Komentari

budan.blog.hr

Dodaj komentar (6)

Marketing


 • borivoj

  http://chartaxxi.eu/

  Ako ti se dopada, potpisi :)

  avatar

  15.11.2012. (08:39)    -   -   -   -  

 • borivoj

  K.U.N.S. / GALERIJA O.K. Vas poziva na otvorenje izložbe BURHANA HADŽIALJEVIĆA u petak 16.11.2012. u 21 sat

  Izložba je otvorena do 30.11.2012.

  Naziv rada: "FIND ONESELF WITHIN ONESELF / PRONAĆI SEBE UNUTAR SEBE", mix media, dimenzija varijabilna, 2012  Burhan Hadžialjević, rođen je 1952. u Prištini, FNR Jugoslavia. Diplomirao je slikarstvo na tamošnjoj Akademiji Likovnih Umjetnosti 1979. godine. Član je HZSU.Izlagao je na mnogobrojnim skupnim i samostalnim izložbama kod nas i u inozemstvu.  Predstavljanje jednog od više oblika Hadežialjevićeva umjetničkog izraza – od slikarstva preko slikarskih / skulptorskih / ready-made / mixed-media instalacija do konceptualnih radova s tekstom i performansa ( „Pušiona“, 2012. ) – u K.U.N.S.-ovoj Galeriji O.K. svedeno je ovom prigodom na mixed-media instalaciju s orijentalnom „ready-made“ skulpturom „Buddhe“ ( rad „Pronaći sebe unutar sebe“, 2012. ).

  Njegov „Buddha“ istodobno je snažno zahvaćen suvremenim procesima globalizacije – kao ,uostalom, i sav svjetski Contemporary Art – i referencijama na krajnje paradoksalan splet budističkih / New Age / „revolucionarnih“ ( ujedno i „religijskih“ i ideoloških ideja o putevima samospoznaje, evolucije / re-evolucije, emancipatorskim teorijama i praksama ( starim – i – novim u isti mah ), tako da se arhetipska figura i simbolizam Buddhe značenjski preobrazuje u poprilično proturječnog postmodernog i suvremenog psihosocijalnog reformatora i revolucionara. Tako nam autor po povratku s Dalekog Istoka ( gdje je nedavno boravio umjetničkim poslom ) ovim radom nudi neku vlastitu varijaciju na temu Buddhe, „probuđenja“, „budastva“ odnosno na samu ikonografiju i kip s time inače povezan. Kip je ready-made element dosta složene instalacije od više plastičkih i simboličkih, te tekstualnih elemenata. Tematizacijom tog motiva i figure ( „Buddha“ ) umjetnik se „pridružio“ podužem popisu modernih i suvremenih umjetnika i umjetnica – od Fride Kahlo do Nam June Paika – koji su dali svoje artističke priloge na tu famoznu temu, ionako jako „literarnu“ i slavnu, od davnih epoha do danas.

  Branko Cerovac

  naziv rada: "FIND ONESELF WITHIN ONESELF / PRONAĆI SEBE UNUTAR SEBE", mix media, dimenzija varijabilna, 2012

  Opis rada:

  Skulptura Bude. Oko skulpture crvena zemlja-krug promjera 300cm, na kojoj su razbacane ručno izradjene posudice od lišća, punjene pšenicom. Pozlaćeni okviri i staklo sa tekstom na staklima.

  1.okvir sa tekstom na staklu:“ Revolution or evolution of human consciousness would happen now.People have been predicting "big things" throughout time and most of them don't turn out to be true. Iz okvira izlazi medjunarodna zastava proletera: PROLETARIANS OF ALL COUNTRIES, UNITE!

  2.okvir sa tekstom na staklu:“ Sada se dogadja revolucija odnosno evolucija ljudske svijesti.

  Tjekom vremena ljudi predvidjaju "velike stvari“ a većina njih se ispostavi neistinitima.

  Iz okvira izlazi zastava Evropske unije.

  avatar

  15.11.2012. (11:03)    -   -   -   -  

 • borivoj

  Dragi prijatelji konstelacijskog rada, dragi članovi Udruge Konstelacija!

  U privitku šaljemo obavijest o slijedećoj konstelacijskoj radionici, 25-og, posljednje nedjelje u mjesecu, koja je ujedno i posljednja u ovoj kalendarskoj godini. Program za slijedeću godinu biti će dostupan na radionici, kao i na našem web site-u uskoro. Ali ovo je završetak jednog poglavlja.

  Sa tugom i zahvalnošću opraštamo se i od Krešimira Pekića, osnivačkog člana Udruge i prijatelja. Nedostajati će nam njegovo blago prisustvo i podrška koju je uvijek spremno davao, nama osobno i konstelacijskom radu. U našim srcima ostaje. U privitku ćete naći informaciju o misi zadušnici 19.11.- og, slijedeći ponedjeljak, koju proslijeđujemo s dopuštenjem.

  Jesen kao da je stvorena za rastanke. Možda je ovo pravo vrijeme da se i vi zapitate od koga ili čega se u vašim životima morate, trebate ili želite oprostiti. Pred kraj godine, koji je blizu, čemu trebate reći zbogom da bi novo moglo ući u vaše živote? Možda vam prisustvo u još jednom konstelacijskom krugu daruje uvid u ovo i druga pitanja.

  Srdačan pozdrav
  Alemka i Max
  www.SystemicConnections.com
  https://www.facebook.com/Konstelacija

  avatar

  15.11.2012. (16:47)    -   -   -   -  

 • borivoj

  „NAJKRAĆE PRIČE 2012”

  Iz­da­vač­ka ku­ća „ Al­ma ” pri­pre­ma zbo­r­nik pri­ča pod na­zi­vom „Naj­kra­će pri­če 2012”. Na kon­kurs se ša­lju do tri neo­bja­vlje­ne pri­če, ne du­že od 30 re­do­va (1800 zna­ko­va, pri če­mu se i raz­mak iz­me­đu re­či ra­ču­na kao znak). Ne­ma ni­ka­kvih te­mat­skih ili žan­rov­skih ogra­ni­če­nja. Kon­kurs ne­ma tak­mi­čar­ski ka­rak­ter – ne­ma po­bed­ni­ka, na­gra­da i sl. Pri­če uvr­šte­ne u zbo­r­nik ne­će se ho­no­ri­sa­ti. Pri­če se pot­pi­su­ju ime­nom i pre­zi­me­nom. Po­želj­no je na­ve­sti i osnov­ne po­dat­ke o auto­ru (da­tum i me­sto ro­đe­nja, za­ni­ma­nje, knji­žev­ni rad, sa­rad­nja sa ča­so­pi­si­ma, ob­ja­vlje­ne knji­ge, adre­sa, te­le­fon, e-mail adre­sa...).
  Ra­do­vi se ša­lju na adre­su:

  „ Alma ”
  Molerova 62-A
  11000 Beograd

  ili elektronskom poštom na adresu: izdavackakuca.alma@yahoo.com

  Kon­kurs je otvo­ren do 15. de­cem­bra 2012. go­di­ne. U martu 2013. go­di­ne bi­će ob­ja­vljen zbo­r­nik naj­lep­ših ostva­re­nja pri­sti­glih na kon­kurs.
  Sve in­for­ma­ci­je o kon­kur­su, auto­ri­ma za­stu­plje­nim u zbor­ni­ku, pred­sta­vlja­nju knji­ge i sl. bi­će ob­ja­vlje­ne na saj­tu www.alma.rs i www.alma.co.rs. Na ovom sajtu mogu se pročitati svi zbornici s prethodnih konkursa (uključujući i zbornik s XI konkursa za najkraću kratku priču – „O malim i velikim stvarima“).

  avatar

  15.11.2012. (17:13)    -   -   -   -  

 • borivoj

  --- On Thu, 11/15/12, Nada Peranic wrote:

  From: Nada Peranic
  Subject: RE: Emailing: WEB knjiga Borivoj.pdf
  To: borivojbukva@yahoo.com
  Date: Thursday, November 15, 2012, 6:36 PM

  --------------
  Moje čestitke Boro na knjizi i zanimljivim radovima. Pozdrav N.
  --------------

  veliko hvala prijateljici od kista!

  boro

  avatar

  16.11.2012. (08:23)    -   -   -   -  

 • borivoj

  Dragi prijatelji!

  Mnogi pisci, tragaoci za mudrošću, znanstvenici, akademici, tijekom cijele svoje karijere istražuju što to ljude čini sretnima. No ta istraživanja, skrivena u znanstvenim časopisima i izvještajima, često su nedostupna običnim ljudima. Eksperimentirao sam sve vrijeme u životu, tako i sad. Na tom mom putu mnogo su mi pomogli teozofi, razni mistični pisci poput Ž.M.Slavinskog, K.Kastaneda, M.Eliade i ostali... Sakupljao sam bezbroj zanimljivih i važnih zaključaka o sreći i životu, te ih oblikovao u lako čitljive savjete. Svaki od savjeta, običaja i navika, pojašnjavam svojim primjerom i na jednostavan način objašnjavam i prikazujem kako život učiniti ispunjenim i sretnim. U ovoj intrigantnoj i kontraverznoj knjizi spoznajte koliko nam je vjera u sebe, volja, upornost, stalno izučavanje kroz teoriju i praksu, jasno zacrtan cilj i put kojim hodimo, koliko su bitni za život ispunjen zadovoljstvom i srećom. To sve prožeto mojim iskustvom naćete u ovoj knjizi: Cilj je put sam.

  avatar

  16.11.2012. (08:26)    -   -   -   -  

 •  
učitavam...