_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

utorak, 23.02.2010.

Diplomski rad: Stanje i mogućnosti razvoja Prominskog kraja

Nedavno sam u jednom postu objavio Zahvalu koju sam dobio od čitatelja
promina.blog.hr-a, a odnosila se na pomoć u prikupljanju podataka za
jedan diplomski rad, vezan za budućnost Promine.

Evo uvoda u diplomski rad, koji će vjerojatno zainteresirati sve one
koje zanima budućnost Promine, gledana očima jednog mladog, sada već
diplomiranog ekonimista;


Stanje i mogućnosti razvoja Prominskog kraja

UVOD

1.1. Predmet i cilj Diplomskog rada uz primjerno određivanje
Predmet Diplomskog rada jest analiza stanja, procjena potencijala
obnove i mogućnosti razvoja, demografski i gospodarstveno,
devastiranog Prominskog kraja.

Cilj Diplomskog rada jest definirati potencijale za obnovu i
gospodarski razvoj Prominskog kraja uz poseban osvrt na specifičnosti
ograničenja, ali i ogromnog turističkog potencijala, gotovo iseljenih,
autohtonih naselja u gornjem toku rijeke Krke, lociranih unutar
granica NP Krka na način da se:

-analiziraju ekonomski pokazatelji ukupnog gospodarstva Općine Promina
te izradi SWOT analiza gospodarstva,

-analiziraju dostupni podaci o broju, kadrovskoj i dobnoj strukturi
zaposlenika najpotentnijih gospodarskih subjekata sa sjedištem na
području Općine Promina; Pogona HE na Krki i tvrtke Metalsint iz
Oklaja,

-obrade i analiziraju dostupni, kvalitativni i kvantitativni,
pokazatelji gospodarskog djelovanja registriranih Prominskih
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, OPG,

-analiziraju sve aktualne mogućnosti koje stanovništvu Općine Promina,
području od posebne državne skrbi II-skupine u RH, stoje na
raspolaganju za poboljšanje uvjeta življenja i poticanje gospodarstva;
porezne olakšice, poticaji proizvodnje i kreditiranja,

-pokuša odrediti potencijal samozapošljavanja stanovništva Prominskog
kraja u poljoprivredi, analizirajući konkretne primjere podizanja 1 ha
novog nasada vinograda, maslina i tradicionalnih voćnih kultura,
badema i smokava, isplativosti podizanja oglednog nasada, ukupan
trošak kroz učešće troškova podizanja nasada, pokrića varijabilnih
troškova te mogućnost racionalizacije troškova optimiranjem učešća
vlastitog rada u svakom pojedinačnom nasadu,

-analiziraju dostupni podaci o broju, kadrovskoj i dobnoj strukturi
zaposlenika NP Krka, dosadašnjem utjecaju NP Krka na razvoj
gospodarstva i održivog razvoja naselja u zonama unutar granica NP te
izradi SWOT analiza mogućeg utjecaja NP Krka na gospodarski razvoj i
obnovu Prominskog kraja,

-pokušaju realno definirati ograničenja i mogućnosti pojedinih
gospodarskih grana te rangirati optimalnu strukturu gospodarskih
djelatnosti koje bi potakle istinsku demografsku i gospodarsku obnovu
Prominskog kraja.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Kako Općina Promina nema definiranu razvojnu strategiju niti izrađen
Operativni program za provedbu razvojno-planskih strategija, osim
Prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem koji je usvojen 16.
travnja 2009., kao izvor podataka sam koristio dostupne iz:

-razvojnih i planskih dokumenata Šibensko-kninske županije te gradova
Drniša i Knina,

-objavljenih dokumenata ministarstava RH, centara za poduzetništvo,
HGK i HBOR-a koja obrađuju problematiku Područja od posebne državne
skrbi i prate poduzetničke projekte,

-dostupnih dokumenata Državnog zavoda za statistiku, Zavoda za
mirovinsko osiguranje, više ministarstava RH i Općine Promina,
novinskih članaka i članaka objavljenih na Internetskim portalima s
tematikom Prominskog kraja kao i osobno prikupljenih analitičkih
podataka gospodarskih subjekata, Pogona HE na Krki i tvrtke Metalsint
iz Oklaja, te vlasnika registriranih OPG s područja Općine Promina.


Sadržaj i struktura rada

Sadržajno je Diplomski rad podijeljen u 7 poglavlja. Prva dva su
uvodna poglavlja, od 3. do 6. poglavlja iznose se detaljni ekonomski
pokazatelji i struktura te analizira gospodarstvo Prominskog kraja i
područja NP Krka, dok se u posljednjem, 7. poglavlju, donosi
zaključak.

Strukturalno, Diplomski rad se bavi slijedećom problematikom:

-Poglavlje 2:

Temeljni podaci o Šibensko-kninskoj županiji i Općini
Promina

U ovom poglavlju iznose se osnovni geografski podaci, podaci o
stanovništvu, ukratko bitne značajke gospodarstva, prikaz
infrastrukture te planovi razvoja Županije i Općine.

-Poglavlje 3:

Aktualna struktura gospodarstva Općine Promina

U 3. poglavlju iznose se detaljni podaci o gospodarstvu po sektorima;
za poljoprivredu i stočarstvo u primarnom, energetiku, rudarstvo,
proizvodno obrtništvo i industriju za sekundarni, ugostiteljstvo,
turizam, trgovinu i promet u tercijarnom te za neproizvodne
djelatnosti, kvartarni sektor, obradom aktualnognog stanja školstva,
zdravstva, socijalne skrbi, lokalne uprave i udruga u Općini Promina.
Analiziraju se ekonomski
pokazatelji gospodarstva te donosi SWOT analiza gospodarstva Općine
Promina.

-Poglavlje 4:

Poticaji područjima od posebne državne skrbi, PPDS

U 4. poglavlju iznose se detaljni podaci o poreznim olakšicama,
poticajima proizvodnje i mogućnostima poduzetničkog kreditiranja
stanovništva Promine, njihova stečena prava, temeljena na stalnom
boravištu i poslovnim aktivnostima koje provode na teritoriju Općine
Promina, jednog od područja od posebne državne skrbi RH, svrstanog u
II-skupinu PPDS.

-Poglavlje 5:

Analiza isplativosti podizanja novih nasada tradicionalnih poljoprivrednih kultura Prominskog
kraja,

U 5. poglavlju iznose se detaljni ekonomski pokazatelji podizanja 1 ha
novih nasada; vinograda, maslina te tradicionalnih voćnih kultura,
badema i smokava, analizirajući pri tom isplativost nasada prema
troškovima njihovog podizanja, pokriću varijabilnih te mogućnostima
racionalizacije ukupnih troškova optimiranjem učešća vlastitog rada za
svaki novopodignuti nasad.

-Poglavlje 6:

Mogući utjecaj NP Krka na razvoj Prominskog kraja

U 6. poglavlju analiziraju se dostupni podaci o NP te iskustva
dosadašnjeg utjecaja NP Krka na razvoj gospodarstva i održivog razvoja
ostalih naselja u zonama unutar granica NP. SWOT analizom pokušava se
odrediti mogući utjecaj NP Krka na održivi razvoj i, gospodarsku i
demografsku, obnovu.

-Poglavlje 7:

Zaključak,

U 7. poglavlju donosi se zaključak, pokušava se definirati ograničenja
i mogućnosti pojedinih gospodarskih grana uz rangiranje optimalne
strukture gospodarskih djelatnosti koje bi zaustavile negativna
kretanja te potakle istinsku, demografsku i gospodarsku obnovu, ali i
dugoročno osigurale održivi razvoj, demografski i ekonomski,
nerazvijenog, a prirodnim ljepotama obdarenog, Prominskog kraja, još
uvijek ekološki nezagađenog i neizgrađenog, dakle, izuzetno sačuvanog
za buduće generacije.

Eto, na kraju, i ja se zahvaljujem Ivanu Perici, što je baš ovu temu
odabrao za svoj diplomski rad, jer bi ovaj rad:
„mogao poslužiti kao dobar ekonomski vodič i analitička podloga svima
onima što još uvijek promišljaju - 3 isplati li se ulagati u Prominu3.


Oznake: Razvoj Promine

- 12:40 - Komentiraj post (8) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


 

Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

.....

 • .......

  ......

  http://adria.fesb.hr/Drniš

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2016. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić