_ _ _ _ _ _ promina.blog.hr

subota, 23.06.2012.

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županijeNa 18. sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije održanoj od 15. lipnja 2012. godine, usvojene su:
„III. Izmjene i dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije „

Što nam donose iste, možete pročitati pod linkom:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/06.pdf

Pregledao sam „III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije“ i u njima vezano za prostor Općine Promina, pronašao sljedeće navode:Članak 14.

Planom se, na temelju Plana navodnjavanja za područje Šibensko - kninske županije izrađenog od strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, omogućuje izgradnja sustava za navodnjavanje s akumulacijama i mikro akumulacijama korištenjem postojećih vodnih potencijala (vodototoci, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode, pročišćene otpadne vode, vodoopskrbni sustavi u vrijeme smanjene potrošnje i dr.) za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Područja podobna za navodnjavanje prikazana na kartografskom prikazu

2.4. Infrastrukturni sustavi - Vodno gospodarstvo:

-Petrovo polje -Donje polje -Jadrtovac -Vrpolje
-Vedrovo polje i Gluvače (O.Promina)
-Gaj (Gornje Planjane)
-Danilsko polje
-Trolokve (Žažvić)
-Gaćelezi i Grabovci
-Prokljan.

Potencijalna područja koja je moguće planirati u PPUO/G nakon usuglašavanja s ostalim namjenama, a pogotovo sa zaštitom prirode, sukladno „Planu navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije" su:

-Plavno
-Strmica-Golubić
- Kninsko polje, Vrpolje
- Kosovo polje
- Kijevo-Civljane
- Oklaj
- Bogatići

- Miljevci
- Laškovica-Dračevica
- Konjevrate
- Bilice
- Dobrijevići i Butišnica………


Članak 28.

(3) Na karti 1. Korištenje i namjena prostora prikazane su izdvojene gospodarske zone za smještaj proizvodnih i ostalih poslovnih sadržaja:

Grad Šibenik (Šibenik-Ražine, Vukovac, Podi, Sitno Donje, Radonić i Zaton-Jekovača),
Grad Drniš (Drniš - Kalun, Trbounje, Radonić, Brištane, ex Farma, Bandaluše),
Grad Knin (Knin-Knin i Preparandija, Očestovo),
Grad Vodice (Vodice i Čista Velika, Dubrava),
Grad Skradin (Lađevci),
Općine Bilice (Bilice i Lugovići),
Općina Biskupija (Uzdolje-Zvjerinac/Knauf),
Općina Ervenik (Ervenik, Radučić, Pađene),
Općina Kijevo (Suhopolje, Grab),
Općina Kistanje (Ivoševci)
Općina Murter-Kornati (Hripe),
Općina Pirovac (Torine i Cvitanice)
Općina Primošten (Primošten Burnji, Pokajac),
Općina Promina (Suknovci),
Općina Rogoznica (Oglavci),
Općina Ružić (Ružić, Kljake),
Općina Tribunj (Dubrave)
Općina Tisno (Dubrava kod Tisnog),
Općina Unešić (Unešić, Mirlović Zagora). Detaljni uvjeti za gradnju utvrđuju se u PPUO/G.


Članak 35.
Članak 93.

(3) Županijske ceste na kojima se planiraju značajniji zahvati su:

- Ž-6054: D 59 - Mokro Polje - rekonstrukcija ceste s produžetkom do Ervenika tj. do ceste Ž-6025,
- Ž-6055 (Drniš - Oklaj - Brljan - D59) i Ž-6056 (Ž-6246 - Oklaj - D33 kod Vrbnika)
- izgradnja obilaznice Oklaja,
- Ž- 6086 (Tribunj – Vodice) – nova trasa
- Ž-6082 – obilaznica Miočića.


Članak 94.

Članak 116. mijenja se i glasi:

“6.1.2. Željeznički promet
a. Željezničke pruge velike propusne moći

(1) Osim postojećih pruga (međunarodnih priključnih pruga i regionalna pruga) u Planu se planiraju i koridori brzih pruga velikog kapaciteta i brzine do 250 km/h na pravcu Gračac - Radučić - Oklaj - Pokrovnik - Perković- Šibenik / Split i alternativni koridor obalne željezničke pruge Perković - Šibenik - Zadar.

Planirana željeznička pruga Gračac - Radučić - Oklaj- Pokrovnik - Perković - Šibenik/Split

(2) Brza željeznička pruga Gračac – Radučić – Oklaj– Šibenik – Split predstavlja dio planiranog zajedničkog željezničkog koridora koji objedinjuje transverzalnu željezničku prugu Zagreb – Split i tzv. jadranskiželjeznički pravac Rijeka – Otočac – Gračac – Šibenik– Split – Dubrovnik.


Članak 99.

Članak 121. mijenja se i glasi:
b. Vjetroelektrane, sunčeve elektrane i ostali obnovljivi izvori energije

(1) Planom se određuju područja za:
a. smještaj vjetroelektrana:

1. Orlice - Grad Šibenik,
2. Trtar - Grad Šibenik,
3. Crno brdo - Grad Šibenik,
4. Glunča - Grad Šibenik.

b. istraživanje mogućeg smještaja vjetroelektrana:

5. Velika Glava - Grad Šibenik,
6. Crni Vrh - Općina Unešić,
7. Bubrig - Općina Unešić i Grad Drniš
8. Mideno Brdo - Općina Unešić i Grad Drniš,
9. Ljubačka Vlaka - Općina Biskupija, Grad Knin,
10. Krš Pađene - Općina Ervenik i Grad Knin,
11. Gornja Biskupija Gornji Orlić, Općina Biskupija
12. Vrbnički plato - Općina Biskupija i Općina Promina,
13. Svilaja - Općina Ružić i Grad Drniš,
14. Prostor uz državnu granicu s BiH između Kijeva i Uništa - Općina Kijevo,
15. Debelo brdo - Općina Ervenik i Grad Knin,
16. Kozjak - Tutnjevina - Grad Drniš, Grad Knin, Općina Biskupija i Općina Kijevo,
17. Dazlina - Grad Vodice, Općina Tisno,
18. Boraja - Grad Šibenik,
19. Crni Umac - Općina Unešić,
20. Moseć II - Općina Unešić, Općina Ružić
21. Lišane - Općina Kistanje.

(10) Planom se određuje područje istraživanja mogućeg smještaja sunčanih elektrana snage veće od 200 kW u planiranim zonama:
Gaj - Općina Promina,
Razvodsko plandište - kontaktno područje Općine Promina i Grada Drniša.
Članak 115.
Članak 118.

(6) Na području Županije utvrđuju se slijedeće lokacije za smještaj građevina i postrojenja za gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadrži azbest, odnosno prikupljanje, obradu i privremeno odlaganje građevinskog otpada:

Jarebinjak (Općina Rogoznica) i Moseć (Grad Drniš, prethodno potrebno sanirati odlagalište). Gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadrži azbest i konačno odlaganje ostatnog
građevinskog otpada osim na lokaciji centra za gospodarenje otpadom Bikarac moguće je i na napuštenim eksploatacijama boksita Mratovo, Džapići-Čveljići (Općina Promina), te na predjelu kamenoloma Veprštak (Općina Tisno), Pišća-Kreševo i Leć (Grad Vodice), Razdolje (općina Kijevo), Stara Straža (Grad Knin) i uz gospodarsku zonu Kljake (Općina Ružić). U gospodarskoj zoni Girk-Kalun Drniš omogućuje se gospodarenje građevinskim i inertnim otpadom koji u sebi ne sadrži azbest s mogućnostima privremenog i konačnog odlaganja.
Detaljni uvjeti smještaja i lokacije odredit će se u PPUO/G.

3.5.4. 2. Popis arheoloških lokaliteta po gradovima i općinama:

3.5.4.5. Popis pojedinačnih spomenika kulture (registriranih i evidentiranih):
Nadam se da sam uspio pobrojati sve navode vezano za Općinu Promina.

Ali, za vsaki slučaj, svi vi koje interesira ova problematika, posjetite već navedeni link Vijesnika Šibensko-kninske županije br.06-2012:
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/svskz/2012/06.pdfOznake: prostorni plan

- 11:08 - Komentiraj post (0) - Link posta

<< Arhiva >>


Promina blog
 • LL

Opis bloga

 • Promina blog postoji od 19.03.2005. godine, nešto više od deset godina.
  Teme su vezane uz život u Promini.....ali, tu su i druge razne teme koje su mi se u određenim trenutcima učinile zanimljivim...
  S. Sarić

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Pomoću sljedećih linkova, saznajte nešto više o Promini.

  Gdje je Promina?

  Galerija promina.blog.hr


  Fotografije generacija iz škole:
  Stare slike Promine


  Video snimke:


  Projekti čiju realizaciju očekujemo:

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


Općina Promina

 • «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


.....

 • ......
  .......  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»


  Statistika posjeta promina.blog.hr -u kroz godine
  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»

  «««««««««««»»»»»»»»»»»»»»  E-mail-Urednik promina.blog.hr-a:
  promina.blog.hr@gmail.com


  Zadnji postovi

...


.........................................................................Promina blog - promina.blog.hr© 2005.-2023. sva prava pridržana Urednik promina.blog.hr-a: Sanimir Sarić