nedjelja, 23.01.2011.

RAD I ENERGIJA 5.R tema 5.1.

1. Opiši fizikalnu veličinu rad.

Rad je primjena sile na nekom putu kojom savladavamo neku drugu silu.
Oznaka za rad je W, mjerna jedinica je džul, a oznaka mjerne jedinice je J.

1J = 1N . 1m

Oznaka za silu je F, mjerna jedinica je njutn, a oznaka mjerne jedinice je N.
Oznaka za put je s, mjerna jedinica je metar, a oznaka mjerne jedinice je m.
Rad, sila i put su fizikalne veličine, a njihove oznake pišu se kosim pismom.

2. Kako glasi formula za rad?

rad = sila x put
W = F . s

Vidljivo je da izvršeni rad ovisi o veličini primjenjene sile i veličini prijeđenog puta. Ako primjenjena sila nije dovoljna da savlada onu koja joj se suprostavlja prijeđeni put će biti nula, a i izvršeni rad također nula.

3. Što je sila i navedi neki od primjera.

Sila je fizikalna veličina koja uzrokuje promjenu stanja tijela u međudjelovanju sa okolinom. Promjene stanja mogu biti promjena položaja, gibanja, oblika i energije.

· Sila teža je sila kojom Zemlja privlači neko tijelo.
· Sila trenja je sila koja se protivi gibanju tijela po podlozi.
· Sila uzgona potiskuje tijelo uronjeno u tekućinu.
· Sila inercije protivi se promjeni brzine tijela.

4. Što je energija

Energija je sposobnost tijela da obavi rad. Energijska vrijednost izražava se također u džulima ili u kilodžulima jer je džul mala jedinica. Neki od oblika energije su: električna, toplinska, mehanička, kemijska, itd. Mogu se pretvarati iz jednog oblika u drugi u strojevima.

5. Opiši energiju kojom raspolaže hrana.

Hrana raspolaže kemijskom energijom, a energijske vrijednosti otisnute su na proizvodu i u posebnim tablicama. Pretvorbom se u našim stanicama dobiva energija potrebna za rad svih dijelova našeg tijela. Energijska vrijednost unesene hrane treba biti prilagođena masi, dobi i aktivnostima osobe. Također treba voditi računa da se hranom pored zadovoljenja energijskih potreba unose vitamini i minerali pa ishrana treba biti uravnotežena, a obroci po mogućnosti topli.

6. Kakva pretvorba energije se događa u sušilu za kosu?

U sušilu za kosu električna energija se pretvara u toplinsku i mehaničku.

7. Što je njutn?

Njutn je mjerna jedinica za silu. To je sila koja za vrijeme djelovanja od jedne sekunde tijelu mase od jednog kilograma promjeni brzinu za jedan metar u sekundi. Takvu težinu ima približno tijelo mase 0,1 kg.

8. Navedi još neke pretvorbe energije *****+

· Sunčevo zračenje možemo direktno koristiti za grijanje potrošne vode u solarnom kolektoru i pretvarati u električnu energiju u fotonaponskom modulu.
· Fosilna goriva posjeduju kemijsku energiju koja se izgaranjem pretvara u toplinsku.
· Mehanička energija vode pretvara se u električnu u hidroelektranama.
· Nuklearna energija pretvara se u toplinsku i energiju zračenja.
· Električna energija u žarulji pretvara se u svjetlosnu i toplinsku.
· Električna energija u elektromotoru pretvara se u mehaničku i toplinsku.

Energija se pretvara u strojevima koji pritom obavljaju koristan rad.

Sadržaji označeni znakom *****+ su za one koji žele znati više.

3. ENERGIJA JE SVUDA OKO NAS
- 20:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>