Oglasi Gospić Osobni kontakti(5. strana) - Stranica za upoznavanje

nedjelja , 23.12.2018.

Dnevni list [broj 3432, 23.2.2011]


Click here: Oglasi Gospić Osobni kontakti(5. strana)


Vezano uz projekte — orijentirani smo i na domaće i regionalno tržište, po- sebice u Srbiji i BiH, gdje imamo urede, pa poslujemo u gotovo svim zemljama regije. Koraci u tom procesu, prema preporukama iz Bruxellesa, bili bi ukidanje regulacije veleprodajnih i ma- loprodajnih cijena i dovršetak procesa odvajanja proizvodnje od sustava prijenosa. Posavski di- strikt nastao bi, naime, kombiniranjem teritori- ja koje su sada entitetski razdvojene.Oglasi Gospić Osobni kontakti(5. strana)

Sada sve da sabereš, nema sedmero ili osmero - dodaje Hamed. Strana no nad Srebrenicom de{avala se ba{ izme u 16. Angažiranje kvalitet- ne agencije osigurava pristup najboljim kandidati- ma na tržištu, od kojih mnogi nisu u aktivnoj po- trazi za poslom.Oglasi Gospić Osobni kontakti(5. strana)

Informacija o obradi osobnih podataka Privredne banke Zagreb d.d. - Nije zanemariva ni činjenica da 10 000 ljudi radi u ribarstvu, dok 250 000 direktno ili indirektno živi od ribarstva.Oglasi Gospić Osobni kontakti(5. strana)

Informacija o obradi osobnih podataka Privredne banke Zagreb d. Opća uredba o zaštiti podataka sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka obavlja sukladno pravima i temeljnim slobodama ljudi. Također, Općom uredbom o zaštiti podataka omogućava se slobodno kretanje osobnih podataka unutar Europske unije, bez ograničenja i zabrana. Ova Informacija o obradi osobnih podataka Privredne banke Zagreb d. U skladu s člancima 13. Opće uredbe o zaštiti podataka ovom Informacijom pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. PODACI O VODITELJU OBRADE Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka i koga možete kontaktirati u vezi s tim? Banka obrađuje Vaše osobne podatke u svrhe navedene u točki III. U tom slučaju, kao ispitanik, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih. KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA Banka je imenovala službenika za zaštitu podataka engl. Data Protection Officer kako to zahtijeva članak 37. Opće uredbe o zaštiti podataka. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE Informacije o Vašim osobnim podacima dobivamo ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan za ispunjenje neke svrhe primjerice za izvršenje nekog ugovora ili za radnje koje prethode sklapanju nekog ugovora ili u svrhu poštovanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade na temelju nekog propisa ili u svrhu legitimnog interesa voditelja obrade ili na temelju Vaše privole. Ako informacije o Vašim podacima dobivamo iz nekog drugog izvora, o tome ćete biti obaviješteni na način i u rokovima iz članka 14. Opće uredbe o zaštiti podataka. Opće uredbe o zaštiti podataka, a koje nisu sadržane u ovoj Informaciji, Banka će Vam pružiti prilikom njihova prikupljanja čl. Opće uredbe o zaštiti podataka u pisanom obliku ili drugim sredstvima komunikacije primjerice elektroničkim putem. Ako to zatražite, informacije se mogu pružiti i usmenim putem pod uvjetom da je Vaš identitet nedvojbeno utvrđen te Vas Banka u tom slučaju, ako postoje sumnje vezane uz Vaš identitet, može zatražiti dodatne informacije neophodne za utvrđivanje Vašeg identiteta. Ako Banka obrađuje Vaše osobne podatke koji nisu prikupljeni od Vas neposredno primjerice ako ste zastupnik ili prokurist neke pravne osobe, ovlaštenik po računu pravne osobe, osoba za kontakt neke pravne osobe vezana za posebnu suradnju Banke i poslovnog subjekta, zaposlenik kreditnog posrednika i sl. Banka nije dužna postupiti u skladu s prethodno navedenim ako već od ranije imate spoznaje o ovim obradama ili već imate informaciju o tome ili bi pružanje takvih informacija bilo nemoguće ili bi predstavljalo nerazmjerne napore ili je dobivanje takvih informacija izrijekom propisano pravom Europske unije EU ili pravom Republike Hrvatske RH kojem podliježe Banka kao voditelj obrade, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa Vas kao ispitanika ili ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koju uređuje pravo Europske unije ili Republike Hrvatske. Također, određene podatke dobivamo i u Vašim uputama za plaćanje, zatim podatke koji proizlaze iz korištenja različitih aplikacija koje su povezane s korištenjem neke ugovorene usluge uključivo podatke o geolokaciji, podatke koji proizlaze iz web usluga itd. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA PRIKUPLJAMO? Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posljedicu odbijanje Vašeg zahtjeva za sklapanjem određenog ugovora s Bankom ili uspostavljanja poslovnog odnosa. B Ostale kategorije podataka Osim osnovnih identifikacijskih podataka pod A u određenim slučajevima obrađujemo i Vaše podatke za kontakt i to primjerice Vašu kontakt adresu za primanje određenih obavijesti, broj telefona, broj mobilnog uređaja, e-mail adresu i to bilo u svrhu izvršenja nekog ugovora npr. Neki od ovih podataka mogu biti obvezni za izvršenje određenog ugovora ako je pružanje određene usluge uvjetovano primjerice korištenjem mobilnog uređaja, te odbijanje davanja takvog podatka ima za posljedicu odbijanje Vašeg zahtjeva za sklapanje određenog ugovora s Bankom. Podatke o spolu prikupljamo ili možemo prikupljati u svrhu prilagođenog obraćanja u komunikaciji s Vama prilikom slanja različitih obavijesti koje proizlaze iz određenog ugovornog odnosa ili su vezane uz obraćanje na temelju Vaše privole koju ste nam dali. Obradom mogu biti obuhvaćene i neke posebne kategorije osobnih podataka, a što je detaljnije uređeno u točki VIII. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovisno o predmetu razgovora npr. Osobni podaci koje ste nam dali na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima ni cjelokupnoj javnosti. Ovisno o vrsti proizvoda i usluge koju namjeravate koristiti, uz osnovne identifikacijske podatke, prikupljamo i obrađujemo i neke druge Vaše podatke nužne za izvršenje ugovora ili radnji koje prethode sklapanju ugovora ili ispunjenje neke zakonske obveze ili legitimnog interesa banke ili treće strane ili Vaše privole, a sve sukladno pravnim osnovama obrade kako je to navedeno u članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka i ovoj točki. Opće uredbe o zaštiti podataka. Podatke o Vašem statusu zaposlenja, visini primanja, rashodima, potrošnji i sl. Vaše podatke kod odobravanja određenih vrsta kredita obrađujemo i automatiziranom obradom uključujući profiliranje. Banka može određene operativne aktivnosti vezane na kredite eksternalizirati odnosno povjeriti trećim stranama koji ispunjavaju visoke razine sigurnosti i zaštite sukladno članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka primjerice u slučaju određenih operativnih aktivnosti koje prethode odobrenju kredita ili u slučaju naplate neplaćenih potraživanja i sl. U tom se slučaju obrađuju i Vaši osobni podaci potrebni u te svrhe. Također, kod procjene Vaše kreditne sposobnosti i procjene sposobnosti urednosti ispunjenja obveza Banka može tražiti od Vas izvješća iz kreditnih registara u RH i iz inozemstva u skladu s propisima o potrošačkom kreditiranju. Ove podatke možemo obrađivati i u slučaju odobravanja kredita od strane Banke i treće osobe kao zajedničkog voditelja npr. Za potrebe kredita koji su vezani uz neku karticu npr. Za potrebe kredita uz osiguranje založnim pravom bilo na nekretnini ili nekom drugom pravu npr. Banka obrađuje podatke vezane uz vlasnike nekretnina ili depozita ili nekog drugog prava na kojem se zasniva založno pravo. Isto tako kod određenih vrsta kredita npr. Ako je u aktivnostima kod odobrenja kredita uključen i kreditni posrednik, Vaši se podaci obrađuju u svrhu provedbe kreditnog posredovanja i radnji koje poduzima kreditni posrednik prije i tijekom ugovornog odnosa, a sukladno propisima o potrošačkom kreditiranju. Kod kredita koji se odobravaju suvlasnicima stambenih zgrada putem Modela kreditiranja suvlasnika zgrada za obnovu zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama zajedničkog stanovanja na upravljanju kod upravitelja, prilikom procjene kreditne sposobnosti suvlasnika zgrade na razini zgrade temelji se na naplativosti pričuve i sposobnosti urednog ispunjenja obveza po toj vrsti kredita, dodatno su nam potrebni podaci o visini pričuve koju plaćate za etažni dio posebni dio nekretnine kojeg ste vlasnik koji se nalazi u zgradi na kojoj se izvode radovi za čije financiranje se traži odobrenje te vrste kredita, površina Vašeg etažnog dijela te vlasnički udio u ukupnoj površini zgrade. Ovisno o pojedinom distribucijskom kanalu Banke putem kojeg tražite ili koristite kredit ili putem kojeg se odobrava ili otplaćuje kredit, dodatno se obrađuju i neki Vaši osobni podaci uvjetovani specifičnostima i funkcionalnosti kanala koji koristite primjerice kod zahtijevanja kredita putem internetske stranice ili odobravanja kredita putem online bankarstva PBZ Digitalnog bankarstva, Banka obrađuje i Vaše podatke uvjetovane funkcionalnostima tog kanala i sl. Ako se prilikom naplate aktiviraju instrumenti osiguranja, Vaše podatke obrađujemo u tu svrhu npr. Kod prisilne naplate tražbina obrađujemo podatke koji su propisani pojedinim propisom npr. Ovršnim zakonom i dr. Vaše osobne podatke koristimo za sklapanje i izvršenje okvirnog ugovora, izradu kartice i drugih instrumenata raspolaganja računom, slanje propisanih obavijesti pisanim putem ili e-mail , PIN-a i dr. U pojedinim slučajevima koristimo i Vaš telefonski broj ili broj mobilnog uređaja ako je to nužno za sprječavanje zlouporabe kartice od strane trećih osoba, rješavanja reklamacija ili kao podsjetnik na dospjele obveze, u mjeri u kojoj je to dopušteno propisima o zaštiti potrošača. Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i Vaš opunomoćenik, obrađujemo i podatke opunomoćenika primjerice osobne podatke za izradu kartice, adresu za slanje PIN-a i dr. Ako je uz transakcijski račun ugovoren i trajni nalog, za potrebe izvršenja trajnog naloga obrađujemo osobne podatke navedene pod A u ovoj točki, kao i broj transakcijskog računa te razmjenjujemo podatke s primateljima plaćanja kod izravnih terećenja i SEPA izravnih terećenja. Ako želite koristiti uslugu prebacivanja računa iz Banke drugom pružatelju platnih usluga ili od drugog pružatelja platnih usluga u Banku, Banka će obrađivati i razmjenjivati podatke u opsegu i na način propisan posebnim zakonom preko FINA-e kao izvršitelja obrade. Ako Vam Banka na temelju ugovora o tekućem računu stavlja na raspolaganje određena sredstva kao prekoračenje dopušteno ili prešutno prekoračenje ili Vam omogućuje obročnu otplatu na rate, obrađujemo Vaše podatke kao i kod kreditnih proizvoda primjerice podaci o urednosti poslovanja, izvoru, visini i vrsti primanja, i dr. Ove podatke Banka prikuplja i obrađuje u svrhu procjene mogućnosti pravovremenog ispunjenja svih obveza nastalih korištenjem kartice ili procjene kreditne sposobnosti ako se radi o revolving kreditu ili kreditu vezanom uz karticu. Osobni podaci navedeni na pristupnici obrađuju se i u svrhu aktivacije i korištenja pojedine funkcionalnosti kartice, a prije samog donošenja odluke o odobrenju. Podaci u svrhu odobravanja kartice ili revolving kredita predmet su automatske obrade podataka, uključujući i profiliranje. U tom slučaju imate pravo zatražiti ljudsku intervenciju ili podnijeti prigovor na način opisan u točki VII. Kontakt podatke navedene u pristupnici broj telefona ili mobilnog uređaja, adresa, e-mail i dr. Banka obrađuje za komunikaciju s Vama radi ugovorenog načina obavještavanja ili sprječavanja zloupotreba i prijevarnih radnji od strane trećih osoba. Radi dodatnih provjera Vašeg identiteta prilikom komuniciranja sredstvima daljinske komunikacije npr. Određeni osobni podaci primjerice, ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, OIB itd. Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i dodatni korisnik po kartici, obrađujemo i podatke dodatnog korisnika kartice navedene na pristupnici primjerice ime, prezime, adresa, poštanski broj, mjesto, OIB itd. Depozitno poslovanje - Banka obrađuje Vaše osobne podatke nužne za izvršavanje ugovora o depozitu, ovisno o pojedinoj vrsti depozita, primjerice identifikacijski podaci pod A , zatim kontakt podaci i ugovoreni kanali komunikacije npr. Ako se osim Vas u ugovornom odnosu pojavljuje i Vaš opunomoćenik, obrađujemo i matične podatke opunomoćenika, odnosno ako ste u svojstvu zakonskog zastupnika ili skrbnika, obrađujemo Vaše podatke kao i podatke maloljetnog djeteta ili štićenika, štiteći prava tih osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje zaštita prava tih osoba. Ako je uz depozitni račun ugovoren i transakcijski račun za prijenos, trajni nalog ili nalog za plaćanje, za potrebe izvršenja transakcija obrađujemo podatke o broju računa odnosno broju naloga. Usluge direktnih kanala PBZ digitalno bankarstvo, PBZ365 usluge - Osim osnovnih identifikacijskih podataka pod A i kontakt podataka, za usluge direktnih kanala, u svrhu izvršenja ugovora potreban nam je točan broj Vašeg mobilnog telefona. U svrhu sprječavanja neovlaštenog pristupa i prijevara pri korištenju usluga direktnih kanala, budući da ove usluge znače korištenje bankovnih i financijskih usluga na daljinu, Banka prikuplja i obrađuje podatak o IP adresi i geolokaciji korisnika usluga. U istu svrhu, Banka korištenjem specijaliziranih programskih alata, prikuplja i analizira obilježja načina na koji koristite usluge primjerice zadržavanje na pojedinim poljima za unos podataka, kretanje između polja unosa korištenjem miša, tipkovnice ili prstiju te kombinaciju s tehničkim podacima opisanim u prethodnom poglavlju. Banka Vam, kao korisniku usluge PBZ digitalnog bankarstva, omogućava pristup i korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva otiskom prsta te pristup usluzi identifikacijom lica, uz uvjet da ste fizička obilježja koja čine otisak prsta ili identifikaciju lica prethodno pohranili na svojem uređaju i dali privolu Banci da može koristiti ova obilježja u navedenu svrhu. Banka ove podatke o fizičkim obilježjima ne pohranjuje u svom sustavu niti dalje obrađuje u bilo koju svrhu, osim što jednokratno potvrđuje Vaš identitet. Privolu imate pravo u svakom trenutku povući. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Usluga certificiranja - Ako želite imati mogućnost koristiti određene proizvode i usluge koje Banka nudi putem usluge PBZ digitalnog bankarstva primjerice, sklapanje ugovora o kreditu, depozitu i sl. Kvalificirani elektronički potpis po svojoj je pravnoj snazi izjednačen s vlastoručnim potpisom, pa je za određene usluge, kod kojih je propisana obvezna pisana forma očitovanja volje ili je od strane Banke procijenjeno da je ista nužna radi sigurnosti, neophodno potpisivanje dokumentacije ili izjava volje kvalificiranim elektroničkim potpisom. Kvalificirani certifikat za kvalificirani elektronički potpis izdaje Vam Intesa Sanpaolo S. Ugovor o pružanju usluga certificiranja sklapate s Intesom Sanpaolo S. Ako želite ugovoriti uslugu certificiranja, osim podataka navedenih u točki III. Kod usluge certificiranja Banka i Intesa Sanpaolo S. Svoja prava u vezi sa zaštitom osobnih podataka možete ostvarivati u vezi sa svakim voditeljem obrade i protiv svakog od njih, s time da je Banka na temelju zajedničkog dogovora kontaktna točka za klijente na kontakt adrese iz točaka I. Prilikom sklapanja ugovora o pružanju usluga certificiranja Banka daje konkretnije informacije o voditeljima obrade, kategorijama podataka, svrhama i osnovama obrade. Sefovi - Za sklapanje ugovora o sefu Banka prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke pod A kao i osobne podatke osoba koje pristupaju sefu primjerice, opunomoćenik, zakonski zastupnik pravne osobe , kao što su podaci o imenu i prezimenu, prebivalištu, danu, mjesecu i godini rođenja, OIB-u, nazivu i broju identifikacijske isprave, nazivu i državi izdavatelja i državljanstvu. Banka može aktivnosti vezane uz obradu osobnih podataka u vezi s ovom uslugom eksternalizirati, odnosno obradu osobnih podataka povjeriti trećim stranama, ali pritom vodi računa da se ispunjavanju svi uvjeti vezani uz razinu sigurnosti i zaštite sukladno članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je druga ugovorna strana poslovni subjekt, Banka prikuplja i obrađuje identifikacijske i kontaktne podatke te funkcije titule odgovornih fizičkih osoba unutar poslovnog subjekta, ali samo u opsegu koji je nužan za izvršenje ovih ugovora. Zbog specifičnosti ovih usluga Banka snima telefonske pozive upućene Brokerskim poslovima, a o čemu Vas Banka obavještava prije početka razgovora. Prilikom telefonskog razgovora koji se snima, u svrhu nedvojbene identifikacije i izvršenja ugovora o korištenju brokerskih usluga, Banka Vas traži osobne podatke. U svrhu izvršenja ugovora o korištenju brokerskih usluga, Banka prikuplja i obrađuje i dodatne osobne podatke, kao što su podaci iz Upitnika o prikladnosti: podaci o obrazovanju, poznavanju financijskih tržišta i instrumenata, podaci o znanju i iskustvu u vezi s investicijskim uslugama. Osobni podaci koje Banka obrađuje kao izvršitelj obrade - Osim kao voditelj obrade, Banka obrađuje i određene osobne podatke kao izvršitelj obrade na temelju ugovora o povjeravanju određenih aktivnosti ili poslova od strane trećih osoba primjerice zastupanja u osiguranju, nuđenje investicijskih usluga PBZ Investa, ponuda kartičnih proizvoda PBZ Carda i dr. U tim slučajevima Banka obrađuje osobne podatke isključivo po nalogu i uputama koje je dobila od tih voditelja obrade na temelju ugovora i članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. U KOJE SVRHE OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE I NA TEMELJU KOJE PRAVNE OSNOVE? Ako odbijete pružiti određene podatke potrebne za izvršavanje ugovora ili aktivnosti koje prethode sklapanju ugovora i pružanju usluge, Banka nije u mogućnosti sklopiti s Vama ugovor. Za obradu podataka u svrhu izvršenja ugovora ili radnji koje poduzimamo na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora nije potrebna Vaša privola. Opće uredbe o zaštiti podataka Za obradu osobnih podataka koja je nužna radi poštovanja raznih pravnih obveza Banke kao voditelja obrade na temelju propisa Republike Hrvatske i propisa EU-a Vaš pristanak nije potreban. Ova obrada je nužna, primjerice kada je to potrebno u svrhu provedbe propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma , oporezivanja npr. Opći porezni zakon, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza koji uređuje provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e i Common Reporting Standard regulativi , propisa o sprječavanju prijevara u platnim uslugama ili ispunjavanju uputa ili zahtjeva nadzornih tijela kao što je primjerice praćenje i upravljanje operativnim i kreditnim rizicima na razini grupe poduzetnika u zemlji i inozemstvu kojima pripada Banka po Zakonu o kreditnim institucijama , u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa npr. Zakon o platnom prometu, Zakon o zaštiti potrošača , u svrhu dostave podataka u Jedinstveni registar računa pri Financijskoj agenciji. Banka poduzima i obrade, u opsegu u kojem su nužne, radi ostvarenja legitimnih interesa Banke i trećih strana. Legitimni interesi na kojima se temelji obrada moraju biti takve kvalitete da su jači od interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika. Obrada podataka u svrhu utvrđivanja preferencija i stavova klijenata te segmentacije klijenata s ciljem nuđenja proizvoda i usluga koje bolje odgovaraju potrebama i željama pojedinih kategorija klijenata. Na ovaj se način interesi Banke za pružanjem bolje i kvalitetnije usluge svojim klijentima podudaraju s interesima i očekivanjima klijenata da dobiju najbolju moguću uslugu, sukladno njihovim očekivanjima. Obrada podataka s ciljem upravljanja i razvoja novih proizvoda i usluga Banke, kao i procjene vjerojatnosti ugovaranja usluge. Obrada podataka u svrhu osiguravanja IT sigurnosti sustava i aktivnosti Banke, uključujući i sigurnost usluga koje se nude klijentima. Obrada podataka s ciljem praćenja i očuvanja fizičke sigurnosti u poslovnim prostorima Banke, što primjerice uključuje videonadzor poslovnih prostora Banke i evidenciju posjetitelja. Obrada podataka potrebna radi pokretanja i vođenja pravnih sporova radi ostvarivanja prava i interesa Banke ili trećih osoba. Obrada podataka s ciljem dodatnih procjena rizika primjerice, kreditne sposobnosti , odnosno vjerojatnosti da će klijenti Banke obveze iz ugovora ispuniti na način određen tim ugovorom i sprječavanje dovođenja Vas u stanje prezaduženosti te praćenje ispunjenja ugovora npr. U slučajevima obrade podataka na temelju legitimnog interesa Vaš pristanak nije potreban. U ovim slučajevima, imate pravo u svakom trenutku podnijeti zahtjev radi ostvarivanja prava ispitanika na način opisan u točki VII. Opće uredbe o zaštiti podataka Kako bismo dodatno prilagodili našu ponudu Vašim željama i potrebama, obavještavali Vas o novim uslugama i pogodnostima te od Vas dobili povratne informacije o zadovoljstvu pruženim uslugama, razmotrili Vaše prijedloge za poboljšanjima ili Vas uključili u istraživanja i ankete koje provodimo te nagradili Vašu lojalnost sudjelovanjem u nagradnim igrama i natječajima, potrebna nam je Vaša privola. Ako ste nam do sada dali privolu za obradu osobnih podataka za određene svrhe, zakonitost takve obrade temelji se na Vašoj privoli. Svaka privola može se u bilo kojem trenutku povući. Ovo se također odnosi i na povlačenje privola koje su nam dane prije stupanja na snagu Opće uredbe o zaštiti podataka. Isto tako, davanje ili uskraćivanje privole s Vaše strane ne utječe na izvršenje ugovora, niti pak prestanak nekog ugovornog odnosa ima za posljedicu i prestanak važenja privole koju ste nam dali. Privolu možete povući kontaktiranjem Banke ili službenika za obradu podataka na kontakt adrese iz točaka I. KATEGORIJE PRIMATELJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici Banke i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju s Bankom ili za Banku imaju pristup povjerljivim podacima. Ove osobe moraju čuvati povjerljivost ovih podataka jer su ovi podaci i bankovna tajna te se ne smiju priopćiti trećim osobama, iskoristiti protiv interesa Vas ili Banke ili omogućiti trećim osobama da ju iskoriste. Primatelji Vaših osobnih podataka određeni su i Zakonom o kreditnim institucijama u odredbama koje uređuju bankovnu tajnu. Osim toga, da bi se postigle svrhe obrada iz točke III. Na temelju pravnih obveza prema posebnim propisima, Banka ima obvezu osobne podatke dostaviti i nadzornim tijelima primjerice: Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija-Porezna uprava, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Državni inspektorat, Ured za sprječavanje pranja novca, pravosudna tijela i dr. Ovisno o pojedinoj vrsti usluge koju koristite, primatelj osobnih podataka mogu biti i treće strane koje posluju u RH i unutar i izvan Europske unije i koje obrađuju Vaše osobne podatke u okviru određenih financiranja na temelju projekata na razini RH i EU-a primjerice, Europski strukturni investicijski fondovi, EIF, HBOR itd. Osim prethodno navedenih kategorija primatelja, Banka Vaše podatke prenosi za potrebe provođenja eksternaliziranih aktivnosti primjerice, pravnoj osobi za pripremu i distribuciju pošte, pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji za potrebe procesiranja kartičnog poslovanja i dr. Za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim tijelima podaci se mogu dostavljati odvjetnicima. Informacije o određenim kategorijama primatelja Vaših podataka, ako nisu obuhvaćene ovom točkom, bit će Vam pružene prilikom ugovaranja pojedine usluge ili naknadno, a u skladu s člankom 14. Opće uredbe o zaštiti podataka. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE Vaši osobni podaci obrađuju se u Republici Hrvatskoj ili EU-u. Ako je potrebno, iz nekih tehničkih ili operativnih razloga Banka zadržava pravo prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan EU-a, u odnosu na odluke Europske komisije o primjerenosti ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera ili određenih odstupanja uređenih Općom uredbom o zaštiti podataka. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA Vaše osobne podatke čuvamo u razdoblju ili određenom pojedinim propisom npr. Zakonom o kreditnim institucijama, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ili ne dulje od onoga što je nužno za postizanje svrhe za koje su obrađeni, ako razdoblje čuvanja nije propisano ili je propisano minimalno razdoblje čuvanja. Konkretno, Vaši osobni podaci općenito se zadržavaju na vremensko razdoblje sukladno rokovima čuvanja propisanim Zakonom o kreditnim institucijama, a to je 11 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Ako se osobni podaci obrađuju samo u svrhe provedbe dubinske analize klijenata ili drugih obrada samo po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, Vaši osobni podaci čuvaju se u razdoblju od 10 godina od prestanka poslovnog odnosa. Rok od 10 godina čuvanja podataka odnosi se i na rokove čuvanja podataka o pristupu sefu datum i vrijeme pristupa sefu. Isto tako, Vaši osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe primjerice za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i dr. Rokovi čuvanja podataka u određenim slučajevima obrada za koje nije zakonom propisan rok čuvanja, mogu biti dulji ili kraći od gore navedenih rokova te taj rok određuje Banka kao voditelj obrade, s tim da se u tim slučajevima podaci čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju. PRAVA ISPITANIKA Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Banci kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka na kontakt adrese iz točke I. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem i neposredno u poslovnicama Banke ili na adresu službenika za zaštitu podataka sluzbenik. O poduzetim radnjama vezano na Vaš zahtjev, Banka će Vas bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva obavijestiti o poduzetim radnjama. Iznimno se taj rok može po potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Banka će Vas u tom slučaju obavijestiti u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva o razlozima odgađanja. Ako ste zahtjev podnijeli elektroničkim putem, informacije će Vam biti pružene elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako u svom zahtjevu niste drukčije zatražili. Ako Banka ne postupi po Vašem zahtjevu, u roku od mjesec dana bez odgađanja i najkasnije mjesec dana od primitka zahtjeva, obavijestit će Vas o razlozima zbog kojih nije postupila i o mogućnostima podnošenja pritužbe nadzornom tijelu. Svaka komunikacija i radnje koje Banka poduzima u vezi s ostvarivanjem prava navedenih u nastavku bit će besplatne. Međutim, ako su Vaši zahtjevi očito neosnovani ili prekomjerni, osobito zbog njihovog ponavljajućeg karaktera, Banka Vam može naplatiti naknadu, uzimajući u obzir nastale troškove ili odbiti postupati po Vašim zahtjevima. Možete se obratiti Banci, kao voditelju obrade, radi ostvarivanja sljedećih prava: 1 Pravo na pristup podacima - Od Banke, kao voditelja obrade, možete dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, ako se obrađuju, imate pravo na pristup osobnim podacima i informacijama predviđenim člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, primjerice: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, rokovi čuvanja itd. Ako se osobni podaci eventualno prenose u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, imate pravo biti obaviješteni o odgovarajućim zaštitnim mjerama vezanim za prijenos Ako to zatražite, Banka će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije Banka Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem, i ako nije drukčije traženo, Banka će ih dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku. Opće uredbe o zaštiti podataka npr. Ovime Vas obavještavamo da Banka ne smije izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa, za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva. Opće uredbe o zaštiti podataka, među kojima, na primjer ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr. Osim toga, možete zatražiti da se Vaši osobni podaci prenose izravno od Banke drugom voditelju pod uvjetom da je to tehnički izvedivo za Banku. U tom ćete slučaju Banci dostaviti sve točne podatke o novom voditelju obrade kojem namjeravate prenijeti svoje osobne podatke, dajući Banci pisani pristanak. Ako se odlučite za podnošenje prava na prigovor, Banka će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako Banka ne dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osnove koje nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika ili je obrada potrebna za postavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. Na kraju ovih Informacija, u točki IX. Opće uredbe o zaštiti podataka, dodatno Vam skrećemo pozornost na ovo Vaše pravo. U slučajevima pod točkama a i c Banka će implementirati odgovarajuće mjere da zaštiti Vaša prava, Vaše slobode i Vaš legitimni interes, a Vi možete iskoristiti pravo da dobijete ljudsku intervenciju od Banke kako biste izrazili svoje stajalište i osporili odluku. Neovisno o prethodno navedenom, ako smatrate da je obradom osobnih podataka koju provodi Banka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka ili nacionalni provedbeni propis, možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na adresu sluzbenik. OBRADA POSEBNIH KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA U odnosu na obradu posebnih kategorija osobnih podataka primjerice otkrivanje rasnog ili etničkog podrijetla, političkih mišljenja, vjerskih ili filozofskih uvjerenja ili članstva u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podataka koji bi bili eventualno potrebni o zdravlju ili podataka koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe potrebnih za pružanje određenih usluga i proizvoda, potreban je Vaš izričit pristanak privolom, ne dovodeći u pitanje konkretne slučajeve propisane Općom uredbom koji dopuštaju obradu posebnih kategorija osobnih podataka i bez izričitog pristanka. ZAJEDNIČKI VODITELJI OBRADE U skladu s člankom 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, Banka u određenim slučajevima, zajedno s drugim voditeljem obrade, zajednički određuje svrhe i načine obrade podataka te na transparentan način određuje svoje odgovornosti te poštovanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka, osobito s obzirom na ostvarivanje Vaših prava kao ispitanika iz točke VII. Opće uredbe o zaštiti podataka. Kao ispitanik, bez obzira na postignuti dogovor zajedničkih voditelja, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih na dolje navedene kontakt podatke. Podaci o zajedničkim voditeljima obrade s kojima Banka dogovorno i zajednički određuje svrhe i načine obrade te kontaktne točke za potrebe ostvarivanja Vaših prava: i PBZ CARD d. Opća informacija zajedničkih voditelja o zajednički utvrđenim svrhama i načinima obrade bit će Vam učinjena dostupnom prilikom prikupljanja podataka, bilo od Banke ili od PBZ Carda ili na način utvrđen člankom 14. Opće Uredbe o zaštiti podataka. Zajedničke određene svrhe i načini obrade Vaših podataka od strane Banke i PBZ Carda sadržane su u dokumentu Opća informacija zajedničkih voditelja o obradi osobnih podataka koji je dostupan na i. PBZ Stambena štedionica članica je Grupe PBZ i u 100%-tnom je vlasništvu Banke. U skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama, PBZ Stambena štedionica eksternalizirala je Banci određene aktivnosti vezane uz ugovaranje stambenih kredita stambenim štedišama, kao i ponudu ugovaranja stambene štednje putem distribucijskih kanala Banke. Kao zajednički klijent PBZ Stambene štedionice i Banke možete ostvarivati određene pogodnosti s osnova pripadnosti PBZ Grupi npr. Radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade iz točke III. Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz točke III. Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz točke III. Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih. Banka i PBZ INVEST zajedno definiraju svrhe i načine obrade podataka kada klijent koristi Banku kao distribucijski kanal za proizvode i usluge PBZ Invest d. Kao zajednički klijent PBZ Investa i Banke možete ostvarivati određene pogodnosti s osnova pripadnosti PBZ Grupi npr. Radi ostvarivanja zajednički utvrđenih svrha i načina obrade iz točke III. Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz točke III. Opće uredbe o zaštiti podataka za potrebu legitimnog interesa utvrđenih od strane PBZ Investa ostvarujete kod PBZ Investa, kao voditelja obrade odgovornog za te obrade, slanjem upita na adresu sjedišta Ilica 5, 10000 Zagreb , te na e-mail: zop-pbzinvest pbz. Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka PBZ Investa e-mail adresa: zop-pbzinvest pbz. Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podataka, svrhe i osnova iz točke III. Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih. Kako to omogućuje članak 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, osiguratelj CROATIA osiguranje d. Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz točke III. Opće uredbe o zaštiti podataka za potrebu legitimnog interesa utvrđenih od strane osiguratelja ostvarujete kod CROATIA osiguranje d. Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz točke III. Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih. U skladu s odredbama Zakona o osiguranju, osiguratelj Generali osiguranje d. Kako to omogućuje članak 26. Opće uredbe o zaštiti podataka, osiguratelj Generali osiguranje d. Osim toga, ako se kao klijent odlučite za uslugu investicijskog savjetovanja iz točke III. Opće uredbe o zaštiti podataka za potrebu legitimnog interesa utvrđenih od strane osiguratelja ostvarujete kod Generali osiguranja d. Svoja prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, a odnose se na pružanje usluga Banke, kao voditelja obrade odgovornog za kategorije podatka, svrhe i osnova iz točke III. Bez obzira na prethodno, zajednički klijenti voditelja obrade mogu ostvarivati svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih. Opće uredbe o zaštiti podataka skrećemo Vam posebnu pozornost na Vaše pravo na podnošenje prigovora po članku 21. Opće uredbe o zaštiti podataka. Na temelju Vaše posebne situacije, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, u skladu s člankom 6. Isto tako, imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se obrađuju u skladu s člankom 6. Ako podnesete prigovor, više nećemo obrađivati Vaše osobne podatke osim u slučaju ako u postupku rješavanja Vašeg prigovora dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako se obrada provodi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Pravo na prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga U određenim slučajevima obrađujemo Vaše osobne podatke za potrebe izravnog marketinga. Ako niste suglasni s tom obradom, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako se usprotivite obradi za potrebe izravnog marketinga, Vaše osobne podatke više nećemo obrađivati u te svrhe. Svoje prigovore možete uputiti na kontakt adrese iz točaka I. Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je na te u poslovnicama Banke. Privredna banka Zagreb d. Uvod Općim uvjetima za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva dalje u tekstu: Opći uvjeti uređuju se prava i obveze Banke kao kreditne institucije i pružatelja usluge i fizičkih osoba - potrošača dalje u tekstu: Korisnik , u svezi s ugovaranjem i korištenjem usluge PBZ digitalnog bankarstva dalje u tekstu: Usluga. Usluga omogućuje pregled informacija o uslugama, koje Banka pruža u svoje ime i za svoj račun ili u ime i za račun trećih osoba temeljem posebnih ugovora i propisa, koje je Korisnik ugovorio. Korištenje Usluge ovisi o ponudi Banke, važećim propisima te načinu korištenja Usluge. Sadrži informacije vezane za upoznavanje s funkcionalnostima Usluge, kalkulator valuta i informacija o tečaju iz tečajne liste Banke, pregled bankomata i poslovnica Banke te podatke o adresi Banke za kontakt. Za Korisnike Usluge dodatno omogućuje izdvojeni pregled aplikacije PBZ mobilnog bankarstva widget , brzi pregled stanja odabranog transakcijskog računa, mogućnost iniciranja aktiviranja i korištenja pojedinih funkcionalnosti Usluge te pokretanje prijave u aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva korištenjem withKEY autorizacijskog uređaja. Banka zadržava pravo promjene ovog sadržaja. Autorizacijom Korisnik Usluge prihvaća uvjete koji su mu prezentirani prije autorizacije. Mogućnosti i način autorizacije ovise o karakteristikama Usluge, a definirani su u ovim Općim uvjetima i Ugovorom o korištenju Usluge. Banka može učiniti dostupnim dio registracijskog koda i u poslovnici. Vjerodajnica za pokretanje ovog sustava je PIN. Korisnik može prema svom odabiru koristiti Smart login sustav za autentifikaciju prilikom pristupa Usluzi. Smart login sustav ujedno se koristi za provođenje TDS autorizacije na način opisan u ovim Općim uvjetima. Korisnik je dužan postupati s ovim podatkom u skladu s točkom 4. Banka, u svrhu pristupa i korištenja Usluge može omogućiti autentifikaciju i autorizaciju Korisnika biometrijskim metodama u skladu s tehničkim mogućnostima Korisnika i Banke. Otisak prsta, Identifikacija lica , bez pohrane istih na strani Banke, ili prikupljati, pohraniti i koristiti biometrijske parametre Korisnika uz prethodnu posebnu suglasnost Korisnika. Prilikom aktivacije Korisnik sam putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva određuje opseg korištenja otiska prsta u okviru Usluge te sve navedeno autorizira unošenjem PIN-a koji je odredio za korištenje aplikacije PBZ mobilnog bankarstva. Otisak prsta služi Korisniku za pristup Usluzi, za davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija te za davanje drugih suglasnosti i izjava volje u okviru Usluge. Podatke koji sadrže informaciju o identifikaciji lica Korisnik je prethodno, neovisno o Usluzi, pohranio u okviru programske podrške na svojem mobilnom uređaju koji podržava funkcionalnosti Identifikacije lica te ih je nakon toga u aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva aktivirao za korištenje Usluge. Identifikacija lica služi Korisniku za pristup Usluzi. Korisnik može koristiti biometrijske metode u ovisnosti o tehnološkim mogućnostima mobilnog uređaja koji koristi. A kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja. Izdani kvalificirani certifikat potpisnik koristi za elektroničko potpisivanje dokumentacije prilikom ugovaranja bankovnih i financijskih usluga putem Usluge. Potpisivanje dokumentacije kvalificiranim elektroničkim potpisom odvija se na način da Banka potpisniku predoči u aplikaciji PBZ internetskog ili mobilnog bankarstva Usluge nacrt dokumenta te se od potpisnika traži unos u navedenu aplikaciju lozinke certifikata te generiranje i unos jednokratne lozinke autorizacijskog uređaja. Po uspješnoj provjeri unesenih podataka u sustavu dokument se smatra elektronički potpisanim kvalificiranim elektroničkim potpisom. U slučaju nemogućnosti korištenja navedenih postupaka iz tehničkih razloga provodi se kao SMS autorizacija. Po zaprimljenoj obavijesti koja sadrži elemente naloga za plaćanje i to: iznos transakcije, datum izvršenja naloga, račun primatelja i naziv primatelja. Korisnik autorizira platnu transakciju unosom PIN-a ili korištenjem biometrijske metode u aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva, čime se transakcija smatra autoriziranom. Korisnik Usluge prikazani QR kod skenira koristeći autorizacijski sustav Smart login te se transakcija smatra autoriziranom. SMS poruka sadrži elemente naloga za plaćanje i to: iznos transakcije, datum izvršenja naloga, račun primatelja, naziv primatelja i kod za autorizaciju transakcije. Kod za autorizaciju transakcije zaprimljen u SMS poruci Korisnik Usluge unosi u aplikaciju PBZ internetskog bankarstva Usluge slijedeći upute koje su mu dostupne tijekom postupka SMS autorizacije na ekranu aplikacije, čime se transakcija smatra autoriziranom. Korisnik sam odlučuje hoće li koristiti mogućnost iniciranja slanja obavijesti te sukladno tome bira opciju unutar aplikacija Usluge i autorizira je unošenjem PIN-a ili korištenjem biometrijske metode odnosno unosom jednokratne zaporke, čime se ista smatra aktiviranom. Podatak s kojim Korisnik može povezati svoj broj transakcijskog računa za potrebe provedbe ove vrste transakcija može biti broj mobilnog telefona ili drugi podatak koji Banka može naknadno uvesti. Korisnik sam odlučuje hoće li koristiti ovu funkcionalnost te sukladno tome daje potrebne podatke i suglasnost za aktiviranje ove funkcionalnosti. Funkcionalnost withPAY plaćanja Korisnik bira unutar aplikacije PBZ mobilnog bankarstva i autorizira je unošenjem PIN-a koji je odredio za korištenje te aplikacije ili korištenjem biometrijske metode autorizacije, čime se ista smatra aktiviranom. Svaku pojedinu transakciju withPAY plaćanja Korisnik autorizira unošenjem PIN-a ili korištenjem biometrijske metode autorizacije. Korisnik sam odlučuje hoće li koristiti mogućnost iniciranja ove vrste transakcija te sukladno tome bira funkcionalnost unutar aplikacije i autorizira je unošenjem PIN-a ili jednokratne zaporke, čime se ista smatra aktiviranom. Nakon aktiviranja funkcionalnosti Brzi prijenosi, smatra se da je Korisnik, za kojega je prethodno proveden postupak autentifikacije, dao suglasnost za izvršenje svake takve inicirane transakcije. Korisnik sam odlučuje hoće li koristiti mogućnost iniciranja ove vrste transakcija te sukladno tome bira funkcionalnost unutar aplikacije i autorizira je unošenjem PIN-a ili jednokratne zaporke, čime se ista smatra aktiviranom. Nakon aktiviranja funkcionalnosti Pouzdani račun, smatra se da je Korisnik, za kojega je prethodno proveden postupak autentifikacije, dao suglasnost za izvršenje svake transakcije inicirane u korist računa koji je dodan na listu Primatelji i označen kao Pouzdani. Korisnik sam odlučuje hoće li koristiti ovakvu mogućnost uvida u podatke transakcijskog računa te sukladno tome bira opciju unutar aplikacije i autorizira je unošenjem PIN-a ili jednokratne zaporke, čime se ista smatra aktiviranom. Ako Korisnik želi može stanje i raspoloživi iznos vidjeti i u izdvojenom pregledu aplikacije PBZ mobilnog bankarstva Widget. Uvjeti korištenja Usluge PBZ digitalnog bankarstva Ugovor o korištenju Usluge može se sklopiti u poslovnicama Banke i putem usluga direktnog bankarstva, dok ih Banka pruža. Banka za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva primjenjuje tehnološka rješenja koja omogućavaju vezu između opreme Korisnika i računala Banke koja ispunjava standardne sigurnosne uvjete u elektroničkom bankarstvu. Za korištenje aplikacije PBZ mobilnog bankarstva Usluge dužan je osigurati mobilni telefonski uređaj odgovarajuće tehnološke razine. Prilikom ugovaranja Usluge Korisnik je dužan dostaviti Banci telefonski broj mobilnog uređaja na koji će mu Banka dostaviti registracijski kod identifikacijski kod potreban za aktivaciju aplikacije PBZ mobilnog bankarstva. Korisnik može Banci dostaviti i e-mail adresu na koju mu Banka može dostaviti dokumente vezane uz Uslugu, ako Korisnik taj način dostave dokumenata odabere prilikom ugovaranja Usluge. Na jednom istom mobilnom uređaju više različitih Korisnika može koristiti svoju pojedinačnu uslugu PBZ digitalnog bankarstva. Ovisno o odluci Banke i važećim propisima, pojedine usluge dostupne u ponudi putem Usluge mogu se ugovarati samo pomoću važećeg Kvalificiranog certifikata, potpisivanjem dokumentacije Kvalificiranim elektroničkim potpisom. Putem Usluge moguće je raspolaganje računom obrtnika ili druge fizičke osobe koja obavlja gospodarsku djelatnosti ili slobodno zanimanje račun nepotrošača. Pri tome se primjenjuju Opći uvjeti poslovanja Privredne banke Zagreb d. Pristup i korištenje Usluge putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva Uslugu Korisnik može koristiti svaki dan od 00:00 do 24:00 sata putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva instalirane na mobilni uređaj. Za pristup i korištenje Usluge putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva Korisnik je dužan osigurati mobilni uređaj odgovarajuće tehnološke razine pametni mobilni telefon ili drugi mobilni uređaj odgovarajućeg operativnog sustava te određene inačice operativnog sustava. Korisnik preuzima aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva na virtualnom prodajnom mjestu App Store ili Google Play, ovisno o mobilnoj platformi koju koristi. Aktivacija aplikacije PBZ mobilnog bankarstva može se provesti po ugovaranju Usluge u poslovnici Banke ili putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva Usluge. Po ugovaranju Usluge u Poslovnici, Korisnik preuzima aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva te je instalira na svoj mobilni uređaj, a Banka Korisniku dostavlja registracijski kod potreban za aktivaciju aplikacije PBZ mobilnog bankarstva: identifikacijski kod putem SMS poruke na telefonski broj mobilnog uređaja koji je Korisnik dostavio Banci za tu svrhu, a aktivacijski kod u poslovnici Banke. Nakon instalacije i aktivacije mobilne aplikacije jednokratnim unosom registracijskog koda koji Korisniku dodjeljuje Banka slijedi definiranje personaliziranog sigurnosnog obilježja - PIN-a, koji Korisnik sam određuje za pristup i korištenje aplikacije PBZ mobilnog bankarstva. PIN služi Korisniku za autentifikaciju prilikom pristupa Usluzi, davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija, sklapanje ugovora ili u drugu svrhu koja je ponuđena i podržana u okviru Usluge, sukladno pozitivnim propisima. Korisnik može za pristup i korištenje Usluge putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva, ovisno o svojim potrebama i mogućnostima, osim PIN-a, koristiti i biometrijsku metodu. Prilikom pristupa i korištenja Usluge putem PIN-a provodi se autentifikacija Korisnika, i to tijekom prijave na Uslugu te kod davanja suglasnosti za izvršenje platnih transakcija autorizacija transakcija i davanje suglasnosti i drugih izjava volje u okviru Usluge, na način da Korisnik na predviđeno mjesto na ekranu mobilne aplikacije unese PIN koji je definirao za korištenje. Ako je Korisnik odabrao korištenje PIN-a za davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija i davanje drugih suglasnosti i izjava volje, iste nije potrebno autorizirati korištenjem biometrijske metode. Ako je Korisnik odabrao korištenje Otiska prsta za davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija i davanje drugih suglasnosti i izjava volje, iste nije potrebno autorizirati PIN-om. Korisnik u aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva može odabrati hoće li koristiti Otisak prsta samo za pristup Usluzi ili za pristup Usluzi i davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija i drugih suglasnosti i izjava volje unutar Usluge. Ako je Korisnik odabrao korištenje Identifikacije lica za davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija i davanje drugih suglasnosti i izjava volje, iste nije potrebno autorizirati korištenjem druge biometrijske metode ili PIN-om. Korisnik u aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva može odabrati hoće li koristiti Identifikaciju lica samo za pristup Usluzi ili za pristup Usluzi i davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija i drugih suglasnosti i izjava volje unutar Usluge. Ako se instalirana aplikacija PBZ mobilnog bankarstva zaključa, obriše ili je Korisnik želi instalirati na drugi mobilni uređaj umjesto postojećeg, za ponovnu aktivaciju aplikacije potreban je novi registracijski kod identifikacijski i aktivacijski kod. Novi registracijski kod za aktivaciju aplikacije PBZ mobilnog bankarstva Korisnik usluge može zatražiti u poslovnici Banke ili putem Usluge koju Korisnik koristi putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva. Korisnik Usluge je obvezan prethodno dostaviti Banci točan telefonski broj mobilnog uređaja na koji će mu Banka u obliku SMS poruke dostaviti novi identifikacijski kod. Ako Korisnik Usluge zatraži registracijski kod, a telefonski broj mobilnog uređaja koji je Korisnik Usluge dostavio Banci više nije aktivan ili ako Korisnik Usluge nije dostavio Banci telefonski broj mobilnog uređaja kao kontakt podatak, Banka ne odgovara za eventualnu štetu koja bi nastala Korisniku uslijed neisporuke registracijskog koda identifikacijski kod , odnosno u slučaju isporuke registracijskog koda identifikacijski kod na posljednji telefonski broj mobilnog uređaja koji je Korisnik usluge dostavio Banci kao kontakt podatak. Sadržaj, opseg i način korištenja Usluge putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva detaljno su opisani u Korisničkim uputama koje su dostupne Korisnicima na web stranici Banke, na zaslonu mobilne aplikacije te u poslovnici Banke. Pristup i korištenje Usluge putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva Korisnik može koristiti Uslugu putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva svaki dan od 00:00 do 24:00 sata. Za pristup i korištenje Usluge putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva, Korisnik pristupa web adresi. Autorizacija transakcija i davanje suglasnosti i izjava volje obavlja se unosom jednokratne lozinke koju generira withKEY autorizacijski sustav u predviđeno unosno polje u aplikaciji PBZ internetskog bankarstva. Izuzetak od ovog postupka su TDS autorizacije naloga, koje se autoriziraju korištenjem autorizacijskog sustava Smart login. U slučaju nemogućnosti pristupa aplikaciji PBZ internetskog bankarstva Korisnik može odabirati autentifikaciju QR kodom. Postupak autorizacije naloga za plaćanje u okviru Usluge odvija se na način da Korisnik putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva inicira slanje automatske obavijesti Send push na broj mobilnog uređaja koji je prethodno dostavio Banci i koristi ga za Uslugu. Po zaprimljenoj obavijesti koja sadrži elemente naloga za plaćanje i to: iznos transakcije, datum izvršenja naloga, račun primatelja i naziv primatelja, Korisnik autorizira platnu transakciju unosom PIN- ili korištenjem biometrijske metode u aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva, čime se transakcija smatra autoriziranom. Autorizacija se obavlja unosom u predviđeno unosno polje u aplikaciji PBZ internetskog bankarstva jednokratne zaporke koju generira čitač kartice. Izuzetak od ovog postupka je TDS autorizacija naloga. Autorizacija se obavlja unosom u predviđeno polje u aplikaciji PBZ internetskog bankarstva jednokratne zaporke koju generira PBZ mToken. Izuzetak od ovog postupka je TDS autorizacija naloga. Autorizacija se obavlja unosom u predviđeno polje u aplikaciji PBZ internetskog bankarstva jednokratne zaporke koju generira token. Izuzetak od ovog postupka je pojedinačna TDS autorizacija naloga. Sadržaj, opseg i način korištenja Usluge putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva detaljno su opisani Korisničkim uputama koje su dostupne Korisnicima na web stranici Banke te u promotivnim materijalima u poslovnici Banke. Pristup i korištenje Usluge telefonskim pozivom Pristup Usluzi telefonskim pozivom odvija se uspješnim uspostavljanjem telefonske veze između Korisnika i Banke, na poziv Korisnika broja telefona Usluge Banke +385 1 4891 300 te po uspješnoj autentifikaciji Korisnika u sustavu Banke, ili identifikacijom u glasovnom kontaktu s djelatnikom Banke. Korištenje Usluge telefonskim pozivom odvija se u glasovnom kontaktu Korisnika s djelatnikom Banke, po prethodno uspješno provedenoj autentifikaciji Korisnika. Usluga se može koristiti u glasovnom kontaktu s djelatnikom Banke svaki dan u vremenu 07:30 do 21:00. Pristup i korištenje Usluge putem chat, video chat i audio chat komunikacije Chat komunikacija je dvosmjerna pisana elektronička komunikacija između Korisnika Usluge i Banke, koja se odvija u realnom vremenu na inicijativu Korisnika putem Usluge, uz prethodni pristup Usluzi i autentifikaciju Korisnika na ugovoreni način. Video chat je vizualno-glasovna komunikacija između Korisnika Usluge i Banke, koja se odvija u realnom vremenu na inicijativu Korisnika putem Usluge, uz prethodni pristup Usluzi i autentifikaciju Korisnika na ugovoreni način. Audio chat je glasovna komunikacija između Korisnika Usluge i Banke, koja se odvija u realnom vremenu na inicijativu Korisnika putem Usluge, uz prethodni pristup Usluzi i autentifikaciju Korisnika na ugovoreni način. Banka može ponuditi chat komunikaciju Korisniku za vrijeme njegovog korištenja Usluge putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva i aplikacije PBZ mobilnog bankarstva Poruke između Korisnika Usluge i Banke putem chata, video i audio chat komunikacije smatraju se povjerljivima. Banka može snimiti komunikaciju, bilo da se radi o chat, video chat ili audio chat kontaktu. Snimku Banka može koristiti u svrhu upravljanja kvalitetom usluge te u svrhu rješavanja Korisnikovih prigovora u vezi s uslugama Banke koje koristi. Tekstualni zapis chat i audio zapisa kod video i glasovne komunikacije Banka pohranjuje. Banka štiti povjerljivost komunikacije te tekstualni i audio zapis koji sadržavaju osobne informacije Korisnika usluge. Korištenje chat, video chat i audio chat komunikacije uvjetovano je određenim tehničkim preduvjetima na strani Korisnika kojih je pregled Korisniku dostupan putem Usluge. Ugovaranje usluge PBZ digitalnog bankarstva putem usluga direktnog bankarstva Korisnik postojeće usluge direktnog bankarstva mPBZ može ugovoriti Uslugu PBZ digitalnog bankarstva putem mPBZ usluge, pri čemu Korisnik putem mPBZ usluge preuzima aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva, instalira je na svoj mobilni uređaj i ugovara novu Uslugu autorizacijom postojećim sigurnosnim obilježjima PIN-a koji je odredio za korištenje mPBZ usluge , te se aplikacija PBZ mobilnog bankarstva smatra aktiviranom. Korisnik postojeće usluge direktnog bankarstva PBZ365 NET može ugovoriti Uslugu PBZ digitalnog bankarstva putem PBZ365 NET usluge, pri čemu Korisnik pristupa aplikaciji PBZ internetskog bankarstva nove Usluge i ugovara novu Uslugu autorizacijom postojećim sigurnosnim obilježjima za pristup i korištenje usluge PBZ365 NET. Po završetku ugovaranja, Korisniku je u okviru usluge PBZ digitalnog bankarstva putem aplikacije PBZ internetskog bankarstva omogućena aktivacija aplikacije PBZ mobilnog bankarstva. Korisnik preuzima aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva, a Banka Korisniku dostavlja registracijski kod potreban za aktivaciju: identifikacijski kod putem SMS poruke na telefonski broj mobilnog uređaja koji je Korisnik dostavio Banci za tu svrhu, a aktivacijski kod putem QR koda koji Korisnik može očitati koristeći mobilni uređaj. Banka može dio registracijskog koda učiniti dostupnim i u aplikaciji PBZ internetskog bankarstva. Gubitak ili krađa čitača kartice nije od utjecaja na ocjenu autentičnosti ostvarenog pristupa Usluzi i izvršene autorizacije, s obzirom da je riječ o nepersonaliziranom uređaju. Obveze i odgovornosti Banke Prilikom redovnih održavanja usluga Korisniku će djelomično ili potpuno biti onemogućeno korištenje Usluge. Redovna održavanja Usluge provodi se u vrijeme kada je, prema ocjeni Banke, najmanja frekvencija korištenja Usluge. U navedenim slučajevima aplikaciju PBZ mobilnog bankarstva više neće biti moguće pokrenuti, čak niti nakon reaktivacije mobilne aplikacije novim registracijskim kodom, te će njeno korištenje biti trajno onemogućeno na tom mobilnom uređaju. Naknade Prilikom zaključenja Ugovora o korištenju Usluge Korisnik se obvezuje platiti Banci jednokratnu upisninu, sukladno Tarifi Banke. Korisnik se obvezuje za vrijeme trajanja ugovora o korištenju Usluge plaćati mjesečnu članarinu za korištenje Usluge, naknadu za izvršenje naloga za plaćanje putem Usluge, kao i druge naknade koje su sadržane u Tarifi Banke. Banka će naplaćivati članarinu za korištenje Usluge po računima na kojima je Korisnik ovlašten za raspolaganje sukladno propisima. Visina i vrste naknada te ostali troškovi koji mogu nastati izvršenjem Ugovora o korištenju Usluge definirani su Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d. Limiti Za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva primjenjuju se dnevni i mjesečni limit za platne transakcije u nacionalnom, međunarodnom i prekograničnom platnom prometu. Podaci o visini dnevnog i mjesečnog limita dostupni su Korisniku u aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva Usluge i aplikaciji PBZ internetskog bankarstva Usluge. Pri korištenju Usluge dnevni i mjesečni limiti za platne transakcije provedene u stranoj valuti umanjuju se u protuvrijednosti strane valute, prema srednjem tečaju Banke. Podaci o visini limita i broju transakcija dostupni su Korisniku u aplikaciji PBZ mobilnog bankarstva Usluge i aplikaciji PBZ internetskog bankarstva Usluge. Izvršenje platnih transakcija Banka putem Usluge omogućava Korisniku provođenje platnih transakcija u domaćem i prekograničnom platnom prometu. Nalozi za plaćanje autorizirani putem Usluge izvršavaju se sukladno Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d. Banka omogućava provođenje plaćanja između računa Korisnika i računa po kojima je Korisnik ovlašten za raspolaganje bez provođenja postupka pojedinačne autorizacije naloga za plaćanje tzv. Banka omogućava Korisniku putem Usluge određivanje tzv. Pouzdanog računa, za plaćanje u korist kojeg sustav neće tražiti provođenje postupka pojedinačne autorizacije naloga za plaćanje. Pouzdani račun može biti bilo koji račun pravne ili fizičke osobe u korist kojih Korisnik odredi da će inicirati naloge za plaćanje bez pojedinačne autorizacije. Korisnik putem Usluge može deaktivirati ovu funkcionalnost, autorizacijom putem autorizacijskog sustava koji koristi, pri čemu se ova funkcionalnost smatra opozvanom. Korisniku Usluge putem aplikacije PBZ mobilnog bankarstva Banka pruža mogućnost aktiviranja funkcionalnosti withPAY plaćanja. Korisnik autorizira svaku pojedinu transakciju withPAY plaćanja unosom PIN-a koji je odredio za pristup i korištenje aplikacije PBZ mobilnog bankarstva. O izvršenim platnim transakcijama Banka obavještava Korisnika, odnosno vlasnika transakcijskog računa sukladno ugovoru koji uređuje poslovanje po transakcijskom računu po kojem je izvršena platna transakcija. Prestanak korištenja Usluge PBZ digitalnog bankarstva Ugovor o korištenju usluge PBZ digitalnog bankarstva se zaključuje na neodređeno vrijeme. Korisnik i Banka mogu u bilo kojem trenutku sporazumno, u pisanoj formi, raskinuti Ugovor o korištenju Usluge s trenutnim učinkom. Korisnik može u bilo kojem trenutku, jednostrano, u pisanoj formi, na adresu poslovnice Banke otkazati Ugovor o korištenju usluge PBZ digitalnog bankarstva, uz otkazni rok od jednog mjeseca. Banka može otkazati Ugovor o korištenju usluge PBZ digitalnog bankarstva uz otkazni rok od 2 dva mjeseca. Prestanak ugovora o otvaranju i vođenju transakcijskog računa kojeg je Korisnik odredio za naplatu mjesečne članarine, razlog je za otkaz ugovora o korištenju Usluge. Korisnik usluge je suglasan da Banka može raskinuti Ugovor o korištenju Usluge za slučaj da Korisnik postupa protivno odredbama tog Ugovora, Općim uvjetima za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva, Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d. U takvom slučaju raskid Ugovora o korištenju usluge PBZ digitalnog bankarstva nastupa dostavom pisane obavijesti o raskidu Korisniku usluge preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Ostale odredbe Postojeće usluge PBZ365 NET, PBZ365-TEL i mPBZ Banka pruža istovremeno s uslugom PBZ digitalnog bankarstva. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se zajedno s Ugovorom o korištenju usluge PBZ digitalnog bankarstva, Općim uvjetima za korištenje usluge PBZ digitalnog bankarstva, Općim uvjetima poslovanja Privredne banke Zagreb d. Opći uvjeti poslovanja i Tarifa Banke dostupni su i u poslovnicama Banke i na internet stranici. Ovi Opći uvjeti dopunjuju posebne pogodbe ugovorene između Korisnika i Banke, bilo da su sadržane u ugovoru o korištenju usluge PBZ digitalnog bankarstva, ili se ugovor o korištenju Usluge na njih poziva. Na izmjene odredaba ovih Općih uvjeta koje se odnose na platne usluge primjenjivat će se odredbe Općih uvjeta poslovanja Privredne banke Zagreb d. Banka zadržava pravo izmjene uvjeta, opsega i sadržaja korištenja Usluge, te uvođenja novih usluga i načina korištenja Usluge. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Ugovore o korištenju Usluge sklopljene od dana njihova stupanja na snagu, osim u dijelu u kojem bi bili protivni posebnim odredbama ugovora. Tekst ovih Općih uvjeta objavljen je u poslovnicama Banke te na web stranici Banke. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 20. Usluga PBZ internetskog bankarstva sadrži vodeće sigurnosne značajke koje vam omogućuju veću sigurnost i bezbrižnost u upravljanju novcem. Poduzimanje dodatnih sigurnosnih mjera kako biste se zaštitili dodaje još jedan sloj zaštite vašem online iskustvu. Jamstvo sigurnosti za internetsko bankarstvo: Koristimo sigurno i zaštićeno internetsko bankarstvo koje pomaže u zaštiti od lažnih transakcija internetskog bankarstva, štiti vaše financijske informacije i obuhvaća pravovremenu obradu vaših plaćanja. Provjerite aktivnost računa Internetsko bankarstvo omogućuje vam praktičan način da provjerite svoje aktivnosti plaćanja i rano otkrijete prijevaru. Ako naiđete na sumnjivu aktivnost na svojem računu, internetsko bankarstvo pomaže vam u ranom otkrivanju lažnih aktivnosti i osigurava brzu intervenciju banke. Ovo su neki od načina na koje možete zaštititi svoje računalo kako biste zaštitili svoje podatke. Primjerice, uporaba iste lozinke za internetsku stranicu za online kupovinu i društvene mreže može povećati rizik od krađe identiteta ili prijevare. Ako to odaberete, svatko tko ima pristup vašem računalu može se prijaviti u vaše ime. Phishing i spoofing poruke elektroničke pošte od vas traže da posjetite lažnu internetsku stranicu koja izgleda kao stranica Privredne banke Zagreb i da unesete osobne podatke o računu. U tim vas porukama čak mogu zatražiti da nazovete broj telefona i date informacije o računu. Privredna banka Zagreb nikad neće zatražiti da odgovarate na elektroničku poštu navodeći osobne informacije poput OIB-a ili PIN-a. Nikada nećemo tvrditi da će se vaš račun zatvoriti ako ne potvrdite, provjerite ili ovjerite svoje osobne informacije putem elektroničke pošte. Nikada nećemo tvrditi da trebate potvrditi važne informacije zbog nadogradnji ili tvrditi da trebate ažurirati svoje podatke na internetu. Primjerice, od vas se može zatražiti da ispunite kratku anketu službe za korisnike u zamjenu za novac, a zatim da navedete broj svog računa kako biste taj novac primili. To su često oznake lažne elektroničke pošte i lažnih mrežnih stranica. Obratite pozornost na pogreške u pisanju i gramatičke pogreške, nespretan jezik i loš vizualni dizajn. Obvezujemo se cijeniti to povjerenje te ćemo ga nastojati opravdati u svim situacijama u kojima vam nudimo proizvode, usluge i informacije kako bismo ispunili vaše potrebe, pritom čuvajući vaše podatke na svakom koraku... Zbog toga koristimo ovu priliku kako bismo opisali našu politiku privatnosti i mjere koje provodimo u svrhu zaštite podataka naših klijenata. U ovom Obećanju o privatnosti možete pronaći informacije o politici i postupcima koji se koriste za zaštitu i upotrebu podataka. Bit ćete obaviješteni o svim ažuriranjima naše politike i postupaka privatnosti kako biste bili informirani o ovom važnom pitanju. Nastavit ćemo ispitivati i poboljšavati svoju tehnologiju pravovremenim ažuriranjima kako bismo poboljšali zaštitu informacijama o vama. NAŠA PRAVILA O PRIKUPLJANJU, KORIŠTENJU I OTKRIVANJU INFORMACIJA KLIJENATA : - Naš je cilj pružiti vam sve usluge koje će vam biti potrebne za financijski uspjeh. Uz to vam nastojimo pružiti odgovornu, personaliziranu uslugu i informirati vas o novim uslugama koje vam odmah mogu biti korisne ili o novim povlasticama uz pomoć kojih možete ostvariti najveću vrijednost u svom odnosu s nama. Kako bismo u tome uspjeli, prikupljamo informacije klijenata koje postaju temelj naše sposobnosti da vam pružimo superiornu uslugu kad vam je ona potrebna. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA :- Glavni razlog zašto prikupljamo i čuvamo informacije klijenata jest kako bismo vam pružali usluge i učinkovito upravljali vašim odnosom s nama. Svaki proizvod ili usluga koje nudimo osmišljeni su kako bi prikazali načine na koje naši klijenti zaista koriste svoje račune. Isključivo za određene svrhe, možemo drugim subjektima otkriti informacije: poduzećima koja nisu financijska, primjerice poduzećima koja pružaju usluge u naše ime, poput tiskara čekovnih knjižica, poduzeća koja angažiramo, sada ili u budućnosti, da obrađuju i šalju izvatke poštom, ili poduzeća koja nam pomažu da oglašavamo vlastite proizvode. Informacije otkrivamo samo kada smatramo da su te informacije bitne za ponudu ili nužne kako bismo vam osigurali premium ponudu ili ponudu stope. Naši zajednički ugovori s tim poduzećima sadrže odredbe o povjerljivosti i ograničenja uporabe informacija za bilo koje druge potrebe. INFORMACIJE OTKRIVENE VANJSKIM NEFINANCIJSKIM PODUZEĆIMA I NEOVISNIM UGOVARATELJIMA : - Kada vanjski subjekti pružaju usluge u naše ime, u nekim slučajevima možemo otkriti neke ili sve informacije koje smo prikupili, kako je opisano u odjeljku Prikupljanje informacija. Te informacije mogu biti pružene određenim nefinancijskim poduzećima i neovisnim ugovarateljima za potrebe servisiranja vašeg računa ili pružanja marketinških i sličnih usluga u naše ime za proizvode i usluge koje pružamo. Ta poduzeća i ugovaratelji moraju poštivati odredbe o povjerljivosti i ograničenja koja zabranjuju uporabu informacija osim za pružanje određenih usluga u naše ime. INFORMACIJE OTKRIVENE VANJSKIM STRANAMA U OSTALIM SITUACIJAMA : - Otkrit ćemo informacije klijenata egipatskim državnim agencijama kako to zahtijevaju zakoni Republike Egipat uključujući obvezna bankarska pravila i propise. Neke ćemo stvari otkriti po službenom nalogu ili uputi određenog državnog subjekta isključivo u svrhu poštivanja zakona ili bilo kakve odluke sudskog tijela. Naša pravila i prakse koje se odnose na prikupljanje i otkrivanje informacija o bivšim klijentima iste su kao i one koje se odnose na prikupljanje i otkrivanje informacija o postojećim klijentima vidi odjeljak Naša pravila o prikupljanju, korištenju i otkrivanju informacija klijenata u određenom vremenskom razdoblju nakon što odnos s klijentom završi. Međutim, naše informacije o bivšim klijentima s vremenom se sve manje koriste nakon što odnos završi. POVJERLJIVOST I SIGURNOST INFORMACIJA : - POVJERLJIVOST INFORMACIJA I POSTUPCI ZAŠTITE : - Kao što smo opisali u svojem Obećanju, banka Bank of Alexandria nastoji spriječiti druge u neovlaštenom pristupu vašim informacijama te zbog toga provodimo postupke i tehnologije osmišljene u tu svrhu. Imamo pravila o odgovarajućoj fizičkoj zaštiti radnih mjesta i evidencije. Naše fizičke, elektroničke i proceduralne mjere zaštite u skladu su s vladinim propisima o sigurnosti internet bankarstva i zaštiti informacija klijenata. VAŠE ODGOVORNOSTI KAKO BI SE OSIGURALA SIGURNOST : - Slažete se da je vaša odgovornost poduzeti sve razumne mjere kako biste osigurali odgovarajuću sigurnost za vaš računalni hardver i softver koji ćete koristiti za pristup Usluzi kao i privatnost svih informacija vezanih uz sigurnost na Alex Linku, bilo iz privatnosti vlastitog doma ili na javnoj mreži u internet kafiću. VAŠ ODABIR DA SE ISKLJUČITE IZ DIJELJENJA INFORMACIJA : - ODABIRI KLIJENATA U POGLEDU DIJELJENJA INFORMACIJA : - Želimo da znate da - kao klijent banke Bank of Alexandria - možete odabrati način na koji će se dijeliti vaše informacije. Uvjeravamo vas da taj odabir možete napraviti u bilo kojem trenutku. Uz to, ako ste se prethodno isključili iz dijeljenja informacija, to nije potrebno ponovno činiti jer ćemo u skladu s time ažurirati svoju evidenciju kako vam ne bismo stvarali nikakve neugodnosti. Banka također neće biti odgovorna za bilo kakav propust ili kašnjenje u slanju izvadaka klijentu iz bilo kojeg razloga osim spremnosti banke i klijent mora potvrditi da Banka neće biti novčano ili drugačije odgovorna u tom smislu. U suprotnom Banka ima pravo odmah odbiti izvršiti prijenos, uputu ili transakciju bez slanja prethodne obavijesti Klijentu. Klijent snosi posljedice toga jer Banka ne provjerava valjanost takvih podataka. Kako bi osigurao transakcije koje provede na računu, klijent zamjenjuje trenutačnu lozinku prilikom prvog pristupa usluzi novom lozinkom koju je sam kreirao te koju čuva na vlastitu odgovornost. Banka ima pravo s vremena na vrijeme izmijeniti te uvjete. Banka ne snosi nikakve troškove ili naknadu štete koju Klijent može pretrpjeti zbog toga što nije upoznat sa specifikacijama koje je Banka izmijenila. Banka ima pravo utjecaja s uvjetima koje je izmijenila. To se stoga smatra jednim od onih slučajeva u kojima Banka nije odgovorna za nemogućnost korištenja usluga internet bankarstva i klijent nema pravo podnositi bilo kakve zahtjeve Banci. Općenito, Alexbank ima pravo posjedovati sve zaštitne znakove povezane s njegovim proizvodima koji se pojavljuju na mrežnim stranicama. U slučaju da klijent prekrši gore navedene uvjete ili nije u mogućnosti zaštititi takve dane programe i dokumente kao uslugu Banke, Banka ima pravo poduzeti sve potrebne pravne radnje, uz propisane naknade za štetu koju je Banka pretrpjela. Banka zadržava pravo izmijeniti takve naknade bez prigovora Klijenta. Prema tome, Klijent nepovratno ovlašćuje Banku da naplati dospjele naknade i troškove terećenjem bilo kojeg od računa koje Klijent ima u Banci. U slučaju da banka nije u mogućnosti ponovno uspostaviti uslugu u tom obećanom razdoblju, banka će klijenta obavijestiti o sljedećem očekivanom datumu ponovne uspostave usluge. Međutim, Banka nije odgovorna za nepružanje dijela ili cijele Usluge mrežnog bankarstva Banke iz bilo kojeg razloga koji je izvan njezine kontrole. Banka ne daje nikakva obećanja ili jamstva uključujući, ali bez ograničenja na, kvalitetu, brzinu, performanse, preciznost, itd. Banka se obvezuje izmijeniti štetne učinke za bankovne transakcije Klijenta koji su nastali zbog greške ili kvara. Klijent prihvaća i priznaje da Banka nije odgovorna ni za što u vezi s time osim za vlastiti prijestup ili nemar. Klijent neće Banku smatrati odgovornom za štetu koja je nanesena Klijentu, tehnologiji ili elektroničkoj opremi u slučaju bilo kojeg od gore navedenih događaja. Banka, po vlastitom nahođenju i bez navođenja razloga, može raskinuti pretplatu Klijenta na navedene usluge u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti. Klijent se obvezuje platiti sve naknade koje će biti obračunate do datuma provedbe zahtjeva za raskidom usluge. Smatra se da je sva korespondencija Banke dostavljena Klijentu nakon što je poslana redovitom poštom ili elektroničkom poštom na zadnju adresu zabilježenu u evidenciji Banke koja će predstavljati dokaz o tome. Klijent se obvezuje obavijestiti Banku u slučaju promjene adrese zabilježene u evidenciji Banke putem prethodne pisane obavijesti. Banka će mu odgovoriti u roku od 10 radnih dana. Svaki spor koji može nastati iz formulacije, tumačenja ili provedbe ovih Uvjeta rješava se pred svim vrstama i razinama sudova u Kairu. Kolačići su bezopasne tekstualne datoteke koje mrežni poslužitelji mogu pohranjivati na tvrdom disku vašeg računala nakon što posjetite stranicu. Oni poslužitelju omogućuju da vas prepozna prilikom ponovnog posjeta. Oni postoje samo tijekom vašeg posjeta stranici i brišu se nakon vašeg odlaska. Prepoznaju vas dok se krećete sa stranice na stranicu te, primjerice, bilježe predmete koje dodajete u košaricu online trgovine. Ti kolačići također pomažu u održavanju sigurnosti. Oni ostaju na vašem uređaju dok ne isteknu ili se ne izbrišu. Mnogi od njih imaju ugrađen datum automatskog brisanja kako bi se izbjeglo preopterećenje vašeg tvrdog diska. Ovi kolačići često pohranjuju i ponovno unose vaše podatke za prijavu kako ne biste trebali pamtiti pojedinosti o članstvu. Mi koristimo obje vrste kolačića. Uz to, kolačići mogu biti kolačići prvih ili trećih strana. Kolačiće prve strane posjeduje i izrađuje mrežna stranica koju pregledavate. Kolačiće treće strane posjeduje i izrađuje neovisna tvrtka, često tvrtka koja nudi uslugu vlasnicama mrežne stranice.Are we in control of our decisions?
Pjer Mirel Pierre , direktor za za- padni Balkan u Direkciji Evropske komisije za pro{irenje, kazao je da je sastanak pro{ao dobro i u konstrukti- vnom duhu te da su pokrivene sve te- me koje su bile na dnevnom redu. Ne daj Bože da se vama nešto desi i da vamtreba po- moć ove države - kazao nam je Tomislav Kvesić, ra- zočaran FUP-ovom slabom zainteresiranošću za nesta- nak njegovog brata. Hrvatska ICT industrija 11. Ako je Korisnik odabrao korištenje Identifikacije lica za davanje suglasnosti za izvršenje platnih transakcija i davanje drugih suglasnosti i izjava volje, iste nije potrebno autorizirati korištenjem druge biometrijske metode ili PIN-om. On ima pravo i kao bi- olo{ki sin i kao politi~ko- strana~ki nasljednik da bude subjektivan i ideali- zira svoga babu, ali nema pravo da interpretira do- ga aje i dru{tvene procese feti{izacijom uloge svoga oca u njima, odnosno amnestiranjem sebe i svo- jih strana~kih pajdaa, pozivajui se na ra- zmi{ljanje svoga babe iz mezara.

[Gole mlade mame|Pronalazak izgubljenih prijatelja preko neta|Kuhinje svea cenik]


Oznake: posao, i, savjeti, za, razvoj, karijere, &, sve, naš, jednom, mjestu!

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.