DVD VIRJE TAKMIČARSKE EKIPE

27.05.2007., nedjelja

Nastup djece 6 do 12 g. i mladeži 12 do 16 DVD-a Virje na IV. Memorijalu „Stjepan Paša" u Koprivnici.Nastup djece 6 do 12 g. i mladeži 12 do 16 DVD-a Virje na IV. Memorijalu „Stjepan Paša“ u Koprivnici.
27.05.2007 u 10 sati na gradskom sajmištu u Koprivnici započeo je IV. Memorijal „Stjepan Paša“. DVD Virje se odazvalo pozivu organizatora DVD-a Koprivnica i nastupilo sa 3 natjecateljske desetine: djeca muška od 6 do 12 g., djeca ženska i mladež muška od 12 do 16 g. Voditelji ekipa su: Mario Mesarov i Goran Matonićkin voditelji mladeži o 12 do 16 g. i voditelj djece muške i ženske od 6 do 12 g. Zlatko Sabolić. Natjecanju je nazočila 51-a ekipa od toga djece muške 19 ekipa, djece ženske 9 ekipa, mladeži muške 17 ekipa, mladeži ženske 6 ekipa. Rezultati koje smo postigli su sljedeći u kategoriji djeca muška osvojili smo 479,90 bodova i zauzeli 13 mjesto u kategoriji djeca ženska osvojili smo 482,30 bodova i zauzeli 2 mjesto u kategoriji mladež muška osvojili 943,70 bodova i zauzeli 6 mjesto.Medalje su podijeljene po trećinama za sve učesnike takmičenja.Idemo dalje u nove pobjede čekamo sljedeče takmičenje a do tada pozdrav od vesele ekipe DVD-a Virje!

REZULTATI SA TAKMIĆENJA:
djeca muška
djeca ženska
mladež muška
mladež ženska- 15:35 - Komentari (5) - Isprintaj - #

24.05.2007., četvrtak

ZDRUŽENA VJEŽBA
Združene vježbe interventnog gušenja, vatrogasne vježbe, evakuacije i spašavanja, zaštite okoliša u slučaju iznenadnog zagađenja, Ine d.d. okruga Podravine pogon Molve, bušotina Kalinova IV

Mjesto događanja: Plinsko kondenzatna bušotina kal – 4
Datum: 23. svibnja 2007
1. Sadržaj pokazne vježbe

Prilikom redovitog obilaska bušotine Kal-4, operater je uočio propuštanje plina na spoju
Erupcijskog uređaja i tubing glave.
Aktivira SHUT DOWN, međutim dubinski sigurnosni ventil nije zatvorio, te i nadalje postoji nekontrolirano izlaženje plina.

Operater telefonom obavještava operatera na PS IP Kalinovac i šefa polja.
Operater još jednom prilazi erupcijskom uređaju i pokušava ručno zatvoriti ventil, no dolazi do omamljivanja.

Šef polja obavještava upravitelja pogona koji obavještava državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112), aktivira jedinicu za spašavanje, hitnu pomoć, jedinicu za interventno gušenje i vatrogasce. Formira se stožer koji će rukovoditi cijelom akcijom gušenja bušotine, uključivanjem ljudskih i tehničkih potencijala pogona Molve, vatrogasnih postrojbi JVP-a Đurđevac, DVD-a Kalinovac i DVD-a Virje, kao i nadležnih stručnih tijela i ustanova.

GLAVNI KOORDINATOR: DRAŽEN GOLENJA

Članovi stožera: Vladimir Tišljar, Mladen Ferenčić, Đuro Dugalija, Ljiljana Vukalović, Darko Vuković, Mladen Koren, Marina Franković.

2. CILJ POKAZNE VJEŽBE

Cilj pokazne vježbe je da se u približno pretpostavljenim, stvarnim uvjetima utvrdi spremnost ekipa za spašavanje i pružanje prve pomoći, funkcionalnost jedinice za interventno gušenje sa pripadajućim sredstvima i opremom te mobilnost i operativne mogućnosti vatrogasnih postrojbi. Važno je naglasiti da uspjeh cijele akcije ovisi o koordiniranosti pojedinih ekipa.

3. VJEŽBE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Članovi jedinice za spašavanje zajedno sa osposobljenim radnicima za pružanje prve pomoći dolaze na bušotinu Kal-4.
Članovi jedinice za spašavanje ulaze u krug bušotine koristeći izolacijske aparate, unesrećenog operatera iznose izvan zone ugroženosti. Zajedno sa osposobljenim radnicima za pružanje prve pomoći, koje čekaju van kruga bušotine, sudjeluju u pružanju prve pomoći operateru te brinu o njemu do dolaska vozila hitne pomoći.


4. VJEŽBA INTERVENTNOG GUŠENJA
Na poziv se aktiviraju članovi jedinice za interventno gušenje, dolaze na bušotinu sa agregatom i kamionom na kojem se nalazi choke menifold, skidaju ogradu, otvaraju spremnik (21 m3) za prihvat otežane vode sa PS IP Kalinovac. Na poziv telefonom glavnog koordinatora na PS IP Kalinocac, aktiviraju se pumpe za otpremu otežane vode na bušotinu kal-4. Paralelno sa tim postavlja se agregat (tipa VARISCO kapaciteta 2800 lit u min) i cijevna pruga za dobavu vode u spremnik (21m3) iz bunara smještenog ispred bušotinskog kruga kal-4. Choke manifold se skida sa kamiona i spaja na vodovod za interventno gušenje. Spajanjem agregata na vodovod za interventno gušenje započinje upumpavanje otežane vode tj. gušenje bušotine.
Prati se porast tlaka i nakon postizanja tlaka od 200 bara bušotina se dovodi u sigurno stanje čime i završava akcija interventnog gušenja.


5. VATROGASNA VJEŽBA
Aktiviraju se profesionalni vatrogasci Sinaca na CPS-u Molve, JVP Đurđevac, DVD Virje i DVD Kalinovac.Na slici tim DVD-a Kalinovac od tri ćlana tim JVP-a Đurđevac 2 člana i DVD Virje

Pretpostavljena erupcija bušotine gasiti će se preko dva pokretna monitora kapaciteta svaki po 1200 L/min vode na način da se neposredna okolina i samo ušće bušotine ohladi ispod temperature paljenja. Postaviti će se vodeni štitovi za zaštitu jedinice za interventno gušenje, a preko dvije mlaznice s prahom (kemijsko vozilo) štititi će se vozila i oprema jedinice za interventno gušenje. Treba istaći da je za ovakve tipove intervencija neophodna potpuna sinkronizacija svih vatrogasnih odjeljenja i da se ovakvi požari počinju gasiti tek kad su prikupljene dovoljne snage u ljudstvu, tehnici kao i sredstva za gašenje. To znači da bi u slučaju produženja akcije gašenja trebalo osigurati kontinuirano snabdijevanje vodom interventnih vozila autocisternama.


6. VJEŽBE ZAŠTITE OKOLIŠA (SANACIJA PROLIVENOG FLUIDA)

Nakon ugašenog požara i dovođenja bušotine u sigurno stanje, ekipa za sanaciju pristupiti će sakupljanju razlivenih fluida sa pumpom za sakupljanje opasnih tvari, a natopljeno zemljište posipati upijačima i otpremiti na trajnu sanaciju. Ekipa unutar kruga bušotine koja radi na sakupljanju razlivenog fluida nosi kemijska odjela s izolacijskim aparatima, dok ostali dio ekipe izvan kruga bušotine nosi samo zaštitna odjela.

GAŠENJE I SANACIJA TERENA ĆE SE VRŠITI SLJEDEĆOM OPREMOM I TEHNIKOM:


PVP Sinaco d.o.o.

- Vatrogasno vozilo TAM 260 sa 4 000 litara vode i 1 000 litara pjenila sa pumpom 16/8
- Vatrogasno vozilo FAP sa 4000 kg praha pumpom za dobavu 16/8, bez spremnika za vodu


DVD Virje

- Vatrogasno vozilo ATEGO sa 2500 litara vode i 2 X 200 lit pjenila, te pumpom NH 30 Rosenbauer.
- Kombinirano vatrogasno vozilo TAM 260 sa 10 000 litara vode i 1000 litara pjenila, te pumpom 24/8 sa prevoznim bacačem za vodu 2 000 L/min.

DVD Kalinovac

- Vatrogasno vozilo TAM 4500 sa 6 000 L vode, te pumpom 8/8


JVP Đurđevac

- Navalno vatrogasno vozilo MB 1124 sa 4 600 litara vode i 500 L pjenila, te pumpom 30/8 i 400/40 sa monitorom kapaciteta 2 400 L/min.
- Kombinirano vozilo MB 19/36 sa 7 500 litara vode i 500 l pjenila, monitorom kapaciteta 2 400 l/min te pumpom 30/8 sa prijevoznim bacačem za vodu kapaciteta 1 600 l/min
- Tehničko vozilo sa opremom za sanaciju i prepumpavanje razlivenih uglikovodika
- Kombi vozilo Citroen Jumper sa kontejnerom i opremom za sanaciju opasnih tvari

Ljudske snage:

U gašenju ovog požara i sanaciji terena sudjelovati će 30 vatrogasaca od čega 9 profesionalnih vatrogasaca PVP Sinaco, 8 dobrovoljnih vatrogasaca DVD-a Virje, 3 dobrovoljna vatrogasca DVD-a Kalinovac, te 10 profesionalnih vatrogasaca JVP-a Đurđevac.

I ODJELJENJE
-3 profesionalna vatrogasca Sinaca sa vozilom FAP, čija je zadaća preko dvije mlaznice s prahom štititi vozila i opremu za interventno gušenje.
Vozilo se nalazi van kruga bušotine (glavni ulaz ljevo).

II ODJELJENJE
-5 profesionalnih vatrogasaca Sinaca, sa vozilom TAM 260, čija je zadaća preko razdjelnice i dvije lepeze (štit mlaznice) vršiti hlađenje i zaštitu cjevovoda, te jedinice za interventno gušenje.
Vozilo se nalazi van kruga bušotine (glavni ulaz lijevo).

III ODJELJENJE
-3 dobrovoljna vatrogasca DVD Kalinovac sa vozilom TAM 4500 čija je zadaća snabdijevati vodom vozilo TAM 260 Sinaca.
Vozilo se nalazi van kruga bušotine (glavni ulaz lijevo).

IV ODJELJENJE
-4 dobrovoljna vatrogasca DVD-a Virje sa vozilom Atego i prijevoznim bacačem za vodu, čija je zadaća vršiti ohlađivanje i gašenje preko glavnog ulaza u krugu bušotine, a prijevozni bacač za vodu spojen je preko dvije B pruge sa vozilom i udaljen cca 20 – 25 metara od ušća bušotine.
Vozilo se nalazi van kruga bušotine (glavni ulaz desno)

V ODJELJENJE
-3 profesionalna vatrogasca JVP-a Đurđevac sa vozilom MB 1124 i prijevoznim bacačem za vodu, čija je zadaća vršiti ohlađivanje i gašenje preko nužnog izlaza u krug bušotine, a prijevozni bacač za vodu spojen je preko dvije B pruge sa vozilom i udaljen cca 20 – 25 metara od ušća bušotine.
Vozilo se nalazi van kruga bušotine (nužni izlaz lijevo).

VI ODJELJENJE
-2 profesionalna vatrogasca JVP-a Đurđevac sa vozilom MB 19/36 čija je zadaća snabdijevati vodom vozilo MB 1124
Vozilo se nalazi van kruga bušotine (nužni izlaz desno)

VII ODJELJENJE
-4 dobrovoljna vatrogasca DVD-a Virje sa vozilom TAM 260 čija je zadaća snabdijevati vodom vozilo Atego.
Vozilo se nalazi van kruga bušotine (glavni ulaz desno).

VIII ODJELJENJE
-5 profesionalnih vatrogasaca JVP-a Đurđevac, čija je zadaća sa vozilom MB 1328 i vozilom Citroen Jumper izvršiti sakupljanje razlivenih ugljikovodika sa pumpom za sakupljanje razlivenih opasnih tvari, a natopljeno zemljište posipati upijačima i otpremiti na sanaciju. Vozila se nalaze kraj glavnog ulaza u krug bušotine i pristupaju sanaciji nakon završetka gašenja požara.

SUDIONICI VIJEŽBE
- Glavni koordinator
- Vatrogasni zapovjednik
- Jedinica za spašavanje – 2 člana jedinice za spašavanje i dvije radnice osposobljene za pružanje prve pomoći
- Jedinica za interventno gušenje – 10 članova
- Jedinica za gašenje požara - 24 člana
- Jedinica za sanaciju terena – 5 članova

7. MJERE ZAŠTITE

U svim fazama planiranja, pripreme i izvođenja vježbe potrebno je provoditi sve mjere zaštite i sigurnosti svih sudionika vježbe.

8. ZAKLJUČAK

Nakon završetka vježbe treba izvršiti detaljnu analizu vježbe, a posebnu pozornost posvetiti uvježbanosti ekipa, tehničkoj pripremljenosti vozila i opreme, a naročito međusobnoj koordinaciji.

VAŽNE NPOMENE:

Svi sudionici vježbe koji ulaze u krug bušotine koriste izolacione aparate.
Vatrogasci nose odjela za prilaz vatri sa čizmama, kacigama i opasačima.
Sva vozila nalaze se izvan kruga bušotine.


Scenarij je to vježbe koja se odvijala u tvrtci INA, Industrija nafte d.d. Okrug Podravina, pogon Molve, bušotina Kalinovac IV

Koji je izradio: Mladen Koren stručnjak za zaštitu na radu
Ljiljana Vukalović dipl. ing. Voditelj teh. Zaštite i zaštite okoliša

Odobrenje: Vladimir Tišljar dipl. ing. Upravitelj pogona Molve

- 00:01 - Komentari (5) - Isprintaj - #

21.05.2007., ponedjeljak

DVD Rakitnica također vježba u Virju sa svojim vršnjacima
DVD Rakitnica pripada VZO-u Virje a pošto je naj udaljenija od Virje granica je sa Bjelovarsko Bilogorskom županijom. Društvo zbog slabih financijskih sredstava nema uvjete u svojem društvu za pripremu djece a općinsko natjecanje nam je sve bliže pa djeca dolaze u Virje na trening. Djeci je nakon vježbe prezentirano kratko navalno vozilo Mercedes Atego zbog motivacije i rada u njihovome društvu. Dječica su bila sva sretna i zadovoljna i sigurno će ih zainteresirati vatrogasna struka kao i razvoj njihovoga društva!

- 21:53 - Komentari (3) - Isprintaj - #

16.05.2007., srijeda

DVD Hampovica se priprema uz našu mladež
Mladež DVD-a Hampovica vrši pripreme zajedno sa našim ekipama za nastup na općinskom natjecanju VZO-a Virje koje će se održati 10.06.2007 g. u Virju!
Virovska takmičarska desetina ustupila je svoj poligon sa opremom svojim vršnjacima iz susjednog nam mjesta naše općine, koji su izuzetno sretni da mogu trenirati u Virju pošto u svojem društvu za tu Vježbu nemaju uvjete. Na trening dolaze svaki drugi dan vlastitim prevoznim sredstvima roditelja ovisi o dogovoru!
Nadamo se da će im se vježba svidjeti i da će nastaviti daljnji rad u društvu svojega mjesta kad Odrasu!

- 23:13 - Komentari (6) - Isprintaj - #

13.05.2007., nedjelja

DVD Virje prisutno na 2. skupu blogera Hrvatske


2.skup vatrogasnih blogera i web mastera [ # ]

Piše Ranger iz DVD-a Sv. Nedelja

SVETA NEDELJA - Amalija,Maaja,Lady Di,dečki iz DVD Bregane,Panca,Vatrene kacige,Saša i Goran IZ DVD Virja,,Čižma,Acivi, Umorno oko,Iva i Martina iz Starog Čiča,Damir Lacković iz Jastrebarskog,Dario i Ivan iz Vatrenih dečki, promatrač, Iskreni, Ana,Firefighter,tomek1,Tomek iz Bobovca,Baje iz Mraclina, Tina, mimi i Ranger svojim prisustvom uveličali drugi skup vatrogasnih blogera i web mastera koji je održan u vatrogasnom domu DVD Sveta Nedelja. U ime domaćina sve prispjele goste pozdravio je Damir Marenić te im zaželio ugodan boravak u našem gradu te da ovaj skup protekne u lijepom druženju i realiziranim dogovorima.U ime glavnog pokrovitelja, VZG Sveta Nedelja, gostima se na dolasku u naš grad zahvalio predsjednik Zajednice Goran Škarić te im zaželio plodonosan rad i divno druženje u našem gradu.
Nadalje ovaj skup prepušten je vođenju legendi Ivici Batini -Aciviju koji je prisutne upoznao sa temama današnjeg skupa.Prvenstveno je tu rad na novom vatrogasnom portalu,njegovo proširenje na regije te podjela po nekim temama, a nadalje da se pokuša animirati i ostale koji se do sada nisu uključili u blogerske vode da se pridruže.Uz redovno predstavljanje blogera i njihovih stranica koje je započeo Čižma sa stranicom Usamljenih Vukova pa sve do mimija,baja,saše,Damira Lackovića i Tomeka iz Bobovca koji su po prvi put na ovim skupovima.Vatrogasni portal je zamišljen kao skup vijesti vatrogasnog sadržaja iz cijelog svijeta,nadalje tu bi se trebali naći sadržaji iz blogova ,stručna tematika te izbjegavati da to postane crna kronika mada je vatrogasni posao vezan za crnu kroniku.
Samom spoznajom da su čitani te da su postali članovi portala kao što su sinek, ing.Stjepan Maksimović ,mimi te Firefighter koji ovaj portal mogu urediti stručnim stvarima je veliki dobitak. Acivi je nadalje upoznao sa samim uređenjem stranica od strane admina te zatražio proširenje admina po regijama.Na ovom skupu odabrano je još sedam admina te se tako nadaju da će vijesti još brže stizati diljem lijepe naše. Kako je najbolji strojar među blogerima Lady Di jednom spomenula da vježbaju na prastaroj sitki u ime DVD Mladost Kaštel Sućurac Acivi joj je poklonio novu sitku sa željom za još bolje rezultate.Ima puno članaka koji se odnose na stranu literaturu ili vijesti ali su na nekom stranom jeziku,stoga je potrebno pronaći rješenje tog problema.Damir Lacković upoznao prisutne sa rješenjem tog problema u Jaski, a to je stručni prevoditelj koji je ujedno i lektor,pa bi bilo dobro ako bi se okrenuli problemu u tom smjeru.Što se tiče blogera, treba nastaviti održavati blogove kao do sada jer sve je i počelo sa blogerima a da bi dodatno malo podigao aktivnost i ažurnost mladih blogera Damir Lacković u ime firme Florijan poklanja digitalni aparat ili LCD monitor onom vatrogasnom blogeru koji tokom godine napiše najviše postova.Uvjet je jedino da je mlađi od 25 godina.
Kako se približavalo 13 sati i skup blogera je bio na kraju svog stručnog dijela.Uslijedio je svečani ručak te zajednička posjeta trgu A.Starčevića gdje se održavalo natjecanju medija u spremanju lovačkog gulaša koji su i sami blogeri mogli probati te ćaskanje u lokalnim kafićima. U 16 sati uslijedio je odlazak dragih prijatelja uz nadu da su se lijepo proveli i da nemaju puno toga za zamjeriti.Do sljedećeg susreta blogera i web mastera.

- 12:13 - Komentari (8) - Isprintaj - #

07.05.2007., ponedjeljak

Proslava SV. Florijana06.05. 2007 u 06 h okupljanje u domu gdje smo započeli vađenje vozila iz garaža i postavljanje redoslijeda kako će ići u povorci. Postavili smo stolove u garaži i sve priredili.
Potrebno se bilo otići kući presvući i odazvati se pozivu proslave. Okupilo se negdje oko pedesetak ljudi sa našom limenom glazbom i svim pratećim osobljem što je dosta slabi odaziv
za naše društvo. Formirala se povorka odredi ljudi koji će nositi zastave koji grb i ceremonija je započela pozdravom za zastave i putem u našu župnu crkvu SV. Martina. Gdje je misu predvodio naš župnik Milan. Nakon mise mimohod je nastavljen kroz naše mjesto Virje a njemu su priključena sva vozila DVD-a Virje pa se stvorila jedna manja kolona vozila na raskrižjima koja su osiguravali policajci. Mimohod je završio u dvorištu našega doma. Gdje je naš Predsjednik Dušan Koščić održao pozdravni govor za sve nazočne. Skupu su bili nazočni i uvaženi nam gosti iz ministarstva unutarnjih poslova, naš načelnik općine, predstavnici Ine naftaplina, ravnatelj osnovne škole Profesora Franje Viktora Šignjara iz Virja, Crkveni zbor, predstavnice društva žena Virje, predstavnici društva naša djeca Virje, i mnogi nam dragi gosti. U njihovoj prisutnosti dodijeljena su određena priznanja za 10, 20, 30 i 40 godina rada u društvu. Naš župnik blagoslovio je novo vozilo Volswagen Crafter i time je ceremonija završila. Slijedilo je druženje uz kuhane kobasice i razgovor. Zatim je bilo potrebno sve ljepo pospremiti i vozila parkirati što je bilo najteže jer je fešta potrajala do kasno popodne.

Footografije možete vidjeti ovdje

- 17:11 - Komentari (3) - Isprintaj - #

05.05.2007., subota

Pranje voznog parka!

DVD VIRJE 05.05.2007 u 14h sakupljanje članstva povodom uređivanja voznoga parka DVD- a Virje za sutrašnju proslavu SV. Florijana našega zaštitnika, tim povodom ćemo imati mimohod vatrogasnih vozila i ljudstva kao i svake godine kroz naše mjesto Virje! Okupilo nas se sedamnaest članova koje ču sada spomenuti jer su zaslužili naravno: Jakopović Mladen, Peršinović Mirko, Mihoković Alen, Sabolić Zlatko, Sabolić Marijan, Kolar Dražen, Široki Darko, Šadek Dominik, Jakopović Igor, Pros Branko, Jakupović Viktor, Želimorski Josip, Filipović Luka, Grivić Goran, Matoničkin Goran, Saša Gregar i naš dežurni kojeg smo koristili kao fotografa a na kraju i njemu uvalili vozilo na pranje a to je naš dragi Zalar Željko.
Formirali smo timove i odmah prionuli na posao jedna grupa je prala vozila, druga brisala viledom, treća usisivala i ispuhivala sa zračnim pištoljem, četvrta prala stakla. Dok nam se zapovjednik primio metle i počeo mesti garažu. Pa mora nam valjda biti uzor! Radove je omela kiša koja se spustila čim smo prionuli na posao tako da smo obukli odjela za prilaz vatri čizme i kacige i nastavili sa pranjem. Naravno napravili smo i jednu pauzicu gdje smo malo gricnuli neke grickalice i popili koji sokić koji pivicu i nastavili sa radom.Rad nije rad ako ga ne popuni poneka zafrkancija pa tako smo mi prilikom pranja našega dvorišta naišli na problem, jedno parkirano vozilo koje nam je smetalo prilikom pranja pa smo ga morali uklonili kotačićima za uklanjanje vozila sa našega Atega i vratili kontra parkirano nakon pranja tako da se vlasnik vozila prilično čudio što mu se desilo sa vozilom! Lijepo smo se družili zezali i posao fino odradili pa sretni kućama krenuli. U jutro se moramo naći za slaganje stolova u garažama kad vozila izađu van stoga nas čeka još puno posla. Lijepi pozdrav svima od ekipe iz Virja!
Footografije možete vidjeti ovdje

- 19:42 - Komentari (3) - Isprintaj - #

04.05.2007., petak

Svibanj mjesec zaštite od požara!

HVZ Više od 80 posto požara izazvano je ljudskom nepažnjom i neopreznošću.
Osnovne mjere zaštite od požara
Gotovo svi požari u domaćinstvu mogu se spriječiti!
- Ne dozvolite djeci da se igraju šibicama
- Ne pušite u krevetu, ne bacajte opuške i šibice ako ih niste ugasili
- Vrući pepeo sa žeravicom ne bacajte u posude koje se mogu zapaliti
- Ne sušite meso na tavanu ili improviziranim sušionicama, u blizini ili unutar zapaljivog objekta, već u za tu namjenu sagrađenim i odvojenim prostorima
- Grijalice držite na dovoljnoj udaljenosti od zapaljivog materijala
- Redovito održavajte peći u ispravnom stanju, priključujte ih na nepropusne dimovodne kanale
- Održavajte električne i plinske instalacije u ispravnom stanju
- Ne koristite neispravne osigurače, a elektroinstalacije i trošila održavajte ispravnim
- Televizor držite na mjestu sa dobrim provjetravanjem i hlađenjem
- U stanu, podrumu ili na tavanu ne držite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim količinama
- Ukoliko osjetite miris plina ne palite svijetlo ili šibice, već zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju
- Propusnost plina kontrolirajte sapunicom
- Za plinske instalacije i trošila držite se uputa distributera plina
- Redovito održavajte hidrante ispred svoje kuće jer vama će najprije trebati

Na otvorenom prostoru:
- Ne palite vatru na otvorenom prostoru u blizini objekata, a naročito ne za vjetrovita vremena
- Poljoprivredni otpad i smeće spaljujte na najmanje 20 m od objekta
- Pri spaljivanju imajte priručna sredstva za gašenje (lopate,kantu s vodom i sl.) a ostatak žara polijte vodom
- Pri spaljivanju velikih površina obavijestite vatrogasce
- Vatru na otvorenom prostoru nikad ne ostavljajte bez nadzora
- Stogovi slame, sijena i kukuruzovine moraju biti udaljeni najmanje 15 m od građevinskih objekata

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

- 00:29 - Komentari (3) - Isprintaj - #

02.05.2007., srijeda

Izlet seniora a u toplice sveti Martina na Muri

DVD VIRJE 29.04.2007 Seniori A DVD-a virje odlaze na jednodnevni izlet u toplice svti Martin na Muri!
Vrijeme je bilo krasno sunčano a voda vrlo iscrpljujuča što je bilo i za uočiti nakon dolask kući.
Deči su se fino zabavljali i izlet im je ostao u vrlo ljepom sječanju!

- 07:48 - Komentari (5) - Isprintaj - #

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< svibanj, 2007 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Listopad 2012 (1)
Lipanj 2012 (1)
Svibanj 2012 (2)
Travanj 2012 (1)
Ožujak 2012 (1)
Veljača 2012 (1)
Siječanj 2012 (1)
Studeni 2011 (3)
Lipanj 2009 (1)
Svibanj 2009 (1)
Travanj 2009 (1)
Ožujak 2009 (1)
Lipanj 2008 (2)
Svibanj 2008 (1)
Ožujak 2008 (3)
Veljača 2008 (1)
Listopad 2007 (3)
Rujan 2007 (1)
Kolovoz 2007 (4)
Srpanj 2007 (9)
Lipanj 2007 (11)
Svibanj 2007 (9)
Travanj 2007 (6)
Ožujak 2007 (3)
Studeni 2006 (1)
Listopad 2006 (2)
Rujan 2006 (4)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Posjetitelja ukupno:

Kontakt:
Franje Lugarića 13
Virje 48326

Tel:048/897-720
Tel/Fax:048/897-151


Osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Virju uvjetovali su prilično česti veliki požari što su obično spalili velik broj kuća. Kuće su u to davno doba, u XVI. i XVII. stoljeću, mahom bile drvene, slamom ili daščicama pokrivene, a isto tako ili još lošije bile su sagrađene i pomoćne zgrade. Postojale su još i velike obiteljske zadruge pa je u ponekim kućama zajedno živjelo i do 15 članova obitelji. Za njihovu prehranu i opskrbu trebalo je dosta živežnih namirnica i ostalih odjevnih i drugih predmeta pa je za to trebalo i dosta prostora i raznih zgrada gdje se tkalo platno, prerađivala koža za obuću i sve što je trebalo. A to sve bilo je prilično zbijeno, na relativno malom prostoru. Tako je virovski župnik godine 1850. zapisao: "Selo posjeduje jedan lijep crkveni trg i do 16 ulica."

Prvi veliki požar što je pogodio Virje nakon prestanka opasnosti od turskih pustošenja koncem XVII. stoljeća zabilježen je godine 1735. Tada je izgorjelo 115 kuća, a i crkva svetog Martina, sa svim oltarima, te su od nje ostali samo zidovi. Čak su se rastopila i zvona,a izgorio je i župni stan. Znamo li se da je u Virju tada bilo četiristotinjak kuća, lako je shvatiti da je tada izgorjelo više od četvrtine sela.

Sljedeći veliki požar pogodio je Virje godine 1818. na Veliku srijedu, 18. ožujka. U ulici Mitrovici izgorjelo je 18 gospodarstva a požar je izbio u kući obitelji Pavušin, no već tada pokazala se znamenita 'virovska solidarnost'. Na poticaj župnika Uzorinca sabralo se toliko mesa, žita, brašna, kruha, kolača, slanine i jaja da nikome od 'pogorelaca' nije ničega uzmanjkalo nego su ipak svi mogli proslaviti Uskrsnuće gospodinovo. A poslije Uskrsa cijelo selo je prionulo na posao i još iste godine većina stradalnika je imala izgrađene nove i suvremenije kuće, a ujedno je načinjen i bolji raspored kuća u tom dijelu sela.

Dana 3. kolovoza godine 1865. u jedan sat popodne nastala je vatra u štaglju Ivčaca, a požar se proširio na Šadekovu i Šklebarovu ulicu, na Mitrovicu te Cigansku ulicu i 'ulicu za Juranićevom kućom'. Izgorjelo je 75 stambenih kuća , a ukupno 270 zgrada. Prema službenoj procjeni načinjena je šteta od tristo tisuća forinti što je onda bio golem novac. Čak "...878 'duša' ostalo je bez sve imovine, bez kruha i ruha..." te im je ostalo jedino da "...oplakuju gorak udes svoj i zaplakanim očima izgledaju pomoć i potporu od Boga i od dobrih ljudi..." ("Spomenica", str. 30).

No, najvažniji požar je iz godine 1878. O njemu u "Spomenici" na stranici 90. i sljedećim piše: "Dana 20. ožujka porodi se u četiri sata poslije podne i zlobnom rukom bi podmetnuta vatra u kući trgovca Ante Muhvića, kbr. 741, u Gospodskoj ulici. Kako je silni vjetar sjevernjak puhao, vatra je u tili čas zapalila Pihlerovu i Trninićevu zgradu te poharala čitavu Goričku ulicu prema groblju. Sreća je što je kapela sv. Jakoba na brdašcu i prilično osamljena pa ne postade plijenom vatre, jer su i gdjekoji križevi na groblju obgorjeli."

Taj požar godine 1878. bio je i najneposrednijim povodom da je 13. lipnja iste godine u Virju osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo. O tome u "Spomenici" na stranici 95. piše: "Zbog porodivše se silne vatre, koja je veoma mnogo štete načinila, i što je mjesto Virje samo po sebi najveće selo u trojednoj kraljevini, pa da se i u buduće svaka takova nesreća namah u početku svom uduši i otkloni, stupi u dogovor mjesno općinsko poglavarstvo, s mjesnom inteligencijom i ovadšnjimi zanatlijami, te odlučiše u Virju ustrojiti vatrogasno društvo. Društvo je uistinu ustrojeno, ima djelujućih i podupirućih članova, lijepo je odjeveno, za gašenje vatre uvježbano, te svim potrebnimi spravami opskrbljeno.