nedjelja, 28.11.2010.

MATERIJALI U GRADITELJSTVU 6.R. TEMA 2.4.

1. Opiši graditeljstvo.
Graditeljstvo je važna gospodarska djelatnost koja se bavi prostornim planiranjem, projektiranjem, izgradnjom i održavanjem objekata. Građevinska aktivnost najbitnije utječe na ostale gospodarske djelatnosti, a time i na rast društvenog proizvoda. Za gradnju se upotrebljavaju prirodni i umjetni materijali.

2. Opiši početke graditeljstva. *****+

Počeci graditeljstva sežu u donje starije kameno doba. U dugom vremenskom periodu nestala je većina primitivnih nastambi iz tog doba. Najstariju umjetnu tvorevinu (ostaci dvije drvene kolibe stari 500 000 godina) otkrili su japanski arheolozi (lokacija Saitami sjeverno od Tokia), a pripada homo-erektusu. Naselje Tera Amata pored Nice staro je blizu 400 000 godina, Otkriveno je više objekata koji daju indicije da se radi o nastambama izrađenim od kamena i kože sa ognjištima. U istočnoj Ukrajini otkriven je arheološki lokalitet Molodova I čija je starost oko 44 000 godina a pripisuje se neandartalcu. Otkrivena je nastamba izgrađena od 116 mamutskoh kostiju. U Moravskoj je otkriveno naselje koje se pripisuje homo sapiensu staro oko 27 000 godina. Pronađeno je više stambenih objekata izgrađenih od drva kamenja, mamutovih kostiju i kože. Ovalni objekt veličine 15x9 m sa 5 ognjišta, a neka imaju roštilje od mamutovih kostiju. Zatim okrugli objekt promjera 6 m sa jednim ognjištem i keramička radionica sa peći koja je mogla postići 800 st.C i 2300 izrađenih keramičkih formi. Pogledati na Internetu dolni vestonice - opcija slike. U arheološkom naselju Mežirič starom oko 15 000 godina u blizini Kijeva otkrivene su 4 kuće izgrađene od mamutovih kostiju. U bliskom arheoločkom lokalitetu Kostienka na Donu otkriveno je više takvih nastambi. Najstarije urbano naselje ( <7400 - <5200 ) koje je sačuvano i obnovljeno je Catalhoyuk u južnoj Anatoliji. Moglo je imati do 10 000 stanovnika i predstavlja pravi graditeljski pothvat. Korišteni su materijali sušena opeka, glinena žbuka i drvo. Preporučamo pogledati na Internetu ( opcija slike ).

3. Navedi vrste objekata i materijala u početku graditeljstva.

U početku graditeljstva koristili su se koža, drvo, kamen, glina i pruće, a građene su uglavnom zemunice i sojenice.

4. Navedi podjelu materijala u graditeljstvu:

a) Konstrukcijski materijali. Služe za izradu nosivih elemenata ( temelji, stupovi, grede, stropovi zidovi i krovovi)
b) Vezivni materijali . Služe za povezivanje konstrukcijskih materijala.
c) Izolacijski materijali. Služe za izolaciju od prodora vlage, te za toplinsku i zvučnu izolaciju.
d) Materijali za oblaganje. Služe za zaštitu podova, zidova i stropova.

5. Navedi konstrukcijske građevinske materijale

U konstrukcijske građevinske materijale spadaju: Drvo, kamen, opeka, beton i armirani beton.

6. Opiši primjenu drveta

Drvo je prirodni i jedan od najstarijih građevinskih materijala. Danas se koristi za izradu krovnih konstrukcija, te za oblaganje podova (parket), zidova i stropova.

7. Opiši primjenu kamena

Kamen je prirodni građevinski materijal. Do prije dvjesto godina bio je glavni građevinski materijal za kuće ceste i mostove. Prednost kamena je izuzetna trajnost, a nedostatak dugotrajna i skupa gradnja.

8. Opiši opeku

Opeka je prvi umjetni građevinski materijal. Sirovina za izradu opeke je za to podesna glina u koju se dodaje pijesak i do 10% piljevine. Nakon izrade opeka se suši i peče, ovisno o vrsti, na temperaturi od 900 do 1500 stC. Pečenjem se značajno povećava trajnost i čvrstoća opeke. Osim pune, u gradnji se rabi i šuplja opeka koja ima povećana izolacijska svojstva i služi za izradu vanjskih zidova, te opeke za izradu stropnih konstrukcija i pregradnih zidova. Drugi važan opekarski proizvod je crijep.

9. Opiši povijest opeke *****+

Pretpostavlja se da se opeka počela koristiti u kasnom ledenom dobu prije 15 000 godina. Zbog odsustva kamena i intezivne gradnje najviše se koristila u Mezopotamiji. Isprva opeka sušena na suncu, a od <3500 godine i pečena. Opeke su povezivane glinenom žbukom, bitumenom i vapnom. Poslije je usavršen postupak glaziranja opeka pa su nastala impresivna Ištarina vrata i ulica procesije - vidi na Internetu Walls of Babylon i ancient Babylonia opcija slike. Intezivna graditeljska aktivnost u Mezopotamiji zahtjevala je djelotvoran pravni sustav. U tu svrhu izdana su 4 zakonika od kojih je najpoznatiji Hamurabijev oko <1770. godine. Zakonikom je bilo osigurano plaćanje izvršenih radova, a eventualna loša kvaliteta radova rigorozno je kažnjavana.

10. Opiši primjenu betona i armiranog betona

Beton se dobiva miješanjem cementa, šljunka i vode. Svježa se smjesa ulijeva u kalupe ili oplate gdje s vremenom očvrsne. Uporaba betona omogućila je bržu i lakšu gradnju vrlo zahtjevnih građevina. Armirani beton nastaje kad u beton ugradimo željezne šipke ili mrežu što mu jako povećava čvrstoću i izdržljivost. Kod izrade nosećih greda koristi se postupak izrade prednapregnutog betona koji ima povećanu čvrstoću. Narovašene čelične šipke se prije nalijevanja betona opterete na vlak, a otpuste se nakon potpunog sušenja. Svjetska godišnja proizvodnja betona je oko 6 milijardi kubnih metara.

11. Navedi moderne građevinske materijale

To su staklo, aluminij, čelik i plastične mase.

12. Navedi ulogu i nabroji vezivne materijale

Vezivni materijali imaju svojstvo da s vodom daju kašastu masu koja s vremenom očvrsne i služi za povezivanje konstrukcijskih materijala. Vezivni materijali su vapno cement gips i ljepila.

13. Opiši način proizvodnje i upotrebe vapna

Vapno je najstariji vezivni materijal. Dobiva se prženjem kamena vapnenca na 1200 st.C. Ovako dobiven proizvod nazivamo živo vapno. Potrebno ga je gasiti sa vodom i pritom se oslobađa velika količina topline a volumen se poveća 3,5 puta. Hidratizirano vapno je industrijski proizvedeno gašeno vapno u prahu. Dobiva se dodavanjem točno određene količine vode prilikom gašenja uz intenzivno miješanje. Isporučuje se na tržište u papirnim vrećama od 20 kg. Obično vapno vezuje se na zraku i nije otporno na vodu. Vapno se također koristi u poljoprivredi i kao sirovina u industriji.

14. Opiši način proizvodnje i upotrebe hidrauličnog vapna *****+

Sirovina za dobivanje hidrauličnog vapna smjesa vapnenca i gline. Svojstva su mu slična cementu, ali ima drukčiji način vezanja. Hidrauličke vapnene žbuke vezuju se na zraku i u vodi i otporne su na djelovanje vode, a imaju i dobru čvrstoću i paropropusnost.

15. Opiši povijest vapna *****+

Najstarije dokazano korištenje vapna je oko <14 000 god. a potječe iz istočne Anatolije. Korišteno je i za građenje Jerihona oko <6000. god. U starom Egiptu kvalitetni vezivni materijal dobivao se miješanjem vapna i gipsa. Najstarija peć za dobivanje vapna iz godine <2000 otkrivena je u mezopotamskom gradu Uru. Impresivne građevime za vladavine Nabukodonozora II zidane su vapnenom žbukom. Vidi na Internetu Walls of Babylon opcija slike.

16. Opiši proizvodnju i upotrebu žbuke

Žbuka se dobiva miješanjem vapna i pijeska. Služi za povezivanje opeke i kamena kod zidanja i za oblaganje ( žbukanje ) zidova. Ako žbuki dodamo i cement poboljšamo joj mehanična svojstva ( vapneno cementna žbuka ).

17. Opiši način proizvodnje cementa

Sirovina za dobivanje cementa je lapor mješavina vapnenca i gline.
Idealan sastav je 75% vapnenca, a 25% gline pa najčešće moramo dodavati vapnenac. Sirovina se usitnjava, suši homogenizira, predgrijava i doprema u blago nagnutu rotacijsku peć gdje na temperaturi od oko1500 stC dolazi do stapanja čestica sirovine pri čemu se dobiva grumenje 2 – 3 cm koje nazivamo klinker. Nakon hlađenja klinker se melje u fini prah – cement . Završno se cementu dodaje do 5% gipsa radi regulacije brzine vezivanja, a može biti dodano i 10 do 30% mineralnog pepela termoelektrana na ugljen. Cement spada u hidraulične vezivne materijaje. Vezuje se na zraku i u vodi i otporan je na vodu.

18. Opiši povijest cementa *****+.
Rimljani su dobivali cement miješajući vapno i vulkanski pepeo aluminijsko silikatnog sastava u omjeru 1: 4 (Plinije), 1:2 (Vitruvije). Smjesa se koristila i samostalno kao beton. Rimski beton je imao hidraulična svojstva, vezivanje na zraku i vodi i otpornost na vodu, te se koristio za izgradnju luka. U Britaniji, gdje nema vulkanskog pepela, sa vapnom je miješana drobljena opeka, uz dobra svojstva.

19. Opiši način proizvodnje i uporabe gipsa

Dobiva se prženjem i mjevenjem sadrene stijene u bijeli prah. Pomješan sa vodom koristi se za izradu gipsane žbuke i kao vezivo kod izrade električnih instalacija. Također se koristi za izradu gipsano kartonskih ploča. Gips se također koristi i kao sirovina u industriji. U starom Egiptu za zidanje se upotrebljavala vapneno -- gipsana žbuka.

20. Opiši ulogu i način izrade pročelja.

Osim estetske uloge pročelje štiti građevinu od kiše i poboljšava toplinsku i zvučnu izolaciju. To je kašasta masa ispod koje se može postaviti termo - žbuka ili stiropor radi poboljšavanja izolacijskih svojstava.

21. Opiši ulogu ljepila

To su materijali koji služe za povezivanje podnih i zidnih pločica, ukrasnog kamena, opeka za pročelja, parketa, laminata, stiropora, drveta itd.

22. Navedi i opiši izolacijske materijale.

Za zvučnu izolaciju koristi se šupljikava opeka, perlitna žbuka, spužva, pluto, staklo itd.
Za toplinsku izolaciju koristi se kamena vuna, drvene obloge, stiropor, staklo i umjetna termo-žbuke.
Za izolaciju od vlage koristi se bitumen, bitumenska ljepenka, smola, plastične folije te specijalni mortovi i premazi.

23. Navedi i opiši materijale za oblaganje.

Ovdje ubrajamo materijale koji služe za oblaganje podova, zidova i stropova. Imaju dobra zaštitna i estetska svojstava.
Tu spadaju kamene ili mramorne ploče, kvalitetno drvo (posebno egzotično), metalne obloge, te staklo, keramika, plastika, opeke za pročelja i posebne boje.

DODATNA PITANJA ZA PROVJERU ZNANJA

1. Cement se dobiva mljevenjem:
a) klinkera b) klikera c) krekera

2. U svijetu se godišnje proizvede betona u kubnim metrima:
a) 6 milijuna b) 6 milijardi c) 6 bilijuna

3. Navedi materijal koji nije vezivni:
a) gips b) žica c) vapno d) cement e) ljepilo

4. Gustoća stiropora je manja od gustoće vode:
a) 5 puta b) 15 puta c) 50 puta

Pitanja označena znakom *****+ su za one koji žele znati više
- 15:43 - Komentari (7) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>