Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/dmortum

Marketing

PRVE VIJESTI O SLAVENIMA

Do VI. i VII.st. vijesti povijesničara i kroničara o Slavenima su rijetke,nepotpune i šture.

Grčki povijesničar Herodot u svome djelu "Historija" u V.st.pr.n.e. spominje pleme ratarskih Skita,Neara i Budina.No jesu li to slaveni/Praslaveni,teško je reći.
Jesu li te etničke skupine govorile praslavenskim?to također nije poznato.Živjeli su u prostoru današnje Ukrajine.
U I.st.n.e. pišu o Slavenima dva rimska povjesničara:
Plinije Stariji i tacit.Plinije stanovnike oko područja visle Naziva Venedima,a Tacit(u djelu "De situ,moribus et populis Germaniae") iste venede naziva Germanima i bitno ih razdvaja od Luga(opisuje njihove običaje a ne osvrće se na jezik),spominjući da obitavaju u donjem toku Visle,a granična je oblast Germanije Skitija ili Saramatija.O Lugijcima(Lugice) detaljnije govori u svom djelu !Annales",tvrdeći da mi je domovina donja Šleska.Opisuje njihovu kulturu,način ukopa mrtvaca i gradnje domova.
Aleksandrijski geograf Ptolomej u II.st.n.e. spominje također Venede nazivajući ih "ogromnim ljudima".
Iscrpnije se o Slavenima piše potkraj VI.st. i u VII.st.u vrijeme velikih seoba,kada su se zajedno s Avarima pojavili na povijesnoj sceni,čime je započelo njihovo povijesno vrijeme.O njima tada pišu mnogi putopisci i povjesničari.Tako se saznaje da su Slaveni oko 482. došli na Dunav skupa s Protobugarima(to je bilo neslavensko pleme)koji su u vojnom smislu bili puno bolje organizirani.Od 558.-63- je egzistirao savez s Avarima koj ije bio uglavnom pljačkaškog karaktera,a zahvaćao je uglavnom zapadnu grupu Južnih slavena.
Povjesničar Jordanes u svojoj knjizi "Historia Gothorum" spominje da su Slaveni početkom VI.st. već kompaktno naselili donji tok Dunava.On navodi da slavenski narod potječe od jedne krvi i dijele se obično na tri imena:
VENEDI-u VI.st.naseljavaju sjeverne obale Baltika i zemlje u dolini Visle
ANTI-područje između dnjepra i Dnjestra
SKLAVINI-zemlje između Cise,Dnjestra i Dunava u antičkoj Daciji.

Prvi su preci zapadnih,drugi istočnih i treći južnih Slavena.

ŠProkopije iz Cezareje iz VI.st. u svojim historijskim zapisima govori da je zemlja koju on naziva BALAHIA (Vlaška) već potpuno naseljena Slavenima i da se za nju već upotrebljaba naziv SCLAVINIA.

Prokopije,te vojskovođa Pseudo-Mauricije(nepoznati autor,tako nazvan u znanosti) i Teofilakt Simokrata donose iscrpne opise načina života i običaja ovih "barbarskih naroda".Prema njima,oni uzgajaju mnogovrsne životinje i biljke,osobito proso.Iako su ratari žive na rijekama u sojenicama i organizirani su u rodove.Prokopije kaže da žive u nevelikim skupinama,međusobno dosta udaljenima.Krče i pale šume,a spaljena mjesta zovu UGORY ili LEDI i tu nakon dosta vremena siju žito i tako proširuju obradive površine.Vremenom se pojavljuju u plemenskoj organizaciji i bogatiji pojedinci koje Slaveni nazivaju VLADIKAMA i ŽUPANIMA,a obično su stariješine plemena.U vojnoj se organizaciji razlikuju vojvode,čelnici i knezovi.Knezovi imaju znatnu političku moć i prenose privilegije na svoje potomke,te će se ubrzo pojaviti vladarske dinastije.Prokopije bilježi da Slaveni i Anti ne podliježu vladi jednog čovjeka već da sve svoje odluke donose u vijeću.Slaveni su osim demokratske uprave imali i snažnu vojsku(pješake naoružane lukovima i strijelama).Napadali su često u šumama i slabo prohodnim klancima,izbjegavajući frontalni sukom na otvorenom polju.Ubrzo su kao dobri vojnici primljeni u elitne odrede bizantske vojske.

Slaveni su poštovali prirodne sile.
Prokopije bilježi da Slaveni:"obožavaju jednoga vrhovnoga boga,tvorca munje i gospodara cijeloga svijeta......."Veliko su poštovanje iskazivali sunsu(Dažbog),itd.
Bogovima u čast su izrađivali drvene i kamene kumire.

Svaki rod i pleme,te kraj ima svoje lokalno božanstvo.Sačuvane su urne s pepelom iz VI.st.iz starih slavenskih grobova koje svjedoče o štovanju kulta mrtvih predaka.


Oko 577.g. Slaveni zauzimaju velik dio Grčke,te patrijarh Nikola II.("Synoticon")govori da su Slaveni stigli do Peloponeza i da su se tamo zadržali do 218.g.Da je doista tako bilo,potvrđuju i novija istraživanja.Povjesničar i slavist Max Vasmer u djelu "Die Slaven in Griechenland" veli da su dospjeli i na Kretu,o čemu svjedoči i danas živi toponimi kakvi su Golem,Visoka,Kamenica,Vasmer,itd.Međutim,kaže da nikad nisu osvojili nijedan veći grad.


RAZDOBLJA POVIJESTI PRASLAVENA

1.odvajanje od Balta(Litvanci,Leti,Prusi) u 2.mil.pr.n.e.Postanak praslavenskog jezika(period integracije).

2.javljanje dijalekatskih tendencija(u vezi je s odvajanjem zapadne i migracije južnih grupa,grananje jezika)

3.polagan ali nezadrživ raspad na pokrajinske grupne prajezike od kojih će se od VII.-XII.st.razviti današnji samostalni živi i danas izumrli slavenski jezici.

Prva dva razdoblja su prethistorijska.Potvrde im se nalaze u materijalnoj kulturi i arheologiji.Za to razdoblje je važna lužička kultura koja je povezana sa slavenskom(grobne jame/tumuli,keramika)Smatra se da su upravo Lugijci djelovali kao tampon koji je razdvojio Slavene od Balta.

Za treće razdoblje nema još pisanih spomenika,pa se za potvrde jezičnog stanja u tom vremenu uzimaju primjerice iz drugih jezika u slavenske(imena koja se daju kristijanizacijom,onomastika,toponomastika,termini za predmete materijalne kulture).


MIGRACIJE SLAVENA PREMA JUGU

1.etapa-dio Veneda prelazi preko Sudeta na prostor koji su napustili Langobardi,naseljavaju zemlje polapske i današnje češke,zemlje do Odre i Labe te Bavarsku.Bili su to Srbi,Obodriti kasniji Polapski Slaveni.Srbi naseljuju Lužicu(Lužićki Srbi).

2.etapa-Anti i Sklavini(Duljebi/Dudljebi,Srbi i Hrvati)kreću prema jugu,naseljuju Panoniju i Julijske Alpe,te se spuštaju u nekoliko valova u pravcu Bizantskog Carstva.JEZIČNO SRODSTVO

Pod srodstvom se podrazumjeva genetsko srodstvo.Odsustvo formalne sličnosti ne znači i odsustvo genetske srodnosti(osobe su srodne po precima a ne po vanjskom izgledu).
Dva jezika nisu genetski srodna zato što u današnjoj fazi razvitka imaju izvanjskih sličnosti i imaju prepoznatljivost u fonologiji,akcentuaciji,morfologiji,sintaksi i leksiku.Oni se smatraju genetski srodnima ako imaju zajedničkog pretka-neki izumsrli jezik,tj. ishodišnji jezik.Također,smatraju se srodnima(gnetski) ako predstavljaju rezultat dviju različitih evolucija jednog istog jezika kojim se ranije govorilo.
ishodišnji jezik za srodne jezike zovemo PROTOJEZIK/PRAJEZIK.
zajednica srodnih jezika naziva se PORODICA JEZIKA/JEZIČNA ZAJEDNICA.
U znanosti je određena najdalja ishodišna točka tj. prajezik iz kojeg su se razvili gen.srodni jezici koji pripadaju indoeuropskoj jezičnoj zajednici-neki od njih su danas živi jezici ali i mnogi mrtvi jezici-PRAINDOEUROPSKI JEZIK/INDOEUROPSKI PRAJEZIK-tj. PIE.
U PIE zajednicu se ubraja svaki idiom(to je najopćenitiji naziv za jezik ,u lingvistici se koristi kada se nemože ili ne želi upotrijebiti konkretan termin kao što su jezik,govor,dijalekt),koji se razvio od hipotetičnog praindoeuropskog jezika nakon njegova raspada na dijalekte i novonastale jezike.

U indoeuropske jezike ne spadaju mađarski,turski,finski i baskijski.
IE jezik obuhvaća gotovo sve današnje IE jezike i jezike kojima se govori na područjima koje su naselili Europljani,te velik broj zemalja u Aziji.
Oni pokazuju jezičnu srodnost u fonetici(u fonologiji baš i ne),morfologiji,sintaksi i leksiku da su znanstvenike naveli na pomisao da su se razvili iz zajedničkog prajezika.

Ezistencija PIE jezika se smješta u vijeme između 15.-7.mil.pr.n.e. ili pak između 12.-6.pr.n.e.
6.mil.pr.n.e. označio je raspad koji je trajao do 3.mil.pr.n.e.kada se pronalaze zapisi koji dokazuju da PIE ne postoji kao jedinstven ali se nastavlja u različitim granama.


Dobiven je rekonstrukcijom i komparativnom metodom koja se bavi usporedbom jezičnog stanja u živim i mrtvim jezicima.To je hipotetičan jezik.
Komparativnom metodom je ustanovljeno prostorno i vremensko određenje.
Prostorno određenje su ustanovili pomoću naziva za floru i faunu te vremenske pojave,a vremensko uz pomoć naziva za stočarske pojmove(15.-paleolit,7.-stočarska civilizacija,6.-kraj stoč. civilizacije i početak ratarske).
EORGIJEV je sintetizirao rasprave dr.znanstvenika i dao je određenje ovakvo PIE jezika kao što sam prije napisala.Njime su govorile etničke skupine jer o narodima ne možemo govoriti prije 19.st.)koji danas nastanjuju pretežni dio Europe i Azije.

Najstariji zapis o PIE je na hetijskom jeziku i nađen je u J Aziji.Prostor PIE je obuhvaćao srednju i jugoistočnu Europu,sjevernu obalu Crnog mora,itd.

PRASLAVENSKIAJEZIK/PRASLAVENSK JEZIK

To je jedan od dijalekata na koje se raspao PIE.O praslavensko jeziku nemapisanih zapisa,a pitanja o tom jeziku su podjeljena.Upotrebljava se komparativna metoda kako bi se došlo do spoznaje,međutim o tome ima puno skeptičnosti.
Praslavenski je podjeljen na:
južnoslavenske(hrvatski,bugarski),istočnoslavenske(ruski,bjeloruski,ukrajinski) i zapadnoslavenske(češki,poljski) jezike.

Pri uporabi komparatine metode uzima se riječ i uspoređuje se s riječi na sim slavenskim jezicima,a uzima se i najstariji zapis.

Meint uspoređuje slavenske riječi koje se odnose na rodbinske veze i uočava podudarnost koja nevodi na objašnjenje da je u određeno vrijeme postojao ETICUS(narod)svjestan svoga jedinstva.Njihove sličnosti u deklinaciji,gramat.i sintakt.ustrojstvima potječu iz prajezika.PrSl. jezik je ishodišnji jezik svim sl.jezicima pa čak i nekima koji više nisu u uporabi ali o njima postoje zapisi.


PERODIZACIJA PRSL.jezika:

1)FAZA-2000.pr.n.e.-1200.pr.n.e.-to je faza formiranja PrSl.jezika i usustavljivanje u odnosu na ishodišnji PrSl.j.
Pojednostavljuje se vokalizam i konsonantizam,uspostavlja se PrSl.akcentuacija i morfološki sustav.Od gkasovnih promjena počinje djelovati palatalizacija.

2)FAZA-1800.-700(500).pr.n.e.-to je integrativna faza u kojoj se zbivaju značajne promjene.Pod utjecajem tendencije za harmonizacijom slogova usustavljuje se "zakon otvorenih slogova".Otvaranje slogova predvosi se s:
PRESTRUKRURIRANJEM slogovne granice javljaju se okolnosti za jotaciju i slijedom toga mnogi konsonanti
SLOGOVI ZATVORENI likvidima r,l se otvaraju metetezom
SLOGOVI završni i finalni mogu se otvoriti jednostavnim otpadanjem konsonanta
DIFTUNZI kojima je dr.član i/u također se smatraju zatvorenim a otvaraju se i nastaju novi vokali
U toj s fazi širi prijevoj,nakon pojave konsonanata prijeglas,jotovanje te 2.i 3.palatalizacija.Pod utjecajem prijeglasa sve se deklinacije svih triju rodova palataliziraju na tvrdu i meku varijantu,a palat.i nepalat.osnove.

3)FAZA-700(500).pr.n.e.-3/4.st.n.e.-faza raspada PrSl.jezika jer više ne funkcionira kao sustav.Javljaju se dijalekti(istočni,zapadni,južni) i neke se jez. pojave drukčije izražavaju.GEOGRAFSKO ODREĐENJE

Stanoviti di oleksika i ponašanje pojedinih riječi omogućuju prostorno određenje prsl.jezika -primjerice u svim sl.jezicima nazivi za stepu,životinje u stepi,more i morske biljke,te životinje nisu uvijek slavenski nazivi već su posuđeni od dr. naroda/jezika.
To znači da Slaveni nisu živjeli prostoru stepa i mora nego negdje drugdje a te nazive su uzeli dolaskom na prostore stepa i mora.
Svi nazivise podudaraju za biljke(lipa,iva,orah,breza) koje rastu na povišenom terenu.Za faunu:medvjed,vuk,lisica,vrana,vepar,golub) što upućuje na područje kontinentalne klime.
Nazivi za toponime i hidronime se često preuzimaju od naroda koji su prije živjeli na tim područjima(stepa,more).
Tim podatcima ću pridružiti i antropološke i arheološke nazive.
Post je objavljen 04.03.2008. u 12:57 sati.