Hello, it's Earth!

petak, 30.03.2018.

Activity for March - HELLO, IT'S EARTH!
What did young biologists do in Croatian Natural History Museum in Zagreb?
We visited Croatian Natural History Museum in Zagreb to participate in a workshop called „CSI CNHM– Chicken coop crime“. The workshop included a detailed survey of: a structure and position of DNA in a cell, DNA role in heredity, basic analysis methods (DNA laboratory) and implementation of DNA in forensic science (DNA detective).
Our students recorded a movie "behind the scenes" (we've participated in the presence of Croatian Radiotelevision in children's show „Luka and friends“.)

Enjoy in the movie sretan

Hello, it's EARTH!

MEETING OF GLOBE ELEMENTARY SCHOOLS IN SLATINA

srijeda, 28.03.2018.

Students of Josip Kozarac Elementary School and Eugen Kumičić Elementary School, along with their teachers- mentors, achieved cooperation within the GLOBE program. Both schools have been actively implementing the GLOBE program for a long period of time which is necessary to fulfill certain conditions in school and purchase necessary equipment. Measurements and observations made in our environment include area of the atmosphere, water, soil and vegetation (plant cover). Both schools put the gathered results into a joint database on the GLOBE server. We are a part of a big GLOBE family which consists of over 20 000 schools in over 100 countries all over the world on all continents, including the Antarctica.
(Croatia was among the first countries to enter the GLOBE program and is currently one of the hundred countries included in the program which, according to percentage, ranks us among the first countries in the world.)
At this meeting, our school got a chance to see the work of the Eugen Kumičić Elementary School through presentations and workshops which made by students with the help of their teachers-mentors. There was a demonstration of water analysis taken out of Slatina's Javorica Lake where the students measured the amount of oxygen, presence of nitrites and pH values by using the IabDisc.

How much Physics in Chemistry?

subota, 17.03.2018.


Dana 28.veljače, održana je radionica iz Fizike i Kemije na temu How much Physics in Chemistry? Radionica je bila namijenjena učenicima šestih razreda. Učenici su pomoću pribora koji se koriste i u Kemiji i u Fizici izvodili sljedeće pokuse:
a) određivanje obujma nepravilnog tijela
Učenicima je ponuđeno nekoliko tijela nepravilnog oblika (kamen, uteg i komad plastelina). Učenici su određivali obujam zadanih tijela koristeći se principom Arhimedovog zakona. Kao mjerni instrument ponuđena im je menzura s vodom. Učenici su samostalno, metodom pretpostavki; došli do zaključka kako izmjeriti obujam nepravilnog tijela uranjanjem u vodu. Kasnije su mijenjanjem oblika plastelinu, provjerili utječe li promjena oblika tijela na promjenu obujma.

b) toranj gustoće
Učenici su od kuće donijeli nekoliko tekućina različitih boja. Cilj ovoga pokusa je bio da pokušaju uliti što više različitih tekućina u menzuru bez da se one pomiješaju. Koristili smo: vodu, ulje, sredstvo za pranje suđa, antifriz i šampon. Ulijevajući razne tekućine u menzuru one ostaju u slojevima zbog različitosti svojih gustoća.

c) provodljivost krutih tvari i tekućina
Učenici su zatvarali strujni krug s predmetima iz svojih pernica. Zaključili su da metali dobro provode struju. Zatim su ispitivali provodljivost različitih tekućina. Primijetili su da voda bolje provodi struju ako se posoli, također su uočili se na jedan od vodiča skupljaju mjehurići. Kada su ispitivali provodljivost vodene otopine modre galice na jedan uronjeni vodič stavili su novčić. Novčić je postao bakren razlaganjem kemijskog spoja vodene otopine modre galice pomoću struje na elemente.

Pokuse osmislile nastavnica fizike Martina Bukvić i nastavnica kemija Ivana Kotarski Milek
On 28th of February there was a workshop for 6th grade students with the topic ‘How much Physics in Chemistry?’ Students used equipment that is used in both physics and chemistry to conduct the following experiments:
a) Detection of the volume of an irregular body
Students were offered a few irregularly shaped bodies (a rock, a weight, a piece of plasticine) and they were supposed to detect the given bodies volume by using the principle of the Archimedes law. They were also given a graduated cylinder with water as a measuring instrument. Students came to their conclusions independently by using the method of assumption and they realized that they should put the object in water and then measure its volume. Later on, they changed the shape of the plasticine and checked if it influences the volume of the irregular body.
b) Tower of density
Students brought a few differently colored liquids from home and the goal of this experiment was to put in as many different liquids as possible in the graduated cylinder without them mixing. We used: water, oil, dish soap, shampoo and antifreeze liquid. Pouring in different types of liquids makes them stay in layers because each of them has different density.
c) Conductivity of solids and liquids
Students closed the electric circuit with various objects out of their pencil cases. They realized that metals conduct electricity the best. Then they examined the conductivity of different liquids. The students noticed that water will conduct electricity better if they put a little salt in it and they also noticed that bubbles appear with one of the conductors. When they examined the conductivity water solution of cupric sulfate anhydrous on one of the immersed conductors they put a coin on it. The coin became copper because of the decomposition into elements of the chemical compound of water solution of cupric sulfate anhydrous by using electricity.
The experiments were created by Physics teacher Martina Bukvić and Chemistry teacher Ivana Kotarski Milek


Physics around us

nedjelja, 18.02.2018.

Dana 30.1. održana je u našoj školi radionica na temu "Fizika oko nas". Radionica je bila namijenjena učenicima šestih razreda. Učenici su kroz unaprijed osmišljene pokuse upoznavali fizikalne pojave i procese s kojima se susreću u svakodnevnom životu.
Radionica je kreirana i kako bi zainteresirala djecu za fiziku prije nego ju dobiju kao predmet u školi, te da im se pokaže kroz kreativno učenje, eksperimentiranje i dobru znanstvenu zabavu i zabavnu stranu fizike. Neki od pokusa koje su djeca radila bili su:
a) proučavanje odbijanja svjetlosti:
Učenici su pomoću ravnoga zrcala i izvora svjetlosti proučavali upadni i kut odbijanja svjetlosti. Uočili su da upadni kut odgovara kutu odbijanja svjetlosti, te na taj način potvrdili i nastajanje slike kod ravnog zrcala.

b) ravnoteža tijela:
Učenici su proučavali ravnotežu i stabilnost tijela i kako ona ovisi o položaju težišta u tijelu. Na primjeru vlastitog tijela, ali i pomoću jednostavnih primjera primjetili su da težište ne mora biti uvijek unutar tijela, te da ravnoteža velike uvisi i o veličini oslonca.

c) pokusi s magnetima
Pomoću školskih magneta učenici su demonstrirali privlačnu i odbojnu magnetsku silu, te magnetsko polje načinili vidljivim pomoću željezne piljevine koja nam je omogućila da uočimo oblik i smjer magnetskih silnica.

d) gibanje tijela niz kosinu
Učenici su pomoću elektromagnetskog tipkala snimali gibanje tijela niz kosinu. Promatrali su kako razmak točkica koje ostavlja uređaj ovisi o visini s koje su spuštali autić. Uočili su da povećanjem visine s koje kreće autić raste i brzina tijela, a samim time i razmak između točkica postaje veći.

e) kako nastaje duga
Učenici su pomoću male prizme i izvora svjetlosti načinili dugu. Prije pokusa učenicima su ponuđeni izvori svjetlosti primarnih boja, te su oni pomoću njih pokušali dobiti što više sekundarnih boja. Uočili su da će jasniji oblik duge dobiti koristimo li jači izvor svjetlost (mobitel), te ako kao sredstvo u kojemu će se lomiti svjetlost izaberemo CD.

f) sustav kolotura
Učenici su pomoću sustava kolotura demonstrirali kako manjom silom savladati veću silu.

Pokuse je osmislila nastavnica fizike Martina Bukvić, dokumentirala fotogrupa predvođena s nastavnicom Anitom Jukić.On 30th January we had a workshop called 'Physics around us'. The workshop was meant for 6th grade students who were getting to know Physics through experiments about physical phenomena and various processes that they encounter in everyday life.
The workshop was created to get students interested in Physics before they encounter it as a subject in 7th grade and also to show them the fun side of Physics thorugh creative learning, experimenting and scientific fun. Some of the experiments that students did:
A) Light reflection examination
Students used a flat mirror and a light source to study the incoming angle and the angle of light reflection. They noticed incoming angle fits the reflection angle and in that way they realized and confirmed formation of a picure on a flat mirror.
B) Body balance
Students studied balance and stability of the body and how it depends on the position of the center of gravity in the body. Using their own bodies as examples, but also with the help of simple examples they noticed that the center of gravity does not need to be in the body and that the balance depends on the size of the standfast.
C) Experiments with magnets
With the help of the school magnets, the students demonstrated the attractive and repulsive magnetic force and made the magnetic field visible with the help of iron dust which made the shape and the direction of magnetic forces visible.
D) Motion od body down the slope
Students used a small electromagnetic push button to record the movement of a body down a slope. They watched how the distance between the little dots that the device leaves on the paper depends on the height from which the little car was pushed down. They also noticed that by increasing the height the velocity of the car increases too and by doing so the distance between the little dots gets bigger.
E) Making of a rainbow
Students used a litle prism and a source of light to make a rainbow. Before the experiment the students were offered a few primary colours sources of light with which they tried to get secondary colours, as many as possible. They noticed that the rainbow will be clearer if we use a stronger source of light (mobile phone) and if we choose a CD as a reflective surface in which to break the light.
F) Sheaf system
Students used a sheaf to demonstrate how a smaller force can overpower a bigger, stronger force.
The experiments were created by Physics teacher Martina Bukvić and were documented by a photo group led by Math teacher Anita Jukić.

Happy New Year!

nedjelja, 31.12.2017.

Christmas triangles

subota, 23.12.2017.

In the third activity of the ERASMUS + project 'Mathematica regina omnium scientiarum et- learning the path to success' connected their mathematical knowledge to the upcoming Christmas holidays.
Their task was to imagine a creative drawing in the spirit of Christmas with the emphasis on the shape of the triangle. They showed the coonection of Art and Math by calculating the surface of their drawings. Students have drawn a Christmas tree, presents below the tree, Santa Clause and many others and they were all made out of triangles.
The main formula students that the students used in this activity was the one for calculating the surface of the triangle and the final sum of all surfaces makes out their Christmas drawing.
This activity was designed by Math teachers and it was partly conducted in class and partly in extracurricular activities.

Month of battle against addiction / Mathematics and what else?

utorak, 19.12.2017.

The second activity of the project, called "Mathematics and what else?", was marked in the month of the fight against addiction (15.11 - 15.12.). Students participating in the project conducted a survey called "Addiction to Computer / Internet".
The students had set up questions, conducted a survey of 10 classrooms. The survey contains three groups of questions, so the results of the survey were counted by three groups of students. Compendium of computer / Internet addiction will be shown in diagrams. In this way, students connect math with biology.
As announcements for the survey results, high grade students helped them record the upcoming film. They have made several sound sentences and placed them on the school board.
What are the sentences mentioned in the movie, you can also follow here:
1. My name is Addiction. (MOJE IME JE OVISNOST.)
2. I lie, I pretend, I recruit. (ZOVEM SE OVISNOST. LAŽEM, GLUMIM, VRBUJEM.)
3. I play, I enchant,I lie. (POIGRAVAM SE, OPČINJAVAM, LAŽEM.)
4. I pretend to be someone else. (PRETVARAM SE DA SAM NETKO DRUGI.)
5. My mouth is full of joy, but my breath smells like betrayal. (PUNA SU MI USTA RADOSTI, ALI DAH MI MIRIŠE PO IZDAJI.)
6. With this vocabulary I communicate to your insecurities and ignorance. . (OVO JE RJEČNIK KOJIM KOMUNICIRAM S TVOJOM NESIGURNOŠĆU I NEZNANJEM.)
7. Out of secrecy I bring you the end. (IZ POTAJE DONOSIM KRAJ.)
8. Beacause my name is Addiction and I don't waste time. (JER JA SAM OVISNOST I NE GUBIM VRIJEME.)
9. Is there anyone more powerful than me? You?! (IMA LI ITKO MOĆNIJI OD MENE? TI??)
10. It's easy to listen to lies when you know the truth! Complete sincerity no matter what the consequences are. (LAKO JE SLUŠATI LAŽI KAD ZNAŠ ISTINU! POTPUNA ISKRENOST BEZ OBZIRA NA POSLJEDICE.
11. Just say no. (Samo reci ne.)
12. This activity is prepared by Preventive Group „Millennium“ and Children's Forum „Smile“. (PREVENTIVNA GRUPA MILLENNIUM I DJEČJI FORUM OSMIJEH)

Project logo

ponedjeljak, 20.11.2017.

This is the logo of the Croatian school.
It represents parts of almost all subjects involved in the project.
As biology is the main topic for April 2018 in Croatia, the edge of our log represents four nucleobases-adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thymine (T). They function as the basic units of the genetic code, with the bases A, G, C, and T being found in DNA.
Relationships between physics and chemistry are in the middle of the logo because atoms are small enough to be at the heart of chemistry and physics at the same time.
All this lies on the background of the coordinate system with the plus on the top and the minus at the bottom as two mathematical operations.
And finally, everything is on the globe, which is the union of four beautiful countries and the beginning of new friendships.
The creator of our logo is the Art teacher, Tatjana Lulić Prpić.

„Mathematica regina omnium scientiarum et – learning path to success” 2017-2020

ponedjeljak, 13.11.2017.

Projekt pod nazivom Matematika kraljica znanosti (Mathematica regina omnium scientiarum et - learning path to success; „Matematyka królową nauk – Nauka drogą do sukcesu”) provodi Javna Osnovna škola br. 2 im. Garwolin, Poljska.

U međunarodnom projektu sudjeluju i sljedeće škole: Osnovna škola Josipa Kozarca - Hrvatska, Agrupamento De Escolas Santos Simőes - Portugal, Scoala Gimnaziala br. 39 Nicolae Tonitza – Rumunjska.

Trajanje projekta: 01.10.2017. - 31.07.2020.

(br. projekta: 2017-1-PL01-KA219-038386_1).

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.