KICKBOXING

srijeda, 11.04.2007.

Kategorizacija sportaša


Kao što je poznato, od 16. siječnja 2007. na snazi je novi
PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI
SPORTAŠA

Hrvatskog olimpijskog odbora.

Evo malo šireg prikaza Pravilnika:
Izvod iz Pravilnika o kategorizaciji:

• Pravilnikom se utvrđuju kategorije športaša u Hrvatskoj, postupak razvrstavanja športaša u kategorije i tijela nadležna za predlaganje i utvrđivanje kategorizacije, oblici i način ostvarivanja potpora, naknada, nagrada i drugih prava koje športski klub, športsko društvo, športski savez, nacionalni športski savez, športska zajednica, Hrvatski olimpijski odbor (u daljnjem tekstu: Športska udruga) može osigurati športašima koji športske djelatnosti obavljaju amaterski odnosno profesionalno, kriteriji kategorizacije športaša, te način vođenja registra o kategoriziranim športašima.

• Temelj za kategorizaciju je odgovarajući športski rezultat ili poredak koji športaš postigne na natjecanjima koja organizira ili koja su pod jurisdikcijom nacionalnog športskog saveza, odnosno koja organizira ili su pod jurisdikcijom međunarodnog športskog saveza koje priznaje Međunarodni olimpijski odbor ili koji je član Općeg udruženja međunarodnih športskih saveza (AGFIS-GAISF).

• Na temelju postignutih rezultata športaši se razvrstavaju u sljedeće kategorije:
1. Športaš Hrvatske I. kategorije
2. Športaš Hrvatske II. kategorije
3. Športaš Hrvatske III. kategorije
4. Športaš Hrvatske IV. kategorije
5. Športaš Hrvatske V. kategorije
6. Športaš Hrvatske VI. kategorije

• Športaši razvrstani u I., II. i III. kategoriju smatraju se vrhunskim športašima Hrvatske.
• Športaši razvrstani u IV. kategoriju smatraju se vrsnim sportašima Hrvatske.
• Športaši razvrstani u V. i VI. kategoriju smatraju se darovitim športašima Hrvatske.

• Nacionalnog prvaka može se razvrstati kao športaša III. kategorije samo pod uvjetom da je u određenom športu, športskoj grani ili športskoj disciplini na nacionalnom prvenstvu nastupilo najmanje tri natjecatelja iz dva različita kluba, odnosno tri ekipe iz tri različita kluba.

• Športska udruga može kategoriziranom športašu osigurati besplatno korištenje športskih građevina i opreme, namiriti putne troškove, troškove smještaja i prehrane u vrijeme natjecanja i priprema, te nadoknaditi izgubljenu zaradu u svezi s natjecanjem ili športskom priredbom, dati nagradu za športska ostvarenja, davati mu potporu u novcu i opremi, upućivati ga na stručno usavršavanje, te osigurati druga prava koja nisu u suprotnosti s Olimpijskom poveljom i propisima međunarodnih športskih saveza, sukladno sa zakonom i odredbama ovog Pravilnika.

• Pod potporama i naknadama u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se:
- športska stipendija
- stipendija za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama
- naknada športašima koja obuhvaća:
a) naknadu za troškove stručnog usavršavanja
b) naknadu za izgubljenu plaću
c) naknadu za troškove stanovanja
d) naknadu za troškove dopunske prehrane (vitaminizacije)
e) naknadu za troškove lokalnog prijevoza
f) naknadu za troškove specifične športske opreme
- naknada putnih troškova na pripremama i natjecanjima
- naknada troškova smještaja i prehrane na pripremama i natjecanjima
- naknada za športska ostvarenja

• Novaku – vrhunskom športašu I., II. i III. kategorije može se, temeljem odluke Ministarstva obrane RH, omogućiti služenje vojnog roka u posebnoj postrojbi ustrojenoj za obuku i osposobljavanje ročnika – vrhunskih športaša.

• Hrvatski olimpijski odbor svojim aktom utvrđuje novake – vrhunske športaše kojima će se omogućiti ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka, na prijedlog nacionalnih športskih saveza, te u skladu s mogućnostima i uvjetima koje određuje Ministarstvo obrane RH.

• Kategoriziranim športašima mogu se osigurati prava školovanja, studiranja i polaganja ispita pod posebnim uvjetima, u skladu sa posebnim propisima.

• Kategoriziranim športašima može se osigurati pravo smještaja u studentskom domu, sukladno odlukama ministarstva nadležnog za poslove športa.

• Športaš stječe pravo na potpore, naknade, nagrade i druga prava danom razvrstavanja u određenu kategoriju.
- Športaš Hrvatske I. kategorije stječe pravo na potpore, naknade i druga prava u trajanju od četiri godine.
- Športaš Hrvatske II. kategorije stječe pravo na potpore, naknade i druga prava u trajanju od dvije godine.
- Športaš Hrvatske III. i IV. kategorije stječe pravo na potpore, naknade i druga prava u trajanju od godinu dana.
- Športaš Hrvatske V. i VI. kategorije – stječe pravo na potpore, naknade i druga prava u trajanju od godinu dana.

• Kategorizirani športaš može ostvarivati pravo na potpore, naknade i druga prava samo pod uvjetom da uredno i redovito obavlja svoje športske zadaće, ostvaruje program treninga, priprema i natjecanja te izvršava obveze prema nacionalnoj športskoj ekipi, ako ga za kandidata odnosno člana te ekipe odredi nadležno tijelo nacionalnog športskog saveza.

• Poredak ili rezultat postignut na svjetskom prvenstvu ili kupu, europskom prvenstvu ili kupu te multišportskoj priredbi bit će priznat kao osnov za razvrstavanje u I., II., III. ili IV. kategoriju samo pod uvjetom da je na dotičnom natjecanju provođena dopinška kontrola.

• Športaš gubi status kategoriziranog športaša kada se dokaže da je rezultat, koji je bio osnov za kategorizaciju, postignut primjenom nedozvoljenih sredstava ili postupaka (doping).

• Športaš gubi status kategoriziranog športaša ako je pravomoćno osuđen za kazneno djelo navedeno u članku 13. Zakona o športu.

• Športaš gubi status kategoriziranog športaša ako se naknadno utvrdi da dokumentacija za stjecanje statusa kategoriziranog športaša u skladu s člankom 6. ovog Pravilnika nije bila istinita ili ima drugih bitnih smetnji za utvrđivanje statusa kategoriziranog športaša.

• Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o razvrstavanju športaša u određenu kategoriju dostavlja se:
1. športašu
2. športskoj klubu
3. športskoj zajednici u gradu, odnosno općini (putem kluba)
4. športskoj zajednici u županiji (putem kluba)
5. nacionalnom športskom savezu
6. pismohrani


KRITERIJI KATEGORIZACIJE SPORTAŠA U KICKBOXINGU:

K I C K B O X I N G*
(semi contact, light contact, full contact, low kick)

Športaš Hrvatske I. kategorije
- 1 - 2. mjesto na SP
- 1. mjesto na EP

Športaš Hrvatske II. kategorije
- 3. mjesto na SP ili 2 – 3. mjesto na EP
- 1. mjesto na juniorskom SP
- sudjelovanje u nacionalnoj ekipi koja osvoji 1–3.mjesto na SP ili 1.mjesto na EP

Športaš Hrvatske III. kategorije
- sudjelovanje na SP ili EP s poretkom do 8. mjesta
- 2 -3. mjesto na juniorskom SP
- 1. mjesto na juniorskom EP
- 1. mjesto na NP

Športaš Hrvatske IV. kategorije
- sudjelovanje u nacionalnoj ekipi na SP ili EP
- 2. mjesto na NP

Športaš Hrvatske V. kategorije
- 1. mjesto na juniorskom NP
- sudjelovanje u juniorskoj nacionalnoj ekipi

Športaš Hrvatske VI. kategorije
- 1 - 2. mjesto na kadetskom NP
- sudjelovanje u kadetskoj nacionalnoj ekipi
_________________________________________
* WAKO verzija


Dakle, u čemu su i kolike su promjene za kickboksače?

Za one discipline koje su uvrštene u sustav kategorizacije: semi, light, full contact i low kick - promjene su značajne na bolje - dakle, već je državni seniorski prvak u kategoriji vrhunskih sportaša, a s time se ostvaruju značajna prava. Slobodno bih rekao da su ostvarenja u kickboxingu vrednovana za nekoliko razina bolje. I to je dobro i tu kickboksači trebaju biti zadovoljni.

Novi Zakon o sportu definirao je prava sportaša kao i obaveze lokalne zajednice u financiranju tih prava, pa svima preporučam da pogledaju što kaže Zakon i da se radi ostvarivanja svojih prava, preko kluba obrate lokalnim sportskim zajednicama.

Nažalost, discipline K1-Style, aero kickboxing i glazbene forme nisu u sustavu kategoriziranja, a ispale su zbog generalnog sužavanja prava od strane Hrvatskog olimpijskog odbora prema svim sportovima, pa tako i prema kickboxingu.

Koliko doznajem, Upravni odbor HKBS-a dosta je raspravljao o statusu tih disciplina te je jedinstveno odlučeno da će se i dalje nastaviti istim tempom i s istom pažnjom realizirati sva natjecanja u K1 Style-u, glazbenim formama i aero kickboxingu, a vrlo skoro će se ponovno uputiti Hrvatskom olimpijskom odboru zahtjev, molba ili ne znam što za uvrštavanje tih disciplina u kriterije.


Eto, isplati se malo potruditi za svoja prava, zar ne?


- 23:06 - Komentari (2) - Isprintaj - #