Komentari

budan.blog.hr

Dodaj komentar (8)

Marketing


 • borivoj

  prisutnost dokolice u nekih je nezaobilazna i čini im sastavni dio života!

  -----------------

  sa stolice sam nedavno htio pasti kad sam pročitao komentar jedne uvažene i nadasve duhovne osobe koja je ispisala da, tko je meni mogao dati toliko nezasluženih "merlina" i po kojem sam osnovu ja njih dobio?

  ništa drugo nije mi preostalo nego da prasnem u smijeh, na sav glas urlao sam od smijeha, da su me prisutni zapitali koji mi je vrag?! odgovorio im nisam jer se to njih ne tiče, a da samo znaju bila bi opća dernjava u periodici gradske knjižnice u rijeci.

  to si ja nisam mogao dopustiti!

  ha, ha, ha, ha...

  -----------

  i sad si ti dopusti da im odgovaraš u nedogled, na svaki njihov upit i znatiželju... nema šanse! jer takovi nikad, nikad, neće, ništa naučiti...nikad

  avatar

  10.08.2013. (08:07)    -   -   -   -  

 • borivoj

  - " VASPITANJE – DJELO SAVJESTI; OBRAZOVANJE – DJELO ZNANOSTI. KASNIJE, U VEC SABRANOM COVJEKU, OBA TA VIDA SAZNANJA MEDJUSOBNO SE DOPUNJAVAJU". - V.Hugo

  avatar

  10.08.2013. (08:21)    -   -   -   -  

 • borivoj

  ZANIMLJIVO ŠTIVO, PRIJEVOD JE GUGLOV JER NISAM IMALA VREMENA PREVODITI PJEŠKE, ALI MOŽEŠ RAZUMIJETI SMISAO...
  PA ONDAK UZIMANJE SVETE VODE KOD BABINOG SVEĆENIKA I NE ČINI SE TAKO STRAŠNIM...
  S


  Zašto bi trebalo posjetiti hramove?

  (Znanstveni razlog)
  Postoje tisuće hramova diljem Indije različitih veličine, oblika i mjesta, ali nisu svi od njih izgrađeni na vedski način. Općenito, hram bi trebao biti smješten na mjestu gdje zemljin magnetski val prolazi kroz gustoću. To može biti na kraju grada / sela ili grada, ili u sredini gdje prebivališta, ili na vrhu brda. Ovdje raspravljamo u razlozima posjeta hramovima.

  Sada, ovi hramovi nalaze se strateški na mjestu gdje je pozitivna energija obilno dostupna od magnetskih i električnih valova distribucija sjever / jug pole potisak. Glavni idol je smješten u jezgri, središtu hrama, poznat kao "* Garbhagriha *" * ili * Moolasthanam. U stvari, struktura hrama je izgrađena nakon što je idol stavljen. * Moolasthanam *mjesto jest mjesto gdje su Zemljini magnetski valovi maksimalni. Znamo da postoje neke bakrene ploče, kako je zapisano u vedskim skriptama, koje su ukopane ispod Glavnog Idola. Što su one zapravo? No, one nisu Božje / svećeničke flash kartice kad su zaboravili * shlokas *. Bakrorez upija Zemljino magnetsko valove i zrači u okolinu. Tako osoba koja redovito posjećuje hram i hoda u smjeru kazaljke na satu oko Glavnog Idol prima magnetne valove u svoje tijelo i tako ih apsorbira. To je vrlo spor proces, a redovan posjet će mu dopustiti da apsorbiraju više od ove pozitivne energije. Znanstveno, to je pozitivna energija koju svi traže kako bi imali zdrav život.

  Nadalje, Sanctum je zatvoren na tri strane. To povećava učinak svih energija. Lampica svijetli zrači toplinsku energiju, a također pruža svjetlost u svetište za svećenike i * poojaris * za obavljanje Pooja. Zvonjavom zvona i pjevanjem molitava vodi se štovatelja u trans, ne dopuštajući umu da luta . Kada se obavlja u skupinama, pomaže ljudima zaboraviti osobne probleme ne neko vrijeme i smanjuje njihov stres. Miris cvijeća, paljenje kamfora daje kemijsku energiju koja dodatno pomaže drugom dobrom aurom. Učinak svih tih energija dopunjuje se pozitivnom energijom iz idola, bakrene ploče i pribora u * Moolasthan * am / * Garbagraham *. * Theertham *, "sveta" Voda koja se koristi tijekom Pooja za pranje/kupanje idola nije obična voda kojom se čistiti prašina s idola. To je mješavina kardamona, * Karpura * (Benzoin), zaffron / šafrana, * Tulsi * (sveti bosiljak), klinčić, itd. ..Pranje kipa jest punjenje vode magnetskim zračenjem čime se povećavaju njihove ljekovite vrijednosti. Tri žlice ove svete vode distribuira se poklonicima. Opet, ova voda je uglavnom izvor magnetsko-terapije. Osim toga, klinčić štiti od karijesa, šafran & * Tulsi * lišće štiti od prehlade i kašlja, kardamom i * Pachha Karpuram * (benzoin), djeluju kao osvježivači usta. To je dokazao da je * Theertham *- sveta voda je vrlo dobar čistači krvi, jer je jako energizirana. Stoga se daje kao * Prasadam * poklonicima. Na taj način, može se tvrditi da se ostaje zdrav, redovitim odlascima u hramove. To je razlog zašto naši stari predlagali nam ponuditi molitve u hramu, tako da ćemo se izliječiti od mnogih bolesti. Oni nisu uvijek bili praznovjerni. Da, u nekoliko slučajeva su pretjerali kada su se zbog neznanja nadali da se mnoge ozbiljne bolesti mogu izliječiti, u hramovima od strane božanstava. Kada ljudi odu u hram za * Deepaaraadhana *, a kad se vrata otvaraju, pozitivna energija izvire na osobe koje su tamo. Voda koja se posipa na okupljene prenosi energiju na sve. To također objašnjava zašto muškarci ne smiju nositi majice u hramovima te zašto su žene obvezni nositi više ukrasa tijekom posjeta hrama. Kroz te dragulje (metal) žene upijaju pozitivnu energiju . Također, praksa je da novokupljene dragulje ostave stopalima idola , a zatim ih nose njegovim blagoslovima. Ovaj čin je sada obrazložen . Ovaj čin "traženja božanskih blagoslova" prije korištenja bilo kojeg novog predmeta, kao što su knjige ili olovke ili automobili ima sad smisla.

  Energija izgubljena na poslu vraća se kroz posjet hramu i osjećamo se osvježeni . Pozitivna energija koja je raširena u cijelom hramu a osobito gdje je glavni idol postavljen, jednostavno se apsorbira u tijelo i um. Jeste li znali, svaki Vaišnava (Višnu poklonici), "mora" posjetiti Vishnu hram dva puta svaki dan u njihovom mjestu. Naše djelovanje nije skup nekih tvrdih i brzih pravila uokvirenih 1 čovjekom i njegovim sljedbenikom ili Božjom riječi u nečije snove. Svi rituali, sve prakse su, u stvarnosti, dobro su istraženi, studirani i znanstveno podupiru tezu koja tvori prirodne putove dobrog zdravog života.

  Znanstveno-istraživački dio prakse dobro je kamufliran kao "upute starijih" ili "bakina učenja " koje bi trebalo poštivati , kako bi se izbjegao stres na srednji mozak

  ---------- Forwarded message ----------
  From: Ljubica Ljubić
  Date:

  avatar

  10.08.2013. (08:23)    -   -   -   -  

 • borivoj

  WHY WE SHOULD VISIT TEMPLES?

  (Scientific Reason)
  There are thousands of temples all over India in different size, shape and locations but not all of them are c...onsidered to be built the Vedic way. Generally, a temple should be located at a place where earth's magnetic wave path passes through densely. It can be in the outskirts of a town/village or city, or in middle of the dwelling place, or on a hilltop. The essence of visiting a temple is discussed here.

  Now, these temples are located strategically at a place where the positive energy is abundantly available from the magnetic and electric wave distributions of north/south pole thrust. The main idol is placed in the core center of the temple, known as "*Garbhagriha*" or *Moolasthanam*. In fact, the temple structure is built after the idol has been placed. This *Moolasthanam* is where earth's magnetic waves are found to be maximum. We know that there are some copper plates, inscribed with Vedic scripts, buried beneath the Main Idol. What are they really? No, they are not God's / priests' flash cards when they forget the *shlokas*. The copper plate absorbs earth's magnetic waves and radiates it to the surroundings. Thus a person regularly visiting a temple and walking clockwise around the Main Idol receives the beamed magnetic waves and his body absorbs it. This is a very slow process and a regular visit will let him absorb more of this positive energy. Scientifically, it is the positive energy that we all require to have a healthy life.

  Further, the Sanctum is closed on three sides. This increases the effect of all energies. The lamp that is lit radiates heat energy and also provides light inside the sanctum to the priests or *poojaris* performing the pooja. The ringing of the bells and the chanting of prayers takes a worshipper into trance, thus not letting his mind waver. When done in groups, this helps people forget personal problems for a while and relieve their stress. The fragrance from the flowers, the burning of camphor give out the chemical energy further aiding in a different good aura. The effect of all these energies is supplemented by the positive energy from the idol, the copper plates and utensils in the *Moolasthan*am / *Garbagraham*. *Theertham*, the "holy" water used during the pooja to wash the idol is not
  plain water cleaning the dust off an idol. It is a concoction of Cardamom,*Karpura* (Benzoin), zaffron / saffron, *Tulsi* (Holy Basil), Clove, etc...Washing the idol is to charge the water with the magnetic radiations thus increasing its medicinal values. Three spoons of this holy water is distributed to devotees. Again, this water is mainly a source of magneto-therapy. Besides, the clove essence protects one from tooth decay, the saffron & *Tulsi* leafs protects one from common cold and cough, cardamom and *Pachha Karpuram* (benzoin), act as mouth fresheners. It is proved that *Theertham* is a very good blood purifier, as it is highly energized. Hence it is given as *prasadam* to the devotees. This way, one can claim to remain healthy by regularly visiting the Temples. This is why our elders used to suggest us to offer prayers at the temple so that you will be cured of many ailments. They were not always superstitious. Yes, in a few cases they did go overboard when due to ignorance they hoped many serious diseases could be cured at temples by deities. When people go to a temple for the *Deepaaraadhana*, and when the doors open up, the positive energy gushes out onto the persons who are there. The water that is sprinkled onto the assemblages passes on the energy to all. This also explains why men are not allowed to wear shirts at a few temples and women are requested to wear more ornaments during temple visits. It is through these jewels (metal) that positive energy is absorbed by the women. Also, it is a practice to leave newly purchased jewels at an idol's feet and then wear them with the idol's blessings. This act is now justified after reading this article. This act of "seeking divine blessings" before using any new article, like books or pens or automobiles may have stemmed from this through mere observation.

  Energy lost in a day's work is regained through a temple visit and one is refreshed slightly. The positive energy that is spread out in the entire temple and especially around where the main idol is placed, are simply absorbed by one's body and mind. Did you know, every Vaishnava(Vishnu devotees), "must" visit a Vishnu temple twice every day in their location. Our practices are NOT some hard and fast rules framed by 1 man and his followers or God's words in somebody's dreams. All the rituals, all the practices are, in reality, well researched, studied and scientifically backed thesis which form the ways of nature to lead a good healthy life.

  The scientific and research part of the practices are well camouflaged as "elder's instructions" or "granny's teaching's" which should be obeyed as a mark of respect so as to once

  avatar

  10.08.2013. (08:24)    -   -   -   -  

 • borivoj

  The scientific and research part of the practices are well camouflaged as "elder's instructions" or "granny's teaching's" which should be obeyed as a mark of respect so as to once again, avoid stress to the mediocre brains
  Regards.
  Vishwanathan K.S.

  avatar

  10.08.2013. (08:24)    -   -   -   -  

 • borivoj

  MiniPrintFinland Miniprint Finland 2014
  Open call for artists ( d.l. 15.9.2013 )
  International triennial of small sized graphics
  Please send your proposals before the deadline, to avoid technological problems!
  Further information, rules and participation form :
  www.lahdentaidegraafikot.fi/miniprint2014

  Please follow us in Facebook, to stay reminded:

  https://www.facebook.com/pages/Miniprint-Finland-2014-Graphic-Art ist-Association-of-Lahti/87151089773

  You are welcome to forward this call to all artists, who might be interested!
  --
  Eija Piironen
  exhibition coordinator
  Miniprint Finland 2014

  www.lahdentaidegraafikot.fi
  miniprintfinland@lahdentaidegraafikot.fi

  avatar

  10.08.2013. (09:19)    -   -   -   -  

 • borivoj

  cvrkuće


  U kancelariji sjedi stariji gospodin, obrijan, ispeglan, očešljan, ne naročito raspoložen i drži govor kolegi koji sjedi preko puta njega:
  -Čovječe, što se ne oženiš, vrijeme ti je?
  Pogledaj se, kakav si: podočnjaci, vjerojatno si bančio cijelu noć i jurio koke, neočešljan, košulja ti izgužvana, spava ti se , malo se i osječaš na viski...
  A pogledaj mene: opeglan, naspavan, kravata, odijelo, sve na svom mjestu, pa sad kad odem kući, čeka me ručak, novine, kavica, ženica na vratima, pa mi cvrkuće... pa cvrkuće...pa cvrkuće...PA CVRKUĆE, PIČKA JOJ MATERINA, NIKAD DA STANE!!!

  avatar

  10.08.2013. (09:28)    -   -   -   -  

 • More ljubavi

  Svaki je čovjek svijet za sebe, pa su nam i želje takve. Recimo i jednostavnije: Gledamo čovjeka i čudimo se njegovoj raboti, dok je za njega to ispunjenje njegove želje u kojem potpuno uživa.
  Nevezano uz post. Vidim da je Irida aktivna u Magicusu, odavno je zaboravila blog. Malo sam i prolistao linkove na margini i primijetio osnopvni nedostatak takvog postavljanja, ažuriranje. Znatiželjno kliknuh na Palach u kome provedoh svoje studentske dane sedamdesetih a blog je neaktivan već dvije godine.

  avatar

  10.08.2013. (19:30)    -   -   -   -  

 •  
učitavam...