Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/hrvatskanumizmatika

Marketing

Rječnik numizmatičkih pojmova – slovo „I“ (i - iuventvs)

Glossary of Numismatic Terms
This aricle is written in Croatian. You can translate it to your language using Google Translate tool.I
Oznaka za kovnicu Limoges.

IANUS
Starorimski bog početka; po njemu su svi ulazi na građevinama bili sveti, svi vremenski počeci kao npr. prvi dan u mjesecu ili prvi mjesec u godini (prema njemu je i Januar dobio ime) i si. Na novcu je prikazivan kao glava s dvostrukim licem, naprijed i natrag gledajućim. Dvostruka Ja-nusova glava prikazana je od samog početka kovanja rimskih bronci na Aes grave i Asu, pa sve do I st. naše ere, te na srebrnom denaru Rimske republike, kovanog od M. Fouriusa. Od rimskog Asa prenijet je Janusov lik na bronce raznih grčkih gradova (Amphipolis, Thessalonika, Athena, Lam-psakos itd.). U početku je Janusova glava prikazivana s bradom, kasnije na quadrigama Rimske republike, kao i na denaru C. Fonteiusa, bez brade. U doba Rimskog carstva prikazivana je uz natpis IANO CONSERVAT(ori) i IANO PATRI od Hadri-jana pa sve do Gallijena. Janus su se nazivali i gradski prolazi i gradska vrata. Zatvaranje vratiju bio je znak da stanovnici nisu napuštali grad, što je bio i simbol mira. Na Neronovom denaru prikazana su gradska vrata s natpisom IANUS CLUSIT.

IČLUK
Turski srebrni novac, čija je vrijednost bila 3 groša.

IKILIK
Turski srebrni novac vrijednosti 2 piastra ili 80 para.

IMADI
Monetarna jedinica Jemena, koja se dijelila na 40 bogacha, a ova na 2 halala. I. je po vrijednosti jednak srebrnom taliru Marije Terezije, koji se u Jemenu zbog svoje težine i čistoće srebra vrlo dugo koristio kao platežno sredstvo.

IMPERATOR
U starom Rimu nosilac vrhovne vlasti, kasnije sinonim za najviše, kraljevsko dostojanstvo. U starom Rimu ovu titulu nose vladari od Augusta nadalje pokraj svog imena, kao oznaku najviše vlasti, npr. Galba (68. - 69.): SER (vius) GALBA IMP(erator) CAESAR AVG(ustus) P(onti-fex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate). Poslije podjele Rimskog carstva ova se titula i nadalje upotrebljavala u Zapadnom dijelu do 476. godine, a u Istočnom do 1463. g. Na Zapadu se titula opet počela upotrebljavati poslije 800. g. od Karla Velikog i glasi: IMPERATOR AUGUSTUS, REX FRAN-CORUM ET LANGOBARDORUM ili samo IMPERATOR AUGUSTUS. Njemački su carevi nosili titulu IMPERATOR AUGUSTUS ili ROMANORUM IMPERATOR AUGUSTUS sve dok su se krunili u Rimu za cara. Od Maksimilijana I (1493. - 1519.), koji je titulu cara dobio bez ceremonijalnog kru-njenja u Rimu, njemački carevi nose titulu ELEC-TUS ROMANORUM IMPERATOR, SEMPER AUGUSTUS, GERMANIAE REX. Od 1804. do 1918. g. car Austro-ugarske je nosio titulu imperator (Kaiser von Oesterreich). U Rusiji je od 1721. g. titulu imperator nosio Petar I Veliki. Ovu titulu su nosili i ostali carevi, sve do 1918. g. U Francuskoj su Napoleon I (1804. - 1814/15.) i Napoleon III (1852. - 1871.) također nosili titulu imperator, kao i britanski kralj, koji je nosio titulu imperator Indije od 1877. g. do 1947. g Od 1936. do 1941. g. i talijanski kralj je pretendirao na titulu imperator Etiopije.

IMPERATORSKI NOVAC
1. Antički novac s likom ili imenom rimskog imperatora za razliku od novca Rimske republike ili autonomnog gradskog novca.
2. Novac srednjeg vijeka, koji je u raznim kovnicama kovan od njemačkog cara (imperatora).

IMPERIAL
Uobičajeni naziv za zlatnik od 10 rubalja, čije je kovanje počelo 1755. g. za vrijeme Elizabete I. Petrovne. Kovan je I. težine 11,61 gr i POLUIMPERIAL težine 5,85 gr. Na Av. je prikazano poprsje vladara, na Rv. grb. Od 1796. g. pa do 1886. g. I. su kovani bez poprsja vladara. Zbog opadanja vrijednosti papirnata novca vrijednost I. je rasla, tako da mu je krajem XIX st. vrijednost iznosila 15 rubalja, a poluimperiala 7,5 rublja. Kovanjem I. se prestalo 1899. g. kada je postupno i povlačen iz prometa.

IMPERIALIS
Kraljevski denar najprije kovan za vrijeme Friedricha Barbarose (1150. - 1199.) u Milanu, a zatim je nastavljeno u ostalim gradovima Lombardije 1254. g. Takav denar je nakon toga kovan također od Friedricha II, Heinricha VII (1310. - 1313.) i Ludvviga Bavarskog, s vrlo malim izmjenama. Kovanje I. nastavljeno je sve do početka

INCHIO.VIN M0NEY
Jedna vrsta srebrnog irskog privremenog novca kovanog 1642. g. od lorda Inchiquina, potpredsjednika provincije Munster. Kovane su vrijednosti od 2 i 1 pistola te vrijednosti od krune, pola krune, šilinga, 9 i 4 (groat) penca. Srebro za kovanje prisilno je dalo stanovništvo.

INDIO
Portugalski srebrni novac kovan za kralja Emanuelsa (1495. - 1521.). Iz marke srebra kovano je 70 komada, težine 3,3 gr, a vrijednosti 33 reala. Na Av. je okrunjeni štit, na Rv. križ. I. je posebno bio rasprostranjen u portugalskim kolonijama.

INDULGENTIA
(lat. obazrivost, milost, oproštenje). Rimska personifikacija u liku žene, koja sjedi i ima ispruženu desnu ruku, dok joj je u lijevoj žezlo. Pojavila se na rimskom novcu u vrijeme Hadrijana (117. - 138.), a javlja se s dodacima I. Augusta, I.pia, I.fecunda itd.

INFLACIJA
Poremećaji u odnosu robnih i novčanih fondova, što dovodi do općeg porasta cijena uzrokovanih izdavanjem sve više novca sve većih nominala. Ovi poremećaji mogu nastati iz više uzroka, a često ih više djeluje zajedno. Kao monetarni termin ovaj je izraz prvi put upotrijebljen tijekom građanskog rata u SAD 60-tih godina prošlog stoljeća. Jedna od najvećih svjetskih inflacija bila je ona u Njemačkoj nakon prvog svjetskog rata.

INKUNABELNTALER
Stari naziv za pojedine talire s tekstom pisanim rukopisnim ili gotskim slovima, kovanih tijekom prve četvrtine XVI st. Ovaj se naziv u prvom redu odnosi na KLAPP-MONTZENTALER, URSULATALER i JOACHIMS-TALER.

INKUZNI NOVAC
Naziv za novac, kojeg je lik na aversu udubljen, dok je na reversu taj isti lik ispupčen u negativu. Pojavio se u grčkim gradovima od 550. do 475. g. pr. n. e. I pojedini tipovi brak-teata spadaju u ovu vrstu novca.

INTERIMSTALER
Satirični talir kovan 1549. g. u Magdeburgu, kojim se ismijava odluka augsburškog vjerskog sabora iz iste godine. Na Av. je scena krštenja Krista, na Rv. je Krist, koji zaklinje čudovište. Postoje mnoge varijante ovog talira. Na Av. je legenda PACKE Dl SATHAN DU INTERIM. a na Rv. natpis DIT IS MIN LEVE SON, DEN S(olt) GI HO(ren).

ISABELL
Narodni španjolski naziv za zlatni novac od 100 reala, kovan u vrijeme kraljice Isa-bele II u 1864. g. ISARGOLD DUKATEN Bavarski zlatni novac kovan od zlata dobivenog iz rijeke Isar. Prvi put je ovaj novac kovan 1756. g. za Maksimiliana - Josefa III (1745. - 1777.). Na Av. je poprsje vladara i tekst D.G.MAX.IOS.U.B.D.S.R.I.A.E.L.L. a na Rv. je rječno božanstvo, grbovni štit i tekst EX AURO ISA-RAE, u odsječku je MDCCLVI (tj. 1756).

ISHU GIN
Mali četvorouglasti japanski novac od srebra iz feudalnog doba. Po vrijednosti je bio jednak 1/4 bu. Kovani su i u XIX st. u epohi Bun-sai (1818. - 1830.) i Kaei.

ISIS
Staroegipatska boginja neba i utjelovljene majčinske ljubavi, gospodarica mora i zemlje, sestra i žena Ozirisa a majka Horosa. Posebno se poštovala u epohi Ptolomeja (323. - 30. g. pr. n. e.). Njen kult se kasnije proširio na Grčku i Rim. Na novcu Aleksandrije i mnogih gradova zapadnog i istočnog Sredozemlja, a također i na novcu rimskih careva od Hadrijana (117. - 138.) dalje, ona je prikazivana sa svojim atributima: žezlom, rogovima izobilja, sunčanim diskom između rogova krave, ponekad i između urejskih zmija, kao i sa sistru-mom i situlom.

ITSIBU GIN
(jap. gin = srebro). četvorouglasti srebrni novac u vrijednosti 1 bu (japanska težina od oko 8,64 gr.). Ovaj je novac kovan od 1337. do 1869. godine.

IUNO
vidi HERA.

JUSTITIA
(lat. pravednost). Ova se personifikacija počela prikazivati na novcu od rimskog cara Nerve (96. - 98.) pa do Alexandra Severusa (222. - 235.). Oblikovana je kao žena, koja u jednoj ruci drži posudu ili vagu, dok joj je u drugoj rog izobilja. Kasnije se, od Magnusa Maximusa (383. - - 388.) na dalje uz njeno ime javljaju i drugi likovi.

IUVENTVS
(lat. mladost). Na novcu cara Marka Aurelija (160. - 182.) prikazivana je u liku mlade žene, koja drži kadionicu, dok je kasnije prikazivana u liku Herculesa ili drugog.

Autor: Slavoljub Petrović
Izvor: Obol, HND i www.numizmatika.antikviteti.net

Ključne riječi: numizmatika, rječnik, pojmovi
Keywords: numismatics, glossary, terms


Coins Banknotes Militaria Store
Coins, Banknotes & Militaria Store - www.CBM-store.com

Post je objavljen 08.12.2011. u 12:10 sati.