Oglasi Brnaze Osobni kontakti(2. strana) - Pronađi pratnju

ponedjeljak , 24.12.2018.

ReprezenT [broj 253, 30.5.2011]


Click here: Oglasi Brnaze Osobni kontakti(2. strana)


Osnovna djelatnost poduzeća je proizvodnja vrećica, mada pružamo i usluge sitotiska i plastifikacije. Autocamp Sirena je pravi turistički biser, mjesto za odmor i užitak, ekološka oaza spokojstva i mira u srcu Dalmacije, u Lokvi Rogoznici. Svi će da se zaposlimo - svi!Oglasi Brnaze Osobni kontakti(2. strana)

COINS vam predstavlja potpuno novi japanski proizvod! Proizvodnja PE vrečica, PVC ambalaže i brizganje plastike. Od početka našeg djelovanja, generalni smo zastupnici za Hrvatsku njemačke tvrtke Aquatherm, jedne od vodećih svjetskih tvrtki u području proizvodnje plastičnih cjevovoda. Suvremeni CNC strojevi, vlastita pilana i sušara, stručni zaposlenici te veliki skladišni kapaciteti jamstvo su ispunjenja svih Vaših zahtjeva.Oglasi Brnaze Osobni kontakti(2. strana)

HRVATSKI WEB IMENIK • POPIS PORTALA I OSTALIH WEB STRANICA - Prioritet poduzeća je tehnološki razvoj i praćenje noviteta, te ulaganje u nove tehnologije elektroničkih proizvoda na tržištu. Stjecajem okolnosti mi smo se vratili u Sinj i tu smo kupili stan, rodili dvoje prekrasne djece Bruna i Doris, ukratko tu nam je život.Oglasi Brnaze Osobni kontakti(2. strana)

U srijedu je u Bihaću zasjedala Skupština USK-a na čijem se dnevnom redu našlo 16 tačaka. Zasjedanje je započelo postavlja- njem poslaničkih pitanja kojih je ovoga puta bilo 17 postavljenih od devet poslanika, uglavnom opozicije. Nakon iscrpne rasprave i puno pri- mjedbi, usvojen je Nacrt Zakona o državnim službenicima i namješteni- cima u organima državne službe u USK-u , te će b iti up ućen u j avnu raspravu koja će trajati 30 dana u svim općinama USK-a. Prisutni pred- stavnici Samostalnog sindikata drža- vnih službenika i namještenika FBiH su upozorili da se ovakvim rješenjem krše odredbe Kolektivnog ugovora, a prema kojim sindikat treba biti uklju- čen u izradu istoga, ali poslanici su radili po svome. Radi se o kreditnim sredstvi- ma Republike Austrije, pod povoljnim uvjetima. Prema ovoj Odluci Kantonalna bolnica će za potrebe likvidnosti i nabavke opreme dobiti pet miliona eura, Lječilište Gata milion, a Opća bolnica Sansk i Most pola miliona eura ovih sredstava. Na prije- dlog poslanika DNZ usvojen je zaključak da se sačini izvještaj o radu i financijski izvještaj ovog društva sa stanjem prava i obaveza budući da će ovim izmjenama sve općine imati prava i obavez e u društvu, dok će ta prava Skupštine USK-a iznositi 5 posto. Poslanici su bili saglasni sa tekstom Sporazuma o saradnji izme- đu Varaždinske županije i USK-a kojeg će potpisati premijer Lipovača. U nastavku rada poslanici su usvojili izvještaj o tokovima kriminala i rada tužilaštva za 2010. Na kraj u svog zas jedan ja, a na prijedlog SBB i Kolegija Skupštine USK-a, poslanici su usvojili Rezoluciju kojom osuđuju najnovija dešavanja u BiH vezana za najavlje- ni referendum u Republici Srpsk oj, te dešavanja unutar Hrvata oko trećeg entiteta u šta je uključen i Sabor Republike Hrvatske. Inicijativnom sastanku prisustvo- valo je 19 vlasnika i menadžera pri- vrednih subjekata iz svih grana pri- marne poljoprivredne proizvodnje mlijeko, meso, med, jagodičasto voće, ribarstvo, proizvodnja čajeva, gljivarstvo... Osnovni cil j formiranja navedenog udruženja, prvog ova- kvog tipa u Federaciji BiH, je više- struk, a vezan j e za zašti tu prava i interesa članica udruženja; promoci- ju domaće poljoprivredne proizvo- dnje; zajednički nastup na različitim sajmovima i manifestacijama; bren- diranje proizvoda; aktivno učešće u realizaciji različitih podsticajnih mjera; pomoć u standardizaciji; uče- šće i kandidiranje zajedničkih proje- kata prema EU fondovima; pokreta- nje procedura izmjena i dopuna postojećih z akona, odluka i pravilni- ka koje tretiraju oblasti članica udru- ženja; formiranje klastera na nivou regije; ostvarivanje prodajnih objeka- ta domaćih proizvoda, itd. Novi sastanak zakazan je za 15- tak dana kada će biti sazvana Skupština i doneseni normativni akti neophodni za rad. Formiranjem Udruženja na konkretan način će se zaštititi domaća poljoprivredno-prehrambe- na proizvodnja na način da će doma- ći proizvodi nakon provjere kvaliteta dobiti hologram naljepnice oznake izvornosti, te na taj način postati pre- poznatljivi od strane potrošača. Kako u ovom sluča- ju organizirati školovanje u ovakvim okolnostima? A-SDA : - Nisam dobio traženi odgovor u vezi izgradnje stambene zgrade na Ozimicama I za boračke populacije. Ovo pitanje postavljam Vladi USK-a: šta će poduzeti po pitanju razmatra- nog Prostornog plana i Programa investicija u FBiH do 2028. Šta će se poduzeti da se to promijeni i hoće li se zatražiti promje- na tih programa? Vrijeme je da se izvrše dana obećanja u kampanji nekih da će se vezati u Sarajevu i štrajkati glađu za dobrobit ovog kraja! Pitam, zašto je to Vlada ovako uradila jer je bila dužna to ura- diti tim prije što Skupština predlaže, usvaja i imenuje... Svjetsko prvenstvo Svjetskog Saveza dijaspore BiH, te 50-ta jubi- larna smotra naučno-tehničkog stva- ralaštva učenika BiH. Općina Velika Kladuša je za oba slučaja tražila pomoć Vlade USK-a koja je izostala. Pitam, po kojim se to kriterijima odo- bravaju sredstva za ovakve slučaje- ve? SD A : - Pos tav io sam dva poslan ička pitanja , ali nisam dobio odgovor pa se izgleda trebamo dogovoriti da ne postavlja- mo teška pitanja. Moje prvo pitanje odnosilo se na Pravilnik o kriterijima za iskazivanjem prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimično ili potpuno ostali bez radnih mjesta. Pravilnik je uz saglasnost sindikata donesen u tehničkom mandatu. Želim sugerisati ministru da pokuša preispitati ovaj pravilnik koji se treba početi primjenjivati prvog juna. Tražim da mi se dostavi spisak koje su to osobe zaposlene na neprincipijelan način, kako je jednom prilikom rekao pre- mijer Lipovača, i bez ikakvih kriteri- ja. Ova sredstva, ali i ostala za općinu Cazin, trošena su nenamjenski pa tražim istragu o trošenju ovih, ali i ostalih sredstava. Valjda smo svjesni onoga što čujemo i vidimo oko sebe. T oliko što se tiče nas građana, uz uvje- renje kako će nam aktualnu ekonom- sku, pa i polit ičku s ituaci ju naši po liti- čari popraviti, kako će se probuditi poput njihovih kolega iz Evrope koju recesija polako ali sigurno napušta. Ali, kad smo kod recesije, dobru vijest, vri- jednu svake pažnje, čuli smo u srijedu, tu kod nas, u Bos anskom Petrovcu, na obilježavanju Dana ove Općine, čiji je načelnik , kazao je tom prilikom, načelnik ove općine. Pa ko onda može kazati kako mediji ne pišu o lijepim i pozitivnim stvarima. Pišemo mi samo što su lijepe vijesti, nažalost, rijetka pojava. Ili, lijepu vijest, vrijednu svake hvale, zasjeni neodgovorno ponašanje aktera naše vlasti kao što je to bilo u dva navrata u Velikoj Kladuši. U prvom slučaju radilo se o Svjetskom prven- stvu dijaspore BiH u malom nogometu koje se prvi puta uopće održalo u BiH. Domaćin ove vrijedne manifestacije, Općina Velika Kladuša, obratila se za financijsku pomoć za organizaciju prvenstva Vladi USK-a, ali je pomoć izostala. U drugom slučaju, još značaj- nijem za Državu BiH, radilo se o orga- nizaciji 50. Na ovoj manifestaciji direktno je učestvovalo oko 400 mladih iz svih dijelova BiH, iz sedam kantona, Banja Luke, Trebinja i Distrikta Brčko, a indi- rektno 1. Niti ovu manife- staciju Vlada USK-a nije podržala, pa čak, što je još žalosnije, njenom otva- ranju i održavanju nije prisustvovao kantonalni ministar obrazovanja. Usporedbe radi, imamo informaciju da je Vlada USK-a podržala održavanje bodljavine bikova ili kako se to moderno kaže: koridu. I korida je manifestacija ali, hajmo biti iskreni, može li se porediti sa bilo kojom održanom u Velikoj Kladuši. Svoje kolege, načelnike općina USK-a Mulalić je također kritikovao, naravno, one koji su se poput Vlade USK-a oglušili o zahtjeve za pomoć, ali je i pohvalio one koji su se ipak odazvali, a to su načelnik općine Bihać. Iz obraćanja prisutnima na otvara- nju spomenute - jubilarne manifestaci- je Admila Mulalića, moglo se razumjeti kako je podrška ovoj manifestaciji tre- bala odražavati zajedništvo i međuso- bno povjerenje i spremnost priskaka- nja u pomoć kada ona zatreba. Na takvo jedno stanje i ponašanje, Mulalić je predstavnicima Udruženja za nau- čno-tehnički odgoj mladih u BiH i svim prisutnima kazao da se ovoj Općini mogu obratiti za pomoć kada god budu u problemima za organizaciju ovakve manifestacije, pripomenuvši kako je Velika Kladuša, ne samo na riječima, već i na djelu, spremna sve učiniti za mlade, iskoristivši priliku da kaže kako Općina Velika Kladuša stipendira sve svoje studente, kako za sve osnovce plaća prijevoz u školu i participira u tro- škovima prijevoza srednjoškolaca, kako plaća troškove liječenja mladih ovis nika ove opć ine u komunam a, te kako plaća sve troškove prijevoza na bilo koju vrstu takmičenja mladih, bilo školskih, bilo sportskih. Zbog ove izja- ve, Mulalić je doživio dodatne ovacije. Bilo kako bilo, za naše vrle političa- re i vlasto dršce u Kanton u, ništa se u Velikoj Kladuši ne dešava što zavređu- je njihovu pažnju. Nekako bi ih i mogli razumjeti da se tako ponašaju kao individue privatno, ali ne možemo shvatiti da se tako ponašaju kao pre- mijer, odnosno ministri koji podjednako troše novac poreskih obveznika i ove općine. Zar ovo ne upućuje da činjeni- cu kako pored duboke ekonomske krize imamo još dublju krizu morala. Ili, možda su naši političari zaboravili koja je uloga vlasti pa ne bi bilo loše da ih na to neko i podsjeti, što mi evo na skroman način činimo jer ne možemo naprosto dozvoliti da naša politička elita živi u nekoj drugoj stvarnosti pa svjedočimo o njihovom cinizmu, na sve strane, pa i ovom da svjesno zao- bilaze Veliku Kladušu kao kiša Kragujevac. A mi Kladušani, kakvi smo, ostat ćemo ravnodušni i tek konstatirati kako smo još jedanput nasamareni ili ćemo se složiti sa konstatacijom građana da je kod nas ovakav odnos kantonalne vlasti već postao normalna stvar i da smo na nju navikli te da gore i ne može biti. Zbog crno-bijele slike u našem Kantonu u ovom Osvrtu propustili smo priliku osvrnuti se na minuli Dan mla- dosti kojeg se sa sjetom sve više gra- đana sjeća i sve više žali za vremeni- ma prošlim. O ovom u jednom od slije- dećih osvrta. Da nema opozicije bila bi još bolja. Međutim, zabri- njava veliko uvećanje količine suza, koje naši političari pro- lijevaju nad sudbinom napaćenog naroda i Unsko-sanskog kantona. Postavlja se logično pitanje da li svaka prolivena kap ima emotivno pokriće. Da bi to provjerili moramo primijeniti kontrolu kvalitete suza. Jer bez kontrole kvaliteta suza prolivenih za napaćeni narod ne može se ni zamisliti postavljanje najboljih kadrova, odanih i provjerenih patriota, na odgovorne funkcije. Ovo se odnosi i na opozicione politi- čare. Oni su posebno sumnjivi, plaču u svakom slučaju. Da bi riješili ovaj veoma složen slučaj moramo u pomoć pozvati nauku koja nam je u ovakvim slučajevima uvijek pri ruci. Nauka je dala polazne osnove za rangiranje rodoljubivosti naših političara. Nauka je utvrdila da u suzama veće emotivnosti ima više kalijuma. Jedan od načina provjere stepena patriotizma političara je i taj da političar dobrovoljno sakuplja očnu izlučevinu i u odgovarajućoj amba- laži odnosi u zdravstvenu ustanovu na testiranje kalijum-metrom. Nedostaci ovog metoda su brojni. Otvorena je mogućnost prevare, jer političar ne plače na licu mjesta, tj. Osim toga, ne znam da li mi na Kantonu imamo taj kalijum-metar i da li je u ispravnom stanju. Za politički život političarima je potrebno da imaju uvjerenje o patriotizmu kako bi mogli patriotski da nas vode u bolju budućnost i izlazak iz krize. Jer, kako stvari sada stoje, siroma- štvo kod nas ima budućnost. Možda bi nam pomogao i detektor laži, ali on nije sposoban da prikaže nijanse patriotizma od kojih zavisi visina političkog položaja testiranih. Sa kalijum-metodo m je sve jasno - veći procenat kalijuma, veći procenat patriotizma. Osim toga, u nedostatku ovih uvjerenja o patriotizmu, za posljednje dvije decenije nismo mnogo izgubili. Mi imamo mnogo dobre političare. Kad oni nešto ufitilje to ne ispu- štaju lako. Kad se oni, daj Bože, zapute na put za izlazak iz krize, tu nemaju premca. Naša Izvršna i Zakonodavna kantona lna vlast radi punom parom, a para nema. Krenuli su na put izlaska iz krize. Ne umiju da odahnu, da obrišu politički znoj sa čela, da se osmjehnu na dosada postignuto, da podjele pohvale, nagrade i značke. Put će biti dug, iscrpljujući. Trajaće do kraja man- data, pa ako do kraja mandata ove sadašnje vlasti ne izađemo iz krize daćemo im još jedan mandat, jer nije dobro prekidati ih na tom putu. Ne valja prekidati kontinuitet. A naši političari kad navale ne znaju šta je dosta. Naši političari na tom putu izlaska iz krize su se toliko ispraksali da će rješavati i po desetak problema i to gorućih, vitalnih, neodlož- nih, bitnih-odjednom. Ali kad jednu stvar, ili problem riješe, nam da se više vraća: Zauvijek je taj problem riješen. Samo kad se sjetim problema Regionalne deponije kojeg smo rje- šavali već više godina bez uspjeha, i još ga rješavamo, evo, ovdje počne da me nadima. Toliko i tako koječega oko te Regionalne depo- nije niko nije imao i neće. Jedino to naši političari znaju dugoročno ne riješiti. Recimo, povišenje plata političarima. To su naši političari riješili prije nego što su dali prijedlog za to. Pa privilegije, dinastije, mućke, mućkatore, zaštitnike i da ne nabrajam. Sve su to naši političari riješili, i još mnogo koječega su riješili iz mjesta. Druge će probleme rješavati iz zatrke, a neke će probleme rje- šavati kombinovano. A, može i ovako, i onako. Važno je da naši političari na put ka izlasku iz krize krenu sprem- ni i iskusni u rješavanju važnih gorućih problema. Cijeli mandat će biti pred njima. Zahvaljujući našim političarima na putu izlaska iz krize nikad nećemo dodirnuti dno. To će biti živi pije- sak! Sve se danas promijenilo na gore, jer se gore za sada ništa zna- čajno ne mijenja. A kad jednom čovječanstvu prigusti i zatrebaju mu stručnjaci za to, naši političari će da budu akademici. Ima da ih traže i za rad u kosmosu, a, vjerovatno, i dalje. Kakve će tu dnevnice da budu. Svi će da se zaposlimo - svi! Jer svi ćemo da budemo političari. Spiskovi na Biroima za zapošljavanje ima da zvrlje prazni k o kancelarije od osam do dvanaest. A ovamo napaćeni narod samo zvoca da naši političari ne brinu o njemu.SCP-342 A Ticket to Ride
Usluge u potpunosti prilagođavamo individualnim potrebama klijenta, Provisor, Zagreb. Idemo u korak sa svim važećim propisima i novitetima na području računovodstva, revizije, poreza i financija, te nova informatička dostignuća uspješno implementiramo u poslovne aktivnosti. Tijekom tih godina grafički je oblikovano tj. Nauka je utvrdila da u suzama veće emotivnosti ima više kalijuma. Sa kalijum-metodo m je sve jasno - veći procenat kalijuma, veći procenat patriotizma. Trgovačko društvo Atex d. Sve su to naši političari riješili, i još mnogo koječega su riješili iz mjesta.

[Zagrebački plavi oglasnik|DNEVNI LISTOVI |Maserka pruža medicinske masaže]


Oznake: ReprezenT, broj, 253, 30.5.2011]

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.