Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/budan

Marketing

Miloš Milošević Šika, DESANKI S LJUBAVLJUAntologija; Desanki s ljubavlju
# ?@8;>3C X5 A?8A0: 70ABC?Y5=8E 0CB>@0, :0> 8 :>@8F0 :Z835

K>=0G=> X5 870H;0 87 HB0X0 0=B>;>38X0 ?5A0<0 > 5A0=:8 0:A8<>28[ "5A0=:8 A YC102YC". # ?@8;>3C X5 A?8A0: 70ABC?Y5=8E 0CB>@0, :0> 8 :>@8F0 :Z835.

1. R0=A:8 02;5
2. ;5G:>28[ 8@0
3. =4@8[ 04><8@ >:>
4. @<8[ 04<8;0 &8F0
5. 018[ >@0=
6. 01X0=>28[ 570
7. 0Z0B> =@8:>
8. 5;8[ 0B:>
9. >340=>28[ 02;5
10. >340=>28[ @54@03 &8
11. >370 5>
12. >3>X528[ 5X0=
13. >68= 8@X0=0
14. >6>28[ 8>;5B0
15. @0B8[ ;8X0
16. C10Z0 >X8A;02
17. C30@A:8 !B520=
18. C:20 >@82>X
19. 5Y>28[ – 5:;8[ ;5:A0=4@0
20. 848[ F0
21. >X2>48[ ><8@
22. @E>20F CH:0
23. C:0A>28[ 84
24. C:0H8=>28[ 5@>YC1
25. C:<8@>28[ 8;0
26. CG5B8[ 5;8A025B0
27. CG8[ !. >@0=
28. CG8[528[ @030=0
29. 2>745=>28[ !;02><8@
30. 8Y5= !0H0
31. ;02>Z8[ CH0=
32. 018[ >@X0=0 =0
33. 0F8[ 045
34. 515Y0G:8 "0BX0=0
35. 5;0:G8520 0@8X0
36. 8<8[ ><0
37. @5=>20F 8:>;0
38. @=40@528[ ;5:A0=40@ !8=35@
39. @?0 8;5=0
40. 848[ C18H0
41. @8[ >1@8F0
42. 82:>28[ <8;8X0
43. 838[ @030=
44. >3>28[ 04>20=
45. 28[ 0@8F0
46. 2:>2 >H:>
47. ;8[ @AB82>X5
48. ;8[ 8;5A0
49. 0:H8[ 0:A85 5=:0
50. 0<0A0:8 – C:5;8[ 0X>:>
51. 0=:>28[ 5A0=:0
52. 0=:>28[ 8;0=
53. 52@8[ 0@8=:0
54. 5748[ 5D0 @0=:>
55. 5;8[ 0@8>:>2 =4@5X
56. 5DB8<8X528[ – 8;8[ 8;8F0
57. >:A8<>28[ >@8F0
58. ;0@8[ - !0=B@0G 8;:0
59. >20=_8[ 04<8;0
60. >20G528[ P. >@0=
61. >20G528[ 0X:>
62. >78[ – @5@04>28[ !B52:0
63. >;C=_8X0 @030=
64. ><0@ 040
65. ><0@8F0 20=
66. >A>28[ !. 8;0=
67. >AB8[ 0B0@8=0
68. >AB8[ !5;5< 8;8F0
69. >F8[ C18F0
70. e> =Re;0 e
71. 070@528[ – "0@8[ 04<8;0
72. 0:CH8[ ;8j0
73. 0;8G8[ 5:>
74. C1:82A:8j ><0=
75. C:8[ @030=
76. C:>28[ @e4@03 0j>
77. C:>28[ !;>1>40=:0
78. 0@j0=A:0 C4<8;0
79. 0@:>28[ 8;5=0
80. 0@:>28[ 8;8F0
81. 0B8X528[ 8;8F0
82. 0B8[ !25B;0=0
83. 0_30Y @038H0
84. 8;048=>28[ 0482>X5 0F:>
85. 8;5:8[ C@>
86. 8;5=:>28[ 82><8@ 8[0
87. 8;5=:>28[ '54><8@
88. 8;8[ >@0=
89. 8;8[ !B0=:>28[ (8;8[ 4 0G25)
90. 8;>A02Y528[ 8Y0=0
91. 8@:>28[ 8;>A02 CF0
92. 8B@>28[ !@10
93. 8E08;>28[ !B520=
94. ;045=>28[ 0@8X0=0
95. ;045=>28[ !25B;0=0
96. @0>28[ @030=
97. 070=A:8 >@8A
98. 0:0=> >_8
99. >20:>28[ e4eY:>
100. 1@>2A:8 – @038[ >1@8=:0
101. 40;>28[ >H>
102. @;8[ 0;5@8>
103. eZ8= @038H0
104. e@8[ 0H0
105. je2Ge28[ C1><8@
106. 0j8[ eB0@
107. 5B@>28[ @0=8A;02 @0=0
108. 8;:>28[ >@0
109. >?>28[ 8;8X0=
110. @810:>28[ !25B;0=0
111. CA;>j8[ 40<
112. CH8[ >A8Y:0
113. CH=8: @5=0
114. 0j:>28[ C18H0 >65Y0F
115. 048G528[ . @0=:>
116. 04>28[ 8B@>?>;8B E8X5
117. 04>X528[ 0@0
118. 04C;>28[ 5=0
119. 0:8B8[ !;>1>40=
120. >30G ;03>je
121. HC<>28[ C182>je
122. !0=B8A 0@:> . 4e
123. !0=B>;8:C84> =0
124. !0@0j;8[ 7eB
125. !8<>28[ 0=:>
126. !8<>Z0= 01:e=
127. !<8Y0=8[ >1@>A;02
128. !B0<5=:>28[ @ >;0
129. !B0<5=:>28[ 0@:>
130. !B0=:>28[ !@18X0=:0 810
131. !B0=:>28[ !B0=8H0 0:8
132. !BX5Y0 =0
133. !B>j0=>2 C48<:0
134. !B>48[ @030=
135. !B>X0=>28[ 20=0
136. !B@0E8=8[ ;5:A0=4@0
137. "0=0A:>28[ 04e640
138. "8;35@ 04>A;02 0;5
139. ">?8[ CH0=
140. ">?>;0F – 8AB82>X528[ 03>@:0
141. ">B 0A;>
142. "@1>X528[ 5<0Z0
143. "@:CY0 =B>= "020=A:8
144. "CH=>20 e@>=8:0
145. 8@>28[ 8;5=:> CB8G:8
146. >?8[ @0=:>
147. >@8;8[ C1><8@
148. >A8[ >1@8F0
149. C;0D8[ @03><8@
150. C;C<>28[ 8;>H
151. #@>He28[ @038Z0
152. &25B:>28[ !B>X0= AB@>7C?A:8
153. (0C;0 ;8X0
154. (5D5@ C@0
155. (BeD0= $;>@8:0

Plasman: mmshika@gmail.com

--------------

lp, borivoj

http://budan.blog.hr/


Post je objavljen 09.10.2015. u 09:05 sati.