Prosvjed 5.prosinca/Protest 5th december

04 prosinac 2008

ZAGREB - Facebook grupa 'Stegnite vi svoj remen, bando lopovska', odredila je 5. prosinca za datum prosvjeda kojim se poziva građane da pokažu svoje nezadvoljstvo Vladinim mjerama štednje.

Kako pišu, prosvjed najavljuju 'vladajućim strukturama i prvorazrednim pljačkaškim organizacijama, koje ćemo još naknadno obavijestiti, na mjestu ili mjestima za koja ćemo se dogovoriti'.

Facebook grupa ograđuje se od, kako kažu, 'bilo kakvog nasilja, uništavanja javne i privatne imovine, od ustaških znakovlja i od komunističkih znakovlja, i bilo kakvih konotacija bilo kojeg totalitarnog režima, i bilo kakvog reklamiranja stranaka bilo koje stranke, bilo vladajućih, bilo onih gladnih vlasti'.

'Budite samosvjesni građani koji su spremna izraziti vlastito nezadovoljstvo spram trenutne situacije u voljenoj nam Hrvatskoj! Molimo i ujedno apeliramo naše pripadnike navijačkih skupina koji će nam se pridružiti da dođu u namjeri zajedništva i međusobne solidarnosti i da se suzdrže od mogućega sukobljavanja (ne generaliziramo već samo napominjemo). Održimo prosvjede dostojanstveno i u miru!', pozivaju se građani.

Također, naglašavaju: 'Ovo nije prosvjed protiv Sanadera, već prosvjed protiv cjelokupne političke strukture koja nam zagorčava život - danas Ivo, sutra Zoran = svi su isti.'

Kao mjesta okupljanja navode se gradovi Zagreb, Rijeka, Split, Požega, Vukovar i Dubrovnik, ali pozivaju i stanovnike drugih gradova ako su u mogućnosti, da se pridruže prosvjedu.

Poziv na prosvjed
Dođite sa državnim obilježjima i transparentima, dođite trijezni i sa žarom i htjenjem u srcu, ponesite zviždaljke i bubnjeve (ako ste u mogućnosti)! Budite glasni i jasni!

Ažuriranje
Preuzeto sa Dnevnik.hr
Nakon što ga je usporedila s Grinčem, internet zajednica opet reagira na Sanaderove postupke odnosno aktualne izjave. No, ovaj put je usporedba zaista 'uzela maha'.

Ozbiljan problem koji se već nekoliko dana provlači hrvatskom javnom sferom, a koji se tiče uhićenja vezanih uz Facebook i vladavinu Ive Sanadera, dobio je i svoju humorističnu stranu. Za to se pobrinuo već poznati nam Bijesprvi.

Naime, ovaj poznati 'izrađivač filmića' dobio je itekako sočan materijal za izradu još jednog svog djelca. Posebno ga se dojmila današnja Sanaderova izjava kako u Hrvatskoj nitko ne smije biti priveden ili uhićen zato što drugačije misli, zato što prosvjeduje ili se ne slaže s njegovom politikom. Na što je današnja Sanaderova reakcija podsjetila ovog autora, možete pogledati u priloženom videu kojega nam je poslao pod nazivom 'Bijesprvi uzvraća udarac - Ivo gotovo je!'


© Copyright BijesPrvi
Translate:
ZAGREB - Facebook group 'thighs are your belt, bandits thieves', set 5th December date for protests to call citizens to demonstrate their nezadvoljstvo government austerity measures.

How to write, protest announce 'ruling structures, and classical predatory organizations, which we have subsequently inform on the place or places for which we will agree.

Facebook group of the fence, as they say, 'any violence, destruction of public and private property, signs of nazi and from the communist signs, and any connotations of any totalitarnog regime, and any advertising customers of either party, either governmental or those of famine authorities.

'Be aware of citizens who are ready to express their own dissatisfaction towards the current situation in Croatia loved us! And at the same time please call our members of a cheering group who will join us to come with the intent of unity and mutual solidarity and to abstain from possible conflicts (not generalize but please note). Keep protests with dignity and in peace! ", Calling on citizens.

Also, to emphasize: 'This is not a protest against Sanader, but the protest against the whole political structure that threatens our lives - Ivo today, tomorrow Zoran = everyone is the same.

As a gathering place referred to the cities of Zagreb, Rijeka, Split, Pozega, Vukovar and Dubrovnik, but invited, and residents of other cities if they are able, to join protests.

Call to protest
Come with national characteristics and transparent, sober and come with passion and desire in his heart, bring whistles and drums (if you can)! Be loud and clear!

Update
Taken with Dnevnik.hr
After you compare it with Grinch, internet community again respond to the actions of Prime Minister Sanader and current statements. But this time the comparison is really 'took swing'.

Serious problem that is already several days wriggle Croatian public sphere, which regards the arrests related to Facebook and the rule of Ivo Sanader, has received a humorist and his side. For it is already made known to us AngerFirst.

Specifically, this well-known 'film maker' was very much juicy material for the production of yet another of his works. Particularly impressed by the Prime Minister Sanader's statement today that in no man shall be brought or arrested because they thought differently, because they protest or you disagree with his policies. On what is today the Prime Minister Sanader reaction remind this author, you can see in the attached video which was sent to us under the name 'AngerFirst hit back - Ivo almost!

* * * *


Translation of the film follows the day or two.

Kako Djeda Mraz ove godine dolazi u Zagreb?/How Santa Claus this year is coming to Zagreb?

01 prosinac 2008

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>