Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/vjeraistine

Marketing

HADIS: 1. LEKCIJA - NASIHAT (SAVJET)Od Ebu Rukajje, Temima ibn Evsa ed-Darijje, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjera je nasihat -savjet. (ponovivši to tri puta). A potom je rekao: “Prema Allahu, Njegovoj knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i običnim ljudima.” [Hadis bilježi Muslim]

POJAŠNJENJE HADISA:
Neki od islamskih učenjaka smatraju da je ovaj hadis jedan od hadisa oko kojeg se okreće cijeli fikh, i da je on od izuzetno velike važnosti, a da, također, predstavlja i četvrtinu vjere.
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Šest je obaveza koje mu’min treba ispuniti prema drugom mu’minu (...)” - pa je spomenuo - “(...) ako od tebe zatraži savjet da ga posavjetuješ.”
O vrijednostima nasihata i iskrenoga odnosa Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Allah je zadovoljan kada vi prakticirate troje: da Ga obožavate ne pripisujući Mu ništa, da se Njegovog užeta držite i da se međusobno ne podvajate, i da savjetujete one kojima je Allah dao vlast nad vama.”
Jedan od islamskih učenjaka, po imenu El-Hattabi, nasihat pojašnjava kao: “Definicija nasihata jeste željeti svako dobro onome koga savjetuješ.”
Da bi ovaj hadis uspjeli dovoljno shvatiti, objasnit ćemo njegovo značenje - kako bi nam bilo jasnije šta, ustvari, znači nasihat, ili, možemo reći, iskren odnos za ono što je spomenuto u hadisu.
Nasihat Uzvišenom Allahu znači ispravno vjerovanje u Njegovu jednoću i iskren nijjet u ibadetima prema Njemu. Iman u Allaha subhanehu ve te'ala se temelji na slijedećim stvarima: ubjeđenje u srcu, očitovanje jezikom i potvrdu vanjskim djelima. Vjerovati u Allaha subhanehu ve te'ala znači: vjerovati da je On svemogući Stvoritelj svega što postoji, da nâs i druga stvorenja On opskrbljuje, da život i smrt daje; vjerovati u Njegova lijepa imena i svojstva i da ona samo Njemu priliče; da sve vrste ibadeta treba Njemu poklanjati.
Nasihat Allahu subhanehu ve te'ala je i biti bogobojazan gdje god se zadesili. Obožavati Ga kao da Ga vidimo, jer iako mi Njega ne vidimo, On nas vidi.
Nasihat Njegovoj knjizi znači vjerovanje u nju i djelovanje u skladu sa onim što je u njoj. Također znači osjećati veliku ljubav prema njoj, veličati je - jer je ona govor Stvoritelja, osjećati veliku želju da se razumije, pokazivati veliko interesiranje za njeno studiranje, zaustavljati se prilikom njenoga učenja - da bi se pokušala naći značenja za koja Allah subhanehu ve te'ala voli da se razumije iz nje, ili voli da se primijene, nakon što se pojme. Znači i nositi u sebi ubjeđenje da je samo Kur’an jedini zakon po kojem se muslimani moraju vladati i pokoravati i na osnovu njegovih smjernica svoj život usmjeravati.
Nasihat Njegovom Poslaniku znači vjerovanje u njegovo poslanstvo i bespogovorno slijeđenje njegovih naredbi i klonjenje njegovih zabrana; izražavati ljubav prema njegovoj porodici, ashabima radijallahu anhum, njegovim pomagačima i prema onima koji su, pa makar jedan tren, bili u njegovom društvu - naravno, kao muslimani, poistovjetiti se s načinom njegovog oblačenja i izgleda. Isto tako, nasihat Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je zanimati se za izučavanje njegovog sunneta, morala i ponašanja, cijeniti njegovu praksu i obavezno je primjenjivati, žestoko prezirati i ostavljati one koji ga ne slijede, osuđivati one koji su tu praksu uzeli radi dunjaluka, iako je prividno primjenjuju; za svoga jedinoga uzora u životu smatrati našeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braniti njegov sunnet, njegovu čast i čast njegove porodice i ashaba radijallahu anhum.
Nasihat vođama muslimana znači ljubav prema njihovoj ispravnosti, razboritosti i pravednosti; imati želju da se ummet ujedini oko njih; pokoravati im se u okvirima njihova pokoravanja Allahu subhanehu ve te'ala i osjećaj ljubavi u njihovu pomaganju u pokornosti Uzvišenom Allahu; truditi se da svim pretpostavljenim muslimanima pomažemo u onim stvarima koje donose korist islama; ne gledati da o pitanjima islama i muslimana brinu samo pojedinci, nego da i mi u tome damo svoj doprinos.
Ne smijemo dopustiti sebi da samo kritikujemo one koji se brinu o islamu i o muslimanima, i da govorimo o njima ružne stvari. Sigurno nije lahko voditi brigu o skupinama ljudi i s njima sarađivati. U svome srcu treba jako željeti da se ponovo vrati hilafet - islamska vladavina, kako bi svi muslimani svijeta imali jednog predsjednika, koji bi o svima njima brinuo i štitio njihove živote, imetke i časti.
Nasihat običnim ljudima znači: upućivati ih ka njihovom općem interesu. Također znači: željeti njima ono što želiš sebi, prezirati ono što prezireš sebi, lijepo s njima postupati i biti milosrdan prema njihovoj djeci, učtivo se ponašati prema starijima, suosjećati s njihovom radošću i tugom, osjećati mržnju prema svemu što im škodi, truditi se pomoći im i boriti se protiv onih koji žele da im zlo nanose, truditi se da ih, u okvirima svojih mogućnosti, zaštitimo svakoga zla. Musliman je muslimanu brat.
Muslimani su poput jedne građevine i poput jednoga tijela - ako boluje jedan dio toga tijela i ostali organi osjećaju tu bol. U islamu nema prednosti Arap nad nearapom, niti bijelac nad crncem, niti bogat nad siromašnim.
Islamsko bratstvo je jače od krvnoga bratstva. Musliman je muslimanu poput ogledala u kojem on vidi svoje nedostatke.
Savjet Allahu subhanehu ve te'ala, Njegovoj knjizi i Njegovom Poslaniku jeste obaveza svakog muslimana, a posebno, obaveza učenih ljudi. Ona se ogleda u suzbijanju zabluđujućih ideja i njihovu odbacivanju - ako nisu u skladu s Kur’anom i sunnetom - pobijajući argumentima Kur’ana i sunneta ono što je suprotno njima, pojašnjavanju njihovih značenja - pa makar se ona razlikovala i od svih ideja i strasti.
Iz prethodnoga hadisa smo naučili:
- šta je to nasihat,
- šta znači nasihat Allahu Uzvišenom,
- šta znači nasihat Njegovoj knjizi,
- šta znači nasihat Njegovom Poslaniku, alejhis-selam,
- šta znači nasihat vladarima muslimana,
- šta znači nasihat svim muslimanima.
Za zadaću:
- Nauči tekst hadisa!
- Nauči da pojasniš značenja svakoga nasihata!
Odgovori na slijedeća pitanja!
1. Neki učenjaci su rekli da ovaj hadis predstavlja jedan dio vjere, koliki je taj dio?
2. Kako El-Hattabi definira nasihat?
3. Šta znači nasihat Allahovoj subhanehu ve te'ala knjizi?
4. Da li je od nasihata Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, braniti čast njegove porodice?
5. Kako treba biti naš iskren odnos prema svim muslimanima?
Da li je tačno?
- Da je Kur’an Allahov subhanehu ve te'ala govor?
- Da je ljubav prema Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem obavezna svakom muslimanu i muslimanki?
- Da je krvno bratstvo jače od islamskoga bratstva?
- Da su Arapi bolji od drugih?
- Da je hilafet samo za Arape?
- Da je savjetovanje muslimana samo obaveza učenih ljudi - uleme?
Popuni prazan prostor!
1. Islamsko _____________ je jače od _______________ srodstva.
2. Savjetovanje je _______________ svakog __________________.
3. Primjer _______________ je kao primjer jednog ________________.
4. Ako musliman ______________ savjet_____________ da ga posavjetuješ.

Post je objavljen 05.11.2019. u 21:36 sati.