Mlade nade

utorak, 07.12.2010.

P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO HRVATSKE MLADEŽI U MALOM NOGOMETU

Donesene su propozicije natjecanja za Prvenstvo hrvatske mladeži u malom nogometu za natjecateljsku 2010/2011. godinu.

Foto by B.Mr.

P R O P O Z I C I J E
NATJECANJA ZA PRVENSTVO HRVATSKE MLADEŽI U MALOM NOGOMETU
za natjecateljsku 2010/2011. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Organizator natjecanja je Hrvatski nogometni savez putem Komisije za mali nogomet.
Članak 2.
Prvenstvo mladeži se organizira u kategoriji kadeta i juniora.
U kategoriji kadeta – pravo nastupa imaju kadeti( prema članku 49 Pravilnika o nogometnim natjecanjima – da na dan utakmice nisu mlađi od 14 godina , a na dan 01.07. 2010.g. nisu stariji od 16 godina i 6 mjeseci ).
U kategoriji juniora – pravo nastupa imaju juniori ( prema članku 49 Pravilnika o nogometnim natjecanjima – da na dan utakmice nisu mlađi od 16 godina , a na dan 01.07. 2010.g. nisu stariji od 18 godina i 6 mjeseci ).
Članak 3.
Klubovi koji nastupaju u 1. HMNL obvezni su nastupiti u obje kategorije mlađih uzrasta.
Klubovi koji nastupaju u 2. HMNL obvezni su nastupiti barem s jednom momčadi mlađih uzrasta.
Članak 4.
Natjecanje se organizira na području koje pokriva odgovarajuća skupina Druge HMNL
U natjecanje na nivou regije sa područja koje pokriva odgovarajuća skupina 2. HMNL-e mogu se uključiti i prvaci županijskih malonogometnih liga ukoliko se na području pojedine županije organizira prvenstvo mladeži. Prvenstvo mladeži na nivou regija mora završiti do 30.04.2011.godine.
Nakon završenog natjecanja po regijama po dvije prvoplasirane momčadi iz svake regije stječu pravo igranja na završnom turniru za prvaka Hrvatske. Završni turnir igrati će se u mjestu koje odredi Komisija za mali nogomet HNS-a , u toku mjeseca lipnja 2011.godine.
Članak 5.
Utakmice mladeži u pravilu se igraju subotom i nedjeljom od 09,oo do 22,oo sati , a Povjerenik za natjecanje može u opravdanim slučajevima odlučiti da se igrati radnim danom s tim da početak utakmice može biti od 16,oo do 20,oo sati.
Članak 6.
Natjecanjem rukovodi Komisija za mali nogomet , a tijela natjecanja (Povjerenik za natjecanje ,Disciplinski sudac ,Povjerenik za suđenje i Komisija za žalbe) u odgovarajućim skupinama Druge HMNL-a imaju iste nadležnosti i obveze u prvenstvu kadeta i juniora.
Organe natjecanja za završni turnir imenovati će Komisija za mali nogomet HNS.
Članak 7.
Raspored natjecanja određuje se ždrijebom natjecateljskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice.
Članak 8.
Natjecanje kadeta i juniora na nivou regija igra se po skupinama ili turnirski (ovisno o broju momčadi na području pojedine regije) , vodeći računa o teritorijalnoj udaljenosti na području koje pokriva pojedina skupina 2. HMNL-e , s tim da se kod kadeta odigra najmanje 6 kola a kod juniora najmanje 9 kola.
Članak 9.
Na završnom turniru koji organizira HNS putem Komisije za mali nogomet nastupa osam(8)momčadi (po dvije prvoplasirane momčadi iz svake regije),koje će biti podijeljene u dvije skupine po četiri(4)momčadi i to : – skupina „A“ : prvoplasirani iz skupina „Istok“ i „Zapad“ te drugoplasirani iz skupina „Sjever“ i „Jug“, – skupina „B“ : prvoplasirani iz skupina „Sjever“ i „Jug“ te drugoplasirani iz skupina „Istok“ i „Zapad“.
Za nastup na završnom turniru svaka momčad mora minimalno 3 (tri) dana prije održavanja završnog turnira dostaviti Povjereniku za natjecanje završnice spisak svih igrača sa kojima će nastupati na završnom turniru , i uz svakog navedenog igrača navesti i broj pod kojim će igrač nastupati na završnom turniru . Igrač je dužan pod prijavljenim brojem nastupati u svim utakmicama završnog turnira , bez obzira na boju dresa koju određena momčad koristi na utakmici završnice .
U skupinama se igra po jednostrukom bod sustavu , prvaci skupina razigravaju za 1. mjesto , drugoplasirani iz skupina za 3. mjesto , trećeplasirani iz skupina za 5. mjesto te četvrtoplasirani iz skupina razigravaju za 7. mjesto. Ukoliko neka od momčadi nije u mogućnosti sudjelovati na završnom turniru radi opravdanog razloga , upražnjeno mjesto može popuniti momčad koja je bila trećeplasirana u natjecanju na nivou regije . Otkazivanje i eventualna popuna upražnjenog mjesta može se obaviti u periodu do najkasnije 8 dana prije početka završnog turnira . Otkazivanje sudjelovanja na turniru neke od dvije prvoplasirane momčadi iz određene regije ne amnestira momčad od disciplinskih mjera prema Disciplinskom pravilniku HNS-a .

Članak 10.
Igra se po pravilima za mali nogomet , osim vremena trajanja igre ,koje se skraćuje na 2×15 minuta sa zaustavljanjem vremena u kategoriji kadeta , dok se u kategoriji juniora igra 2×18 minuta sa zaustavljanjem vremena.

Foto : B.Mr.

ORGANIZACIJA UTAKMICA – OBVEZE I ODGOVORNOSTI
Članak 11.
Za odigravanje utakmica kadeta i juniora klub domaćin obvezan je osigurati tri(3) ispravne lopte . Karakteristike lopti moraju biti u skladu sa pravilom 2 Pravila igre za mali nogomet-Futsal 2008.
Članak 12.
Svaki klub mora odrediti osobu koja će ga predstavljati na utakmici . Predstavnik kluba mora imati pismenu punomoć od svog kluba koju stavlja na uvid delegatu prije utakmice.
Predstavnik kluba uz punomoć , delegatu utakmice predaje formulare zapisnika , sastav momčadi i športske iskaznice igrača kao i licencu trenera . Predstavnik kluba sudjeluje u utvrđivanju identiteta igrača , upisivanju podataka u zapisnik utakmice i potpisivanju zapisnika . Osim trenera niti jedna osoba ne smije stajati na nogama niti sudjelovati u vođenju momčadi , u protivnom podliježe disciplinskim sankcijama.
Članak 13.
Klubovi su odgovorni za zdravstvenu zaštitu igrača i organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju povrede.
Članak 14.
Klub domaćin je obvezan na svim utakmicama osigurati liječničku službu i vozilo hitne medicinske pomoći ili adekvatno zamjensko vozilo za eventualni prijevoz ozlijeđenog igrača.

PRAVO NASTUPA

Članak 15.
Pravo nastupa u kategoriji kadeta i juniora imaju igrači koji su registrirani za klub u sustavu natjecanja , a starosne su dobi navedene u članku 2 ovih Propozicija , sukladno članku 49. Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a . Registraciju igrač dokazuje športskom iskaznicom.
Članak 16.
Na svim prvenstvenim utakmicama može biti prijavljeno do sedam(7)pričuvnih igrača, a broj zamjena nije ograničen.
Članak 17.
Igrač ne može nastupiti bez pravovaljanog liječničkog pregleda.

DELEGAT UTAKMICE
Članak 18.
Za svaku prvenstvenu utakmicu Povjerenik za natjecanje određuje delegata,koji zastupa rukovodstvo natjecanja , kontrolira ispravnost športskih iskaznica , licenci službenih osoba i nadležan je za kontrolu cjelokupne organizacije utakmice.
Delegat je obvezan doći u dvoranu najmanje 45 minuta prije vremena određenog za početak utakmice . Delegat je obvezan kompletan zapisnik s utakmice( zapisnik utakmice i izvještaj o utakmici) sačiniti odmah po završetku utakmice u nazočnosti ovlaštenih predstavnika klubova.
Kompletan zapisnik u dva(2)primjerka i obračun naknada i troškova službenih osoba delegat dostavlja Povjereniku za natjecanje u roku od 24 sata nakon odigrane utakmice . Po jedan primjerak zapisnika delegat uručuje službenim predstavnicima klubova odmah po zaključenju zapisnika.
Delegat je dužan ODMAH po završetku utakmice telefonski izvijestiti Povjerenika za natjecanje o rezultatu utakmice i ostalim pojedinostima (do 20 minuta od završetka utakmice).
Delegat je obvezan izvršiti i druge radnje koje mu povjeri Povjerenik za natjecanje.

SUCI UTAKMICE

Članak 19.
Za sve utakmice kadeta i juniora suce delegira Povjerenik za suđenje sa liste sudaca 1. i 2. HMNL-e. Suci su dužni doći u dvoranu najmanje 45 minuta prije vremena predviđenog za početak utakmice , pregledati teren u smislu Pravila igre za mali nogomet i ustanoviti njegovu podobnost za igru . Ako suci ustanove da je teren nepodoban za igru i da se utakmica ne može igrati , dužni su svoju odluku priopćiti delegatu utakmice , koji će o tome obavijestiti Povjerenika za natjecanje.
Suci su obvezni u zapisnik o odigranoj utakmici unijeti svoje primjedbe i zapisnik svojeručno potpisat i .Suci su obvezni u zapisnik unijeti pismenu prijavu protiv igrača i nogometnih djelatnika za prekršaje učinjene prije , za vrijeme i poslije utakmice.

Foto : B.Mr.

ŽALBE
Članak 20.
Žalbe na utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju.
Žalbe po svim osnovama moraju se brzojavno , telefaksom ili preporučenim pismom najaviti u roku od dva (2) dana od dana odigravanja utakmice . Obrazloženje žalbe mora se dostaviti u dva primjerka , s dokazom o uplaćenoj pristojbi u roku od tri (3) dana od dana odigravanja utakmice.
Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik on se produžava na prvi sljedeći radni dan.
Odluke o podnijetim žalbama na utakmice donose se najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana prijema žalbe , odnosno sedam (7) dana za utakmice posljednja dva kola.
Žalbe na završnom turniru , najavljuju se odmah po završetku utakmice a obrazloženje žalbe podnosi se u roku od dva sata po završetku utakmice . Odluka o podnijetoj žalbi donosi se prije odigravanja sljedećeg kola.
Visina pristojbi na žalbe je identična pristojbama koje vrijede u 2. HMNL-i.
Pristojba se vraća podnositelju samo ukoliko se žalba u potpunosti usvoji.

REGISTRACIJA UTAKMICA

Članak 21.
Ako na utakmicu nije uložena žalba , a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forte) , utakmica će se registrirati postignutim rezultatom.
Odigrane utakmice registrira Povjerenik za natjecanje u pravilu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana odigravanja , osim na završnom turniru kada se odigrane utakmice registriraju do kraja dana kada su utakmice i odigrane .
U slučaju da je na neku utakmicu uložena žalba , rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke o žalbi , odnosno do izvršenja odluke o žalbi.
Jednom registrirana utakmica ne može biti poništena od strane Povjerenika za natjecanje ako je odluka postala pravovaljana ili je u drugom stupnju donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o nogometnim natjecanjima.

DISCIPLINSKA NADLEŽNOST
Članak 22.
O disciplinskim prekršajima koje naprave klubovi , igrači , suci , treneri ili ostali nogometni djelatnici u ovom natjecanju odlučuje Disciplinski sudac na osnovu odredaba Disciplinskog pravilnika HNS-a.

UTVRĐIVANJE PLASMANA
Članak 23.
Klub koji pobijedi na utakmici osvaja tri boda , a kod neriješenog rezultata svaki klub osvaja po jedan bod . Plasman na tablici utvrđuje se zbrojem osvojenih bodova.
Ako klubovi osvoje isti broj bodova, primjenjuju se odredbe članka 65 Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS-a.

PRAVA I OBVEZE IZ NATJECANJA
Članak 24.
Na svim prvenstvenim utakmicama mladeži mogu se prodavati ulaznice koje samostalno tiskaju klubovi prema svojim potrebama.
Članak 25.
Svi klubovi sudionici natjecanja podliježu obveznom plaćanju sljedećih troškova :
- članarine za natjecanje mladeži koju određuje Izvršni odbor HNS-a na prijedlog Komisije za mali nogomet I.O. HNS-a , – sucima putne troškove odmah po završetku utakmice i naknadu prema odluci I.O. HNS-a u roku od sedam (7) dana od dana odigravanja utakmice , – delegatu i povjerenicima putne troškove odmah po završetku utakmice i naknadu prema odluci I.O. HNS-a u roku od sedam (7) dana od dana odigravanja utakmice , – za održavanje/korištenje dvorane u kojoj je utakmica odigrana a visinu naknade sporazumno utvrđuju uprava objekta i klub korisnika, – novčanih kazni po pravomoćnim odlukama Disciplinskog suca za igrače , djelatnike i članove svog kluba.
Na završnom turniru navedeni se troškovi plaćaju zadnjeg dana odražavanja završnog turnira , osim ukoliko plaćanje nije precizirano drugim odlukama Komisije za mali nogomet HNS-a .

Foto:B.Mr.

NAGRADE
Članak 26.
Prvoplasirani klub završnog turnira za prvaka Hrvatske osvaja prijelazni pehar HNS-a na kome se upisuje njegovo ime i godina osvajanja prvenstva . Pored prijelaznog pehara HNS-a , prvoplasiranom klubu se dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 22 zlatne medalje, – drugoplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 22 srebrne medalje, – trećeplasiranom klubu HNS dodjeljuje pehar u trajno vlasništvo i 22 brončane medalje – pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem strijelcu – pehar u trajno vlasništvo dodjeljuje se najboljem klubu u Fair play-u sa završnog turnira , u što uključuje ponašanje svih aktera vezanih za određenu momčad
Svim klubovima sudionicima završnog turnira dodjeljuje se pismeno priznanje za nastup.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 27.
Svi sudionici ovog natjecanja obvezni su provoditi Fair-play i pridržavati se odredbi Kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika HNS-a.
Članak 28.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila nogometne igre , Pravilnika o nogometnim natjecanjima , kao i ostalih Pravilnika i propisa HNS-a.

Članak 29
Za tumačenje ovih Propozicija nadležna je Komisija za mali nogomet Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza.
Članak 30.
Ove Propozicija stupaju na snagu danom donošenja , a objavljuju se u službenom glasilu HNS-a.

07.12.2010. u 09:58 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

< prosinac, 2010 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Studeni 2011 (4)
Listopad 2011 (27)
Rujan 2011 (27)
Kolovoz 2011 (24)
Srpanj 2011 (10)
Lipanj 2011 (22)
Svibanj 2011 (15)
Travanj 2011 (24)
Ožujak 2011 (27)
Veljača 2011 (20)
Siječanj 2011 (18)
Prosinac 2010 (17)
Studeni 2010 (9)
Listopad 2010 (17)
Rujan 2010 (13)
Kolovoz 2010 (11)
Srpanj 2010 (4)
Lipanj 2010 (19)
Svibanj 2010 (15)
Travanj 2010 (11)
Ožujak 2010 (7)
Veljača 2010 (6)
Siječanj 2010 (31)
Prosinac 2009 (31)
Studeni 2009 (32)
Listopad 2009 (38)
Rujan 2009 (28)
Kolovoz 2009 (16)
Srpanj 2009 (14)
Lipanj 2009 (23)
Svibanj 2009 (18)
Travanj 2009 (21)
Ožujak 2009 (15)
Veljača 2009 (7)
Siječanj 2009 (8)
Prosinac 2008 (9)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Komentari da/ne?

Opis bloga

Uvjeti korištenja

Svi sadržaji i slike objavljeni na ovim stranicama zaštićeni su copyrightom. Zabranjeno je uzimanje i korištenje sadržaja bez prethodne dozvole autora.
Svaštara o nogometu!

Novo : http://daltoni-osbloghr.blogspot.com/Osijek, Croatia Weather Forecast

daltoni@net.hr

Foto Daltoni
Sign by Danasoft - Get Your Free Sign


Linkovi

Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servisFree Counter
Free Counter

thumbuphrvatska Customized Soccer Jersey - ImageChef.com


height="38" width="41" id="EXim" alt="eXTReMe Tracker" />

Myspace Smileys


hrvatska thumbup

Geo Visitors Map

CASINOSWISS, CASINO, Football manager 2010, English Harbour Casino, KENOfree counters
Free counters