
- Sredstva za suzbijanje komaraca
- Nove slike kanalizacijskog šahta
- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja