Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/106brigada

Marketing

Poveznice koje spajaju 106 brigadu sa pokušajima proboja za VukovarUDK 355.45 (497.5 Vukovar) “1991”
Izvorni znanstveni članak

Davor Marijan

(Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

BITKA ZA VUKOVAR 1991.

Tema rada su borbe oko Vukovara 1991. godine. Težište je na događajima
oko grada, odnosno nastojanjima hrvatskih snaga da obrane grad smješten
uz samu granicu Hrvatske i Srbije, a od 1. listopada do pada Vukovara,
neuspješni pokušaj njegovog odterećenja. Pristup je odredila raspoloživa
količina izvornog gradiva, koje je za postrojbe i ustanove u širem području grada relativno opsežno, za razliku od same obrane grada Vukovara.
Slično je i s gradivom napadača, koje je nedostupno, osim vojnog tiska, pa
je prikaz pretežito pogled na vojno djelovanje oružanih snaga Republike
Hrvatske na širem području Vukovara, odnosno Operativne grupe
Vukovar, Vinkovci, Županja.

Područje radnje: Općine Vukovar, Vinkovci, Županja i jugoistočni dio
općine Osijek. Zemljište je ravničarsko, vrlo prohodno i pogodno za uporabu oklopnih i mehaniziranih postrojbi, što je posebno izraženo na području
općina Vinkovci, Osijek i Đakovo.

Nacionalni sastav stanovništva: Po popisu stanovništva iz 1991. u općini Vukovar od 84.189 stanovnika relativnu većinu s 36.910 stanovnika imali
su Hrvati dok je Srba bilo 31.445. U gradu je živjelo 21.065 Hrvata i 14.425
Srba. Ostale su narodnosti bile znatno ispod broja Srba i Hrvata.1

Mirnodopski razmještaj i ratni angažman Jugoslavenske narodne armije:
Istočna Slavonija je od 50-ih do kraja 80-ih godina u sastavu 7. armije (odnosno armijske i vojne oblasti) u zajedničkom operativno-strategijskom
području sa Socijalističkom Republikom Bosnom i Hercegovinom. Područje
istočne Slavonije, nakon upada zemalja članica Varšavskog ugovora u
Čehoslovačku 1968. godine, dobiva izniman vojni značaj u obrani SFRJ.
Značaj nije opadao ni godinama kasnije. Dodatno je porastao u razdoblju
bolesti Josipa Broza Tita i agresije Sovjetskog Saveza na Afganistan

1

Općina Vinkovci imala je 98.455 stanovnika, s apsolutnom hrvatskom većinom od

78.313 stanovnika, dok je Srba bilo 13.170. Županja imala je 49.026 stanovnika od čega
Hrvata 42.960, dok je Srba kao drugih po broju bilo svega 1209. Općina Osijek je od 165.253
stanovnika imala 110.934 Hrvata, a drugi po broju bili su Srbi kojih je bilo 33.146. Narodnosni
sastav stanovništva Hrvatske po naseljima, Republički zavod za statistiku Republike
Hrvatske, (Zagreb, 1992), 146-147, 196-197, 206-209, 214-215, prikazi LXII, XC, XCVIII i
CII.

368 Davor Marijan

1979./80., zbog čega su snage JNA u Slavoniji pojačane i preustrojene u
motoriziranu diviziju s dijelovima u Osijeku, Đakovu, Vukovaru,
Vinkovcima, Brčkom i Slavonskom Brodu.2

Novim preustrojem JNA, odnosno oružanih snaga SFRJ krajem 1988.
dokinute su dotadašnje armije i zamijenjene s tri vojne oblasti, odnosno vojišta. U 1. vojnu oblast sa sjedištem u Beogradu, odnosno Centralno vojište po
ratnom ustroju spojena je 1. i 7. armija, a u 5. vojnu oblast, odnosno
Sjeverozapadno vojište ušle su 5. i 9. armija. Slavonija, Baranja i sjeveroistočna Bosna u vojno-teritorijalnom pogledu bile su područje nadležnosti
Tuzlanskog (17.) korpusa s nekoliko postrojbi pod izravnim zapovijedanjem
Zapovjedništva 1. vojne oblasti. Tuzlanski korpus je na području Slavonije
imao: 12. proletersku mehaniziranu brigada razmještenu u Osijeku, Našicama
i Vukovaru. U Đakovu je bila 158. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada, u Vinkovcima su bili 12. mješoviti artiljerijski puk i 17. laki artiljerijski puk
protuzračne obrane, a 670. pontonirski bataljun bio je u Slavonskom Brodu.
Korpusu je bio podređen i granični bataljun u Belom Manastiru koji je osiguravao državnu granicu prema Mađarskoj. Ostali dio korpusa imao je mirnodopske lokacije na području Bosne, u Derventi, Brčkom i Tuzli, a u Bijeljini i
Derventi bilo je i podstožernih postrojbi 1. vojne oblasti. U okruženju Slavonije
najjača operativna postrojba bio je Novosadski (12.) korpus u zapadnom dijelu Vojvodine s jakim posadnim mjestima u Subotici, Somboru, Novom Sadu,
Rumi i Srijemskoj Mitrovici s velikom koncentracijom ljudstva i borbene tehnike.3

Do sukoba mirnodopske snage JNA u Vukovaru činio je inženjerijski
bataljun 12. proleterske mehanizirane brigade koji je s obzirom na „A“ klasifikaciju postrojbe vjerojatno bio „R“ ili samo s četom „A“ klasifikacije, što
znači da je imao postotak popune do 30% po ratnom ustroju. Promjene su
počele nakon događanja u Borovom Selu kada je u šire područje grada dove-
den dio mehaniziranih snaga 12. proleterske mehanizirane brigade, koje su
vrlo brzo pojačane s 1. mehaniziranim bataljunom 453. mehanizirane brigade iz Srijemske Mitrovice, koji je početkom svibnja 1991. stigao u vukovarsku vojarnu. Istovremeno je u vojarnu u Vinkovcima doveden 2. mehanizirani bataljun 36. mehanizirane brigade iz Subotice. Ustroj pobunjenih Srba je,
čini se, također u tom razdoblju organiziran, po dotadašnjoj prostornoj struk

2

Središnji vojni arhiv Ministarstva obrane Republike Hrvatske (dalje SVA MORH),
građa JNA: Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, Generalštab JNA, I uprava, DT. Br. 85425/79 od 29. 2. 1980., Komandi 5. armije, Zaključci sa završenog sastanka na referisanju o b/g;
Koncepcija, doktrina i sistem opštenarodne odbrane, edicija Razvoj oružanih snaga SFRJ
1945-1985., Vojnoizdavački zavod, (Beograd, 1989), 339.

3

Davor MARIJAN, „Slavonija u ratnoj 1991. godini“, Scrinia Slavonica, sv. 1,
(Slavonski Brod, 2001), 281.


Bitka za Vukovar 1991.

turi Teritorijalne obrane. Sastavnim dijelom oružanih snaga SFRJ sami su se
proglasili u listopadu 1991.4

Tijekom sukoba u Sloveniji na šire područje Šida uvedene su, 453.
mehanizirana brigada iz Srijemske Mitrovice i 1. proleterska gardijska mehanizirana brigada iz Beograda. S obzirom da se radilo o postrojbi
Novosadskog korpusa i 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije nije
jasna hijerarhijska ljestvica. No vjerojatno je mehanizirana brigada iz
Beograda pridodana Novosadskom korpusu. U prilog tome ide preuzimanje
mostova na Dunavu od strane tog korpusa i izjava njegovog zapovjednika da
je on preuzeo njihovo osiguranje u tom području.5

Nove promjene zbile su se sredinom rujna 1991. godine. U područje
Šida u smjeru Vinkovaca postupno je uvedena ojačana 1. proleterska gradijska mehanizirana divizija (3 mehanizirane brigade, protuoklopni, artiljerijski
i laki puk protuzračne obrane, inženjerijski bataljun i pridodana oklopna brigada). Za pretpostaviti je da je divizija u tom razdoblju dobila pojas
nadležnosti zapadno od Vukovara. Postupno je ojačana s motoriziranom i
mehaniziranom brigadom, te partizanskom divizijom.6

Snage usmjerene na Vukovar tada se dijele na dvije operativne grupe,
„Jug“ i „Sjever“. Operativna grupa „Jug“ dobila je zadaću zauzimanja
Vukovara. Njena osnova je bila Gardijska motorizirana brigada Saveznog
sekretarijata za narodnu obranu s ojačanjima: 20. partizanskom brigadom iz
Leskovca i snagama Teritorijalne obrane iz Srbije i Vojvodine, kao i lokalnim
pobunjenicima. Operativnu grupu „Sjever“ činilo je Zapovjedništvo
Novosadskog korpusa s dijelom ustrojbenih postrojbi i pridodanim ojačanjima. Mogu se identificirati dijelovi 12., 36., 51. i 453. mehanizirane brigade,

211. oklopna brigada i 80. motorizirana brigada. Potporu su davale: 16.
mješovita artiljerijska brigada, 16. mješovita protuoklopna artiljerijska brigada, 12. laki artiljerijski puk protuzračne obrane i 497. inženjerijski puk.
Operativna grupa „Sjever“ je očito imala zadaću napada na sjeverni dio obrane Vukovara, Borovo Naselje, te djelovanje prema Osijeku. Za pretpostaviti
je o angažiranju i dijela topništva 1. vojne oblasti. Samu operaciju je nadzirao zapovjednik 1. vojne oblasti (do rujna 1991. godine general-pukovnik
Aleksandar Spirkovski, a potom general-potpukovnik Života Panić).
4

Hrvatski informativni centar (dalje HIC): Komanda 17. korpusa, DT. br. 11/1-93 od 14.

5. 1991., Komandi 158. mpoabr, Naređenje; „Prva prepreka ustaškoj agresiji“, Vojska, 22. 4.
1992., 20; „Jedinica bez izdajica“, Narodna armija, 16. 4. 1992., 19; „Odluka o pripajanju teritorijalne odbrane Srpske Oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srem oružanim snagama SFRJ“,
Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, br. 1, 19. 12. 1991., 20-21.
5

„Izdaja nam otvorila oči“, Narodna armija, 13. 7. 1991., 20-21; „Razlozi za zadovoljstvo“, Narodna armija, 7. 8. 1991., 4; „Ti divni ljudi, mladi ratnici“, Narodna armija, 22.

12. 1991., 20.
6

„Kao nekad, pod razvijenom ratnom zastavom“, Narodna armija, 2. 11. 1991., 4;
Aleksandar. S. JOVANOVIĆ, Rat Srba i Hrvata 1991., Politika, (Beograd, 1994), 115-116.


370 Davor Marijan

Hrvatske snage: Poticanjem ustroja prvih postrojbi Narodne garde,
početkom travnja 1991. područje općina Vukovar, Vinkovci i Županja trebalo je ustrojiti 10. brigadu Narodne garde, odnosno od lipnja iste godine 109.
brigadu ZNG.7

Nakon događanja u Borovom Selu Vukovar je stavljen pod hrvatski nadzor. Pri Policijskoj upravi Vukovar ustrojena je jedna četa od 150 ljudi.8 Do
ustroja pričuvne 124. (odnosno 204.) brigade Hrvatske vojske obrana grada
Vukovara funkcionirala je na principu spontano organiziranog naoružanog
naroda. Do 15. kolovoza 1991. zapovjednik obrane Vukovara bio je Tomislav
Merčep, do 30. kolovoza Josip Gažo, od 31. kolovoza dopukovnik Mile
Dedaković, a od 11. listopada kapetan Branko Borković.

S djelatnim sastavom ZNG stanje je nešto jasnije. U gradu je u kolovozu 1991. ustrojen 4. bataljun 3. „A“ brigade ZNG. Obrambene snage su u
srpnju pojačane skupinom 1. „A“ brigade, koja je bila zastupljena i u Iloku.
Na području Vinkovaca i Županje bio je glavni postroj 109. brigade ZNG
organizirane na milicijskom principu, ili na podlozi strukture nekadašnje teritorijalne obrane. Brigada je mobilizirana krajem lipnja, a krajem rujna i listopada iz njenog je sastava izdvojeno ljudstvo iz Vukovara i Županje radi ustroja 124. i 131. brigade HV.

Vojno-teritorijalni ustroj na operativnoj razini potaknut je u srpnju ustrojem regionalnih zapovjedništava. Zapovjedništvo ZNG RH za istočnu
Slavoniju od sredine srpnja je promijenilo nekoliko imena, da bi krajem rujna
postalo Zapovjedništvo Hrvatske vojske Operativne zone Osijek ili
Zapovjedništvo 1. operativne zone.9

S tom promjenom i preimenovanjem pričuvnog sastava Zbora narodne
garde u Hrvatsku vojsku, potaknut je ustroj novog vala pričuvnih brigada. I
Vukovar je određen za ustroj nove postrojbe. Zapovjedništvo Operativne
zone Osijek je 25. rujna zapovijedilo ustroj 204. brigade HV u Vukovaru.
Zapovijed je osim u Vukovar, poslana i u Zagreb na odobrenje Glavnom
stožeru HV, koji ju je s promijenjenom numeracijom postrojbi poslao na odobrenje Ministarstvu obrane. Zapovijed je dan kasnije, 26. rujna 1991. i
službeno potpisana od ministra obrane.10 Od tada počinje „dvostruki“ život
Vukovarske brigade, 204. za grad i njene branitelje i 124. za okruženje i
službene instance Hrvatske vojske.

7 Ratni album 109. brigade HV Vinkovci, Privlačica, (Vinkovci, 1992), 5.

8

SVA MORH, fond Glavnog stožera Hrvatske vojske (dalje SVA MORH/GS HV):
Organizacija i formiranje brigada i bataljona Zbora narodne garde rezervnog sastava od 26. 6.
1991.

9

D. MARIJAN, 2001., 287.
10

GSHV: Zapovjedništvo oružanih snaga istočne Slavonije i Baranje (dalje ZOSISB),
Str. pov. br. 113-1 od 25. 9. 1991., Zapovijed; GSHV: GS HV, Kl. 801-01/91-01/15, Ur. br.
5120-34-91-2 od 25. 9. 1991., Ministarstvu obrane RH, Zahtjev; GSHV: Ministarstvo obrane,
Klasa: Str. pov. br. 801-01/91-01/07, Ur. br. 512-06-05-91-26 od 26. 9. 1991., GS HV,
Zapovijed.


Bitka za Vukovar 1991.

Po odsjecanju Vukovara od Vinkovaca, početkom listopada 1991. učinjen
je pokušaj koordiniranja bojnih radnji na široj osnovi, za obranu Vukovara i
spriječavanje prodora JNA prema Vinkovcima i Županji. Obrambene snage su
početkom listopada pojačane borbenom tehnikom iz Varaždina. Za pokušaj
deblokade Vukovara, iz Zagreba su sredinom listopada stigle četiri čete dragovoljaca, od kojih je kasnije ustrojen 83. samostalni zagrebački bataljun HV.
Nakon neuspješnog pokušaja deblokade Vukovara, 13. listopada 1991. ustrojena je Operativna grupa Vukovar, Vinkovci, Županja pod zapovjedništvom
dotadašnjeg zapovjednika obrane grada Vukovara, dopukovnika Mile
Dedakovića - Jastreba. U sastav operativne grupe ulaze lokalne postrojbe
Hrvatske vojske iz navedenih općina. Zapovjedništvo obrane Vukovara tada
preuzima kapetan Branko Borković - Mladi Jastreb. Dopukovnik Dedaković je
do 16. studenog zapovijedao operativnom grupom, kada je preuzima dopukovnik Vinko Vrbanac. Na taktičkoj razini promjene su bile na širem području operativne, ustrojem 131. brigade HV u Županji, te dovođenjem pojačanja iz
Bjelovara 105. brigade HV u šire područje sela Nijemci, kao i pripadnika policije iz Varaždina.11

Odnos snaga: Krajem srpnja 1991. u Vukovaru i Borovu Naselju hrvatske snage iz sastava 4. bataljuna 3. „A“ brigade ZNG, policijske snage MUP-
a Vukovar i Varaždin, pripadnici Narodne zaštite brojali su oko 800 ljudi od
čega 400 nenaoružanih. Postupnim pristizanjem oružja broj branitelja je
narastao na oko 1.800 boraca. Snage na području Vinkovaca od oko 2.500
ljudi s početka rujna iz sastava 109. i 3. „A“ brigade narasle su ustrojem
Operativne grupe Vukovar, Vinkovci, Županja na oko 5.000 ljudi.
Terminologijom JNA Vukovar i njegovo uže područje branile su snage lake
(partizanske) brigade, a zadaću deblokade imala je ojačana pješačka brigada
kopnene vojske.

Napadač je početkom svibnja na širem području grada imao do tri mehanizirana bataljuna „A“ klasifikacije s oko 1.000 vojnika i oko 100 oklopnih
borbenih vozila. Broj pobunjenika po srpskim selima vjerojatno je bio ekvivalenta jače partizanske brigade (oko 2.000 pripadnika). Početkom srpnja u
širem području Vukovara bile su tri mehanizirane brigade ratnog ustroja, pa
je broj angažiranih vojnika iznosio blizu 10.000 ljudi i oko 450 borbenih
vozila. U drugoj polovini rujna na širem području grada koncentrirano je 11
brigada operativne vojske od čega 7 mehaniziranih i 2 oklopne. S obzirom na
problem pričuve koja se otpuštala nakon 45 dana, teško je procijeniti stalno
brojno stanje angažiranih vojnika. Držim prihvatljivom brojku od 30.000
vojnika stalnog sastava, oko 1.600 oklopnih borbenih vozila, 980 oruđa
zemaljskog topništva, 350 protuzrakoplovnih topova sa 750 cijevi za djelovanje po zemaljskim ciljevima.12

11

SVA MORH, fond Zapovjedništva Operativne zone Osijek (dalje ZOZO): ZOZ
Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29. 11. 1991., Glavnom stožeru HV, Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara.


372 Davor Marijan

Politička previranja na svjetskoj razini, raspad istočnoeuropskog socijalističkog bloka, praćen dugotrajnom političkom i gospodarskom krizom,
doveo je u sjeverozapadnim dijelovima SFRJ do dotada nepojmljivih višestranačkih izbora. Na proljeće 1990. u Hrvatskoj je pobijedila Hrvatska
demokratska zajednica. Vukovar je općina u kojoj je pobijedio reformirani
Savez komunista Hrvatske - Stranka demokratskih promjena. Njeno se
članstvo do kraja godine postupno osulo i dijelom prešlo u Srpsku demokratsku stranku i Savez komunista-Pokret za Jugoslaviju.13

Velikih sigurnosnih potresa, uslijed pobune srpske etničke zajednice u
zapadnim dijelovima Hrvatske, na istoku nije bilo u toku 1990. Nova,
1991. godina počela je mnogo konkretnije. Proces stvaranja paradržave
pobunjenih Srba nakon sjeverne Dalmacije i Like nastavljen je u istočnim
dijelovima Hrvatske 7. siječnja 1991. osnivanjem Srpskog nacionalnog
vijeća za Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem.14 Vijeće je 26. veljače donijelo Deklaraciju o suverenoj autonomiji srpskog naroda Slavonije, Baranje
i zapadnog Srijema s kojom se Srbi u navedenim područjima proglašavaju neodvojivim dijelom „suverenog srpskog naroda koji živi u
Jugoslaviji“.15

Nacionalnu nesnošljivost održavali su i emisari Srpske radikalne stranke
predvođeni Vojislavom Šešeljom na mitinzima održanim 9. ožujka 1991. u
selima Bobota, Mirkovci, Trpinja, Borovo Selo i drugima.16 Srpsko nacionalno vijeće je nakon toga u Borovom Selu 31. ožujka donijelo odluku o prisajedinjenju Autonomne oblasti Slavonija, Baranja i zapadni Srijem
Republici Srbiji, čija je Skupština odluku 2. travnja odbacila.17

U Borovo Selo su u travnju 1991. stigle prve pošiljke oružja, navodno iz
arsenala srbijanske teritorijalne obrane, a u organizaciji milicije
Socijalističke Republike Srbije. Uz oružje od sredine travnja u selo su stizale i manje skupine srbijanskih četnika pristalica i pripadnika Srpske radikalne stranke.18

12 A. S. JOVANOVIĆ, 1994., 175, 178.

13 Josip ESTERAJHER, „Izbori u Vukovaru 1990. godine“, Vukovar-vjekovni hrvatski
grad na Dunavu, Nakladna kuća „Dr. Feletar“ Koprivnica, (Zagreb, 1994), 406-408.

14

Časlav OCIĆ, „Hronika Srpske krajine“, Republika Srpska Krajina, SKD „Sava
Mrkalj“, Topusko, SKD „Zora“ Knin, (Knin-Beograd, 1996), 417.

15

„Deklaracija o suverenoj autonomiji Srpskog naroda Slavonije, Baranje i Zapadnog
Srema“, Službeni glasnik Srpske oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, 19. 12. 1991., 1.

16 Mitinzi su pored navedenih održani još u tri sela na kojima po Šešeljevim tvrdnjama
„Bukvalno, dižemo narod na ustanak“ i pozivaju „narod na otpor Tuđmanovu režimu“. „Veći
sam nego ikada“, Velika Srbija, Novine Srpske radikalne stranke, maj 1994., 37.

17

Č. OCIĆ, 1996., 418-419.

18

„Veći sam nego ikada“, Velika Srbija, maj 1994., 37.


Bitka za Vukovar 1991.

Početak oružanih sukoba na području istočne Slavonije bila je pogibija
dvanaest pripadnika hrvatske policije u Borovu Selu 2. svibnja 1991.19 Po
običaju već viđenom ranije u zapadnim dijelovima Hrvatske, intervenirala je
JNA. Oklopnjaci 12. proleterske mehanizirane brigade pojavili su se na mjestu sukoba, razdvojivši kako je to Armija zvala, „sukobljene“ strane.20

Sukob u Borovu Selu poslužio je za uvođenje novih snaga JNA iz
Vojvodine na područje Vukovara i Vinkovaca, u pojas nadležnosti Tuzlanskog korpusa. Postupak je bio dogovoren početkom travnja u Beogradu na
kolegiju saveznog sekretara za narodnu obranu, s namjerom ovlađivanja prostorom, uvođenjem manjih postrojbi JNA iz Srbije i Bosne i Hercegovine u
Hrvatsku po scenariju uporabe oružanih snaga SFRJ u izvanrednim prilikama.21 Iz sastava Novosadskog korpusa na područje Vukovara uveden je 1.
mehanizirani bataljun 453. mehanizirane brigade iz Srijemske Mitrovice a 2.
mehanizirani bataljun 36. mehanizirane brigade iz Subotice na područje
Vinkovaca.22

Oružani sukob u Borovu Selu bio je znak masovne pobune i odmetanja
sela naseljenih srpskim stanovništvom u vukovarskoj i vinkovačkoj općini.
Sljedećih nekoliko tjedana uz dnevna i noćna puškaranja, postavljaju se
eksplozivne naprave po privatnoj i društvenoj imovini, pojavljuju se i nestaju
barikade na kojima civili vrše nadzor prometa. Sela oko Vukovara,
Negoslavci, Bršadin, Pačetin, Trpinja, Bobota i Borovo Selo, naseljena
srpskim stanovništvom od svibnja su pretvarana u oslone točke lokalnim
pobunjenicima i JNA stvarajući kružnu osnovicu za buduće napade na grad.23

Tenzije održavaju oklopno-mehanizirane i motorizirane ophodnje JNA
kao sigurna brana srpskim pobunjenicima od pokušaja uspostave ustavnog
poretka ovlaštenih tijela Republike Hrvatske.24

Sukob u Sloveniji krajem lipnja izazvao je prvi veliki val mobilizacija
postrojbi Zbora narodne garde, u sklopu kojeg su pozvane na mobilizaciju

19 D. MARIJAN, 2001., 283.
20 „Gdje je vojska tu je i mir“, Narodna armija, 9. 5. 1991., 12-13.
21 Anton TUS, „Rat u Sloveniji i Hrvatskoj do Sarajevskog primirja“, Rat u Hrvatskoj
i


Bosni i Hercegovini 1991-1995., Naklada Jesenski i Turk: Dani, (Zagreb-Sarajevo, 1999), 68-69.

22 HIC: Komanda 17. korpusa, DT. br. 11/1-93 od 14. 5. 1991., Komandi 158. mpoabr,
Naređenje; Prva prepreka ustaškoj agresiji, Vojska, 22. 4. 1992., 20; „Jedinica bez izdajica“,
Narodna armija, 16. 4. 1992., 19.

23

SVA MORH/ fond Zapovjedništva Operativne zone Osijek (dalje ZOZO):
Zapovjedništvo Operativne zone Osijek, Str. pov. br. 525-123-218 od 29. 11. 1991., GS HV,
Izvješće.

24

GSHV: Događaji vezani za Vukovar od 8. 5. 1991. godine, Načelniku GSHV. Riječ je

o nedatiranoj kronologiji događanja oko Vukovara za razdoblje od 8. svibnja do 26. studenog
1991. Vjerojatno je rađena za izvješće o borbama za Vukovar.

374 Davor Marijan

pričuvne brigade ZNG-a u Slavoniji, pa tako i 109. brigada. Kao i ostale brigade u Hrvatskoj 109. brigada je bila opremljena isključivo lakim
naoružanjem.25

Privođenjem sukoba u Sloveniji kraju, značajno je porastao broj postrojbi JNA u Vojvodini, na granici Hrvatske i Srbije. U jutarnjim satima 3. srpnja
počeo je razmještaj mehaniziranih postrojbi 1. vojne oblasti koje su po rat-
nom ustroju domobilizirane pričuvnicima krajem lipnja.26 Vukovar i
Vinkovci su pored relativno bliske 453. mehanizirane brigade iz Srijemske
Mitrovice dobili još jednog neugodnog susjeda dolaskom 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade iz Beograda. Obje su brigade razmještene u
širem području Šida. Most na Dunavu, između Iloka i Bačke Palanke posjela je postrojba vojne policije Novosadskog korpusa. Sjeverno od Vukovara,
most na Dunavu kod Bogojeva zaposjela je 51. mehanizirana brigada iz
Pančeva. U svom pojasu nadležnosti, širem području Osijeka i Vukovara 12.
proleterska mehanizirana brigada je uz utvrđivanje u vojarnama, intenzivirala kretanje u borbenim skupinama, zaposjevši prometnice na izlazima iz
grada.27

Nazočnost oklopništva JNA pokušali su 4. srpnja iskoristiti pobunjeni
Srbi iz Borovog Sela napadom na Borovo Naselje koji je nakon višesatne
borbe, i uz prve žrtve, uspješno odbijen.28 Do pred kraj kolovoza bilo je još
nekoliko sukoba oko Vukovara, kao i Vinkovaca.

Po zauzimanju Baranje, Novosadski korpus glavni napor djelovanja
usmjerava prema Vukovaru. U širem području grada koncentrirani su dijelovi 1. proleterske gardijske, 36., 51. i 453. mehanizirane brigade. Nasuprot
njima bile su snage obrane Vukovara, glavnina 4. bataljuna 3. „A“ brigade,

25

Dan nakon mobilizacije 109. brigada ZNG je bila naoružana s 1886 jurišnih automatskih pušaka, 20 poluautomatskih pušaka, 10 ručnih bacača višekratne namjene i 10 njemačkih
ručnih bacača „Ambrust“, kao i veći broj „privatnih karabina i lovačkih pušaka“. SVA MORH,
fond 109. br HV: Zapovjedništvo 109. brigade ZNG, Str. pov. br. 04-8/1-91 od 29. 6. 1991.,
Zapovjedništvu ZNG, Izvješće; 109. br HV: Zapovjedništvo 109. br NG, Str. pov. br. 04-14/191 od 30. 6. 1991., Zapovjedništvu ZNG, Izvještaj.

26 GS HV: Kratki zbirni izvještaj o djelovanju 2/3. 7. 1991.; GS HV: Zapovjedništvo 3.
br ZNG, Str. pov. br. 01-25/1-91 od 3. 7. 1991., Operativnom dežurnom Ministarstva obrane,
Dnevno izvješće; GS HV: Zapovjedništvo 106. br od 3. 7. 1991., Ministru obrane RH,
Izvješće; GS HV: Zapovjedništvo 3. br ZNG od 4. 7. 1991., Operativnom dežurnom
Ministarstva obrane, Dnevno izvješće.

27

GS HV: Zapovjedništvo 106. brigade ZNG RH od 3. 7. 1991., Izvješće ministru obrane RH; GSHV: Zapovjedništvo 106. br ZNG, Str. pov. br. 1-41/91 od 29. 6. 1991.,
Zapovjedništvu ZNG RH, Izvješće; „Izdaja nam otvorila oči“, Narodna armija, 13. 7. 1991.,
20-21; „Čuvari vojničke etike“, Narodna amija, 17. 7. 1991., 11; „Odbijen treći napad“,
Narodna amija, 31. 7. 1991., 12-13; „Prvo ratno iskustvo“, Narodna amija, 31. 7. 1991., 1213; „Razlozi za zadovoljstvo“, Narodna armija, 7. 8. 1991., 4; „Ti divni ljudi, mladi ratnici“,
Narodna armija, 22. 12. 1991., 20; „Trijumf sa malo gorčine“, Vojska, 16. 7. 1992., 18.

28

GS HV: CO Vukovar od 4. 7. 1991., RCO Zagreb, Priopćenje; GSHV: Zbor narodne
garde od 4. 7. 1991., Predsjedniku Republike Hrvatske, Priopćenje o vođenju borbe sa četnicima dana 4. srpnja 1991.


Bitka za Vukovar 1991.

skupina pripadnika 1. „A“ brigade, pripadnici MUP-a Vukovar, postrojbe
Narodne zaštite i dijelovi 109. brigade.29 Obrana grada se temeljila „na
kružnoj obrani užeg dijela grada po tzv. sektorima u kojima je zapovjedništvo povjeravano zapovjednicima sektora“.30

Tijekom 24. kolovoza hrvatske snage su odgovarajući na napad oborile
jedan zrakoplov Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva iznad Borova Sela, a
dan kasnije jedno oklopno vozilo JNA naišlo je na „miniranu barikadu u
gradu“ nakon čega su njeni pripadnici iz vojarne u Vukovaru i postava u
Borovu Sela zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava iz okolnih
sela krenuli „u napad na Borovo Naselje i grad Vukovar“ u kojem je napadač
po procjeni branitelja ostao bez „nekoliko tenkova i transportera“.31 Bio je to
početak nastojanja JNA da zauzme grad.

Sljedećeg dana JNA je ponovila zračno-kopnene napade na grad i
Borovo Naselje. Po procjeni branitelja u tim je pokušajima JNA ostala bez 10
oklopnih vozila.32 Intenzivni sukobi bili su i 27. kolovoza, kada je po hrvatskim postavima iz okolnih srpskih naselja i postava JNA (Borovo Selo,
Trpinja, Trpinjska cesta, Lipovača, ekonomija Orlovača, teritorij Vojvodine i
s brodova Riječne ratne flotile JNA na Dunavu) palo na šire područje grada
oko 700 topničkih zrna. Branitelj je u mjeri kojoj je mogao odgovarao, procijenivši da je protivniku uništio pet oklopnih vozila kao i obje skele za prijevoz preko Dunava kod Borova Sela. Za vođenje daljnje borbe tražena je
opskrba streljivom, a jedna pošiljka oružja stigla je 27. kolovoza i u toku
dana je podijeljena postrojbama na području regije.33 Preko 109. brigade

29 ZOZO: ZZNG RH za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525-14/1-91 od 1. 9. 1991.,
Zapovjedniku 109. br, Zapovijed; ZOZO: ZZNG RH za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br.
525-38/1-91 od 6. 9. 1991., Zapovjedništvu 109. br, Zapovijed; ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov.
br. 525-123-218 od 29. 11. 1991., Glavnom stožeru HV, Izvješće.

30

ZOZO: ZOZO, Str. pov. br. 525-123-218 od 29. 11. 1991., GS HV, Izvješće o realizaciji operativnih zadataka u obrani Vukovara.

31 ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 8. 1991. u 10.15 sati, Zapovjedništvu ZNG, Izvješće; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 8. 1991. u 12.15 sati,
Zapovjedništvu ZNG, Izvješće; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 25. 8. 1991.,
Zapovjedništvu ZNG, Izvješće o događajima u Vukovaru; Napadi u oblandi laži, Narodna armija, 28. 8. 1991., 6; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, 25. 8. 1991. u 14.00 h,
Zapovjedništvu ZNG, Izvješće.; GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, 25. 8. 1991.,
Zapovjedništvu ZNG, Izvješće. U prilogu je izvješće iz Vukovara (Štab narodne obrane Vukovar,

25. 8. 1991. u 21 sat, Izvještaj).
32

ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 8. 1991. u 09.00 s., Zapovjedništvu ZNG, Izvješće; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 26. 8. 1991. u 12.47
sati, Zapovjedništvu ZNG, Izvješće; GSHV: CO Vukovar od 27. 8. 1991., Krizni štab Osijek.

33

ZOZO: Razrez naoružanja i municije, dana 27. 8. 1991.; SVA MORH/GSHV: CO
Vukovar od 27. 8. 1991., Krizni štab Osijek; Po procjeni Zapovjedništva ZNG RH za istočnu Slavoniju zaključno s 27. kolovozom JNA je u borbama oko Vukovara izgubila 31 tenk,
12 oklopnih prevožnjaka, 7 BOV-3, jedan SVLR 128 mm, 6 zrakoplova i zajedno s pobunjenicima oko 300 pripadnika. Branitelj je imao 8 poginulih od čega 5 u borbama. ZOZO:
ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. 8. 1991. u 09.30 sati, Zapovjedništvu ZNG,
Izvješće.


376 Davor Marijan

ZNG u toku 29. kolovoza obrana Vukovara je opskrbljena protuoklopnim
sredstvima, a dan kasnije stiglo je i oružje za protuzračnu obranu što je podijeljeno 3. „A“ i 109. brigadi ZNG.34

Pojačanja su dolazila i napadaču, čije su snage na području Borova Sela

27. kolovoza pojačane s mehaniziranim bataljunom 1. proleterske gardijske
mehanizirane brigade koji je stigao preko Iloka-Bačke Palanke i Dalja na
Trpinjsku cestu radi nadzora područja između Borova Sela i Borova
Naselja.35 Potpora Ratnog zrakoplovstva kopnenim snagama JNA u području Borovo-Vukovar od kraja kolovoza postala je stalna.36
Sukobi su nastavljeni do kraja kolovoza napadima na grad iz okolnih
uporišta.37 Primirje potpisano 30. kolovoza hrvatska strana je jednostrano
poštivala, a iskorišteno je za sređivanje stanja i raspodjelu nešto oružja i
oruđa koje je privatnim kanalima stiglo iz Slavonskog Broda, Vinkovaca i
Zagreba. Po procjeni zapovjednika obrane Vukovara, grad je bio okružen
snagama ojačane mehanizirane brigade, topništvom za potporu i pješaštvom
ekvivalenta pješačkog bataljuna.38

Primirje je završeno 2. rujna ponovnim napadom JNA na Vukovar iz
Dalja i prestrojavanjem snaga na crti Orolik-Berak. Selo Berak je napadnuto
a branitelji i stanovništvo su protjerani uz velike gubitke.39 Oko zbrinjavanja
pučanstva Berka angažiralo se 3. rujna i zapovjedništvo obrane Vukovara.40
Dva dana kasnije, 5. rujna „bio je najžešći napad na grad Vukovar“ do tada.41

Zapovjedništvo ZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, u zapovijedi za
obranu od 6. rujna dobro je procijenilo daljnje namjere JNA. Snage
Tuzlanskog korpusa djelovanjem iz mirnodopskih lokacija u Osijeku,

34 ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 28. 8. 1991. u 23,40 sati, Zapovjedniku 109. br; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525/03-1-91 od 30. 8.
1991., Raspored sredstava; Dio naoružanja skinut je s željezničkih transporta JNA koji su išli
iz Slovenije, ali nema potvrde koliko je završilo u Vukovaru. ZOZO: ZZNGISB, Ur. br. 52507-1/91 od 30. 8. 1991., Zapovjedništvu ZNG, Izvješće; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i
Baranju, Pov. br. 525-19/1-91 od 2. 9. 1991., Zapovjedništvu ZNG, Izvješće.

35

“Ti divni ljudi, mladi ratnici”, Narodna armija, 22. 12. 1991., 20.

36

“Armija ne napada već uzvraća”, Narodna armija, 28. 8. 1991., 6.

37

GSHV: CO Vukovar od 28. 8. 1991., Krizni štab Osijek (za RCo ZGB); ZOZO:
ZZNGISB, Str. pov. br. 525-08/1-91 od 31. 8. 1991., Zapovjedništvu ZNG, Izvješće; “Širi se
miris baruta”, Narodna armija, 31. 8. 1991., 10.

38 GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar, Str. pov. br. 1-2 od 1. 9. 1991., Zapovjedništvu ZNG RH, Redovno dnevno izvješće.

39

GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar, Str. pov. br. 1-3 od 2. 9. 1991., Zapovjedništvu ZNG RH, Redovno dnevno izvješće; GS HV: COb Vinkovci od 3. 9. 1991.,
Ministarstvu obrane RH, Izjave komadanta i člana Kriznog štaba MZ Berak.

40 GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar, Str. pov. br. 1-4 od 3. 9. 1991., ZZNG
RH, Redovno dnevno izvješće.

41 GSHV: RH, Općina Vukovar, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske, Kl. 814-01/9101/01, Ur. br. 2196-01/91-6 od 5. 9. 1991., Vladi Republike Hrvatske, Izvješće.


Bitka za Vukovar 1991.

Našicama, Đakovu, Vinkovcima i Vukovaru vezale su dio hrvatskih snaga za
sebe. Na Vukovar je djelovala glavnina 51. mehanizirane brigade (pogrešno
držana oklopnom), a Novosadski korpus je 453. mehaniziranom brigadom
djelovao na pomoćnim pravcima Šid-Vinkovci i Šid -Vukovar, a 1. proleterska gardijska mehanizirana brigada razmještena u širem području ŠidSrijemska Mitrovica bila je pripravna da podrži djelovanje Novosadskog korpusa.

Zbor narodne garde u istočnoj Slavoniji imao je zadatak da u suradnji s
policijom i Narodnom zaštitom organizira obranu i nanese napadaču „što
veće gubitke u živoj sili i borbenoj tehnici“, te mu onemogući „brzo presjecanje i zauzimanje teritorije“. Zadaća snaga u Vukovaru bila je obrana grada
u sukladnom djelovanju s 2. bataljunom 3. „A“ i 109. brigadom ZNG-a.
Težište obrambenih napora stavljeno je na pravce: Borovo Selo-Vukovar i
Negoslavci-Vukovar. Na pravcu Šid-Vinkovci jedan od glavnih napora djelovanja dobila je 3. „A“ brigada ZNG a 109. brigada dobila je pomoćnu
zadaću na istom pravcu.42

Pravac Šid-Vinkovci bio je osnovni pravac za djelovanje JNA prema
unutrašnjosti, a nedvojbeni znaci takvih nastojanja pojavili su se sredinom
rujna. Naredbu predsjednika Predsjedništva SFRJ od 11. rujna za povlačenje
u vojarne, Armija je odbila, nakon čega je hrvatska strana blokirala njene
vojarne u Hrvatskoj.43 Armija tada pokreće dugo pripremanu napadnu operaciju protiv Hrvatske, namjeravajući uz pomoć pobunjenih Srba potpuno poraziti Hrvatsku vojsku i izvući preostali dio svojih snaga iz Slovenije. Planirano
je djelovanje na više operacijskih pravaca a najjače snage sastavljene od
oklopno-mehaniziranih postrojbi 1. vojne oblasti koncentrirane su na istočnim granicama Hrvatske radi spajanja s Banjalučkim korpusom u zapadnoj
Slavoniji, a potom zajednički prodor prema Zagrebu i Varaždinu.44
Pristizanje snaga JNA jačine mehanizirane brigade na pravac Šid-Vinkovci
hrvatska strana je uočila i držala pokušajem prodora prema Đakovu i Osijeku
što je značilo odsjecanje ne samo Vukovara, nego i Vinkovaca. Zbog toga je
zapovjednik Zapovjedništva ZNG za istočnu Slavoniju zapovijedio 109. brigadi ZNG postavljanje obrane na pravcima: Nijemci-Komletinci-Otok i
Jankovci-Vinkovci-Mikanovci, te uporabu glavnih snaga u području
Vinkovci-Marinci-Nuštar kako bi se spriječilo odsjecanje Vukovara.

42 ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 6. 9. 1991., Zapovjest Op. br. 1.;
Zadaća Zapovjedništva ZNG nije bila laka. Pod svojim je zapovjedništvom imalo oko 8000
naoružanih vojnika, što je u odnosu na ustroj postrojbi bio postotak popune ljudstvom u prosjeku 70-80%, dok je stanje popune s naoružanjem bilo oko 55-60%. Najslabije se stajalo sa
sredstvima za potporu, protuoklopnu borbu i protuzračnu obranu. GSHV: ZZNG za istočnu
Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525-50-1/91 od 7. 9. 1991., ZZNG RH, Izvješće.

43 GSHV: Ministarstvo obrane, Klasa: DT-801-03/91-01/01, Ur. br. 512-06-02-91-1 od

12. 9. 1991., Zapovjedništvima brigada i samostalnih bataljona ZNG, Zapovijed;
„Neovlašćeno i samovoljno izdavanje naređenja“, Narodna armija, 14. 9. 1991., 6.
44

Veljko KADIJEVIĆ, Moje viđenje raspada, Politika, (Beograd, 1993), 134-136.


378 Davor Marijan

Istodobno je od Zapovjedništva ZNG RH zatraženo odobrenje za ustroj novih
brigada, jer postojeće snage nisu bile „adekvatne u odnosu na naraslu prijetnju od strane JA i srpsko-četničkih formacija“. Jedna brigada trebala je biti
ustrojena u Vukovaru.45

Stanje u Vukovaru tih je dana bilo vrlo teško. Grad i okolna uporišta bila
su izložena napadima JNA bez velikih pomaka u obrambenoj crti.46 Jake
napade JNA je izvela 14. i 15. rujna uspjevši odsjeći Vukovar od
Vinkovaca.47 Zbog toga je značaj Bogdanovaca stalno rastao pa je
Zapovjedništvo obrane grada Vukovara od Zapovjedništva ZNG RH tražilo
ustrojavanje u selu jače postrojbe i topništva „radi koordiniranog proboja i
učvršćenja linije Vukovar-Bogdanovci-Vinkovci“.48 Nakon odsjecanja grada,
hrvatske su ga snage 20. rujna deblokirale pravcem Nuštar-Marinci-
Bogdanovci-Vukovar opskrbivši branitelje opremom i hranom.49 Koridor
koji je spajao Vukovar s Vinkovcima, povjeren je 25. rujna 2. bataljunu 3.
„A“ brigade ZNG u „neposrednoj i tijesnoj suradnji sa snagama 109. brigade“.50 Bataljun je 26. rujna pridodan 109. brigadi ZNG koja je nakon sporazumnog izvlačenja JNA iz vojarne u Vinkovcima51, dobila zadaću vođenja
borbe u istočnom dijelu općina Vinkovci i Vukovara, posebno obrane na crti
Nijemci-Ilača-Lovas.52 Za pojačanje koridora prema Vukovaru snage obrane
su 28. rujna pojačane s bataljunom 122. brigade HV iz Đakova.53

45

ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Str. pov. br. 525-71-1/91 od 17. 9. 1991.,
ZZNG RH, Izvješće.

46

ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525-52-1/91 od 9. 9. 1991.,
ZZNG RH, Izvješće; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525-55/1-91 od

10. 9. 1991., ZZNG RH, Izvješće; GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 52561/1-91 od 12. 9. 1991., ZZNG RH, Izvješće.
47 ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju, Str. pov. br. 525-65-1/91 od 14. 9. 1991., ZZNG
RH, Redovno izvješće; GSHV: ZZNG za istočnu Slavoniju, Str. pov. br. 525-65-1/91 od 14. 9.
1991., ZZNG RH, Redovno izvješće.; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br.
525-65/1-91 od 15. 9. 1991., ZZNG RH, Izvješće.

48

GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar, Br. 1-18 od 17. 9. 1991., ZZNG RH,
Redovno dnevno izvješće.
49 ZOZO: ZOSISlB, Pov. br. 525-89-1/91 od 20. 9. 1991., ZZNG RH, Dnevno izvješće.
50 ZOZO: ZOSISlB, Str. pov. br. 525-107-1 od 24. 9. 1991., Zapovjedniku 3. brigade,
Zapovijed.

51 Do 26. rujna 1991. hrvatske su snage zauzele većinu vojnih uporišta u Slavoniji, prinudivši posade na predaju. Izuzetak je bio Osijek čija se posada uspjela probiti iz okruženja,
dok se je posada Vinkovaca 26. rujna dogovorno povukla iz vojarne. ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju od 18. 9. 1991., ZZNG RH, Dnevno izvješće; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525-75-2/91 od 18. 9. 1991., ZZNG RH, Dopuna dnevnog izvješća; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525-94-1/91 od 21. 9. 1991.,
ZZNG RH, Dnevno izvješće; ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Pov. br. 525-1231 od 26. 9. 1991., GS HV, Dnevno izvješće.

52 ZOZO: ZOSISIB, Pov. br. 525-122-1 od 26. 9. 1991., Zapovjedništvu 109. br, Borbena
zapovjed Op. br. 3.; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-1 od 26. 9. 1991., Glavnom
stožeru HV, Dnevno izvješće.

53

ZOZO: ZOSISIB, Pov. br. 525-122-2 od 27. 9. 1991., Zapovjedniku 202. br HV
(2/107), Pripremna borbena zapovijed.


Bitka za Vukovar 1991.

Nakon predaje Varaždinskog korpusa u sjeverozapadnoj Hrvatskoj,
Hrvatska vojska je zarobila veću količinu naoružanja i borbene tehnike, od
čega je dio proslijeđen i postrojbama u Operativnoj zoni Osijek.54 Zahtjev
Operativne zone Osijek od 30. rujna za ojačanje s haubičkim divizijunom
152 mm i oklopno-mehaniziranim bataljunom, Glavni stožer HV je odmah
odobrio, uputivši iz Varaždina 7 tenkova T-55A i 13 borbenih vozila pješaštva BVP M-80 s posadama što je bio početak ustroja oklopnog bataljuna 109.
brigade HV.55 Od traženog haubičkog divizijuna stigla je baterija od 5 haubica 152 mm s nepotpunom opremom.56

Ustroj novih postrojbi na području istočne Slavonije počeo je 25. rujna
iz dijelova postojećih brigada, osim snaga obrane Vukovara od kojih se do 1.
listopada trebala ustrojiti pričuvna 124. brigada HV s izuzetkom postrojbi 3.
„A“ brigade i MUP-a.57 Obrana je pojačana 28. rujna sa 100 ljudi, od kojih
je pola bilo bez oružja, pa su Zapovjedništvo Operativne zone i Glavni stožer
HV zamoljeni da ne šalju ljude bez oružja, i da se sve učini da se „komunikacija Vukovar-Vinkovci pojača sa novim snagama i sredstvima kako bi spriječili presjecanje iste“.58 Temeljem te zamolbe Glavni stožer HV je 29. rujna
zapovijedio Zapovjedništvu Operativne zone Osijek da se iz sastava obrane
Vinkovaca odvoji 50 ljudi za čuvanje i osiguranje prometnice Bogdanovci-
Vukovar. Obrani Vukovara „pri osiguranju materijalnih sredstava“ dato je
„apsolutno prvenstvo“.59 U uvodnom dijelu borbene zapovijedi od 29. rujna
Zapovjedništvo hrvatskih snaga za istočnu Slavoniju i Baranju predvidjelo
je nove napade JNA s težištem na oklopništvu, topništvu i zrakoplovstvu s
ciljem okruženja i odsjecanja Vukovara, Osijeka i Vinkovaca od ostalog

54

ZOZO: ZZNG za istočnu Slavoniju i Baranju, Str. pov. br. 525-124-92 od 21. 10.
1991., GS HV, Zahtjev.

55 ZOZO: ZOSISIB, Pov. br. 525-123-7/91 od 30. 9. 1991., GS HV, Dnevno izvješće;
ZOZO: GS HV, Kl. Str. pov. 81/91-02/2, Ur. br. 5120-26-91-02 od 1. 10. 1991.,
Zapovjedništvu OZ Osijek, Upućivanje borbene tehnike; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525124/19-91, (od 1. 10. 1991.), Zapovjedništvu 109. br, Prihvat borbene tehnike.

56 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-9 od 1. 10. 1991., GS HV, Zahtjev za popunu
sredstvima.

57

GSHV: GS HV, Kl. 801-01/91-01/15, Ur. br. 5120-34-91-2 od 25. 9. 1991.,
Ministarstvu obrane RH, Zahtjev; GSHV: Ministarstvo obrane, Klasa: Str. pov. br. 801-01/9101/07, Ur. br. 512-06-05-91-26 od 26. 9. 1991., GS HV, Zapovijed. Na području Nove
Gradiške zapovjeđeno je ustrojavanje 121. brigade, na području Đakova 122., na području
Slavonske Požege 123. i na području Vukovara 124. brigade ZNG.; ZOZO: ZOS istočne
Slavonije i Baranje, Str. pov. br. 113-1, 25. 9. 1991., Zap. obrane Vukovara, Zapovijed; To je
jedini dokument koji sam pronašao s imenom 204. brigade HV u Vukovaru. U rasporedu
postrojbi OZ Osijek od 1. listopada 1991. navodi se da je u toku ustroj 124. „R“ brigade HV
u Vukovaru. Ostale postrojbe od broja 201. do 203. također su dobile brojeve od 121. do 123.
ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-8 od 1. 10. 1991., GS HV.

58

GSHV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar, Br. (nečitko) od 28. 9. 1991., ZZNG
RH, Dnevno izvješće.

59

GSHV: GS HV, Kl. 8/91-01/62, Ur. br. 5120-01-91-1 od 29. 9. 1991., 1. operativna
zona, Zapovijed.


380 Davor Marijan

dijela Republike Hrvatske. Zadaća hrvatskih snaga bila je da se s
raspoloživim snagama i po svaku cijenu onemoguće namjere napadača, što je
na području Vinkovci-Vukovar bila glavna zadaća 109. brigade HV. Snage
obrane Vukovara i dalje su trebale uporno braniti grad, pokušati zauzeti
lokalnu vojarnu, te proširiti obranu grada na okolna sela i dominantne prirodne objekte. Zbog koncentracije jakih oklopno-mehaniziranih snaga JNA
na širem području Vukovara i Vinkovaca Glavni stožer HV je 30. rujna
zapovjedio Operativnoj zoni Osijek žurno upućivanje glavnine snaga iz
Đakova, Valpova i Našica s težištem na protuoklopnim sredstvima i topničkoj potpori radi spriječavanja odsjecanja Vukovara i odbacivanja JNA prema
istoku. Pravac Orolik-Negoslavci-Vukovar dobio je prioritet u protuoklopnom zapriječavanju dok su ostali pravci prema Vukovaru dodatno zapriječavani postavljanjem minskih polja.60

Na drugoj strani, JNA je također pojačavala svoje redove. Pripremi
izravnog djelovanja prethodio je operativni razvoj oklopništva JNA s osloncem na srpska sela u širem području Vukovara i Vinkovaca. Na taj je način
postavljena osnova za djelovanje na pravcima Negoslavci-Sajmište, Borovo
Selo-Borovo Naselje i Bršadin-Borovo Naselje.61 Vojarna JNA u gradu olakšavala je zadaću.62 Do sredine rujna na širem području Vukovara djelovala
je 51. mehanizirana brigada s dijelovima 1. proleterske gardijske mehanizirane brigade, 12., 36. i 453. mehanizirane brigade.63 Od sredine rujna na
pravcu Šid-Vinkovci počelo je uvođenje glavnine 1. proleterske gardijske
mehanizirane divizije a potom i pridodane 252. oklopne brigade iz Kraljeva.
Mehanizirana divizija je pri dolasku imala velikih problema s dijelom pričuvnika iz Valjeva, koji su masovno napustili 2. proletersku gardijsku mehaniziranu brigadu iz Valjeva, što je omelo napadne planove.64 Bio je to kraj prve
faze borbi za Vukovar, koje su pokazale da je JNA za napredovanje u zapadni dio Hrvatske potreban mnogo veći napor od do tada uloženog.

„Operacija Vukovar“ počela je 30. rujna što je bio početak nove faze u
nastojanjima JNA da zauzme Vukovar.65 Osnovna zamisao JNA za zauzi

60 ZOZO: Zapovjedništvo HV za istočnu Slavoniju i Baranju, Str. pov. br. 525-122-5 od

29. 9. 1991., Zapovjedniku 3. br, Borbena zapovijed br. 4.; GSHV: GS HV, Kl. 8/91-01, Ur. br.
5120-51-91-1 od 30. 9. 1991., Operativnoj zoni Osijek; ZOZO: Glavni stožer Hrvatske vojske
(dežurni operativni) od 30. 9. 1991., Operativnoj zoni Osijek.
61 A. TUS, 1991., 79.
62 „I dalje pod kišom granata“, Narodna armija, 18. 11. 1991., 11.
63 „Ti divni ljudi, mladi ratnici“, Narodna armija, 22. 12. 1991., 20-21; „Ti divni ljudi,


mladi ratnici (2)“, Narodna armija, 25. 12. 1991., 12; „Rat-surova škola taktike“, Narodna
armija, 19. 3. 1992., 24; „Trijumf sa malo gorčine“, Vojska, glasilo Vojske Jugoslavije, 16. 7.
1992., 18.

64 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-2 od 27 9. 1991., GS HV, Dnevno izvješće;
„Neugašen ratni fitilj“, Narodna armija, 28. 9. 1991., 6; „Svi začini valjevske kaše“, Narodna
armija, 2. 10. 1991., 11; „Nema mira u Mirkovcima“, Narodna armija, 19. 10. 1991., 8;
„Primer odanosti i hrabrosti“, Narodna armija, 2. 11. 1991., 13.

65 „Ime koje se pamti po slobodi“, Narodna armija, 28. 11. 1991., 13.


Bitka za Vukovar 1991.

manje Vukovara bila je „blokirati grad, a zatim energičnim dejstvima jurišnih odreda i grupa ovladati najznačajnijim delovima južno i severno od Vuke,
posle čega pristupiti njegovom čišćenju i potpunom ovladavanju“. Do početka borbenih djelovanja za zauzimanje grada, Ratno zrakoplovstvo je pokušalo izolirati bojišnicu na širem prostoru, dok je Riječna ratna flotila nadzirala
riječni promet na Dunavu. „Pored toga, bilo je planirano da u oslobođenju
Vukovara jednovremeno počnu dejstva jedinica izvana i ubačenih diverzantskih grupa u samom gradu“.66 Uz postojeće snage u borbu je uvedena 211.
oklopna brigada iz Niša i Gardijska motorizirana brigada iz Beograda.67 Za
zauzimanje grada ustrojene su dvije operativne grupe „Sjever“ i „Jug“.
Osnova za Operativnu grupu „Jug“ bila je Gardijska motorizirana brigada
Saveznog sekretarijata za narodnu obranu, čiji je zapovjednik ujedno bio i
zapovjednik operativne grupe. Operativnu grupu „Sjever“ činilo je
Zapovjedništvo i dio postrojbi Novosadskog korpusa ojačanog dijelovima
Kragujevačkog i Niškog korpusa.68

Zadaću odsjecanja Vukovara od Vinkovaca dobila je elitna postrojba
JNA, 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija, ojačana 252. oklopnom
brigadom i dobrovoljačkim skupinama.69 Usmjerena je na tri taktička pravca,
Šid - Županja, Šid - Vinkovci i koridor Vinkovci - Vukovar što je i bio njen
glavni napor. U toku 29. i 30. rujna 252. oklopna brigada se prikupila u
području sela Srijemske Laze, Slakovci, Orolik i Berak gdje se pripremila za
napad na prometnicu Vinkovci-Vukovar i njen vatreni nadzor.70 Već 1. listopada oklopna brigada je napadom na prometnicu Marinci-Bogdanovci-
Vukovar, postigla velik uspjeh zauzimanjem Marinaca.71 Padom Marinaca,
JNA je uspostavila crtu pravcem Mirkovci-Marinci-Bršadin blokiravši tako
„kukuruzni put“ pa je i selo Bogdanovci okruženo.72 Zapovjednik Operativne
zone Osijek u toku dana je poduzimao mjere da se postignuti uspjeh JNA
obezvrijedi. Zadaću deblokade pravca Nuštar-Marinci-Bogdanovci-Vukovar
dao je 109. brigadi HV ojačanoj 2. bataljunom 3. „A“ brigade ZNG, oklopno-mehaniziranom četom, samohodnom protuoklopnom topničkom bateri

66 „Dragocen doprinos ratnoj veštini“, Narodna armija, 30. 12. 1991., 18.
67 D. MARIJAN, 2001., 297.
68 MORH/Sektor M5: SSNO, Kabinet Saveznog sekretara, Br. 1023-2 od 21. 11. 1991.
,


Pohvala načelnika Štaba Vrhovne komande; „Ime koje se pamti po slobodi“, Narodna armija,

28. 11. 1991., 13.
69

ZOZO: ZOSISIB, Pov. br. 525-123-1 od 26. 9. 1991., GS HV, Dnevno izvješće;
„Nema mira u Mirkovcima“, Narodna armija, 19. 10. 1991., 8; „Ti divni ljudi, mladi ratnici“,
Narodna armija, 22. 12. 1991., 21; „Ti divni ljudi, mladi ratnici (2)“, Narodna armija, 25. 12.
1991., 12.

70

MORH/M5: Komanda 252. okbr od 29. 9. 1991., Komandi inžb, Zapovest za napad.

71

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-11/91 od 1. 10. 1991., GS HV, Dnevno operativno izvješće.

72

GS HV: Općina Vukovar, Povjerenik Vlade Republike Hrvatske u općini Vukovar, Kl.
810-03791-01/01, Ur. br. 2796-01-91-1 od 2. 10. 1991., Glavnom stožeru ZNG RH, Vojno


382 Davor Marijan

jom i sredstvima potpore. S pravca Vukovara istovjetnu su zadaću imale
snage obrane grada.73 Uz zauzimanje Marinaca JNA je u toku 2. listopada
snažno napala Vukovar što je obrana odbila uništivši napadaču, po svojoj
procjeni „10 oklopnih vozila“. Veći uspjeh JNA je imala u popodnevnom
napadu na selo Cerić kojeg je uspjela zauzeti.74

Na drugoj strani Operativna zona Osijek je uz velike teškoće organizirala snage za protunapad i deblokadu Vukovara. Razlog neuspjeha, po mišljenju zapovjednika, bilo je otežano dovođenje snaga iz Slavonske Požege i
sredstava potpore iz Varaždina. Očekivani oklopno-mehanizirani bataljun je
zakasnio jedan dan stigavši u ranim jutarnjim satima 3. studenoga nepotpun
u Đakovu, pa je pridodan 109. brigadi HV. Pripreme su otežale posade jer su
„odbile da idu na frontu ističući da su prevarene“, pa su poduzimane mjere
„da se četa osposobi za borbu“.75

Teške borbe na prilazima Vinkovcima nastavljene su u toku 3. listopada.
Uspjeh na području Vinkovaca bilo je zauzimanje sela Karadžićeva.
Očekivana pojačanja, iako sa zakašnjenjem počela su stizati. Za razliku od
ljudstva mnogo su veći problemi bili s borbenom tehnikom. Od 5 haubica
152 mm koje su bez vitalnih dijelova stigle 29. rujna u funkciju su dovedene
3, a 6 samohodnih protuoklopnih oruđa 90 mm pristiglih 2. listopada bilo je
bez zatvarača. Oklopno-mahanizirana četa od 7 tenkova T-55 i 11 BVP M80 iskrcana je „bez municije za protutenkovske i protupješadijske mitraljeze,
bez raketa za BVP sa neobučenom posadom, koja je imala samo zadatak da
preda tenkove nekoj novoj posadi i da se odmah vrati u Varaždin, što je većina njih i pokušala danas ostavivši tenkove u šumi u blizini Đakova“.76

Usprkos nagomilanim problemima hrvatske snage su u jutro 4. listopada
pokušale tenkovsko-pješački napad prema Marincima što je JNA zaustavila
snažnom topničkom vatrom s područja Orolika, Negoslavaca i Mirkovaca.
Pokušaj proboja nastavljen je i noću 4./5. listopada bez pomaka, kao i u toku
dana s istim rezultatima. Snage za proboj bile su nedostatne, što zapovjedništvo Operativne zone Osijek nije znalo, jer je imalo netočan raspored snaga
JNA u pojasu Vinkovci-Vukovar. Procjena je bila oko jedne mehanizirane

73

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-6-122 od 1. 10. 1991., Zapovjedniku obrane
Vukovara, Borbena zapovijed br. 7.; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-122-7/91 od 1. 10.
1991., Zapovjedniku 3. bat.-3. br HV, Borbena zapovijed, Op. br. 8.

74

„Nema mira u Mirkovcima“, Narodna armija, 19. 10. 1991., 8; ZOZO: ZOSISIB, Str.
pov. br. 525-123-16 od 3. 10. 1991., GS HV, Dnevno operativno izvješće.
75 ZOZO: GS HV, Kl. 81/91-02/02, Ur. br. 5120-26-91-2 od 2. 10. 1991., Zapovjedništvu
OZ Osijek, Obavjest; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124-27 od 2. 10. 1991., Zapovjedniku

109. br HV, Prihvat oklopnih sredstava i posada; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-13 od
2. 10. 1991., GS HV, Dnevno izvješće; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-124-25/91 od 2. 10.
1991., 109. br HV Vinkovci, Zapovijed; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-13 od 3. 10.
1991., GS HV, Izvješće.
76

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-16 od 3. 10. 1991., GS HV, Dnevno operativno izvješće.


Bitka za Vukovar 1991.

brigade, dok su na tom području bile dvije, i jedna nepotpuna oklopna brigada. Sa svoje strane obrana Vukovara je požurivala napore na proboju upozoravajući da su u blokadi, bez vode, struje, s hranom pri kraju i s oko 200 teških ranjenika u gradskoj bolnici.77

Iako je 109. brigada HV za proboj blokade 5. listopada ojačana baterijom haubica 155 mm iz Osijeka odnos snaga se nije povećao zbog samovoljnih odlazaka pojedinih postrojbi s bojišnice.78 Bez obzira na njihovo udaljavanje 109. brigada HV s postrojbama Narodne zaštite uz topničku potporu
uspjela je u noći 5./6. listopada u potpunosti staviti Nuštar pod nadzor i nastaviti prema Marincima. Ponovna kriza morala kod pripadnika oklopno-mehanizirane čete, uslijed odbijanja polovice posada da nastave borbena djelovanja dovela je u pitanje nastavak proboja. Uz to je i JNA intenzivnim djelovanjem zrakoplovstva i topništva po hrvatskim snagama jasno pokazala da ne
namjerava tako lako odstupiti s koridora.79

U pregledu stanja na području Vukovara Glavni stožer HV je u dnevnom
izvješću od 6. listopada upisao da hrvatske „snage imaju mrtvih i ranjenih te
šalju potresno pismo iz Vukovara“.80 Vukovarski ranjenici bili su tema na
sastanku predstavnika Ministarstva obrane Republike Hrvatske i oružanih
snaga SFRJ 8. listopada. Dogovorena je deblokada vojarni JNA i poduzimanje hitnih koraka „kako bi se organizirala dostava namirnica, hrane i lijekova civilnom stanovništvu u području Vukovara i Vinkovaca“.81 Oko trans-
porta ranjenika iz Medicinskog centra Vukovar u organizaciji Crvenog križa
angažirana je i sanitetska služba Operativne zone Osijek.82

Do djelomičnog povlačenja JNA ipak je došlo na večer 7. listopada izvlačenjem tenkova M-84 s crte Zidine-Nuštar u pravcu sela Petrovci, pa put
Marinci-Bogdanovci-Vukovar više nije bio pod izravnim nadzorom 252.

77 109. br HV: Zapovjedništvo 109. br ZNG, Str. pov. br. 04-246/1-91 od 4. 10. 1991.,
Ministarstvu obrane RH, Izvješće; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-17 od 4. 10. 1991.,
GS HV, Izvješće; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-18 od 4. 10. 1991., GS HV, Dnevno
operativno izvješće; GS HV: Zapovjedništvo obrane općine Vukovar od 5. 10. 1991.,
Zapovjedništvu ZNG; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-20 od 5. 10. 1991., GS HV,
Izvješće; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-21 od 5. 10. 1991., GS HV, Dnevno operativno izvješće; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-122-11 od 5. 10. 1991., K-dtu AG-1,
Naređenje artiljeriji 1. OZ HV za borbu br. 2.

78 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-20 od 5. 10. 1991., GS HV, Izvješće; ZOZO:
ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-21 od 5. 10. 1991., GS HV, Dnevno operativno izvješće;
ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-122-11 od 5. 10. 1991., K-dtu AG-1, Naređenje artiljeriji

1. OZ HV za borbu br. 2.
79 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-22 od 6. 10. 1991., GS HV, Izvješće; ZOZO:
ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-23 od 6. 10. 1991., GS HV, Pojave dezertirnja iz jedinica koje
su u borbi; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-25 od 6. 10. 1991., GS HV, Izvješće;
ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-26 od 7. 10. 1991., GS HV, Izvješće.
80 GSHV: Operativni centar GSHV od 6/7. 10. 1991., Načleniku GSHV, Izvješće.
81 GSHV: Memorandum sporazuma od 8. 10. 1991.
82 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-32/91 od 9. 10. 1991., GS HV, Izvješće.


384 Davor Marijan

oklopne brigade. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek ipak je ukazalo da
postoji, doduše mala mogućnost ponovnog napada na Marince u toku 8. listopada. Novodovedeni bataljun 3. „A“ brigade ZNG je uz potporu tenkova
dobio zadaću da u jutro 8. listopada nastavi „dejstva ka s. Marinci-
Bogdanovci-Vukovar“.83 Zadaću je trebao olakšati oslabljeni bataljun 107.
brigade HV sa zadaćom vezivanja za sebe protivnčkih snaga na pravcu
Nuštar-Bršadin.84 Očekivani pomak 8. listopada nije napravljen zbog slabosti tenkista, 109. brigade i bataljuna 3. „A“ brigade, pa je od strane zapovjednika Operativne zone Osijek na bojišnicu upućen između ostalih i načelnik stožera radi osobnog koordiniranja pothvatom.85

Noć 8./9. listopada protekla je u pripremama za proboj za što je doveden
još jedan bataljun 3. „A“ brigade ZNG. Napad je počeo u popodnevnim satima i usprkos očekivanjima zapovjednika Operativne zone Osijek deblokada
Vukovara nije napravljena. Prvi razlog je bila slabost raznih hrvatskih
postrojbi, kako 109. brigade HV, tako i pridodanih bataljuna 3. „A“ brigade
ZNG-a, a ostatak snaga, četa dragovoljaca iz Varaždina, 35-40 pripadnika iz
Rakitja, vod pripadnika HSP i 50 stanovnika Nuštra bilo je potpuno bez stege
i neprimjerenog ponašanja. Drugi problem, po mišljenju zapovjednika
Operativne zone Osijek, bio je način obrane 252. oklopne brigade JNA, koja
je dvije otporne točke Henrikovce i prilaz Marincima zbog njihovih zemljopisnih značajki posjela tenkovima M-84 za čije je uklanjanje „bila potrebna
visoko osposobljena“ postrojba oklopništva „kojom, za sada snage u rajonu
Vinkovci-Vukovar, uz sva ojačanja ne raspolažu“.86 Za ojačanje snaga na
pravcu Vinkovci-Vukovar po nalogu Glavnog stožera HV upućena je u
Đakovo baterija samohodnih haubica 122 mm iz Varaždina koja je stigla 10.
listopada, kao i vod haubica 152 mm iz Osijeka.87

Dok je pokušavan proboj Vukovar i Borovo Naselje su istog dana bili
pod stalnom topničkom vatrom, a kasnije je JNA pokušala proboj na istočnom i južnom dijelu grada, što je obrana odbila.88 Potpisano primirije HV je

83

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-28/91 od 8. 10. 1991., GS HV, Izvješće;
ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-122-16 od 8. 10. 1991., Zapovjedniku 3. br HV, Borbena
zapovijed Op. br. 16.

84

ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-122-17/91 od 8. 10. 1991., Zapovjedniku 107. br
HV, Borbena zapovijed Op. br. 17.

85

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-29/91 od 8. 10. 1991., GS HV, Izvješće.

86

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-31 od 9. 10. 1991., GS HV, Izvješće;
SVA/ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-32/91 od 9. 10. 1991., GS HV, Izvješće.

87 ZOZO: GS HV, Kl. 8/91-01/94, Ur. br. 5120-02-91-1 od 9. 10. 1991., Zapovjedništvu
OZ Osijek, Zapovijed; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-31 od 9. 10. 1991., GS HV,
Izvješće; Baterija je iz Varaždina stigla u Đakovo s 4 haubice 122 mm, dok se je jedna pokvarila, kao i zapovjedni oklopni prevožnjak. S oruđima je došla samo jedna posada, dok su
ostale (21 vojnik) odbile odlazak u Slavoniju. GSHV: Zapovjedništvo 1. mbr, Pov. br. 01-52/81991 od 9. 10. 1991., GS HV, Izvješće.

88

GSHV: Depeša br. 511-15-10/3-4275/91., D.I. od 9. 10. 1991., Zapovjedništvu ZNG,
Dopuna depeše.


Bitka za Vukovar 1991.

poštivala, osim na području Vukovara čija je obrana odgovorila na jak napad
JNA. Na ostalom dijelu područja Zapovjedništvo Operativne zone Osijek
koristilo je primirje za sređivanje stanja na području Vinkovaca.
Zapovjedništvo 109. brigade HV dobilo je isključivu zadaću pripreme i
izvođenja „proboja ka Vukovaru, bez obzira na moguće gubitke u živoj sili i
tehnici“, a u koordinaciji s Policijskom upravom i uhićenja svih onih „koji se
neće boriti“.89 Ponovni pokušaj proboja određen je za noć 10./11. listopada,
a šanse su umanjene samovoljnim povlačenjem polučete 2. bataljuna 3. „A“
brigade ZNG s područja Zidina, što je iskoristilo pješaštvo JNA za njegovo
posjedanje. Zbog kršenja primirja zapovjednik 109. brigade HV prikupio je
za proboj oko 250 ljudi i oslabljenu tenkovsku četu u prvom postroju, i 3.
bataljun 3. „A“ brigade bez jedne čete u drugom borbenom postroju. Zadaća

109. brigade bila je zauzimanje Marinaca, a 3. „A“ brigade osiguranje koridora na pravcu Nuštar-Marinci s obje strane puta, te onemogućavanje intervencije dijelova 1. proleterske gardijske mehanizirane divizije JNA s pravca
Cerić-ekonomija Henrikovci i sela Petrovci, Pačetin i Bršadin. Za pričuvu
109. brigade određena je ojačana četa 122. brigade HV u Nuštru, pripravna
za uvođenje na pravcu Zidine-Marinci-Bogdanovci. Za drugi dio pričuve
određena je ojačana četa 106. brigade HV koja je u Ivankovu trebala čekati
zadaću zapovjednika 109. brigade HV. Najslabiji dio snaga za proboj i dalje
je bila tenkovska četa koja je u toku 10. listopada trebala dobiti novog zapovjednika a dobrovoljačke posade su u toku dana tek trebale biti pronađene.
Potporu je davalo 15 topničkih oruđa raznih kalibara /3 haubice 152 mm, 4
haubice 122 mm, 4 haubice 105 mm i 4 minobacača 120 mm/ koja su u prosjeku imala 1 borbeni komplet streljiva što je bila i posljednja pričuva. Po
podacima Hrvatske vojske Marince je branio protivnik sastavljen od JNA i
četnika jačine motoriziranog bataljuna ojačanog četom tenkova M-84, dok je
Cerić branila tenkovska četa „ojačana četnicima“.90
Tog su dana, 10. listopada, u Zagrebu ustrojene, opremljene i naoružane
dvije čete dragovoljaca (oko 200 ljudi) s područja Slavonije za obranu
Vukovara, koje su prijepodne 11. listopada trebale krenuti u Vinkovce, radi
prihvata, pripreme za borbenu uporabu i uputa u Vukovar.91 Glavni stožer HV
od Zapovjedništva Operativne zone Osijek tražio je nastavak energičnog djelovanja u svrhu deblokiranja prometnice Vinkovci-Vukovar, kao i poduzimanje
mjera za realiziranje humanitarne pomoći pod nadzorom međunarodne misi

89 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-36 od 10. 10. 1991., GS HV, Izvješće; ZOZO:
ZOSISIB, Pov. br. 525-123-34/91 od 10. 10. 1991., Načelniku Policijske uprave Vinkovci.

90

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-36 od 10. 10. 1991., GS HV, Izvješće; ZOZO:
ZOSISiB, Str. pov. br. 525-122-19/91 od 10. 10. 1991., Zapovjedniku 3. br HV, Borbena zapovijed Op. br. 19.; ZOZO: ZOSISiB, Pov. br. 525-124-50 od 10. 10. 1991., Zapovjedniku 109.
br HV; ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-122-20 od 10. 10. 1991., Zapovjedniku 122. br HV,
Borbena zapovijed Op. br. 20.; ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-122-21 od 10. 10. 1991.,
Zapovjedniku 106. br HV, Borbena zapovijed Op. br. 21.

91

ZOZO: GS HV, Kl. 8/91-01/101, Ur. br. 5120-01-91-1 od 10. 10. 1991.,
Zapovjedništvu Operativne zone Osijek.


386 Davor Marijan

je.92 Konvoj je pred večer 10. listopada stigao iz Zagreba u Đakovo gdje je
čekao priključivanje konvoja iz Osijeka, i suglasnost JNA za prolazak.93 Nakon
neuspjeha prolaza i novih uvjeta od strane JNA konvoj je vraćen u Đakovo
odakle je u jutro 12. listopada trebao ponovno pokušati prolaz. Zbog toga su u
Osijeku vođeni razgovori s misijom Europske zajednice.94

Očekivano zauzimanje Marinaca i deblokada u noći 10./11. listopada
nije uspjela zbog odbijanja dijela postrojbi da krenu u napad i nedolaska na
vrijeme jedne postrojbe „što je narušilo borbeni poredak, i u takvim uvjetima nije se mogla izvršiti zapovjed“. U međuvremenu je u Ivankovo stigao
i konvoj Crvenog križa a osiguran mu je put do Nuštra na putu za
Vukovar.95

Zbog neuspjeha deblokade Glavni stožer HV je 11. listopada zapovijedio odbacivanje srpskih snaga s puta Vinkovci-Vukovar, stvaranje uvjeta za
pružanje pomoći braniteljima i stanovništvu Vukovara i izvlačenje oko 200
ranjenika. Za tu je zadaću Operativna zona Osijek ojačana bataljunom 1. „A“
brigade ZNG, 200 dragovoljaca iz Zagreba, specijalnom postrojbom ZNG i
antiterorističkom postrojbom MUP-a iz Zagreba.96 Uz te snage iz Zagreba su
nakon trodnevne izobrazbe 13. listopada trebale biti poslane još dvije čete
dragovoljaca, od oko 180 ljudi za obranu Vukovara.97

Noću 11./12. listopada na području Vinkovaca nastavljena je koncentracija snaga za proboj prema Vukovaru. Zapovjednik Operativne zone Osijek
je osobno došao na zapovjedno mjesto 109. brigade HV „radi rukovođenja
akcijom proboja ka Vukovaru“. U toku dana na područje Vinkovaca stigle su
sve predviđene postrojbe. Za razliku od noći, dan je za branitelje Vukovara
bio znatno teži zbog djelovanja zrakoplovstva JNA po gradu. Konvoj s medicinskom pomoći ponovno nije prošao „jer je uvjetovanje terorista neprihvatljivo s obzirom na postignuti dogovor s okupatorskom vojskom“, pa se
prolaz pokušavao dogovoriti za 13. listopada.98

92 ZOZO: Glavni stožer HV, Kl. 8/91-01/100, Ur. br. 5120-01-91-1 od 10. 10. 1991., 1.
OZ Osijek, Zapovjed.

93 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-36 od 10. 10. 1991., GS HV, Izvješće.

94

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123/40-91 od 11. 10. 1991., GS HV, Izvješće;
ZOZO: GS HV, Kl. 8/91-01/101, Ur. br. 5120-01-91-2 od 11. 10. 1991., Zapovjedništvu
Operativne zone Osijek.

95

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-38 od 11. 10. 1991., GS HV, Izvješće.

96

ZOZO: GS HV, Klasa: 8/91-01/105, Ur. br. 5120-01-91-1 od 11. 10. 1991.,
Zapovjedništvu OZ Osijek, Zapovijed.

97

ZOZO: GS HV, Klasa: 8/91-01/101, Ur. br. 5120-01-91-1 od 12. 10. 1991.,
Zapovjedništvu OZ Osijek.

98

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-42 od 12. 10. 1991., GS HV, Izvješće.; SVA
MORH, fond Operativne grupe Vukovar (dalje OGV): Zapovjedništvo 1. OZ, Pov. br. 52513/91 od 12. 10. 1991., Zapovjedništvu 3. br HV.


Bitka za Vukovar 1991.

Plan proboja razrađen je 12. listopada, a pokušan je u jutro 13. sljedećeg
dana u 5,30, a poslije topničke pripreme počeo je napad „pješadijskih i mehaniziranih snaga u pravcu s. Marinci i Cerić. Snage specijalne namjene MUP
Zagreb ušle su u toku prijepodneva u s. Marince, ali zbog nemogućnosti da
ih se podrži jačim snagama morali su se povući. Pješadijske i motorizirane
snage HV naišle su na veoma jak otpor agresora u rejonu Henrikovci-Zidine
gdje su i zaustavljene u svom napredovanju“. Tijekom borbi topništvo je
ojačano baterijom samohodnih haubica 122 mm koja je pridružena haubičkoj
bateriji 152 mm u području Blata kraj Vinkovaca.99 Napadna djelovanja zaustavljena su oko 13 sati po „zapovijedi GSHV ... da bi prošao konvoj pomoći
za Vukovar“ čiji se „prolazak ... odužio, tako da je tek u kasnim večernjim
satima u organizaciji JA sprovedne preko Petrovaca u vukovarsku vojarnu
JA“. Zatišje je JNA iskoristila i za pojačanje svojih snaga tenkovima i
pješaštvom u Ceriću i Henrikovcima, što je smanjilo izglede za uspješan
nastavak operacije. Gubici hrvatskih snaga bili su vrlo veliki, 10 mrtvih, 44
ranjenih i 5 uništenih tenkova. Po mišljenju zapovjednika Operativne zone
Osijek pored „uporne obrane agresora, relativnom malom uspjehu operacije
pridonijelo je i to što su snage stavljene na raspolaganje ovom zapovjedništvu slabe kvalitete i u većim slučajevima bez iskustva (četa 106. br. iz
Osijeka, 122. br. iz Đakova i 2 dobrovoljačke čete iz regiona Zagreba), isti je
slučaj i sa 5. bataljunom 1. br. HV, koji je ovdje upućen sa svega 120 neiskusnih boraca“. Tako je novi dan čekan sa 778 ljudi, 17 topničkih oruđa raznih kalibara, 5 tenkova i 2 BVP, nasuprot znatno jačem protivniku.100 U toku
njega dio ljudstva je vraćen s bojišnice, a dio se samovoljno osuo s dijelom
tehnike. Dolazak čete dragovoljaca donekle je ublažio odlazak pripadnika
ZNG, a stigao je i vod pripadnika ZNG iz Sesveta koji su razmješteni u istočnom dijelu Vinkovaca.101

Neuspjeh je pretrpio i pokušaj izvlačenja ranjenika iz Vukovara.
„Konvoj namjenjen za pomoć Vukovaru nakon niza maltretiranja napustio je
Vukovarsku vojarnu te je u Vinkovce došao putem preko Petrovaca,
Negoslavaca, Marinaca i Nuštra. Iz Vinkovaca se vratio u Đakovo neobavljena posla. Vukovar nije dobio pomoć kao što nije uspjelo niti izvlačenje 300

99 OGV: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov. br. 525-14/91 od 12. 10. 1991., Zapovjedniku
1-3/3. br HV, Dopuna borbene zapovjedi Op. br. 23/1.; OGV: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov.
br. 525-16/91 od 12. 10. 1991., Zapovjedniku 3/3. br HV, Dopuna borbene zapovjedi Op. br.
23/2.; ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov. br. 525-123-101/91 od 13. 10. 1991., GS HV,
Dnevno borbeno izvješće; OGV: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov. br. 525-18/91 od 13. 10.
1991., Zapovjedniku 122. br HV.

100

ZOZO: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov. br. 525-123-101/91, 13. 10. 1991., GS HV,
Dnevno borbeno izvješće; “Primer odanosti i hrabrosti”, Narodna armija, 2. 11. 1991., 13.

101 OGV: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov. br. 525-123-102/91 od 14. 10. 1991., GS HV,
Dnevno borbeno izvješće; ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-123-54 od 14. 10. 1991., GS HV,
Izvješće; ZOZO: GS HV, Kl. 8/91-01/130, Ur. br. 5120-01/22-91-1 od 16. 10. 1991.,
Zapovjedništvu OZ Osijek.


388 Davor Marijan

ranjenika iz bolnice. Evakuacija izmučenih civila također nije izvršena te i
dalje ostaju bez nužnog snabdijevanja lijekovima, hranom i odjećom“. Po
podacima vukovarske bolnice samo u toku 9. i 10. listopada ranjene su 62
osobe u gradu od čega 29 pripadnika HV, 26 civila i 7 pripadnika MUP-a.102

Istodobno je 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija „pacifizirala“
sela naseljena hrvatskim stanovništvom u istočnim dijelu općina Vukovar i
Vinkovci. Zapovjednik Divizije u intervjuu glasilu Narodna armija izjavit će
da je njegova postrojba „Očistila i čvrsto drži prostor između Dunava i
Bosuta, te da se u tom rejonu počinju da se formiraju i organi vlasti“. Vrhunac
uspjeha bilo je etničko čišćenje Iloka za koje je 14. listopada 1991. u Šidu
sačinjen i poseban „sporazum“.103

Stanje u istočnoj Slavoniji bilo je tih dana „krajnje kritično“ o čemu je
izvješten Glavni stožer HV. Zapovjedništvo Operativne zone Osijek cijenilo
je da je iz Vinkovaca iseljeno oko 60% pučanstva, a iz Vukovara 75% te da
je u tijeku raspad ustroja i djelovanja tijela državne uprave. Postojeće snage
ZNG-a i HV-a iz sastava Operativne zone Osijek bile su gotovo u cijelosti
vezane za obranu, bez operativne pričuve za manevar. Neuspjeh deblokade
Vukovara bio je potvrda teškog stanja. Po mišljenju zapovjednika Operativne
zone Osijek, samo za deblokadu Vukovara bile su potrebne snage ekvivalenta jedne do dvije brigade HV „potpuno organizirane, popunjene i sa borbenim iskustvom“, 1-2 protuoklopna divizijuna, 1-2 divizijuna protuzračnog
topništva, 1-2 oklopno-mehanizirana bataljuna, 2 topnička divizijuna za potporu kalibra 152 do 155 mm, inženjerijski bataljun, veća količina topničkog
streljiva, bataljun Vojne policije „za uspostavu reda na teritoriji i u jedinicama HV“. Te snage nisu postojale u Slavoniji i tražene su iz zapadnog dijela
Hrvatske i Zagreba.104 Glavni stožer HV 16. listopada zapovjedio je
Zapovjedništvu Operativne zone Osijeka da „težište borbenog djelovanja“
ima „na obrani grada Vukovara sa najvišim stupnjem odsutnosti, angažiranjem cjelokupnih snaga Hrvatske vojske, MUP-a, narodne zaštite i stanovništva na teritoriji općine Osijek, Vukovar, Vinkovci, Županja i Đakovo. A
za izravnu obranu ustrojena je Operativna grupa „Vukovar, Vinkovci i
Županja“ s pojasom nadležnosti u tim općinama.105

Nakon 13. listopada djelovanje na koridoru Nuštar-Bogdanovci hrvatska
strana je ograničila na topničku vatru u svrhu potpore snagama u Vukovaru.
Najveća zapreka za nešto više i dalje su bila oklopna borbena vozila 252.

102

ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-123-54 od 14. 10. 1991., GS HV, Izvješće.

103

GS HV: Komanda 1. pgmd, Str.pov.br. 851-18 od 4. 10.1991., Komandi 252. okbr,
Naređenje; GS HV: Sporazum od 14. 10. 1991. između predstavnika grada Iloka i
Jugoslavenske narodne armije.; „Kao nekad, pod razvijenom ratnom zastavom“, Narodna
armija od 2. 10. 1991., 4.; „Ti divni ljudi, mladi ratnici“, Narodna armija, 22. 12. 1991., 21.

104

OGV: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov. br. 525-107/91 od 15. 10. 1991., Predsjedniku
Republike Hrvatske, Ocjena stanja na području Vinkovci, Županja i Vukovar.

105

ZOZO: GS HV, Klasa: 8/91-01/128, Ur. br. 5120-01/22-91-1, 16. 10. 1991.,
Zapovjedništvu Operativne zone Osijek, Zapovijed.


Bitka za Vukovar 1991.

oklopne brigade JNA u Henrikovcima, Marincima i Bršadinu, pa je njihovo
uništenje pokušano s protuoklopnim skupinama 107. brigade HV. Snage na
području Vinkovaca pojačane su pješačkim bataljunom, baterijom haubica
122 mm i baterijom protuoklopnih topova 100 mm 122. brigade HV. Uz sve
te probleme Operativna zona Osijek ostala je bez streljiva za top-haubicu 152
mm, a pri kraju je bilo i streljivo za haubicu 122 mm.106

Dok je 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija JNA prestrojavala snage, ojačavala ih i dodatno utvrđivala područje Cerić-ekonomija
Henrikovci-Mirkovci-Negoslavci, Novosadski korpus je sredinom listopada nastavio s intenzivnim napadima na Vukovar i Borovo Naselje. Bili su
to do tada najžešći napadi s kojima je JNA uspjela probiti crtu obrane na
području Mitnice, južnom dijelu naselja Lužac, ulici Sajmište i Trpinjskoj
cesti. „Probijanjem ovih obrambenih položaja“ napadaču je „preostalo
samo još nekoliko stotina metara da sa pješadijom uđu sam centar grada i
Borovo naselje te se stoga vode žestoke ulične borbe, koje mu to trenutno
onemogućuju“.107 Crtu obrane na Lušcu probila je 51. mehanizirana brigada JNA s tenkovskom četom i većim brojem pješaka s osnovnom zadaćom
presjecanja komunikacije između Vukovara i Borova Naselja, što je branitelj spriječio, nakon što je uspješno premostio nastalu krizu, uspjevši uništiti navodno 4 tenka.108

Nastojeći pomoći okruženom gradu Zapovjedništvo Operativne zone
Osijek je od 16. listopada potaklo mjere za novi pokušaj deblokade
Vukovara, snagama iz sastava 3. „A“ brigade ZNG, 106., 122. i 124. brigade
HV, dragovoljcima s područja Zagreba, postrojbom Mjesne zajednice Nuštar
i pripadnicima Policijskih uprava Vinkovci i Osijek.109

Ponovljen je i pokušaj s izvlačenjem ranjenika iz okruženog grada.
Konvoj sanitetskih vozila ponovno je krenuo u jutro 19. listopada 1991. u
6,30 pravcem Vinkovci-Nuštar-Marinci-Bogdanovci-Vukovar, da bi ga JNA

106

OGV: Zapovjedništvo 1. OZ od 15. 10. 1991., 107. brigadi HV, Naređenje za borbu
broj 101.; OGV: Zapovjedništvo 1. operativne zone, Str. pov. br. 525-105/91 od 16. 10. 1991.,
Zapovjedniku 122. brigade HV, Borbena zapovijed, Op. br. 24.; OGV: Zapovjedništvo 1. OZ
Osijek od 17. 10. 1991., GS HV (načelniku artiljerije); OGV: Zapovjedništvo 1. OZ, Str. pov.
br. 525-123/105/91 od 17. 10. 1991., Zapovjedniku 3. br HV, Zapovijed; ZOZO:
Zapovjedništvo 122. brigade, Br. 2121-06-91-136 od 17. 10. 1991., 1. operativna zona Osijek,
Dnevno izvješće.

107

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-62 od 16. 10. 1991., GS HV, Izvješće; GS HV:
Policijska uprava Vukovar, Depeša br. 511-15-10/3-4286/91. D.I. od 16. 10. 1991., MUP RH-
Operativni štab, Napad vojnih jedinica na Vukovar i Borovo naselje; ZOZO: ZOSISIB, Str.
pov. br. 525-123-68 od 17. 10. 1991., GS HV, Izvješće.

108

ZOZO: Policijska uprava Vukovar, Depeša br. 511-15-10/3-4288/91. D.I. od 17. 10.
1991., Obavijest.

109

OGV: Zapovjedništvo 1. OZ Osijek, Str. pov. br. 525-104/91 od 17. 10. 1991.,
Dopuna borbene zapovijedi, Op. br. 23/6.; OGV: Zapovjedništvo operativnih snaga
Vukovara, Županje i Vinkovaca (dalje ZOGVVŽ) od 18. 10. 1991., Zapovjedniku 2/3. br HV,
Borbeno naređenje; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-43/91 od 26. 10. 1991., Načelniku
PU Osijek, O aktivnostima jedinice spec. namjene PU.


390 Davor Marijan

istog dana usmjerila „preko Petrovaca i Negoslavaca u Šid. Iz Šida se kretao
u Lipovac gdje je stigao u 22,35 sati. Nakon prolaza kroz Županju stigao je
u Mikanovce. Jedan dio je ostao u Mikanovcima dok je drugi produžio put
Đakova i tamo stigao u 00,05 sati.“ Nakon višesatnog predaha dio ranjenika
je prebačen u medicinske ustanove u unutrašnjosti zemlje. U Medicinskom
centru u Vukovaru ostalo je 170 ranjenika i 70 bolesnika, trudnica i novorođenčadi, zbog kojih je ravnateljica centra tražila intervenciju Hrvatskog
ureda pri međunarodnoj misiji za bezuvjetno i žurno „povlačenje JA iz
područja općine Vukovar te povlačenje naoružanja s lijeve strane Dunava
usmjerenog prema općini Vukovar“.110

Izvlačenjem konvoja po Vukovaru je ponovno otvorena vatra iz Bačke i
Negoslavaca, na što su hrvatske snage odgovorile. U toku prijepodneva 21.
listopada, pokušan je i tenkovsko-pješački napad na Vukovar s pravca
Mitnice.111

U ocjeni borbene situacije koju je Zapovjedništvo OZ Osijek uputilo 22.
listopada 1991. Glavnom stožeru HV data je procjena protivnika. Snage na
pravcu Šid-Tovarnik-Orolik-Petrovci-Marinci-Bršadin procjenjene su na oko
200 tenkova, 140 oklopnih prevožnjaka i većeg broja sredstava za potporu, a
bile su iz sastava 1. pgmd i 252. oklopne brigade. Na području od Vukovara
do Osijeka JNA je procijenjena na 12. mehaniziranu brigadu i 4. mehaniziranu brigadu Novosadskog korpusa, ukupno oko 150 tenkova i 80 oklopnih
prevožnjaka sa sredstvima potpore.112 U odnosu na stvarno stanje bila je to
pogrešna procjena za oko 50%.

Crta obrane hrvatskih snaga 22. listopada pružala se pravcem: Koritna-
Mrzović-Ivankovo-Jarmina-Vinkovci-Nuštar-Privlaka-Otok-Komletinci-
Nijemci-Lipovac i branjena je od 109. brigade HV i dijelova 2. bataljuna 3.
„A“ brigade ZNG. Bogdanovce, Vukovar i Borovo Naselje branila je 124.
brigada HV, postrojba MUP-a i civilno stanovništvo koje je bilo u
okruženju.113 U tijeku je bio ustroj novih pričuvnih brigada HV među kojima
i 131. u Županji.114 Topničku potporu postrojbama pružala je raznolika skupina oruđa među kojima su bile: 4 haubice 105 mm s oko 1000 projektila, 3

110

ZOZO: GS HV, Kl. 804-01/91-03/68, Ur. br. 5120-02-91-50 od 18. 10. 1991.,
Zapovjedništvu OZ Osijek; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-77 od 20. 10. 1991., GS
HV, Izvješće; ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-78 od 20. 10. 1991., GS HV, Izvješće;
GSHV: ZOGVVŽ, Pov. br. 525-122-23/91 od 21. 10. 1991., GS HV, Izvješće o konvoju;
GSHV: Medicinski centar Vukovar od 20. 10. 1991., Hrvatskom Uredu pri međunarodnoj
misiji (prijepis).

111

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-78 od 20. 10. 1991., GS HV, Izvješće; ZOZO:
ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., GS HV, Izvješće; OGV: ZOGVVŽ, Str.
pov. br. 525-122-22/91 od 21. 10. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno izvješće.

112

ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-123-84 od 22. 10. 1991., GS HV, Izvješće.
113 ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-123-84 od 22. 10. 1991., GS HV, Izvješće.
114 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-82 od 21. 10. 1991., GS HV, Izvješće; ZOZO:

ZOSISiB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23. 10. 1991., GS HV, Izvješće.


Bitka za Vukovar 1991.

ispravne haubice s oko 100 projektila, 2 ispravna minobacača 120 mm, dva
gorska topa 76 mm i 5 protuoklopnih istog kalibra, 2 ispravne haubice 152
mm bez nišanskih sprava i posada (do tada su posade bile iz sastava OZ
Osijek), 5 protuoklopnih topova 100 mm, 8 netrzajnih topova 82 mm. Za
uporabu je pripremano 7 samohodnih topova 90 mm. Dodijeljenih je bilo 5
samohodnih haubica 122 mm od kojih je jedna bila neispravna, baterija haubica 122 mm u ulozi bataljonske vatrene skupine za postrojbu 122. brigade
HV iz Đakova. U pojasu nadležnosti bila su još 4 višecijevna lansera raketa
128 mm, haubica 155 mm, 6 gorskih topova, 15 minobacača 120 mm, 10
minobacača 82 mm i haubica 105 mm, dok broj minobacača 60 mm na uporabi pri MUP-u nije bio poznat.115

Nakon razdoblja borbenih djelovanja slabijeg intenziteta 23. listopada je
usprkos potpisanom primirju, za branitelje Vukovara ponovno bio težak dan,
u kojem je grad bio pod neprekidnom vatrom, a nije pošteđena ni bolnica
koja je pogođena s oko 40 raketa, od čega je zapaljena i prijetila je „opasnost
da ranjenici izgore“.116

Za opskrbu okruženog grada od 24. listopada 1991. angažiran je samostalni zrakoplovni vod Osijek koji je noćnim letovima desantirao nužan materijal.117 Uz opskrbu stanovništva i branitelja Vukovara, najveći problem
hrvatskim snagama je bio manjak streljiva za dalekometno topništvo koje je
s distance pomagalo okruženim braniteljima. S obzirom na embargo na
naoružanje koje je uvela međunarodna zajednica nedostatak streljiva je često
dovodio branitelje u vrlo težak položaj. Glavni stožer HV je 27. listopada
obavijestio sve podređene da je stanje topničkog streljiva kritično, i da u skladištima za pojedina oruđa nema ni jedne granate, odnosno mine. Očekivano

115

SVA MORH, fond 109. brigade HV: Zapovjedništvo 109. br HV, Str. pov. br. 04-35801/91 od 23. 10. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ Osijek, Stanje artiljerijskog oružja u zoni
Vinkovci; Od traženih 6 ispravnih samohodnih haubica 122 mm i 6000 projektila za njih koliko je od Glavnog stožera HV, tražio zapovjednik Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i
Županja za „učinkovito vođenje borbenih djelovanja“, Glavni stožer je mogao odvojiti samo
100 projektila, od 300 koliko ih je imao. Samohodne haubice koje su tražene bile su u borbenim djelovanjima u području Novske i nije ih se moglo izvući. A haubica 155 mm, od kojih
je jedna bila tražena nije mogla biti dostavljena jer je svih 9 koliko ih je bilo na Borongaju bilo
neispravno i za njih se nije imalo streljiva. OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-36/91 od 24.

10. 1991., GS HV (Načelniku topništva); OGV: GS HV, Kl. Pov. br. 803-05/91-01/135, Ur. br.
5120-25-91-1 od 25. 10. 1991., OG Vukovar, Vinkovci i Županja.
116

GSHV: Općina Vinkovci, Centar obavještavanja, Br. 08-3160/1-91 od 23. 10. 1991.,
Izvješće; ZOZO: ZOSISiB, Str. pov. br. 525-123-86 od 23. 10. 1991., GS HV, Izvješće; OGV:
ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-34/91 od 23. 10. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno izvješće.

117

OGV: GS HV, Kl. Pov. br. 8/91-01/107, Ur. br. 5120-51/22-91-3 od 24. 10. 1991., OG
Vukovar, Vinkovci i Županja, Borbena zapovijed; Za opskrbu Vukovara planiran je i helikopter Mi-8 koji je greškom oborila Hrvatska vojska 4. studenoga odmah nakon polijetanja s
aerodroma Lučko na letu prema Đakovu s čijeg je uzletišta trebao „izvršiti dva do tri leta za
Vukovar u cilju prevoženja korisnog tereta za branioce Vukovara“. GSHV: GSHV, Kl. 83305/91-04/02, Ur. br. 5120-51/22-91-1 od 7. 11. 1991., Izvješće o udesu helikoptera HT-40.


392 Davor Marijan

je da će se stanje poboljšati predajom pojedinih skladišta JNA u Hrvatskoj.118
Negativan odgovor na traženje streljiva povukao je dosta neobičan, ali za to
vrijeme razumljiv potez zapovjednika Operativne grupe Vukovar, Vinkovci,
Županja, koji je od kriznih štabova Slavonski Brod, Slavonska Požega,
Našice, Donji Miholjac, Podravska Slatina, Daruvar, Bjelovar, Virovitica,
Valpovo, Mali Lošinj, Kutina, Ivanić Grad, Samobor i Velika Gorica zatražio
streljivo za sve tipove topničkog, protuoklopnog i protuzračnog topništva s
kojim je bio naoružan. Traženo je i oružje od puške do topa. Dan kasnije
molba je ponovljena i dostavljena svim kriznim štabovima u Republici
Hrvatskoj i imala je određenih uspjeha.119

U selo Tordince JNA je s pravca Velike Mlake uspjela ući 25. listopada
nakon što je obrana uspjela izbaciti iz borbenog stroja navodno 6 tenkova,
nakon čega je ostala bez protuoklopnih sredstava, a snage 109. brigade HV
intervenirale su presporo i neučinkovito pa je napadač oko 18 sati stavio selo
pod svoj nadzor.120 Pokušaj vraćanja sela u noći 25./26. listopada nije uspio
zbog simboličnog odziva za protunapad planiranih pripadnika specijalne
policije iz Osijeka. U napadu je poginulo 7 a ranjeno je 11 hrvatskih vojni

ka.121

U ranim jutarnjim satima 28. listopada JNA je topnički napala selo
Lipovac u županjskoj općini, što je značilo otvaranje novog kriznog žarišta
na području Operativne zone, odnosno Operativne grupe.122 Djelovanje zra

118

Nedostajalo je streljivo za minobacač 120 mm, haubice 122, 155 i 203 mm, top-haubicu 152 mm, te rakete 128 mm (piše netočno 120 mm). ZOZO: GS HV, Kl. 8/91-01/167, Ur.
br. 5120-25-91 od 27. 10. 1991., Zapovjedništva operativne zone, Naređenje po artiljeriji.

119

Većina kriznih štabova se odazvala zamolbi stavljajući na raspolaganje što je mogla,
od simboličnih do značajnih količina. Zapovjedništvo 56. samostalnog „R“ bataljuna ZNG
Kutina stavilo je na raspolaganje 200 granata 100 mm, 51 granatu za netrzajni top 82 mm, 190
mina za MB 82 mm, 96 mina za minobacač 60 mm i 60 granata za top 76 mm. OGV:
Zapovjedništvo 56. samost. rez. bataljuna ZNG Kutina, Br. 104/91 od 27. 10. 1991.,
Zapovjedništvu OG Vukovar, Vinkovci i Županja; Zapovjedništvo 126. brigade na raspolaganje je stavilo 100 mina 82 mm i 100 granata 76 mm. OGV: Zapovjedništvo 126. br ZNG,
Br. 24/91-2 od 30. 10. 1991., Zapovjedništvu OG Vukovar, Vinkovci i Županja; OGV: ZOG
Vukovar, Vinkovci i Županja, Str. pov. br. 525-122-50/91 od 28. 10. 1991., Kriznim štabovima; Zapovjedništvo Zadarskog sektora na raspolaganje je stavilo: 100 granata za tenk T-55,
50 granata za haubicu 122 mm, 20 raketa za VBR 128 mm, 120 granata 76 mm, 50 mina 60
mm, 60 mina 82 mm, 60 mina 120 mm, kao i jedan protuoklopni top 76 mm, 1 netrzajni top i
12 granata za njega. OGV: Zapovjedništvo Zadarskog sektora, Kl. 8/91-1/06, Ur. br. 512-0491-1 od 29. 10. 1991., Zapovjedništvu OG Vukovar, Vinkovci i Županja, Ponuda-MTS.
Sredstva su stigala 5. studenog u sličnom broju. OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-112/91
od 5. 11. 1991., Sektor ZNG Zadar, Potvrda o prijemu robe; Općina Đurđevac je odgovorila
potvrdnio i zatražila slanje kamiona za preuzimanje streljiva. OGV: Skupština Općine Đurđevac od 29. 10. 1991., Zapovjedništvo OG Vukovar, Vinkovci i Županja.

120 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-39/91 od 26 10. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ,
Vanredno izvješće.

121 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-93 od 26. 10. 1991., GSHV, Izvješće.

122 ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-98 od 27. 10. 1991., GSHV, Izvješće.


Bitka za Vukovar 1991.

koplovstva u toku 28. listopada bilo je intenzivno, pretežno s većih visina pa
hrvatska protuzračna obrana nije mogla učinkovito djelovati po njima. U
Vinkovcima je pogođena vojarna koja se zapalila.123

Od 29. listopada ponovno je pojačano vatreno djelovanje JNA po
Vukovaru i Vinkovcima. Jak tenkovsko-pješački napad izveden je na
Bogdanovce iz pravca Marinaca, Petrovaca i Vukovara u koje je JNA uspjela ući, ali je uspješno izbačena iz 10 kuća koje je zauzela.124 Za podizanje
morala JNA i TO, na prijelazu iz listopada u studeni osobno se angažirao i
načelnik Generalštaba JNA Blagoje Adžić, nakon čijeg je posjeta vojarni u
Vukovaru, vojni reporter napisao da je njegov posjet „vukovarskoj kasarni,
koja je neprekidno pod pod udarom minobacačke vatre i među borcima u
prvoj borbenoj liniji, veliko ... priznanje i ohrabrenje za sve borce i jedinice
naše armije“.125

Na kraju listopada i početku studenoga hrvatske snage na bojišnici djelovale su uglavnom diverzantskim skupinama u bližem zaleđu protivnika,
čije je djelovanje pretežito bilo na topničkim udarima iz daljine. Na poziv iz
Vukovara topnički je tučeno područje grada iz kojeg je JNA djelovala, naselje Petrova Gora, Sajmište, križanje Trpinjske ceste i Lipovačkog puta, kao i
po Vučedolu. Radnim i za rat sposobnim građanima od 18 do 55 godina starosti osim u iznimnim slučajevima (smrt i teška bolest) zabranjeno je napuštanje područja Operativne grupe. Zbog uočene koncentracije jačih snaga JNA
na pravcima Ilača-Nijemci, Ilinci-Apševci i Morović-Lipovac, kao i južno od
rijeke Save nasuprot Županji, Zapovjedništvo Operativne grupe je tražilo
pojačanje jačine bataljuna i uput čete policajaca iz Varaždina.126 Par dana
kasnije, 2. studenoga Glavni stožer HV je iz sastava Operativne zone Zagreb
uputio u sastav Operativne grupe Vukovar, Vinkovci Županja protuoklopnu
bitnicu koja je bila angažirana u blokiranju vojarne JNA u Jastrebarskom.127

Napad na Cerić izveden 2. studenog nije uspio, a bio je u svrhu poboljšanja
taktičkog stanja Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja.128
Zrakoplovstvo JNA odgovorilo je bombardiranjem područja između Cerića i

123

ZOZO: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-109 od 28. 10. 1991., GSHV, Izvješće.
124 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-55/91 od 29. 10. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ,

Dnevno izvješće;

125 “Priznanja hrabrima”, Narodna armija, 6. 11. 1991., 5.

126 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-64/91 od 30. 10. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ,
Dnevno izvješće; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-65/91 od 30. 10. 1991., Kriznom
štabu Općine Vinkovci, Zapovjed; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-69/91 od 31. 10.
1991., Ministarstvu unutarnjih poslova RH; OGV: (Pomoćnik načelnika štaba), Pov. br. 525122-1071/91 od 31. 10. 1991., Zapovjedniku OG Vukovar, Vinkovci i Županja, Dnevno izvješće.

127

SVA MORH, fond Zapovjedništva Operativne zone Zagreb: GS HV, Kl. 8/91-01/201,
Ur. br. 5120-25-91 od 2. 11. 1991., Zapovjedništvu OZ Zagreb, Zapovijed.
128 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-98/91 od 3. 11. 1991., Zaključci analize o provedenoj akciji.


394 Davor Marijan

Vinkovaca. Napad na Cerić nije imao učinka na Vukovar koji je nakon jake
topničke pripreme napadnut oklopništvom i pješaštvom, što je branitelj odbio.
Napadnuti su i Bogdanovci čija je obrana također odbila napad. Snagama tenkovske čete i pješaštva Vukovar je presječen na dva dijela. U dnevnom izvješću
zapovjednik Operativne grupe je između ostalog naglasio da u „potpunosti
shvaćamo i opravdavamo zahtjeve OZ, Glavnog stožera GS i Vrhovnog zapovjednika HV da se ide u ofanzivno djelovanje sa kojima bi glavni cilj bio deblokada Vukovara, ali to u ovakovoj konstelaciji snaga ... to jednostavno nije izvedivo. Pored tih nedostataka uglavnom materijalne prirode još uvijek se susrećemo s izraženim defatističkim stavom i neimanjem želje da se oružanom borbom riješi pitanje hrvatske države“.129 Nova pojačanja u ljudstvu od 4. do 8.
studenog, iz sastava 3. „A“ brigade ZNG i policajacima iz Donjeg Miholjca,
Osijeka i Našica koji su željeli pomoći Vukovaru neznatno su promijenili
odnos snaga, jer je bataljun 122. brigade HV povučen u Đakovo.130

O teškom stanju obrane Vukovara govori dramatična poruka od 6. studenog upućena iz grada Glavnom stožeru HV da se grad nalazi u „izrazito
teškom položaju“, i ukoliko streljivo većeg kalibra ne bude dostavljeno „u
Vukovaru će u toku noći početi borbe prsa u prsa, te će 13-15.000 života pasti
u ruke neprijatelju“.131 Većinu traženog streljiva Glavni stožer HV je poslao
u toku 6. studenog.132 Dio pošiljke, oko 200 granata 130 mm je stigao, ali je
bio kratkog dometa, s kojima je ipak pružena pomoć okruženom Vukovaru
djelovanjem po protivničkim snagama na Trpinjskoj cesti i području Lušca.
Pored konstantnih problema oko Vukovara, ponovno pojačavanje postrojbi
JNA na području Bosanskog Šamca opet je ukazalo na mogućnost nasilnog
prijelaza rijeke Save, što je i očekivano u sljedeća tri dana na području
Brezovo Polje i Rajevo Selo, pa su poduzete mjere za spriječavanje iznenađenja, posebno na području sela Lipovac, Apševci i Nijemci što je stavljeno
u obvezu 109. i 131. brigadi HV.133 Očekujući napad JNA radi presijecanja prometnice Vinkovci-Đakovo, isplaniran je i izveden 9. studenog napad na
Karadžićevo, radi zauzimanja i utvrđivanja za obranu. Napad je povjeren četi

129 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-90/91 od 2. 11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ,
Dnevno izvješće.

130 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-119/91 od 5. 11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ,
Dnevno izvješće; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-125/91 od 6. 11. 1991., Zapovjedniku

109. br HV; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-130/91 od 6. 11. 1991., Zapovjedništvu 1.
OZ, Dnevno izvješće; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-162/91 od 8. 11. 1991.,
Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno izvješće.
131 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-126/91 od 6. 11. 1991.,GS RH i MORH.
132 OGV: ZOSISIB, Str. pov. br. 525-123-141 od 6. 11. 1991., Zapovjedniku OGVVŽ,
Informacija iz GS HV.
133 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-128/91 od 6. 11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ;
OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-130/91 od 6. 11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno
izvješće; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-132/91 od 6. 11. 1991., Zapovjedniku 109. br
HV, Borbena zapovjed Op. br. 4.; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-137/91 od 7. 11.
1991., Zapovjedniku 131. br HV.


Bitka za Vukovar 1991.

policije za specijalne djelovanja PU Varaždin i vodu 1. bataljuna 109. brigade HV iz Ivankova. Usprkos iznimnom naporu specijalne postrojbe Varaždin,
napad nije uspio.134

Intenzivno djelovanje JNA bilo je i 7. studenog s naglaskom na zrakoplovstvu nad cijelim područjem OG, koje je raketiralo, bombardiralo i mitraljiralo područje Nuštra, Vinkovaca, Ivankova, Mikanovaca, Cerne i Spačve.
Osnovni problem branitelja i dalje je bio nedostatak projektila kalibra 122,
130, 152 i 155 mm, a tražena su i sredstva veze za poboljšanje protuzračne
obrane.135

Djelovanje zrakoplovstva JNA smanjeno je 8. studenog, za razliku od
kopnene vojske čiji napadi na Vukovar, Komletince, Nijemce i Jarminu nisu
slabili na intenzitetu. O stanju u Vukovaru govorio je i podatak da je topništvo Operativne grupe tuklo protivnika u „samom gradu Vukovaru“, po naseljima Boško Buha, Cvjetnom Naselju i Lušcu.136

Napad JNA 10. studenoga s pravca Lušca, s ciljem zauzimanja
nadvožnjaka prema centru Vukovara, radi spajanja s postrojbama koje su
napadale duž Trpinjske ceste, bio je uvod u završne borbe za grad. Za vrijeme napada na Vukovar izveden je i napad na selo Bogdanovce koji su tijekom dana zauzeti, nakon što su tjednima odolijevali napadima oklopnih brigada JNA.137

Pritisak na okruženi grad ponovno je stavio u prvi plan potrebu proboja
i deblokade. Plan je izrađen 11. studenog 1991. godine. Namjera je bila proboj pravcem Nuštar-Marinci-Bogdanovci-Vukovar, osiguranje stvorenog
koridora, deblokada Vukovara i Borova Naselja, pojačanje snaga obrane

134 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-165/91 od 8. 11. 1991., Borbena zapovjed Op.
br. 5.; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-173 od 9. 11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ,
Dnevno izvješće; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-1046/91 od 10. 11. 1991.,
Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno izvješće; OGV: Specijalna jedinica PU Varaždin,
Zapovjedniku OG Vukovar-Vinkovci- Županja od 11. 11. 1991., Izvješće.

135 OGV: ZOGVVŽ od 6. 11. 1991., GS HV (Načelnik veze); OGV: ZOGVVŽ, Str. pov.
br. 525-122-147/91 od 7. 11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno izvješće.

136 I onako problematična potpora dodatno je oslabila eksplozijom samohodne haubice
122 mm prilikom otvaranja vatre i pogibijom dva člana posade, zbog čega su sve samohodne
haubice „upućene u radionicu na pregled, a posade poslane na odmor“. Topništvo je tog dana
imalo 64 granate za 5 haubica 152 mm, 105 granata 130 mm za dva topa od čega samo 5 s
jakim punjenjem, 200 granata za 4 haubice 105 mm, 180 granata od kojih 40 s upaljačima za
privremeno neuporabljive samohodne haubice 122 mm, 400 projektila za 7 MB 120 mm
(rukom dopisano 616), 250 mina za 5 MB 82 mm (rukom dopisano 2270), 280 granata za 7
samohodnih oruđa 90 mm (rukom dopisano 364), 150 granata 100 mm (dopisano bez upaljača), 15 granata za 6 netrzajnih topova 76 mm, 120 granata za 6 protuoklopnih topova 76
mm, kao i 80 granata 155 mm bez topova. Za 9 haubica sovjetske proizvodnje 152 mm nije
bilo ni granata ni posluga, kao ni za 4 haubice 122 mm (dopisano rukom 124). OGV:
ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-162/91 od 8. 11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno izvješće.

137 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-1046/91 od 10. 11. 1991., Zapovjedništvu 1.


396 Davor Marijan

grada, te redovna opskrba i evakuiranje povrijeđenih i bolesnih. Za napad su
u prvom i drugom postroju određena tri bataljuna i mehanizirana četa 3. „A“
brigade ZNG, tenkovska četa 109. brigade HV, i kao pričuva bataljun 132.
brigade HV. Za pojačanje snaga u gradu, nakon deblokade predviđena je 105.
brigada HV iz Bjelovara koja je tek trebala stići na područje Operativne

138

grupe.

Zamisao proboja pretrpjela je neuspjeh jer je bila u raskoraku sa stanjem
na terenu. Napad na protivnika učvršćenog na crti Cerić-Henrikovci-Marinci
i po dubini Bogdanovci, počeo je u večernjim satima 12. studenoga 1991.
Slabost angažiranih snaga, od koje se neke nisu ni pojavile na bojišnici, a
neke samovoljno udaljile osudio je pokušaj u početku na neuspjeh, pa je od
zamisli uspjelo pomicanje „snaga iz Nuštra prema s. Marinci pod vrlo teškim
uvjetima djelovanja neprijatelja sa zemlje i iz zraka“. Za nastavak napada nije
bilo snaga jer raspoloživo ljudstvo nije bilo dovoljno za proboj, s time da se
„105. br. HV nije“ ni „javila, a i pored nje potrebna je najmanje još jedna brigada“.139 Značajnijih promjena nije bilo 14. studenog, zauzeta su područja
Zidina i Svete Ane s kojih je ciljano po protivničkim postavima u području
Henrikovaca. Na području Vukovara JNA je uspjela presjeći prometnicu
između Borova Naselja i Vukovara.140

Dugo očekivana 105. brigada HV iz Bjelovara počela je pristizati kasno
na večer 14. studenog kada je od zapovjednika 1. OZ dobila zapovijed za
razmještaj u području sela Strizivojna, Vrpolje, Čajkovci, Stari Perkovci,
Budrovci i Piškorevci. Logističku potporu brigada je trebala dobiti od 122.
brigade HV iz Đakova.141

Dok se Zapovjedništvo Operativne grupe bavilo pokušajima proboja
prema Vukovaru JNA nije mirovala. Proleterska gardijska mehanizirana divizija je s 3. proleterskom gardijskom mehaniziranom brigadom iznenadnim
napadom uz jaku topničku i zrakoplovnu potporu 15. studenog potisnula
snage lokalne 131. brigade HV koje su u neredu odstupile i zauzela sela
Lipovce, Apševce i Podgrađe. Zbog prodora mehaniziranih snaga JNA pripadnici 131. brigade HV srušili su most na rijeci Savi kod Gunje, zbog

138 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-188 od 11. 11. 1991., Borbena zapovjed Op.
br. 6.

139 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-201/91 od 13. 11. 1991., Zapovjedništvu 1.
OZ, Dnevno izvješće.

140 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-208/91 od 14. 11. 1991., Zapovjedništvu 1.
OZ, Dnevno izvješće.

141 OGV: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-201/91 od 14. 11. 1991., Zapovjedniku 105. br.
HV, Razmještaj brigade; Postrojba je stigla bez 1. bataljuna, zapovjednika i zamjenika zapovjednika brigade. OGV: ZOG Vukovar, Vinkovci i Županja, Str. pov. br. 525-122-244/91 od 16.

11. 1991., Zapovjedništvu 1. OZ, Dnevno izvješće.

Bitka za Vukovar 1991.

mogućnosti napada na područje Gunje iz Bosne.142 Uspjeh postignut 15. studenog JNA je kapitalizirala napadom dan kasnije, kada je ponovno uz potporu zrakoplovstva uspjela zauzeti selo Nijemce.143 Novo primirje između
Hrvatske vojske i oružanih snaga SFRJ koje je stupilo na snagu 16. studenog
u 18 sati malo je toga promijenilo u djelovanju JNA. Za HV je bilo iznimno
važno pa je u zapovijedi Glavnog stožera naglašeno da se prekid vatre mora
„strogo poštovati na cijelom području Republike Hrvatske, a osobito kod
Vukovara i Dubrovnika“.144 Dok je hrvatska strana iza 18 sati prestala s
vatrom, JNA nije smanjila „žestinu svojih napada“ na području Operativne
zone, težišno na Vukovaru, čija je obrana bila na rubu ljudskih i materijalnih
snaga. S prvim satima 17. studenog zapovjednik Operativne grupe je iz
Vukovara primio dramatičnu poruku od zapovjednika Vukovara da je ostao
bez ljudi i streljiva, s rastrojenom obranom koja je bila na kraju snaga.145

Vlada Republike Hrvatske nakon sjednice održane 17. studenog 1991.
priopćila je da JNA i nakon sporazuma o prekidu vatre nastavlja napade s
„ciljem osvajanja Vukovara“ i da su ugroženi životi 15.000 civila od čega

3.500 djece, 2.000 mlađih od sedam godina.146
Noću 17. studenog Vukovar su napustili „branioci Vukovara na čelu s
Mladim Jastrebom“, o čemu je u jutro 17. studenog povjerenik Vlade
Republike Hrvatske za Vukovar izvijestio Zapovjedništvo Operativne grupe.
Vladin povjerenik je ostao u gradu s ravnateljicom Medicinskog centra,
tražeći da „vlada RH, u ime 15.000 života pogne glavu i pristane da na za
danas ... zakazane pregovore pošalje i svog predstavnika, kao i predstavnike
Evropske misije“. On je u organizaciji JNA u toku dana trebao otići na pregovore s političkim vodstvom pobunjenih istočnoslavonskih Srba.147 Na
osnovi prijedloga povjerenika Vlade RH u Vukovaru GS HV je 17. studenog
dao svoj stav. Predaja nije dolazila u obzir, kako JNA a još manje „tzv. civilnim vlastima krajine istočne Slavonije“. Zapovjedništvo OG je trebalo nastaviti s ojačanjem obrane Vukovara, onemogućavanjem priljeva svježih snaga
JNA i nastavljanjem s ubacivanjem „naših snaga ka Vukovaru“ koji je trebao
dobiti novog zapovjednika obrane. Dogradnja obrane Vinkovaca i Županje

142 ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-170 od 16. 11. 1991., GS HV, Izvješće;
ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-171 od 16. 11. 1991., GS HV.

143

ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-175 od 17. 11. 1991., GS HV, Izvješće;
Beskrajna vera u komandanta Antonića, Narodna armija, 4. 12. 1991., 24.

144 ZOZO: GS HV, Kl. 8/91-01/265, Ur. br. 5120-01-91-1 od 16. 11. 1991., Zapovjed.
Naredba zapovjednika OZ Osijek dopisana je na desnom gornjem kutu zapovijedi Glavnog
stožera HV.

145

ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-173/91 od 16. 11. 1991., GS HV, Izvješće;
OGV: Ml. J (Mladi Jastreb), Gospodinu Vrbancu, Vukovar od 17. 11. 1991., u 00,30.

146

GS HV: Priopćenje Vlade Republike Hrvatske od 17. 11. 1991.
147 GSHV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-245 od 17. 11. 1991., GSHV, Odlazak i posljednje grupe branilaca Vukovara.


398 Davor Marijan

isto je trebala biti intenzivno nastavljena i oko nje se morao angažirati MUP
i krizni štabovi, a pojačanje je trebalo doći iz Zagreba u kojem je u toku dana

101. brigada HV određena za pomoć.148 Brigadu je u toku 18. studenog trebalo domobilizirati i do 16 sati 19. studenog dovesti u područje Našica, gdje
ulazi u sastav Operativne zone Osijek.149
Nakon odlaska zapovjednika obrane, u Vukovaru su i dalje vođene
borbe, a tko ih je vodio nije bilo poznato zapovjedništvima Hrvatske vojske
iz Vinkovaca i Osijeka. Na večer je ta spoznaja bila nešto konkretnija, ali i
dalje nepotpuna i neprovjerena i po njoj su još vođene borbe u centru
grada.150 Skupine pripadnika obrane Vukovara koje su uspjele proći kroz protivnički raspored nastavile su s dolaskom noću 17. i 18. studenog. Vukovar
je zauzet 18. studenog 1991. a dan kasnije, 19. studenog, zauzeto je i Borovo
Naselje što je bio kraj organizirane obrane grada.151 Za njegovo zauzimanje
JNA je angažirala 11 brigada operativne vojske, od čega sedam mehaniziranih i dvije oklopne, uz postrojbe teritorijalne obrane Srbije i pobunjenih
hrvatskih Srba.152

U tromjesečnom razdoblju napada na Vukovar poginulo je oko 1850 branitelja, oko 1600 civila od čega 86 djece. Ranjeno je 2500 osoba od čega su
570 ostali trajni invalidi. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 858 djece.153
Po procjeni Glavnog stožera HV napadač je u borbama za Vukovar izgubio
nekoliko tisuća vojnika i oko 600 oklopnih vozila.154

148

OGV: GS HV, Kl. 8/91-01/91-268, Ur. br. 5120-01/22-91-1 od 17. 11. 1991.,
Zapovjedniku OG Vinkovci.
149 ZOZO: GS HV, Kl. 8/91-01/272, Ur. br. 5120-21-91-1 od 18. 11. 1991., Operativnoj
zoni Osijek, Zapovijed.
150 ZOZO: ZOZ Osijek, Str. pov. br. 525-123-177 od 17. 11. 1991., GS HV; ZOZO: ZOZ
Osijek, Str. pov. br. 525-123-177 od 17. 11. 1991., GS HV, Izvješće.

151 OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-256/91 od 19. 11. 1991., GS HV, O stanju u
Vukovaru; OGV: ZOGVVŽ, Str. pov. br. 525-122-270/91 od 20. 11. 1991., GS HV, Dnevno
izvješće.

152 U borbama je sudjelovala 1. proleterska gardijska mehanizirana divizija sa svoje tri
mehanizirane brigade, 12., 36., 51. i 453. mehanizirana brigada, Gardijska motorizirana brigada, 80. motorizirana brigada, 211. i 252. oklopna brigada. Pored njih sudjelovala je i 20. partizanska brigada, 16. mješovita artiljerijska brigada, 63. padobranska brigada, postrojbe srbijanske TO iz Sremske Mitrovice, Kragujevca, dobrovoljačke postrojbe iz Beograda, Novog
Sada, Rume, Inđije, Sombora, Smedereva i Smederevske Palanke, i Rogatice. Od lokalnih
pobunjenih Srba sudjelovale su skupine iz Negoslavaca i Vukovara. Izravnu topničku potporu, kao i i prevoz ljudstva davali su brodovi Riječne ratne flotile. A. S. JOVANOVIĆ,1994.,
175; „Srušen mit o Mitnici“, Narodna armija, 2. 10. 1991., 22; „Zadaci se sustižu“, Narodna
armija, 28. 11. 1991., 29; „Udahnuti život gradu“, Narodna armija 7. 12. 1991., 21; „Doprinos
TO Negoslavci u oslobađanju Vukovaru“, Narodna armija, 7. 12. 1991., 26; „Predanost
obuci“, Vojska, 18. 3. 1993., 21; „Sačuvali srpsku zemlju“, Srpska vojska, 15. 7. 1993., 13.

153

Dimenzije zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine, Poglavarstvo grada
Vukovara: Nakladni zavod Globus, (Zagreb, 1995), 7.
154 A. TUS, 1999., 85.


Bitka za Vukovar 1991.

U moru nedoumica, neslaganja, osporavanja, tvrdnji, i istina, nedvojbeno je samo da se Hrvatskoj 1991. godine u i oko Vukovara dogodila bitka.
Vukovar je bitka, i to jedino nije sporno u različitim pogledima na njegovu
sudbinu. Pojam bitka, ovdje tretiramo ne samo u povijesnom, već i u operativno-strategijskom smislu jer je izravno utjecala na tijek rata i opći ishod u
1991. godini.

Borbe za i oko Vukovara na ovom stupnju spoznaje imaju nekoliko
jasnih razdoblja. Od svibnja 1991. do 25. kolovoza 1991. razdoblje je zauzimanja pozicija. Tijekom tog razdoblja JNA je osloncem na pobunjena srpska
naselja postupno napravila kružnu osnovicu za budući napad na grad. U tom
se postupku naziru elementi bojnih djelovanja postavljenih sredinom 80-ih
godina od tadašnjeg saveznog sekretara za narodnu obranu admirala flote
Branka Mamule. U vojnoj strategiji OS SFRJ obrana grada je imala strategijski značaj, te je čvrsto vezana za njegovo operativno stanje na užem i širem
području. U prilaženju Vukovaru JNA je očito krenula s tog stajališta.
Nepovoljan položaj grada na samoj republičkoj granici, veliki postotak Srba u
gradu i okolnim selima, te posada JNA u gradu, teorijski su svodili uspješnost
obrane Vukovara na nisku razinu. U svibnju je ta razina dodatno umanjena
dovođenjem manjih oklopno-mehaniziranih skupina u uže, i šire područje
grada. Početkom srpnja tri dovedene mehanizirane brigade na šire područje
grada sugerirale su brzo rješavanje Vukovara u srpsku korist.

U tom odnosu snaga napad oklopnih i mehaniziranih snaga na grad 25.
kolovoza radi njegovog zauzimanja činio se relativno lakom zadaćom. To je
početak drugog razdoblja borbi za grad, pokušaj zauzimanja s osloncem na
rijeku Dunav, vojarnu u gradu i srpska sela u užem području. Kako do uspjeha JNA nije došla ni nakon mjesec dana borbi, pokrenuta je Operacija
Vukovar u kojoj su angažirana dva mehanizirana korpusa. Operacija je imala
dvije zadaće, potpuno okruženje grada od šireg područja za što je uporabljeno i ratno zrakoplovstvo i težišnu zadaću, zauzimanje okruženog grada. Za
prvu zadaću angažirana je ojačana mehanizirana divizija ekvivalenta korpusa koja je brzo presjekla prometnicu Vukovar-Vinkovci i potom se zaplela u
dugotrajnu borbu s hrvatskim snagama na području Vinkovaca i Županje,
koje su je u cjelosti vezale za sebe. Drugom dijelu snaga, dvjema operativnim grupama trebalo je mjesec i pol dana za zauzimanje grada. Nakon pada
Vukovara te snage nisu bile sposobne nastaviti na zapad sukladno planovima
Štaba Vrhovne komande oružanih snaga SFRJ.

Hrvatske snage u bici za Vukovar mogu se promatrati, sukladno doktrinarnim promišljanjima JNA, na tri razine, taktičkoj, operativnoj i strategijskoj. Dugotrajna obrana Vukovara s vojnog gledišta teško je razumljiva i
shvatljiva. Zemljopisni položaj, nepovoljan nacionalni sastav stanovništva u
njemu i užem području uz respektivne snage JNA nije mu teorijski davao
veliku nadu za otpor. No, to se dogodilo i obrana grada je fenomen rijedak u
svjetskim razmjerima, a ne samo na nacionalnoj razini. Od trenutka kad je
odsječen Vukovar je postao briga okruženja, operativne razine u Osijeku i


400 Davor Marijan

Vinkovcima i strategijske u Zagrebu. Oficirski kadar bivše JNA primljen u
vojsku koja je nastajala pokazao se nesposobnim shvatiti značajke hrvatske
oružane sile u nastajanju. Od sredine rujna stavljat će, prvo Zagreb Osijeku,
a potom Osijek Vinkovcima i Vukovaru, zahtjeve koji su bili nekoliko godina ispred vremena. Hrvatska oružana sila u nastajanju predstavljala je mješavinu Narodne zaštite, milicije, Teritorijalne obrane i JNA, najbliže marksističkom poimanju naoružanog naroda. Slabo naoružane, a kasnije nedorasle
ratnoj tehnici koja je dijelom stigla iz unutrašnjosti zemlje, hrvatske snage su
pokazale mnogo veću sposobnost u obrani nego u napadima, što je od 1.
listopada bilo ključ za spas Vukovara. Te snage, uz sve želje, nisu bile kvalitativno i kvantitativno sposobne probiti se kroz područje koje su nadzirali dijelovi najmanje četiriju mehaniziranih i dviju oklopnih brigada JNA.
Već činjenica da Hrvatska vojska i nije znala da pred sobom ima toliku tehničku silu baca jasnu sliku zašto je Vukovar morao umrijeti da bi Hrvatska
živjela.

Kratice

AG-1 - artiljerijska (topnička) grupa 1
CO - Centar za obavještavanje
GS HV - Glavni stožer Hrvatske vojske
GŠ OS SFRJ - Generalštab Oružanih snaga Socijalističke Federativne

Republike Jugoslavije
HIC -Hrvatski informativni centar
inžb - inženjerijski bataljun
JNA - Jugoslavenska narodna armija
mpoabr - mješovita protuoklopna topnička brigada (mješovita protuoklopna

artiljerijska brigada)
NG - Narodna garda
OG - Operativna grupa
OGV - Operativna grupa „Vukovar“
okbr - oklopna brigada
OZ - Operativna zona
pgmd - proleterska gardijska mehanizirana divizija
PU - Policijska uprava
PVO - Protuzračna obrana (Protivvazdušna odbrana)
RCO - Republički centar za obavještavanje
RRF - Riječna ratna flotila
RV i PVO - Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana (Ratno vazduhoplovstvo

i protivvazdušna odbrana)
SAO - Srpska autonomna oblast
SFRJ - Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
SSNO - Savezni sekretarijat za narodnu odbranu
SUP - Sekretarijat unutarnjih poslova
TO - Teritorijalna obranaBitka za Vukovar 1991.

ZOGVVŽ - Zapovjedništvo Operativne grupe Vukovar, Vinkovci i Županja

ZOSISiB- Zapovjedništvo obrambenih snaga istočne Slavonije i Baranje

ZOZ - Zapovjedništvo Operativne zone

ZZNG RH - Zapovjedništvo Zbora narodne garde Republike HrvatskePost je objavljen 06.12.2007. u 11:37 sati.