Popravak računala - PC servis
PC servis Zadar
- popravak računala i instaliranje programa na Ugljanu, Pašmanu, te u Zadru i okolici.

facebook.com/zdrelac
- adresa ovog bloga na Facebooku. Novosti možete pratiti ako izaberete "Sviđa mi se"


Ljetovanje na Pašmanu:
Apartmani Pašman
Apartmani Ždrelac
Apartmani Tkon
Pasman, appartamenti Tkon
Pasman, appartments Tkon
RTL, Dnevnik, HRT, Večernjak, Jutarnji, SD, Aparatczyk, Uspjeh, Testovi, IQ test, Zadar, Vir, Apartmani Hrvatska.

Jadrolinija i Liburnija (bus)
Most Ugljan Pašman - kopno: up-most.blogspot.hr


Click for Zadar, Croatia Forecast

Aktualni podaci o vremenu
Vrijeme, prognoza:
- slijedeća 4 dana
- za Jadran (3× dnevno)
- za pomorce (3× dnevno)
- bio prognoza
- Zadar 7 dana
- Ždrelac 5 dana
- Aladin - vjetar i tlak

TZ Pašman
Općina Pašman
E-mail: opcina.pasman@zd.t-com.hr
Broj telefona: 023/260-260;
Broj telefaksa: 023/260-402;
Facebook: OpcinaPasman

Javna komunalna ustanova " OTOK PAŠMAN "
Tel: +385 (0)23 260 199
Ravnatelj +385 (0)23 260 400
E-mail: jku-otok-pasman@zd.t-com.hr
Zakrpaj.to - za prijavu komunalnih problema

Karta Pašmana:
HGSS Pašman

Županijski glasnik
i Službeni glasnik Općine Pašman (od 2015.)


Biogradski glasnik - vijesti s Pašmana, iz Biograda i okolice
nasiskolji.hr
kalionline.net

Hrvatski propisi o gradnji i prostornom uređenju:
- Webgradnja.hr
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva:
- Zakon, akti i mišljenja o prostornom uređenju i gradnji
- Prostorni planovi:
- Zadarska županija
- Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
- Kakvoća mora u RH

Ured za Katastar Zadar

Narodne novine:
- Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
- Zakon o zaštiti okoliša
- Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
- Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji
i novi Zakon o zaštiti okoliša
Zakon o općem upravnom postupku
Zakon o upravnim sporovima
Zakon o pravu na pristup informacijama
Galerija svjetionika:
Hrvatski svjetionici - Plovput Split

Karta Hrvatske:
Karta Zagreba, Karta Splita, Karta Rijeke i
Karta Osijeka

Peljar - Mali Ždrelac:
navigacija i karta.

Propisi o barkama: Nemo-hr

VRIJEME I KLIMA JADRANA:
Meteorološke priče

GOOGLE MAPS:
Lukoran, Sutomišćica, Poljana, Sv. Mihovil, Preko, Ošljak, Kali, Kukljica,
GLADUŠA, Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Barotul,
Pašman, Turanj, Filip&Jakov, Kraj, Ugrinić, Tkon, Biograd..
(ako nije točno fokusirano refreshaj mapu sa F5)

Minimalne dozvoljene
lovne veličine riba

Podvodne fotografije

Ribe Jadrana i ostali živi svijet

ABYSSO - biologija mora, arheologija, povijest, ronjenje..
Udruga vlasnika nekretnina "GLADUŠA - MOST"
(statut i izviješća o radu)

Pašman - Ždrelac - Gladuša


05.08.2009., srijeda, 15:20

Komunalni doprinos - Pašman

Sastanak Udruge vlasnika nekretnina je najavljen za četvrtak 6. kolovoza 2009., u Smokvi.

Glavna tema sastanka UVNGM će biti visoki komunalni doprinosi koji se moraju platiti kao uvjet za legalizaciju kuća: 150kn po metru kubnom.

Evo osnovih informacija o komunalnim doprinosima koje se mogu pronaći u Županijskom glasniku:

Komunalni doprinos su novčana javna davanja koja se plaćaju za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za gradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete.
Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastukture.

Vlasnik građevine odnosno investitor može snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste) za koje stječe pravo da mu se ti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu suglasnosti općinskog vijeća i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom izmedu obveznika komunalnog doprinosa i općinskog vijeća.

Visina komunalnog doprinosa se određuje ovisno o pogodnosti položaja određenog područja, stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Za usporedbu, visina komunalnog doprinosa u drugim mjestima:
2005.: Novigrad 50kn, Pridraga 30kn,
Sukošan 50kn, Debeljak 20kn, apartmani Sukošan 70kn..
"Ako do građevne čestice na kojoj se gradi
građevina nije uređen pristup do javne površine
(asfaltiran, betoniran, popločan ili sl.), odnosno
osnovana služnost od uređene javne pristupne
površine do te čestice, Općina Sukošan je dužna
osigurati taj pristup
u roku od 3 godine od
uplaćenog komunalnog doprinosa."

Ražanac 50kn, Krneza 40kn, apartmani u Ražancu 80kn..

Kukljica: 100kn po metru kubnom
"U strukturi visine komunalnog doprinosa po m3,
udio po vrsti objekta iznosi:
 nerazvrstane ceste 50%
 javne površine 30%
 javna rasvjeta 15%
 groblje 5%"

Sali, 35kn

Starigrad 2005.: "Sredstva komunalnog doprinosa zasebno se evidentiraju za područje mjesnih odbora te su namijenjena za financiranje građenja i korištenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na onim područjima s kojih su naplaćena."


Trenutno je ovako određen komunalni doprinos na području Općine Pašman:
"http://www.zadarska-zupanija.hr/sl_glasnik/glasnici/2008_13_glasnik/13.pdf

Općinsko vijeće Općine Pašman, na 18. sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine, donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu
Članak 1.
U Odluci o komunalnom doprinosu «Službeni glasnik» Općine Pašman, broj 3/01), članak 5 mijenja se i glasi:
«Članak 5.
Visina komunalnog doprinosa određuje se:
1. za sve obveznike plaćanja komunalnog doprinosa (u nastavku teksta: obveznici), prema kriteriju vrste građevine
(stambeni prostor, poslovni prostor i obiteljski hotel) i
2. za obveznike koji grade isključivo jednu stambenu građevinu (stambeni prostor), prema kriteriju vrste građevine i
prema dopunskom kriteriju doprinosa obveznika i obitelji njegova pretka iz prvog nasljednog reda s prebivalištem na
području Općine Pašman, koji su dobrovoljnim radom, novčanim prilozima i na drugi način doprinosili izgradnji i uređenju
objekata komunalne infrastrukture na području Općine Pašman (u nastavku teksta: doprinos obveznika).
Prebivalištem obveznika na području Općine Pašman smatra se prebivalište obveznika i/ili prebivalište jednog od
njegovih predaka (u nastavku teksta: predak) iz prvog nasljednog reda.
Doprinosom obveznika izgradnji i uređenju objekata komunalne infrastrukture smatra se osobni doprinos obveznika
i doprinos njegova pretka iz prvog nasljednog reda.
Članak 2.
Iza članka 5. dodaju se novi članci 5a., 5b., 5c. i 5d. koji glasi:

«Članak 5a.
Osnovica za određivanje visine komunalnog doprinosa za obveznike koji grade stambenu građevinu utvrđuje se u
iznosu od 150 kn/m3 zapremine građevine (u nastavku teksta: osnovica).
Udio obveznika i njihovih predaka u doprinosu izgradnji i uređenju objekata komunalne infrastrukture iz članka 5.
stavka 1. točke 2. ove Odluke (u nastavku teksta: udio obveznika) utvrđuje se u postotku od osnovice iz stavka 1. ovoga
članka:
1. udio obveznika s prebivalištem na području Općine Pašman (u nastavku teksta: prebivalište) u trajanju od 30 i više
godina, iznosi……….…………....80%
2. udio obveznika s prebivalištem na području Općine Pašman u trajanju od 20 do 29 godina, iznosi …50%,
3. udio obveznika s prebivalištem na području Općine Pašman u trajanju od 10 do 19 godina …..……..20%
4. za sve ostale obveznike s prebivalištem u trajanju manjem od 10 godina, kao i za obveznike koji grade drugu i svaku
daljnju građevinu ……………………………0%
Članak 5b.
Novčani iznos izračunat prema udjelu u doprinosu izgradnji i uređenju komunalne infrastrukture iz prethodnog
članka priznaje se obvezniku kao ranije plaćeni dio komunalnog doprinosa, na način da se od relativne vrijednosti osnovice
(100%) odbija udio iz članka 5a. ove Odluke i da se izračunata razlika (relativni iznos komunalnog doprinosa) izrazi
pripadajućim koeficijentom za izračunavanje visine komunalnog doprinosa, prema sljedećem izračunu:

Članak 5c.
Prema kriterijima i mjerilima iz članka 5., 5a. i 5b. ove Odluke, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za
obračun po 1 m3 građevine koja se gradi u jedinstvenoj zoni na području Općine Pašman određuje se u sljedećim iznosima:
I. ZA STAMBENI PROSTOR
1. za obveznike s prebivalištem (članak 5. stavak 2.) u trajanju od 30 i
više godina (osnovica 150 kn/m3 x koeficijent 0,2), u iznosu od ------------------------30 kn/m3,
2. za obveznike s prebivalištem u trajanju od 20 do 29 godina
(osnovica 150 kn/m3 x koeficijent 0,5), u iznosu od ---------------------------------------75 kn/m3,
3. za obveznike s prebivalištem u trajanju od 10 do 19 godina
(osnovica 150 kn/m3 x koeficijent 0,8), u iznosu od --------------------------------------120 kn/m3,
4. za sve ostale obveznike s prebivalištem u trajanju manjem od 10 godina,
kao i za obveznike koji grade drugu i svaku daljnju građevinu
(osnovica 150 kn/m3 x koeficijent 1), u iznosu od----------------------------------------150 kn/m3;
II. ZA POSLOVNI PROSTOR
- u iznosu od -------------------------------------------------------------------------50 kn/m3;
III. ZA OBITELJSKI HOTEL
- u iznosu od -------------------------------------------------------------------------40 kn/m3.

Članak 5d.
Prema vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture, komunalni doprinos obračunat prema odredbama članka
5c. ove Odluke raspodjeljuje se:
1. za javne površine u visini od ---------------------------------------------------------- 20%
2. za nerazvrstane ceste u visini od ------------------------------------------------------ 40%
3. za groblja i krematorije u visini od --------------------------------------------------- 20%
4. za javnu rasvjetu u visini od ----------------------------------------------------------- 20%»
Članak 3.
Članak 8. mijenja se i glasi:
«Članak 8.
Na pisani i obrazloženi zahtjev obveznika, načelnik Općine Pašman može – obvezniku – domicilnom stanovniku
Općine Pašman odobriti obročnu otplatu komunalnog doprinosa najviše u šest mjesečnih obroka, s tim da prvi obrok iznosi
50% ukupnog iznosa komunalnog doprinosa.
O obročnom plaćanju komunalnog doprinosa sklapa se poseban sporazum.»

BROJ: 13 ZADAR, 9. lipnja 2008. godine-"
Ogromne su razlike u visinama komunalnih doprinosa u pojedinim općinama, kao i povlastice za pojedine skupine graditelja. U većini općina Zadarske županije stariji stanovnici koji imaju prebivalište preko 5, 10 ili 30 godina imaju veliki popust, oko 80%, bez obzira jesu li stvarno toliko doprinijeli financiranju komunalne infrastrukture u zadnjih 30 godina. Poduzetnici se tretiraju na različite načine. Neke općine im daju poticaje u obliku nižeg komunalnog doprinosa, a neke im određuju izrazito visoke doprinose. Pri tom se kao najgori oblik poduzetništva tretira iznajmljivanje apartmana. U Sukošanu se za apartmane plaća 70kn/m3, dok ostali vlasnici kuća uz obalu plaćaju 50kn. Hoteli se negdje tretiraju kao poželjni, negdje isto kao apartmani. Općina Pašman je odredila relativno nizak komunalni doprinos za gradnju obiteljskih hotela, 40kn/m3. Što je to obiteljski hotel? Zgrada s gomilom apartmana? Takvima se daje popust, dok vikendaši i iznajmljivači s jednim ili dva apartmana moraju platiti čak 150kn po metru kubnom.

Vezano uz Gladušu, zanimljiv je članak koji ima većina općina, po kojem Općina mora osigurati javni put, dakle otkupiti zemlju i asfaltirati ili betonirati put. Ovim putem predlažem i Općini Pašman da uvede sličan članak.
Umjesto otkupa terena, Općina bi mogla dati popust na komunalni doprinos u iznosu vrijednosti terena kojeg vlasnici ustupe za javni put. Dakle, ako netko za put daje 50m2, općina bi mogla dati popust za komunalni doprinos razmjeran vrijednosti tog terena. Tako bi se postigla pravednija podjela jer neki imaju povoljniji položaj pa za javni put ne moraju dati skoro ništa, dok neki moraju ustupiti 10% svoje parcele. Od 150kn 40% ide za nerazvrstane ceste - za otkup zemlje i za afaltiranje / betoniranje. S obzirom da se novac od komunalnih doprinosa ne smije trošiti van područja na kojem je novac prikupljen, to nisu sredstva od kojih netko u Općini ili drugim mjestima na otoku može imati koristi. Radi se o namjenskim sredstvima koja plaćaju vlasnici kuća za uređenje javnih cesta, rasvjete, površina i groblja na području gdje se nalaze te kuće.

Primjer: kuća od 100 metara kvadratnih recimo da ima 260 metara kubnih. To je 39.000kn samo za komunalni doprinos. 40% ide za otkup i uređenje putova, dakle 15.600kn. Ako se za javni put do jedne parcele treba otkupiti u prosjeku 60m kvadratnih, ispada da od komunalnog doprinosa 260kn ide za otkup i betoniranje/asfaltiranje jednog metra kvadratnog puta. Betoniranje firme naplaćuju oko 100kn po kvadratu, pa bi preostalih 160kn mogla biti otkupna cijena 1m2 puta. Naravno, ako Općina odluči sredstva prikupljena od komunalnih doprinosa usmjeriti na otkup zemljišta za putove, kao što bi trebala. Svima je jasno da građevinsko zemljište vrijedi puno više od 160kn/m2, ali ne možemo očekivati da će od nas Općina kupovati zemlju po tržišnoj cijeni za putove koji će služiti svima nama. Neki tvrde da uopće neće biti otkupljivanja zemljišta, nego da ćemo zemlju morati pokloniti. Takva opcija ne bi bila primjerena jer ne uvažava činjenicu da su neki vlasnici dali puno svojih kvadrata za put, a neki zbog povoljnog položaja skoro ništa.

PS: kuća od 100m2 vjerojatno ima stvarnih 260m3, ali za potrebe komunalnog doprinosa možda će se računati kao da ima 400m3, jer se računaju i vanjske površine, spremišta i dio okućnice. Dakle, za kuću od 100m2 komunalni doprinos će možda biti čak 60.000kn (plus vodna naknada itd.). Ako je to prosječna kuća, onda bi za otkup i uređenje prosječnih 60m2 puta bilo namijenjeno 400kn po metru kvadratnom.

Komentari (13) - Print - Link članka

¤ Komentiraj

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno.View Gladuša - Ždrelac - Pašman in a larger map
< kolovoz, 2009 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Kontakt:
Gladuša - vikendaško naselje na zapadnom dijelu mjesta Ždrelac, neposredno uz most Ugljan - Pašman.
Informacije koje su Vam bitne osobno provjerite - autor bloga (gžp/pžg) ne pruža jamstva vezana uz sadržaj koji se nalazi na blogu.
Sadržaj - arhiv:
2016.
Još 10 godina bez mosta kopno - Pašman
- Zabrana rezerviranja pozicije na plaži
2015.
- Sredstva za suzbijanje komaraca
- Nove slike kanalizacijskog šahta
- Kanalizacijski ispust je začepljen
- Ponovljena javna rasprava o Prostornom planu
- Zaustavimo izolaciju otoka
- Škraping 7. 3. 2015.
- Otvoreni šahtovi
2014.
- Javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Pašman
- Slike obale
- Ljetni red vožnje otočnih autobusa
- Ljetni red plovidbe trajekata
- Odvoz krupnog otpada
- Web kamera - Tkon
- Valovi raznose nedovršenu šetnicu
- Vijesti iz Biogradskog glasnika
- Vozni red Tkon - Preko i plovidbeni red Preko - Zadar i Tkon - Biograd
2013.
- Prijavite komunalne probleme na Zakrpaj.to
- Odluka o smanjenju komunalnog doprinosa za 50% + 25% za gotovinu
- Ljetna događanja i koncerti 2013.
- Krajnji rok za legalizaciju
- Nove slike s obale 4.6.
- Izbori 2. lipnja: Andro Magić vs. Nediljko Medić
- Smanjenje doprinosa?
- Diskriminacija doseljenika višim komunalnim doprinosom
- Fotografije razrovane obale
- Raskopavanje obale radi kanalizacije i šetnice
- Cijena izrade snimke izvedenog stanja
2012.
- Google Street View u Gladuši
- Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada
- Akcija čišćenja smeća uz panoramski put
- Nacrt prijedloga izmjena zakona o legalizaciji
- Snijeg na otoku
- Javni uvid u katastarsku izmjeru za k.o. Ždrelac
- EU novac za kanalizaciju
- Otok Pašman je protiv EU
2011.
- Visina naknade za legalizaciju u Zadru - 10kn po m2, na gradskim otocima 3kn
- Smanjenje komunalnog doprinosa u Zadru
- Javni poziv za podnosenje zahtjeva za izdavanje rjesenja o izvedenom stanju
- Iz županijskog glasnika
- Troškovi legalizacije
- Nova uredba o legalizaciji donesena je na sjednici vlade 2582011.html
- Ljetna-događanja 2011.
- Slobodan pristup obali
- Kome prijaviti onečišćenje mora
2010.
- Popis stanovništva
- Kanalizacijska cijev je razdvojena 200m od obale i nema difuzor
- "Iz kanalizacije iscurili milijuni"
- Kolektor
- Larvicidna dezinsekcija komaraca
- Škraping na Pašmanu 2010.
- Nastavak radova na proširenju kanala
- Komunalni doprinosi i cijena legalizacije
- Legalizacija u 70m
2009.
- Komunalni doprinos - Pašman
- Ljeto 2009. na Pašmanu i Ugljanu
- Kolektor i ispust Ždrelac
- Plovidbeni red Zadar - Ždrelac - Ždrelašćica
2008.
- Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja
- Zatvaranje mosta i kanala Mali Ždrelac
- Ljetna događanja na Ugljanu i Pašmanu
- Rušenje molova u Medulinu, Dobropoljani i Brbinju
- Legalizacija u Rogoznici
- Radovi na mostu od rujna '08 do svibnja '09
- Asfaltiranje glavne Pašmanske ceste tijekom ljeta
- Obrasci Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
- Pašman Škrapping 8.3.'08.
- Odgoda radova na mostu i kanalu
2007.
- Objavljen je i grafički dio PPU Pašman!
- Objavljen je prostorni plan Općine Pašman
- Novi zakon o prostornom uređenju i gradnji
- Katastarska izmjera - snimanje 15.2.2008.
- Predavanje o katastarskoj izmjeri, 3.11.'07.
- Rekonstrukcija mosta Ždrelac 2008.
- Proračun Općine Pašman za 2007.
- Asfaltiranje glavnog puta u Gladuši
- Usvojen je prostorni plan Općine Pašman
- Obilježavanje zemljišta od 24.10.
- Katastarska izmjera u Ždrelcu
- Javni prilaz na parcelu i pravo pristupa obali
- Urbanistički plan uređenja Gladuše
- Google Maps Gladuša
- Odobren plan Vira
- Uskoro novi Zakon o gradnji
- Pašman Škrapping 24. 2. 2007.
prosinac'06:
- Novi PPUO Vir
studeni'06:
- U Lamljani za par godina marina i hotel
- Izrada katastra pomorskog dobra
rujan'06:
- Bageri bi mogli i na Žnjan
- Zakon o legalizaciji iz '92.
- Rušenje 130 kuća u Rogoznici
kolovoz '06:
- Pomorsko dobro
- Izmjene županijskog plana
- Pašman resort
srpanj '06:
- Tužba protiv Zadranke u stečaju
- U uvali Kablin se gradi kolektor, sve je razrovano..
lipanj '06.:
- Prostorni planovi se mogu prilagoditi..
- Proširenje plovnog puta i rekonstrukcija mosta
svibanj '06.:
HNS predlaže zakon o legalizaciji
Zakon o "jedinom krovu"
Bageri na Viru
travanj '06.:
- Prostorni plan općine Pašman
- Prostorni plan općine Vir..
- Prostorni plan općine Preko
- Rogoznica neće ozakoniti kuće 70 metara od mora
ožujak '06.:
- MZOPUG ne odustaje od retroaktivne primjene Uredbe
- Virski prostorni plan na javni uvid i izrada novog
- Općina Vir i dalje odbija dati potporu akciji rušenja kuća
- Konferencija za novinare ministrice MZOPUG-a 20.3.'06.
- Priopćenje MZOPUG-a: Uredba se primjenjuje i na zatečenu bespravnu gradnju!
- Prosvjed na Viru, 11.3.'06.
- Intervjui s ministricom MZOPUG-a
- Cijena legalizacije
veljača '06.:
- Most kopno-Pašman na čekanju..
- Tropske alge u Jadranu
siječanj '06.:
- Stare vijesti o bespravnim gradnjama
- Svjetlosno zagađenje
- (Ne)izgrađeno građevinsko područje
- Ipak su im draže fotelje
- Turističko naselje u Kablinu
- Prostorni plan - legalizacija
~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Za prikaz zadnje verzije nekog teksta i komentara pritisnite tipku F5 (refresh)
Novi list: "Gradovi i općine najveći su devastatori pomorskog dobra..
..još se hvale takozvanim ulaganjima u pomorsko dobro, a zapravo neprimjerenim uređenjem plaža, razbijanjem stijena radi stvaranja novih plaža, izgradnjom lukobrana i nasipanjem, potpuno mijenjaju izgled obale"

Rambo Amadeus:

"..Da se pitam na sred grada ložio bih kazan,
Svako bi mi jeo, zna se, ručak jednoobrazan.
Praznikom bi instalir'o oko glave lovor
I narodu održao slijedeći govor:

Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave opasno nas ljuta zmija vreba!
Beton, beton, samo beton!
Beton, beton, samo beton!
Beton nama treba,
Jer iz trave nonšalantno ljuta zmija vreba
!"
Check Page Ranking
unique IP posjetitelja