Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - Pronađi pratnju

ponedjeljak , 31.12.2018.

Seminar: Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 09.11.2017.


Click here: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja


Interresorna komisija čuva podatke o deci, učenicima i odraslima u zavisnosti od svrhe obrade podataka, a najduže do završetka školovanja učenika. Izabrani direktor koji nema položen ispit za direktora, dužan je da ga položi u roku od godinu dana od dana stupanja na dužnost. Jedan od obaveznih izbornih predmeta je verska nastava ili građansko vaspitanje.Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Skupština jedinice lokalne samouprave razrešiće, pre isteka mandata, pojedine članove, uključujući i predsednika ili organ upravljanja ustanove, na lični zahtev člana, kao i u slučaju da: 1 organ upravljanja donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i statuta dužan da donosi; 2 član organa upravljanja neopravdanim odsustvovanjima ili nesavesnim radom onemogućava rad organa upravljanja; 3 u postupku preispitivanja akta o imenovanju utvrdi nepravilnosti; 4 se pokrene inicijativa za razrešenje člana organa upravljanja na predlog ovlašćenog predlagača, odnosno zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u organ upravljanja; 5 nastupi uslov iz člana 116. Nastavnik koji ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u produženom boravku učestvuje u radu stručnog veća za razrednu nastavu, bez prava odlučivanja. Programe drugih oblika stručnog obrazovanja, po pribavljenom mišljenju Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, donosi ministar.Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Seminar: Novi zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 09.11.2017. - FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE čl.Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

RAZVOJ, OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA čl. USTANOVE I DRUGE ORGANIZACIJE čl. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ISPITI čl. PROGRAMI OBRAZOVANJA I VASPITANJA čl. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA čl. PRAVA DETETA I UČENIKA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI UČENIKA čl. ZAPOSLENI U USTANOVI čl. FINANSIRANJE DELATNOSTI USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE čl. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI član 166. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE čl. Odredbe Zakona o izmenama i dopunama... OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE I OBAVLJANJE DELATNOSTI čl. PROGRAMI PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA čl. ORGANIZACIJA RADA SA DECOM čl. VASPITAČ, STRUČNI SARADNIK, SARADNIK I PEDAGOŠKI ASISTENT čl. PRAVO NA ŠTRAJK član 47. NADZOR NAD RADOM PREDŠKOLSKE USTANOVE član 48. KAZNENE ODREDBE član 53. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE čl. CILJEVI I ISHODI OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA čl. PROGRAMI I ORGANIZACIJA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA čl. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA čl. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE čl. PRIZNAVANJE STRANIH ŠKOLSKIH ISPRAVA čl. ODREDBE OVOG ZAKONA KOJE SE ODNOSE I NA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH član 101. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI član 102. KAZNENE ODREDBE član 103. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE čl. PROGRAMI SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA čl. Nastavni planovi i programi čl. Razvojni plan škole član 9. Model centar član 24. OSTVARIVANJE OBRAZOVANJA I VASPITANJA čl. Upis učenika i odraslih čl. Prava i obaveze učenika čl. OCENJIVANJE I ISPITI čl. Razredni, popravni i drugi ispiti tokom školovanja čl. Ispiti na osnovu kojih se završava određeni nivo, odnosno vrsta obrazovanja čl. Stručna i umetnička matura čl. Završni ispit srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i specijalistički i majstorski ispit član 65. Ispiti drugih oblika stručnog obrazovanja član 68. EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE čl. PRIZNAVANJE STRANE ŠKOLSKE ISPRAVE čl. VREDNOVANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA član 90. KAZNENE ODREDBE član 93. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI član 94. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE čl. OBEZBEĐIVANJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA čl. STUDIJE I STUDIJSKI PROGRAMI čl. USTANOVE KOJE OBAVLJAJU DELATNOST VISOKOG OBRAZOVANJA čl. NAUČNOISTRAŽIVAČKI I UMETNIČKI RAD član 49. ORGANI VISOKOŠKOLSKE USTANOVE čl. FINANSIRANJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA čl. OSOBLJE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE čl. PRAVA I OBAVEZE ZAPOSLENIH NA VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI čl. OBRAZOVANJE TOKOM ČITAVOG ŽIVOTA član 96. EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE čl. PRIZNAVANJE STRANIH VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJE STRANIH STUDIJSKIH PROGRAMA čl. UPRAVNI NADZOR član 106. KAZNENE ODREDBE član 107. POVERAVANJE POSLOVA AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI član 108. VISOKOŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA član 109. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE čl. OBEZBEĐIVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA ODRASLIH čl. ORGANIZACIJA I OSTVARIVANJE AKTIVNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH čl. EVIDENCIJE I JAVNE ISPRAVE čl. PLANOVI I PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH čl. POLAZNICI I KANDIDATI čl. ZAPOSLENI I RADNO ANGAŽOVANI U OBRAZOVANJU ODRASLIH čl. GODIŠNJI PLAN OBRAZOVANJA ODRASLIH čl. PLANIRANJE I FINANSIRANJE OBRAZOVANJA ODRASLIH čl. KAZNENE ODREDBE član 64. POVERAVANJE POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE AUTONOMNOJ POKRAJINI član 65. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE čl.Gordana Čomić o amandmanima na izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zadatak defektologa vaspitača, odnosno defektologa nastavnika u razvojnoj grupi u predškolskoj ustanovi i školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom jeste da svojim kompetencijama osigura postizanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća, u skladu sa IOP-om i programom obrazovno-vaspitnog rada. Teže povrede obaveza učenika su: 1 uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola ili druga organizacija, odnosno organ; 2 prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola ili organ, odnosno ispravi koju izda druga organizacija; 3 uništenje ili krađa imovine škole, privrednog društva, preduzetnika, učenika ili zaposlenog; 4 posedovanje, podstrekavanje, pomaganje, davanje drugom učeniku i upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance; 5 unošenje u školu ili drugu organizaciju oružja, pirotehničkog sredstva ili drugog predmeta kojim može da ugrozi ili povredi drugo lice; 6 ponašanje učenika kojim ugrožava vlastitu bezbednost ili bezbednost drugih učenika, nastavnika i zaposlenih u školi, u školskim i drugim aktivnostima koje se ostvaruju van škole, a koje škola organizuje i koje dovodi do njihovog fizičkog i psihičkog povređivanja; 7 upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja; 8 neopravdano izostajanje sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada više od 25 časova u toku školske godine, od čega više od 15 časova nakon pismenog obaveštavanja roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika od strane škole; 9 učestalo činjenje lakših povreda obaveza u toku školske godine, pod uslovom da su preduzete neophodne mere iz stava 1. Saveti iz stava 1. Školska uprava Član 31 Za obavljanje stručno-pedagoškog nadzora, spoljašnjeg vrednovanja rada ustanova, davanje podrške razvojnom planiranju i unapređivanju kvaliteta rada ustanova i obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom, u Ministarstvu se obrazuju organizacione jedinice za obavljanje tih poslova van sedišta Ministarstva - školske uprave, u skladu sa zakonom. Izuzetno, osnovna škola može da ostvaruje i predškolski program, a srednja škola - predškolski program, program osnovnog obrazovanja i vaspitanja i vaspitni program. Direktor škole, u saradnji sa pedagoško-psihološkom službom i odeljenskim starešinom, odlučuje o prigovoru u roku od tri dana. VII Zaposleni u ustanovi čl. Pripravnik - stažista savladava program za uvođenje u posao i polaganje ispita za licencu pod neposrednim nadzorom nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika koji ima licencu. Predškolski program sadrži opšte podatke o ustanovi i njenom okruženju, vrste i trajanje programa vaspitno-obrazovnog rada, drugih oblika rada i usluga i druge podatke, u skladu sa posebnim zakonom.

[Prednosti i mane društvenih mreža|Dodirni mi kolena original|Fatalna ljubav 70]


Oznake: novi, Zakon, o, osnovama, sistema, obrazovanja, i, Vaspitanja, sa, komentarom, najznačajnijih, novina

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.