Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/zoranostric

Marketing

BORNA: Blogerski odbor za referendum o NATO-u - pridružite se!

Treba li o eventualnom ulasku Hrvatske u NATO odlučiti na referendumu? Prema danas objavljenom ispitivanju javnog mnjenja, 72 posto hrvatskih građana smatra da je referendum potreban. Velik broj građana protiv je ulaska u NATO, ali su u Sabor ipak ušle samo stranke, koje su za ulazak; to pitanje ljudima nije bilo važno kad su glasovali. To pokazuje na manjkavosti predstavničke demokracije i na potrebu, da se ona korigira oblicima neposrednog izjašnjavanja građana.

Prošlog ponedjeljka objavio sam članak NATNO - potpisi za referendum?. Na portalu pollitika.com objavio sam bio poziv na formiranje odbora za referendum o NATO-u, a par dana kasnije i drugi dio, u kojem sam preciznije opisao inicijativu.

Sabor ne želi raspisati referendum, a sigurno je da to neće napraviti ni predsjednik Republike. Ostaje mogućnost, da se prikupe potpisi 10 posto registriranih birača, nakon čega se po Ustavu referendum obavezno mora raspisati. To je izvanredno težak zadatak.

Političke stranke (uključivo možda SDP, koji je rekao da jest za referendum, iako jest i za ulazak u NATO, i vanparlamentarne, kao što je Zelena lista, koje su protiv ulaska u NATO, mogle bi se udružiti u takvom pothvatu.

Tu su i udruge (organizacije civilnoga društva), kao što je Centar za mirovne studije, koji promovira program ALTER-nato-R. Još u ožujku 2007. su 32v udruge poslale pismo državnom vrhu, zahtijevajući referendum. Tu su i anarhističke i antimilitarističke grupe, kao što je ona u Zadru, koja je organizirala nekoliko akcija, npr. u rujnu 2007..

Tu su, konačno, obični građani, te među njima i blogeri, koji smatraju, da je referendum o NATO-u potreban. Otuda moja inicijativa da se osnuje Blogerski odbor za referendum o NATO-u (BORNA).

Do sada se javilo 15-ak ljudi. Poziva sve zainteresirane da pročitaju zamisao, te, ako se žele pridružiti, da mi se jave na emajl: zoranostric@gmail.com., Ako imate neko dodatno pitanje, možete ga postaviti ovdje.

Ustav Republike Hrvatske o referendumu govori u članku 86:


Članak 86.

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za pro­mjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.

O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatski sabor će raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Na referendumu se odlučuje većinom birača koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Odluka donosena na referendumu obvezatna je.

O referendumu se donosi zakon.
Izmjene i dopune /akona o referendumu iz 2001. definiraju mogućnost narodne inicijative za referendum:


Članak 9.

Iza članka 8. dodaje se nova Glava II. čiji naslov glasi:

»IZJAŠNJAVANJE BIRAČA O POTREBI DA SE ZATRA­ŽI RASPISIVANJE REFERENDUMA« i članci 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e, 8.f, 8.g i 8.h koji glase:

»Članak 8.a

Ako birači ocijene da postoji potreba za raspisiva­njem referenduma o prijedlogu za promjenu Ustava Republike Hrvatske, o prijedlogu zakona ili o drugom pita­nju iz djelokruga Hrvatskoga sabora ili o pita­nju za koje drže da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske osnovat će organizacijski odbor za izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisi­va­nje referenduma (u da­lj­njem tekstu: Organizacijski odbor).

Članak 8.b

Organizacijski odbor donosi odluku da se pristupi izjaš­njava­nju birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– jasno formulirano pita­nje o kojem se traži raspisiva­nje referenduma,

– rok unutar koje­g će se sakup­ljati potpisi birača koji traže raspisiva­nje referenduma koji ne može biti duži od 15 dana.

Odluka da se pristupi izjaš­njava­nju birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma objav­ljuje se u dnevnom tisku i drugim sredstvima javnog priopćava­nja.

Članak 8.c

Izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma može se održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Organizacijski odbor je dužan prijaviti mjesta na kojima će se održavati izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma policijskoj upravi na čijem se području izjaš­njava­nje održava, pet dana prije početka izjaš­njava­nja.

Članak 8.d

Mjesta na kojima će se održavati izjaš­njava­nje moraju biti označena i uoč­ljiva s tim da ­njihovo označava­nje ne smije sadržavati državna obi­lježja.

Svako mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora imati popis s uvezanim listovima koji će sadržavati jasno formulirano pita­nje o kojem se traži raspisiva­nje referenduma i jasno odije­ljene vodo­rav­ne redove označene rednim brojevima.

Članak 8.e

Birači koji se izjaš­njavaju o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma upisuju u prvi slobodni red uvezanog popisa iz članka 8.d ovoga Zakona svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građana te se osobno potpisuju.

O potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma mogu se izjaš­njavati samo osobe, koje u skladu sa člankom 5. ovoga Zakona mogu sudjelovati na referendumu.

Birač se može izjasniti o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma samo na jednom od mjesta na kojem će se održavati izjaš­njava­nje.

Članak 8.f

Nakon isteka roka za sakup­lja­nje potpisa birača svi popisi se dostav­ljaju Organizacijskom odboru.

Organizacijski odbor provjerava je li izjaš­njava­nje provedeno u skladu sa zakonom.

Članak 8.g

Ako Organizacijski odbor utvrdi da se o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma izjasnilo deset posto birača od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj, uputit će zahtjev predsjedniku Hrvatskoga sabora za raspisiva­nje referenduma.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka dostav­ljaju se i svi popisi kojima se dokazuje da je raspisiva­nje referenduma zatražio potreban broj birača.

Članak 8.h

Kada zaprimi zahtjev za raspisiva­nje referenduma Hrvatski sabor može u roku od 30 dana zatražiti da Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi je li referendumsko pita­nje, odnosno način izjaš­njava­nja birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma u skladu s Ustavom i zakonom.

Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi da referendum­sko pita­nje, odnosno način izjaš­njava­nja birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma nije u skladu s Ustavom i zakonom referendum se neće raspisati.«Post je objavljen 05.02.2008. u 21:47 sati.