Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/gladusa

Marketing

Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja

U županijskom glasniku se objavljuju aktivnosti Općine Pašman.
Glasnici se nalaze ovdje: www.zadarska-zupanija.hr/sl_glasnik/glasnici/

Broj 20. objavljen 24.rujna'08:
"ODLUKU o pokretanju postupka za izradu Urbanističkog plana uređenja "GP uz uvalu Ždrelašćica" – naselje Ždrelac
...
Površina prostornog obuhvata Plana iznosi cca 5,5 ha.
Članak 4.
Prostor unutar granica obuhvata Plana obuhvaća djelomično izgrađeno građevinsko područje naselja Ždrelac sa manjim dijelom neizgrađenog građevinskog područja naselja na krajnjem istočnom dijelu zone obuhvata Plana.
Unutar izgrađenog dijela nalaze se tri gusto izgrađena područja, zone (S1) utvrđena Prostornim planom uređenja Općine Pašman («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/07), i označene na grafičkom prilogu (list br. 4.1 Građevinsko područje naselja –Ždrelac, mj. 1:5000), za koje su PPUO-m utvrđeni posebni uvjeti gradnje. Sastavni dio Plana je i pripadajući obalni pojas za koji je potrebno planom predvidjeti uvjete i način rekonstrukcije odnosno moguće sanacije, dogradnje ili nove gradnje i nasipavanja obalnog pojasa.
...
Članak 8.
Za izradu ovog Plana određuju se sljedeći rokovi:
– nacrt prijedloga za prethodnu raspravu izradit će se u najviše 45 dana od dana potpisa ugovora s izrađivačem Plana
– prijedlog Plana izradit će se u roku od daljnjih 30 dana od održavanja prethodne rasprave
javni uvid trajat će 30 dana
– nacrt Konačnog prijedloga izradit će se u daljnjih 30 dana
– u roku od 15 dana od izrade nacrta Konačnog prijedloga isti će se dostaviti poglavarstvu Općine."

Post je objavljen 11.12.2008. u 20:34 sati.