ŽUPAN STRIČAK NA SVEČANOM OTVORENJU REKONSTRUIRANOG VATROGASNOG CENTRA VRIJEDNOG 2.6 MILIJUNA KUNA
[ # ]

VINICA

U Vinici je svečano otvoren rekonstruirani Vatrogasni centar u koji je uloženo ukupno 2,6 milijuna kuna, od čega je Općina Vinica izdvojila većinu sredstava, 2,4 milijuna, a ostatak DVD Vinica. Među brojnim uzvanicima, bio je i župan Anđelko Stričak koji je čestitao na uspješnoj realizaciji projekta te dodao “Ovo djeluje nestvarno”.


- Vratimo li se samo nekoliko godina unatrag i prisjetimo se ovog prostora tada te sada pogledamo što je sve izgrađeno i uređeno, ovo djeluje nestvarno. Čestitam svima koji su bili uključeni u realizaciju ovog projekta. Općina Vinica ima oko 3.000 stanovnika, a kad pogledamo što je sve izgrađeno i što se gradi, tada dolazimo do odgovora da su nam općine potrebne. Da Općina Vinica i njezini vatrogasci nemaju mogućnost sami odlučivati o svojoj sudbini i tome što im je bitno, pitanje je bi li danas bili ovdje u ovom prekrasnom prostoru - istaknuo je župan Anđelko Stričak. DVD Vinica i Vatrogasna zajednica Općine Vinica, koja u svom sastavu ima tri vatrogasna društva, sada imaju kvalitetnije uvjete za rad. U sklopu projekta rekonstrukcije obnovljena je i opremljena garaža, posebna prostorija za vatrogasce, a uređen je i mali muzej te svečana sala za sastanke.…. vzaktualno.hr

29.01.2023. ...08:35 [ Komentari (0) ] Isprintaj

POVODOM 75 GODINA DVD-a ZVEKOVAC MILAN GRGURIĆ OPISAO POVIJEST VATROGASTVA U ZVEKOVCU
[ # ]

ZVEKOVAC

Promocija je održana sinoć u Društvenom domu u Zvekovcu, gdje su se okupile brojne generacije zvekovačkih vatrogasaca, kao i njihovih gostiju

Nakon što je povodom 100-te obljetnice DVD-a Dubrava napisana monografija o povijesti vatrogastva u tom društvu, Milan Grgurić odlučio je za 75-ti rođendan svome DVD-u Zvekovac podariti monografiju “DVD Zvekovac – za 75. rođendan”. Promocija je održana sinoć u Društvenom domu u Zvekovcu, gdje su se okupile brojne generacije zvekovačkih vatrogasaca, kao i njihovih gostiju. -Kroz tu knjigu želio sam opisati tijek događaja u 75 godina. To je u povijesnom smislu mali period, ali za malo selo i DVD je velik period. Nastojao sam opisati kako je DVD nastao, kako se razvijao, koji problemi su se pojavili sve do današnjeg dana kada je to respektabilno društvo i dobro organizirano, opremljeno i uvježbano. Ponos je Zvekovca, ali i Dubrave i Zagrebačke županije- istaknuo je autor Milan Grgurić za prigorski.hr, otkrivši kako je monografija nastajala dvije godine.


Predsjednik DVD-a Zvekovac Dejan Korman istaknuo je kako ova monografija puno znači za vatrogasno društvo. –Naši ljudi i naši vatrogasci su zapravo stvarali i pisali tu knjigu, sve su to amateri koji su odradili vrhunski posao. Zahvaljujem Milanu Grguriću i Draganu Kovačeviću koji su bili inicijatori. Upravni odbor se složio i krenuli smo u realizaciju projekta. Ovo je stvarno jedno veliko djelo za nas i buduće naraštaje– rekao je Korman. Na promociji su dodijeljene plakete pojedincima za doprinos u radu DVD-a, a na svečanosti je nazočio i načelnik Općine Dubrava Tomislav Okroša koji je pozdravio sve okupljene.…. prigorski.hr

22.01.2023. ...12:00 [ Komentari (0) ] Isprintaj

VATROGASAC "VJEŽBA " ŽIVOT U "CIVILKI"
[ # ]

BEOGRAD

Mi­loš Maj­sto­ro­vić, ne­ka­da­šnji zapovjednik Va­tro­ga­sno-spa­si­lač­ke bri­ga­de Be­o­grad ko­ji je ru­ko­vo­dio sa se­dam­sto lju­di, prije pet­na­e­stak da­na oti­šao je u mirovinu.Umje­sto da sva­ko ju­tro ili če­sto i u po­noć obla­či va­tro­ga­snu uni­for­mu, Mi­loš Maj­sto­ro­vić, ne­ka­da­šnji zapovjednik Va­tro­ga­sno-spa­si­lač­ke bri­ga­de Be­o­grad po­sle 31 go­di­ne ra­da „uve­žba­va” ži­vot u „ci­vil­ki”, od­no­sno u pen­zi­ji. Iza nje­ga su go­di­ne is­ku­stva ka­ko na te­re­nu ta­ko i na po­slo­vi­ma or­ga­ni­za­ci­je ra­da jed­ne od naj­po­treb­ni­jih i naj­i­sku­sni­jih slu­žbi u prijestolnici. U va­tro­ga­sne re­do­ve ušao je sa 24 go­di­ne, na­kon za­vr­še­ne vi­še teh­nič­ke ško­le u No­vom Sa­du. – U vrije­me ka­da sam po­stao va­tro­ga­sac naš sta­tus ni­je bio po­vo­ljan, zbog če­ga su se lju­di rijet­ko od­lu­či­va­li za ovu pro­fe­si­ju. Je­di­no oni ko­ji su ima­li ne­kog bli­skog u ovoj bran­ši zna­li su o če­mu je ov­de riječ i ka­kav je ovo po­sao. Me­ni su „pu­to­kaz” bi­li pri­ja­te­lji i ro­đa­ci, ali sam do­la­skom u Va­tro­ga­snu bri­ga­du Be­o­grad i ja bu­kval­no po­čeo od nu­le – re­kao je Maj­sto­ro­vić.

Ro­đe­ni Ze­mu­nac je pr­ve va­tro­ga­sne ko­ra­ke na­pra­vio u postaji na Vo­ždov­cu. Tu je pro­veo se­dam go­di­na kao va­tro­ga­sac i po­stao zapovjednik odje­lje­nja. Na dan NA­TO bom­bar­diranja Sr­bi­je pre­šao je u bri­ga­du u Uli­ci Mi­je Ko­va­če­vi­ća, gdje je po­sta­vljen za po­moć­ni­ka še­fa smje­ne. – Tu sam ra­dio pri stožeru ko­ji je ru­ko­vo­dio svim in­ter­ven­ci­ja­ma u gra­du. Bi­lo je kom­plek­sno i ve­li­ko is­ku­stvo. Za raz­li­ku od va­tro­ga­sa­ca iz osta­lih va­tro­ga­snih slu­žbi ne sa­mo u Euro­pi, već i ši­re, mi smo ga­si­li po­ža­re ko­je oni ni­ka­da ne­će vi­dje­ti ili će mo­žda to is­ku­stvo ima­ti jed­nom u ka­ri­je­ri. Sva­ko­dnev­no, za 77 da­na, mi smo ima­li po­ža­re, što ta­ko­zva­ne blo­kov­ske, što one gdje su go­rje­le opa­sne ma­te­ri­je... Ra­di­li smo i pod uda­ri­ma bom­bi. Na­ši mom­ci bi­li su u Glavnom stožeru u Ne­ma­nji­noj ka­da je po dru­gi put NA­TO avi­ja­ci­ja ga­đa­la taj obje­kat. Ta­da, sre­ćom, ni­tko naš ni­je stra­dao, ali je ozljeđeno 13 ko­le­ga, a šte­ta na opre­mi bi­la je ogrom­na – pri­ča Maj­sto­ro­vić.

Priča o poverenju, laži i istini
Stožer je vo­dio ra­ču­na o to­me ko­ji bi objek­ti mo­gli bi­ti sigurnosno in­te­re­sant­ni pa su va­tro­ga­sci u ro­ku od ne­ko­li­ko mi­nu­ta na­kon bom­bar­diranja kre­ta­li u ga­še­nje. Tri go­di­ne na­kon to­ga Maj­sto­ro­vić se vra­tio svo­joj „pr­voj lju­ba­vi” – va­tro­ga­snoj postaji na Vo­ždov­cu gdje je po­stao zapovjednik če­te i vo­dio smje­nu od oko tri­de­se­tak lju­di.– Bi­lo je to ne­pro­cje­nji­vo is­ku­stvo jer se ra­di­lo o ve­ćim in­ter­ven­ci­ja­ma. To je ne­što što sva­ki va­tro­ga­sac mo­ra proći da bi vi­dio ko­li­ko je te­ško od­go­va­ra­ti za lju­de. Po­sao va­tro­ga­sca je te­žak, naj­o­pa­sni­ji, ali što se čo­vjek pe­nje na vi­še rad­no mje­sto ve­ći je strah za lju­de na te­re­nu – is­ti­če on.Po­slije 2008. go­di­ne vra­ća se u Uli­ci Mi­je Ko­va­če­vi­ća kao šef smje­ne, na rad­no mje­sto ko­je je ope­ra­tiv­no naj­od­go­vor­ni­je u gra­du. Na tom mje­stu se u jed­noj smje­ni ru­ko­vo­di „cije­lim gra­dom”, od­no­sno sa 18 va­tro­ga­snih je­di­ni­ca. – Na ovom mje­stu se mno­go na­u­či, ali i po­ka­že zna­nje u or­ga­ni­za­ci­ji, ru­ko­vo­đe­nju i ra­du sa va­tro­ga­sci­ma na te­re­nu. To mi je mo­žda bio i naj­dra­ži pe­ri­od u ka­ri­je­ri – pri­ča on.

Prag i Malerova Sedma simfonija „na dobrom putu”
Ko­li­ko su na­ši va­tro­ga­sci i u Be­o­gra­du i u Sr­bi­ji do­bri po­ka­za­le su in­ter­ven­ci­je u Grč­koj, Al­ba­ni­ji, Re­pu­bli­ci Srp­skoj, Ma­ke­do­ni­ji... Nji­ho­vo zna­nje za­sni­va se na is­ku­stvu ste­če­nom na te­re­nu. Iako je to ne­pro­cje­nji­vo, ono što je va­žno je­ste da se va­tro­ga­sci usa­vr­ša­va­ju i na dru­gi na­čin. – Bi­lo bi do­bro da se for­mi­ra jed­na vi­so­ko­o­bra­zov­na usta­no­va gdje bi zna­nje sti­ca­li va­tro­ga­sci pro­fe­si­o­nal­ci, jer mi ne ga­si­mo sa­mo po­ža­re. Mi smo tu ka­da se ja­ve bi­lo ka­kvi zna­čaj­ni pro­ble­mi. To svi u okru­že­nju ima­ju osim nas – na­po­mi­nje on. U mirovini je tek pet­na­e­stak da­na pa se mno­gi ni­su na­vi­kli da je u „ci­vil­ki”, bez uni­for­me. – Ne mo­gu me lju­di prepoznati... Ali ja se po­la­ko na­vi­ka­vam. Jer ne tre­ba čo­vek raditi sa­mo ono što zna. Uljulj­ka se. Ovo je pri­li­ka da ra­dim ne­što dru­go, ali ću osta­ti sa va­tro­ga­sci­ma na ve­zi i ako im tre­ba ne­ka po­moć ja sam uvijek tu. Dra­go mi je što je iza me­ne ostao do­bar tim, ko­ji ga­ran­tira da će Va­tro­ga­sna bri­ga­da Be­o­gra­da ra­di­ti do­bro, od­no­sno bo­lje ne­go do sa­da – ka­že Maj­sto­ro­vić i uz osmjeh do­da­je da se nje­go­vom od­la­sku u mirovinu ra­du­je obitelj, naj­vi­še su­pru­ga. – Mi­slim da ni­tko ne­ma sret­ni­ji od nje jer sa­da zna da sam tu i da mo­že da se oslo­ni na me­ne – ka­že on.

U svo­joj ka­ri­je­ri Mi­loš Maj­sto­ro­vić do­bio je ve­li­ki broj na­gra­da.
– Ni­su to mo­je osobne na­gra­de, već na­gra­de mo­jih ko­le­ga. Jer čo­vek ne po­sto­ji ako iza se­be ne­ma tim. Ja sam bio sa­mo je­dan ma­li dio Va­tro­ga­sne bri­ga­de Be­o­gra­da ko­ju či­ni 730 va­tro­ga­sa­ca i svi su oni za na­gra­de za­slu­žni mno­go vi­še ne­go ja – is­ti­če Mi­loš Maj­sto­ro­vić. Jed­na od in­ter­ven­ci­ja ko­ja je Mi­lo­šu Maj­sto­ro­vi­ću osta­la ure­za­na u sje­ća­nje do­go­di­la se u Obre­nov­cu na pre­ta­ka­li­štu teč­nog naft­nog plina. Tu su se za­pa­li­le dvije ve­li­ke ci­ster­ne od po pet­na­e­stak to­na. – Go­rje­le su i ci­ster­ne, ali i plin­ske bo­ce oko njih. Bi­le su to­li­ko za­gri­ja­ne da je pe­de­se­tak bo­ca eks­plo­di­ra­lo. Upa­li smo u tu va­tru i us­pje­li da „ohla­di­mo” ci­ster­ne ko­je su plam­tje­le. Va­tra, sre­ćom, ni­je pro­dr­la u nji­ho­vu unu­tra­šnjost. I sa­da raz­mi­šljam da li smo po­stu­pi­li ka­ko tre­ba, da li smo bi­li su­vi­še hra­bri. Ali, da smo pu­sti­li da te ve­li­ke ci­ster­ne eks­plo­di­ra­ju, pi­ta­nje bi bi­lo što bi sve i u kom obi­mu oko njih bi­lo spr­že­no. U Obre­nov­cu sam bio i ka­da su kre­nu­le po­pla­ve. Ne­daj­ Bo­že da se to po­no­vi. Me­đu­tim, upra­vo ta­da je da­ta ve­li­ka po­moć u raz­vi­ja­nju Sek­to­ra za izvan­red­ne si­tu­a­ci­je jer se vi­dje­lo ko­li­ko je ova slu­žba po­treb­na – is­ta­kao je on.….politika.rs

...06:13 [ Komentari (0) ] Isprintaj

U NOVU GODINU S NOVOM OPREMOM: DONJA LOMNICA ISKORISTILA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE
[ # ]

DONJA LOMNICA


Bilo da je za mladež ili za starije, bilo u suradnji s Gradom, Županijom ili preko sredstva Europske unije, jedno je sigurno – vatrogasci turopoljskog kraja aktivno se brinu da im oprema bude kvalitetna, funkcionalna i dostupna. Nakon Kosnice, Ribnice, Novog Čiča, Turopolja i Kurilovca, svoju novu opremu pokazao je i DVD Donja Lomnica. DVD Donja Lomnica dobio je bespovratna sredstva od 137 500 kuna (18249.39 eura) iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "DVD Donja Lomnica 2022"- izvanredna nabava nove vatrogasne opreme službi zaštite i spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene ili rashodovane opreme na vatrogasnim intervencijama nastalim iza 28. prosinca2020. na intervencijama u Velikoj Gorici. Opremu je napravila i isporučila tvrtka KL Protektion d. o. o., a vatrogasci su ju primili u četvrtak, 19. siječnja. U novu godinu ulaze spremni za sve intervencije.…. vgdanas.hr

21.01.2023. ...16:52 [ Komentari (0) ] Isprintaj

UDRUGA SINDIKATA UPALILA ALARM, STIŽE INSPEKCIJA
[ # ]

ZADAR

„Malverzacije s plaćama vatrogasaca traju godinama, a kamioni se pale na žice“

Iako su plaće isplaćene, kriza vatrogastva u Zadru ne jenjava. Iz Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske danas su upozorili na niz nepravilnosti koje se, kako tvrde, događaju u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Zadar. Stoga su u ponedjeljak sazvali izvanrednu konferenciju za medije u prostoru JVP-a, kojeg će istog dana posjetiti i inspekcija. Prenosimo u cijelosti alarmatno priopćenje kojeg je medijima uputio tajnik udruge Frane Žudić:

Trenutno stanje u vatrogastvu je tako loše da je ugrožena sigurnost svih građana Hrvatske. Kriza koja se trenutno odvija u Zadru, samo je jedan od simptoma. Čak i da odmah počnemo sanirati situaciju, sezonu nećemo dočekati spremni. Tragedija je samo pitanje vremena. Grad Zadar i JVP Zadar sustavno i namjerno rade greške u isplatama plaća svojim zaposlenicima. Vještačenje na koje smo poslali platne liste kolege iz Zadra utvrdilo je da je kolega uskraćen za 16.270,68 kn u posljednje dvije godine. To je pokazatelj da su naši članovi kojih u Zadru imamo 25 uskraćeni za nekoliko desetaka tisuća eura. Pretpostavljamo da se šteta u isplati dogodila svim vatrogascima JVP-a, ali poslodavac i njihovi sindikati nisu reagirali. Sve plaće naših članova biti će poslane na vještačenje te će se s nalazima ići prema svim nadležnim tijelima i, ako je potrebno, sudu. Osobna oprema vatrogasaca je toliko loša da neki imaju neatestirana odijela u kojima uopće ne bi smjeli obavljati svoj posao. Neki kamioni se pale na žice, a neki voze na gumama starim 20 godina. Povjerenik sigurnosti na radu JVP-a Zadar i sami vatrogasci su ukazivali na ovo, ali su od strane zapovjednika Šoše potpuno ignorirani. U prosincu smo pozvali inspekciju sigurnosti na radu koja će u ponedjeljak 16.1. izvršiti uviđaj te ćemo s nalazima tražiti da se kazne i sankcioniraju svi odgovorni te da se oprema vatrogasaca u Zadru dovede na sigurnosni minimum. Ovim putem se obraćamo svim vatrogascima, ne samo zadarskim, da ne izlaze na intervencije ako im oprema nije potpuno funkcionalna i atestirana. Poslodavac vas ne može prisiliti.


Direktno odgovoran za ovu situaciju je zapovjednik Šoša. Nakon svih ovih nalaza možemo utvrditi da je g. Šoša u posljednjih 30 godina, koliko je na toj funkciji, doveo vatrogastvo u Zadru u situaciju da su građani i vatrogasci u opasnosti. Osim nepoštivanja sigurnosti na radu i malverzacija s plaćama, sumnjamo da postoji još cijeli niz nepravilnosti u vođenju JVP-a te je u pripremi cijeli niz prijava nadležnim inspekcijama. Sljedeći odgovoran je gradonačelnik Dukić. Mogli ste nedavno čitati u medijima kako smo izašli s pregovora o kolektivnom ugovoru. Činjenica je da se uopće nije radilo o pregovorima nego o političkoj manipulaciji. Pregovori o kolektivnom ugovoru imaju svoju zakonsku proceduru koja se mora poštivati. Započinje s pozivom, nastavlja se odabirom povjerenstva svih uključenih strana. Gradonačelnik nije stigao ni do poziva. Bez obzira što on govorio o nama i na koji način nas predstavljao u javnosti, inzistiramo da svaki, ali baš svaki korak pregovora bude zakonit i pod nadzorom odvjetnika. Znamo s kim imamo posla i povjerenja nemamo.

Jedan od ozbiljnih čimbenika je i pasivnost SDLSN-a. Vatrogasci su godinama vjerovali tom sindikatu. Jedino što smo od njih dobili su pasivnost, loše ispregovarani ugovori i naplata članarine. Vidimo da je naša aktivnost rezultirala njihovom. Nitko sretniji od nas ako se pobrinu za svoje članove - naše kolege. Međutim, vidjeli smo da su u javnosti svoj sastanak s gradonačelnikom predstavili kao krug pregovora za kolektivni ugovor. A pregovori nisu ni počeli, tj. ako su pregovori počeli, bili su nezakoniti. Mogu izabrati: neznanje ili nezakonitost. SDLSN je kao što svi znamo u dubokoj krizi, pod istragama i masovnim odljevom članova te bi ih molili da ne rješavaju svoje probleme preko leđa vatrogasaca. Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca Republike Hrvatske je udruga više razine te nakon manje od godinu dana brojimo više od 1000 članova, dok je još nekoliko stotina u fazi pristupanja. Također, članovi Udruge (sindikati) dogovorili su jedne od najboljih kolektivnih ugovora u svojim postrojbama (JVP Dubrovnik, Šibenik, Rijeka, Opatija, Velika Gorica i Zagreb). Već sada pokrivamo pola ukupnog broja profesionalnih vatrogasaca u RH. Jako je važna činjenica da smo svi u Udruzi vatrogasci i volonteri. Razlog zašto je osnovana ova Udruga je zaista loše stanje u vatrogastvu i kada kažemo da su svi građani ugroženi, na žalost, uopće ne pretjerujemo.…. 057info.hr

15.01.2023. ...11:45 [ Komentari (0) ] Isprintaj

NETKO JE UKRAO OPREMU VATROGASACA DVD-a BUŠEVEC: "KAO DA SU ZNALI TOČNO ŠTO TRAŽE"
[ # ]

BUŠEVEC
Piše: Kristina Uremović

Koliko smo uspjeli vidjeti, ukradena je motorna pila marke Stihl, vrijedna je par tisuća kuna, još neki alat za naše intervencije, električarski alat, ali vidjet ćemo kad policija obavi svoje, kazali su iz DVD-a

Zasad nepoznati počinitelj, a možda i više njih, ukrali su tijekom noći s četvrtka na petak opremu iz navalnog vatrogasnog vozila, koja je bila smještena u otvorenoj garaži novog objekta u izgradnji DVD-a Buševec, pri čemu su oštetili i vrata na vozilu, piše cityportal.hr. - U periodu od četvrtka do petka u podne evidentirali smo provalu u vatrogasno vozilo iz kojeg su otuđene stvari, na lokaciji objekta koji je u izgradnji. Ekipa za očevid je na terenu, pa ćemo nakon dovršetka očevida imati više informacija - kratko je potvrdio za cityportal.hr Stipo Ćorluka, šef smjene u velikogoričkoj policiji. Ovo je prva pljačka koja se dogodila u DVD-u Buševec, a otkrili su ju sasvim slučajno.


- Došao sam slučajno u našu garažu oko podneva i zatekao sam jedno navalno vatrogasno vozilo s uništenim rolo vratima, koje se nalazi u toj otvorenoj garaži, jer je objekt u izgradnji, odmah sam nazvao policiju - ispričao je predsjednik DVD-a Buševec, Kristijan Horvačić. Iako će se tek po završetku policijskog očevida znati ukupni razmjeri štete, vatrogasci su već utvrdili dio opreme koji je otuđen. - Koliko smo uspjeli vidjeti, ukradena je motorna pila marke Stihl, vrijedna je par tisuća kuna, još neki alat za naše intervencije, električarski alat, ali vidjet ćemo kad policija obavi svoje. No, čini se kao da je lopov točno znao gdje treba provaliti - kazao je Horvačić pa dodao da je u ovoj nesreći ipak bilo i malo sreće. - Sva sreća da je većina vrijedne opreme pohranjena privatno, upravo zbog toga što čekamo da se sve završi. Nedavno smo nabavili putem Fonda solidarnosti EU opremu vrijednu gotovo pola milijuna kuna i hvala Bogu da to ništa nismo stavljali u kamione. Još nemamo ni garažna vrata, ni struje, pa samim time ni video nadzor. Nikad do sada nismo imali nikakve pljačke. I taj je kamion sad stajao dvije godine vani, a evo sad nitko ništa nije čuo - kazao je predsjednik DVD-a Buševec za cityportal.hr. …. 24sata.hr

08.01.2023. ...06:35 [ Komentari (0) ] Isprintaj

PRVI ČOVJEK HRVATSKIH VATROGASACA NOVI JE PREDSJEDNIK VZG-a KOPRIVNICA
[ # ]

KOPRIVNICA
Piše: Mirela Ištvanović


Vatrogasna zajednica grada Koprivnice na posljednjoj je ovogodišnjoj sjednici skupštine izabrala novog predsjednika – Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika RH. Zamjenik predsjednika bit će Darko Jurković, predsjednik iDVD-a Željezničar, a novi predsjednik Nadzornog odbora Renato Patrčević, predsjednik DVD-a Jagnjedovec. Na skupštini je bilo riječi o poslovima koji su obavljeni nakon odlaska dosadašnjeg vodstva, a koje je vodio Željko Cvrtila, dosadašnji zamjenik predsjednika. Skupština je donijela i program rada te financijski plan za 2023. godinu, a odlučeno je i kako će se raspisati javni poziv za imenovanje zapovjednika. Do imenovanja novog zapovjednika vršitelj dužnosti bit će Darko Lončarek, zapovjednik DVD-a Reka.

Skupštini su, osim predsjednika, zapovjednika i tajnika DVD-ova te zapovjednice JVP-a Jasminke Jakupec, prisustvovali i gradonačelnik Mišel Jakšić, Darko Ledinski, voditelj gradskog Odsjeka za protokol, odnose s javnostima i civilnu zaštitu, te Marija Potroško Kovačić, voditeljica gradskog Odsjeka za nabavu. Gradonačelnik Jakšić zahvalio je dosadašnjem vodstvu te naglasio kako je uvjeren da VZG Koprivnica nakon dosadašnjih 70 godina postojanja i dalje ide naprijed. – Posljednjih 20 godina napravljeni su brojni iskoraci u VZG-u, ali i JVP-u Koprivnica i na tome smo vrlo zahvalni. Danas otvaramo novu stranicu te vjerujem da će sustav biti bolji, operativniji te otvoreniji, da javnost dobije pravi dojam o tome što vatrogasci, VZG i JVP jesu. Jer dugujemo vam mnogo zahvalnosti za sve što radite. Grad će i dalje biti tu da podupre sve vaše dobre ideje i projekte, a uskoro kreće i gradnja novog centra gdje će upravo JVP i VZG biti osovina. Čestitam Slavku Tucakoviću na povjerenju koje mu je ukazano te mu zahvaljujem što, iako je već godinama prvi vatrogasac Hrvatske, nije zaboravio Koprivnicu i što je prihvatio vođenje naše male, ali kvalitetne vatrogasne zajednice – kazao je gradonačelnik Jakšić.…. podravski

07.01.2023. ...07:52 [ Komentari (0) ] Isprintaj

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Bez prerada.
eXTReMe Tracker
free counters